Klaus Groth
Quickborn
Klaus Groth

   weiter >> 

Quickborn

Volksleben in plattdeutschen Gedichten von

Klaus Groth

Alphabetisch sortiert:

            Aanten int Water
Abendfreden
Aflohnt
An de Kark
An de Maan
Aptheker int Moor
As ik wegging
Bi Norderwold
Blauwippsteert
Bußemann
Dagdeef
Dar geit en Bek
Dar wahn en Mann
Dar weer en lüttje Burdiern
Dat Dörp in Snee
Dat Gewitter
Dat gruli Hus
Dat Hus
Dat kahle Graff
Dat Moor
Dat stæhnt int Moor
De Duv
De Fischer
De Fischtog na Fiel
De Floth
De Garn
De hilli Eek
De Holsten inne Hamm
De Jäger
De junge Wetfru
De Kinner larmt
De Krautfru
De letzte Feide
De Lotsendochder
De Mæl
De Melkdiern
De Möller
De ol Wichel
De ole Harfenistin
De Pukerstock
De Slacht bi Hemmingsted
De Sneierlus
De Spree de is kam
De Steen bi Schalkholt
De Sünndagmorgen
De Vullmacht
De Welt
Det Schicksal
Drees
En Breef
En Exempel vun Bispill
Goldhahn
Graf Geert in Oldenwörden
Graf Rudolf vun de Bökelnborg
Grotmoder
Hand Schander
Hanne ut Frankrik
Hartleed
He sä mi so vel
He wak
Heinri
Heinrich von Zütphen
Hell int Finster
Herr Jehannis
In Garn ünnert Finster
Inn Klockenthorn
Inne Fremdn
Int Holt
Jehann, nu spann de Schimmels an!
Kaneeljud
Kedenrim
Keen Graff is so breet
Kumt Værjahr
Matten Has'
Min Anna is en Ros' so roth
Min Annamedder
Min Jehann
Min Modersprak
Min Platz vær Dær
Min zuckersöt Suschen
Minnesänger
Nachtrüter
O wullt mi ni mit hebbn?
Ol Büsum
Ol Trin anne Lamp
Orgeldreier
Peter Kunrad
Peter Plumm
Priameln
Prinzessin
Regenleed
Rumpelkamer
Schippers Brut
Schitkræt
Se lengt
So lach doch mal!
Spatz
Still min Hanne
Sünndagsruh
To Bett
Töf mal!
Twee Leefsten
Ünnermeel
Unruh Hans, de letzte Zigeunerkönig
Ut Lenken ward en Ked
Vaderhus
Vær Dær
Verlarn
Vullmacht sin Tweschens
Wa Swinegel un Matten Has' inne Wett lepen
Wahr di!
Wat man warrn kann. (En Märken)
Wenn de Lurk treckt
Wi gungn tosam to Feld
Wihnachnabnd
Wul achtern Wall

   weiter >>