Homer
Ilias, 17. bis 24. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Φ Einundzwanzigster Gesang
    Ἀλλ' ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐυρρεῖος ποταμοῖο Als sie nunmehr an die Furt des schönhinwallenden Xanthos
Ξάνϑου δινήεντος, ὃν ἀϑάνατος τέκετο Ζεύς, Kamen, des wirbelnden Stroms, den Zeus der Unsterbliche zeugte;
ἔνϑα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίονδε δίωκεν Dort auseinander sie trennend, verfolgt' er jen' ins Gefilde
πρὸς πόλιν, ᾗ περ Ἀχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο Stadtwärts, wo die Achaier dahergescheucht sich ergossen
ἤματι τῷ προτέρῳ, ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ· – 5 Erst den vorigen Tag, vor der Wut des strahlenden Hektors:
τῇ ῥ' οἵ γε προχέοντο πεφυζότες, ἠέρα δ' Ἥρη Hier flohn jene nunmehr angstvoll: doch es hemmte sie Here,
πίτνα πρόσϑε βαϑεῖαν ἐρυκέμεν· – ἡμίσεες δὲ Dickes Gewölk vorbreitend den Flüchtlingen. Aber die andern,
ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαϑύρροον ἀργυροδίνην, Hingedrängt an des Stroms tiefstrudelnde Silbergewässer,
ἐν δ' ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ' αἰπὰ ῥέεϑρα, Stürzten hinab mit lautem Getös': und es rauschten die Fluten,
ὄχϑαι δ' ἀμφὶ περὶ μεγάλ' ἴαχον· οἳ δ' ἀλαλητῷ 10 Daß die Gestad' umher laut halleten; rings mit Geschrei nun
ἔννεον ἔνϑα καὶ ἔνϑα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας. Schwammen sie hiehin und dorthin, umhergedreht in den Wirbeln.
ὡς δ' ὅϑ' ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέϑονται Wie vor des Feuers Gewalt sich ein Schwarm Heuschrecken emporhebt,
φευγέμεναι ποταμόνδε, τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ Hinzufliehn in den Strom; denn es flammt unermüdetes Feuer,
ὄρμενον ἐξαίφνης, ταὶ δὲ πτώσσουσι καϑ' ὕδωρ· Plötzlich entbrannt im Gefild', und sie fallen gescheucht in das Wasser:
ὣς ὑπ' Ἀχιλλῆος Ξάνϑου βαϑυδινήεντος 15 So vor Achilleus ward dem tiefhinstrudelnden Xanthos
πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν. Voll sein rauschender Strom von der Rosse Gewirr und der Männer.
    αὐτὰρ ὁ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ' ὄχϑῃ     Aber der göttliche Held ließ dort die Lanz' an dem Ufer,
κεκλιμένον μυρίκῃσιν, ὃ δ' ἔσϑορε δαίμονι ἶσος Auf Tamarisken gelehnt, und stürzte sich, stark wie ein Dämon,
φάσγανον οἶον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα· Nach, sein Schwert in der Hand, und entsetzliche Taten ersann er.
τύπτε δ' ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ' ἀεικὴς 20 Rings nun schlug er umher; und schreckliches Röcheln erhub sich
ἄορι ϑεινομένων, ἐρυϑαίνετο δ' αἵματι ὕδωρ. Unter dem mordenden Schwert, und gerötet von Blut war das Wasser.
ὡς δ' ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχϑύες ἄλλοι Wie vor dem ungeheuren Delphin die anderen Fische
φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος ἐυόρμου, Fliehend die Buchten erfüllen des wohlanlandbaren Hafens,
δειδιότες· μάλα γάρ τε κατεσϑίει, ὅν κε λάβῃσιν· Bange gedrängt; denn gräßlich verschlinget er, wen er erhaschet:
ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεϑρα 25 So die Troer voll Angst in des furchtbaren Stromes Gewässern
πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς. ὃ δ' ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων, Flohen sie unter die Bord'. Als drauf vom Ermorden die Händ' ihm
ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους, Starreten, wählt' er annoch zwölf lebende Jüngling' im Strome;
ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο ϑανόντος Abzubüßen den Tod des Menötiaden Patroklos.
τοὺς ἐξῆγε ϑύραζε τεϑηπότας ἠύτε νεβρούς· Diese zog er heraus, betäubt, wie die Jungen der Hindin;
δῆσε δ' ὀπίσσω χεῖρας ἐυτμήτοισιν ἱμάσιν, 30 Band dann zurück die Hände mit wohlgeschnittenen Riemen,
τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσιν, Welche sie selbst getragen um ihre geflochtenen Panzer;
δῶκε δ' ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας. Gab sie darauf den Genossen, hinab zu den Schiffen zu führen.
αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων. Wieder hinein dann stürzt' er, nach Mord und Gewürge sich sehnend.
    ἔνϑ' υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο     Jetzt begegnet' ihm Priamos' Sohn, des Dardanionen,
ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι, τόν ῥά ποτ' αὐτὸς 35 Der aus dem Strom aufstrebte, Lykaon: den er vordem selbst
ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐϑέλοντα, Weggeführt mit Gewalt von des Vaters fruchtbarem Obsthain,
ἐννύχιος προμολών· ὃ δ' ἐρινεὸν ὀξέι χαλκῷ Einst in der Nacht ausgehend. Es schnitt mit dem Erze der Jüngling
τάμνε νέους ὄρπηκας, ἵν' ἅρματος ἄντυγες εἶεν· Wildernder Feigen Gesproß, zum Sesselrande des Wagens.
τῷ δ' ἄρ' ἀνώιστον κακὸν ἤλυϑε δῖος Ἀχιλλεύς. Doch unverhofft ihm nahte zum Weh der edle Achilleus.
καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐυκτιμένην ἐπέρασσεν 40 Damals sandt' er in Lemnos' bevölkerte Stadt zum Verkauf ihn,
νηυσὶν ἄγων, ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκεν· Führend im Schiff, und den Wert bezahlte der Sohn des Jason.
κεῖϑεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο, πολλὰ δ' ἔδωκεν, Dorther löste sein Gast Eëtion, Herrscher in Imbros,
Ἴμβριος Ἠετίων, πέμψεν δ' ἐς δῖαν Ἀρίσβην· Ihn sehr teuer erkauft, und sandt' ihn zur edlen Arisbe.
ἔνϑεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώιον ἵκετο δῶμα. Heimlich schlich er von dannen, und kam zum Palaste des Vaters
ἕνδεκα δ' ἤματα ϑυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν 45 Elf der Tage nunmehr erfreut' er das Herz mit den Seinen,
ἐλϑὼν ἐκ Λήμνοιο· δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις Wiedergekehrt aus Lemnos; doch jetzt am zwölften von neuem
χερσὶν Ἀχιλλῆος ϑεὸς ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλεν Gab in Achilleus' Hand ihn ein Himmlischer, welcher bestimmt war,
πέμψειν εἰς Ἀίδαο καὶ οὐκ ἐϑέλοντα νέεσϑαι. Ihn zum Aïs zu senden, wie sehr ungern er dahinging.
τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς Als ihn jetzo erblickte der mutige Renner Achilleus,
γυμνόν, ἄτερ κόρυϑός τε καὶ ἀσπίδος – οὐδ' ἔχεν ἔγχος, 50 Ihn der entblößt von Helme, von Schild und Lanze daherkam:
ἀλλὰ τὰ μέν ῥ' ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε· τεῖρε γὰρ ἱδρὼς Alles hatt' er zur Erde gelegt; denn ermattet von Angstschweiß
φεύγοντ' ἐκ ποταμοῦ, κάματος δ' ὕπο γούνατ' ἐδάμνα· – Strebt' er empor aus dem Strom, und kraftlos wankten die Kniee:
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν· Unmutsvoll nun sprach er zu seiner erhabenen Seele:
    »ὢ πόποι, ἦ μέγα ϑαῦμα τόδ' ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι.     Weh wir, ein großes Wunder erblick' ich dort mit den Augen!
ἦ μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες, οὕς περ ἔπεφνον, 55 Ganz gewiß nun werden die edelmütigen Troer,
αὖτις ἀναστήσονται ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος· Die ich erschlug, von neuem aus nächtlichem Dunkel hervorgehn:
οἷον δὴ καὶ ὅδ' ἦλϑε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ Sowie jener auch kommt, entflohn dem grausamen Tage,
Λῆμνον ἐς ἠγαϑέην πεπερημένος, οὐ δέ μιν ἔσχεν Der in die heilige Lemnos verkauft ward; aber ihn hielt nicht
πόντος ἁλὸς πολιῆς, ὃ πολέας ἀέκοντας ἐρύκει. Wogend das graue Meer, das viele mit Zwang zurückhemmt.
ἀλλ' ἄγε δὴ καὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο 60 Aber wohlan, nun soll er die Spitz' auch unserer Lanze
γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ δαείω, Kosten, damit ich erkenn' in meinem Geist, und vernehme,
ἢ ἄρ' ὁμῶς καὶ κεῖϑεν ἐλεύσεται, ἤ μιν ἐρύξει Ob er so gut auch von dannen zurückkehrt, oder ihn endlich
γῆ φυσίζοος, ἥ τε κατὰ κρατερόν περ ἐρύκει.« Hält die ernährende Erde, die selbst den Tapferen festhält.
    ὥς ὥρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλϑε τεϑηπώς,     Also dacht' er, und stand; ihm nahete jener voll Schreckens,
γούνων ἅψασϑαι μεμαώς, πέρι δ' ἤϑελε ϑυμῷ 65 Seine Kniee zu rühren bereit: denn er wünschte so herzlich,
ἐκφυγέειν ϑάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν. Noch zu entfliehn dem grausamen Tod' und dem schwarzen Verhängnis.
ἦ τοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς Siehe den ragenden Speer erhob der edle Achilleus,
οὐτάμεναι μεμαώς, ὃ δ' ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων Ihn zu durchbohren bereit; doch er eilt' und umfaßt' ihm die Kniee,
κύψας· ἐγχείη δ' ἄρ' ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ Hergebückt; und der Speer, der ihm hinsaust' über die Schultern,
ἔστη, ἱεμένη χροὸς ἄμεναι ἀνδρομέοιο. 70 Stand in der Erd', und lechzt' im Menschenblute zu schwelgen.
αὐτὰρ ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνων, Aber mit einer Hand umschlang er ihm flehend die Kniee,
τῇ δ' ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεϑίει, Und mit der anderen hielt er die spitzige Lanz' unverrückt' ihm;
[καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα]· Laut nun fleht' er empor, und sprach die geflügelten Worte:
    »γουνοῦμαί σ', Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ' αἴδεο καί μ' ἐλέησον.     Flehend umfass' ich dem Knie; erbarme dich meiner, Achilleus!
ἀντί τοί εἰμ' ἱκέταο, διοτρεφές, αἰδοίοιο· 75 Deinem Schutz ja ward ich vertraut; drum scheue mich, Edler!
πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ πασάμην Δημήτερος ἀκτὴν Denn bei dir zuerst genoß ich die Frucht der Demeter,
ἤματι τῷ, ὅτε μ' εἷλες ἐυκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ. Jenes Tags, da dein Arm mich ergriff in dem fruchtbaren Obsthain,
καί μ' ἐπέρασσας ἄνευϑεν ἄγων πατρός τε φίλων τε Und du fern mich verkauftest, getrennt von Vater und Freunden,
Λῆμνον ἐς ἠγαϑέην, ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον. Nach der heiligen Lemnos, und hundert Stiere gewannest.
νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών· ἠὼς δέ μοί ἐστιν 80 Jetzo löst' ich mich dreimal so hoch! Der zwölfte der Morgen
ἥδε δυωδεκάτη, ὅτ' ἐς Ἴλιον εἰλήλουϑα Leuchtet mir erst, seitdem ich in Ilios' Mauern zurückkam,
πολλὰ παϑών. νῦν αὖ με τεῇς ἐν χερσὶν ἔϑηκεν Viel gequält; und wieder hat dir in die Hand mich gesendet
μοῖρ' ὀλοή· μέλλω που ἀπέχϑεσϑαι Διὶ πατρί, Böses Geschick! Wohl muß ich dem Vater Zeus ja verhaßt sein,
ὅς με σοὶ αὖτις ἔδωκε· μινυνϑάδιον δέ με μήτηρ Der dir wieder mich gab; und für wenige Tage gebar mich
γείνατο Λαοϑόη ϑυγάτηρ Ἄλταο γέροντος, 85 Meine liebende Mutter Laothoe, Tochter des Greises
Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει, Altes, welcher im Volk der streitbaren Leleger herrschet,
Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι. Pedasos' luftige Burg an Satniois' Ufer bewohnend.
τοῦ δ' ἔχε ϑυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας· Dessen Tochter war Priamos' Weib, nebst vielen der andern;
τῆς δὲ δύω γενόμεσϑα, σὺ δ' ἄμφω δειροτομήσεις. Und zween Söhne gebar sie; doch du willst beid' uns erwürgen!
ἦ τοι τὸν πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσι δάμασσας 90 Jenen im Vordergefecht fußwandelnder Kämpfer bezwangst du,
ἀντίϑεον Πολύδωρον, ἐπεὶ βάλες ὀξέι δουρί· Ihn den Held Polydoros, mit spitziger Lanze getroffen;
νῦν δὲ δὴ ἐνϑάδ' ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται· οὐ γὰρ ὀίω Und mein harrt das Verderben allhier nun! Nimmer ja hoff' ich
σὰς χεῖρας φεύξεσϑαι, ἐπεί ῥ' ἐπέλασσέ γε δαίμων. Deiner Hand zu entfliehn, nachdem mich genähert ein Dämon!
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν· Eines verkünd' ich dir noch, und du bewahr' es im Herzen.
μή με κτεῖν', ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος Ἕκτορός εἰμι, 95 Töte mich nicht; denn ich bin kein leiblicher Bruder des Hektor,
ὅς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε.« Welcher den Freund dir erschlug, so sanftgesinnt und so tapfer!
    ὣς ἄρα μιν Πριάμοιο προσηύδαε φαίδιμος υἱὸς     So dort flehte zu jenem des Priamos' edler Erzeugter
λισσόμενος ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ' ὄπ' ἄκουσεν· Jammernd empor; da erscholl die unbarmherzige Stimme:
    »νήπιε, μή μοι ἄποινα πιφαύσκεο μηδ' ἀγόρευε.     Törichter, nicht von Lösung erzähl' und schwatze mir länger!
πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπέμεν αἴσιμον ἦμαρ, 100 Denn bevor Patroklos den Tag des Geschickes erreichte,
τόφρα τί μοι πεφιδέσϑαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἦεν War ich annoch im Herzen geneigt, zu schonen der Troer;
Τρώων, καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδ' ἐπέρασσα· Viel' auch führt' ich gefangen hinweg, und verkaufte sie lebend.
νῦν δ' οὐκ ἔσϑ' ὅς τις ϑάνατον φύγῃ, ὅν κε ϑεός γε Doch nun fliehe den Tod nicht einer auch, welchen ein Dämon
Ἰλίοο προπάροιϑεν ἐμῇς ἐν χερσὶ βάλῃσιν, Hier vor Ilios' Mauern in meine Hand mir gesendet,
καὶ πάντων Τρώων, πέρι δ' αὖ Πριάμοιό γε παίδων. 105 Aller Troer gesamt, und am wenigsten Priamos' Söhne!
ἀλλά, φίλος, ϑάνε καὶ σύ· τί ἦ ὀλοφύρεαι οὕτως; Stirb denn, Lieber, auch du! Warum wehklagst du vergebens?
κάτϑανε καὶ Πάτροκλος, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων. Starb doch auch Patroklos, der weit an Kraft dir voranging!
οὐχ ὁράεις, οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε; Siehest du nicht, wie ich selber so schön und groß an Gestalt bin?
πατρὸς δ' εἴμ' ἀγαϑοῖο, ϑεὰ δέ με γείνατο μήτηρ· Denn dem edelsten Vater gebar mich die göttliche Mutter!
ἀλλ' ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 110 Doch wird mir nicht minder der Tod und das harte Verhängnis
ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ, Nahn, entweder am Morgen, am Mittag, oder am Abend;
ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο Ἄρῃ ἐκ ϑυμὸν ἕληται, Wann ein Mann auch mir in der Schlacht das Leben entreißet,
ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀιστῷ.« Ob er die Lanze mir schnellt, ob auch ein Geschoß von der Senne.
    ὣς φάτο· τοῦ δ' αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.     Also der Held; doch jenem erzitterten Herz und Kniee.
ἔγχος μέν ῥ' ἀφέηκεν, ὃ δ' ἕζετο χεῖρε πετάσσας 115 Fahren ließ er den Speer, und saß ausbreitend die Hände
ἀμφοτέρας. Ἀχιλεὺς δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ Beide. Doch Peleus' Sohn, das geschliffene Schwert sich entreißend,
τύψε κατὰ κληῖδα παρ' αὐχένα, πᾶν δέ οἱ εἴσω Stieß es hinein am Gelenke des Halses ihm: tief in die Gurgel
δῦ ξίφος ἄμφηκες· ὃ δ' ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ Drang zweischneidig das Schwert; und vorwärts nun auf der Erde
κεῖτο ταϑείς, ἐκ δ' αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. Lag er gestreckt; schwarz strömte das Blut und netzte den Boden.
τὸν δ' Ἀχιλεὺς ποταμόνδε λαβὼν ποδὸς ἧκε φέρεσϑαι, 120 Ihn dann schwang der Peleid', am Fuße gefaßt in den Strom hin;
καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευεν· Und mit jauchzendem Ruf die geflügelten Worte begann er:
    »ἐνταυϑοῖ νῦν κεῖσο μετ' ἰχϑύσιν, οἵ σ' ὠτειλῆς     Dort nun streck' im Gewimmel der Fische dich, die von der Wunde
αἷμ' ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες· οὐδέ σε μήτηρ Sorglos dir ablecken das Blut! Nie bettet die Mutter
ἐνϑεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ἀλλὰ Σκάμανδρος Dich auf Leichengewand' und wehklagt; sondern Skamandros
οἴσει δινήεις εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον. 125 Trägt dich strudelnd hinab in des Meers weitoffenen Abgrund.
ϑρῴσκων τις κατὰ κῦμα μέλαιναν φρῖχ' ὑπαΐξει Hüpfend sodann naht unter der Flut schwarzschauernder Fläche
ἰχϑύς, ὥς κε φάγῃσι Λυκάονος ἀργέτα δημόν. Mancher Fisch, um zu schmausen am weißen Fette Lykaons.
φϑείρεσϑ', εἰς ὅ κεν ἄστυ κιχείομεν Ἰλίου ἱρῆς, Treff' euch Weh, bis wir kommen zu Ilios' heiliger Feste,
ὑμεῖς μὲν φεύγοντες, ἐγὼ δ' ὄπιϑεν κεραΐζων. Ihr in stürzender Flucht, ich aber mit Mord euch verfolgend.
οὐδ' ὑμῖν ποταμός περ ἐύρροος ἀργυροδίνης 130 Nicht ja einmal der Strom mit mächtigem Silbergestrudel
ἀρκέσει, ᾧ δὴ δηϑὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους, Rettet euch, welchem ihr oft so viel darbringet der Stiere,
ζωοὺς δ' ἐν δίνῃσι καϑίετε μώνυχας ἵππους· Und starkhufige Ross' in die Flut lebendig versenket:
ἀλλὰ καὶ ὣς ὀλέεσϑε κακὸν μόρον, εἰς ὅ κε πάντες Aber auch so vertilgt euch das Jammergeschick, bis ihr alle
τίσετε Πατρόκλοιο φόνον καὶ λοιγὸν Ἀχαιῶν, Für Patroklos' Mord mir gebüßt, und das Weh der Achaier,
οὓς ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσιν ἐπέφνετε νόσφιν ἐμεῖο.« 135 Die an den hurtigen Schiffen ihr tötetet, als ich entfernt war!
    ὣς ἄρ' ἔφη· ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόϑι μᾶλλον,     Jener sprach's; doch der Strom ereiferte wilderes Herzens;
ὥρμηνεν δ' ἀνὰ ϑυμόν, ὅπως παύσειε πόνοιο Und er erwog im Geist, wie er hemmen möcht' in der Arbeit
δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι. Peleus' göttlichen Sohn, und die Plag' abwenden den Troern.
τόφρα δὲ Πηλέος υἱὸς ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος Aber Achilleus indes mit weithinschattender Lanze
Ἀστεροπαίῳ ἔπαλτο κατακτάμεναι μενεαίνων 140 Sprang auf Asteropäos, ihn auszutilgen verlangend,
υἱέι Πηλεγόνος· τὸν δ' Ἀξιὸς εὐρυρέεϑρος Pelegons Sohn: den zeugte des Axios strömender Herrscher,
γείνατο καὶ Περίβοια Ἀκεσσαμενοῖο ϑυγατρῶν Axios, und Deriböa, des Akessamenos Tochter,
πρεσβυτάτη· τῇ γάρ ῥα μίγη ποταμὸς βαϑυδίνης. Schön, an Geburt die erste, geliebt vom wirbelnden Stromgott.
τῷ ῥ' Ἀχιλεὺς ἐπόρουσεν, ὃ δ' ἀντίος ἐκ ποταμοῖο Gegen ihn drang der Peleid': er dort, aus dem Strome begegnend,
ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ ϑῆκεν 145 Stand, zween Speer' in den Händen; und Mut ihm haucht' in die Seele
Ξάνϑος, ἐπεὶ κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηῶν, Xanthos, dieweil er mit Zorn die ermordeten Jünglinge schaute,
τοὺς Ἀχιλεὺς ἐδάιζε κατὰ ῥόον οὐδ' ἐλέαιρεν. Die der Peleid' in den Fluten ermordete, sonder Erbarmen.
οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες, Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegeneinander;
τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς· Rief zuerst an redend der mutige Renner Achilleus:
    »τίς πόϑεν εἰς ἀνδρῶν, ὅ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλϑεῖν; 150     Wer, und woher der Männer, der mir zu nahn sich erkühnet?
δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιάουσιν.« Meiner Kraft begegnen nur Söhn' unglücklicher Eltern!
    τὸν δ' αὖ Πηλεγόνος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός·     Ihm antwortete drauf des Pelegons edler Erzeugter:
»Πηλεΐδη μεγάϑυμε, τί ἦ γενεὴν ἐρεείνεις; Peleus' mutiger Sohn, was fragst du nach meinem Geschlechte?
εἴμ' ἐκ Παιονίης ἐριβώλου τηλόϑ' ἐούσης, Fern aus dem scholligen Lande Päonia führ' ich die Scharen
Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· ἥδε δέ μοι νῦν 155 Speerumragter Päonen zur Schlacht; und der elfte der Morgen
ἠὼς ἑνδεκάτη, ὅτ' ἐς Ἴλιον εἰλήλουϑα. Leuchtet mir nun, seitdem ich in Ilios' Mauern hineinging.
αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος, Doch mein Geschlecht entstammt von des Axios strömendem Herrscher,
[Ἀξιοῦ, ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν,] Axios, der mit lieblichster Flut die Erde befruchtet:
ὃς τέκε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεϊ· τὸν δ' ἐμὲ φασὶν Dieser zeugte den Pelegon einst, und der lanzenberühmte
γείνασϑαι. νῦν αὖτε μαχώμεϑα, φαίδιμ' Ἀχιλλεῦ.« 160 Pelegon mich, wie man sagt. Doch kämpfe nun, edler Achilleus!
    ὣς φάτ' ἀπειλήσας. ὃ δ' ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς     Also droht' er daher; da erhob der edle Achilleus
Πηλιάδα μελίην· ὃ δ' ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς Pelions ragende Esch'; allein zwo Lanzen zugleich warf
ἥρως Ἀστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος ἦεν. Asteropäos der Held, der rechts mit jeglicher Hand war.
καί ῥ' ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος βάλεν, οὐ δὲ διαπρὸ Eine traf des Schildes Gewölb' ihm; aber hindurch nicht
ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα ϑεοῖο· 165 Brach sie den Schild; denn es hemmte das Gold, die Gabe des Gottes.
τῷ δ' ἑτέρῳ μιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς Aber die andere streift' ihm den rechten Arm an der Beugung,
δεξιτερῆς, σύτο δ' αἷμα κελαινεφές· ἣ δ' ὑπὲρ αὐτοῦ Daß ihm dunkeles Blut vorrieselte; über ihm selbst dann
γαίῃ ἐνεστήρικτο, λιλαιομένη χροὸς ἆσαι. Stand sie gebohrt in die Erde, voll Gier im Fleische zu schwelgen.
δεύτερος αὖτ' Ἀχιλεὺς μελίην ἰϑυπτίωνα Jetzo schwang auch Achilleus die gradanstürmende Esche
Ἀστεροπαίῳ ἐφῆκε κατακτάμεναι μενεαίνων. 170 Hin auf Asteropäos, ihn auszutilgen verlangend.
καὶ τοῦ μέν ῥ' ἀφάμαρτεν, ὃ δ' ὑψηλὴν βάλεν ὄχϑην, Doch ihn selbst verfehlt' er, und traf das erhabene Ufer,
μεσσοπαγὲς δ' ἄρ' ἔϑηκε κατ' ὄχϑης μείλινον ἔγχος. Daß bis zur Hälft' in das Ufer die eschene Lanze hineindrang.
Πηλεΐδης δ' ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ Peleus' Sohn, das geschliffene Schwert von der Hüfte sich reißend,
ἄλτ' ἐπί οἱ μεμαώς· ὃ δ' ἄρα μελίην Ἀχιλῆος Stürmte hinan mit Begier: da strebte den Speer des Achilleus,
οὐ δύνατ' ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ. 175 Aber umsonst, dem Bord zu entziehn mit nervichter Rechte.
τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσεσϑαι μενεαίνων, Dreimal erschüttert' er jenen, und mühte sich auszuziehen;
τρὶς δὲ μεϑῆκε βίης· τὸ δὲ τέτρατον ἤϑελε ϑυμῷ Dreimal versagt' ihm die Kraft; doch das vierte Mal dacht' er im Herzen,
ἆξαι ἐπιγνάμψας δόρυ μείλινον Αἰακίδαο, Biegend ihn abzubrechen, den eschenen Speer des Achilleus.
ἀλλὰ πρὶν Ἀχιλεὺς σχεδὸν ἄορι ϑυμὸν ἀπηύρα. Aber es nahte der Held mit dem Schwert, und raubt' ihm das Leben.
γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ' ὀμφαλόν, ἐκ δ' ἄρα πᾶσαι 180 Denn er hieb in dem Bauch am Nabel ihm; und es entstürzten
χύντο χαμαὶ χολάδες· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν Alle Gedärme zur Erd'; und dem Röchelnden starrten die Augen
ἀσϑμαίνοντ'. Ἀχιλεὺς δ' ἄρ' ἐνὶ στήϑεσσιν ὀρούσας Trüb in Nacht. Doch Achilleus, daher auf den Busen sich werfend,
τεύχεά τ' ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· Nahm ihm das Waffengeschmeid', und rief frohlockend die Worte:
    »κεῖσ' οὕτω. χαλεπόν τοι ἐρισϑενέος Κρονίωνος     Lieg' also! Schwer magst du des hocherhabnen Kronions
παισὶν ἐριζέμεναι, ποταμοῖό περ ἐκγεγαῶτι. 185 Söhne mit Streit angehen, obgleich von dem Strome du abstammst!
φῆσϑα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος, Denn du rühmst dich entstammt von des Stroms breitwallendem Herrscher;
αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Διὸς εὔχομαι εἶναι. Doch ich preise mich selbst vom gewaltigen Zeus zu entstammen.
τίκτε μ' ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων Μυρμιδόνεσσιν Mich ja erzeugte der Herrscher des myrmidonischen Volkes,
Πηλεὺς Αἰακίδης· ὁ δ' ἄρ' Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν. Peleus, Äakos' Sohn; und dem Äakos zeugte Kronion.
τῷ κρείσσων μὲν Ζεὺς ποταμῶν ἁλιμυρηέντων, 190 Drum wie mächtig Zeus vor den meerabrauschenden Strömen,
κρείσσων αὖτε Διὸς γενεὴ ποταμοῖο τέτυκται. So ist mächtig auch Zeus' Geschlecht vor den Söhnen des Stromes.
καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι Auch ein gewaltiger Strom rauscht neben dir, möcht' er dir etwa
χραισμεῖν· ἀλλ' οὐκ ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσϑαι, Helfen; doch keiner vermag mit Zeus Kronion zu kämpfen.
τῷ οὐδὲ κρείων Ἀχελώιος ἰσοφαρίζει Gleich ihm wähnt sich auch nicht der mächtige Gott Acheloos,
οὐδὲ βαϑυρρείταο μέγα σϑένος Ὠκεανοῖο, 195 Noch des Okeanos Kraft, des tiefhinströmenden Herrschers:
ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα ϑάλασσα Welchem doch alle Ström', und alle Fluten des Meeres,
καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν· Alle Quellen der Erd', und sprudelnde Brunnen entfließen:
ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν Dennoch scheut auch jener den Wetterstrahl des Kronion,
δεινήν τε βροντήν, ὅτ' ἀπ' οὐρανόϑεν σμαραγήσῃ.« Und den entsetzlichen Donner, der hoch vom Himmel herabkracht.
    ἦ ῥα, καὶ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος, 200     Sprach's, und hervor aus dem Bord' entzog er die eherne Lanze.
τὸν δὲ κατ' αὐτόϑι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα. Ihn dann ließ er daselbst, nachdem er den Geist ihm genommen,
κείμενον ἐν ψαμάϑοισι· δίαινε δέ μιν μέλαν ὕδωρ. Hingestreckt auf dem Sande, bespült vom dunklen Gewässer.
τὸν μὲν ἄρ' ἐγχέλυές τε καὶ ἰχϑύες ἀμφεπένοντο, Ringsher schlängelten Aal' und wimmelnde Fisch' um den Leichnam;
δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον κείροντες. Gierig das weiße Fett, das die Nieren umwuchs, ihm benagend.
αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ' ἰέναι μετὰ Παίονας ἱπποκορυστάς, 205 Selbst dann eilt er dahin zur reisigen Schar der Päonen,
οἵ ῥ' ἔτι πὰρ ποταμὸν πεφοβήατο δινήεντα, Welche noch voll Angst am wirbelnden Strom umherflohn,
ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ Als sie den Tapfersten sahn in schreckenvoller Entscheidung
χὲρσ' ὕπο Πηλεΐδαο καὶ ἄορι ἶφι δαμέντα. Unter Achilleus' Hand und gewaltigem Schwerte gebändigt.
ἔνϑ' ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε Dort den Thersilochos nun, und Astypylos schlug er, und Mydon,
Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ' Ὀφελέστην. 210 Thrasios dann, auch Mnesos, und Änios, auch Ophelestes.
καί νύ κ' ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ὠκὺς Ἀχιλλεύς, Und noch mehr der Päonen erschlug der schnelle Achilleus,
εἰ μὴ χωσάμενος προσέφη ποταμὸς βαϑυδίνης Wenn nicht zürnend geredet des Stroms tiefstrudelnder Herrscher,
ἀνέρι εἰσάμενος, βαϑέης δ' ἐκ φϑέγξατο δίνης· Der in Menschengestalt aufruft' aus tiefem Gestrudel:
    »ὦ Ἀχιλεῦ, πέρι μὲν κρατέεις, πέρι δ' αἴσυλα ῥέζεις     Peleus' Sohn, du wütest, an Kraft und entsetzlichen Taten
ἀνδρῶν· αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσιν ϑεοὶ αὐτοί. 215 Mehr als Mensch; denn immer begleiten dich waltende Götter.
εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι, Wenn dir Zeus die Troer verlieh, daß du alle verderbtest;
ἐξ ἐμέϑεν γ' ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε· Außer mir selbst sie verfolgend, erfülle mit Graun die Gefilde.
πλήϑει γὰρ δή μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεϑρα, Voll sind mir von Toten bereits die schönen Gewässer;
οὐδέ τί πῃ δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν Kaum auch kann ich annoch ins heilige Meer mich ergießen,
στεινόμενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείνεις ἀιδήλως. 220 Eingeengt von Toten: so übest du Mord und Vertilgung!
ἀλλ' ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ' ἔχει, ὄρχαμε λαῶν.« Aber wohlan, laß ab; ich staune dir, Völkergebieter!
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»ἔσται ταῦτα, Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις. Solches gescheh', o Skamandros, du Göttlicher, wie du gebietest.
Τρῶας δ' οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων, Doch nicht raste mein Arm, die frevelen Troer zu morden,
πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ Ἕκτορι πειρηϑῆναι 225 Bis ich zur Stadt sie gescheucht, und Hektors Stärke geprüfet,
ἀντιβίην, ἤ κέν με δαμάσσεται ἤ κεν ἐγὼ τόν.« Ob er im Kampfe vielleicht mich bändiget, oder ich selbst ihn.
    ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος.     Also der Held, und stürzt' in die Troer sich, stark wie ein Dämon.
καὶ τότ' Ἀπόλλωνα προσέφη ποταμὸς βαϑυδίνης· Jetzo begann zu Apollon des Stroms tiefstrudelnder Herrscher:
    »ὤ πόποι, ἀργυρότοξε, Διὸς τέκος, οὐ σύ γε βουλὰς     Wehe, du achtest ja nicht, Zeus' Sohn mit silbernem Bogen,
εἰρύσαο Κρονίωνος, ὅ τοι μάλα πόλλ' ἐπέτελλεν 230 Was Kronion beschloß, der dir voll Ernstes geboten,
Τρωσὶ παρεστάμεναι καὶ ἀμυνέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλϑῃ Trojas Söhne mit Macht zu verteidigen, bis sich des Abends
δείελος ὀψὲ δύων σκιάσῃ δ' ἐρίβωλον ἄρουραν.« Dämmernde Späte genaht, die scholligen Äcker beschattend.
    ἦ· καὶ Ἀχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνϑορε μέσσῳ     Jener sprach's; und Achilleus der Herrliche sprang in den Strudel
κρημνοῦ ἀπαΐξας, ὃ δ' ἐπέσσυτο οἴδματι ϑύων. Hoch vom hängenden Bord. Da wütete schwellend der Strom her.
πάντα δ' ὄρινε ῥέεϑρα κυκώμενος, ὦσε δὲ νεκροὺς 235 All' erregt' er die Fluten getrübt, und drängte die Toten,
πολλούς, οἵ ῥα κατ' αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν' Ἀχιλλεὺς Häufige, die ringsher ihn erfüllt, die getötet Achilleus:
τοὺς ἔκβαλλε ϑύραζε μεμυκὼς ἠύτε ταῦρος Diese warf er hinaus, mit lautem Gebrüll, wie ein Pflugstier,
χέρσονδε· ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεϑρα, An das Gestad'; und die Lebenden rings in den schönen Gewässern
κρύπτων ἐν δίνῃσι βαϑείῃσιν μεγάλῃσιν. Rettet' er, eingehüllt in hochaufstrudelnde Wogen.
δεινὸν δ' ἀμφ' Ἀχιλῆα κυκώμενον ἵστατο κῦμα, 240 Schrecklich umstand den Peleiden die trübe geschwollene Brandung,
ὤϑει δ' ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος· οὐδὲ πόδεσσιν Schlug an den Schild dann schmetternd herab; und nicht auf den Füßen
εἶχε στηρίξασϑαι, ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν Konnt' er fest noch bestehn. Da faßt' er die Ulm' in den Händen,
εὐφυέα μεγάλην. ἣ δ' ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα Frisch von Wuchs, hochragend; doch jene, gestürzt aus den Wurzeln,
κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεϑρα Riß das Gestad' auseinander, und sank, die schönen Gewässer
ὄζοισιν πυκινοῖσι, γεφύρωσεν δέ μιν αὐτὸν 245 Hemmend mit dichtem Gezweig', und überbrückte die Fluten,
εἴσω πᾶσ' ἐριποῦσ'. ὃ δ' ἄρ' ἐκ δίνης ἀνορούσας Ganz hinein gestürzt; und der Held aus der Tiefe sich schwingend,
ἤιξεν πεδίοιο ποσὶ κραιπνοῖσι πέτεσϑαι Eilte dahin durch die Ebne mit hurtigen Füßen zu fliegen,
δείσας. οὐ δέ τ' ἔληγε ϑεὸς μέγας, ὦρτο δ' ἐπ' αὐτῷ Angstvoll. Noch nicht ruhte der Schreckliche, sondern er stürzt' ihm
ἀκροκελαινιάων, ἵνα μιν παύσειε πόνοιο Nach mit dunkelnder Flut; daß er hemmen möcht' in der Arbeit
δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι. 250 Peleus' göttlichen Sohn, und die Plag' abwenden den Troern.
Πηλεΐδης δ' ἀπόρουσεν ὅσον τ' ἔπι δουρὸς ἐρωή, Aber Achilleus entsprang, so weit die Lanze dahinfliegt,
αἰετοῦ οἴματ' ἔχων μέλανος τοῦ ϑηρητῆρος, Ungestüm wie der Adler, der schwarzgeflügelte Jäger,
ὅς ϑ' ἅμα κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν· Welcher der mächtigste ist und geschwindeste aller Gevögel:
τῷ ἐικὼς ἤιξεν, ἐπὶ στήϑεσσι δὲ χαλκὸς Diesem gleich hinstürmt' er; das Erzgeschmeid' um den Busen
σμερδαλέον κονάβιζεν· ὕπαιϑα δὲ τοῖο λιασϑεὶς 255 Rasselte grauses Getöns; und seitwärts jenem entschlüpfend
φεῦγ', ὃ δ' ὄπισϑε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ. Floh er; allein nachrauschte der Strom mit lautem Getös' ihm.
    ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου Wie wenn ein wässernder Mann von des Bergquells dunklem Gesprudel
ἂμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύῃ Über Saat und Gärten den Lauf der Gewässer daherführt,
χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων· Und, in der Hand die Schaufel, den Schutt wegräumt aus der Rinne;
τοῦ μέν τε προρέοντος ὕπο ψηφῖδες ἅπασαι 260 Jetzo strömt es hervor, und die Kieselchen alle des Baches
ὀχλεῦνται· τὸ δέ τ' ὦκα κατειβόμενον κελαρύζει Werden gewälzt; denn geschwinde mit rauschenden Wellen entstürzt es
χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φϑάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα· Vom abschüssigen Hang', und eilet zuvor auch dem Führer:
ὣς αἰεὶ Ἀχιλῆα κιχήσατο κῦμα ῥόοιο Also erreichte der Strom mit wogender Flut den Achilleus
καὶ λαιψηρὸν ἐόντα· ϑεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν. Stets, wie rasch er auch war; denn stark vor Menschen sind Götter.
ὁσσάκι δ' ὁρμήσειε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς 265 Aber so oft ansetzte der mutige Renner Achilleus,
στῆναι ἐναντίβιον καὶ γνώμεναι, εἴ μιν ἅπαντες Fest ihm entgegen zu stehn, daß er schauete, ob ihn die Götter
ἀϑάνατοι φοβέουσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, Alle zur Flucht hinscheuchten, die weit den Himmel bewohnen;
τοσσάκι μιν μέγα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο Naht' ihm sofort das Gewoge des himmelentsprossenen Stromes
πλάζ' ὤμους καϑύπερϑεν· ὃ δ' ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα Hoch die Schultern umspülend. Dann sprang er empor mit den Füßen,
ϑυμῷ ἀνιάζων, ποταμὸς δ' ὕπο γούνατ' ἐδάμνα 270 Unmutsvoll in der Seel'; und der Strom bezwang ihm die Kniee,
λάβρος ὕπαιϑα ῥέων, κονίην δ' ὑπέρεπτε ποδοῖιν. Schräg anrollend mit Macht, und den Staub den Füßen entreißend.
Πηλεΐδης δ' ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν· Laut wehklagt' Achilleus, den Blick gen Himmel gewendet:
    »Ζεῦ πάτερ, ὡς οὔ τίς με ϑεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη     Vater Zeus, daß auch keiner der Himmlischen nun sich erbarmet,
ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι· ἔπειτα δὲ καί τι πάϑοιμι. Mich aus dem Strom zu retten! Wie gern dann duldet' ich alles!
ἄλλος δ' οὔ τίς μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων, 275 Keiner indes ist mir der Uranionen so schuldig,
ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ με ψεύδεσσιν ἔϑελγεν· Als die liebende Mutter, die mich durch Lüge getäuschet;
ἥ μ' ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ ϑωρηκτάων Denn sie sprach, an der Mauer der erzumpanzerten Troer
λαιψηροῖς ὀλέεσϑαι Ἀπόλλωνος βελέεσσιν. Sei mir zu sterben bestimmt durch Apollons schnelle Geschosse.
ὥς μ' ὄφελ' Ἕκτωρ κτεῖναι, ὃς ἐνϑάδε γ' ἔτραφ' ἄριστος· Hätte mich Hektor getötet, der hier der Tapferste aufwuchs!
τῷ κ' ἀγαϑὸς μὲν ἔπεφν', ἀγαϑὸν δέ κεν ἐξενάριξεν. 280 Dann wär' ein Starker erlegt, und es raubt ein Starker die Rüstung!
νῦν δέ με λευγαλέῳ ϑανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι Doch nun ward zu sterben den schmählichen Tod mir geordnet,
ἐρχϑέντ' ἐν μεγάλῳ ποταμῷ, ὡς παῖδα συφορβόν, Eingehemmt von dem mächtigen Strom, wie ein jüngerer Sauhirt,
ὅν ῥά τ' ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα.« Welcher im Regenbache versinkt, durchwatend im Winter!
    ὣς φάτο, τῷ δὲ μάλ' ὦκα Ποσειδάων καὶ Ἀϑήνη     Als er es sprach, da traten Poseidon schnell und Athene
στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ' ἄνδρεσσιν ἐίκτην, 285 Ihm zur Seite genaht, an Gestalt gleich sterblichen Männern,
χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ' ἐπέεσσιν. Fügten ihm Hand in Hand, und redeten tröstende Worte;
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσιχϑων· Also begann vor ihnen der Erderschüttrer Poseidon:
    »Πηλεΐδη, μήτ' ἄρ τι λίην τρέε μήτε τι τάρβει·     Nicht so bang, o Peleid', erzittere, noch so verzagend;
τοίω γάρ τοι νῶι ϑεῶν ἐπιταρρόϑω εἰμὲν Denn wir sind dir beid' als helfende Götter genahet,
Ζηνὸς ἐπαινήσαντος, ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀϑήνη· 290 Mit Einwilligung Zeus', ich selbst und Pallas Athene!
ὣς οὔ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστιν, So nicht ward zu sterben im Strom dir geordnet vom Schicksal;
ἀλλ' ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός. Sondern bald kehrt jener zur Ruh, und du selber erkennst es.
αὐτάρ τοι πυκινῶς ὑποϑησόμεϑ', αἴ κε πίϑηαι· Doch ermahnen wir dich aufs Fleißigste, wenn du gehorchest.
μὴ πρὶν παύειν χεῖρας ὁμοιίοο πτολέμοιο, Laß nicht ruhn die Hände vom allverheerenden Kriege,
πρὶν κατὰ Ἰλιόφιν κλυτὰ τείχεα λαὸν ἐέλσαι 295 Eh' in Ilios' türmende Stadt du die Scharen der Troer
Τρωικόν, ὅς κε φύγῃσι· σὺ δ' Ἕκτορι ϑυμὸν ἀπούρας Eingehemmt, wer entrann. Doch wann Hektors Geist du geraubt hast,
ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν· δίδομεν δέ τοι εὖχος ἀρέσϑαι.« Dann zu den Schiffen gekehrt; wir geben dir Ruhm zu gewinnen.
    τὼ μὲν ἄρ' ὣς εἰπόντε μετ' ἀϑανάτους ἀπεβήτην.     Also redeten beid', und eilten hinweg zu den Göttern.
αὐτὰρ ὃ βῆ – μέγα γάρ ῥα ϑεῶν ὤτρυνεν ἐφετμή – Jener nun drang, vom Gebot der Unsterblichen mächtig ermuntert,
ἐς πεδίον. τὸ δὲ πᾶν πλῆϑ' ὕδατος ἐκχυμένοιο, 300 In das Gefild'; und es wogte von weitergossenen Wassern.
πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαϊκταμένων αἰζηῶν Viel schönprangende Waffen der kampferschlagenen Männer
πλῶον καὶ νέκυες. τοῦ δ' ὑψόσε γούνατ' ἐπήδα Schwammen mit Leichen umher. Doch sprang er empor mit dem Knieen
πρὸς ῥόον ἀίσσοντος ἀν' ἰϑύν, οὐδέ μιν ἴσχεν Gegen die Flut gradaus, der Stürmende, welchen umsonst nun
εὐρὺ ῥέων ποταμός· μέγα γὰρ σϑένος ἔμβαλ' Ἀϑήνη. Hemmte der breite Strom; denn mit Kraft erfüllt' ihn Athene.
οὐ δὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ' ἔτι μᾶλλον 305 Noch nicht ließ Skamandros vom Zorn ab; nein noch ergrimmter
χώετο Πηλεΐωνι, κόρυσσε δὲ κῦμα ῥόοιο Eifert' er Peleus' Sohn, und erhub hochwogige Brandung,
ὑψόσ' ἀειρόμενος· Σιμόεντι δὲ κέκλετ' ἀύσας· Mächtig empor sich bäumend, und laut zum Simois rief er:
    »φίλε κασίγνητε, σϑένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ     Bruder, wohlan! Die Gewalt des Mannes da müssen wir beid' itzt
σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος Bändigen, oder sofort des herrschenden Priamos' Feste
ἐκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ μόϑον οὐ μενέουσιν. 310 Wirft er in Staub; denn die Troer bestehn ihn nicht im Getümmel!
ἀλλ' ἐπάμυνε τάχιστα καὶ ἐμπίπληϑι ῥέεϑρα Auf denn, und hilf in Eil', und erfülle den Strom mit Gewässern
ὕδατος ἐκ πηγέων, πάντας δ' ὀρόϑυνον ἐναύλους· Rings aus den Quellen der Berg', und ermuntere jeglichen Gießbach!
ἵστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ' ὀρυμαγδὸν ὄρινε Hoch nun erhebe die Flut, und rolle mit donnernder Woge
φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα, Blöck' und Steine daher; daß den schrecklichen Mann wir bezähmen,
ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ' ὅ γε ἶσα ϑεοῖσιν. 315 Welcher die Schlacht durchherrscht, und gleich dem Unsterblichen schaltet!
φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν οὔτε τι εἶδος Nicht soll, mein' ich, die Kraft ihn verteidigen, oder die Bildung,
οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νειόϑι λίμνης Noch die prangenden Waffen: die sollen mir tief in dem Sumpfe
κείσεϑ' ὑπ' ἰλῦος κεκαλυμμένα. κὰδ δέ μιν αὐτὸν Liegen von häufigem Schlamme bedeckt; und ihn selber umwälz' ich
εἰλύσω ψαμάϑοισιν, ἅλις χέραδος περιχεύας, Rings mit Sand, in den Schwall von Muscheln und Kies ihn verschüttend,
μυρίον· οὐδέ οἱ ὀστέ' ἐπιστήσονται Ἀχαιοὶ 320 Hoch, daß selbst sein Gebein nicht aufzusammeln vermögen
ἀλλέξαι, τόσσην οἱ ἄσιν καϑύπερϑε καλύψω. Argos' Söhn'; im unendlichen Wust, den ich über ihn ausgoß!
αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ Dort soll das Denkmal sein des Gestorbenen; und er bedarf nicht,
ἔσται τυμβοχοῆσ', ὅτε μιν ϑάπτωσιν Ἀχαιοί.« Daß ihm ein Rasengrab die bestattenden Danaer häufen!
    ἦ, καὶ ἐπῶρτ' Ἀχιλῆι κυκώμενος, ὑψόσε ϑύων,     Sprach's, und drang auf Achilleus in trüb' aufstürmender Brandung,
μορμύρων ἀφρῷ τε καὶ αἵματι καὶ νεκύεσσιν. 325 Laut mit Schaum anrauschend und Blut und gewirbelten Leichen.
πορφύρεον δ' ἄρα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο Purpurbraunes Gewoge des himmelentsprossenen Stromes
ἵστατ' ἀειρόμενον, κατὰ δ' ᾕρεε Πηλεΐωνα. Wallete hochgetürmt, und schlug auf den Peleionen.
Ἥρη δὲ μέγ' ἄυσε περιδδείσασ' Ἀχιλῆι, Here nunmehr schrie auf, voll großer Angst um Achilleus,
μή μιν ἀποέρσειε μέγας ποταμὸς βαϑυδίνης· Daß ihn mit Macht wegraffte des Stroms tiefstrudelnder Herrscher.
αὐτίκα δ' Ἥφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν· 330 Schnell zu Hephästos gewandt, dem lieben Sohne, begann sie:
    »ὄρσεο, κυλλοπόδιον, ἐμὸν τέκος· ἄντα σέϑεν γὰρ     Hebe dich, Sohn Hephästos, du Hinkender! Deiner Gewalt ist,
Ξάνϑον δινήεντα μάχῃ ἠίσκομεν εἶναι· Achten wir, gleich im Kampfe der mächtig strudelnde Xanthos;
ἀλλ' ἐπάμυνε τάχιστα, πιφαύσκεο δὲ φλόγα πολλήν. Auf denn, und hilf in Eile, mit lodernden Flammen erscheinend!
αὐτὰρ ἐγὼ ζεφύροιο καὶ ἀργεστᾶο νότοιο Aber ich selbst will gehen, den West und den schauernden Südwind
εἴσομαι ἐξ ἁλόϑεν χαλεπὴν ὄρσουσα ϑύελλαν, 335 Schnell von dem Meergestade zum heftigen Sturm zu erregen,
ἥ κεν ἄπο Τρώων κεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι, Welcher das Heer der Troer mit Mann und Waffen verbrenne,
φλέγμα κακὸν φορέουσα. σὺ δὲ Ξάνϑοιο παρ' ὄχϑας Schreckliche Glut forttragend. Doch du ans Gestade des Xanthos
δένδρεα καῖ', ἐν δ' αὐτὸν ἵει πυρί· μηδέ σε πάμπαν Zünde die Bäum', auch ihn selber durchlodere; aber durchaus nicht
μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ. Werde durch freundliche Worte zurückgewandt noch Bedrohung!
μηδὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος· ἀλλ' ὁπότ' ἂν δὴ 340 Eher nicht laß deine Gewalt ruhn, als wann ich selber
φϑέγξομ' ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχέμεν ἀκάματον πῦρ.« Rufe das laute Gebot; dann zähme die Glut der Vertilgung!
    ὣς ἔφαϑ'· Ἥφαιστος δὲ τιτύσκετο ϑεσπιδαὲς πῦρ.     Jene sprach's; doch Hephästos ergoß den entsetzlichen Glutstrahl.
πρῶτα μὲν ἐν πεδίῳ πῦρ δαίετο, καῖε δὲ νεκροὺς Erst durchflog das Gefilde die Glut, und verbrannte die Toten,
πολλούς, οἵ ῥα κατ' αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν' Ἀχιλλεύς. Häufige, die ringsher es erfüllt, die getötet Achilleus.
πᾶν δ' ἐξηράνϑη πεδίον, σχέτο δ' ἀγλαὸν ὕδωρ. 345 Ganz ward trocken das Feld, und gehemmt das blinkende Wasser.
ὡς δ' ὅτ' ὀπωρινὸς βορέης νεοαρδέ' ἀλωὴν Wie wenn in herbstlicher Schwüle der Nord den gewasserten Garten
αἶψ' ἀγξηράνῃ – χαίρει δέ μιν ὅς τις ἐϑείρῃ –, Alsobald austrocknet, und fröhlich es schaut der Besteller:
ὣς ἐξηράνϑη πεδίον πᾶν. κὰδ δ' ἄρα νεκροὺς So ward trocken das ganze Gefild, und die Leichname ringsum
κῆεν, ὃ δ' ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφανάουσαν· Brannten. Da stürmte der Gott in den Strom helleuchtende Flamme.
καίοντο πτελέαι τε καὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖκαι, 350 Brennend standen die Ulmen, die Weidichte, und Tamarisken,
καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ ϑρύον ἠδὲ κύπειρον, Brennend der Lotos umher, Riedgras und duftender Galgant,
τὰ περὶ καλὰ ῥέεϑρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει. Welche die schönen Gewässer des Stroms weitwuchernd umsproßten;
τείροντ' ἐγχέλυές τε καὶ ἰχϑύες οἱ κατὰ δίνας, Angstvoll schnappten die Aal' und die Fisch' umher in den Strudeln,
οἳ κατὰ καλὰ ῥέεϑρα κυβίσταον ἔνϑα καὶ ἔνϑα Welche die schönen Gewässer durchtaumelten hiehin und dorthin,
πνοιῇ τειρόμενοι πολυμήτιος Ἡφαίστοιο. 355 Matt von dem Flammenhauch des erfindungsreichen Hephästos.
καίετο δ' ἲς ποταμοῖο, ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Brennend auch wogte der Strom, und redete, also beginnend:
    »Ἥφαιστ', οὔ τις σοί γε ϑεῶν δύνατ' ἀντιφερίζειν,     Keiner, Hephästos, hält dir Obstand unter den Göttern;
οὐδ' ἂν ἐγὼ σοί γ' ὧδε πυρὶ φλεγέϑοντι μαχοίμην. Auch nicht ich verlange mit dir, Glutsprüher, zu kämpfen!
λῆγ' ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος Ἀχιλλεὺς Ruhe vom Streit! Die Troer sofort auch mag sie Achilleus
ἄστεος ἐξελάσειε· τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς;« 360 Treiben aus Ilios' Stadt! Was acht' ich des Streits und der Hilfe?
    φῆ πυρὶ καιόμενος, ἀνὰ δ' ἔφλυε καλὰ ῥέεϑρα.     Sprach's, und brannt' in der Glut, und es sprudelten seine Gewässer.
ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον, ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ, So wie braust ein Kessel, gedrängt vom gewaltigen Feuer,
κνίσην μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο Wann er das Fett ausschmelzet des wohlgenähreten Mastschweins,
πάντοϑεν ἀμβολάδην, ὕπο δὲ ξύλα κάγκανα κεῖται, Ringsumher aufbrodelnd, umflammt von trockenen Scheitern:
ὣς τοῦ καλὰ ῥέεϑρα πυρὶ φλέγετο, ζέε δ' ὕδωρ. 365 So durchglühte das Feuer den Strom, und es brauste das Wasser.
οὐδ' ἔϑελε προρέειν, ἀλλ' ἴσχετο· τεῖρε δ' ἀυτμὴ Nicht mehr floß er im Lauf; er stockt', in der Lohe geängstet
Ἡφαίστοιο βίηφι πολύφρονος. αὐτὰρ ὅ γ' Ἥρην Durch Hephästos Gewalt, des Erfindenden. Aber zur Here
πολλὰ λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Wandt' er sich laut wehklagend, und sprach die geflügelten Worte:
    »Ἥρη, τιπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν     Here, warum doch quälet dein Sohn so heftig vor andern
ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι, 370 Meinen Strom? Ich habe mich dir ja minder verschuldet,
ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί. Als die anderen alle, so viel beistehen dem Troern.
ἀλλ' ἦ τοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι, εἰ σὺ κελεύεις· Doch nun will ich ja gern mich beruhigen, wenn du gebietest;
παυέσϑω δὲ καὶ οὗτος. ἐγὼ δ' ἔπι καὶ τόδ' ὀμοῦμαι, Nur sei ruhig auch jener! Zugleich auch dieses beschwör' ich,
μή ποτ' ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, Niemals einem der Troer den grausamen Tag zu entfernen,
μηδ' ὁπότ' ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 375 Nicht wenn Troja sogar in verheerender Flamme des Feuers
καιομένη, καίωσι δ' ἀρήιοι υἷες Ἀχαιῶν.« Loderte, rings entflammt von den kriegrischen Söhnen Achaias!
    αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ' ἄκουσε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη,     Als sie solches vernommen, die lilienarmige Here;
αὐτίκ' ἄρ' Ἥφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν· Schnell zu Hephästos gewandt, dem lieben Sohne, begann sie:
    »Ἥφαιστε, σχέο, τέκνον ἀγακλεές· οὐ γὰρ ἔοικεν     Halt, mein Sohn Hephästos, Gepriesener! nicht ja geziemt dir's,
ἀϑάνατον ϑεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεκα στυφελίζειν.« 380 So den unsterblichen Gott der Sterblichen wegen zu martern!
    ὣς ἔφαϑ'· Ἥφαιστος δὲ κατέσβεσε ϑεσπιδαὲς πῦρ,     Jene sprach's; da löschte der Gott sein entsetzliches Feuer;
ἄψορρον δ' ἄρα κῦμα κατέσσυτο καλὰ ῥέεϑρα. Schnell nun rollten zurück in den Strom die schönen Gewässer.
    αὐτὰρ ἐπεὶ Ξάνϑοιο δάμη μένος, οἳ μὲν ἔπειτα Aber da Xanthos' Mut so gedämpft war, beide von nun an
παυσάσϑην· Ἥρη γὰρ ἐρύκακε χωομένη περ· Ruheten sie; denn Here bezähmte sie, heftig erzürnt zwar.
ἐν δ' ἄλλοισι ϑεοῖσιν ἔρις πέσε βεβριϑυῖα 385     Doch die anderen Götter durchwütete Zank schwerlastend,
ἀργαλέη, διχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἄητο. Ungestüm; denn getrennt tobt' allen das Herz in den Busen.
σὺν δ' ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ' εὐρεῖα χϑών, Laut nun erscholl der Begegnenden Sturm; weit krachte der Erdkreis,
ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄιε δὲ Ζεὺς Und hochrollende Donner drommeteten. Ferne vernahm es
ἥμενος Οὐλύμπῳ· ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ Zeus auf Olympos' Höhn, wo er saß; und es lachte das Herz ihm
γηϑοσύνῃ, ὅ ϑ' ὁρᾶτο ϑεοὺς ἔριδι ξυνιόντας. 390 Wonnevoll, da er sahe die Götter zum Kampf sich begegnen.
ἔνϑ' οἵ γ' οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν· ἦρχε γὰρ Ἄρης Jetzt nicht länger annoch verweilten sie. Siehe voran drang
ῥινοτόρος, καὶ πρῶτος Ἀϑηναίῃ ἐπόρουσεν Ares der Schilddurchbrecher, und stürmt' auf Pallas Athene,
χάλκεον ἔγχος ἔχων καὶ ὀνείδειον φάτο μῦϑον· Haltend den ehernen Speer; und er rief die schmähenden Worte:
    »τίπτ' αὖτ', ὦ κυνάμυια, ϑεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις     Warum treibst du die Götter zum Kampf, schamloseste Fliege,
ϑάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε ϑυμὸς ἀνῆκεν; 395 Stürmischer Dreistigkeit voll. Du tobst unbändiges Mutes!
ἦ οὐ μέμνῃ, ὅτε Τυδεΐδην Διομήδε' ἀνῆκας Weißt du noch, wie du Tydeus' Sohn Diomedes gereizet,
οὐτάμεναι, αὐτὴ δὲ πανόψιον ἔγχος ἑλοῦσα Mir zu nahn, und du selber den strahlenden Speer mit den Händen
ἰϑὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας; Grade daher gedrängt, den blühenden Leib mir verwundend?
τῷ σ' αὖ νῦν ὀίω ἀποτισέμεν ὅσσα μ' ἔοργας.« Jetzo sollst du mir alles berichtigen, was du verschuldet!
    ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ' αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν 400     Also der Gott, und stieß auf die quastumbordete Ägis,
σμερδαλέην, ἣν οὐδὲ Διὸς δάμνησι κεραυνός· Schrecklich und hehr, die auch Zeus niemals mit dem Donner bezähmte;
τῇ μιν Ἄρης οὔτησε μιαιφόνος ἔγχεϊ μακρῷ. Hierauf stieß mit gewaltigem Speer der blutige Ares.
ἣ δ' ἀναχασσαμένη λίϑον εἵλετο χειρὶ παχείῃ Doch sie wich, und erhub mit nervichter Rechte den Feldstein,
κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα, τρηχύν τε μέγαν τε, Der dort lag im Gefilde, den dunkelen, rauhen und großen,
τόν ῥ' ἄνδρες πρότεροι ϑέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης· 405 Aufgestellt zur Grenze der Flur von Männern der Vorzeit:
τῷ βάλε ϑοῦρον Ἄρηα κατ' αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. Hiermit traf sie des Wüterichs Hals, und löst' ihm die Glieder.
ἑπτὰ δ' ἐπέσχε πέλεϑρα πεσών, ἐκόνισε δὲ χαίτας, Sieben Hufen bedeckt' er im Fall, und bestäubte das Haupthaar;
τεύχεα δ' ἀμφαράβησε· γέλασσε δὲ Παλλὰς Ἀϑήνη Und ihn umklirrte das Erz. Da lächelte Pallas Athene;
καί οἱ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und mit jauchzendem Ruf die geflügelten Worte begann sie:
    »νηπύτι', οὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω, ὅσσον ἀρείων 410     Törichter, nie wohl hast du bedacht, wie weit ich an Kraft dir
εὔχομ' ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις; Vorzugehn mich rühme, da mir voll Trotz du begegnest.
οὕτω κεν τῆς μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις, Also magst du der Mutter Verwünschungen ganz nun büßen,
ἥ τοι χωομένη κακὰ μήδεται, οὕνεκ' Ἀχαιοὺς Welche von Zorn und Haß dir entbrannt ist, weil du verließest
κάλλιπες, αὐτὰρ Τρωσὶν ὑπερφιάλοισιν ἀμύνεις.« Argos' Söhn', und verteidigst die übermütigen Troer.
    ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ. 415     Also redete jen', und wandte die strahlenden Augen.
τὸν δ' ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς ϑυγάτηρ Ἀφροδίτη Ihn dann führt' an der Hand die Tochter Zeus' Aphrodite,
πυκνὰ μάλα στενάχοντα· μόγις δ' ἐσαγείρετο ϑυμόν. Ares, der schnell aufstöhnt'; und kaum ihm kehrte der Atem.
τὴν δ' ὡς οὖν ἐνόησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, Aber da jen' erblickte die lilienarmige Here;
αὐτίκ' Ἀϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Schnell zur Athene gewandt die geflügelten Worte begann sie:
    »ὢ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἀτρυτώνη, 420     Weh mir! des ägiserschütternden Zeus unbezwungene Tochter!
καὶ δὴ αὖϑ' ἡ κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν Ἄρηα Schau, wie dreist die Fliege den mordenden Ares hinwegführt
δηίου ἐκ πολέμοιο κατὰ κλόνον. ἀλλὰ μέτελϑε.« Aus dem entscheidenden Kampf durch den Aufruhr! Hurtig verfolge!
    ὣς φάτ'· Ἀϑηναίη δὲ μετέσσυτο – χαῖρε δὲ ϑυμῷ –     Jene sprach's; und Athene verfolgte sie, freudiges Herzens.
καί ῥ' ἐπιεισαμένη πρὸς στήϑεα χειρὶ παχείῃ Stürmend drang sie hinan, und schlug mit mächtiger Hand ihr
ἤλασε· τῆς δ' αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ. 425 Gegen die Brust; und sofort erschlafften ihr Herz und Kniee.
τὼ μὲν ἄρ' ἄμφω κεῖντο ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ, Also lagen sie beid' auf der nahrungsprossenden Erde.
ἣ δ' ἄρ' ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευεν· Jene mit jauchzendem Rufe begann die geflügelten Worte:
    »τοιοῦτοί νυν πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί,     Also müssen sie alle, so viel beistehen den Troern,
εἶεν, ὅτ' Ἀργεΐοισι μαχοίατο ϑωρηκτῇσιν, Künftig sein, wann sie Argos' gepanzerte Söhne bekämpfen,
ὧδέ τε ϑαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς Ἀφροδίτη 430 Eben so kühn und daurendes Muts, wie nun Aphrodite
ἦλϑεν Ἄρῃ ἐπίκουρος, ἐμῷ μένει ἀντιάουσα. Herkam, Ares zu helfen, und meiner Stärke sich darbot!
τῷ κεν δὴ πάλαι ἄμμες ἐπαυσάμεϑα πτολέμοιο, O dann hätten wir längst schon ausgeruht von dem Kriege,
Ἰλίου ἐκπέρσαντες ἐυκτίμενον πτολίεϑρον.« Weil wir Troja verheert, die Stadt voll prangender Häuser!
    [ὣς φάτο· μείδησεν δὲ ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη.]     Sprach's; da lächelte sanft die lilienarmige Here.
αὐτὰρ Ἀπόλλωνα προσέφη κρείων ἐνοσίχϑων· 435 Doch zu Apollon begann der Erderschüttrer Poseidon:
    »Φοῖβε, τί ἦ δὴ νῶι διέσταμεν; οὐδὲ ἔοικεν     Phöbos, warum so entfernt uns stehen wir? Nicht ja geziemt es,
ἀρξάντων ἑτέρων· τὸ μὲν αἴσχιον, αἴ κ' ἀμαχητὶ Da schon andre begannen! O Schande doch, wollten wir kampflos
ἴομεν Οὔλυμπόνδε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ. Beid' hingehn zum Olympos, zum ehernen Hause Kronions!
ἄρχε· σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος· οὐ γὰρ ἐμοί γε Hebe denn an; du bist ja der Jüngere; aber mir selbst nicht
καλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα. 440 Ziemet es, weil an Geburt ich vorangeh', und an Erfahrung.
νηπύτι', ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες· οὐδέ νυ τῶν περ Tor, wie erinnerungslos dir das Herz ist! Selber ja des nicht
μέμνηαι, ὅσα δὴ πάϑομεν κακὰ Ἴλιον ἀμφὶ Denkst du, wie viel wir bereits um Ilios Böses erduldet,
μοῦνοι νῶι ϑεῶν, ὅτ' ἀγήνορι Λαομέδοντι Wir von den Göttern allein, als, hergesandt von Kronion,
πὰρ Διὸς ἐλϑόντες ϑητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν Wir ein ganzes Jahr dem stolzen Laomedon dienten,
μισϑῷ ἔπι ῥητῷ· ὃ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν. 445 Für bedungenen Lohn, und jener Befehl' uns erteilte,
ἦ τοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα Ich nun selbst erbaute der Troer Stadt, und die Mauer,
εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν' ἄρρηκτος πόλις εἴη· Breit und schön, der Feste zur undurchdringlichen Schutzwehr;
Φοῖβε, σὺ δ' εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες Doch du weidetest, Phöbos, das schwerhinwandelnde Hornvieh
Ἴδης ἐν κνημοῖσι πολυπτύχου ὑληέσσης. Durch die waldigen Krümmen des vielgewundenen Ida.
ἀλλ' ὅτε δὴ μισϑοῖο τέλος πολυγηϑέες ὧραι 450 Aber nachdem des Lohnes Ziel die erfreuenden Horen
ἐξέφερον, τότε νῶι βιήσατο μισϑὸν ἅπαντα Endlich gebracht, da entzog mit Gewalt der grausame König
Λαομέδων ἔκπαγλος, ἀπειλήσας δ' ἀπέπεμπεν· Uns den sämtlichen Lohn, und entließ uns mit schrecklicher Drohung.
σὺν μὲν ὅ γ' ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν Denn dir drohete jener die Füß' und die Hände zu fesseln,
δήσειν καὶ περάειν νήσων ἔπι τηλεδαπάων, Und zum Verkauf dich zu senden in fernentlegene Inseln;
στεῦτο δ' ὅ γ' ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ. 455 Ja er verhieß, uns beiden mit Erz die Ohren zu rauben.
νῶι δέ τ' ἄψορροι κίομεν κεκοτηότι ϑυμῷ, Also kehreten wir mit erbitterter Seele von jenem,
μισϑοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσεν. Zornvoll wegen des Lohns, um den der Versprecher getäuschet.
τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεϑ' ἡμέων Dessen Volke nunmehr willfahrest du, nicht mit uns andern
πειρᾷ, ὥς κεν Τρῶες ὑπερφίαλοι ἀπόλωνται Trachtend, wie ganz hinstürzen die frevelen Troer von Grund' aus,
πρόχνυ κακῶς, σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν;« 460 Schrecklich vertilgt, mit Kindern zugleich und züchtigen Weibern!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·     Ihm antwortete drauf der treffende Phöbos Apollon:
»ἐννοσίγαι', οὐκ ἄν με σαόφρονα μυϑήσαιο Herrscher des Meers, dir selbst nicht wohlbehaltenes Geistes
ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω Schien' ich, wofern mit dir, der Sterblichen wegen, ich kämpfte,
δειλῶν, οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε Elender, die hinfällig, wie grünes Laub in den Wäldern,
ζαφλεγέες τελέϑουσιν ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες, 465 Jetzo in Kraft aufstreben, die Frucht der Erde genießend,
ἄλλοτε δὲ φϑινύϑουσιν ἀκήριοι. ἀλλὰ τάχιστα Jetzo wieder entseelt dahinfliehn. Auf denn, in Eile
παυσώμεσϑα μάχης· οἳ δ' αὐτοὶ δηριαέσϑων.« Ruhen wir beide vorn Kampf, und jen' entscheiden ihn selber!
    ὣς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ'· αἴδετο γάρ ῥα     Also sprach Apollon, und wandte sich, scheuend in Ehrfurcht,
πατροκασιγνήτοιο μιγήμεναι ἐν παλάμῃσιν. Wider des Vaters Bruder den Arm der Gewalt zu erheben.
τὸν δὲ κασιγνήτη μάλα νείκεσε, πότνια ϑηρῶν 470 Doch ihn strafte die Schwester, die Herrscherin streifendes Wildes,
[Ἄρτεμις ἀγροτέρη, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦϑον]· Artemis, fröhlich der Jagd, und rief die höhnenden Worte:
    »φεύγεις δή, ἑκάεργε, Ποσειδάωνι δὲ νίκην     Fliehest du schon, Ferntreffer? und hast den Sieg dem Poseidon
πᾶσαν ἐπέτρεψας, μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωκας· Ganz nun eingeräumt, und umsonst den Ruhm ihm gegeben?
νηπύτιος, τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως; Tor, was trägst du den Bogen, den nichtigen Tand, an der Schulter?
μή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούσω 475 Daß ich nimmer hinfort dich hör' im Palaste des Vaters
εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν, Prahlend drohn, wie vordem im Kreis der unsterblichen Götter,
ἄντα Ποσειδάωνος ἐναντίβιον πολεμίξειν.« Kühn entgegen zu kämpfen dem Meerbeherrscher Poseidon!
    ὣς φάτο· τὴν δ' οὔ τι προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων.     Jene sprach's; doch nichts antwortete Phöbos Apollon.
ἀλλὰ χολωσαμένη Διὸς αἰδοίη παράκοιτις Aber es zürnete Zeus' ehrwürdige Lagergenossin:
[νείκεσεν ἰοχέαιραν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν]· 480     Wie doch wagst du anitzt, schamloseste Hündin, mir selber
    »πῶς δὲ σὺ νῦν μέμονας, κύον ἀδδεές, ἀντί' ἐμεῖο Obzustehn? Schwer magst du mit mir dich messen an Stärke,
στήσεσϑαι; χαλεπή τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσϑαι Trotz dem Geschoß, das du trägst. Denn sterblichen Frauen zur Löwin,
τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἐπεί σε λέοντα γυναιξὶν Setzte dich Zeus, und gab, daß du mordetest, die dir gelüstet.
Ζεὺς ϑῆκεν καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἥν κ' ἐϑέλῃσϑα. Wahrlich besser dir wär' es, die Bergscheusale zu fällen,
ἦ τοι βέλτερόν ἐστι κατ' οὔρεα ϑῆρας ἐναίρειν 485 Oder flüchtige Hirsch', als höherer Macht zu bekämpfen.
ἀγροτέρας τ' ἐλάφους, ἢ κρείσσοσιν ἶφι μάχεσϑαι. Aber gefällt auch des Kampfes Versuch dir; auf, so erkenne,
εἰ δ' ἐϑέλεις πολέμοιο δαήμεναι – ὄφρ' ἐὺ εἰδῇς, Wie viel stärker ich sei, da du mir voll Trotzes dich darstellst!
ὅσσον φερτέρη εἴμ', ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις.«     Sprach's, und ergriff mit der Linken ihr beide Händ' an dem Knöchel,
    ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτεν Nahm mit der Rechten sodann von der Schulter ihr Bogen und Köcher,
σκαιῇ, δεξιτερῇ δ' ἄρ' ἀπ' ὤμων αἴνυτο τόξα, 490 Schlug damit dann lächelnd das Angesicht um die Ohren
αὐτοῖσιν δ' ἄρ' ἔϑεινε παρ' οὔατα μειδιάουσα Ihr die zurück sich gewandt; und die Pfeil' entsanken dem Köcher.
ἐντροπαλιζομένην· ταχέες δ' ἔκπιπτον ὀιστοί. Weinend floh die Göttin nunmehr, wie die schüchterne Taube,
δακρυόεσσα δ' ὕπαιϑα ϑεὰ φύγεν ὥς τε πέλεια, Welche, vorn Habicht verfolgt, in den höhligen Felsen hineinfliegt,
ἣ ῥά ϑ' ὑπ' ἴρηκος κοίλην εἰσέπτατο πέτρην, Tief in die Kluft; noch nicht war erhascht zu werden ihr Schicksal:
χηραμόν – οὐδ' ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν –· 495 Also floh sie weinend hinweg, und ließ ihr Geschoß dort.
ὣς ἣ δακρυόεσσα φύγεν, λίπε δ' αὐτόϑι τόξα. Aber zu Leto sprach der bestellende Argoswürger:
    Λητὼ δέ προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης·     Leto, mit dir zu streiten, sei ferne mir; denn zu gefahrvoll
»Λητοῖ, ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχέσσομαι· ἀργαλέον γὰρ Ist der Kampf mit den Weibern des schwarzumwölkten Kronion.
πληκτίζεσϑ' ἀλόχοισι Διὸς νεφεληγερέταο· Darum getrost nur immer im Kreis der unsterblichen Götter
ἀλλὰ μάλα πρόφρασσα μετ' ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 500 Rühme dich, daß du mir obgesiegt durch gewaltige Kräfte!
εὔχεσϑαι ἐμὲ νικῆσαι κρατερῆφι βίηφιν.«     Sprach's; da sammelte Leto das krumme Geschoß und die Pfeile,
    ὣς ἄρ' ἔφη· Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα Andere anderswoher, wie im wirbelnden Staub sie gefallen.
πεπτεῶτ' ἄλλυδις ἄλλα μετὰ στροφάλιγγι κονίης. Als sie nunmehr sie genommen, enteilte sie, hin zu der Tochter.
ἣ μὲν τόξα λαβοῦσα πάλιν κίε ϑυγατέρος ἧς· Jene kam zum Olympos, zum ehernen Hause Kronions;
ἣ δ' ἄρ' Ὄλυμπον ἵκανε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ, 505 Weinend setzte sich dort auf des Vaters Kniee die Jungfrau;
δακρυόεσσα δὲ πατρὸς ἐφέζετο γούνασι κούρη, Und es erbebt' ihr feines Gewand, von Ambrosia duftend.
ἀμφὶ δ' ἄρ' ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε. τὴν δὲ ποτὶ οἷ Herzlich umarmte sie Zeus, und begann mit freundlichem Lächeln:
εἷλε πατὴρ Κρονίδης καὶ ἀνείρετο ἡδὺ γελάσσας·     Wer mißhandelte dich, mein Töchterchen, unter den Göttern,
    »τίς νύ σε τοιάδ' ἔρεξε, φίλον τέκος, Οὐρανιώνων Sonder scheu, als hättest du öffentlich Frevel verübet?
[μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ];« 510     Ihm antwortete drauf die Jägerin, lieblich im Kranze:
    τὸν δ' αὖτε προσέειπεν ἐυστέφανος κελαδεινή· Vater, dein Weib hat mir leides getan, die erhabene Here,
»σή μ' ἄλοχος στυφέλιξε, πάτερ, λευκώλενος Ἥρη, Welche die himmlischen Götter zu Zank und Hader empöret.
ἐξ ἧς ἀϑανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται.«     Also redeten jen' im Wechselgespräch miteinander.
    ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. Aber Apollon ging in Ilios heilige Feste;
αὐτὰρ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐδύσετο Ἴλιον ἱρήν· 515 Denn ihm sorgte das Herz um die wohlgegründete Mauer,
μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐυδμήτοιο πόληος, Daß nicht trotz dem Verhängnis die Danaer heut sie verheerten.
μὴ Δαναοὶ πέρσειαν ὑπὲρ μόρον ἤματι κείνῳ. Doch zum Olympos eilten die anderen ewigen Götter,
οἱ δ' ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, Die voll zürnendes Grams, und jen' hochprangendes Ruhmes;
οἳ μὲν χωόμενοι οἳ δὲ μέγα κυδιάοντες, Saßen sodann um den Vater, den Donnerer. Aber Achilleus
κὰδ δ' ἷζον παρὰ πατρὶ κελαινεφεῖ. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς 520 Mordete Trojas Söhne zugleich und stampfende Rosse.
Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ' ὄλεκεν καὶ μώνυχας ἵππους. Wie wenn wallender Rauch zum weiten Himmel emporsteigt
ὡς δ' ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει Aus der brennenden Stadt, erregt vom Zorne der Götter;
ἄστεος αἰϑομένοιο – ϑεῶν δέ ἑ μῆνις ἀνῆκεν –, Allen schafft er Arbeit, und vielen auch Jammer erzeugt er:
πᾶσι δ' ἔϑηκε πόνον, πολλοῖσι δὲ κήδε' ἐφῆκεν· Also schuf den Troern Achilleus Arbeit und Jammer.
ὣς Ἀχιλεὺς Τρώεσσι πόνον καὶ κήδε' ἔϑηκεν. 525     Dort stand Priamos jetzo der Greis auf dem heiligen Turme,
    ἑστήκει δ' ὁ γέρων Πρίαμος ϑείου ἐπὶ πύργου· Schauend auf Peleus' Sohn, den Gewaltigen; und wie vor jenem
ἐς δ' ἐνόησ' Ἀχιλῆα πελώριον, αὐτὰρ ὑπ' αὐτοῦ Fliehender Troer Gewühl hertummelte, nirgend auch Abwehr
Τρῶες ἄφαρ κλονέοντο πεφυζότες, οὐδέ τις ἀλκὴ Noch erschien. Wehklagend vom Turm nun stieg er zur Erde,
γίγνεϑ'· ὃ δ' οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε, Und gebot an der Mauer den rühmlichen Hütern des Tores:
ὀτρύνων παρὰ τεῖχος ἀγακλειτοὺς πυλαωρούς· 530     Öffnet die Flügel des Tors, und haltet sie, bis sich die Völker
    »πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ', εἰς ὅ κε λαοὶ All' in die Stadt eindrängen, die Fliehenden; denn der Peleide
ἔλϑωσι προτὶ ἄστυ πεφυζότες· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς Tobt dort nahe dem Schwarm! Nun, sorg' ich, droht uns ein Unheil!
ἐγγὺς ὅδε κλονέων· νῦν οἴω λοίγι' ἔσεσϑαι. Aber sobald in die Mauer sie eingehemmt sich erholen,
αὐτὰρ ἐπεί κ' ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες, Schließt dann wieder das Tor mit dicht einfugenden Flügeln;
αὖτις ἐπανϑέμεναι σανίδας πυκινῶς ἀραρυίας· 535 Denn ich besorg', uns stürmt der verderbliche Mann in die Mauer!
δείδια γάρ, μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἄληται.«     Jener sprach's; und sie öffneten schnell, wegdrängend die Riegel;
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας, Und die gebreiteten Flügel erretteten. Aber Apollon
αἳ δὲ πετασϑεῖσαι τεῦξαν φάος. αὐτὰρ Ἀπόλλων Eilte hinaus, um begegnend die Not der Troer zu wenden.
ἀντίος ἐξέϑορε, Τρώων ἵνα λοιγὸν ἀλάλκοι. Jene, gerad' auf die Stadt und die hochgetürmete Mauer,
οἳ δ' ἰϑὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο 540 Ausgedörrt vom Durste, mit Staube bedeckt, ans dem Blachfeld
δίψῃ καρχαλέοι, κεκονιμένοι, ἐκ πεδίοιο Flohn sie; doch rasch mit der Lanze verfolget' er; wild ihm von Wahnsinn
φεῦγον· ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ' ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ Tobte beständig das Herz, und er wütete Ruhm zu gewinnen.
αἰὲν ἔχε κρατερή, μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσϑαι. Jetzt hätt' Argos Volk die türmende Troja erobert,
    ἔνϑα κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες Ἀχαιῶν, Wenn nicht Phöbos Apollon den Held Agenor erweckte,
εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος Ἀγήνορα δῖον ἀνῆκεν, 545 Ihn des Antenors Sohn, den untadligen tapferen Streiter.
φῶτ' Ἀντήνορος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε. Kühneren Mut ihm haucht' er ins Herz, und selber zur Seit' ihm
ἐν μέν οἱ κραδίῃ ϑάρσος βάλε, πὰρ δέ οἱ αὐτὸς Stand er, um abzuwehren die schrecklichen Hände des Todes,
ἔστη, ὅπως ϑανάτοιο βαρείας κῆρας ἀλάλκοι, Dicht an die Buche gedrängt, ringsher in Nebel sich hüllend.
φηγῷ κεκλιμένος· κεκάλυπτο δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ. Jener, sobald er gesehn den Städteverwüster Achilleus,
αὐτὰρ ὅ γ' ὡς ἐνόησεν Ἀχιλλῆα πτολίπορϑον, 550 Stand, und vieles bewegt' unruhig sein Geist, wie er harrte.
ἔστη, πολλὰ δέ οἱ κραδίη πόρφυρε μένοντι. Tief aufseufzt' er und sprach zu seiner erhabenen Seele:
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν·     Wehe mir doch! wofern ich hinweg vor dem starken Achilleus
    »ὤ μοι ἐγών. εἰ μέν κεν ὑπὸ κρατεροῦ Ἀχιλῆος Fliehe des Wegs, wo die andern in scheuem Gewirr sich ergossen;
φεύγω, τῇ περ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι κλονέονται, Dennoch wird er mich fahn, und gleich dem Feigsten erwürgen.
αἱρήσει με καὶ ὥς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει. 555 Aber lass' ich jene gescheucht die Gefilde durchtummeln
εἰ δ' ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσϑαι ἐάσω Vor dem Peleiden Achilleus, und fliehe, gewandt von der Mauer,
Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆι, ποσὶν δ' ἀπὸ τείχεος ἄλλῃ Nach dem idäischen Felde mit Schnelligkeit, bis ich erreichet
φεύγω πρὸς πεδίον Ἰλήιον, ὄφρ' ἂν ἵκωμαι Idas gewundene Tal', und im dichten Gesträuch mich verborgen;
Ἴδης τε κνημοὺς κατά τε ῥωπήια δύω, – Dann am Abende könnt' ich, nachdem ich im Strome gebadet,
ἑσπέριος δ' ἂν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο, 560 Abgekühlt vom Schweiße, gen Ilios heimlich zurückgehn.
ἱδρῶ ἀποψυχϑεὶς προτὶ Ἴλιον ἀπονεοίμην. Aber warum bewegte das Herz mir solche Gedanken?
ἀλλὰ τί ἦ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; Wenn er nur nicht von der Stadt mich feldwärts Fliehenden wahrnimmt,
μή μ' ἀπαειρόμενον πόλιος πεδίονδε νοήσῃ Und nachstürmendes Laufs einholt mit hurtigen Füßen!
καί με μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν· Nimmer annoch entrönn' ich dem Tod' und dem grausen Verhängnis;
οὐκέτ' ἔπειτ' ἔσται ϑάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι· 565 Denn zu sehr an Gewalt vor allen Geborenen ragt er!
λίην γὰρ κρατερὸς περὶ πάντων ἔστ' ἀνϑρώπων. Aber wofern vor Ilios Stadt ihm entgegen ich wandle;
εἰ δέ κέν οἱ προπάροιϑε πόλιος κατεναντίον ἔλϑω· Ist ja auch jenem der Leib dem spitzigen Erze verwundbar,
καὶ γάρ ϑην τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέι χαλκῷ, Auch ein Geist beseelet ihn nur, und sterblich wie andre
ἒν δὲ ἴα ψυχή, ϑνητὸν δέ ἑ φάσ' ἄνϑρωποι Nennen sie ihn; doch Zeus der Donnerer schenket ihm Ehre!
[ἔμμεναι· αὐτάρ οἱ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει].« 570     Sprach's; und gefaßt den Achilleus erwartet' er; und in dem Busen
    ὣς εἰπὼν Ἀχιλῆα ἀλεὶς μένεν. ἒν δέ οἱ ἦτορ Strebt' ihm das mutige Herz zu kämpfen den Kampf der Entscheidung.
ἄλκιμον ὡρμᾶτο πτολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι. Wie wenn kühn ein Pardel aus tiefverwachsenem Dickicht
ἠύτε πάρδαλις εἶσι βαϑείης ἐκ ξυλόχοιο Anrennt gegen den jagenden Mann, und weder im Herzen
ἀνδρὸς ϑηρητῆρος ἐναντίον οὐδέ τι ϑυμῷ Zagt, noch erschrocken entflieht, nachdem das Gebell ihn umtönte;
ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ· 575 Denn ob jener ihn stechend verwundete, oder auch werfend,
εἴ περ γὰρ φϑάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν, Dennoch, selbst von der Lanze durchbohrt schon, rastet er niemals
ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει Stürmend, bevor er jenen erreicht hat, oder dahinsinkt:
ἀλκῆς, πρίν γ' ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναι· Also Antenors Sohn, der tapfere Streiter Agenor,
ὣς Ἀντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ δῖος Ἀγήνωρ Nicht begehrt' er zu fliehn, bevor er versucht den Achilleus;
οὐκ ἔϑελεν φεύγειν, πρὶν πειρήσαιτ' Ἀχιλῆος. 580 Sondern sich selbst vorstreckend den Schild von gerundeter Wölbung,
ἀλλ' ὅ γ' ἄρ' ἀσπίδα μὲν πρόσϑ' ἔσχετο πάντοσ' ἐίσην, Zuckt' er die Lanz' auf jenen daher, und rief mit Getön aus:
ἐγχείῃ δ' αὐτοῖο τιτύσκετο καὶ μέγ' ἀύτει·     Wohl schon hast du im Herzen gehofft, ruhmvoller Achilleus,
    »ἦ δή που μάλ' ἔολπας ἐνὶ φρεσί, φαίδιμ' Ἀχιλλεῦ, Diesen Tag zu verheeren die Stadt der mutigen Troer!
ἤματι τῷδε πόλιν πέρσειν Τρώων ἀγερώχων· Törichter! traun noch viel soll des Elends werden um jene;
νηπύτι'· ἦ τ' ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε' ἐπ' αὐτῇ. 585 Weil wir annoch so viel' und so tapfere Männer darin sind,
ἐν γάρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες εἰμέν, Die für Eltern zugleich, und blühende Weiber und Kinder,
οἳ καὶ πρόσϑε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν Ilios Feste beschirmen! Doch deiner harrt das Geschick hier,
Ἴλιον εἰρυόμεσϑα. σὺ δ' ἐνϑάδε πότμον ἐφέψεις, Du entsetzlicher Mann, und unerschrockener Krieger!
ὧδ' ἔκπαγλος ἐὼν καὶ ϑαρσαλέος πολεμιστής.«     Sprach's, und den blinkenden Speer aus gewaltiger Rechte versandt' er,
    ἦ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν· 590 Traf, und verfehlete nicht, das Schienbein unter dem Kniee,
καί ῥ' ἔβαλε κνήμην ὑπὸ γούνατος οὐδ' ἀφάμαρτεν. Daß ringsher ihm die Schiene des neugegossenen Zinnes
ἀμφὶ δέ μιν κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο Tönte mit schrecklichem Klang; doch es prallte das Erz vom Getroffnen
σμερδαλέον κονάβησε· πάλιν δ' ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσεν Ab, und durchbohrete nicht, gehemmt von der Gabe des Gottes.
βλημένου, οὐδ' ἐπέρησε, ϑεοῦ δ' ἠρύκακε δῶρα. Auch der Peleid' itzt drang auf den göttergleichen Agenor
Πηλεΐδης δ' ὡρμήσατ' Ἀγήνορος ἀντιϑέοιο 595 Wütend; doch nicht verstattet' Apollon Ruhm zu gewinnen,
δεύτερος, οὐ δέ τ' ἐάσεν Ἀπόλλων κῦδος ἀρέσϑαι· Sondern hinweg ihn rafft' er, und rings mit Nebel umhüllend,
ἀλλά μιν ἐξήρπαξε, κάλυψε δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ, Ließ er ihn ruhig nunmehr aus Schlacht und Getümmel hinweggehn.
ἡσύχιον δ' ἄρα μιν πολέμου ἒκ πέμπε νέεσϑαι. Aber den Peleionen mit List entfernt' er vom Volke.
αὐτὰρ ὃ Πηλεΐωνα δόλῳ ἀποέργαϑε λαοῦ· Denn der treffende Gott, in Agenors Bildung erscheinend,
αὐτῷ γὰρ ἑκάεργος Ἀγήνορι πάντα ἐοικὼς 600 Trat ihm nah vor die Füß', und eilendes Laufes verfolgt' er.
ἔστη πρόσϑε ποδῶν, ὃ δ' ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν. Während er jenem anitzt nachlief durch Weizengefilde,
ἧος ὃ τὸν πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο, Welcher, gewandt zum wirbelnden Strom des tiefen Skamandros,
τρέψας πὰρ ποταμὸν βαϑυδινήεντα Σκάμανδρον, Wenig zuvor ihm entrann; denn mit List verlockt' ihn Apollon,
τυτϑὸν ὑπεκπροϑέοντα – δόλῳ δ' ἄρ' ἔϑελγεν Ἀπόλλων, Daß er beständig ihn hofft' im fliegenden Lauf zu erhaschen:
ὡς αἰεὶ ἔλποιτο κιχήσεσϑαι ποσὶν οἷσιν – 605 Kamen indes einflüchtend die anderen Troer mit Haufen
τόφρ' ἄλλοι Τρῶες πεφοβημένοι ἦλϑον ὁμίλῳ Herzlich erwünscht in die Stadt, die umher von Gedrängten erfüllt ward.
ἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ, πόλις δ' ἔμπλητο ἀλέντων. Keiner vermocht' anjetzt vor der Stadt und der türmenden Mauer
οὐδ' ἄρα τοί γ' ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς Andere noch zu erwarten, und umzuschaun, wer entflohn sei,
μεῖναι ἔτ' ἀλλήλους καὶ γνώμεναι, ὅς τε πεφεύγοι, Und wer gefallen im Streit; nein herzlich erwünscht in die Feste
ὅς τ' ἔϑαν' ἐν πολέμῳ· ἀλλ' ἀσπασίως ἐσέχυντο 610 Strömten sie, wen die Schenkel und hurtigen Kniee gerettet.
ἐς πόλιν, ὅν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σάωσαν.

 


 


 << zurück weiter >>