Homer
Ilias, 17. bis 24. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Χ Zweiundzwanzigster Gesang
    Ὣς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ, πεφυζότες ἠύτε νεβροί, So flohn jene zur Stadt angstvoll, wie die Jungen der Hindin,
ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον τ' ἀκέοντό τε δίψαν, Kühleten atmend den Schweiß, und tranken, den Durst sich zu löschen,
κεκλιμένοι καλῇσιν ἐπάλξεσιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ Längs der Mauer gestreckt an der Brustwehr. Doch die Achaier
τείχεος ἆσσον ἴσαν σάκε' ὤμοισι κλίναντες. Wandelten dicht zur Mauer, die Schilde gelehnt an die Schultern.
Ἕκτορα δ' αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρ' ἐπέδησεν, 5 Hektorn zwang zu beharren das schreckenvolle Verhängnis,
Ἰλίοο προπάροιϑε πυλάων τε Σκαιάων. Außerhalb vor Ilios Stadt und dem skäischen Tore.
αὐτὰρ Πηλεΐωνα προσηύδαε Φοῖβος Ἀπόλλων Aber zum Peleionen begann itzt Phöbos Apollon:
    »τίπτε με, Πηλέος υἱέ, ποσὶν ταχέεσσι διώκεις,     Warum doch, o Peleide, verfolgst du mich eilendes Laufes,
αὐτὸς ϑνητὸς ἐὼν ϑεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πώ με Selbst ein Sterblicher nur den Unsterblichen? Schwerlich indes wohl
ἔγνως, ὡς ϑεός εἰμι; σὺ δ' ἀσπερχὲς μενεαίνεις. 10 Kennst du den himmlischen Gott, daß sonder Rast du dich abmühst.
ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας; Traun nichts gilt der Troer Gefecht dir, welche du scheuchtest:
οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσϑης. Diese flohn in die Feste gedrängt; und du wandtest dich hieher.
οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.« Nie ja tötest du mich, der keinem Verhängnisse frönet.
    τὸν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Unmutsvoll antwortete drauf der schnelle Achilleus:
»ἔβλαψάς μ', ἑκάεργε, ϑεῶν ὀλοώτατε πάντων, 15 O des Betrugs, Ferntreffer, du grausamster unter den Göttern,
ἐνϑάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος· ἦ κ' ἔτι πολλοὶ Daß du so weit von der Mauer mich wendetest! Wahrlich noch viele
γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσϑαι. Knirschten die Zähn' in den Staub, eh' Ilios Stadt sie erreichet!
νῦν δ' ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δ' ἐσάωσας Doch mir nimmst du den herrlichen Ruhm, und rettetest jene,
ῥηιδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ' ἔδδεισας ὀπίσσω. Sonder Müh; denn du darfst nicht Rache scheun in der Zukunft!
ἦ σ' ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.« 20 Traun ich rächte mich gern, wenn genug der Stärke mir wäre!
    ὣς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει,     Dieses gesagt, hineilt' er voll trotzendes Muts zu der Mauer,
σευάμενος ὥς ϑ' ἵππος ἀεϑλοφόρος σὺν ὄχεσφιν, Ungestüm, wie ein Roß, zum Siege gewöhnt, mit dem Wagen,
ὅς ῥά τε ῥεῖα ϑέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο· Welches behend' und gestreckt einhersprengt durch das Gefilde:
ὣς Ἀχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ' ἐνώμα. So der Peleid', eilfertig die Knie' und die Schenkel bewegt' er.
    τὸν δ' ὁ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφϑαλμοῖσιν 25     Priamos aber der Greis ersah ihn zuerst mit den Augen,
παμφαίνονϑ' ὥς τ' ἀστέρ', ἐπεσσυμένον πεδίοιο, Strahlenvoll wie der Stern, da er herflog durch das Gefilde,
ὅς ῥά τ' ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ Welcher im Herbst aufgeht, und mit überstrahlender Klarheit
φαίνονται πολλοῖσι μετ' ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ, Scheint vor vielen Gestirnen in dämmernder Stunde des Melkens;
ὅν τε κύν' Ὠαρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσιν· Welcher Orions Hund genannt wird unter den Menschen;
λαμπρότατος μὲν ὅ γ' ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται 30 Hell zwar glänzt er hervor, doch zum schädlichen Zeichen geordnet,
καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν· Denn er bringt ausdörrende Glut den elenden Menschen:
ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήϑεσσι ϑέοντος. So dort strahlte das Erz um die Brust des laufenden Herrschers.
ᾤμωξεν δ' ὁ γέρων, κεφαλὴν δ' ὅ γε κόψατο χερσὶν Laut wehklagte der Greis, und schlug sein Haupt mit den Händen,
ὑψόσ' ἀνασχόμενος, μέγα δ' οἰμώξας ἐγεγώνει Hoch empor sie erhebend, und rief wehklagend hinunter,
λισσόμενος φίλον υἱόν· ὃ δὲ προπάροιϑε πυλάων 35 Flehend dem lieben Sohn, der außerhalb vor dem Tore
ἑστήκει, ἄμοτον μεμαὼς Ἀχιλῆι μάχεσϑαι. Stand, voll heißer Begier, mit dem Peleionen zu kämpfen;
τὸν δ' ὁ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδαε χεῖρας ὀρεγνύς· Diesem rief lautjammernd der Greis, und streckte die Händ' aus:
    »Ἕκτορ, μή μοι μίμνε, φίλον τέκος, ἀνέρα τοῦτον     Hektor, erwarte mir nicht, mein trautester Sohn, den Verderber,
οἶος ἄνευϑ' ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς Einsam, getrennt von den andern, daß nicht dich ereile das Schicksal
Πηλεΐωνι δαμείς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν. 40 Unter Achilleus' Hand, der weit an Stärke dir vorgeht!
σχέτλιος· αἴϑε ϑεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο Möchte der Grausame doch den Unsterblichen also geliebt sein,
ὅσσον ἐμοί· τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν Wie mir selbst! bald läg er, ein Raub den Hunden und Geiern
κείμενον· ἦ κέ μοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλϑοι. Dargestreckt; dann schwände der Gram, der das Herz mir belastet!
ὅς μ' υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσϑλῶν εὖνιν ἔϑηκεν, Ach, der Söhne so viel' und so tapfere raubte mir jener,
κτείνων καὶ περνὰς νήσων ἔπι τηλεδαπάων. 45 Mordend teils, und verkaufend in fernentlegene Inseln!
καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε, Λυκάονα καὶ Πολύδωρον, Jetzt auch zween der geliebten, Lykaon samt Polydoros,
οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων, Schau' ich nirgend im Heere der eingeschlossenen Troer,
τούς μοι Λαοϑόη τέκετο κρείουσα γυναικῶν. Die mir Laothoe beide gebar, die Fürstin der Weiber.
ἀλλ' εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ' ἂν ἔπειτα Wenn sie nur noch leben im Kriegsheer, wieder hinfort dann
χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ' ἀπολυσόμεϑ'· ἔστι γὰρ ἔνδον· 50 Könnt' ich mit Erz und Gold sie befrein; denn ich habe daheim ja:
πολλὰ γὰρ ὤπασε παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος Ἄλτης. Vieles ja gab der Tochter der graue gepriesene Altes.
εἰ δ' ἤδη τεϑνᾶσι καὶ εἰν Ἀίδαο δόμοισιν, Sind sie jedoch schon tot, und in Aïdes Schattenbehausung;
ἄλγος ἐμῷ ϑυμῷ καὶ μητέρι, τοὶ τεκόμεσϑα. Gram dann füllt mir das Herz, und der Mutter, die wir sie zeugten.
λαοῖσιν δ' ἄλλοισι μινυνϑαδιώτερον ἄλγος Aber das übrige Volk wird weniger jene betrauern,
ἔσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ ϑάνῃς Ἀχιλῆι δαμασϑείς. 55 Wenn nur du nicht stirbst, von Achilleus Stärke gebändigt.
ἀλλ' εἰσέρχεο τεῖχος, ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς Komm denn herein in die Stadt, mein Trautester, daß du errettest
Τρῶας καὶ Τρῳάς, μηδὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς Trojas Männer und Fraun, daß nicht mit Ruhm du verherrlichst
Πηλεΐδῃ αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερϑῇς. Peleus' Sohn, und selber dem süßes Leben verlierest!
πρὸς δ' ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ' ἐλέησον, Auch erbarme dich mein, des Elenden, weil ich noch atme,
δύσμορον, ὅν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ 60 Ach des jammervollen, den Zeus an der Schwelle des Alters
αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φϑίσει κακὰ πόλλ' ἐπιδόντα, Straft zu schwinden in Gram, und unendliches Weh zu erblicken:
υἷάς τ' ὀλλυμένους ἑλκηϑείσας τε ϑύγατρας Meine Söhn' erwürgt, und hinweggerissen die Töchter,
καὶ ϑαλάμους κεραϊζομένους καὶ νήπια τέκνα Ausgeplündert die Kammern der Burg, und die stammelnden Kinder
βαλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι, Hin auf den Boden geschmettert, in schreckenvoller Entscheidung,
ἑλκομένας τε νυοὺς ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν Ἀχαιῶν. 65 Auch die Schnüre geschleppt von der grausamen Hand der Achaier!
αὐτὸν δ' ἂν πύματόν με κύνες πρώτῃσι ϑύρῃσιν Selber zuletzt wohl lieg' ich zerfleischt am Tor des Palastes
ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέι χαλκῷ Von blutgierigen Hunden, nachdem ein mordendes Erz mir,
τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεϑέων ἐκ ϑυμὸν ἕληται, Zuckend oder geschnellt, den Geist aus den Gliedern hinwegnahm,
οὓς τρέφον ἐν μεγάροισι τραπεζῆας ϑυραωρούς· Die ich im Hause genährt am Tisch, zu Hütern des Tores;
οἵ κ' ἐμὸν αἷμα πιόντες, ἀλύσσοντες πέρι ϑυμῷ, 70 Sie dann lecken mein Blut, und wild von rasendem Wahnsinn
κείσοντ' ἐν προϑύροισι. νέῳ δέ τε πάντ' ἐπέοικεν Liegen sie vorn am Tor! Dem Jünglinge stehet es wohl an,
ἀρηικταμένῳ, δεδαϊγμένῳ ὀξέι χαλκῷ Wenn er im Streit erschlagen, zerfleischt von der Schärfe des Erzes,
κεῖσϑαι· πάντα δὲ καλὰ ϑανόντι περ, ὅττι φανήῃ. Daliegt; schön ist alles im Tode noch, was auch erscheinet.
ἀλλ' ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον Aber wird das grauende Haupt, und der grauende Bart nun,
αἰδῶ τ' αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο γέροντος, 75 Auch die Scham von Hunden entstellt dem ermordeten Greise;
τοῦτο δὴ οἴκτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν.« Das ist traun das kläglichste Leid dem elenden Menschen!
    ἦ ῥ' ὁ γέρων, πολιὰς δ' ἄρ' ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶν     Also der Greis, und raufte sich graues Haar mit den Händen
τίλλων ἐκ κεφαλῆς· οὐ δ' Ἕκτορι ϑυμὸν ἔπειϑεν. Rings von dem Haupt; doch nicht war Hektors Geist zu bewegen.
μήτηρ δ' αὖϑ' ἑτέρωϑεν ὀδύρετο δάκρυ χέουσα, Auch die Mutter zunächst wehklagete, Tränen vergießend,
κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχεν· 80 Trennte des Busens Gewand, und erhob die Brust mit der Linken;
καί μιν δάκρυ χέουσ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· So von Tränen benetzt die geflügelten Worte begann sie:
    »Ἕκτορ, τέκνον ἐμόν, τάδε τ' αἴδεο καί μ' ἐλέησον     Hektor! scheue, mein Sohn, den Anblick, ach und erbarm dich
αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαϑικηδέα μαζὸν ἐπέσχον· Meiner selbst! Wo ich je die stillende Brust dir geboten,
τῶν μνῆσαι, φίλε τέκνον, ἄμυνε δὲ δήιον ἄνδρα Denke mir des, mein Kind, und wehre dem schrecklichen Manne
τείχεος ἐντὸς ἐών, μηδὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ. 85 Hier, in die Mauer gerettet; nur dort nicht stelle dich jenem!
σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ' ἔτ' ἐγώ γε Rasender! wenn er sogar dich ermordete; nimmer beweint' ich
κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι, φίλον ϑάλος, ὃν τέκον αὐτή, Dich auf Leichengewanden, du trautester Sprößling des Schoßes,
οὐδ' ἄλοχος πολύδωρος· ἄνευϑε δέ σε μέγα νῶιν Noch die reiche Gemahlin; vielmehr so entfernt von uns beiden,
Ἀργεΐων παρὰ νηυσὶ κύνες ταχέες κατέδονται.« Dort an der Danaer Schiffen, zerfleischten dich hurtige Hunde!
    ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην φίλον υἱόν, 90     Also weineten beide, den lieben Sohn anflehend,
πολλὰ λισσομένω· οὐ δ' Ἕκτορι ϑυμὸν ἔπειϑον, Laut mit Geschrei; doch nicht war Hektors Geist zu bewegen;
ἀλλ' ὅ γε μίμν' Ἀχιλῆα πελώριον ἆσσον ἰόντα. Nein er erharrt' Achilleus, des Ungeheuren, Herannahn.
ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσιν So wie ein Drach' im Gebirge den Mann erharrt an der Felskluft,
βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ', ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός, Satt des giftigen Krauts, und erfüllt von heftigem Zorne;
σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσόμενος περὶ χειῇ· 95 Gräßlich schaut er umher, in Ringel gedreht um die Felskluft:
ὣς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει, So unbändiges Mutes verweilt' auch Hektor, und wich nicht,
πύργῳ ἔπι προύχοντι φαεινὴν ἀσπίδ' ἐρείσας. Lehnend den hellen Schild an des Turms vorragende Mauer;
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν· Tief aufseufzt' er und sprach zu seiner erhabenen Seele:
    »ὤ μοι ἐγών. εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,     Wehe mir! wollt' ich anjetzt in Tor und Mauer hineingehn;
Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναϑήσει, 100 Würde Polydamas gleich mit kränkendem Hohn mich belasten,
ὅς μ' ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασϑαι Welcher mir riet in die Feste das Heer der Troer zu führen,
νύχϑ' ὕπο τήνδ' ὀλοήν, ὅτε τ' ὤρετο δῖος Ἀχιλλεύς. Vor der verderblichen Nacht, da erstand der edle Achilleus.
ἀλλ' ἐγὼ οὐ πιϑόμην· ἦ τ' ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν. Aber ich hörete nicht; wie heilsam, hätt' ich gehöret!
νῦν δ' ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασϑαλίῃσιν ἐμῇσιν, Jetzo nachdem ich verderbte das Volk durch meine Betörung,
αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, 105 Scheu ich Trojas Männer und saumnachschleppende Weiber,
μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο· Daß nicht einst mir sage der Schlechteren einer umher wo:
›Ἕκτωρ ἧφι βίηφι πιϑήσας ὤλεσε λαόν.‹ Hektor verderbte das Volk, auf eigene Stärke vertrauend!
ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ' ἂν πολὺ κέρδιον εἴη Also spricht man hinfort; doch mir weit heilsamer wär es:
ἄντην ἢ Ἀχιλῆα κατακτείναντα νέεσϑαι Mutig entweder mit Sieg von Achilleus Morde zu kehren,
ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσϑαι ἐυκλειῶς πρὸ πόληος. 110 Oder ihm selbst zu fallen im rühmlichen Kampf vor der Mauer.
εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταϑείομαι ὀμφαλόεσσαν Aber legt' ich zur Erde den Schild von gerundeter Wölbung,
καὶ κόρυϑα βριαρήν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας Samt dem gewichtigen Helm, und den Speer an die Mauer gelehnet,
αὐτὸς ἰὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλϑω Eilt' ich entgegen zu gehn dem tadellosen Achilleus,
καί οἱ ὑπόσχωμαι Ἑλένην καὶ κτήμαϑ' ἅμ' αὐτῇ Und verhieß ihm Helena selbst, und ihre Besitzung
πάντα μάλ', ὅσσα τ' Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 115 Alle, so viel Alexandros daher in geräumigen Schiffen
ἠγάγετο Τροίηνδ', ἥ τ' ἔπλετο νείκεος ἀρχή, Einst gen Troja geführt, was unseres Streites Beginn war,
δωσέμεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν, ἅμα δ' ἀμφὶς Ἀχαιοῖς Daß er zu Atreus' Söhnen es führt'; auch umher den Achaiern
ἄλλ' ἀποδάσσεσϑαι, ὅσα τε πτόλις ἥδε κέκευϑεν· Anderes auszuteilen, wie viel die Stadt auch verschließet;
Τρωσὶν δ' αὖ μετόπισϑε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι Und ich nähme darauf von Trojas Fürsten den Eidschwur,
μή τι κατακρύψειν ἀλλ' ἄνδιχα πάντα δάσεσϑαι 120 Nichts ingeheim zu entziehn, nein zwiefach alles zu teilen,
[κτῆσιν ὅσην πτολίεϑρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει] – Was an Gut die liebliche Stadt inwendig verschließet: –
ἀλλὰ τί ἦ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; Aber warum bewegte das Herz mir solche Gedanken?
μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ' οὐκ ἐλεήσει Laß mich ja nicht flehend ihm nahn! Nein sonder Erbarmung
οὐδέ τί μ' αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα Würd' er, und sonder Scheu, mich niederhaun, den Entblößten,
αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ' ἀπὸ τεύχεα δύω. 125 Grad' hinweg, wie ein Weib, sobald ich der Wehr mich enthüllet.
οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ' ἀπὸ πέτρης Nicht fürwahr nun gilt es, vom Eichbaum oder vom Felsen
τῷ ὀαριζέμεναι, ἅ τε παρϑένος ἠίϑεός τε, Lange mit ihm zu schwatzen, wie Jungfrau traulich und Jüngling,
παρϑένος ἠίϑεός τ' ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν. Jungfrau traulich und Jüngling zu holdem Geschwätz sich gesellen.
βέλτερον αὖτ' ἔριδι ξυνελαυνέμεν ὅττι τάχιστα· Besser zu feindlichem Kampfe hinangerannt! daß wir eilig
εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.« 130 Sehn, wem etwa von uns der Olympier Ehre verleihe!
    ὣς ὥρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλϑεν Ἀχιλλεὺς     Also dacht' er, und blieb. Doch näher kam ihm Achilleus,
ἶσος Ἐνυαλίῳ κορυϑάικι πτολεμιστῇ, Ares gleich an Gestalt, dem helmerschütternden Streiter,
σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον Pelions ragende Esch' auf der rechten Schulter bewegend,
δεινήν· ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ Fürchterlich; aber das Erz umleuchtet' ihn, ähnlich dem Schimmer
ἢ πυρὸς αἰϑομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος. 135 Lodernder Feuersbrunst, und der hellaufgehenden Sonne.
Ἕκτορα δ', ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη Hektor, sobald er ihn sah, erzitterte; nicht auch vermocht' er
αὖϑι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηϑείς· Dort zu bestehn, und er wandte vorn Tore sich, ängstlich entziehend.
Πηλεΐδης δ' ἐπόρουσε ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιϑώς. Hinter ihm flog der Peleide, den hurtigen Füßen vertrauend.
ἠύτε κίρκος ὄρεσφιν, ἐλαφρότατος πετεηνῶν, So wie ein Falk des Gebirgs, der geschwindeste aller Gevögel,
ῥηιδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν· 140 Leicht mit gewaltigem Schwung nachstürmt der schüchternen Taube;
ἣ δέ ϑ' ὕπαιϑα φοβεῖται, ὃ δ' ἐγγύϑεν ὀξὺ λεληκὼς Seitwärts schlüpfet sie oft; doch nah mit hellem Getön ihr
ταρφέ' ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ ϑυμὸς ἀνώγει· Schießet er häufig daher, voll heißer Begier zu erhaschen:
ὣς ἄρ' ὅ γ' ἐμμεμαὼς ἰϑὺς πέτετο, τρέσε δ' Ἕκτωρ So drang jener im Flug gradan; doch es flüchtete Hektor
τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ' ἐνώμα. Längs der troischen Mauer, die hurtigen Kniee bewegend.
οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα 145 Beid' an der Warte vorbei und dem wehenden Feigenbaume,
τείχεος αἰὲν ὑπὲκ κατ' ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο. Immer hinweg von der Mauer, entflogen sie über den Fahrweg.
    κρουνὼ δ' ἵκανον καλλιρρόω, ἔνϑα δὲ πηγαὶ Und sie erreichten die zwo schönsprudelnden Quellen, woher sich
δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος. Beide Bäch' ergießen des wirbelvollen Skamandros.
ἣ μὲν γάρ ϑ' ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς Eine rinnt beständig mit warmer Flut, und umher ihr
γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰϑομένοιο· 150 Wallt aufsteigender Dampf, wie der Rauch des brennenden Feuers;
ἡ δ' ἑτέρη ϑέρεϊ προρέει ἐικυῖα χαλάζῃ Aber die andere fließt im Sommer auch kalt wie der Hagel,
ἢ χιόνι ψυχρῇ ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ. Oder des Winters Schnee, und gefrorene Schollen des Eises.
ἔνϑα δ' ἐπ' αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασιν Dort sind nahe den Quellen geräumige Gruben der Wäsche,
καλοὶ λαΐνεοι, ὅϑι εἵματα σιγαλόεντα Steinerne, schöngehaun, wo die stattlichen Feiergewande
πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε ϑύγατρες 155 Trojas Weiber vordem und liebliche Töchter sich wuschen,
τὸ πρὶν ἐπ' εἰρήνης, πρὶν ἐλϑέμεν υἷα Ἀχαιῶν. Als noch blühte der Fried', eh' die Macht der Achaier daherkam.
τῇ ῥα παραδραμέτην, φεύγων, ὃ δ' ὄπισϑε διώκων, – Hier nun rannten vorbei der Fliehende und der Verfolger.
πρόσϑε μὲν ἐσϑλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ' ἀμείνων – Vornan floh ein Starker, jedoch ein Stärkerer folgte
καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερήιον οὐδέ βοείην Stürmendes Laufs: denn nicht um ein Weihvieh, oder ein Stierfell,
ἀρνύσϑην, ἅ τε ποσσὶν ἀέϑλια γίγνεται ἀνδρῶν, 160 Strebten sie, welches man stellt zum Kampfpreis laufender Männer;
ἀλλὰ περὶ ψυχῆς ϑέον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο. Sondern es galt das Leben des gaulbezähmenden Hektors.
    ὡς δ' ὅτ' ἀεϑλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι So wie zum Siege gewöhnt um das Ziel starkhufiger Rosse
ῥίμφα μάλα τρωχῶσι· τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεϑλον, Hurtiger wenden den Lauf, denn es lohnt ein köstlicher Dreifuß,
ἢ τρίπος ἠὲ γυνή, ἀνδρὸς κατατεϑνηῶτος· Oder ein blühendes Weib, am Fest des gestorbenen Herrschers:
ὣς τὼ τρὶς Πριάμοιο πόλιν πέρι δινηϑήτην 165 Also kreiseten sie dreimal um Priamos Feste
καρπαλίμοισι πόδεσσι. ϑεοὶ δέ τε πάντες ὁρῶντο. Rings mit geflügeltem Fuß; und die Ewigen schaueten alle.
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε· Jetzo begann der Vater des Menschengeschlechts und der Götter:
    »ὢ πόποι, ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος     Wehe doch! einen Geliebten umhergejagt um die Mauer
ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι· ἐμὸν δ' ὀλοφύρεται ἦτορ Seh' ich dort mit den Augen; und herzlich jammert mich seiner,
Ἕκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί' ἔκηεν 170 Hektors, welcher so oft mir Schenkel der Stier' auf dem Altar
Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ' αὖτε Zündete, bald auf den Höhen des vielgewundenen Ida,
ἐν πόλει ἀκροτάτῃ· νῦν αὖτέ ἑ δῖος Ἀχιλλεὺς Bald in der oberen Burg! Nun drängt ihn der edle Achilleus,
ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκει. Rings um Priamos' Stadt mit hurtigen Füßen verfolgend.
ἀλλ' ἄγετε φράζεσϑε, ϑεοί, καὶ μητιάεσϑε, Aber wohlan, ihr Götter, erwägt im Herzen den Ratschluß:
ἠέ μιν ἐκ ϑανάτοιο σαώσομεν ἠέ μιν ἤδη 175 Ob er der Todesgefahr noch entfliehn soll, oder anitzo
Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆι δαμάσσομεν ἐσϑλὸν ἐόντα.« Fallen, wie tapfer er ist, dem Peleionen Achilleus.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Αϑήνη·     Drauf antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene:
»ὦ πάτερ ἀργικέραυνε κελαινεφές, οἷον ἔειπες. Vater mit blendendem Strahl, Schwarzwolkiger, welcherlei Rede!
ἄνδρα ϑνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, Einen sterblichen Mann, längst ausersehn dem Verhängnis,
ἂψ ἐϑέλεις ϑανάτοιο δυσηχέος ἒξ ἀναλῦσαι; 180 Denkst du anitzt von des Todes graunvoller Gewalt zu erlösen?
ἔρδ'· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν ϑεοὶ ἄλλοι.« Tu's; doch nimmer gefällt es dem Rat der anderen Götter!
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·     Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»ϑάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέκος· οὔ νύ τι ϑυμῷ Fasse dich, Tritogeneia, mein Töchterchen! Nicht mit des Herzens
πρόφρονι μυϑέομαι, ἐϑέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι. Meinung sprach ich das Wort: ich will dir freundlich gesinnt sein.
ἔρξον, ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μηδέ τ' ἐρώει.« 185 Tue, wie dir nun selbst es genehm ist; nicht so gezaudert.
    ὣς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀϑήνην·     Also Zeus, und erregte die schon verlangende Göttin;
βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα. Stürmendes Schwungs entflog sie den Felsenhöhn des Olympos.
    Ἕκτορα δ' ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ' ὠκὺς Ἀχιλλεύς.     Hektorn drängt' unablässig im Lauf der Verfolger Achilleus.
ὡς δ' ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται, Wie wenn den Sohn des Hirsches der Hund im Gebirge verfolget,
ὄρσας ἐξ εὐνῆς, διά τ' ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας· 190 Aufgejagt aus dem Lager, durch windende Tal' und Gebüsche;
τὸν δ' εἴ πέρ τε λάϑῃσι καταπτήξας ὑπὸ ϑάμνῳ, Ob auch jener sich berg' und niederduck' in dem Dickicht,
ἀλλά τ' ἀνιχνεύων ϑέει ἔμπεδον, ὄφρα κεν εὕρῃ· Stets doch läuft er umher, der Spürende, bis er gefunden:
ὣς Ἕκτωρ οὐ λῆϑε ποδώκεα Πηλεΐωνα. So barg Hektor sich nicht dem mutigen Renner Achilleus.
ὁσσάκι δ' ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων Wenn er auch oft ansetzte, zum hohen dardanischen Tore
ἀντίον ἀίξασϑαι ἐυδμήτους ὑπὸ πύργους, 195 Hinzuwenden den Lauf, und den festgebaueten Türmen,
εἴ πώς οἱ καϑύπερϑεν ἀλάλκοιεν βελέεσσιν, Ob vielleicht von oben der Freunde Geschoß ihn beschützte;
τοσσάκι μιν προπάροιϑεν ἀποστρέψασκε παραφϑάς Eilete stets der Verfolger zuvor, und wendet' ihn abwärts
πρὸς πεδίον· αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ' αἰεί. Nach dem Gefild', er selbst an der Seite der Stadt hinfliegend.
ὡς δ' ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν· Wie man im Traum umsonst den Fliehenden strebt zu verfolgen;
οὔτ' ἄρ' ὃ τὸν δύναται ὑποφευγέμεν οὔϑ' ὃ διώκειν 200 Nicht kann dieser hinweg ihm entfliehn, noch jener verfolgen:
ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσὶν οὐδ' ὃς ἀλύξαι. Also ergriff nicht dieser im Lauf, noch enteilete jener.
πῶς δέ κεν Ἕκτωρ κῆρας ὑπεξέφυγεν ϑανάτοιο, Doch wie wär' itzt Hektor entflohn den Keren des Todes,
εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ' Ἀπόλλων Wenn nicht ihm noch einmal zuletzt Apollon der Herrscher
ἐγγύϑεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα; Nahete, welcher ihm Kraft aufregt' und hurtige Schenkel?
    λαοῖσιν δ' ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεὺς 205     Aber dem Volke verbot mit winkendem Haupt der Peleide,
οὐδ' ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα, Nicht ihm daherzuschnellen auf Hektor herbe Geschosse;
μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλϑοι. Daß kein Treffender raubte den Ruhm, er der zweite dann käme.
ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο, Als sie nunmehr zum vierten die sprudelnden Quellen erreichet;
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα· Jetzo streckte der Vater empor die goldene Waage,
ἐν δ' ἐτίϑει δύο κῆρε τανηλεγέος ϑανάτοιο, 210 Legt' in die Schalen hinein zwei finstere Todeslose,
τὴν μὲν Ἀχιλλῆος, τὴν δ' Ἕκτορος ἱπποδάμοιο Dieses dem Peleionen, und das dem reisigen Hektor,
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ' Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ, Faßte die Mitt', und wog: da lastete Hektors Schicksal
ᾤχετο δ' εἰς Ἀίδαο. λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων. Schwer zum Aïdes hin; es verließ ihn Phöbos Apollon.
    Πηλεΐωνα δ' ἵκανε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη, Doch zu Achilleus kann die Herrscherin Pallas Athene;
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 215 Nahe trat sie hinan, und sprach die geflügelten Worte:
    »νῦν δὴ νῶι ἔολπα, διίφιλε φαίδιμ' Ἀχιλλεῦ,     Jetzt doch, hoff' ich gewiß, Zeus' Liebling, edler Achilleus,
οἴσεσϑαι μέγα κῦδος Ἀχαιοῖσι προτὶ νῆας, Bringen wir großen Ruhm hinab zu dem Schiffen Achaias,
Ἕκτορα δῃώσαντε μάχης ἆτόν περ ἐόντα. Hektor dort austilgend, den unersättlichen Krieger.
οὔ οἱ νῦν ἔτι γ' ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσϑαι, Nun nicht mehr vermag er aus unserer Hand zu entrinnen,
οὐδ' εἴ κεν μάλα πολλὰ πάϑοι ἑκάεργος Ἀπόλλων 220 Nein wie viel auch erdulde der treffende Phöbos Apollon,
προπροκυλινδόμενος πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. Hingewälzt vor die Kniee des ägiserschütternden Vaters.
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆϑι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ' ἐγώ τοι Aber wohlan nun steh und erhole dich; während ich selber
οἰχομένη πεπιϑήσω ἐναντίβιον μαχέσασϑαι.« Jenem genaht zurede, dir kühn entgegen zu kämpfen.
    ὣς φάτ' Ἀϑηναίη· ὃ δ' ἐπείϑετο, χαῖρε δὲ ϑυμῷ·     Also sprach Athen'; er gehorcht' ihr, freudiges Herzens,
στῆ δ' ἄρ' ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισϑείς. 225 Stand, und ruhte gelehnt auf die erzgerüstete Esche.
ἣ δ' ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ' Ἕκτορα δῖον Jene verließ ihn selbst, und erreichte den göttlichen Hektor,
Δηιφόβῳ ἐικυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν· Ganz dem Deïphobos gleich an Wuchs und gewaltiger Stimme;
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Nahe trat sie hinan, und sprach die geflügelten Worte:
    »ἠϑεῖ', ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς Ἀχιλλεὺς     Ach mein älterer Bruder, wie drängt dich der schnelle Achilleus,
ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκων. 230 Rings um Priamos' Stadt mit hurtigen Füßen verfolgend!
ἀλλ' ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσϑα μένοντες.« Aber wohlan, wir bleiben, und widerstehn unerschüttert!
    τὴν δ' αὖτε προσέειπε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ·     Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Hektor:
»Δηίφοβ', ἦ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσϑοι Stets, Deïphobos, warst du auch sonst mein trautester Bruder,
γνωτῶν, οὓς Ἑκάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας· Aller, die Priamos zeugt' und Hekabe, unsere Mutter;
νῦν δ' ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσεσϑαι, 235 Aber noch mehr gedenk' ich hinfort dich im Herzen zu ehren,
ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ', ἐπεὶ ἴδες ὀφϑαλμοῖσιν, Daß du um meinetwillen, sobald du mich sahst mit den Augen,
τείχεος ἐξελϑεῖν, ἄλλοι δ' ἔντοσϑε μένουσιν.« Dich aus der Mauer gewagt, da andere drinnen beharren.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη·     Ihm antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene:
»ἠϑεῖ', ἦ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ Bruder, mich bat der Vater mit Flehn und die würdige Mutter,
λίσσονϑ' ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι, 240 Die umeinander die Kniee mir rühreten, auch die Genossen
αὖϑι μένειν· τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν ἅπαντες· Fleheten, dort zu bleiben: so sehr sind alle voll Schreckens.
ἀλλ' ἐμὸς ἔνδοϑι ϑυμὸς ἐτείρετο πένϑεϊ λυγρῷ. Doch mein Herz im Busen durchdrang der schmerzende Kummer.
νῦν δ' ἰϑὺς μεμαῶτε μαχώμεϑα, μηδέ τι δούρων Nun gradan mit Begierde zum Kampf! nun unserer Lanzen
ἔστω φειδωλή, ἵνα εἴδομεν, ἤ κεν Ἀχιλλεὺς Nicht geschonet annoch! damit wir sehn, ob Achilleus
νῶι κατακτείνας ἔναρα βροτόεντα φέρηται 245 Uns vielleicht ermordet, und blutige Waffen hinabträgt
νῆας ἔπι γλαφυράς, ἤ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ.« Zu den gebogenen Schiffen; ob deiner Lanz' er dahinsinkt!
    ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ' Ἀϑήνη.     Dieses gesagt, ging jene voran, die täuschende Göttin.
οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες, Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegeneinander;
τὸν πρότερος προσέειπε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ· Jetzo begann anredend der helmumflatterte Hektor:
    »οὔ σ' ἔτι, Πηλέος υἱέ, φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ 250     Nicht hinfort, o Peleid', entflieh' ich dir, so wie bis jetzo!
τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ ποτ' ἔτλην Dreimal umlief ich die Feste des Priamos, nimmer es wagend,
μεῖναι ἐπερχόμενον. νῦν αὖτέ με ϑυμὸς ἀνῆκεν Deiner Gewalt zu beharren; allein nun treibt mich das Herz an,
στήμεναι ἀντία σεῖο· ἕλοιμί κεν ἤ κεν ἁλοίην. Fest dir entgegen zu stehn, ich töte dich, oder ich falle!
ἀλλ' ἄγε δεῦρο ϑεοὺς ἐπιδώμεϑα – τοὶ γὰρ ἄριστοι Laß uns jetzt zu den Göttern emporschaun, welche die stärksten
μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων –· 255 Zeugen des Eidschwurs sind, und jegliches Bundes Bewahrer.
οὐ γὰρ ἐγώ σ' ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς Denn ich werde dich nimmer mit Schmach mißhandeln, verleiht mir
δώῃ καμμονίην, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι· Zeus, als Sieger zu stehn, und dir die Seele zu rauben;
ἀλλ' ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε', Ἀχιλλεῦ, Sondern nachdem ich gewonnen dein schönes Geschmeid', o Achilleus;
νεκρὸν Ἀχαιοῖσιν δώσω πάλιν· ὣς δὲ σὺ ῥέζειν.« Geb' ich die Leiche zurück den Danaern. Tue mir Gleiches.
    τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· 260     Finster schaut' und begann der mutige Renner Achilleus:
»Ἕκτορ, μή μοι, ἄλαστε, συνημοσύνας ἀγόρευε. Hektor, mir nicht, unvergeßlicher Feind, von Verträgen geplaudert!
ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστὰ Wie kein Bund die Löwen und Menschenkinder befreundet,
οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα ϑυμὸν ἔχουσιν, Auch nicht Wölf' und Lämmer in Eintracht je sich gesellen;
ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν, Sondern bitterer Haß sie ewig trennt voneinander:
ὣς οὐκ ἔστ' ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶιν 265 So ist nimmer für uns Vereinigung, oder ein Bündnis,
ὅρκια ἔσσονται πρὶν ἢ ἕτερόν γε πεσόντα Mich zu befreunden und dich, bis einer, gestürzt auf den Boden,
αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν. Ares mit Blute getränkt, den unaufhaltsamen Krieger!
παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο· νῦν σε μάλα χρὴ Jeglicher Kampfeskund' erinnre dich! Jetzo gebührt dir's,
αἰχμητήν τ' ἔμεναι καὶ ϑαρσαλέον πολεμιστήν. Lanzenschwinger zu sein, und unerschrockener Krieger!
οὔ τοι ἔτ' ἔσϑ' ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀϑήνη 270 Nicht entrinnst du annoch; durch meine Lanze bezähmt dich
ἔγχει ἐμῷ δαμάει· νῦν δ' ἁϑρόα πάντ' ἀποτίσεις Pallas Athene sofort! Nun büßest du alles auf einmal,
κήδε' ἐμῶν ἑτάρων, οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ ϑύων.« Meiner Genossen Weh, die du Rasender schlugst mit der Lanze!
    ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος.     Sprach's, und im Schwung' entsandt' er die weithinschattende Lanze.
καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ· Diese jedoch vorschauend vermied der strahlende Hektor;
ἕζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ' ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος, 275 Denn er sank in die Knie'; und es flog der eherne Wurfspieß
ἐν γαίῃ δ' ἐπάγη. ἀνὰ δ' ἥρπασε Παλλὰς Ἀϑήνη, Über ihn weg in die Erd': ihn ergriff und reichte die Göttin
ἂψ δ' Ἀχιλῆι δίδου, λάϑε δ' Ἕκτορα ποιμένα λαῶν. Schnell dem Peleiden zurück, unbemerkt von dem streitbaren Hektor.
Ἕκτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα Πηλεΐωνα· Aber Hektor begann zu dem tadellosen Achilleus:
    »ἤμβροτες, οὐδ' ἄρα πώ τι, ϑεοῖς ἐπιείκελ' Ἀχιλλεῦ,     Weit gefehlt! Wohl schwerlich, o göttergleicher Achilleus,
ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον – ἦ τοι ἔφης γε –· 280 Offenbarete Zeus mein Geschick dir, wie du geredet;
ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύϑων, Sendern du warst ein gewandter und hinterlistiger Schwätzer,
ὄφρα σ' ὑποδδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάϑωμαι. Daß ich vor dir hinbebend des Muts und der Stärke vergäße.
οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἒν δόρυ πήξεις, Nicht mir Fliehenden soll dein Speer den Rücken durchbohren;
ἀλλ' ἰϑὺς μεμαῶτι διὰ στήϑεσφιν ἔλασσον, Sondern gerad' anstürm' ich: wohlauf! in die Brust ihn gestoßen,
εἴ τοι ἔδωκε ϑεός. νῦν αὖτ' ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι 285 Wenn dir ein Gott es verlieh! Doch jetzt vermeide die Schärfe
χάλκεον· ὡς δή μιν σῷ ἐνὶ χροῒ πᾶν κομίσαιο. Dieses Speers! O möchte dein Leib doch ganz ihn empfangen!
καί κεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο Leichter wäre sodann der Kampf für die Männer von Troja,
σεῖο καταφϑιμένοιο· σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον.« Wenn du sänkst in den Staub; du bist ihr größestes Unheil!
    ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,     Sprach's, und im Schwung' entsandt' er die weithinschattende Lanze,
καὶ βάλε Πηλεΐδαο μέσον σάκος οὐδ' ἀφάμαρτεν· 290 Traf, und verfehlete nicht, gerad' auf den Schild des Peleiden;
τῆλε δ' ἀπεπλάγχϑη σάκεος δόρυ. χώσατο δ' Ἕκτωρ, Doch weit prallte vom Schilde der Speer. Da zürnete Hektor,
ὅττι ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός· Daß sein schnelles Geschoß umsonst aus der Hand ihm entflohn war;
στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ' ἄλλ' ἔχε μείλινον ἔγχος. Stand, und schaute bestürzt; denn ihm fehlt' ein anderer Wurfspieß.
Δηίφοβον δ' ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν ἀύσας· Laut zu Deïphobos drauf, dem Weißgeschildeten, ruft' er,
ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν, ὃ δ' οὔ τί οἱ ἐγγύϑεν ἦεν. 295 Fordernd den ragenden Speer; allein nicht nahe war jener.
Ἕκτωρ δ' ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε· Hektor erkannt' es anjetzt in seinem Geist und begann so:
    »ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με ϑεοὶ ϑάνατόνδε κάλεσσαν·     Wehe mir doch! nun rufen zum Tode mich wahrlich die Götter!
Δηίφοβον γὰρ ἐγώ γ' ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι, Denn ich dachte, der Held Deïphobos wolle mir beistehn;
ἀλλ' ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ' ἐξαπάτησεν Ἀϑήνῃ. Aber er ist in der Stadt, und es täuschte mich Pallas Athene.
νῦν δὲ δὴ ἐγγύϑι μοι ϑάνατος κακὸς οὐδ' ἔτ' ἄνευϑεν, 300 Nun ist nahe der Tod, der schreckliche! nicht mir entfernt noch;
οὐδ' ἀλέη· ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν Auch kein Entfliehn! Denn ehmals beschloß noch solches im Herzen
Ζηνί τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ, οἵ με πάρος γε Zeus, und des Donnerers Sohn, der Treffende, welche zuvor mich
πρόφρονες εἰρύαται· νῦν αὖτέ με μοῖρα κιχάνει. Stets willfährig geschirmt; doch jetzo erhascht mich das Schicksal!
μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην, Daß nicht arbeitlos in den Staub ich sinke, noch ruhmlos,
ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι.« 305 Nein erst Großes vollendend, wovon auch Künftige hören!
    ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,     Also redete jener, und zog das geschliffene Schwert aus,
τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε. Welches ihm längs der Hüfte herabhing, groß und gewaltig;
οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ' αἰετὸς ὑψιπετήεις, An nun stürmt' er gefaßt, wie ein hochherfliegender Adler,
ὅς τ' εἶσιν πεδίονδε διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν Welcher herab auf die Ebne gesenkt aus nächtlichen Wolken
ἁρπάξων ἢ ἄρν' ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν· 310 Raubt den Hasen im Busch, wo der hinduckt, oder ein Lämmlein:
ὣς Ἕκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ. Also stürmete Hektor, das hauende Schwert in der Rechten.
ὡρμήϑη δ' Ἀχιλεύς, μένεος δ' ἐμπλήσατο ϑυμὸν Gegen ihn drang der Peleid', und Wut erfüllte das Herz ihm
ἀγρίοο· πρόσϑεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψεν Ungestüm: er streckte der Brust den gerundeten Schild vor,
καλὸν δαιδάλεον, κόρυϑι δ' ἐπένευε φαεινῇ Schön und prangend an Kunst; und der Helm, viergipflig und strahlend,
τετραφάλῳ, καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔϑειραι 315 Nickt' auf dem Haupt; und die stattliche Mähn' aus gesponnenem Golde
χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ ϑαμείας. Flatterte, welche der Gott auf dem Kegel ihm häufig geordnet.
οἷος δ' ἀστὴρ εἶσι μετ' ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ Hell wie der Stern vorstrahlet in dämmernder Stunde des Melkens,
ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ, Hesperos, der am schönsten erscheint vor den Sternen des Himmels:
ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ' εὐήκεος, ἣν ἄρ' Ἀχιλλεὺς So von der Schärfe des Speers auch strahlet' es, welchen Achilleus
πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων κακὸν Ἕκτορι δίῳ, 320 Schwenkt' in der rechten Hand, wutvoll dem göttlichen Hektor,
εἰσοράων χρόα καλόν, ὅπῃ εἴξειε μάλιστα. Spähend den schönen Leib, wo die Wund' am leichtesten hafte.
τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχη Rings zwar sonst umhüllt' ihm den Leib die eherne Rüstung,
καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς· Blank und schön, die er raubte, die Kraft des Patroklos ermordend;
φαίνετο δ', ᾗ κληῖδες ἀπ' ὤμων αὐχέν' ἔχουσιν, Nur wo das Schlüsselbein den Hals begrenzt und die Achsel,
λαυκανίης, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεϑρος. 325 Schien die Kehl' ihm entblößt, die gefährlichste Stelle des Lebens:
τῇ ῥ' ἐπὶ οἷ μεμαῶτ' ἔλασ' ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς· Dort mit dem Speer anstürmend durchstach ihn der edle Achilleus,
ἀντικρὺ δ' ἁπαλοῖο δι' αὐχένος ἤλυϑ' ἀκωκή. Daß ihm hindurch aus dem zarten Genick die Spitze hervordrang.
οὐ δ' ἄρ' ἀπ' ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια, Doch nicht gänzlich den Schlund durchschnitt der eherne Speer ihm,
ὄφρα τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν. Daß er noch zu reden vermocht' im Wechselgespräche;
ἤριπε δ' ἐν κονίῃς· ὃ δ' ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς· 330 Und er entsank in den Staub; da rief frohlockend Achilleus:
    »Ἕκτορ, ἀτάρ που ἔφης Πατροκλῆ' ἐξεναρίζων     Hektor, du glaubtest gewiß, da Patrokleus' Wehr du geraubet,
σῶς ἔσσεσϑ', ἐμὲ δ' οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα, Sicher zu sein, und achtetest nicht des entfernten Achilleus.
νήπιε· τοῖο δ' ἄνευϑεν ἀοσσητὴρ μέγ' ἀμείνων Törichter! Jenem entfernt war ein weit machtvollerer Rächer
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισϑε λελείμμην, Bei den gebogenen Schiffen, ich selbst, zurück ihm geblieben,
ὅς τοι γούνατ' ἔλυσα. σὲ μὲν κύνες ἠδ' οἰωνοὶ 335 Der dir die Kniee gelöst! Dich zerren nun Hund' und Gevögel,
ἑλκήσουσ' ἀικῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν Ἀχαιοί.« Schmählich entstellt; ihn aber bestatten mit Ruhm die Achaier.
    τὸν δ' ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ·     Wieder begann schwachatmend der helmumflatterte Hektor:
»λίσσομ' ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων, Dich beschwör' ich beim Leben, bei deinen Knien, und den Eltern,
μή με ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι Ἀχαιῶν· Laß mich nicht an den Schiffen der Danaer Hunde zerreißen;
ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο 340 Sondern nimm des Erzes genug und des köstlichen Goldes
δῶρα, τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, Zum Geschenk, das der Vater dir beut, und die würdige Mutter.
σῶμα δὲ οἴκαδ' ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με Aber den Leib entsende gen Ilios, daß in der Heimat
Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι ϑανόντα.« Trojas Männer und Fraun des Feuers Ehre mir geben.
    τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Finster schaut' und begann der mutige Renner Achilleus:
»μή με, κύον, γούνων γουνάζεο μηδὲ τοκήων. 345 Nicht beschwöre mich, Hund, bei meinen Knien, und den Eltern!
αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ ϑυμὸς ἀνείη Daß doch Zorn und Wut mich erbitterte, roh zu verschlingen
ὤμ' ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷά μ' ἔοργας, Dein zerschnittenes Fleisch, für das Unheil, das du mir brachtest!
ὡς οὐκ ἔσϑ' ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι. So sei fern, der die Hunde von deinem Haupt dir verscheuche!
οὐδ' εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ' ἄποινα Wenn sie auch zehnmal so viel, und zwanzigfältige Sühnung,
στήσωσ' ἐνϑάδ' ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα, 350 Hergebracht darwögen, und mehreres noch mir verhießen!
οὐδ' εἴ κεν σ' αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασϑαι ἀνώγῃ Ja wenn dich selber mit Gold auch aufzuwägen geböte
Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ' ὣς σέ γε πότνια μήτηρ Priamos, Dardanos' Sohn; auch so nicht bettet die Mutter
ἐνϑεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ὃν τέκεν αὐτή, Dich auf Leichengewand', und wehklagt, den sie geboren;
ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται.« Sondern Hund' und Gevögel umher zerreißen den Leichnam!
    τὸν δὲ καταϑνῄσκων προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ· 355     Wieder begann schon sterbend der helmumflatterte Hektor:
»ἦ σ' εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ' ἄρ' ἔμελλον Ach ich kenne dich wohl, und ahndete, nicht zu erweichen
πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ ϑυμός. Wärest du mir; denn eisern ist traun dem Herz in dem Busen.
φράζεο νῦν, μή τοί τι ϑεῶν μήνιμα γένωμαι Denke nunmehr, daß nicht dir Götterzorn ich erwecke,
ἤματι τῷ, ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων Jenes Tags, wann Paris dich dort und Phöbos Apollon
ἐσϑλὸν ἐόντ' ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.« 360 Töten, wie tapfer du bist, am hohen skäischen Tore!
    ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος ϑανάτοιο κάλυψεν·     Als er dieses geredet, umschloß ihn das Ende des Todes;
ψυχὴ δ' ἐκ ῥεϑέων πταμένη Ἄιδόσδε βεβήκει Aber die Seel' aus den Gliedern entflog in die Tiefe des Aïs,
ὃν πότμον γοάουσα, λιποῦσ' ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην. Klagend ihr Jammergeschick, getrennt von Jugend und Mannkraft.
τὸν καὶ τεϑνηῶτα προσηύδαε δῖος Ἀχιλλεύς· Auch dem Toten erwiderte noch der edle Achilleus:
    »τέϑναϑι· κῆρα δ' ἐγὼ τότε δέξομαι, ὁππότε κεν δὴ 365     Stirb! mein eigenes Los, das empfang' ich, wann es auch immer
Ζεὺς ἐϑέλῃ τελέσαι ἠδ' ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι.« Zeus zu vollenden beschließt, und die andern unsterblichen Götter!
    ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος·     Also sprach er und zog die eherne Lanz' aus dem Leichnam;
καὶ τό γ' ἄνευϑεν ἔϑηχ', ὃ δ' ἀπ' ὤμων τεύχε' ἔσυλα Sie dann legt' er zur Seit', und raubte die Wehr von den Schultern,
αἱματόεντ'. ἄλλοι δὲ περίδραμον υἷες Ἀχαιῶν. Blutbefleckt. Da umliefen ihn andere Männer Achaias,
οἳ καὶ ϑηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν 370 Die ringsher anstaunten den Wuchs und die herrliche Bildung
Ἕκτορος· οὐδ' ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη. Hektors; und auch keiner umstand ihn ohne Verwundung.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον· Also redete mancher, gewandt zum anderen Nachbar:
    »ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάεσϑαι     Wunder doch! viel sanfter fürwahr ist nun zu betasten
Ἕκτωρ, ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ.« Hektor, als da die Schiff' in lodernder Glut er verbrannte!
    ὣς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς. 375 Also redete mancher, und nahte sich, ihn zu verwunden.
τὸν δ' ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, Aber nachdem ihn entwaffnet der mutige Renner Achilleus,
στὰς ἐν Ἀχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευεν· Stand er in Argos Volk, und sprach die geflügelten Worte:
    »ὦ φίλοι, Ἀργεΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,     Freund', ihr Helden des Danaerstamms, o Genossen des Ares,
ἐπεὶ δὴ τόνδ' ἄνδρα ϑεοὶ δαμάσασϑαι ἔδωκαν, Jetzo da diesen Mann mir die Götter verliehn zu bezähmen,
ὃς κακὰ πόλλ' ἔρρεξεν ὅσ' οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι, 380 Der viel Böses getan, weit mehr denn die anderen alle;
εἰ δ' ἄγετ', ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηϑῶμεν, Auf, nun laßt uns die Stadt in Rüstungen rings versuchen,
ὄφρα κέ τι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν' ἔχουσιν, Bis wir ein wenig erkannt den Sinn, den die Troer bewahren:
ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος, Ob sie vielleicht uns räumen die Burg, weil dieser dahinsank;
ἠὲ μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ' ἐόντος. Oder zu stehn sich erkühnen, wiewohl nicht Hektor begleitet.
ἀλλὰ τί ἦ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; 385 Aber warum bewegte das Herz mir solche Gedanken?
κεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄϑαπτος, Liegt doch tot bei den Schiffen, und ohne Klag' und Bestattung,
Πάτροκλος, τοῦ δ' οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ' ἂν ἐγώ γε Unser Freund Patroklos, den nie ich werde vergessen,
ζωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ' ὀρώρῃ· Weil ich mit Lebenden geh', und Kraft in den Knieen sich reget!
εἰ δὲ ϑανόντων περ καταλήϑοντ' εἰν Ἀίδαο, Wenn man auch der Toten vergißt in Aïdes Wohnung,
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖϑι φίλου μεμνήσομ' ἑταίρου. 390 Dennoch werd' ich auch dort des trautesten Freundes gedenken!
νῦν δ' ἄγ' ἀείδοντες παιήονα, κοῦροι Ἀχαιῶν, Auf nun, mit Siegesgesang des Päeon, Männer Achaias,
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεϑα, τόνδε δ' ἄγωμεν. Kehren wir, Hektor führend, hinab zu den räumigen Schiffen!
ἠράμεϑα μέγα κῦδος· ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον, Groß ist der Ruhm des Sieges; uns sank der göttliche Hektor,
ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ ϑεῷ ὣς εὐχετάοντο.« Welchem die Troer der Stadt, wie einem Gott, sich vertrauten!
    ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα. 395     Sprach's, und schändlichen Frevel ersann er dem göttlichen Hektor.
ἀμφοτέρων μετόπισϑε ποδῶν τέτρηνε τένοντε Beiden Füßen nunmehr durchbohret' er hinten die Sehnen,
ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ' ἐξῆπτεν ἱμάντας· Zwischen Knöchel und Fers', und durchzog sie mit Riemen von Stierhaut
ἐκ δίφροιο δ' ἔδησε, κάρη δ' ἕλκεσϑαι ἔασεν. Band am Sessel sie fest, und ließ nachschleppen die Scheitel;
ἐς δίφρον δ' ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε' ἀείρας Trat dann selber hinein, und erhob die prangende Rüstung;
μάστιξέν ῥ' ἐλάειν, τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσϑην. 400 Treibend schwang er die Geißel, und rasch hinflogen die Rosse.
τοῦ δ' ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται Staubgewölk umwallte den Schleppenden; rings auch zerrüttet
κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ' ἅπαν ἐν κονίῃσιν Rollte sein finsteres Haar, da ganz sein Haupt in dem Staube
κεῖτο, πάρος χαρίεν· τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσιν Lag, so lieblich zuvor! allein nun hatt' es den Feinden
δῶκεν ἀεικίσσασϑαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ. Zeus zu entstellen verliehn in seiner Väter Gefilde.
    ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἡ δέ νυ μήτηρ 405 Also bestaubt ward jenem das Haupt ganz. Aber die Mutter
τίλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔρριψε καλύπτρην Rauft' ihr Haar, und warf den glänzenden Schleier des Hauptes
τηλόσε, κώκυσεν δὲ μάλα μέγα παῖδα ἰδοῦσα. Weit hinweg, und blickte mit Jammergeschrei nach dem Sohne.
ᾤμωξεν δ' ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ Kläglich weint' auch der Vater und jammerte; doch von den Völkern
κωκυτῷ τ' εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ. Tönte Geheul ringsher und Angstgeschrei durch die Feste.
τῷ δὲ μάλιστ' ἄρ' ἔην ἐναλίγκιον, ὡς εἰ ἅπασα 410 Weniger nicht scholl jetzo die Wehklag', als wenn die ganze
Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατ' ἄκρης. Ilios hochgetürmt in Glut hinsänke vom Gipfel.
λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλάοντα, Kaum noch hielten die Völker den Greis, der in zürnender Wehmut
ἐξελϑεῖν μεμαῶτα πυλάων Δαρδανιάων. Strebte hinauszugehn ans dem hohen dardanischen Tore.
πάντας δ' ἐλλιτάνευε κυλινδόμενος κατὰ κόπρον, Allen fleht' er umher, auf schmutzigem Boden sich wälzend,
ἐξονομακλήδην ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον· 415 Nannte jeglichen Mann mit seinem Namen, und sagte:
    »σχέσϑε, φίλοι, καί μ' οἶον ἐάσατε κηδόμενοί περ     Haltet, o Freund', und laßt mich allein, wie sehr ihr besorgt seid,
ἐξελϑόντα πόληος ἱκέσϑ' ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν. Gehn vor die Feste hinaus, und nahn den Schiffen Achaias!
λίσσωμ' ἀνέρα τοῦτον ἀτάσϑαλον ὀβριμοεργόν, Anflehn will ich den Mann, den entsetzlichen Täter des Frevels:
ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ' ἐλεήσῃ Ob er vielleicht mein Alter mit Ehrfurcht und mit Erbarmung
γῆρας. καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται, 420 Anschaut; denn auch jenem ist schon grauhaarig der Vater,
Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσϑαι Peleus, der ihn erzeugt' und nährete, ach zum Verderben
Τρωσί. μάλιστα δ' ἐμοὶ περὶ πάντων ἄλγε' ἔϑηκεν· Trojas; doch vor allen mir selbst bereitet' er Jammer!
τόσσους γάρ μοι παῖδας ἀπέκτανε τηλεϑάοντας. Denn so viele Söhn' erschlug er mir, blühender Jugend!
τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ Alle jedoch betraur' ich nicht so sehr, herzlich betrübt zwar,
ὡς ἑνός, οὗ μ' ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄιδος εἴσω, 425 Als ihn allein, des wütender Schmerz mich zum Aïs hinabführt,
Ἕκτορος. ὡς ὄφελεν ϑανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσιν· Hektor! Wär' er doch mir in meinen Armen gestorben!
τῷ κε κορεσσάμεϑα κλαίοντέ τε μυρομένω τε, Satt darin hätten wir uns das Herz geweint und gejammert,
μήτηρ ϑ', ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ' ἐγὼ αὐτός.« Ich, und die ihn gebar, die unglückselige Mutter!
    ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται.     Also sprach er weinend; und ringsum seufzten die Bürger.
Τρῳῇσιν δ' Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο· 430 Hekabe aber erhub die Wehklag' unter den Weibern:
    »τέκνον, ἐγὼ δειλή· τί νυ βείομαι αἰνὰ παϑοῦσα     Sohn, was soll ich Arme hinfort noch leben in Jammer,
σεῦ ἀποτεϑνηῶτος; ὅ μοι νύκτας τε καὶ ἦμαρ Da du Trauter mir starbst? der mir bei Nacht und bei Tage
εὐχωλὴ κατὰ ἄστυ πελέσκεο, πᾶσί τ' ὄνειαρ Ruhm und Trost in Ilios war, und allen Errettung,
Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε ϑεὸν ὣς Trojas Männern und Fraun, die dich, wie einen der Götter,
δειδέχατ'· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησϑα 435 Achteten! Traun du würdest mit großer Ehre sie krönen,
ζωὸς ἐών· νῦν αὖ ϑάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.« Lebtest du noch! Nun aber hat Tod und Geschick dich ereilet!
    ὣς ἔφατο κλαίουσ'. ἄλοχος δ' οὔ πώ τι πέπυστο     Also sprach sie weinend. Doch nichts noch hörte die Gattin
Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλϑὼν Hektors; denn nicht kam ihr ein Kundiger, welcher die Botschaft
ἤγγειλ', ὅττι ῥά οἱ πόσις ἔκτοϑι μίμνε πυλάων. Meldete, daß der Gemahl ihr auswärts blieb vor dem Tore;
ἀλλ' ἥ γ' ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο 440 Sendern sie webt' ein Gewand, im innern Gemach des Palastes,
δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ ϑρόνα ποικίλ' ἔπασσεν. Doppelt und blendend weiß, und durchwirkt mit mancherlei Bildwerk.
κέκλετο δ' ἀμφιπόλοισιν ἐυπλοκάμοις κατὰ δῶμα Jetzo rief sie umher den lockigen Mägden des Hauses,
ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο Eilend ein groß dreifüßig Geschirr auf Feuer zu stellen,
Ἕκτορι ϑερμὰ λοετρὰ μάχης ἒκ νοστήσαντι· Zum erwärmenden Bade, wann Hektor kehrt' aus der Feldschlacht:
νηπίη, οὐδ' ἐνόησεν, ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν 445 Törin! sie wußte nicht, daß weit entfernt von den Bädern
χερσὶν Ἀχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις Ἀϑήνη. Ihn durch Achilleus' Hände besiegt Zeus' Tochter Athene.
κωκυτοῦ δ' ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου· Aber Geheul vernahm sie und Jammergeschrei von dem Turme;
τῆς δ' ἐλελίχϑη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς. Und ihr erbebten die Glieder, es sank zur Erde das Webschiff,
ἣ δ' αὖτις δμῳῇσιν ἐυπλοκάμοισι μετηύδα· Ängstlich nunmehr in dem Kreis schönlockiger Mägde begann sie:
    »δεῦτε, δύω μοι ἕπεσϑον· ἴδωμ', ὅτιν' ἔργα τέτυκται. 450     Auf, ihr zwo mir gefolgt; ich eile zu schaun, was geschehn ist!
αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δέ μοι αὐτῇ Eben vernahm ich die Stimme der Schwäherin; ich, und mir selber
στήϑεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρϑε δὲ γοῦνα Schlägt das Herz im Busen zum Hals' empor, und die Kniee
πήγνυται· ἐγγὺς δή τι κακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν. Starren mir! Sicherlich naht ein Unheil Priamos' Söhnen!
αἲ γὰρ ἀπ' οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ' αἰνῶς Fern sei meinem Ohr die Verkündigung! aber mit Unruh
δείδω, μὴ δή μοι ϑρασὺν Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς 455 Sorg' ich, den mutigen Hektor hab' itzt der edle Achilleus
μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος πεδίονδε δίηται Abgeschnitten allein von der Stadt, ins Gefilde verfolgend,
καὶ δή μιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς, Und wohl schon ihn gehemmt in seiner entsetzlichen Kühnheit,
ἥ μιν ἔχεσκ'· ἐπεὶ οὔ ποτ' ἐνὶ πληϑυῖ μένεν ἀνδρῶν, Welche stets ihn beseelt! Denn niemals weilt' er im Haufen;
ἀλλὰ πολὺ προϑέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων.« Sondern voran flog mutig der Held, und zagte vor niemand!
    ὣς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση, 460     Sprach's, und hinweg aus der Kammer enteilte sie, gleich der Mänade,
παλλομένη κραδίην· ἅμα δ' ἀμφίπολοι κίον αὐτῇ. Wild ihr pochendes Herz; und es folgten ihr dienende Weiber.
αὐτὰρ ἐπεὶ πύργον τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον, Aber nachdem sie den Turm und die Schar der Männer erreichet;
ἔστη παπτήνασ' ἐπὶ τείχεϊ· τὸν δ' ἐνόησεν Stand sie und blickt' auf die Mauer umher, und schauete jenen
ἑλκόμενον πρόσϑεν πόλιος, ταχέες δέ μιν ἵπποι Hingeschleift vor Ilios Stadt; und die hurtigen Rosse
ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν. 465 Schleiften ihn sorglos hin zu den räumigen Schiffen Achaias.
τὴν δὲ κατ' ὀφϑαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν, Schnell umhüllt' ihr die Augen ein mitternächtliches Dunkel;
ἤριπε δ' ἐξοπίσω, ἄπο δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσεν· Und sie entsank rückwärts, und lag entatmet in Ohnmacht.
τῆλε δ' ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα, Weithin flog vom Haupte der köstlich prangende Haarschmuck,
ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἰδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην Vorn das Band, und die Haub', und die schöngeflochtene Binde,
κρήδεμνόν ϑ', ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ Ἀφροδίτη 470 Auch der Schleier, geschenkt von der goldenen Aphrodite,
ἤματι τῷ, ὅτε μιν κορυϑαίολος ἠγάγεϑ' Ἕκτωρ Jenes Tags, da sie führte der helmumflatterte Hektor
ἐκ δόμου Ἠετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα. Aus Eëtions Burg, nach unendlicher Bräutigamsgabe.
ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν, Rings auch stunden ihr Schwestern des Manns und Frauen der Schwäger,
αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσϑαι. Haltend die Atemlose, vom Kummer betäubt wie zum Tode.
ἣ δ' ἐπεὶ οὖν ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα ϑυμὸς ἀγέρϑη, 475 Als sie zu atmen begann, und der Geist dem Herzen zurückkam;
ἀμβλήδην γοάουσα μετὰ Τρῳῇσιν ἔειπεν· Jetzt mit gebrochener Klage vor Trojas Frauen begann sie:
    »Ἕκτορ, ἐγὼ δύστηνος. ἰῇ ἄρα γιγνόμεϑ' αἴσῃ     Hektor, o weh mir Armen! zu gleichem Geschick ja geboren
ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα, Wurden wir einst: du selber in Priamos' Hause zu Troja;
αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσιν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ Aber ich zu Thebe, am waldigen Hange des Plakos,
ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ' ἔτρεφε τυτϑὸν ἐοῦσαν, 480 In Eëtions Burg; der mich erzog, da ich klein war,
δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσϑαι. Elend ein elendes Kind! Ach hätt' er mich nimmer erzeuget!
νῦν δὲ σὺ μὲν Ἀίδαο δόμους ὑπὸ κεύϑεσι γαίης Du nun gehst zu Aïdes Burg in die Tiefen der Erde,
ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένϑεϊ λείπεις Scheidend von mir; ich bleib', in Schmerz und Jammer verlassen,
χήρην ἐν μεγάροισι. πάις δ' ἔτι νήπιος αὔτως, Eine Witw' im Haus', und das ganz unmündige Söhnlein,
ὃν τέκομεν σύ τ' ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ 485 Welches wir beide gezeugt, wir Elenden! Nimmer, o Hektor,
ἔσσεαι, Ἕκτορ, ὄνειαρ, ἐπεὶ ϑάνες, οὔτε σοὶ οὗτος. Wirst du jenem ein Trost, da du tot bist, oder dir jener!
ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν Ἀχαιῶν. Überlebt er auch etwa den traurigen Krieg der Achaier,
αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε' ὀπίσσω Dennoch wird ja beständig ihm Sorg' und Gram in der Zukunft
ἔσσοντ'· ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρήσουσιν ἀρούρας. Drohn; denn andere werden ihm rings abschmälern sein Erbgut.
ἦμαρ δ' ὀρφανικὸν παναφήλικα παῖδα τίϑησιν· 490 Siehe der Tag der Verwaisung beraubt ein Kind der Gespielen;
πάντα δ' ὑπεμνήμυκε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί. Immer senkt es die Augen beschämt, mit Tränen im Antlitz.
δευόμενος δέ τ' ἄνεισι πάις ἐς πατρὸς ἑταίρους. Darbend gehet das Kind umher zu den Freunden des Vaters,
ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων ἄλλον δὲ χιτῶνος· Fleht und faßt den einen am Rock, und den andern am Mantel;
τῶν δ' ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτϑὸν ἐπέσχεν, Aber erbarmt sich einer, der reicht ihm das Schälchen ein wenig,
χείλεα μέν τ' ἐδίην' ὑπερῴην δ' οὐκ ἐδίηνεν. 495 Daß er die Lippen ihm netz', und nicht den Gaumen ihm netze.
τὸν δὲ καὶ ἀμφιϑαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξεν, Oft verstößt es vom Schmaus' ein Kind noch blühender Eltern,
χερσὶν πεπληγὼς καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων· Das mit Fäusten es schlägt, und mit kränkenden Worten es anfährt:
›ἔρρ' οὕτως· οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν.‹ Hebe dich weg! dein Vater ist nicht bei unserem Gastmahl!
δακρυόεις δέ τ' ἄνεισι πάις ἐς μητέρα χήρην, Weinend geht von dannen das Kind zur verwitweten Mutter,
Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς 500 Unser Astyanax, der sonst auf den Knieen des Vaters
μυελὸν οἶον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δημόν· Nur mit Mark sich genährt, und fettem Fleische der Lämmer;
αὐτὰρ ὅϑ' ὕπνος ἕλοι παύσαιτό τε νηπιαχεύων, Und wann, müde des Spiels, er auszuruhen sich sehnte,
εὕδεσκ' ἐν λέκτροισιν, ἐν ἀγκαλίδεσσι τιϑήνης, Schlummert' er süß im schönen Gestell, in den Armen der Amme,
εὐνῇ ἔνι μαλακῇ, ϑαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ. Auf sanftschwellendem Lager, das Herz mit Freude gesättigt.
νῦν δ' ἂν πολλὰ πάϑῃσι φίλου ἀπὸ πατρὸς ἁμαρτών, 505 Doch viel duldet er künftig, beraubt des liebenden Vaters,
Ἀστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν· Unser Astyanax, wie Trojas Männer ihn nennen:
οἶος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά. Denn du allein beschirmtest die Tor' und die türmenden Mauern.
νῦν δὲ σὲ μέν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι νόσφι τοκήων Nun wird dort an den Schiffen der Danaer, fern von den Eltern,
αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται, ἐπεί κε κύνες κορέσωνται, Reges Gewürm dich verzehren, nachdem du die Hunde gesättigt,
γυμνόν· ἀτάρ τοι εἵματ' ενὶ μεγάροισι κέονται 510 Nackt! Doch liegen genug der Gewand' in deinem Palaste,
λεπτά τε καὶ χαρίεντα, τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν. Fein und zierlich gewebt von künstlichen Händen der Weiber!
ἀλλ' ἦ τοι τάδε πάντα καταφλέξω πυρὶ κηλέῳ, Aber ich werde sie all' in lodernder Flamme verbrennen!
οὐδὲν σοί γ' ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς, Nichts ja frommen sie dir; denn niemals ruhst du auf ihnen!
ἀλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωιάδων κλέος εἶναι.« Brennen sie denn vor Troern und Troerinnen zum Ruhm dir!
    ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 515     Also sprach sie weinend; und ringsum seufzten die Weiber.

 


 


 << zurück weiter >>