Gustav Falke
Gedichte
Gustav Falke

 << zurück weiter >> 

De Stormflot

        Wat brüllt de Storm?
De Minsch is'n Worm!
Wat brüllt de See?
'n Dreck is he!

De Wind de weiht, up springt de Flot,
Und sett up den Strand ern natten Fot,
Reckt sick höger und leggt up't Land,
Patsch, ere grote, natte Hand.

De lütte Diek, dat lütte Dorp,
De Flot is daraewer mit eenem Worp.
Dar is keen Hus, dat nicht wankt und bevt,
Dar wahnt keen Minsch, de morgen noch levt.

Wat brüllt de Storm?
De Minsch is'n Worm!
Wat brüllt de See?
'n Dreck is he!

 


 


 << zurück weiter >>