Homer
Ilias, 17. bis 24. Gesang
Homer

 << zurück 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Ω Vierundzwanzigster Gesang
    Λῦτο δ' ἀγών, λαοὶ δὲ ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι Jetzo trennten den Kreis die Versammelten; rings zu den Schiffen
ἐσκίδαντ' ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο Eilten die Völker zerstreut, und jeglicher sorgte des Mahles
ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Und des erquickenden Schlafs sich zu sättigen. Aber Achilleus
κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μιν ὕπνος Weinete, denkend den trautesten Freund; nicht zwang ihn des Schlummers
ᾕρει πανδαμάτωρ, ἀλλ' ἐστρέφετ' ἔνϑα καὶ ἔνϑα 5 Allgewaltige Kraft; er wälzte sich hiehin und dorthin,
Πατρόκλου ποϑέων ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠὺ Sehnsuchtsvoll nach Patroklos' erhabener Tugend und Stärke.
ἠδ' ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ καὶ πάϑεν ἄλγη, Ach wie viel er vollendet mit ihm, und wie manches erduldet,
ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων. Schlachten umher der Männer, und schreckliche Wogen durchstrebend:
τῶν μιμνησκόμενος ϑαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν, Dessen gedacht' er im Geist, und häufige Tränen vergoß er.
ἄλλοτ' ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ' αὖτε 10 Bald nun legt' auf die Seiten er sich, und bald auf den Rücken,
ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής· τοτὲ δ' ὀρϑὸς ἀναστὰς Bald auf das Antlitz hin; dann plötzlich empor sich erhebend,
δινεύεσκ' ἀλύων παρὰ ϑῖν' ἁλός. οὐδέ μιν Ἠὼς Schweift' er am Ufer des Meers, voll Bangigkeit. Jetzo erschien ihm
φαινομένη λήϑεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ' ἠιόνας τε· Eos im rötlichen Glanze, das Meer und die Ufer bestrahlend.
ἀλλ' ὅ γ' ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ' ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, Schnell, nachdem er ins Joch die hurtigen Rosse gespannet,
Ἕκτορα δ' ἕλκεσϑαι δησάσκετο δίφρου ὄπισϑεν· 15 Hektor drauf zum Schleifen befestiget hinten am Sessel,
τρὶς δ' ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο ϑανόντος Zog er ihn dreimal ums Grab des Menötiaden Patroklos,
αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ' ἔασκεν Ging dann zurück ins Gezelt, und ruhete; jenen verließ er
ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα. τοῖο δ' Ἀπόλλων Dort im Staube gestreckt auf sein Antlitz. Aber Apollon
πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροΐ, φῶτ' ἐλεαίρων Schützte den schönen Leib vor Entstellungen, weil ihn des Mannes
καὶ τεϑνηότα περ· περὶ δ' αἰγίδι πάντα κάλυπτεν 20 Jammerte, selbst im Tod', und deckt' ihn ganz mit der Ägis
χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων. Goldenem Schirm, daß schleifend auch nicht er die Haut ihm verletzte.
    ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·     Also frevelte jener im Zorn an dem göttlichen Hektor.
τὸν δ' ἐλεαίρεσκον μάκαρες ϑεοὶ εἰσοράοντες, Ihn nun sahn mit Erbarmen die seligen Götter des Himmels,
κλέψαι δ' ὀτρύνεσκον ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην. Und sie geboten Einwendung dem spähenden Argoswürger.
ἔνϑ' ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑάνδανεν, οὐ δέ ποϑ' Ἥρῃ 25 Zwar den anderen allen gefiel's; nur der Here durchaus nicht,
οὐδὲ Ποσειδάων' οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ· Auch nicht Poseidaon, noch Zeus' blauäugiger Tochter;
ἀλλ' ἔχον, ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχϑετο Ἴλιος ἱρὴ Sondern noch stets blieb ihnen verhaßt die heilige Troja,
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς Ἀλεξάνδρου ἕνεκ' ἄτης, Priamos selbst und das Volk, um die Freveltat Alexandros',
ὃς νείκεσσε ϑεάς, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο, Welcher die Göttinnen schmähte, da ihm zur Hütte sie kamen,
τὴν δ' ᾔνησ', ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν 30 Und sie pries, die zum Lohn ihm verderbliche Üppigkeit darbot.
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ' ἠώς, Aber nachdem die zwölfte der Morgenröten emporstieg,
καὶ τοτ' ἄρ' ἀϑανάτοισι μετηύδαε Φοῖβος Ἀπόλλων· Jetzo begann im Kreis der Unsterblichen Phöbos Apollon:
    »σχέτλιοί ἐστε, ϑεοί, δηλήμονες. οὔ νύ ποϑ' ὑμῖν     Grausam seid ihr, o Götter, und eiferig! Hat euch denn niemals
Ἕκτωρ μηρί' ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων; Hektor Schenkel verbrannt erlesener Rinder und Ziegen?
τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι, 35 Doch versagtet ihr jetzo, auch selbst dem Toten, Errettung,
ᾗ τ' ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ Daß sein Weib ihn sähe, das stammelnde Kind, und die Mutter,
καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα Priamos auch sein Vater, und Ilios' Volk: die sogleich dann
ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἔπι κτέρεα κτερίσαιεν. Jenen in Glut verbrennten mit festlichem Leichenbegängnis!
ἀλλ' ὀλοῷ Ἀχιλῆι, ϑεοί, βούλεσϑ' ἐπαρήγειν, Aber dem bösen Peleiden, ihr Himmlischen, helft ihr so willig,
ᾧ οὔτ' ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι, οὔτε νόημα 40 Dessen Herz nichts achtet der Billigkeit, noch die Gesinnung
γναμπτὸν ἐνὶ στήϑεσσι· λέων δ' ὣς ἄγρια οἶδεν, Biegsam ist in der Brust; wie ein Bergleu, denkt er nur Wildheit,
ὅς τ' ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι ϑυμῷ Der, von gewaltiger Kraft und trotzendem Mute gereizet,
εἴξας εἶσ' ἐπὶ μῆλα βροτῶν, ἵνα δαῖτα λάβῃσιν – Wild in der Sterblichen Herd' eindringt, sich ein Mahl zu erhaschen:
ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐ δέ οἱ αἰδὼς So ist erbarmungslos der Peleid'; auch selber die Scham nicht
[γίγνεται, ἥ τ' ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ' ὀνίνησιν]. 45 Kennet er, welche den Menschen zum Heil ist, oder zum Schaden.
μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι, Traurt doch mancher fürwahr um einen geliebteren Toten,
ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν· Dem sein leiblicher Bruder dahinsank, oder ein Sohn auch;
ἀλλ' ἦ τοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεϑέηκεν· Dennoch hemmt er die Tränen, und stillt die Klage des Jammers:
τλητὸν γὰρ μοῖραι ϑυμὸν ϑέσαν ἀνϑρώποισιν. Denn ausduldenden Mut verlieh den Menschen das Schicksal.
αὐτὰρ ὅ γ' Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα, 50 Jener indes, nachdem er den göttlichen Hektor ermordet,
ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ' ἑτάροιο φίλοιο Band ans Geschirr den Entseelten, und rings um des Freundes Begräbnis
ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ' ἄμεινον. Schleift er ihn! Nimmer ihm selbst das schönere oder das beßre!
μὴ ἀγαϑῷ περ ἐόντι νεμεσσηϑῶμέν οἱ ἡμεῖς· Daß nur nicht, wie edel er sei, wir Götter ihm eifern!
κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων.« Denn unempfindlichen Staub mißhandelt er, tobend vor Unsinn!
    τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη· 55     Wieder begann voll Zornes die lilienarmige Here:
»εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος, ἀργυρότοξε, Hingehn möchte dein Wort, o Gott des silberner Bogens,
εἰ δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆι καὶ Ἕκτορι ϑήσετε τιμήν. Wenn ihr Achilleus gleich dem Hektor achtet an Würde!
Ἕκτωρ μὲν ϑνητός τε γυναῖκά τε ϑήσατο μαζόν· Sterblich nur ist Hektor, gesäugt vom Busen des Weibes;
αὐτὰρ Ἀχιλλεύς ἐστι ϑεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ Aber Achilleus ist der Göttin Geschlecht, die ich selber
ϑρέψα τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν, 60 Nähret' und auferzog, und dem Mann hingab zur Genossin,
Πηλεῖ, ὃς πέρι κῆρι φίλος γένετ' ἀϑανάτοισιν. Peleus, den vor allen zum Lieblinge koren die Götter.
πάντες δ' ἀντιάεσϑε, ϑεοί, γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσιν Alle ja kamt ihr Götter zum Brautfest; du auch mit jenen
δαίνυ' ἔχων φόρμιγγα, κακῶν ἕταρ', αἰὲν ἄπιστε.« Schmausetest, haltend die Harf', o Freund der Bösen, o Falscher!
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς     Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»Ἥρη, μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε ϑεοῖσιν· 65 Eifere nicht, o Here, so unmutsvoll mit den Göttern.
οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί' ἔσσεται. ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ Zwar nicht gleicher Würde genießen sie; aber auch Hektor
φίλτατος ἔσκε ϑεοῖσι βροτῶν, οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν· War ja den Göttern geliebt vor den Sterblichen allen in Troja;
ὣς γὰρ ἐμοί γ', ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων. Also auch mir! denn nimmer versäumet' er köstliche Gaben;
οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης, Nie auch mangelte mir der Altar des gemeinsamen Mahles,
λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς. 70 Nie des Weins und Gedüftes, das uns zur Ehre bestimmt ward.
ἀλλ' ἦ τοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν – οὐδέ πῃ ἔστιν Ihn indes entwenden, das lassen wir (nie ja geschäh' es
λάϑρῃ Ἀχιλλῆος – ϑρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ Heimlich vor Peleus' Sohn), den mutigen Hektor; dem immer
μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ. Kommt zu ihm die Mutter, sowohl bei Nacht wie bei Tage.
ἀλλ' εἴ τις καλέσειε ϑέων Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο, Doch wenn irgend ein Gott daher mir riefe die Thetys,
ὄφρα τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς 75 Daß ich ein heilsames Wort ihr redete, wie nun Achilleus
δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό ϑ' Ἕκτορα λύσῃ.« Gaben aus Priamos' Hand annehm', und Hektor ihm löste.
    ὣς ἔφατ'· ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.     Sprach's; und Iris erhub sich, die windschnell eilende Botin.
μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης Zwischen Samos hinab, und die rauhumstarrete Imbros,
ἔνϑορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη. Sprang sie ins finstere Meer; und es scholl die Woge des Sundes.
ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν, 80 Jene sank, wie geründetes Blei, in die Tiefe hinunter,
ἥ τε κατ' ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα Welches über dem Horn des gewendeten Stieres befestigt
ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ' ἰχϑύσι κῆρα φέρουσα· Sinkt, Verderben zu bringen den gierigen Fischen des Meeres.
εὗρε δ' ἐνὶ σπήει γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δέ τ' ἄλλαι Jetzo fand sie Thetys in wölbender Grott', und die andern
ἥαϑ' ὁμηγερέες ἅλιαι ϑεαί· ἣ δ' ἐνὶ μέσσῃς Meergöttinnen umher; sie selbst in die Mitte gesetzet
κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλεν 85 Weinte des Sohns Schicksal, des Untadligen, welchem bestimmt war,
φϑίσεσϑ' ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόϑι πάτρης. Ferne vom Vaterland in der scholligen Troja zu sterben.
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις· Nahe trat und begann die windschnell eilende Iris:
    »ὄρσο, Θέτις· καλέει Ζεὺς ἄφϑιτα μήδεα εἰδώς.«     Hebe dich, Thetys, es ruft der ewige Herrscher der Welt Zeus.
τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα· Ihr antwortete drauf die silberfüßige Thetys:
    »τίπτε με κεῖνος ἄνωγε μέγας ϑεός; αἰδέομαι δὲ 90     Warum heißt mich solches der Mächtige? Blödigkeit hält mich,
μίσγεσϑ' ἀϑανάτοισιν, ἔχω δ' ἄχε' ἄκριτα ϑυμῷ. Ewigen Göttern zu nahn, weil Gram mir die Seele belastet.
εἶμι μέν, οὐδ' ἅλιον ἔπος ἔσσεται, ὅττι κεν εἴπῃ.« Aber ich geh'; auch entfall' umsonst kein Wort, was er redet.
    ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ' ἕλε δῖα ϑεάων     Also sprach, und nahm ihr Gewand, die heilige Göttin,
κυάνεον, τοῦ δ' οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσϑος. Dunkelschwarz, noch keinen umhüllete schwärzere Kleidung.
βῆ δ' ἰέναι, πρόσϑεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 95 Jene nun ging, und voran die windschnell eilende Iris
ἠγεῖτ'· ἀμφὶ δ' ἄρα σφι λιάζετο κῦμα ϑαλάσσης. Führete; seitwärts flog die getrennete Woge des Meeres.
ἀκτὴν δ' ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀιχϑήτην· Als sie den Strand nun erstiegen, entschwangen sich beide gen Himmel.
εὗρον δ' εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ' ἄλλοι ἅπαντες Und sie fanden den waltenden Zeus, und rings um den Herrscher
ἥαϑ' ὁμηγερέες μάκαρες ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες. Saßen zum Rate gesellt die unsterblichen seligen Götter.
ἣ δ' ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καϑέζετο, εἶξε δ' Αϑήνη. 100 Jene nunmehr saß nieder bei Zeus, es wich ihr Athene.
Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ ϑῆκεν, Here reicht in die Hand ihr den schönen goldenen Becher,
καί ῥ' εὔφρην' ἐπέεσσι· Θέτις δ' ὤρεξε πιοῦσα. Freundliche Wort' ihr sagend; sie trank, und reichte zurück ihn.
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε· Jetzo begann der Vater des Menschengeschlechts und der Götter:
    »ἤλυϑες Οὔλυμπόνδε, ϑεὰ Θέτι, κηδομένη περ,     Thetys, du kamst zu Olympos, o Herrscherin, herzlich betrübt zwar;
πένϑος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν· οἶδα καὶ αὐτός· 105 Denn unendlicher Gram belastet dich; selber ja weiß ich's.
ἀλλὰ καὶ ὣς ἐρέω, τοῦ σ' εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα. Dennoch sag' ich dir an, warum ich daher dich gefodert.
ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀϑανάτοισιν ὄρωρεν Schon neun Tag' empörte der Streit die unsterblichen Götter,
Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ Ἀχιλλῆι πτολιπόρϑῳ· Über Hektors Leich' und den Städteverwüster Achilleus.
κλέψαι δ' ὀτρύνουσιν ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην. Denn sie geboten Entwendung dem spähenden Argoswürger;
αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος Ἀχιλλῆι προτιάπτω, 110 Aber ich selbst will dessen den Ruhm dem Peleiden gewähren,
αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισϑε φυλάσσων. Scheu und Liebe für dich noch stets im Herzen bewahrend.
αἶψα μάλ' ἐς στρατὸν ἐλϑὲ καὶ υἱέι σῷ ἐπίτειλον· Schleunig denn gehe zum Heer, und verkündige solches dem Sohne.
σκύζεσϑαί οἱ εἰπὲ ϑεούς, ἐμὲ δ' ἔξοχα πάντων Sag', ihm zürnen die Götter gesamt, doch vor allen ich selber
ἀϑανάτων κεχολῶσϑαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν Sei im Herzen entbrannt, dieweil er in tobendem Unsinn
Ἕκτορ' ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ' ἀπέλυσεν· 115 Hektor ungelöst bei den prangenden Schiffen zurückhält;
αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό ϑ' Ἕκτορα λύσῃ. Ob er vielleicht mich scheut, und Hektors Lösung empfänget.
αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω, Aber ich selbst will Iris dem herrschenden Priamos senden,
λύσασϑαι φίλον υἱὸν ἰόντ' ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, Daß er löse den Sohn, zu den Schiffen der Danaer wandelnd,
δῶρα δ' Ἀχιλλῆι φερέμεν τά κε ϑυμὸν ἰήνῃ.« Und mit gefälligen Gaben Achilleus' Seele versöhne.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα· 120     Jener sprach's; ihm gehorchte die silberfüßige Thetys;
βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα, Stürmendes Schwungs entflog sie dem Felsenhöhn des Olympos.
ἷξεν δ' ἐς κλισίην οὗ υἱέος. ἔνϑ' ἄρα τόν γε Bald nun des Sohnes Gezelt erreichte sie, wo sie ihn selber
εὗρ' ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ' ἀμφ' αὐτὸν ἑταῖροι Fand, schwerseufzend vor Gram; und umher die trauten Genossen
ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντ' ἄριστον· Eilten mit emsigem Fleiße das Morgenmahl zu bereiten;
τοῖσι δ' ὄις λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο. 125 Denn ein Schaf, dickwollig und groß, war im Zelte geschlachtet.
ἣ δὲ μάλ' ἄγχ' αὐτοῖο καϑέζετο πότνια μήτηρ Nahe dem Sohn nun setzte sich hin die erhabene Mutter,
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ' ἔφατ' ἐκ τ' ὀνόμαζεν· Streichelt' ihn sanft mit der Hand, und redete, also beginnend:
    »τέκνον ἐμόν, τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων     Lieber Sohn, wie lange vor Gram wehklagend und seufzend
σὴν ἔδεαι κραδίην, μεμνημένος οὔτε τι σίτου Willst du das Herz dir verzehren, des Tranks und der Speise vergessend,
οὔτ' εὐνῆς; ἀγαϑὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι 130 Auch des Schlafs? Gut wär' es, ein blühendes Weib zu umarmen.
μίσγεσϑ'· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη Denn nicht lange fortan mir wandelst du, sondern bereits dir
ἄγχι παρέστηκεν ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. Nahe steht zur Seite der Tod und das grause Verhängnis.
ἀλλ' ἐμέϑεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι· Auf, und vernimm, was ich red'; ich bringe dir Worte Kronions.
σκύζεσϑαί σοι φησὶ ϑεούς, ἑὲ δ' ἔξοχα πάντων Zorn dir hegen die Götter gesamt, doch vor allen er selber
ἀϑανάτων κεχολῶσϑαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν 135 Ist im Herzen entbrannt, dieweil du in tobendem Unsinn
Ἕκτορ' ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ' ἀπέλυσας. Hektor ungelöst bei den prangenden Schiffen zurückhältst.
ἀλλ' ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα.« Aber wohlan, entlass' ihn, und nimm die Lösung des Leichnams.
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Ihr antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»τῇδ' εἴη· ὃς ἄποινα φέροι, καὶ νεκρὸν ἄγοιτο, Wohl denn, wer die Lösung mir bringt, der empfange den Leichnam,
εἰ δὴ πρόφρονι ϑυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει.« 140 Wenn ja mit ernstem Beschluß der Olympier selbst es gebietet.
    ὣς οἵ γ' ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς     Also redeten dort im Kreis der geordneten Schiffe
πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευον. Viele geflügelte Worte der Sohn und die göttliche Mutter.
Ἶριν δ' ὤτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν· Zeus entsandte nun Iris zu Ilios' heiliger Feste:
    »βάσκ' ἴϑι, Ἶρι ταχεῖα· λιποῦσ' ἕδος Οὐλύμποιο     Eile mir, hurtige Iris, verlassend die Höhn des Olympos;
ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω, 145 Bring' in Ilios' Stadt dem herrschenden Priamos Botschaft,
λύσασϑαι φίλον υἱὸν ἰόντ' ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, Daß er löse den Sohn, zu dem Schiffen der Danaer wandelnd,
δῶρα δ' Ἀχιλλῆι φερέμεν τά κε ϑυμὸν ἰήνῃ, Und mit gefälligen Gaben Achilleus' Seele versöhne,
οἶον, μηδέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. Er allein, von keinem der anderen Troer begleitet.
κῆρύξ τίς οἱ ἔποιτο γεραίτερος, ὅς κ' ἰϑύνοι Nur ein Herold folg' ihm, ein älterer, welcher die Mäuler
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐύτροχον ἠδὲ καὶ αὖτις 150 Samt dem rollenden Wagen ihm lenk', und wieder von dannen
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς. Führe den Leichnam zur Stadt, den der Peleione getötet.
μηδέ τί οἱ ϑάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος· Weder Tod bekümmre sein Herz, noch andere Schrecknis:
τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν ἀργεϊφόντην, Denn wir gesellen zur Hut ihm den mächtigen Argoswürger,
ὃς ἄξει, ἧός κεν ἄγων Ἀχιλῆι πελάσσῃ. Daß er ihn hingeleite vors Angesicht des Achilleus.
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος, 155 Wann ihn jener geführt ins Gezelt des edlen Achilleus,
οὔτ' αὐτὸς κτενέει ἀπό τ' ἄλλους πάντας ἐρύξει· Selbst nicht wird er ihn töten, und allen umher es verwehren.
οὔτε γάρ ἐστ' ἄφρων οὔτ' ἄσκοπος οὔτ' ἀλιτήμων, Nicht ja vernunftlos ist er, noch unbedacht, noch ein Frevler;
ἀλλὰ μάλ' ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.« Nein voll Huld wird er schonen des hilfeflehenden Mannes.
    ὣς ἔφατ', ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα·     Sprach's; und Iris erhub sich, die windschnell eilende Botin,
ἷξεν δ' ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ' ἐνοπήν τε γόον τε. 160 Kam in Priamos' Burg, und fand Wehklag' und Geheul dort.
παῖδες μὲν πατέρ' ἀμφὶ καϑήμενοι ἔνδοϑεν αὐλῆς Ringsher saßen die Söhn' um den traurenden Vater im Vorhof,
δάκρυσιν εἵματ' ἔφυρον, ὃ δ' ἐν μέσσοισι γεραιὸς Netzend mit Tränen die Kleider; er selbst der Greis in der Mitte,
ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος· ἀμφὶ δὲ πολλὴ Straff, daß die Bildung erschien, in den Mantel gehüllt, und umher lag
κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος. Viel Unrats auf Nacken und Haupt des herrschenden Greises,
τήν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῇσιν. 165 Den er vor Schmerz sich wälzend mit eigenen Händen emporwarf.
ϑυγατέρες δ' ἀνὰ δώματ' ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο Aber die Töchter und Schnür' in den Wohnungen jammerten lautauf,
τῶν μιμνησκόμεναι, οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσϑλοὶ Eingedenk der aller, die schon, so viel und so tapfer,
χερσὶν ὕπ' Ἀργεΐων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες. Lagen des Geistes beraubt von der Danaer mordenden Händen.
στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος ἠδὲ προσηύδα Nahe vor Priamos trat die Botin Zeus', und begann nun,
τυτϑὸν φϑεγξαμένη – τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα –· 170 Redend mit leiser Stimm'; und Schauer durchfuhr ihm die Glieder:
    »ϑάρσει, Δαρδανίδη Πρίαμε, φρεσὶ μηδέ τι τάρβει·     Fasse dich, Dardanos' Sohn, o Priamos, nicht so verzaget;
οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ' ἱκάνω. Denn kein übeles Wort zu verkündigen nah' ich dir jetzo,
ἀλλ' ἀγαϑὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, Sondern Gutes gedenkend; ich komm' als Botin Kronions,
ὅς σευ ἄνευϑεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ' ἐλεαίρει. Der dich sehr, auch ferne begünstiget, dein sich erbarmend.
λύσασϑαί σ' ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον, 175 Lösen heißt der Olympier dich den göttlichen Hektor,
δῶρα δ' Ἀχιλλῆι φερέμεν τά κε ϑυμὸν ἰήνῃ, Und mit gefälligen Gaben Achilleus' Seele versöhnen,
οἶον, μηδέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ· Dich allein, von keinem der anderen Troer begleitet.
κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ' ἰϑύνοι Nur ein Herold folg', ein älterer, welcher die Mäuler
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐύτροχον ἠδὲ καὶ αὖτις Samt dem rollenden Wagen dir lenk', und wieder von dannen
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς. 180 Führe den Leichnam zur Stadt, den der Peleione getötet.
μηδέ τί τοι ϑάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος Weder Tod bekümmre dein Herz, noch andere Schrecknis:
τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ' ἕψεται ἀργεϊφόντης, Denn er gesellt dir zur Hut den mächtigen Argoswürger,
ὅς σ' ἄξει, ἧός κεν ἄγων Ἀχιλῆι πελάσσῃ. Daß er dich hingeleite vors Angesicht des Achilleus.
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος, Wann dich jener geführt ins Gezelt des edlen Achilleus,
οὔτ' αὐτὸς κτενέει ἀπό τ' ἄλλους πάντας ἐρύξει· 185 Selbst nicht wird er dich töten, und allen umher es verwehren.
οὔτε γάρ ἐστ' ἄφρων οὔτ' ἄσκοπος οὔτ' ἀλιτήμων, Nicht ja vernunftlos ist er, noch unbedacht, noch ein Frevler;
ἀλλὰ μάλ' ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.« Nein voll Huld wird er schonen des hilfeflehenden Mannes.
    ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις·     Also sprach und entflog die windschnell eilende Iris.
αὐτὰρ ὅ γ' υἷας ἄμαξαν ἐύτροχον ἡμιονείην Aber Priamos hieß die Söhn' ihm den rollenden Wagen
ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινϑα δὲ δῆσαι ἐπ' αὐτῆς. 190 Rüsten mit Mäulergespann, und den Korb auf den Wagen ihm binden.
αὐτὸς δ' ἐς ϑάλαμον κατεβήσετο κηώεντα Selbst dann stieg er hinab in die lieblich duftende Kammer,
κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει· Hoch, mit Cedern getäfelt, die viel Kleinode verwahrte;
ἐς δ' ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε· Rief dann Hekabe her, sein edeles Weib, und begann so:
    »δαιμονίη, Διόϑεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλϑεν     Armes Weib, mir nahte von Zeus olympische Botschaft,
λύσασϑαι φίλον υἱόν, ἰόντ' ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, 195 Daß ich löse den Sohn, zu den Schiffen der Danaer wandelnd,
δῶρα δ' Ἀχιλλῆι φερέμεν τά κε ϑυμὸν ἰήνῃ. Und mit gefälligen Gaben Achilleus' Seele versöhne.
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπέ, τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι; Aber sage mir nun, wie deucht dir solches im Herzen?
αἰνῶς γάρ μ' αὐτόν γε μένος καὶ ϑυμὸς ἄνωγεν Denn mir selber entflammt ein gewaltigen Eifer die Seele,
κεῖσ' ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.« Hinzugehn zu den Schiffen, ins weite Heer der Achaier.
    ὣς φάτο· κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύϑῳ· 200     Also der Greis; doch schluchzend erwiderte jenem die Gattin:
»ὤ μοι, πῇ δή τοι φρένες οἴχονϑ', ᾗς τὸ πάρος γε Wehe, wohin doch entfloh der Verstand dir, der so gepriesen
ἔκλε' ἐπ' ἀνϑρώπους ξείνους ἠδ' οἷσιν ἀνάσσεις; Ehemals war bei Menschen der Fremd', und deines Gebietes?
πῶς ἐϑέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλϑέμεν οἶος, Welch ein Mut, so allein zu der Danaer Schiffen zu wandeln,
ἀνδρὸς ἐς ὀφϑαλμούς, ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσϑλοὺς Jenem Mann vor die Augen, der dir so viel und so tapfre
υἱέας ἐξενάριξε; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ. 205 Söhn' erschlug? Du trägst ja ein eisernes Herz in dem Busen!
εἰ γάρ σ' αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφϑαλμοῖσιν Denn sobald er dich hält und dort erblickt mit den Augen,
ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅδε, οὔ σ' ἐλεήσει Jener Mann, blutgierig und falsch; nie heget er Mitleid
οὐδέ τί σ' αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευϑεν Oder Erbarmen mit dir! Drum laß uns fern ihn beweinen,
ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ' ὥς ποϑι μοῖρα κραταιὴ Sitzend in unserm Palast: so hat's ihm das grause Verhängnis,
γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή, 210 Als ich selbst ihn gebar, in den werdenden Faden gesponnen,
ἀργίποδας κύνας ἆσαι, ἑῶν ἀπάνευϑε τοκήων, Einst schnellfüßige Hunde zu sättigen, fern von den Eltern,
ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι Dort bei dem schrecklichen Mann, dem ich gern ans dem Busen die Leber
ἐσϑέμεναι προσφῦσα· τότ' ἂν τιτὰ ἔργα γένοιτο Roh verschläng' einbeißend! Das wär' ihm gerechte Vergeltung
παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα, Meines Sohns! Denn nicht der Verworfenen einen erschlug er;
ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωιάδων βαϑυκόλπων 215 Sondern für Trojas Männer und tiefgegürtete Weiber
ἑσταότ', οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ' ἀλεωρῆς.« Stand der Held, nicht achtend der Flucht, noch des zagen Vermeidens!
    τὴν δ' αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος ϑεοειδής·     Ihr antwortete Priamos drauf, der göttliche Herrscher:
»μή μ' ἐϑέλοντ' ἰέναι κατερύκανε, μηδέ μοι αὐτὴ Halte mich nicht, der zu gehen beschloß, noch werde du selber
ὄρνις ἐν μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις. Zum wehdrohenden Vogel im Hause mir; nimmer gehorch' ich!
εἰ μὲν γάρ τίς μ' ἄλλος ἐπιχϑονίων ἐκέλευεν, 220 Hätt' es ein anderer mir der Erdbewohner geboten,
ἢ οἳ μάντιές εἰσι, ϑυοσκόοι ἢ ἱερῆες, Etwa ein Zeichendeuter, ein Opferprophet, und ein Priester;
ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεϑα μᾶλλον· Lug wohl nennten wir solches, und wendeten uns mit Verachtung.
νῦν δ' – αὐτὸς γὰρ ἄκουσα ϑεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην – Nun (denn ich hörte die Göttin ja selbst, und schaut' ihr ins Antlitz,)
εἶμι, καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα Geh' ich, und nicht umsonst sei die Rede mir! Droht denn das Schicksal
τεϑνάμεναι παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, 225 Mir den Tod bei den Schiffen der erzumschirmten Achaier;
βούλομαι· αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς Wohl! er ermorde mich gleich, der Wüterich; halt' ich nur meinen
ἀγκὰς ἑλόντ' ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.« Lieben Sohn in den Armen, das Herz mit Tränen gesättigt!
    ἦ, καὶ φωριαμῶν ἐπιϑήματα κάλ' ἀνέῳγεν·     Sprach's, und öffnete schnell die zierlichen Deckel der Kisten.
ἔνϑεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους, Dorther wählt er sich zwölf der köstlichen Feiergewande,
δώδεκα δ' ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, 230 Zwölf der Teppiche dann, und einfache Hüllen des Schlafes,
τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ' ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας. Auch Leibröcke so viel, und so viel der prächtigen Mäntel.
χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα, Hierauf wog er des Goldes, und nahm zehn volle Talente;
ἒκ δὲ δύ' αἴϑωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας, Auch vier schimmernde Becken, und zween dreifüßige Kessel;
ἒκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες Auch den köstlichen Becher, den thrakische Männer ihm schenkten,
ἐξεσίην ἐλϑόντι, μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ 235 Als er gesandt hinkam, ein Kleinod! aber auch sein nicht
φείσατ' ἐνὶ μεγάροις ὁ γέρων, πέρι δ' ἤϑελε ϑυμῷ Schonete jetzt im Palaste der Greis; denn er wollte so herzlich
λύσασϑαι φίλον υἱόν. ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας Lösen den trauten Sohn. Doch jetzt die sämtlichen Troer
αἰϑούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ' αἰσχροῖσιν ἐνίσσων· Scheucht' aus der Hall' er hinweg, mit schmählichen Worten bedrohend:
    »ἔρρετε, λωβητῆρες, ἐλέγχεα· οὔ νυ καὶ ὑμῖν     Fort, ihr versuchtes Gezücht, Nichtswürdige! Habt ihr nicht selber
οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ' ἤλϑετε κηδήσοντες; 240 Trauer im Hause genug, daß ihr herkommt, mich zu bekümmern?
ἢ ὀνόσασϑ', ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε' ἔδωκεν, Achtet ihr's klein, daß Zeus mir den Jammer beschied, zu verlieren
παῖδ' ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσϑε καὶ ὔμμες· Meinen tapfersten Sohn? Wohlan, ihr erfahrt es schon selber!
ῥηίτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δὴ ἔσεσϑε Denn viel leichter hinfort wird's wohl den Söhnen Achaias,
κείνου τεϑνηῶτος ἐναιρέμεν. αὐτὰρ ἐγώ γε, Euch, da jener geschieden, zu bändigen! Aber o möcht' ich,
πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν κεραϊζομένην τε 245 Eh' ich die Trümmerhaufen der Stadt, und die grause Verwüstung,
ὀφϑαλμοῖσιν ἰδεῖν, βαίην δόμον Ἄιδος εἴσω.« Selbst mit den Augen geschaut, eingeht in Aïdes Wohnung!
    ἦ, καὶ σκηπανίῳ δίεπ' ἀνέρας· οἳ δ' ἴσαν ἔξω     Sprach's, und hinaus mit dem Stabe zerscheucht' er sie; und sie enteilten
σπερχομένοιο γέροντος. ὃ δ' υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα, Weg vor dem eifernden Greis. Dann ruft' er scheltend die Söhne,
νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ' Ἀγάϑωνά τε δῖον Helenos her, und Paris, und Agathon, göttlicher Bildung,
Πάμμονά τ' Ἀντίφονόν τε βοὴν ἀγαϑόν τε Πολίτην 250 Pammon, Antiphonos auch, und Deïphobos, auch den Polites,
Δηίφοβόν τε καὶ Ἱππόϑοον καὶ Δῖον ἀγαυόν. Tapfer im Streit, Hippothoos auch, und den mutigen Dios;
ἐννέα τοῖς ὁ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευεν· Diesen neun gebot mit scheltendem Rufe der Vater:
    »σπεύσατέ μοι, κακὰ τέκνα, κατηφόνες· αἴϑ' ἅμα πάντες     Eilt, untüchtige Söhn', ihr schändlichen! daß ihr zugleich doch
Ἕκτορος ὠφέλετ' ἀντὶ ϑοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσϑαι. Alle für Hektor lägt bei den hurtigen Schiffen getötet!
ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 255 Ich unglücklicher Mann! die tapfersten Söhn' erzeugt' ich
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ' οὔ τινα φημὶ λελεῖφϑαι, Weit in Troja umher, und nun ist keiner mir übrig!
Μήστορά τ' ἀντίϑεον καὶ Τρωίλον ἱππιοχάρμην Mestor den göttlichen Held, und Troilos, froh des Gespannes,
Ἕκτορά ϑ', ὃς ϑεὸς ἔσκε μετ' ἀνδράσιν οὐδὲ ἐῴκει Hektor auch, der ein Gott bei Sterblichen war, und an Tugend
ἀνδρός γε ϑνητοῦ πάις ἔμμεναι ἀλλὰ ϑεοῖο· Nicht wie des sterblichen Manns, wie ein Sohn der Götter einherging!
τοὺς μὲν ἀπώλεσ' Ἄρης, τὰ δ' ἐλέγχεα πάντα λέλειπται, 260 Diese mir raffte der Krieg; nur die Schandfleck' alle sind übrig,
ψεῦσταί τ' ὀρχησταί τε, χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι, Lügener all' und Gaukler und treffliche Reigentänzer,
ἀρνῶν ἠδ' ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες. Räuber des Volks, nur schwelgend im Fett der Lämmer und Zicklein!
οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα Wollt ihr nicht mir den Wagen sogleich ausrüsten, und alles
ταῦτά τε πάντ' ἐπιϑεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο;« Dies in den Korb einlegen, daß unseren Weg wir vollenden?
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πατρὸς ὑποδδείσαντες ὁμοκλὴν 265     Jener sprach's; und geschreckt vom scheltenden Rufe des Vaters,
ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐύτροχον ἡμιονείην Trugen sie schnell aus der Halle den rollenden Wagen der Mäuler,
καλὴν πρωτοπαγῆ, πείρινϑα δὲ δῆσαν ἐπ' αὐτῆς, Schön und neugefügt, und banden den Korb auf den Wagen;
κὰδ δ' ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἠμιόνειον Huben sodann vom Pflocke das Joch der Mäuler von Buchsbaum,
πύξινον ὁμφαλόεν, εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός, Glatt, mit Buckeln erhöht, und wohl mit Ringen befestigt;
ἐκ δ' ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ. 270 Brachten zugleich mit dem Joche sein Band, neun Ellen an Länge,
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέϑηκαν ἐυξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ, Legeten dieses behend' auf die wohlgeglättete Deichsel,
πέζῃ ἔπι πρώτῃ, ἔπι δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον· Vorn am äußersten End', und fügten den Ring auf den Nagel;
τρὶς δ' ἑκάτερϑεν ἔδησαν ἐπ' ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα Dreimal umschlangen sie jetzo des Jochs vorragende Buckeln,
ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ' ἔκαμψαν. Banden dann grade sie fest, und knüpfeten unten die Schlinge.
ἐκ ϑαλάμου δὲ φέροντες ἐυξέστης ἐπ' ἀπήνης 275 Emsig darauf aus der Kammer, den zierlichen Wagen beladend,
νήεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι' ἄποινα. Trugen sie Hektors Lösegeschenk', unendliches Wertes;
ζεῦξαν δ' ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργούς. Fügeten dann die Mäuler, die stampfenden, rüstig zur Arbeit,
τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα· Welche dem Priamos einst die ehrenden Myser geschenket.
ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὓς ὁ γεραιὸς Rosse für Priamos' Joch nun führten sie, welche der Alte
αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐυξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ. 280 Selbst mit Sorge gepflegt an schöngeglätteter Krippe;
    τὼ μὲν ζευγνύσϑην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσιν Beid' itzt fügten die Ross' im Hof des hohen Palastes,
κῆρυξ καὶ Πρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μήδε' ἔχοντες· Priamos selbst und der Herold, des Rats allkundige Greise.
ἀγχίμολον δέ σφ ἦλϑ' Ἑκάβη τετιηότι ϑυμῷ, Ihnen nahete Hekabe nun mit bekümmertem Herzen;
οἶνον ἔχουσ' ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφιν Einen goldenen Becher des herzerfreuenden Weines
χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην. 285 Trug sie daher in der Rechten, zum Opfertrank vor der Reise,
στῆ δ' ἵππων προπάροιϑεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Trat hinzu vor die Ross', und redete, also beginnend:
    »τῆ, σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ' ἱκέσϑαι     Nimm, und sprenge für Zeus, und fleh' ihm, daß du zurückkehrst
ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε ϑυμὸς Heim aus der feindlichen Männer Gewalt, da das mutige Herz dich
ὀτρύνει ἐπὶ νῆας, ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐϑελούσης. Doch hintreibt zu den Schiffen, wie sehr ungern ich es wollte.
ἀλλ' εὔχευ σύ γ' ἔπειτα κελαινεφέι Κρονίωνι 290 Aber wohlan, nun bete zum schwarzumwölkten Kronion,
Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται, Idas Gott, der umher auf Trojas Fluren herabschaut:
αἴτει δ' οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ Senden woll' er zum Zeichen den raschgeflügelten Vogel,
φίλτατος οἰωνῶν καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον, Welcher, ihm lieb vor allen, an mächtiger Stärke hervorragt,
δεξιόν, ὄφρα μιν αὐτὸς ἐν ὀφϑαλμοῖσι νοήσας Rechts einher; damit du, ihn selbst mit den Augen erkennend,
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων. 295 Seiner getrost zu dem Schiffen der reisigen Danaer gehest.
εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς, Doch wenn nicht dir gewährt der Donnerer seinen Gesandten;
οὐκ ἂν ἐγώ γέ σ' ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην Nie dann möcht' ich hinfort durch meinen Rat dich bewegen,
νῆας ἐπ' Αργεΐων ἰέναι, μάλα περ μεμαῶτα.« Hin zu der Danaer Schiffen zu gehn, wie sehr du es wünschest.
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος ϑεοειδής·     Ihr antwortete Priamos drauf, der göttliche Herrscher:
»ὦ γύναι, οὐ μέν τοι τόδ' ἐφιεμένῃ ἀπιϑήσω· 300 Liebes Weib, gern will ich auf diesen Rat dir gehorchen;
ἐσϑλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν, αἴ κ' ἐλεήσῃ.« Wohl erhebt man die Hände zu Zeus, um Erbarmen ihn flehend.
    ἦ ῥα, καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὤτρυν' ὁ γεραιὸς     Also der Greis, und berief die Schaffnerin, daß sie die Hände
χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον· ἣ δὲ παρέστη Ihm mit lauterem Wasser besprengete; jene nun nahte,
χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν ϑ' ἅμα χερσὶν ἔχουσα. Haltend das Waschgefäß und die Kanne zugleich in den Händen.
νιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο· 305 Als sich der Greis nun gewaschen, empfing er den Becher der Gattin,
εὔχετ' ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον Stand in der Mitte des Hofs, und betete, sprengte den Wein dann,
οὐρανὸν εἲς ἀνιδὼν καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα· Schauend zum Himmel empor, und rief mit erhobener Stimme:
    »Ζεῦ πάτερ, Ἴδηϑεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε,     Vater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du Herrscher vom Ida,
δός μ' ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλϑέμεν ἠδ' ἐλεεινόν· Laß mich vor Peleus' Sohn doch Mitleid finden und Gnade!
πέμψον δ' οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ 310 Sende mir auch zum Zeichen den raschgeflügelten Vogel,
φίλτατος οἰωνῶν καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον, Welcher, dir lieb vor allen, an mächtiger Stärke hervorragt,
δεξιόν, ὄφρα μιν αὐτὸς ἐν ὀφϑαλμοῖσι νοήσας Rechts einher; damit ich, ihn selbst mit den Augen erkennend,
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων.« Seiner getrost zu den Schiffen der reisigen Danaer gehe.
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε μητίετα Ζεύς·     Also sprach er flehend; ihn hörete Zeus Kronion.
αὐτίκα δ' αἰετὸν ἧκε, τελειότατον πετεηνῶν, 315 Schnell dem Adler entsandt' er, die edelste Vorbedeutung,
μόρφνον ϑηρητῆρ', ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν. Wohnend in Tal und Gesümpf, den schwarzgeflügelten Jäger.
ὅσση δ' ὑψορόφοιο ϑύρη ϑαλάμοιο τέτυκται Weit wie die Türe sich öffnet der hochgewölbeten Kammer,
ἀνέρος ἀφνειοῖο, ἐὺ κληῖσ' ἀραρυῖα, Eines begüterten Manns, mit festem Schlosse gefüget:
τόσσ' ἄρα τοῦ ἑκάτερϑεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφιν Also breitete jener die Fittiche, als er am Himmel
δεξιὸς ἀίξας διὰ ἄστεος. οἳ δὲ ἰδόντες 320 Rechtsher über der Stadt anstürmete. Jen' ihn erblickend
γήϑησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἰάνϑη. Freueten sich, und allen durchglühete Wonne die Herzen.
    σπερχόμενος δ' ὁ γέρων ξεστοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,     Eilend betrat nun der Greis den zierlichen Sessel des Wagens,
ἐκ δ' ἔλασε προϑύροιο καὶ αἰϑούσης ἐριδούπου. Lenkte darauf aus dem Tor, und der dumpfumtönenden Halle.
πρόσϑε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην, Vor ihm zogen die Mäuler der Last vierrädrigen Wagen,
τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισϑεν 325 Von Idäos gelenkt, dem feurigen; aber von hinten
ἵπποι, τοὺς ὁ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευεν Stampfte der Rosse Gespann, die der Greis antrieb mit der Geißel,
καρπαλίμως κατὰ ἄστυ. φίλοι δ' ἅμα πάντες ἕποντο Hurtig einher durch die Stadt; und alle die Seinigen folgten
πόλλ' ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ ϑάνατόνδε κιόντα Laut wehklagend ihm nach als ob er zum Tod hinginge.
οἳ δ' ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, πεδίον δ' ἀφίκοντο, Als sie nunmehr von der Höhe der Stadt in die Ebene kamen,
οἳ μὲν ἄρ' ἄψορροι ποτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο 330 Kehrten zurück die Eidam' und Söhn' in Ilios Feste.
παῖδες καὶ γαμβροί· τὼ δ' οὐ λάϑον εὐρύοπα Ζῆν Doch nicht ihrer vergaß des Zeus' allwaltende Vorsicht,
ἐς πεδίον προφανέντε, ἰδὼν δ' ἐλέησε γέροντα. Welche das Feld durchfuhren; er schaute den Greis mit Erbarmung;
αἶψα δ' ἄρ' Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα· Schnell zu Hermeias darauf, dem lieben Sohne, begann er:
    »Ἑρμεία· σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν     Hermes, o Sohn, (denn dir ja das angenehmste Geschäft ist's,
ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ' ἔκλυες, ᾧ κ' ἐϑέλῃσϑα· 335 Männern gesellig zu nahn, auch hörest du, wen dir geliebet;)
βάσκ' ἴϑι, καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν Eil', und den Priamos dort zu den räumigen Schiffen Achaias
ὣς ἄγαγ', ὡς μήτ' ἄρ τις ἴδῃ μήτ' ἄρ τε νοήσῃ Führe mir, daß ihn keiner erseh', und keiner bemerke,
τῶν ἄλλων Δαναῶν πρὶν Πηλεΐωνάδ' ἱκέσϑαι.« Rings in der Danaer Volk, bis Peleus' Sohn er erreichet.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε διάκτορος ἀργεϊφόντης.     Jener sprach's; ihm gehorchte der tätige Argoswürger;
αὐτίκ' ἔπειϑ' ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα 340 Eilte sofort, und unter die Füße sich band er die Sohlen,
ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ' ὑγρὴν Schön, ambrosisch und golden, womit er über die Wasser
ἠδ' ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο· Und das unendliche Land hinfährt, wie im Hauche des Windes.
εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ' ἀνδρῶν ὄμματα ϑέλγει Hierauf nahm er den Stab, womit er der Sterblichen Augen
ὧν ἐϑέλει, τοὺς δ' αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει· Zuschließt, welcher er will, und die Schlummernden wieder erwecket;
τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς ἀργεϊφόντης. 345 Diesen trug und entflog der tapfere Argoswürger.
αἶψα δ' ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανεν· Schnell nun Trojas Gefild' und den Hellespontos erreicht' er;
βῆ δ' ἰέναι κούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς Ging dann einher, an Gestalt wie ein blühender Sohn des Beherrschers,
πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη. Dem die Wange sich bräunt, im holdesten Reize der Jugend.
    οἳ δ' ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν,     Als nun jene vorbei an Ilos Male gelenket,
στῆσαν ἄρ' ἡμιόνους τε καὶ ἵππους, ὄφρα πίοιεν, 350 Hielten sie beid' ein wenig, die Ross' und die Mäuler zu tränken
ἐν ποταμῷ· δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυϑε γαῖαν. Unten am Strom; schon lag in Dämmerung rings das Gefilde.
τὸν δ' ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ Ihn nunmehr in der Näh' ersah der bemerkende Herold,
Ἑρμείαν, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο φώνησέν τε· Hermes dort, und gewandt zu Priamos redet' er also:
    »φράζεο, Δαρδανίδη· φραδέος νόου ἔργα τέτυκται.     Merke doch, Dardanion'; hier gilt's aufmerksame Klugheit.
ἄνδρ' ὁράω, τάχα δ' ἄμμε διαρραίσεσϑαι ὀίω. 355 Schaue den Mann; ich sorge, der wird uns beide vertilgen
ἀλλ' ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ' ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα Laß uns schnell mit den Rossen hinwegfliehn, oder auch nahend
γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν, αἴ κ' ἐλεήσῃ.« Jenem die Knie' umfassen, und flehn um Gnad' und Erbarmung!
    ὣς φάτο· σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ' αἰνῶς,     Sprach's; und die Seele des Greises durchschauerte banges Entsetzen.
ὀρϑαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν· Aufrecht starrten die Haar', und gelähmt an den biegsamen Gliedern,
στῆ δὲ ταφών. αὐτὸς δ' ἐριούνιος ἐγγύϑεν ἐλϑών, 360 Stand er erstaunt. Da nahte der freundliche Bringer des Heiles,
χεῖρα γέροντος ἑλὼν ἐξείρετο καὶ προσέειπεν· Faßte die Hand des Greises, und fragt' ihn, also beginnend:
    »πῇ, πάτερ, ὧδ' ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰϑύνεις     Vater, wohin gedenkst du die Ross' und die Mäuler zu lenken,
νύκτα δι' ἀμβροσίην, ὅτε ϑ' εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; Durch die ambrosische Nacht, da andere Sterbliche schlafen?
οὐδὲ σύ γ' ἔδδεισας μένεα πνείοντας Ἀχαιούς, Gar nicht fürchtest du denn die mutbeseelten Achaier,
οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασιν; 365 Welche ja nahe dir drohn, so feindlich gesinnt und erbittert?
τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο ϑοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν Sähe dich einer davon in der Nacht schnellfliehendem Dunkel
τοσσάδ' ὀνείατ' ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη; Führen so köstliche Habe, wie wär' alsdann dir zu Mute?
οὔτ' αὐτὸς νέος ἐσσὶ γέρων τέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ Selbst ja bist du nicht jung, und ein Greis ist jener Begleiter,
ἄνδρ' ἀπαμύνασϑαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. Einem Mann zu wehren, wer etwa zuerst euch beleidigt.
ἀλλ' ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ἄλλον 370 Doch ich werde dir nichts zuleide tun, und auch andre
σεῦ ἀπαλεξήσαιμι· φίλῳ δέ σε πατρὶ ἐίσκω.« Möcht' ich von dir abwehren dem lieben Vater ja gleichst du.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής·     Ihm antwortete Priamos drauf, der göttliche Herrscher:
»οὕτω πῃ τάδε γ' ἐστί, φίλον τέκος, ὡς ἀγορεύεις. Also ist es fürwahr, mein lieber Sohn, wie du sagest.
ἀλλ' ἔτι τις καὶ ἐμεῖο ϑεῶν ὑπερέσχεϑε χεῖρα, Aber auch mich noch decket ein Gott mit schirmender Rechte,
ὅς μοι τοιόνδ' ἧκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι 375 Daß mir solch ein Gefährt auf meinem Wege begegnet,
αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός, Mir zum Heil, so wie du, an Gestalt und Bildung ein Wunder,
πέπνυσαί τε νόῳ, μακάρων δ' ἔξεσσι τοκήων.« Und so verständig an Geist; du entstammst glückseligen Eltern.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης·     Wieder begann dagegen der tätige Argoswürger:
»ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες. Wahrlich, o Greis, du hast wohlziemende Worte geredet.
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 380 Aber sage mir jetzt, und verkündige lautete Wahrheit.
ἠέ πῃ ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσϑλὰ Sendest du etwa hinweg so viel und erlesene Güter
ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς, ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ, Fern in ein Fremdlingsvolk, daß dir dies wenigstens bleibe?
ἢ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρὴν Oder verlaßt ihr alle bereits die heilige Troja
δειδιότες· τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριστος ὄλωλεν Angstvoll? denn solch einen, den tapfersten Mann ja verlort ihr,
σὸς παῖς· οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπεδεύετ' Ἀχαιῶν.« 385 Deinen Sohn! Nichts wich er an mutigem Kampf den Achaiern!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής· Ihm antwortete Priamos drauf, der göttliche Herrscher:
»τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, τέων δ' ἔξεσσι τοκήων; Aber wer bist du, o Bester, und welchen Eltern entstammst du,
ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες.« Der du so schön vom Tode des armen Sohns mir geredet?
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης·     Wieder begann dagegen der tätige Argoswürger:
»πείρα ἐμεῖο, γεραιέ, καὶ εἴρεο Ἕκτορα δῖον. 390 Siehe du prüfst mich, o Greis, und fragst nach dem göttlichen Hektor.
τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχῃ ἔνι κυδιανεΐρῃ Jenen hab' ich so oft in männerehrender Feldschlacht
ὀφϑαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ' ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας Selbst mit den Augen gesehn, auch als er gedrängt zu den Schiffen
Ἀργεΐους κτείνεσκε, δαΐζων ὀξέι χαλκῷ· Argos Männer erschlug, mit scharfem Erz sie zerfleischend.
ἡμεῖς δ' ἑσταότες ϑαυμάζομεν, οὐ γὰρ Ἀχιλλεὺς Wir dann standen von fern, und bewunderten; weil uns Achilleus
εἴα μάρνασϑαι κεχολωμένος Ἀτρεΐωνι. 395 Wehrt' in den Kampf zu gehn, dem Atreionen noch zürnend.
τοῦ γὰρ ἐγὼ ϑεράπων, μία δ' ἤγαγε νηῦς ἐυεργής· Denn ich bin sein Genoß, in dem selbigen Schiffe gekommen,
Μυρμιδόνων δ' ἔξειμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι Πολύκτωρ. Myrmidonisches Stamms, und es heißt mein Vater Polyktor.
ἀφνειὸς μὲν ὅ γ' ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε, Reich ist jener an Gut, doch ein Greis schon, so wie du selber.
ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι Sechs noch hat er der Söhn', ich selbst bin der siebente Bruder.
τῶν μέτα παλλόμενος κλήρῳ λάχον ἐνϑάδ' ἕπεσϑαι. 400 Als mit diesen ich loste, da traf mich's, hieher zu folgen.
νῦν δ' ἦλϑον πεδίονδ' ἀπὸ νηῶν· ἠῶϑεν γὰρ Jetzo ging ich ins Feld von dem Schiffsheer; denn mit dem Morgen
ϑήσονται περὶ ἄστυ μάχην ἑλίκωπες Ἀχαιοί. Ziehn in die Schlacht um die Stadt frohblickende Männer Achaias.
ἀσχαλάουσι γὰρ οἵ γε καϑήμενοι, οὐδὲ δύνανται Denn mit Verdruß schon harren die Sitzenden; und es bezähmen
ἴσχειν ἐσσυμένους πολέμου βασιλῆες Ἀχαιῶν.« Kaum den kampfbegierigen Mut die Fürsten Achaias.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής· 405     Ihm antwortete Priamos drauf, der göttliche Herrscher:
»εἰ μὲν δὴ ϑεράπων Πηληιάδεω Ἀχιλῆος Wenn du denn ein Genoß des Peleiaden Achilleus
εἴς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληϑείην κατάλεξον, Bist; wohlan so verkünde mir ganz die lautete Wahrheit:
ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάις, ἠέ μιν ἤδη Ob noch dort bei den Schiffen mein Sohn ist, oder Achilleus
ᾗσι κυσὶν μελεϊστὶ ταμὼν προύϑηκεν Ἀχιλλεύς.« Schon in Stücke zerhaun den gierigen Hunden ihn vorwarf.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης· 410     Wieder begann dagegen der tätige Argoswürger:
»ὦ γέρον, οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ' οἰωνοί, Greis, noch nicht wird jener den Hunden ein Fraß, noch den Vögeln;
ἀλλ' ἔτι κεῖνος κεῖται Ἀχιλλῆος παρὰ νηὶ Sondern er liegt noch dort im Schiff des edlen Achilleus,
αὔτως ἐν κλισίῃσι· δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς So im Gezelte gestreckt; und schon den zwölften der Morgen
κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται οὐδέ μιν εὐλαὶ Lieget er, ohne daß Moder ihm schadete, noch des Gewürmes
ἔσϑουσ', αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηιφάτους κατέδουσιν. 415 Reger Schwarm, der gierig erschlagene Männer verzehret.
ἦ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο Immer zwar um das Grab des trautesten Freundes Patroklos
ἕλκει ἀκηδέστως, Ἠὼς ὅτε δῖα φανήῃ, Schleift er ihn mitleidslos, wann der heilige Morgen emporsteigt;
οὐ δέ μιν αἰσχύνει. ϑηοῖό κεν αὐτὸς ἐπελϑών, Doch nicht schändet er ihn. Mit Bewunderung sähest du selber,
οἷον ἐερσήεις κεῖται, περὶ δ' αἷμα νένιπται, Wie er so frisch und tauig, umher vom Blute gereinigt,
οὐδέ ποϑι μιαρός· σὺν δ' ἕλκεα πάντα μέμυκεν, 420 Daliegt, nirgend befleckt, und die Wunden sich alle geschlossen,
ὅσσ' ἐτύπη· πολέες γὰρ ἐν αὐτῷ χαλκὸν ἔλασσαν. Die ihn durchbohrt, so viel' auch das Erz auf jenen gezucket.
ὥς τοι κήδονται μάκαρες ϑεοὶ υἷος ἐῆος Also walten des edelen Sohns die seligen Götter
καὶ νέκυός περ ἐόντος, ἐπεί σφι φίλος πέρι κῆρι.« Dir im Tode sogar; denn geliebt war er jenen von Herzen.
    ὣς φάτο· γήϑησεν δ' ὁ γέρων καὶ ἀμείβετο μύϑῳ·     Jener sprach's; froh hörte der Greis, und erwiderte also:
»ὦ τέκος, ἦ ῥ' ἀγαϑὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι 425 Kind, wie gut, wenn der Mensch den Unsterblichen bringt die Geschenke
ἀϑανάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ' ἐμὸς πάις, εἴ ποτ' ἔην γε, Seiner Pflicht! So vergaß mein Sohn auch, ach da er lebte,
λήϑετ' ἐνὶ μεγάροισι ϑεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν· Nie im Palast der Götter, die hoch den Olympos bewohnen;
τῷ οἱ ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν ϑανάτοιό περ αἴσῃ. Drum gedenken sie sein auch selbst in des Todes Verhängnis.
ἀλλ' ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον, Aber wohlan, nimm jetzo von mir den stattlichen Becher,
αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε ϑεοῖσιν, 430 Dann verleihe mir Schutz, und geleite mich hin mit den Göttern,
ὄφρα κεν ἐς κλισίην Πηληιάδεω ἀφίκωμαι.« Bis ich komm' ins Gezelt des Peleiaden Achilleus.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης·     Wieder begann dagegen der tätige Argoswürger:
»πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιέ, νεωτέρου, οὐ δέ με πείσεις, Greis, umsonst versuchst du mich Jüngeren; nimmer gehorch' ich,
ὅς με κέλῃ σέο δῶρα παρὲξ Ἀχιλῆα δέχεσϑαι. Daß ich deine Geschenk', ohn' Achilleus' Wissen, empfange.
τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι πέρι κῆρι 435 Jenen scheu' ich im Herzen, und zittere, ihn zu berauben,
συλεύειν, μή μοί τι κακὸν μετόπισϑε γένηται. Ehrfurchtsvoll, daß nicht ein Übel hinfort mir begegne.
σοὶ δ' ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν Ἄργος ἱκοίμην Gern dich brächt' ich indes bis selbst zur gepriesenen Argos,
ἐνδυκέως ἐν νηὶ ϑοῇ ἢ πεζὸς ὁμαρτέων· Sorgsam im rüstigen Schiff, und sorgsam zu Fuß dich geleitend;
οὐκ ἄν τίς τοι πομπὸν ὀνοσσάμενος μαχέσαιτο.« Keiner auch würd', achtlos des Geleitenden, wider dich annahn.
    ἦ, καὶ ἀναΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους 440     Also der Bringer des Heils, und ins Rossegeschirr sich erhebend,
καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν· Faßt' er die Geißel geschwind' und das schöne Gezäum in die Hände,
ἐν δ' ἔπνευσ' ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠύ. Und gab edelen Mut den Rossen zugleich und den Mäulern.
ἀλλ' ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο, Als sie nunmehr die Mauer der Schiff' und den Graben erreichten,
οἳ δὲ νέον περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο· Fanden sie dort die Hüter am Abendschmaus noch beschäftigt.
τοῖσι δ' ἔφ' ὕπνον ἔχευε διάκτορος ἀργεϊφόντης 445 Doch sie betaute mit Schlaf der bestellende Argoswürger
πᾶσιν, ἄφαρ δ' ὤιξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας, All', und öffnete schleunig das Tor, wegdrängend die Riegel,
ἐς δ' ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ' ἐπ' ἀπήνης Führte dann Priamos ein, und die schönen Geschenk' auf der Lastfuhr.
ἀλλ' ὅτε δὴ κλισίην Πηληιάδεω ἀφίκοντο Als sie nunmehr das Gezelt des Peleiaden erreichten,
ὑψηλήν, τὴν Μυρμιδόνες ποίησαν ἄνακτι Welches hoch dem Beherrscher die Myrmidonen erbauet,
δοῦρ' ἐλάτης κέρσαντες· ἀτὰρ καϑύπερϑεν ἔρεψαν 450 Zimmernd der Tannen Gebälk, und obenher es bedecket
λαχνήεντ' ὄροφον λειμωνόϑεν ἀμήσαντες· Mit grauwolligem Schilf, aus sumpfigen Wiesen gesammelt:
ἀμφὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι Ringsum bauten sie dann den geräumigen Hof dem Beherrscher
σταυροῖσιν πυκινοῖσι· ϑύρην δ' ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς Dicht von gereiheten Pfählen, und nur ein tannener Riegel
εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν ἐπιρρήσσεσκον Ἀχαιοί, Hemmte die Pfort'; es schoben ihn vor drei starke Achaier,
τρεῖς δ' ἀναοίγεσκον μεγάλην κληῖδα ϑυράων, 455 Und drei schoben zurück den mächtigen Riegel des Tores,
τῶν ἄλλων· Ἀχιλεὺς δ' ἄρ' ἐπιρρήσσεσκε καὶ οἶος – Anderer; nur Achilleus vermocht' allein ihn zu schieben:
δή ῥα τόϑ' Ἑρμείας ἐριούνιος ᾦξε γέροντι, Jetzo öffnete schnell der Bringer des Heils Hermeias,
ἐς δ' ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεϊ Πηλεΐωνι, Führte den Greis ins Geheg' und das edle Geschenk für Achilleus,
ἐξ ἵππων δ' ἀπέβαινεν ἐπὶ χϑόνα φώνησέν τε· Stieg dann herab vom Wagen zur Erd', und redete also:
    »ὦ γέρον, ἦ τοι ἐγὼ ϑεὸς ἄμβροτος εἰλήλουϑα, 460     Greis, dir bin ich hieher ein unsterblicher Gott gekommen,
Ἑρμείας· σοὶ γάρ με πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν. Hermes, den zum Geleiter dir selbst der Vater gesendet.
ἀλλ' ἦ τοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι οὐδ' Ἀχιλῆος Aber wohlan, nun will ich hinweggehn, eh' ich Achilleus
ὀφϑαλμοὺς εἴσειμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη Angesichte genaht; denn unanständig ja wär' es,
ἀϑάνατον ϑεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην· Wenn ein unsterblicher Gott für Sterbliche sorgte so sichtbar.
τύνη δ' εἰσελϑὼν λαβὲ γούνατα Πηλεΐωνος 465 Geh du hinein, und die Kniee des Peleionen umfassend,
καί μιν ὑπὲρ πατρὸς καὶ μητέρος ἠυκόμοιο Flehe bei seinem Vater ihn an, und der lockigen Mutter,
λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν ϑυμὸν ὀρίνῃς.« Und dem geliebtesten Sohne; damit du das Herz ihm erregest.
    ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον     Dieses gesagt, nun eilte hinweg zum hohen Olympos
Ἑρμείας· Πρίαμος δ' ἐξ ἵππων ἄλτο χαμᾶζε, Hermes; doch Priamos sprang vom Rossegeschirr auf die Erde,
Ἰδαῖον δὲ κατ' αὖϑι λίπεν· ὃ δὲ μίμνεν ἐρύκων 470 Ließ dann Idäos im Hofe zurück, daß bleibend der Herold
ἵππους ἡμιόνους τε. γέρων δ' ἰϑὺς κίεν οἴκου, Ross' und Mäuler bewahrt', und eilte gerad' in die Wohnung,
τῇ ῥ' Ἀχιλεὺς ἵζεσκε διίφιλος. ἒν δέ μιν αὐτὸν Dort wo Achilleus saß, der Göttliche. Jenen daheim nun
εὗρ', ἕταροι δ' ἀπάνευϑε καϑήατο· τὼ δὲ δύ' οἴω, Fand er; es saßen getrennt die Seinigen; aber allein zween,
ἥρως Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ὄζος Ἄρηος, Held Automedon nur, und Alkimos, Sprößling des Ares,
ποίπνυον παρεόντε. νέον δ' ἀπέληγεν ἐδωδῆς 475 Dieneten jenem gesellt; er ruhete kaum von der Mahlzeit,
ἔσϑων καὶ πίνων· ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα. Satt der Speis' und des Tranks, und vor ihm stand noch die Tafel.
τοὺς δ' ἔλαϑ' εἰσελϑὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ' ἄρα στὰς Ein nun ging unbemerkt Held Priamos, und ihm genahet
χερσὶν Ἀχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας Stand er, umschlang dem Peleiden die Knie', und küßt ihm die Hände,
δεινὰς ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἷας. Ach die entsetzlichen Würger, die viel der Söhn' ihm gemordet!
ὡς δ' ὅτ' ἂν ἄνδρ' ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὃς τ' ἐνὶ πάτρῃ 480 Wie wenn ein Mann, belastet mit Blutschuld, der in der Heimat
φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο δῆμον, Einen Bürger erschlug, zum anderen Volke sich rettet,
ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, ϑάμβος δ' ἔχει εἰσοράοντας, In des Begüterten Haus, und erstaunt ihn jeder betrachtet:
ὣς Ἀχιλεὺς ϑάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον ϑεοειδῆ· Also staunt' Achilleus, den göttlichen Priamos schauend.
ϑάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο. Auch die übrigen staunten, und sahn einander ins Antlitz.
τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦϑον ἔειπεν· 485 Aber flehend begann der erhabene Priamos also:
    »μνῆσαι πατρὸς σοῖο, ϑεοῖς ἐπιείκελ' Ἀχιλλεῦ,     Deines Vaters gedenk', o göttergleicher Achilleus,
τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ. Sein, der bejahrt ist wie ich, an der traurigen Schwelle des Alters!
καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες Und vielleicht, daß jenen auch rings umwohnende Völker
τείρουσ', οὐδέ τις ἔστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι. Drängen, und niemand ist, vor Jammer und Weh ihn zu schirmen.
ἀλλ' ἦ τοι κεῖνός γε σέϑεν ζώοντος ἀκούων 490 Aber doch, wann jener von dir dem Lebenden höret,
χαίρει τ' ἐν ϑυμῷ, ἔπι τ' ἔλπεται ἤματα πάντα Freut er sich innig im Geist, und hofft von Tage zu Tage,
ὄψεσϑαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηϑεν ἰόντα· Wiederzusehn den trautesten Sohn, heimkehrend von Troja.
αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους Ich unglücklicher Mann! die tapfersten Söhn' erzeugt' ich
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ' οὔ τινα φημὶ λελεῖφϑαι. Weit in Troja umher, und nun ist keiner mir übrig!
πεντήκοντά μοι ἦσαν, ὅτ' ἤλυϑον υἷες Ἀχαιῶν· 495 Fünfzig hatt' ich der Söhn', als Argos Menge daherzog:
ἐννέα καὶ δέκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν, Ihrer neunzehn wurden von einer Mutter geboren,
τοὺς δ' ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες. Und die anderen zeugt' ich mit Nebenfraun im Palaste.
τῶν μὲν πολλῶν ϑοῦρος Ἄρης ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν· Vielen davon zwar löste der stürmende Ares die Glieder;
ὅς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτός, Doch der mein einziger war, der die Stadt und uns alle beschirmte,
τὸν σὺ πρῴην κτεῖνας ἀμυνόμενον περὶ πάτρης, 500 Diesen erschlugst du jüngst, da er kämpfte den Kampf für die Heimat,
Ἕκτορα. τοῦ νῦν εἵνεχ' ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν, Hektor! Für ihn nun komm' ich herab zu den Schiffen Achaias,
λυσόμενος παρὰ σεῖο· φέρω δ' ἀπερείσι' ἄποινα. Ihn zu erkaufen von dir, und bring' unendliche Lösung.
ἀλλ' αἰδεῖο ϑεούς, Ἀχιλεῦ, αὐτόν τ' ἐλέησον Scheue die Götter demnach, o Peleid', und erbarme dich meiner,
μνησάμενος σοῦ πατρός. ἐγὼ δ' ἐλεεινότερός περ· Denkend des eigenen Vaters! ich bin noch werter des Mitleids!
ἔτλην δ', οἷ' οὔ πώ τις ἐπιχϑόνιος βροτὸς ἄλλος, 505 Duld' ich doch, was keiner der sterblichen Erdebewohner:
ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ' ὀρέγεσϑαι.« Ach zu küssen die Hand, die meine Kinder getötet!
    ὣς φάτο· τῷ δ' ἄρα πατρὸς ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο·     Sprach's, und erregt' in jenem des Grams Sehnsucht um den Vater;
ἁψάμενος δ' ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα. Sanft bei der Hand anfassend, zurück ihn drängt' er, den Alten.
τὼ δὲ μνησαμένω, ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο Beide nun eingedenk: der Greis des tapferen Hektors,
κλαῖ' ἁδινά, προπάροιϑε ποδῶν Ἀχιλῆος ἐλυσϑείς, 510 Weinete laut, vor den Füßen des Peleionen sich windend:
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς κλαῖεν ἑὸν πατέρ', ἄλλοτε δ' αὖτε Aber Achilleus weinte den Vater jetzo, und wieder
Πάτροκλον· τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ' ὀρώρει. Seinen Freund; es erscholl von Jammertönen die Wohnung.
αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεὺς Aber nachdem sich gesättigt des Grams der edle Achilleus,
καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλϑ' ἵμερος ἠδ' ἀπὸ γυίων, Und aus der Brust ihm entfloh der Wehmut süßes Verlangen;
αὐτίκ' ἀπὸ ϑρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη, 515 Sprang er vom Sessel empor, bei der Hand den Alten erhebend,
οἰκτείρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον· Voll Mitleids mit dem grauenden Haupt, und dem grauenden Barte;
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »ἆ δείλ', ἦ δὴ πολλὰ κάκ' ἄνσχεο σὸν κατὰ ϑυμόν.     Armer, fürwahr viel hast du des Wehs im Herzen erduldet!
πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλϑέμεν οἶος, Welch ein Mut, so allein zu der Danaer Schiffen zu wandeln,
ἀνδρὸς ἐς ὀφϑαλμούς, ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσϑλοὺς 520 Jenem Mann vor die Augen, der dir so viel und so tapfre
υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ. Söhn' erschlug! Du trägst ja ein eisernes Herz in dem Busen!
ἀλλ' ἄγε δὴ κατ' ἄρ' ἕζευ ἐπὶ ϑρόνου, ἄλγεα δ' ἔμπης Aber wohlan, nun setz' auf den Sessel dich; laß uns den Kummer
ἐν ϑυμῷ κατακεῖσϑαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ· Jetzt in der Seel' ein wenig beruhigen, herzlich betrübt zwar.
οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο. Denn wir schaffen ja nichts mit unserer starrenden Schwermut.
ὣς γὰρ ἐπεκλώσαντο ϑεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσιν, 525 Also bestimmten die Götter der elenden Sterblichen Schicksal,
ζώειν ἀχνυμένοις· αὐτοὶ δέ τ' ἀκηδέες εἰσίν. Bang' in Gram zu leben; allein sie selber sind sorglos.
δοιοὶ γάρ τε πίϑοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει Denn es stehn zwei Fässer gestellt an der Schwelle Kronions,
δώρων, οἷα δίδωσι· κακῶν, ἕτερος δὲ ἐάων. Voll das eine von Gaben des Wehs, das andre des Heiles.
ᾧ μέν κ' ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος, Wem nun vermischt austeilet der donnerfrohe Kronion,
ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ' ἐσϑλῷ· 530 Solcher trifft abwechselnd ein böses Los, und ein gutes.
ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔϑηκεν, Wem er allein des Wehs austeilt, den verstößt er in Schande;
καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χϑόνα δῖαν ἐλαύνει, Und herznagende Not auf der heiligen Erde verfolgt ihn,
φοιτᾷ δ' οὔτε ϑεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν. Daß, nicht Göttern geehrt noch Sterblichen, bang' er umherirrt.
ὣς μὲν καὶ Πηλῆι ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα Also verliehn zwar Peleus die ewigen glänzende Gaben
ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ' ἀνϑρώπους ἐκέκαστο 535 Seit der Geburt; denn hoch vor allen Menschen gesegnet
ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσιν, Ragt' er an Hab' und Macht, der Myrmidonen Beherrscher;
καί οἱ ϑνητῷ ἐόντι ϑεὰν ποίησαν ἄκοιτιν. Ja dem sterblichen Manne vermähleten jene die Göttin.
ἀλλ' ἐπὶ καὶ τῷ ϑῆκε ϑεὸς κακόν, ὅττι οἱ οὔ τι Aber auch Unheil gab ihm ein Himmlischer; denn er versagt' ihm
παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων, Edle Söhn' im Palaste gezeugt zu künftiger Herrschaft.
ἀλλ' ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τόν γε 540 Einen Sohn nur zeugt' er, der früh hinwelkt, und sogar nicht
γηράσκοντα κομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόϑι πάτρης Pflegen des Alternden kann; denn weit entfernt von der Heimat
ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα. Sitz' ich in Troja hier, dich selbst und die Deinen betrübend.
καὶ σέ, γέρον, τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι· Dich auch priesen, o Greis, vordem glückselig die Völker:
ὅσσον Λέσβος ἄνω, Μάκαρος ἕδος, ἐντὸς ἐέργει Alles, was Lesbos dort, des Makars Insel, begrenzet,
καὶ Φρυγίη καϑύπερϑε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων, 545 Phrygia dort, und hier der unendliche Hellespontos,
τῶν σε, γέρον, πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσϑαι. Das beherrschest du, Greis, durch Macht und Söhne verherrlicht.
αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ' ἤγαγον Οὐρανίωνες, Aber nachdem dies Leid dir gesandt die Uranionen,
αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ' ἀνδροκτασίαι τε. Tobt dir stets um die Mauern von Schlacht und Männerermordung.
ἄνσχεο μηδ' ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ ϑυμόν· Duld' es, und jammere nicht so unablässig im Herzen;
οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχημένος υἷος ἐῆος 550 Denn doch nichts gewinnst du, um deinen Sohn dich betrübend,
οὐδέ μιν ἀνστήσεις· πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάϑῃσϑα.« Noch erweckest du ihn; eh' schaffst du dir anderen Kummer!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής·     Ihm antwortete Priamos drauf, der göttliche Herrscher:
»μή πώ μ' ἐς ϑρόνον ἵζε, διοτρεφές, ὄφρα κεν Ἕκτωρ Setze mich nicht auf den Sessel, o Liebling Zeus', da noch Hektor
κῆται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής, ἀλλὰ τάχιστα Liegt in deinem Gezelt, unbeerdiget! Eilig erlass' ihn,
λῦσον, ἵν' ὀφϑαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα 555 Daß ich mit Augen ihn seh', und du empfahe die Lösung,
πολλά, τά τοι φέρομεν. σὺ δὲ τῶνδ' ἀπόναιο, καὶ ἔλϑοις Reichliche, die wir gebracht. Du geneuß des Gutes, und kehre
σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας, Heim in das Vaterland, nachdem du zuerst mir vergönnet,
[αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο].« Lebend annoch zu schauen das Licht der strahlenden Sonne.
    τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Finster schaut' und begann der mutige Renner Achilleus:
»μηκέτι νῦν μ' ἐρέϑιζε, γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς 560 Nicht mehr jetzt mich gereizet, o Greis! Ich gedenke ja selber,
Ἕκτορά τοι λῦσαι. Διόϑεν δέ μοι ἄγγελος ἦλϑεν Hektor dir zu erlassen; denn Zeus entsandte mir Botschaft,
μήτηρ, ἥ μ' ἔτεκεν, ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. Meine Gebärerin Thetys, erzeugt vom alternden Meergott.
καὶ δὲ σὲ γιγνώσκω, Πρίαμε, φρεσίν, οὐδέ με λήϑεις, Auch erkenn' ich im Geist, o Priamos, ohne zu zweifeln,
ὅττι ϑεῶν τίς σ' ἦγε ϑοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν. Daß ein Gott dich geführt zu dem hurtigen Schiffen Achaias.
οὔ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλϑέμεν, οὐδὲ μάλ' ἡβῶν, 565 Denn nicht wagt' es fürwahr ein Sterblicher, wär' er auch Jüngling,
ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλακοὺς λάϑοι οὐδέ κ' ὀχῆα Her ins Lager zu kommen; auch nie entschlich' er den Wächtern,
ῥεῖα μετοχλίσσειε ϑυράων ἡμετεράων. Noch eröffnet' er leicht die Riegel unserer Tore.
τῷ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι ϑυμὸν ὀρίνῃς, Drum laß ab, noch mehr mein bekümmertes Herz zu erregen;
μή σε, γέρον, οὐδ' αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω Denn sonst möcht' ich, o Greis, auch dein nicht schonen im Zelte,
καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ' ἀλίτωμαι ἐφετμάς.« 570 Wie demütig du flehst, und Zeus' Gebote verletzen.
    ὣς ἔφατ'· ἔδδεισεν δ' ὁ γέρων καὶ ἐπείϑετο μύϑῳ.     Jener sprach's; bang' hört' es der Greis, und gehorchte der Rede.
Πηλεΐδης δ' οἴκοιο λέων ὣς ἄλτο ϑύραζε, Aber Achilleus sprang, wie ein Löw', aus der Pforte der Wohnung
οὐκ οἶος· ἅμα τῷ γε δύω ϑεράποντες ἕποντο, Nicht er allein; ihm folgten zugleich zween wackre Genossen,
ἥρως Αὐτομέδων ἠδ' Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα Held Automedon dort, und Alkimos, welche vor allen
τῖ' Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε ϑανόντα. 575 Ehrete Peleus' Sohn, nach dem abgeschiednen Patroklos.
οἳ τόϑ' ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε, Und sie entlösten dem Joch die Rosse zugleich und die Mäuler;
ἐς δ' ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος, Dann herein auch führend des Königes tönenden Herold,
κὰδ δ' ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐυσσώτρου δ' ἀπ' ἀπήνης Setzten sie ihn auf dem Sessel; und drauf vom zierlichen Wagen
ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι' ἄποινα. Huben sie Hektors Lösegeschenk, unendliches Wertes.
κὰδ δ' ἔλιπον δύο φάρε' ἐύννητόν τε χιτῶνα, 580 Zween nur ließ man der Mäntel, und einen köstlichen Leibrock,
ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἶκόνδε φέρεσϑαι. Daß er die Leich' in Gewande gehüllt dargäbe zur Heimfahrt.
δμῳὰς δ' ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ' ἀμφί τ' ἀλεῖψαι, Jener berief die Mägd', und hieß sie waschen und salben
νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν, Hektors Leib, doch entfernt, und ungesehn von dem Vater;
μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο Daß nicht tobte der Zorn in Priamos' traurender Seele,
παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆι δ' ὀρινϑείη φίλον ἦτορ 585 Schaut' er den Sohn, und eifernd Achilleus' Herz er erregte,
καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ' ἀλίτηται ἐφετμάς. Daß ihn selbst er erschlüg', und Zeus' Gebote verletzte.
τὸν δ' ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ Als nunmehr ihn gewaschen die Mägd' und mit Öle gesalbet,
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα, Dann mit dem köstlichen Mantel ihn wohl umhüllt, und dem Leibrock;
αὐτὸς τόν γ' Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέϑηκεν ἀείρας· Hub ihn Achilleus selbst auf ein hingebreitetes Lager;
σὺν δ' ἕταροι ἤειραν ἐυξέστην ἐπ' ἀπήνην. 590 Und ihn erhoben die Freund' auf den zierlichen Wagen der Mäuler.
ᾤμωξέν τ' ἄρ' ἔπειτα φίλον τ' ὀνόμηνεν ἑταῖρον· Jener nunmehr wehklagt', und rief dem teuren Genossen:
    »μή μοι, Πάτροκλε, σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύϑηαι     Zürne mir nicht, Patroklos, noch eifere, hörest du etwa
εἰν Ἄιδός περ ἐών, ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα Auch in Aïdes' Nacht, daß ich Hektors Leich' ihm zurückgab,
πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα. Der ihn gezeugt; denn nicht unwürdige Lösung mir bracht' er.
σοὶ δ' αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ' ἀποδάσσομαι, ὅσσ' ἐπέοικεν.« 595 Dir auch weih' ich davon zum Geschenk ein gebührendes Anteil.
    ἦ ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ἤιε δῖος Ἀχιλλεύς·     Also sprach, und kehrt' ins Gezelt der edle Achilleus,
ἕζετο δ' ἐν κλισμῷ πολυδαιδάλῳ, ἔνϑεν ἀνέστη, Setzt' auf den stattlichen Sessel sich hin, von welchem er aufstand,
τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦϑον· Dort an der anderen Wand, und sprach zu Priamos also:
    »υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται, γέρον, ὡς ἐκέλευες,     Siehe dein Sohn ist jetzo gelöst, o Greis, wie du wünschest;
κεῖται δ' ἐν λεχέεσσ'· ἅμα δ' ἠόι φαινομένηφιν 600 Und er liegt auf Gewand. Sobald der Morgen sich rötet,
ὄψεαι αὐτὸς ἄγων· νῦν δὲ μνησώμεϑα δόρπου. Schaust du und führst ihn hinweg; nun laß uns gedenken des Mahles.
καὶ γάρ τ' ἠύκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου, Denn auch Niobe selbst, die Lockige, dachte der Speise,
τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο, Welche zugleich zwölf Kinder in ihrem Hause verloren,
ἓξ μὲν ϑυγατέρες, ἓξ δ' υἱέες ἡβάοντες. Sechs der lieblichen Töchter, und sechs aufblühende Söhne.
τοὺς μὲν Ἀπόλλων πέφνεν ἀπ' ἀργυρέοιο βιοῖο 605 Ihre Söhn' erlegte mit silbernem Bogen Apollon,
χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ' Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, Zorniges Muts, und die Töchter ihr Artemis, froh des Geschosses,
οὕνεκ' ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρῄῳ· Weil sie gleich sich geachtet der rosenwangigen Leto:
φῆ δοιὼ τεκέειν, ἣ δ' αὐτὴ γείνατο πολλούς. Zween nur habe die Göttin, sie selbst so viele geboren,
τὼ δ' ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ' ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν. Prahlte sie; des ergrimmten die zween, und vertilgten sie alle.
οἳ μὲν ἄρ' ἐννῆμαρ κέατ' ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν 610 Jene lagen nunmehr neun Tag' in Blut; und es war nicht,
κατϑάψαι, λαοὺς δὲ λίϑους ποίησε Κρονίων Der sie begrub; denn die Völker versteinerte Zeus Kronion.
τοὺς δ' ἄρα τῇ δεκάτῃ ϑάψαν ϑεοὶ Οὐρανίωνες. Drauf am zehnten begrub sie die Hand der unsterblichen Götter.
ἣ δ' ἄρα σίτου μνήσατ', ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα. Doch gedachte der Speise die Traurende, müde der Tränen.
νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν, ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν, Jetzt dort in den Felsen, auf einsam bewanderten Bergen
ἐν Σιπύλῳ, ὅϑι φασὶ ϑεάων ἔμμεναι εὐνὰς 615 Sipylons, wo man erzählt, daß göttliche Nymphen gelagert
νυμφάων, αἵ τ' ἀμφ' Ἀχελώιον ἐρρώσαντο, Ausruhn, wann sie im Tanz Acheloïos' Ufer umhüpfet:
ἔνϑα λίϑος περ ἐοῦσα ϑεῶν ἒκ κήδεα πέσσει. Dort, auch ein Fels annoch, fühlt jene das Leid von den Göttern.
ἀλλ' ἄγε δὴ καὶ νῶι μεδώμεϑα, δῖε γεραιέ, Auf denn, auch wir gedenken des Mahls, o göttlicher Alter,
σίτου· ἔπειτά κεν αὖτε φίλον παῖδα κλαίοισϑα Jetzo; hinfort dann magst du den lieben Sohn ja beweinen,
Ἴλιον εἰσαγαγών· πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται.« 620 Kehrend in Ilios' Stadt; denn viel der Tränen verdient er.
    ἦ, καὶ ἀναΐξας ὄιν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς     Sprach's, und erhub sich in Eil', und ein Schaf weißwolliges Vlieses
σφάξ'· ἕταροι δ' ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον, Schlachtet' er; Freund' entzogen die Haut, und bestellten es klüglich;
μίστυλλόν τ' ἄρ' ἐπισταμένως πεῖράν τ' ὀβελοῖσιν Schnitten behend' in Stücke das Fleisch, und steckten's an Spieße,
ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. Brieten es dann vorsichtig, und zogen es alles herunter.
Αὐτομέδων δ' ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ 625 Aber Automedon nahm und verteilte das Brot auf dem Tische,
καλοῖς ἐν κανέοισιν· ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς. Jedem im zierlichen Korb; und das Fleisch verteilet Achilleus.
οἳ δ' ἐπ' ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. Und sie erhoben die Hände zum leckerbereiteten Mahle.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war;
ἦ τοι Δαρδανίδης Πρίαμος ϑαύμαζ' Ἀχιλῆα, Nun sah Priamos, Dardanos' Sohn, mit Erstaunen Achilleus,
ὅσσος ἔην οἷός τε· ϑεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει· 630 Welch ein Wuchs, und wie edel; er glich unsterblichen Göttern.
αὐτὰρ ὃ Δαρδανίδην Πρίαμον ϑαύμαζεν Ἀχιλλεύς, Auch vor Priamos, Dardanos' Sohn, erstaunet' Achilleus,
εἰσοράων ὄψιν τ' ἀγαϑὴν καὶ μῦϑον ἀκούων. Schauend das Angesicht voll Würd', und die Rede vernehmend.
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁράοντες, Aber nachdem sie gesättigt den Anblick einer des andern;
τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος ϑεοειδής· Hub der göttliche Priamos an, und redete also:
    »λέξον νῦν με τάχιστα, διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη 635     Bette mich nun aufs schnellste, du Göttlicher, daß wir anitzo
ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεϑα κοιμηϑέντες· Auch des erquickenden Schlafs uns sättigen, sanft gelagert.
οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν, Denn nie schlossen sich noch die Augen mir unter den Wimpern,
ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάις ὤλεσε ϑυμόν, Seit vor deiner Gewalt mein Sohn zu den Toten hinabsank;
ἀλλ' αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω, Sondern stets nur seufz' ich, und nähr' unendlichen Jammer,
αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον. 640 In dem Gehege des Hofs auf schmutziger Erde mich wälzend.
νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴϑοπα οἶνον Nun erst kostet' ich wieder der Speis', auch rötliches Weines
λαυκανίης καϑέηκα· πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην.« Sandt' ich die Kehle hinab; nichts hatt' ich zuvor noch gekostet.
    ἦ ῥ'· Ἀχιλεὺς δ' ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσεν     Jener sprach's; und Achilleus befahl den Genossen und Mägden,
δέμνι' ὑπ' αἰϑούσῃ ϑέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ Unter die Halle zu stellen ihr Bett, dann unten von Purpur
πορφύρε' ἐμβαλέειν, στορέσαι τ' ἐφύπερϑε τάπητας, 645 Prächtige Polster zu legen, und Teppiche drüber zu breiten,
χλαίνας τ' ἐνϑέμεναι οὔλας καϑύπερϑεν ἕσασϑαι. Drauf auch wollige Mäntel zur oberen Hülle zu legen.
αἳ δ' ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι, Schnell enteilten die Mägde dem Saal mit leuchtenden Fackeln;
αἶψα δ' ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε' ἐγκονέουσαι. Und sie bereiteten emsig den Fremdlingen jedem ein Lager.
τὸν δ' ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς 'Αχιλλεύς· Scherzend begann nunmehr der mutige Renner Achilleus:
    »ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο, γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν 650     Draußen lagre dich nun, o lieber Greis; denn es möcht' hier,
ἐνϑάδ' ἐπέλϑῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ Etwa ein Fürst herkommen der Danaer, welche gewöhnlich,
βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἣ ϑέμις ἐστίν. Rat mit mir zu raten, in meinem Gezelt sich versammeln.
τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο ϑοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν, Sähe dich einer davon in der Nacht schnellfliehendem Dunkel,
αὐτίκ' ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν, Bald verkündigte der's dem Hirten des Volks Agamemnon,
καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένοιτο. 655 Und verzögert würde vielleicht die Erlassung des Leichnams,
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, Aber sage mir jetzt, und verkündige lautere Wahrheit:
ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον, Wieviel Tage gedenkst du den edlen Sohn zu bestatten?
ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.« Daß ich indes, selbst ruhend, das Volk des Streites enthalte.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής·     Ihm antwortete Priamos drauf, der göttliche Herrscher:
»εἰ μὲν δή μ' ἐϑέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ, 660 Wenn du vergönnst, mit Feier den edlen Sohn zu bestatten,
ὧδέ κέ μοι ῥέζων, Ἀχιλεῦ, κεχαρισμένα ϑείης· – Würdest du, so es machend, Gefälligkeit üben, Achilleus.
οἶσϑα γάρ, ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεϑα, τηλόϑι δ' ὕλη Wir in der Stadt, wie du weißt, sind eingehemmt, und die Waldung
ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν· – Holen wir fern im Gebirg'; und mutlos zagen die Troer.
ἐννῆμαρ μέν κ' αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν, Gern betraurten wir ihn neun Tage lang im Palaste;
τῇ δεκάτῃ δέ κε ϑάπτοιμεν δαινυῖτό τε λαός, 665 Dann am zehnten bestatteten wir, und feirten das Gastmahl;
ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ' αὐτῷ ποιήσαιμεν· Häuften ihm drauf am elften den Ehrenhügel des Grabes;
τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν, εἴ περ ἀνάγκη.« Aber den zwölften Tag dann kämpfen wir, wenn es ja sein muß.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·     Wieder begann dagegen der mutige Renner Achilleus:
»ἔσται τοι καὶ ταῦτα, γέρον Πρίαμ', ὡς σὺ κελεύεις· Greis, auch dieses gescheh', o Priamos, wie du gebietest.
σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.« 670 Hemmen werd' ich so lange die Kriegsmacht, als du begehret.
    ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος     Also sprach der Peleid', und faßt' am Knöchel des Greises
ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει' ἐνὶ ϑυμῷ. Rechte Hand, damit er des Herzens Furcht ihm entnähme.
οἳ μὲν ἄρ' ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόϑι κοιμήσαντο, Also schliefen sie dort in der vorderen Halle der Wohnung,
κῆρυξ καὶ Πρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μήδε' ἔχοντες· Priamos selbst und der Herold, des Rats allkundige Greise.
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐυπήκτου, 675 Aber Achilleus ruht' im innersten Raum des Gezeltes,
τῷ δὲ Βρισηὶς παρελέξατο καλλιπάρῃος. Und ihm lag zur Seite des Brises rosige Tochter.
    ἄλλοι μέν ῥα ϑεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ     Alle numehr, die Götter und gaulgerüsteten Männer,
εὗδον παννύχιοι, μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ· Schliefen die ganze Nacht, von sanftem Schlummer gefesselt.
ἀλλ' οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν Aber nicht Hermeias den Segnenden faßte der Schlummer;
ὁρμαίνοντ' ἀνὰ ϑυμόν, ὅπως Πρίαμον βασιλῆα 680 Denn er erwog im Geist, wie er Priamos, Trojas Beherrscher,
νηῶν ἐκπέμψειε, λαϑὼν ἱεροὺς πυλαωρούς. Führen möcht' aus den Schiffen, geheim vor den heiligen Wächtern.
στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Ihm nun trat er zum Haupt, und redete, also beginnend:
    »ὦ γέρον, οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔϑ' εὕδεις     Greis, kein Böses fürwahr bekümmert dich, daß du so ruhig
ἀνδράσιν ἐν δηίοισιν, ἐπεί σ' εἴασεν Ἀχιλλεύς; Schläfst bei feindlichen Männern, nachdem dich verschonet Achilleus.
καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ' ἔδωκας· 685 Zwar nun hast du den Sohn dir gelöst, und vieles gegeben;
σεῖο δέ κεν ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα Aber dich Lebenden lösten mit dreimal größerer Gabe
παῖδες τοὶ μετόπισϑε λελειμμένοι, αἴ κ' Ἀγαμέμνων Deine Söhne daheim in Ilios, wenn's Agamemnon
γνώῃ σ' Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί.« Wüßte, der Atreion', und Achaias Völker es wüßten.
    ὣς ἔφατ'· ἔδδεισεν δ' ὁ γέρων, κήρυκα δ' ἀνίστη.     Jener sprach's; bang' hört es der Greis, und erweckte den Herold.
τοῖσιν δ' Ἑρμείας ζεῦξ' ἵππους ἡμιόνους τε, 690 Ihnen spannt' Hermeias die Rosse vor und die Mäuler,
ῥίμφα δ' ἄρ' αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω. Schleunig sodann hinlenkt' er durchs Heer; und keiner vernahm es.
ἀλλ' ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐυρρεῖος ποταμοῖο     Als sie nunmehr an die Furt des schönhinwallenden Xanthos
[Ξάνϑου δινήεντος, ὃν ἀϑάνατος τέκετο Ζεύς], Kamen, des wirbelnden Stroms, den Zeus der Unsterbliche zeugte;
Ἑρμείας μὲν ἔπειτ' ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον. Jetzo schied Hermeias hinweg zum hohen Olympos.
Ἠὼς δὲ κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ' αἶαν· 695 Eos im Safrangewand erleuchtete rings nun die Erde.
οἳ δ' εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε Jene trieben die Rosse zur Stadt wehklagend und seufzend
ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον. οὐδέ τις ἄλλος Fort, und die Mäuler führten den Leichnam. Aber kein andrer
ἔγνω πρόσϑ' ἀνδρών καλλιζώνων τε γυναικῶν, Sah sie vorher, der Männer noch schöngegürteten Weiber;
ἀλλ' ἄρα Κασσάνδρη, ἰκέλη χρυσῇ Αφροδίτῃ, Nur Kassandra, schön wie die goldene Aphrodite,
Πέργαμον εἲς ἀναβᾶσα φίλον πατέρ' εἰσενόησεν 700 Stieg auf Pergamos Höh', und schauete ferne den Vater,
ἑσταότ' ἐν δίφρῳ κήρυκά τε ἀστυβοήτην, Welcher im Sessel stand, und den stadtdurchrufenden Herold,
τὸν δ' ἄρ' ἐφ' ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσιν. Auch in dem Maultierwagen, gestreckt auf Gewande, den Leichnam.
κώκυσέν τ' ἄρ' ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ· Laut wehklagte sie nun, und rief durch Ilios' Gassen:
    »ὄψεσϑε, Τρῶες καὶ Τρῳάδες, Ἕκτορ' ἰόντες,     Eilt ihn zu schaun, ihr Troer und Troerinnen, den Hektor;
εἴ ποτε καὶ ζώοντι μάχης ἒκ νοστήσαντι 705 Habt ihr des Lebenden je, der wiederkehrt' aus der Feldschlacht,
χαίρετ', ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ' ἦν παντί τε δήμῳ.« Euch gefreut; denn er war die Freude der Stadt und des Volkes!
    ὣς ἔφατ', οὐδέ τις αὐτόϑ' ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ' ἀνὴρ     Jene sprach's; und es blieb kein einziger dort in der Feste,
οὐδὲ γυνή· πάντας γὰρ ἀνάσχετον ἵκετο πένϑος. Weder Mann noch Weib; sie ergriff unermeßliche Trauer.
ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεκρὸν ἄγοντι. Nahe begegneten sie am Tor dem Führer des Leichnams.
πρῶται τόν γ' ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια μήτηρ 710 Beide voran, sein liebendes Weib und die würdige Mutter,
τιλλέσϑην, ἐπ' ἄμαξαν ἐύτροχον ἀίξασαι, Rauften ihr Haar, sinnlos an den rollenden Wagen sich stürzend,
ἁπτόμεναι κεφαλῆς· κλαίων δ' ἀμφίσταϑ' ὅμιλος. Rührend des Toten Haupt; und weinend umstand sie die Menge.
καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα Also den ganzen Tag bis spät zur sinkenden Sonne
Ἕκτορα δάκρυ χέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων, Hätten sie Hektor betraurt die Weinenden außer dem Tore,
εἰ μὴ ἄρ' ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα· 715 Wenn nicht jetzt aus dem Sessel der Greis zum Volke geredet:
    »εἴξατέ μοι οὐρεῦσι διελϑέμεν· αὐτὰρ ἔπειτα     Weicht, und laßt mir die Mäuler hindurchgehn; aber nach diesem
ἄσεσϑε κλαυϑμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόμονδε.« Sättiget euch der Tränen, nachdem ich ins Haus ihn geführet!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ.     Jener sprach's; und sie trennten sich schnell, und wichen dem Wagen.
οἳ δ' ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα Als sie den Leichnam nun in die prangende Wohnung geführet,
τρητοῖς ἐν λεχέεσσι ϑέσαν, πάρα δ' εἷσαν ἀοιδοὺς 720 Legten sie ihn auf ein schönes Gestell, und ordneten Sänger,
ϑρήνων ἐξάρχους· οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν Anzuheben die Klag'; und gerührt mit jammernden Tönen
οἳ μὲν δὴ ϑρήνευν, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. Sangen sie Trauergesang, und ringsum seufzten die Weiber.
τῇσιν δ' Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἦρχε γόοιο, Aber die blühende Fürstin Andromache klagte vor allen,
Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα· Haltend sein Haupt in den Händen, des männervertilgenden Hektors:
    »ἆνερ, ἀπ' αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην 725     Mann, du verlorst dein Leben, du Blühender; aber mich Witwe
λείπεις ἐν μεγάροισι· πάις δ' ἔτι νήπιος αὔτως, Lässest du hier im Palast, und das ganz unmündige Söhnlein,
ὃν τέκομεν σύ τ' ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω Welches wir beide gezeugt, wir Elenden! Ach wohl schwerlich
ἥβην ἵξεσϑαι· πρὶν γὰρ πόλις ἥδε κατ' ἄκρης Blüht er zum Jüngling empor! Denn zuvor wird Troja vom Gipfel
πέρσεται. ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν Umgestürzt, da du starbst, ihr Verteidiger, welcher die Mauern
ῥύσκευ, ἔχες δ' ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα. 730 Schirmte, die züchtigen Fraun und stammelnden Kinder errettend,
αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσιν, Bald nun werden hinweg sie geführt in geräumigen Schiffen,
καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ' αὖ, τέκος, ἢ ἐμοὶ αὐτῇ Und ich selbst mit jenen! Doch du, mein trautester Sohn, wirst
ἕψεαι, ἔνϑα κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο Dorthin gehn mit der Mutter, um Arbeit und Schmach zu erdulden,
ἀϑλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου· ἤ τις Αχαιῶν Ringend unter dem Zwang des Grausamen; oder dich schmettert
ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου, λυγρὸν ὄλεϑρον, 735 Hoch vom Turm ins Verderben, am Arme gefaßt, ein Achaier,
χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἐκτανεν Ἕκτωρ Zürnend, da Hektor den Bruder ihm tötete, oder den Vater,
ἢ πατέρ' ἠὲ καὶ υἱόν, ἐπεὶ μάλα πολλοὶ Ἀχαιῶν Oder den blühenden Sohn: denn traun sehr viel der Achaier
Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἓλον ἄσπετον οὖδας. Haben durch Hektors Hände den Staub mit den Zähnen gebissen.
οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῒ λυγρῇ· Nie war schonend dein Vater noch sanft in der grausen Entscheidung;
τῷ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ, 740 Drum betrauren ihn nun die Völker umher in der Feste.
ἄρρητον δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένϑος ἔϑηκας, Schrecklich hast du die Eltern mit Gram und Trauer belastet,
Ἕκτορ. ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά· Hektor; doch mich vor allen betrübt nie endender Jammer!
οὐ γάρ μοι ϑνῄσκων λεχέων ἒκ χεῖρας ὄρεξας, Denn nicht hast du mir sterbend die Hand aus dem Bette gereichet,
οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ Noch ein Wort mir gesagt voll Weisheit, welches ich ewig
μεμνῄμην νύκτας τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσα.« 745 Eingedenk erwöge, bei Tag' und Nacht dich beweinend.
    ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.     Also sprach sie weinend, und ringsum seufzten die Weiber.
τῇσιν δ' αὖϑ' Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο· Jetzo erhub vor ihnen auch Hekabe klagend die Stimme:
    »Ἕκτορ, ἐμῷ ϑυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων·     Hektor, du Herzenskind, mein Trautester aller Gebornen!
ἦ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσϑα ϑεοῖσιν, Ach und weil du mir lebtest, wie hochgeliebt von den Göttern,
οἳ δ' ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν ϑανάτοιό περ αἴσῃ. 750 Welche ja dein gedenken auch selbst in des Todes Verhängnis!
ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεὺς Denn die anderen Söhne, die mir der schnelle Achilleus
πέρνασχ', ὅν τιν' ἕλεσκε, πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο Nahm, verkauft' er vordem jenseits der öden Gewässer,
ἐς Σάμον ἔς τ' Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχϑαλόεσσαν· Hin gen Samos und Imbros und zur unwirtbaren Lemnos.
σεῦ δ' ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ, Aber da dich er entseelt mit ragender Spitze des Erzes,
πολλὰ ῥυστάζεσκεν ἑοῦ περὶ σῆμ' ἑτάροιο 755 Hat er so oft dich geschleift um das Ehrenmahl des Patroklos,
Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες – ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ' ὥς –· Seines Freunds, den du schlugst; und erweckete jenen auch so nicht:
νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισιν Dennoch frisch wie betaut und blühend annoch im Palaste
κεῖσαι, τῷ ἴκελος, ὅν τ' ἀργυρότοξος Ἀπόλλων Ruhest du, jenem gleich, den der Gott des silbernen Bogens
οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν.« Unversehns hinstreckte, mit lindem Geschoß ihn ereilend.
    ὣς ἔφατο κλαίουσα, γόον δ' ἀλίαστον ὄρινεν. 760     Also sprach sie weinend, und weckt' unermeßlichen Jammer.
τῇσι δ' ἔπειϑ' Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο· Endlich erhub vor ihnen auch Helena klagend die Stimme:
    »Ἕκτορ, ἐμῷ ϑυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων·     Hektor, o trautester Freund, geliebt vor des Mannes Gebrüdern!
ἦ μέν μοι πόσις ἐστὶν Ἀλέξανδρος ϑεοειδής, Ach mein Gemahl ist jetzo der göttliche Held Alexandros,
ὅς μ' ἄγαγε Τροίηνδ'· ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσϑαι. Der mich gen Troja geführt! O wär' ich zuvor doch gestorben!
ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδ' ἐεικοστὸν ἔτος ἐστίν, 765 Denn mir entflohn seitdem schon zwanzig Jahre des Lebens,
ἐξ οὗ κεῖϑεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυϑα πάτρης Seit von dannen ich ging, das Land der Väter verlassend;
ἀλλ' οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ' ἀσύφηλον, Nimmer indes entfiel dir ein böses Wort, noch ein Vorwurf
ἀλλ' εἴ τίς με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι Ja wenn ein andrer im Hause mich anfuhr, unter den Brüdern
δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐυπέπλων Oder den Schwestern des Manns, und den stattlichen Frauen der Schwäger
ἢ ἑκυρή – ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί –, 770 Oder die Schwäherin selbst, denn der Schwäher ist mild wie ein Vater;
ἀλλὰ σὺ τόν γ' ἐπέεσσι παραιφάμενος κατέρυκες immer besänftigtest du, und redetest immer zum Guten,
σῇ τ' ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν. Durch dein freundliches Herz und deine freundlichen Worte.
τῷ σέ ϑ' ἅμα κλαίω καὶ ἔμ' ἄμμορον ἀχνυμένη κῆρ· Drum bewein' ich mit dir mich Elende, herzlich bekümmert!
οὐ γάρ τίς μοι ἔτ' ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ Denn kein anderer noch in Trojas weitem Gefilde
ἤπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκασιν.« 775 Ist mir Tröster und Freund; sie wenden sich alle mit Abscheu!
    ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἐπὶ δ' ἔστενε δῆμος ἀπείρων.     Also sprach sie weinend; es seufzt' unzählbares Volk nach.
λαοῖσιν δ' ὁ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦϑον ἔειπεν· Priamos aber der Greis begann im Gedränge der Troer:
    »ἄξετε νῦν, Τρῶες, ξύλα ἄστυδε, μηδέ τι ϑυμῷ     Bringt nun Holz, ihr Troer, vorn Walde zur Stadt, und besorgt nicht
δείσητ' Ἀργεΐων πυκινὸν λόχον· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς Laurenden Hinterhalt der Danaer; denn mir verhieß ja
πέμπων μ' ὧδ' ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν, 780 Peleus' Sohn, mich entsendend von Argos' dunkelen Schiffen,
μὴ πρὶν πημανέειν, πρὶν δωδεκάτη μόλῃ ἠώς.« Nicht uns Schaden zu tun, bis genaht der zwölfte der Morgen.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ὑπ' ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε     Jener sprach's; da bespannten sie schnell mit Stieren und Mäulern
ζεύγνυσαν, αἶψα δ' ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέϑοντο. Wagen der Last, und versammelten drauf sich außer der Feste,
ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην· Führeten dann neun Tage zur Stadt unermeßliche Waldung.
ἀλλ' ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος Ἠώς, 785 Aber nachdem zum zehnten die leuchtende Eos emporstieg;
καὶ τότ' ἄρ' ἐξέφερον ϑρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες, Jetzo trugen sie weinend hinaus den mutigen Hektor,
ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν ϑέσαν, ἐν δ' ἔβαλον πῦρ. Legten ihn hoch auf der Scheiter Gerüst, und entflammten das Feuer.
ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,     Als aufdämmernd nun Eos mit Rosenfingern emporstieg,
τῆμος ἄρ' ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἤγρετο λαός. Kam das versammelte Volk um den Brand des gepriesenen Hektors.
[αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἤγερϑεν ὁμηγερέες τ' ἐγένοντο,] 790 Diese löschten den glimmenden Schutt mit rötlichem Weine,
πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴϑοπι οἴνῳ Überall, wo die Glut hinwütete; drauf in der Asche
πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα Lasen das weiße Gebein die Brüder zugleich und Genossen,
ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί ϑ' ἕταροί τε Wehmutsvoll, ihr Antlitz mit häufigen Tränen benetzend.
μυρόμενοι, ϑαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν. Jetzo legeten sie die Gebein' in ein goldenes Kästlein,
καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα ϑῆκαν ἑλόντες, 795 Und umhüllten es wohl mit purpurnen weichen Gewanden;
πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν· Senkten sodann es hinab in die hohle Gruft; und darüber
αἶψα δ' ἄρ' ἐς κοίλην κάπετον ϑέσαν, αὐτὰρ ὕπερϑεν Häuften sie dichtgeordnet gewaltige Steine des Feldes;
πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισιν. Schütteten eilend das Mal, und ringsum stellten sie Späher,
ῥίμφα δὲ σῆμ' ἔχεαν· περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ, Daß nicht zuvor anstürmten die hellumschienten Achaier.
μὴ πρὶν ἐφορμηϑεῖεν ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί. 800 Als sie das Mal geschüttet, enteilten sie. Jetzo von neuem
χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον· αὐτὰρ ἔπειτα Kamen sie nach dem Gebrauch, und feierten stattlichen Festschmaus
εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ' ἐρικυδέα δαῖτα Dort in Priamos' Hause, des gottbeseligten Herrschers.
δώμασιν ἐν Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος. Also bestatteten jene den Leib des reisigen Hektors.
    ὣς οἵ γ' ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.

 


 


 << zurück