Fritz Reuter
Läuschen un Rimels
Fritz Reuter

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dat Koffedrinken.

En annermal kamm Jochen Schmul
Ut Hanschendörp tau Stadt herin.
Oll Jochen was en Leckermul:
’Ne Potschon Koffe süll dat sin!
Hei hadd so vel von Koffe hürt
Un hadd seindag’em nich prebirt –
Hei et des Morgens Klütersupp –
Hüt steg em nu so ’n Giwwel up,
Hei wull hüt mal eins vörnem lewen
Un let sick also Koffe gewen.
De Koffe würd herinner bröcht,
Oll Jochen set’t sick nu taurecht
Un süht sick de Geschicht irst an:
De Tass’, den Läpel un de Kann,
Wotau de Dinger woll sünd nütt!
De Läpel schint em gor tau lütt,
Hei is tau lütt för sine Finger.
Un denn de beiden Tassendinger!
Na, endlich möt hei doch heran.
Hei langt sick also her de Kann
Un schenkt sick ok ’ne Tass’ vull in;
Un as hei dit Stück hett taurecht,
Nimmt hei den Läpel, süfzt un seggt:
"Je, ’t mag jo Mod’ woll jetzund sin!"
Un fängt nu langsam an tau läpeln.
Hei ett un ett, dat will nich schäpeln;
De Sak kümmt em tau tarig vör,
Un as de Wirth geiht ut de Dör,
Dunn kickt hei sick so willd herüm,
Ob em ok wer woll wohren künn,
Un ob hei wir woll ganz allein.
"Je, wenn ick wüßt, dat seg’ mi Kein,"
Seggt hei, "ick ded’ ’t, ick ded’ ’t, der Düwel hal!
Ick nem’ de Tass’ un söp enmal!"


 << zurück weiter >>