Homer
Ilias, 17. bis 24. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Ψ Dreiundzwanzigster Gesang
    Ὣς οἳ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ So nun seufzeten jene durch Ilios. Doch die Achaier,
ἐπεὶ δὴ νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο, Als sie nunmehr die Schiff' und den Hellespontos erreichet,
οἳ μὲν ἄρ' ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος. Schnell zerstreuten sich alle, zum eigenen Schiff ein jeder.
Μυρμιδόνας δ' οὐκ εἴα ἀποσκίδνασϑαι Ἀχιλλεύς, Nur den Myrmidonen verbot der edle Achilleus
ἀλλ' ὅ γε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα· 5 Sich zu zerstreun, und begann vor den kriegserfahrnen Genossen:
    »Μυρμιδόνες ταχύπωλοι, εμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι,     Reisige Myrmidonen, ihr wertgeachteten Freunde,
μὴ δή πω ὑπ' ὄχεσφι λυώμεϑα μώνυχας ἵππους, Auf, noch nicht den Geschirren entlöst die stampfenden Rosse;
ἀλλ' αὐτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν ἆσσον ἰόντες Sondern zugleich mit Rossen und rollenden Wagen uns nahend,
Πάτροκλον κλαίωμεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων. Weinen wir erst Patroklos; denn das ist die Ehre der Toten.
αὐτὰρ ἐπεί κ' ὀλοοῖο τεταρπώμεσϑα γόοιο, 10 Aber nachdem wir die Herzen des traurigen Grames erleichtert,
ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνϑάδε πάντες.« Lösen wir unsre Gespann', und schmausen allhier miteinander.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ' Ἀχιλλεύς.     Sprach's, und begann Wehklag'; auch klageten alle Genossen.
οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐύτριχας ἤλασαν ἵππους Dreimal lenkten sie rings schönmähnige Ross' um den Leichnam,
μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσεν. Traurend, und Thetys erregte des Grams wehmütige Sehnsucht.
δεύοντο ψάμαϑοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν 15 Naß war der Sand von Tränen, und naß die Rüstung der Männer,
δάκρυσι· τοῖον γὰρ πόϑεον μήστωρα φόβοιο. Welche den Held vermißten, den mächtigen Schreckengebieter.
τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, Peleus' Sohn vor ihnen begann die jammernde Klage,
χεῖρας ἐπ' ἀνδροφόνους ϑέμενος στήϑεσσιν ἑταίρου· Hingelegt die mordenden Händ' auf den Busen des Freundes:
    »χαῖρέ μοι, ὦ Πάτροκλε, καὶ εἰν Ἀίδαο δόμοισιν·     Freude dir, o Patroklos, auch noch in Aïdes Wohnung!
πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιϑεν ὑπέστην, 20 Alles ja wird dir jetzo vollbracht, was zuvor ich gelobet:
Ἕκτορα δεῦρ' ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασϑαι, Hektor dahergeschleift den zerfleischenden Hunden zu geben;
δώδεκα δὲ προπάροιϑε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν Auch zwölf Jünglinge dir am Totenfeuer zu schlachten,
Τρώων ἀγλαὰ τέκνα, σέϑεν κταμένοιο χολωϑείς.« Trojas edlere Söhn', im Zorn ob deiner Ermordung!
    ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα,     Sprach's, und schändlichen Frevel ersann er dem göttlichen Hektor,
πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας 25 Vorwärts am Leichengewand des Menötiaden ihn streckend,
ἐν κονίῃς. οἳ δ' ἔντε' ἀφωπλίζοντο ἕκαστος Hin in den Staub. Sie aber enthüllten sich alle der Rüstung,
χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ' ὑψηχέας ἵππους, Blank von Erz, und lösten die schallenden Rosse vom Wagen;
κὰδ δ' ἷζον παρὰ νηὶ ποδώκεος Αἰακίδαο Setzten sich dann am Schiffe des äakidischen Renners,
μυρίοι· αὐτὰρ ὃ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ Tausende; jener darauf gab köstlichen Schmaus der Begräbnis.
πολλοὶ μὲν βόες ἀργοὶ ὀρέχϑεον ἀμφὶ σιδήρῳ 30 Viele der mutigen Stier' umröchelten blutend das Eisen,
σφαζόμενοι, πολλοὶ δ' ὄιες καὶ μηκάδες αἶγες· Abgewürgt, auch viele der Schaf' und meckernden Ziegen;
πολλοὶ δ' ἀργιόδοντες ὕες ϑαλέϑοντες ἀλοιφῇ Viel weißzahnige Schweine zugleich, in der Blüte des Fettes,
εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο· Sengten sie ausgestreckt in der lodernden Glut des Hephästos;
πάντῃ δ' ἀμφὶ νέκυν κοτυλήρυτον ἔρρεεν αἷμα. Und rings strömte das Blut, mit Schalen geschöpft, um den Leichnam.
    αὐτὰρ τόν γε ἄνακτα ποδώκεα Πηλεΐωνα 35     Aber ihn selbst den Herrscher, den rüstigen Peleionen
εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον βασιλῆες Ἀχαιῶν, Führten zum Held Agamemnon die waltenden Fürsten Achaias,
σπουδῇ παρπεπιϑόντες ἑταίρου χωόμενον κῆρ. Kaum durch Worte bewegt; denn er zürnete wegen des Freundes.
οἳ δ' ὅτε δὴ κλισίην Ἀγαμέμνονος ἷξον ἰόντες, Als sie das schöne Gezelt Agamemnons jetzo erreichten;
αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφϑόγγοισι κέλευσαν Schnell gebot Herolden von tönender Stimme der König,
ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, εἰ πεπίϑοιεν 40 Eilend auf Glut zu stellen ein großes Geschirr; ob gehorchte
Πηλεΐδην λούσασϑαι ἄπο βρότον αἱματόεντα. Peleus' Sohn, zu entwaschen den blutigen Staub von den Gliedern.
αὐτὰρ ὅ γ' ἠρνεῖτο στερεῶς, ἔπι δ' ὅρκον ὄμοσσεν· Aber er weigerte sich standhaft, und gelobte mit Eidschwur:
    »οὐ μὰ Ζῆν', ὅς τίς τε ϑεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,     Nein bei Zeus, der waltet, der Seligen Höchster und Bester!
οὐ ϑέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἆσσον ἱκέσϑαι, Nicht geziemt's, daß eher ein Bad mir rühre die Scheitel,
πρίν γ' ἐνὶ Πάτροκλον ϑέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι 45 Eh' ich Patroklos auf Feuer gelegt, und das Mal ihm geschüttet,
κείρασϑαί τε κόμην· ἐπεὶ οὔ μ' ἔτι δεύτερον ὧδε Und mir geschoren das Haar! denn nie wird fürder mir also
ἵξετ' ἄχος κραδίην, ὄφρα ζωοῖσι μετείω. Gram durchdringen das Herz, so lang' ich mit Lebenden wandle!
ἀλλ' ἦ τοι νῦν μὲν στυγερῇ πειϑώμεϑα δαιτί· Aber wohlan, jetzt fügen wir uns dem traurigen Gastmahl.
ἠῶϑεν δ' ὄτρυνον, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον, Doch am Morgen gebeut, o Völkerfürst Agamemnon,
ὕλην τ' ἀξέμεναι παρά τε σχέμεν, ὅσσ' ἐπιεικὲς 50 Daß man Holz aus dem Wald herführ', und alles bereite,
νεκρὸν ἔχοντα νέεσϑαι ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα, Was dem Toten gebührt, der ins nächtliche Dunkel hinabgeht:
ὄφρ' ἦ τοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ Daß uns jenen nunmehr verbrenn' unermüdetes Feuer,
ϑᾶσσον ἀπ' ὀφϑαλμῶν, λαοὶ δ' ἐπὶ ἔργα τράπωνται.« Schnell aus den Augen hinweg, und das Volk zum Geschäfte sich wende.
    ὣς ἔφαϑ', οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίϑοντο.     Jener sprach's; da hörten sie aufmerksam, und gehorchten.
ἐσσυμένως δ' ἄρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι 55 Als nun emsig umher die Abendkost sie gerüstet,
δαίνυντ', οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. Schmausten sie; und nicht mangelt' ihr Herz des gemeinsamen Mahles.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war,
οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν κλισίηνδε ἕκαστος. Gingen sie auszuruhn, zum eigenen Zelt ein jeder.
    Πηλεΐδης δ' ἐπὶ ϑινὶ πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης     Peleus' Sohn am Gestade des weitaufrauschenden Meeres
κεῖτο βαρὺ στενάχων πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν 60 Legte sich seufzend vor Gram, mit umringenden Myrmidonen,
ἐν καϑαρῷ, ὅϑι κύματ' ἐπ' ἠιόνος κλύζεσκον. Dort wo rein der Strand von der steigenden Welle gespült war:
εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα ϑυμοῦ, Als ihn der Schlummer umfing, und der Seel' Unruhen zerstreuend,
ἥδυμος ἀμφιχυϑείς – μάλα γὰρ κάμε φαίδιμα γυῖα Sanft umher sich ergoß; denn es starrten die reizenden Glieder
Ἕκτορ' ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν –, Ihm, der Hektor verfolgt' um Ilios' luftige Höhen.
ἦλϑε δ' ἔπι ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο, 65 Jetzo kam die Seele des jammervollen Patroklos,
πάντ' αὐτῷ μέγεϑός τε καὶ ὄμματα κάλ' ἐικυῖα Ähnlich an Größ' und Gestalt und lieblichen Augen ihm selber,
καὶ φωνήν, καὶ τοῖα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο. Auch an Stimm', und wie jener den Leib mit Gewanden umhüllet;
στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Ihm zum Haupt nun trat er, und sprach anredend die Worte:
    »εὕδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ, Ἀχιλλεῦ·     Schläfst du, meiner so ganz uneingedenk, o Achilleus?
οὐ μέν μευ ζώοντος ἀκήδεες, ἀλλὰ ϑανόντος. 70 Nicht des Lebenden zwar vergaßest du, aber des Toten!
ϑάπτε με ὅττι τάχιστα, πύλας Ἀίδαο περήσω. Auf, begrabe mich schnell, daß Aïdes' Tor ich durchwandle!
τῆλέ με εἴργουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων, Fern mich scheuchen die Seelen hinweg, die Gebilde der Toten,
οὐδέ μέ πω μίσγεσϑαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν, Und nicht über den Strom vergönnen sie mich zu gesellen;
ἀλλ' αὔτως ἀλάλημαι ἀν' εὐρυπυλὲς Ἄιδος δῶ. Sondern ich irr' unstet um Aïdes mächtige Tore.
καί μοι δὸς τὴν χεῖρ', ὀλοφύρομαι· οὐ γὰρ ἔτ' αὖτις 75 Und nun gib mir die Hand; ich jammere! Nimmer hinfort ja
νίσσομαι ἐξ Ἀίδαο, ἐπήν με πυρὸς λελάχητε. Kehr' ich aus Aïdes Burg, nachdem ihr der Glut mich gewähret!
οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευϑεν ἑταίρων Ach nie werden wir lebend, von unseren Freunden gesondert,
βουλὰς ἑζόμενοι βουλεύσομεν, ἀλλ' ἐμὲ μὲν κὴρ Sitzen, und Rat aussinnen: denn mich verschlang das Verhängnis
ἀμφέχανε στυγερή, ἥ περ λάχε γιγνόμενόν περ. Jetzt in den Schlund, das verhaßte, das schon dem Gebornen bestimmt ward;
καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, ϑεοῖς ἐπιείκελ' Ἀχιλλεῦ, 80 Und dir selbst ist geordnet, o göttergleicher Achilleus,
τείχει ὕπο Τρώων εὐηφενέων ἀπολέσϑαι. Unter der Mauer zu sterben der wohlentsprossenen Troer.
ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι, αἴ κε πίϑηαι· Eines sag' ich dir noch, und ermahne dich, wenn du gehorchest.
μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευϑε τιϑήμεναι ὀστέ', Ἀχιλλεῦ, Lege nicht mein Gebein von deinem getrennt, o Achilleus;
ἀλλ' ὁμοῦ, ὡς ἐτράφην περ ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν, Sondern zugleich, wie mit dir ich erwuchs in eurem Palaste,
εὖτέ με τυτϑὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος 85 Seit Menötios mich, den blühenden Knaben, aus Opus
ἤγαγεν ὑμέτερόνδ' ἀνδροκτασίης ὕπο λυγρῆς Führte zu euerer Burg, nach der schrecklichen Tat der Ermordung,
ἤματι τῷ, ὅτε παῖδα κατέκτανον Ἀμφιδάμαντος Jenes Tags, nachdem ich Amphidamas' Knaben getötet,
νήπιος, οὐκ ἐϑέλων, ἀμφ' ἀστραγάλοισι χολωϑείς. Ohne Bedacht, nicht wollend, erzürnt beim Spiele der Knöchel;
ἔνϑα με δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς Freundlich empfing mich in seinem Palast der reisige Peleus,
ἔτραφέ τ' ἐνδυκέως καὶ σὸν ϑεράποντ' ὀνόμηνεν. 90 Und erzog mich mit Fleiß, und ernannte mich deinen Genossen:
ὣς δὲ καὶ ὀστέα νῶιν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι So auch unser Gebein umschließ' ein gleiches Behältnis,
[χρύσεος ἀμφιφορεύς, τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ].« Jenes goldne Gefäß, das die göttliche Mutter dir schenkte.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»τίπτε μοι, ἠϑείη κεφαλή, δεῦρ' εἰλήλουϑας Was, mein trautester Bruder, bewog dich herzukommen,
καί μοι ταῦτα ἕκαστ' ἐπιτέλλεαι, αὐτὰρ ἐγώ τοι 95 Und mir solches genau zu verkündigen? Gerne gelob' ich,
πάντα μάλ' ἐκτελέω καὶ πείσομαι, ὡς σὺ κελεύεις. Alles dir zu vollziehn, und gehorche dir, wie du gebietest.
ἀλλά μοι ἆσσον στῆϑι· μίνυνϑά περ ἀμφιβαλόντε Aber wohlan, tritt näher; damit wir beid' uns umarmend,
ἀλλήλους ὀλοοῖο τεταρπώμεσϑα γόοιο.« Auch nur kurz, die Herzen des traurigen Grames erleichtern.
    ὣς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν,     Als er dieses geredet, da streckt' er verlangend die Händ' aus;
οὐ δ' ἔλαβε· ψυχὴ δὲ κατὰ χϑονὸς ἠύτε καπνὸς 100 Aber umsonst: denn die Seele, wie dampfender Rauch, in die Erde
ᾤχετο τετριγυῖα. ταφὼν δ' ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς Sank sie hinab hellschwirrend. Bestürzt nun erhub sich Achilleus,
χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ' ὀλοφυδνὸν ἔειπεν· Schlug die Hände zusammen, und sprach mit jammernder Stimme:
    »ὢ πόποι, ἦ ῥά τις ἔστι καὶ εἰν Ἀίδαο δόμοισιν     Götter, so ist denn fürwahr auch noch in Aïdes Wohnung
ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν· Seel' und Schattengebild, allein ihr fehlt die Besinnung!
παννυχίη γάρ μοι Πατροκλῆος δειλοῖο 105 Diese Nacht ja stand des jammervollen Patroklos
ψυχὴ ἐφεστήκει γοάουσά τε μυρομένη τε Seele mir selbst am Lager, die klagende, herzlich betrübte,
καί μοι ἕκαστ' ἐπέτελλεν, ἔικτο δὲ ϑέσκελον αὐτῷ.« Und gebot mir manches, und glich zum Erstaunen ihm selber!
    ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο·     Sprach's, und erregt' in allen des Grams wehmütige Sehnsucht.
μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς Doch den Traurenden kam die rosenarmige Eos
ἀμφὶ νέκυν ἐλεεινόν. ἀτὰρ κρείων Ἀγαμέμνων 110 Um den bejammerten Toten. Und siehe der Held Agamemnon
οὐρῆάς τ' ὤτρυνε καὶ ἀνέρας ἀξέμεν ὕλην Trieb Maultier' und Männer daher aus den Zelten des Lagers,
πάντοϑεν ἐκ κλισιῶν· ἐπὶ δ' ἀνὴρ ἐσϑλὸς ὀρώρει Holz vom Walde zu führen; zugleich, ein edler Gebieter,
Μηριόνης, ϑεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος. Eilte Meriones mit, des tapfern Idomeneus Kriegsfreund.
οἳ δ' ἴσαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες Diese wandelten nun, holzhauende Äxt' in den Händen,
σειράς τ' εὐπλέκτους· πρὸ δ' ἄρ' οὐρῆες κίον αὐτῶν. 115 Auch geflochtene Seil'; und voran die hurtigen Mäuler.
πολλὰ δ' ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ' ἦλϑον. Lange bergan und bergab, Richtweg' und Krümmungen ging man.
ἀλλ' ὅτε δὴ κνημοὺς προσέβαν πολυπίδακος Ἴδης, Aber nachdem sie erstiegen die Höhn des quelligen Ida,
αὐτίκ' ἄρα δρῦς ὑψικόμους ταναήκεϊ χαλκῷ Schnell nunmehr mit geschliffenem Erz hochwipfliche Bäume
τάμνον ἐπειγόμενοι· ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι Hauten sie emsiger Eil'; und herab mit lautem Gepolter
πῖπτον. τὰς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες Ἀχαιοὶ 120 Stürzten sie; aber das Holz zerspalteten rasch die Achaier,
ἔκδεον ἡμιόνων· ταὶ δὲ χϑόνα ποσσὶ δατεῦντο Bandens den Mäulern dann fest; und sie trabten den Grund mit den Hufen,
ἐλδόμεναι πεδίοιο διὰ ῥωπήια πυκνά. Sehnsuchtsvoll nach der Ebne, das dichtverwachsne Gesträuch durch.
πάντες δ' ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον· ὣς γὰρ ἀνώγει Auch die Männer trugen zugleich schwerlastende Kloben,
Μηριόνης ϑεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος. So wie Meriones hieß, des tapfern Idomeneus Kriegsfreund.
κὰδ δ' ἄρ' ἐπ' ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνϑ' ἄρ' Ἀχιλλεὺς 125 Jetzt an den Strand hinwarf man in Reihen es, dort wo Achilleus
φράσσατο Πατρόκλῳ μέγα ἠρίον ἠδὲ οἷ αὐτῷ. Auserkor dem Patroklos das ragende Grab, und sich selber.
    αὐτὰρ ἐπεὶ πάντῃ παρακάββαλον ἄσπετον ὕλην,     Aber nachdem ringsher sie gereiht die unendliche Waldung,
ἥατ' ἄρ' αὖϑι μένοντες ἀολλέες. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Blieben sie dort miteinander, und setzten sich. Aber Achilleus
αὐτίκα Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι κέλευσεν Rief alsbald den Scharen der myrmidonischen Streiter,
χαλκὸν ζώννυσϑαι, ζεῦξαι δ' ὑπ' ὄχεσφιν ἕκαστον 130 Umzugürten das Erz, und vorzuspannen den Wagen
ἵππους· οἳ δ' ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον, Jeder die Ross'; und sie sprangen empor, und hüllten Geschmeid' um.
ἂν δ' ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε. Jetzt betraten die Sessel die Reisigen, Kämpfer und Lenker;
πρόσϑε μὲν ἱππῆες, μέτα δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν, Diese voran, und es zog des Fußvolks dickes Gewölk nach,
μυρίοι· ἐν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι – Tausende; mitten trug der Freunde Schar den Patroklos.
ϑριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς ἐπέβαλλον 135 Überstreut ward ganz mit geschorenen Locken der Leichnam;
κειρόμενοι –, ὄπιϑεν δὲ κάρη ἔχε δῖος Ἀχιλλεὺς Und ihm hielt nachfolgend das Haupt der edle Achilleus,
ἀχνύμενος· ἕταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ' Ἄιδόσδε. Traurend; denn seinen Freund, den untadligen, sandt' er zum Aïs.
    οἳ δ' ὅτε χώρον ἵκανον, ὅϑι σφίσι πέφραδ' Ἀχιλλεύς,     Als sie den Ort nun erreicht, den ihnen genannt der Peleide;
κάτϑεσαν· αἶψα δέ οἱ μενοεικέα νήεον ὕλην. Setzten sie nieder die Bahr', und häuften ihm mächtige Waldung.
ἔνϑ' αὖτ' ἄλλ' ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς· 140 Aber ein andres ersann der mutige Renner Achilleus:
στὰς ἀπάνευϑε πυρῆς ξανϑὴν ἀπεκείρατο χαίτην, Abgewandt vom Gerüste beschor er sein bräunliches Haupthaar,
τήν ῥα Σπερχειῷ ποταμῷ τρέφε τηλεϑάουσαν. Das er dem Strom Spercheios genährt, vollblühendes Wuchses.
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον· Unmutsvoll nun sprach er, und schaut' in das dunkle Gewässer:
    »Σπερχεί', ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεύς,     O Spercheios, umsonst dir gelobete Peleus der Vater,
κεῖσέ με νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 145 Dort einst, wiedergekehrt zum lieben Lande der Väter,
σοί τε κόμην κερέειν ῥέξειν ϑ' ἱερὴν ἑκατόμβην, Sollt' ich dir scheren das Haar, und weihn die Dankhekatombe,
πεντήκοντα δ' ἔνορχα πάρ' αὐτόϑι μῆλ' ἱερεύσειν Auch daselbst an den Quellen dir fünfzig üppige Widder
ἐς πηγάς, ὅϑι τοι τέμενος βωμός τε ϑυήεις. Heiligen, wo dir pranget ein Hain und duftender Altar.
ὣς ἠρᾶϑ' ὁ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας. Also gelobte der Greis; du hast sein Flehn nicht vollendet.
νῦν δ' ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 150 Nun da ich nicht heimkehre zum lieben Lande der Väter,
Πατρόκλῳ ἥρωι κόμην ὀπάσαιμι φέρεσϑαι.« Laß mich dem Held Patroklos das Haar mitgeben zu tragen!
    ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο     Jener sprach's, in die Hände des trautesten Freundes das Haupthaar
ϑῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο. Legend; und allen erregt' er des Grams wehmütige Sehnsucht.
καί νύ κ' ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, Siehe den Klagenden wäre das Licht der Sonne gesunken,
εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αἶψ' Ἀγαμέμνονι εἶπε παραστάς· 155 Wenn nicht schnell der Peleid' Agamemnon nahend geredet:
    »Ἀτρεΐδη – σοὶ γάρ τε μάλιστά γε λαὸς Ἀχαιῶν     Atreus' Sohn, denn deinen Ermahnungen horcht ja vor allen
πείσονται μύϑοισι – γόοιο μὲν ἔστι καὶ ἆσαι· Argos' Volk; des Grams sich ersättigen können sie immer.
νῦν δ' ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχϑι Jetzo gebeut, daß jene, vom Totenbrand sich zerstreuend,
ὅπλεσϑαι. τάδε δ' ἀμφιπονησόμεϑ', οἷσι μάλιστα Rüsten ihr Mahl. Dies Werk vollenden wir, denen am meisten
κήδεός ἐστι νέκυς· παρὰ δ' οἵ τ' ἀγοὶ ἄμμι μενόντων.« 160 Sorg' um die Leich' obliegt; auch laß die Könige weilen.
    αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ' ἄκουσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,     Als er solches vernommen, der Völkerfürst Agamemnon;
αὐτίκα λαὸν μὲν σκέδασεν κατὰ νῆας ἐίσας· Schnell zerstreut' er das Volk zu den gleichgezimmerten Schiffen.
κηδεμόνες δὲ παρ' αὖϑι μένον καὶ νήεον ὕλην, Nur die Bestattenden blieben daselbst, und häuften die Waldung,
ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἔνϑα καὶ ἔνϑα, Bauend das Totengerüst, je hundert Fuß ins Gevierte,
ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν ϑέσαν ἀχνύμενοι κῆρ. 165 Legten dann hoch aufs Gerüst den Leichnam, trauriges Herzens.
πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς Viele gemästete Schaf', und viel schwerwandelndes Hornvieh,
πρόσϑε πυρῆς ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον· ἐκ δ' ἄρα πάντων Zogen sie ab am Gerüst, und bestellten sie; aber von allen
δημὸν ἑλὼν ἐκάλυψε νέκυν μεγάϑυμος Ἀχιλλεὺς Nahm er das Fett, und bedeckte den Freund, der edle Achilleus,
ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, περὶ δὲ δρατὰ σώματα νήει. Ganz vom Haupt zu den Füßen; die abgezogenen Leiber
ἐν δ' ἐτίϑει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας, 170 Häuft' er umher; auch Krüge voll Honiges stellt' er und Öles
πρὸς λέχεα κλίνων· πίσυρας δ' ἐριαύχενας ἵππους Nah um das Leichengewand; und vier hochhalsige Rosse
ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ, μεγάλα στεναχίζων. Warf er mit großer Gewalt auf das Totengerüst, lautstöhnend.
ἐννέα τῷ γε ἄνακτι τραπεζῆες κύνες ἦσαν· Neun der häuslichen Hund' ernährt' am Tische der Herrscher;
καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας, Deren auch warf aufs Totengerüst er zweene geschlachtet;
δώδεκα δὲ Τρώων μεγαϑύμων υἱέας ἐσϑλοὺς 175 Auch zwölf tapfere Söhne der edelmütigen Troer,
χαλκῷ δηιόων· κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα. Die mit dem Erz er gewürgt; denn schreckliche Taten ersann er;
ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον, ὄφρα νέμοιτο. Ließ dann der Flamme Gewalt mit eiserner Wut sich verbreiten.
ᾤμωξέν τ' ἄρ' ἔπειτα, φίλον τ' ὀνόμηνεν ἑταῖρον· Und nun jammert' er laut, den trautesten Freund anrufend:
    »χαῖρέ μοι, ὦ Πάτροκλε, καὶ εἰν Ἀίδαο δόμοισιν·     Freude dir, o Patroklos, auch noch in Aïdes Wohnung!
πάντα γὰρ ἤδη τοι τετελεσμένα ὥς περ ὑπέστην. 180 Alles ja wird dir jetzo vollbracht, was zuvor ich gelobet.
δώδεκα μὲν Τρώων μεγαϑύμων υἱέας ἐσϑλοὺς Auch zwölf tapfere Söhne der edelmütigen Troer,
τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσϑίει· Ἕκτορα δ' οὔ τι Diese zugleich dir tilget die Flamme nun; Hektor indes nicht,
δώσω Πριαμίδην πυρὶ δαπτέμεν, ἀλλὰ κύνεσσιν.« Priamos' Sohn, soll dem Feuer ein Raub sein, sondern den Hunden!
    ὣς φάτ' ἀπειλήσας· τὸν δ' οὐ κύνες ἀμφεπένοντο.     Also drohte der Held; doch ihm nicht naheten Hunde;
ἀλλὰ κύνας μὲν ἄλαλκε Διὸς ϑυγάτηρ Ἀφροδίτη 185 Sondern die Hund' entfernte die Tochter Zeus' Aphrodite
ἤματα καὶ νύκτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ Tag und Nacht, und salbte den Leib mit ambrosischem Balsam,
ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων· Rosiges Dufts, daß schleifend auch nicht er die Haut ihm verletzte.
τῷ δ' ἔπι κυάνεον νέφος ἤγαγε Φοῖβος Ἀπόλλων Aber ein dunkles Gewölk ihm breitete Phöbos Apollon
οὐρανόϑεν πεδίονδε, κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα, Hoch vom Himmel aufs Feld, und umhüllete ringsum die Gegend,
ὅσσον ἐπεῖχε νέκυς, μὴ πρὶν μένος ἠελίοιο 190 Wo der Ermordete lag; daß nicht der Sonne Gewalt ihm
σκήλει' ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ μέλεσσιν. Früh um die Sehnen das Fleisch ausdörrete, und an den Gliedern.
    οὐ δὲ πυρὴ Πατρόκλου ἐκαίετο τεϑνηῶτος.     Doch nicht lodert' in Glut das Gerüst des toten Patroklos.
ἔνϑ' αὖτ' ἄλλ' ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς· Schnell ein andres ersann der mutige Renner Achilleus,
στὰς ἀπάνευϑε πυρῆς δοιοῖς ἠρᾶτ' ἀνέμοισιν Trat abwärts vom Gerüst, und laut zween Winde des Himmels,
Βορρῇ καὶ Ζεφύρῳ καὶ ὑπίσχετο ἱερὰ καλά· 195 Boreas rief er und Zephyros an, Dankopfer gelobend;
πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν Viel auch sprengt' er des Weins aus goldenem Becher, und flehte,
ἐλϑέμεν, ὄφρα τάχιστα πυρὶ φλεγεϑοίατο νεκροὶ Rasch zu wehn, und den Toten in lodernder Glut zu verbrennen,
ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὠκέα δ' Ἶρις Mächtig das Holz anfachend zum Brand. Doch die hurtige Iris
ἀράων ἀίουσα μετάγγελλος ἦλϑ' ἀνέμοισιν. Hörete seine Gelübd', und kam als Botin den Winden.
οἳ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἁϑρόοι ἔνδον 200 Sie nun saßen gesellt in des sausenden Zephyros' Wohnung,
εἰλαπίνην δαίνυντο· ϑέουσα δὲ Ἶρις ἐπέστη Froh am restlichen Schmaus; und Iris, fliegendes Laufes,
βηλῷ ἔπι λιϑέῳ. τοὶ δ' ὡς ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν, Trat auf die steinerne Schwell'. Als jene sie sahn mit den Augen,
πάντες ἀνήιξαν κάλεόν τέ μιν εἰς ἓ ἕκαστος. Sprangen sie alle vom Sitz, und neben sich lud sie ein jeder.
ἣ δ' αὖϑ' ἕζεσϑαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦϑον· Doch sie weigerte sich des gebotenen Sitzes, und sagte:
    »οὐχ ἕδος· εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ' Ὠκεανοῖο ῥέεϑρα, 205     Nötiget nicht; denn ich eile zurück an Okeanos' Fluten,
Αἰϑιόπων ἐς γαῖαν, ὅϑι ῥέζουσ' ἑκατόμβας Dort wo die Äthiopen den Ewigen jetzt Hekatomben
ἀϑανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν. Festlich weihn, daß ich selber des Opfermahls mich erfreue.
ἀλλ' Ἀχιλεὺς Βορέην ἠδὲ Ζέφυρον κελαδεινὸν Aber, o Boreas, dir und dem sausenden Zephyros flehet
ἐλϑεῖν ἀρᾶται, καὶ ὑπίσχεται ἱερὰ καλά, Peleus' Sohn zu kommen, und heilige Opfer gelobt er,
ὄφρα πυρὴν ὄρσητε καήμεναι, ᾗ ἔνι κεῖται 210 Daß ihr in Glut aufregt das Totengerüst des Patroklos,
Πάτροκλος, τὸν πάντες ἀναστενάχουσιν Ἀχαιοί.« Wo er liegt, den seufzend das Volk der Achaier bejammert.
    ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπεβήσετο· τοὶ δ' ὀρέοντο     Also sprach sie, und eilte hinweg. Da erhuben sich jene,
ἠχῇ ϑεσπεσίῃ, νέφεα κλονέοντε πάροιϑεν. Rauschend mit wildem Getös', und tummelten rege Gewölk' her.
αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα Bald nun erreichten sie stürmend das Meer; da erhub sich die Brandung
πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ· Τροίην δ' ἐρίβωλον ἱκέσϑην. 215 Unter dem brausenden Hauch: und sie kamen zur scholligen Troja,
ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην· μέγα δ' ἴαχε ϑεσπιδαὲς πῦρ. Stürzten sich dann ins Gerüst; und es knatterte mächtig umher Glut.
παννύχιοι δ' ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ' ἔβαλλον, Siehe die ganze Nacht durchwühlten sie zuckende Flammen,
φυσῶντες λιγέως· ὃ δὲ πάννυχος ὠκὺς Ἀχιλλεὺς Sausend zugleich in das Totengerüst; und der schnelle Achilleus
χρυσέου ἐκ κρητῆρος, ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον, Schöpfte die ganze Nacht, in der Hand den doppelten Becher,
οἶνον ἀφυσσόμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν, 220 Wein aus goldenem Krug', und feuchtete sprengend den Boden,
ψυχὴν κικλήσκων Πατροκλῆος δειλοῖο. Stets die Seel' anrufend des jammervollen Patroklos.
ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων Wie wenn klagt ein Vater, des Sohns Gebeine verbrennend,
νυμφίου, ὅς τε ϑανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας, Der ein Bräutigam starb, zum Weh der jammernden Eltern:
ὣς Ἀχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων, Also klagte der Held, das Gebein des Freundes verbrennend,
ἑρπύζων παρὰ πυρκαϊήν, ἁδινὰ στεναχίζων. 225 Und umschlich das Totengerüst mit unendlichen Seufzern.
    ἦμος ἑωσφόρος εἶσι φάος ἐρέων ἐπὶ γαῖαν,     Jetzt wann der Morgenstern das Licht ankündend hervorgeht,
ὅν τε μέτα κροκόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται Ἠώς, Eos im Safrangewand dann über das Meer sich verbreitet;
τῆμος πυρκαϊὴ ἐμαραίνετο, παύσατο δὲ φλόξ. Jetzt sank in Staub das Gerüst, und es ruhte die Flamme.
οἱ δ' ἄνεμοι πάλιν αὖτις ἔβαν οἶκόνδε νέεσϑαι Schnell nun flogen die Winde zurück, nach Hause zu kehren,
Θρηίκιον κατὰ πόντον· ὃ δ' ἔστενεν οἴδματι ϑύων. 230 Über das thrakische Meer; und es braust' aufstürmend die Brandung.
Πηλεΐδης δ' ἀπὸ πυρκαϊῆς ἑτέρωσε λιασϑεὶς Peleus' Sohn, abwärts vom glimmenden Schutte sich sondernd,
κλίνϑη κεκμηώς, ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν. Legte sich abgemattet; und süßer Schlummer umfing ihn.
    οἳ δ' ἀμφ' Ἀτρεΐωνα ἀολλέες ἠγερέϑοντο· Aber um Atreus' Sohn versammelten jene sich ringsher,
τῶν μιν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν. Und der Kommenden Lärm und Getös' erweckt' ihn vom Schlummer.
ἕζετο δ' ὀρϑωϑεὶς καί σφεας πρὸς μῦϑον ἔειπεν· 235 Aufrecht setzt' er sich nun, und sprach zu jenen die Worte:
    »Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν,     Atreus' Sohn, und ihr andern, erhabene Fürsten Achaias,
πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσατ' αἴϑοπι οἴνῳ Erst nun löscht den glimmenden Schutt mit rötlichem Weine,
πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα Überall, wo die Glut hinwütete; aber dann laßt uns
ὀστέα Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο λέγωμεν, Sammeln umher das Gebein des Menötiaden Patroklos,
εὖ διαγιγνώσκοντες. ἀριφραδέα δὲ τέτυκται· 240 Wohl es unterscheidend; und leicht zu erkennen ist jenes.
ἐν μέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ δ' ἄλλοι ἄνευϑεν Denn er lag in der Mitte der Glut; und die andern gesondert
ἐσχατιῇ καίοντ', ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ ἄνδρες. Brannten am äußeren Rande vermischt, die Ross' und die Männer.
καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσῇ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ Dann in gedoppeltes Fett, in eine goldene Urne,
ϑείομεν, εἰς ὅ κεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄιδι κεύϑωμαι. Legen wir's, bis ich selber hinuntersinke zum Aïs.
τύμβον δ' οὐ μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσϑαι ἄνωγα, 245 Über das Grab, nicht rat' ich es allzu groß zu erheben,
ἀλλ' ἐπιεικέα τοῖον· ἔπειτα δὲ καὶ τὸν Ἀχαιοὶ Sondern so schicklich nur; hinfort dann mögt ihr es immer
εὐρύν ϑ' ὑψηλόν τε τιϑήμεναι, οἵ κεν ἐμεῖο Weit und hoch aufhäufen, ihr Danaer, die ihr mich etwa
δεύτεροι ἐν νήεσσι πολυκληῖσι λίπησϑε.« Überlebt, und umher in den Ruderschiffen zurückbleibt.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἐπίϑοντο ποδώκεϊ Πηλεΐωνι.     Jener sprach's; sie gehorchten dem rüstigen Peleionen:
πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴϑοπι οἴνῳ, 250 Löschten zuerst den glimmenden Schutt mit rötlichem Weine,
ὅσσον ἔπι φλὸξ ἦλϑε· βαϑεῖα δὲ κάππεσε τέφρη. Rings wo die Flamme gewütet, und hoch die Asche gehäuft lag;
κλαίοντες δ' ἑτάροιο ἐνηέος ὀστέα λευκὰ Sammelten drauf das weiße Gebein des herzlichen Freundes
ἄλλεγον ἐς χρυσῆν φιάλην καὶ δίπλακα δημόν, Weinend, in doppeltes Fett, in eine goldene Urne;
ἐν κλισίῃσι δὲ ϑέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν. Setzten sie dann im Gezelt, umhüllt mit köstlicher Leinwand;
τορνώσαντο δὲ σῆμα ϑεμείλιά τε προβάλοντο 255 Maßen den Kreis des Males, und warfen dem Grund in die Ründung
ἀμφὶ πυρήν· εἶϑαρ δὲ χυτὴν ἔπι γαῖαν ἔχευαν. Rings um den Brand, und häuften geschüttete Erde zum Hügel.
    χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς     Als sie das Mal nun geschüttet, enteilten sie. Aber Achilleus
αὐτοῦ λαὸν ἔρυκε καὶ ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα· Hemmte das Volk, und hieß es in großem Kreise sich setzen;
νηῶν δ' ἔκφερ' ἄεϑλα, λέβητάς τε τρίποδάς τε Brachte darauf zu Preisen des Kampfs dreifüßige Kessel,
ἵππους ϑ' ἡμιόνους τε βοῶν τ' ἴφϑιμα κάρηνα 260 Becken, und Ross' und Mäuler und mächtige Stier' aus den Schiffen,
ἠδὲ γυναῖκας ἐυζώνους πολιόν τε σίδηρον. Schöngegürtete Weiber zugleich, und blinkendes Eisen.
    ἱππεῦσιν μὲν πρῶτα ποδώκεσιν ἀγλά' ἄεϑλα     Erst dem Lenker des schnellsten Gespanns zum herrlichen Kampfpreis
ϑῆκε, γυναῖκ' ἀγαγέσϑαι ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαν Setzt' er ein Weib zu nehmen, untadelig, kundig der Arbeit,
καὶ τρίποδ' οὐατόεντα δυωκαιεικοσίμετρον Samt dem gehenkelten Kessel von zweiundzwanzig Maßen:
τῷ πρώτῳ· ἀτὰρ αὖ τῷ δευτέρῳ ἵππον ἔϑηκεν 265 Dieses dem ersten zum Preis; dem zweiten nun setzt' er die Stute,
ἑξετέ' ἀδμήτην, βρέφος ἡμίονον κυέουσαν· Ungezähmt, sechsjährig, beschwert vom Füllen des Maultiers;
αὐτὰρ τῷ τριτάτῳ ἄπυρον κατέϑηκε λέβητα Dann dem dritten bestimmt' er zum Preis ein schimmerndes Becken,
καλόν, τέσσαρα μέτρα κεχανδότα, λευκὸν ἔτ' αὔτως· Schön, vier Maß enthaltend, noch rein von der Flamme des Feuers,
τῷ δὲ τετάρτῳ ϑῆκε δύω χρυσοῖο τάλαντα, Drauf dem vierten den Preis von zwei Talenten des Goldes;
πέμπτῳ δ' ἀμφίϑετον φιάλην ἀπύρωτον ἔϑηκεν. 270 Endlich dem fünften die doppelte Schal', unberührt von der Flamme.
στῆ δ' ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν Ἀργεΐοισιν ἔειπεν· Aufrecht stand der Peleid', und redete vor dem Argeiern:
    »Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί,     Atreus' Sohn, und ihr andern, ihr hellumschienten Achaier,
ἱππῆας τάδ' ἄεϑλα δεδεγμένα κεῖτ' ἐν ἀγῶνι. Für die Reisigen stehn die Kampfpreis' hier in dem Kreise.
εἰ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλῳ ἀεϑλεύοιμεν Ἀχαιοί, Wär es ein anderer nun, den wir Danaer ehrten mit Wettkampf,
ἦ τ' ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίηνδε φεροίμην. 275 Dann wohl trüg' ich selber den ersten Preis zum Gezelte.
ἴστε γάρ, ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἵπποι· Denn ihr wißt, wie an Tugend hervor mein edles Gespann ragt.
ἀϑάνατοί τε γάρ εἰσι, Ποσειδάων δ' ἔπορ' αὐτοὺς Auch unsterblich ja ist es: Poseidon schenkte dem Peleus,
πατρὶ ἐμῷ Πηλῆι, ὃ δ' αὖτ' ἐμοὶ ἐγγυάλιξεν. Meinem Vater, die Rosse, der mir darauf sie gewähret.
ἀλλ' ἦ τοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι· Doch nun bleib' ich selber zurück, und die stampfenden Rosse.
τοίου γὰρ σϑένος ἐσϑλὸν ἀπώλεσαν ἡνιόχοιο. 280 Denn sie verloren die Kraft des edelsten Wagenlenkers,
ἠπίου, ὅ σφωιν μάλα πολλάκις ὑγρὸν ἔλαιον Ach des Freundlichen, welcher so oft mit geschmeidigem Öle
χαιτάων κατέχευε, λοέσσας ὕδατι λευκῷ. Ihnen die Haare gesprengt, wann in lauterer Flut sie gebadet.
τὸν τώ γ' ἑσταότες πενϑείετον, οὔδεϊ δέ σφιν Diesen nunmehr dastehend betrauren sie, und auf den Boden
χαῖται ἐρηρέδαται, τὼ δ' ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ. Fließen die Mähnen herab, und sie stehn unmutiges Herzens.
ἄλλοι δὲ στέλλεσϑε κατὰ στρατόν, ὅς τις Ἀχαιῶν 285 Auf denn, ihr andern im Heere, beschicket euch, wer der Achaier
ἵπποισίν τε πέποιϑε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν.« Eigenen Rossen vertraut, und dem wohlgezimmerten Wagen!
    ὣς φάτο Πηλεΐδης· ταχέες δ' ἱππῆες ἔγερϑεν.     Also sprach der Peleid'; und rüstige Lenker erstanden.
ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ἐύμηλος Erst vor allen erhub sich der Völkerfürst Eumelos,
Ἀδμήτου φίλος υἱός, ὃς ἱπποσύνῃ ἐκέκαστο· Er des Admetos' Sohn, der an Wagenkunde hervorschien.
τῷ δ' ἔπι Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης, 290 Auch der Tydeid' erhub sich, der starke Held Diomedes,
ἵππους δὲ Τρῳοὺς ὕπαγε ζυγόν, οὕς ποτ' ἀπηύρα Welcher die troischen Ross' anschirrete, die dem Äneias
Αἰνείαν, ἀτὰρ αὐτὸν ὑπεξεσάωσεν Ἀπόλλων. Jüngst er geraubt; ihn selber errettete Phöbos Apollon.
τῷ δ' ἄρ' ἔπ' Ἀτρεΐδης ὦρτο ξανϑὸς Μενέλαος Drauf erstand der Atreide, der bräunliche Held Menelaos,
διογενής, ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ὠκέας ἵππους, Göttliches Stamms, und jochte die hurtigen Ross' an den Wagen,
Αἴϑην τὴν Ἀγαμεμνονέην τὸν ἑόν τε Πόδαργον· – 295 Äthe, die Stut' Agamemnons, und seinen Hengst, den Podargos.
τὴν Ἀγαμέμνονι δῶκ' Ἀγχισιάδης Ἐχέπωλος Jene gab dem Bruder der Anchisiad' Echepolos
δῶρ', ἵνα μή οἱ ἕποιϑ' ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν Einst zum Geschenk, um nicht vor Ilios jenem zu folgen,
ἀλλ' αὐτοῦ τέρποιτο μένων· μέγα γάρ οἱ ἔδωκεν Sondern dort sich der Ruhe zu freun; denn mächtigen Reichtum
Ζεὺς ἄφενος, ναῖεν δ' ὅ γ' ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι· Gab ihm Zeus, und er wohnt' in Sikyons fruchtbaren Tälern:
τὴν ὅ γ' ὑπὸ ζυγὸν ἦγε, μέγα δρόμου ἰσχανάουσαν. – 300 Diese nun springt' er ins Joch, die mutige, gierig des Wettlaufs.
Ἀντίλοχος δὲ τέταρτος ἐύτριχας ὡπλίσαϑ' ἵππους Dann der vierte bereitet' Antilochos' glänzende Rosse,
Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς ὑπερϑύμοιο ἄνακτος Nestors trefflicher Sohn, des edelmütigen Herrschers,
τοῦ Νηληιάδαο· Πυλοιγενέες δέ οἱ ἵπποι Sein des Neleïaden; und hurtige Rosse von Pylos
ὠκύποδες φέρον ἅρμα. πατὴρ δέ οἱ ἄγχι παραστὰς Flogen einher mit dem Wagen. Ihm riet jetzt nahend der Vater
μυϑεῖτ' εἰς ἀγαϑὰ φρονέων νοέοντι καὶ αὐτῷ· 305 Guten Rat, der kundige Greis dem verständigen Jüngling:
    »Ἀντίλοχ', ἦ τοι μέν σε νέον περ ἐόντ' ἐφίλησαν     Sohn, wie jung du auch bist, Antilochos, liebten dich dennoch
Ζεύς τε Ποσειδάων τε, καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν Zeus und Poseidaon, und lehrten dich Kunde des Wagens
παντοίας· τῷ καί σε διδασκέμεν οὔ τι μάλα χρεώ – Aller Art; drum möcht' es nicht Not sein, dich zu belehren.
οἶσϑα γὰρ εὖ περὶ τέρμαϑ' ἑλισσέμεν –· ἀλλά τοι ἵπποι Wohl das Ziel zu umlenken verstehest du; aber die Rosse
βάρδιστοι ϑείειν· τῷ τ' οἴω λοίγι' ἔσεσϑαι. 310 Sind dir die trägsten im Lauf; drum sorg' ich, täuscht dich der Ausgang.
τῶν δ' ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐ δὲ μὲν αὐτοὶ Rascher sind jenen die Ross' und fertiger; selber indes nicht
πλείονα ἴσασιν σέϑεν αὐτοῦ μητίσασϑαι. Wissen sie besseren Rat, als du, mein Sohn, zu ersinnen.
ἀλλ' ἄγε δὴ σύ, φίλος, μῆτιν ἐμβάλλεο ϑυμῷ Aber wohlan, mein Teurer, ins Herz dir fasse die Lehre
παντοίην, ἵνα μή σε παρὲκ προφύγῃσιν ἄεϑλα. Mancher Art; daß nicht ein edeler Preis dir entgehe.
μήτι τοι δρυτόμος μέγ' ἀμείνων ἠὲ βίηφιν· 315 Mehr ja vermögen durch Rat Holzhauende, weder durch Stärke;
μήτι δ' αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ Auch durch Rat nur lenket im dunkelen Meere der Steurer
νῆα ϑοὴν ἰϑύνει ἐρεχϑομένην ἀνέμοισιν· Sein hineilendes Schiff, umhergestürmt von den Winden:
μήτι δ' ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο. So durch Rat auch besiegt ein Wagenlenker den andern.
ἄλλος μέν ϑ' ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιϑὼς Wer allein dem Gespann und rollenden Wagen vertraut,
ἀφραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 320 Ohne Bedacht hinsprengt er, und wendet sich dorthin und dahin,
ἵπποι δὲ πλανάονται ἀνὰ δρόμον οὐδὲ κατίσχει· Wild auch schweiften die Ross' und ungezähmt in der Rennbahn.
ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους, Doch wer den Vorteil kennt, und schlechtere Rosse dahertreibt,
αἰεὶ τέρμ' ὁράων στρέφει ἐγγύϑεν οὐδέ ἑ λήϑει, Schaut beständig das Ziel, und beugt kurzum, und vergißt nie,
ὅππως τὸ πρῶτον τανύσῃ βοέοισιν ἱμᾶσιν, Welchen Strich er zuerst sie gelenkt mit Seilen von Stierhaut;
αλλ' ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προύχοντα δοκεύει. 325 Nein fest hält er den Lauf, und merkt auf den Vorderen achtsam
σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ' ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει. Deutlich muß ich das Ziel dir verkündigen, daß du nicht fehlest.
ἕστηκε ξύλον αὖον, ὅσον τ' ὄργυι', ὑπὲρ αἴης Dorrend ragt ein Pfahl, wie die Klafter hoch, aus der Erde,
ἢ δρυὸς ἢ πεύκης, τὸ μὲν οὐ καταπύϑεται ὄμβρῳ· Kienholz, oder von Eichen, das nicht im Regen vermodert;
λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερϑεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ Rechtsan lehnen und links sich zween weißschimmernde Steine,
ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, λεῖος δ' ἱππόδρομος ἀμφίς. 330 Dort in der Enge des Wegs, wo die ebene Bahn sich herumschwingt:
ἤ τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεϑνηῶτος, Sei er vielleicht ein Mal des längst verstorbenen Mannes,
ἢ τό γε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνϑρώπων· Oder ein Rennziel auch von vorigen Menschen errichtet;
καὶ νῦν τέρματ' ἔϑηκε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς. Den nun stellt zum Zeichen der mutige Renner Achilleus.
τῷ σὺ μάλ' ἐγχρίμψας ἐλάειν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους, Dicht an jenen gedrängt, beflügele Wagen und Rosse;
αὐτὸς δὲ κλινϑῆναι ἐυπλέκτῳ ἐνὶ δίφρῳ 335 Selber zugleich dann beug' in dem schöngeflochtenen Sessel
ἦκ' ἐπ' ἀριστερὰ τοῖον· ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον Sanft zur Linken dich hin; und das rechte Roß des Gespannes
κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν. Treib mit Geißel und Ruf, und laß ihm die Zügel ein wenig:
ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφϑήτω, Während dir nah am Ziele das linke Roß sich herumdreht,
ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσϑαι So daß fast die Nabe den Rand zu erreichen dir scheinet
κύκλου ποιητοῖο· λίϑου δ' ἀλέασϑαι ἐπαυρεῖν, 340 Deines zierlichen Rades. Den Stein nur zu rühren vermeide,
μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά ϑ' ἅρματα ἄξῃς. Daß du nicht verwundest die Ross', und den Wagen zerschmetterst:
χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ Denn ein Triumph den andern, und schmähliche Kränkung dir selber
ἔσσεται· ἀλλά, φίλος, φρονέων πεφυλαγμένος εἶναι. Wäre das! Auf denn, Geliebter, sei vorsichtsvoll und behutsam.
εἰ γάρ κ' ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσϑα διώκων, Hast du nur erst am Ziele herumgewendet den Vorsprung;
οὐκ ἔσϑ' ὅς κέ σ' ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλϑῃ, 345 Keiner ist dann, der verfolgend dich einholt, oder vorbeijagt:
οὐδ' εἴ κεν μετόπισϑεν Ἀρίονα δῖον ἐλαύνοι Trieb er sogar im Sturme dir nach den edlen Areion,
Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ ϑεόφιν γένος ἦεν, Der aus Göttern entstammte, das hurtige Roß des Adrastos,
ἢ τοὺς Λαομέδοντος, οἳ ἐνϑάδε γ' ἔτραφεν ἐσϑλοί.« Oder Laomedons Rosse, die hier voll Herrlichkeit aufblühn!
    ὣς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήιος ἂψ ἐνὶ χώρῃ     Also redete Nestor, der neleiadische König,
ἕζετ', ἐπεὶ ᾧ παιδὶ ἑκάστου πείρατ' ἔειπεν. 350 Setzte sich dann, nachdem er dem Sohn jedwedes bedeutet.
Μηριόνης δ' ἄρα πέμπτος ἐύτριχας ὡπλίσαϑ' ἵππους.     Auch der fünfte nun schirrte Meriones' glänzende Rosse.
ἂν δ' ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο Alle betraten die Sessel, und warfen die Los', und Achilleus
πάλλ' Ἀχιλεύς, ἐκ δὲ κλῆρος ϑόρε Νεστορίδαο Schüttelte: plötzlich entsprang Antilochos' Los aus dem Helme;
Ἀντιλόχου· μετὰ τὸν δ' ἔλαχε κρείων Ἐύμηλος, Nächst dem Nestoriden gewann der Herrscher Eumelos;
τῷ δ' ἄρ' ἐπ' Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος, 355 Diesem zunächst der Atreide, der streitbare Held Menelaos;
τῷ δ' ἔπι Μηριόνης λάχ' ἐλαυνέμεν· ὕστατος αὖτε Hierauf traf das Los den Meriones; aber zuletzt traf
Τυδεΐδης, ὀχ' ἄριστος ἐών, λάχ' ἐλαυνέμεν ἵππους. Tydeus' tapferen Sohn das Los die Rosse zu lenken.
στὰν δὲ μεταστοιχί. σήμηνε δὲ τέρματ' Ἀχιλλεὺς Alle gereiht nun standen; es wies das Zeichen Achilleus
τηλόϑεν ἐν λείῳ πεδίῳ· πάρα δὲ σκοπὸν εἷσεν Fern in dem flachen Gefild; und dabei zum Schauer bestellt' er
ἀντίϑεον Φοίνικα, ὀπάονα πατρὸς ἑοῖο, 360 Phönix den göttlichen Held, den Kriegsgefährten des Vaters,
ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληϑείην ἀποείποι. Wohl zu bemerken den Lauf, und alles genau zu verkünden.
    οἳ δ' ἅμα πάντες ἐφ' ἵπποιιν μάστιγας ἄειραν     Alle zugleich nun schwangen empor auf die Rosse die Geißeln,
πέπληγόν ϑ' ἱμᾶσιν ὁμόκλησάν τ' ἐπέεσσιν Schlugen zugleich mit den Riemen, und schrien lautdrohende Worte,
ἐσσυμένως. οἳ δ' ὦκα διέπρησσον πεδίοιο, Heftiges Muts; und in Eil' entflogen sie durch das Gefilde,
νόσφι νεῶν, ταχέως· ὑπὸ δὲ στέρνοισι κονίη 365 Schnell von den Schiffen hinweg; und emporstieg unter den Brüsten
ἵστατ' ἀειρομένη ὥς τε νέφος ἠὲ ϑύελλα, Dick aufwallender Staub, dem Gewölk gleich, oder dem Sturmwind;
χαῖται δ' ἐρρώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο Und wild flogen die Mähnen im wehenden Hauche des Windes.
ἅρματα δ' ἄλλοτε μὲν χϑονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ, Jetzo rollten die Wagen gesenkt an der nährenden Erde,
ἄλλοτε δ' ἀίξασκε μετήορα. τοὶ δ' ἐλατῆρες Jetzo durchstürmten die Luft die Erhobenen. Aber die Lenker
ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ ϑυμὸς ἑκάστου 370 Standen empor in den Sesseln; es schlug ihr Herz in den Busen
νίκης ἱεμένων· κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος Laut vor Begierde des Siegs, und jeglicher drohte den Rossen
ἵπποις, οἳ δ' ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο. Mächtiges Rufs; und sie flogen in staubendem Lauf durch die Felder.
    ἀλλ' ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι     Doch wie dem Ende des Laufs die hurtigen Rosse sich nahten,
ἂψ ἐφ' ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου Kehrend zum bläulichen Meer; nun war's, wo jegliches Tugend
φαίνετ'· ἄφαρ δ' ἵπποισι τάϑη δρόμος. ὦκα δ' ἔπειτα 375 Schien; und gestreckt fortschossen die Rennenden. Aber in Eile
αἱ Φηρητιάδαο ποδώκεες ἔκφερον ἵπποι. Sprangen voraus die Stuten des Pheretiaden Eumelos;
τὰς δὲ μέτ' ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι Diesen zunächst dann stürmte das Hengstgespann Diomedes,
Τρώιοι, οὐδέ τι πολλὸν ἄνευϑ' ἔσαν, ἀλλὰ μάλ' ἐγγύς· Troisches Stamms: nicht ferne verfolgten sie, sondern so nahe,
αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐίκτην, Daß sie stets auf den Sessel des vorderen schienen zu springen,
πνοιῇ δ' Εὐμήλοιο μετάφρενον εὐρέε τ' ὤμω 380 Und ihm warm auf den Rücken ihr Hauch und die mächtigen Schultern
ϑέρμετ'· ἐπ' αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς καταϑέντε πετέσϑην. Atmete; denn ihn berührte das Haupt der fliegenden Rosse.
καί νύ κεν ἢ παρέλασσεν ἢ ἀμφήριστον ἔϑηκεν, Und nun wär' er voraus, doch wenigstens gleich ihm gekommen,
εἰ μὴ Τυδέος υἷι κοτέσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων, Wenn nicht Phöbos Apollon gezürnt dem Sohne des Tydeus,
ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν. Und ihm schnell aus den Händen die glänzende Geißel geschleudert.
τοῖο δ' ἀπ' ὀφϑαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο, 385 Unmutsvoll entstürzten die Tränen ihm über das Antlitz,
οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας, Als er noch weiter voraus die fliegenden Stuten erblickte,
οἳ δέ οἱ ἐβλάφϑησαν ἄνευ κέντροιο ϑέοντες. Aber die Hengst' ihm säumten, die treibende Geißel vermissend.
οὐ δ' ἄρ' Ἀϑηναίην ἐλεφηράμενος λάϑ' Ἀπόλλων Nicht geheim vor Athene belistete Phöbos Apollon
Τυδεΐδην· μάλα δ' ὦκα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν, Tydeus' Sohn; schnell eilte sie her zum Hirten der Völker,
δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ' ἵπποισιν ἐνῆκεν. 390 Gab ihm die Geißel zurück, und stärkte mit Mut ihm die Rosse.
ἣ δὲ μετ' Ἀδμήτου υἱὸν κοτέουσ' ἐβεβήκει· Zürnend verfolgte sie drauf den tapferen Sohn des Admetos,
ἵππειόν οἱ ἔαξε ϑεὰ ζυγόν, αἱ δέ οἱ ἵπποι Und zerbrach ihm das Joch, die Unsterbliche: wild auseinander
ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, ῥυμὸς δ' ἐπὶ γαῖαν ἐλύσϑη. Sprangen die Stuten vom Weg', und es scharrt' an der Erde die Deichsel.
αὐτὸς δ' ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσϑη Jener entsank dem Sessel, und wälzte sich neben dem Rade,
ἀγκῶνάς τε περιδρύφϑη στόμα τε ῥῖνάς τε, 395 Beide Arm' an der Beugung, den Mund und die Nase verletzend;
ϑρυλίχϑη δὲ μέτωπον ἐπ' ὀφρύσι· τὼ δέ οἱ ὄσσε Auch die Stirn' an den Brauen verwundet' er; aber die Augen
δακρυόφιν πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. Wurden mit Tränen erfüllt, und atmend stockt' ihm die Stimme.
Τυδεΐδης δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους, Tydeus' Sohn trieb schleunig vorbei die stampfenden Rosse,
πολλὸν τῶν ἄλλων ἐξάλμενος· ἐν γὰρ Ἀϑήνη Weit den anderen allen voraus; denn es stärkt' ihm Athene
ἵπποις ἧκε μένος καὶ ἐπ' αὐτῷ κῦδος ἔϑηκεν. 400 Seine Rosse mit Mut, und krönt' ihn selber mit Siegsruhm.
τῷ δ' ἄρ' ἔπ' Ἀτρεΐδης εἶχε ξανϑὸς Μενέλαος. Nächst ihm flog der Atreide, der bräunliche Held Menelaos.
    Ἀντίλοχος δ' ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο· Aber Antilochos rief des Vaters Rossen ermunternd:
»ἔμβητον καὶ σφῶι· τιταίνετον ὅττι τάχιστα.     Angestrengt die Glieder, und dehnet euch fliegendes Laufes!
ἦ τοι μὲν κείνοισιν ἐριζέμεν οὔ τι κελεύω Daß mit jenen ihr kämpft um den Vorsprung, forder' ich gar nicht,
Τυδεΐδεω ἵπποισι δαΐφρονος, οἷσιν Ἀϑήνη 405 Mit des Tydeiden Gespann, des Feurigen, welchen Athene
νῦν ὤρεξε τάχος καὶ ἐπ' αὐτῷ κῦδος ἔϑηκεν· Jetzo Geschwindigkeit gab, und ihn selber krönte mit Siegsruhm.
ἵππους δ' Ἀτρεΐδαο κιχάνετε, μηδὲ λίπησϑον. Nur Menelaos' Gespann holt ein, und bleibt nicht dahinten,
καρπαλίμως, μὴ σφῶιν ἐλεγχείην καταχεύῃ Stürmender Kraft, daß nicht mit kränkender Schmach euch bedecke
Αἴϑη ϑῆλυς ἐοῦσα. τί ἦ λείπεσϑε, φέριστοι; Äthe, die Stute nur ist! Was säumet ihr, treffliche Rosse?
ὧδε γὰρ ἐξερέω καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται· 410 Denn ich verkünd' euch zuvor, und das wird wahrlich vollendet:
οὐ σφῶιν κομιδὴ παρὰ Νέστορι ποιμένι λαῶν Nie wird Pfleg' euch hinfort beim völkerweidenden Nestor
ἔσσεται, αὐτίκα δ' ὔμμε κατακτενεῖ ὀξέι χαλκῷ, Dargereicht; schnell mordet er euch mit der Schärfe des Erzes,
αἴ κ' ἀποκηδήσαντε φερώμεϑα χεῖρον ἄεϑλον. Wenn wir anitzt nachlässig geringeren Preis nur gewinnen!
ἀλλ' ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα· Auf denn, mit großer Gewalt, und verfolget sie hurtiges Laufes!
ταῦτα δ' ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσομαι ἠδὲ νοήσω, 415 Aber ich selbst will dieses mit Kunst ausführen und Sorgfalt,
στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, οὐδέ με λήσει.« Daß in der Enge des Wegs ich vorüber schlüpf', ihn bemerkend.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλὴν     Jener sprach's; und geschreckt von des Königes scheltendem Zuruf,
μᾶλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον. αἶψα δ' ἔπειτα Sprangen sie schneller dahin ein weniges. Jetzo erblickt' er
στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν Ἀντίλοχος μενεχάρμης· Dort die Enge des Wegs, Antilochos, freudig zur Feldschlacht:
ῥωχμὸς ἔην γαίης, ᾗ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ 420 Ausgehöhlt war der Grund, wo gesammelte Wintergewässer
ἐξέρρηξεν ὁδοῖο, βάϑυνε δὲ χῶρον ἅπαντα. Durch den Weg sich gewühlt, ringsum die Erde vertiefend.
τῇ ῥ' εἶχεν Μενέλαος ἀματροχιὰς ἀλεείνων. Dorthin fuhr Menelaos, der Wagen Gemisch zu vermeiden.
Ἀντίλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους Seitwärts trieb Antilochos schnell die stampfenden Rosse
ἐκτὸς ὁδοῦ, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν. Außer dem Weg', und wenig vorbei ihm lenkend verfolgt' er.
Ἀτρεΐδης δ' ἔδδεισε καὶ Ἀντιλόχῳ ἐγεγώνει· 425 Des erschrak der Atreid' und rief dem Sohne des Nestor:
    »Ἀντίλοχ', ἀφραδέως ἱππάζεαι. ἀλλ' ἄνεχ' ἵππους –     Sinnlos lenkst du den Wagen, Antilochos! Hemme die Rosse!
στεινωπὸς γὰρ ὁδός, τάχα δ' εὐρυτέρῃ παρελάσσεις –, Eng ist der Weg; bald eil' auf breiterer Bahn mir vorüber:
μή πως ἀμφοτέρους δηλήσεαι ἅρματι κύρσας.« Daß du nicht an den Wagen mir fährst, und uns beide beschädigst!
    ὣς ἔφατ'· Ἀντίλοχος δ' ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνεν     Jener sprach's; doch Antilochos trieb noch schneller die Rosse,
κέντρῳ ἐπισπέρχων, ὡς οὐκ ἀίοντι ἐοικώς. 430 Drängend mit Geißelhieben, dem nichts Vernehmenden ähnlich.
ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται, Weit wie die Scheib' hinflieget vom Schwung des erhobenen Armes,
ὅν τ' αἰζηὸς ἀφῆκεν ἀνὴρ πειρώμενος ἥβης, Warm sie ein blühender Mann, die Kraft zu versuchen, entsendet:
τόσσον ἐπιδραμέτην. αἳ δ' ἠρώησαν ὀπίσσω So weit sprangen sie vor, und es säumeten jene von hinten
Ἀτρεΐδεω· αὐτὸς γὰρ ἑκὼν μεϑέηκεν ἐλαύνειν, Atreus' Sohn'; auch hielt er mit Fleiß den eilenden Lauf an:
μή πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες ἵπποι 435 Daß nicht wo anprellend im Weg die stampfenden Rosse
δίφρους τ' ἀνστρέψειαν ἐυπλεκέας, κατὰ δ' αὐτοὶ Beide Geschirr' umstürzten von schönem Geflecht, und sie selber
ἐν κονίῃσι πέσοιεν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης. Dort in den Staub hinsänken, gereizt von Begierde des Sieges
τὸν καὶ νεικείων προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος· Scheltend begann nunmehr der bräunliche Held Menelaos:
    »Ἀντίλοχ', οὔ τις σεῖο βροτῶν ὀλοώτερος ἄλλος·     Keiner, Antilochos, gleicht an verderblichem Sinne dir selber!
ἔρρ', ἐπεὶ οὔ σ' ἔτυμόν γε φάμεν πεπνῦσϑαι Ἀχαιοί. 440 Geh! wir nannten dich falsch den Verständigen sonst, wir Achaier!
ἀλλ' οὐ μὰν οὐδ' ὣς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεϑλον.« Doch nicht sollst du fürwahr ohn' Eidschwur nehmen den Kampfpreis!
    ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·     Dieses gesagt, ermahnt' er mit lautem Rufe die Rosse:
»μή μοι ἑρύκεσϑον μηδ' ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ. Weilet mir nicht so träg', und steht nicht traurendes Herzens!
φϑήσονται τούτοισι πόδες καὶ γοῦνα καμόντα Bald wird jenen die Kraft der Knie' und Schenkel erstarren,
ἢ ὑμῖν· ἄμφω γὰρ ἀτέμβονται νεότητος.« 445 Eher denn euch; denn beiden verschwand die blühende Jugend!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλὴν     Jener sprach's; und geschreckt von des Königes scheltendem Zuruf
μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο. Sprangen sie schneller dahin, und bald nun nahten sie jenen.
    Ἀργέιοι δ' ἐν ἀγῶνι καϑήμενοι εἰσοράοντο     Argos' Söhn' indessen im Kampfkreis schaueten sitzend,
ἵππους· τοὶ δὲ πέτοντο κονίοντες πεδίοιο. Wie die Gespann' hinflogen in staubendem Lauf durch die Felder.
πρῶτος δ' Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἐφράσαϑ' ἵππους· 450 Kretas Herrscher zuerst Idomeneus merkte die Rosse;
ἧστο γὰρ ἐκτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῇ. Denn er saß aus dem Kreise getrennt auf der höheren Warte.
τοῖο δ' ἄνευϑεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας Jenen anjetzt von fern, der laut herdrohte, vernehmend
ἔγνω· φράσσατο δ' ἵππον ἀριπρεπέα προέχοντα, Kannt' er, und merkte das Roß, das hell und kennbar hervorschien:
ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ Welchem rötlich umher der Leib war, aber die Stirne
λευκὸν σῆμ' ἐτέτυκτο περίτροχον ἠύτε μήνη. 455 Weiß die gerundete Blässe bezeichnete, ähnlich dem Vollmond.
στῆ δ' ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν Ἀργεΐοισιν ἔειπεν· Aufrecht stand der König, und redete vor den Argeiern:
    »ὦ φίλοι, Ἀργεΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,     Freunde, des Volks von Argos erhabene Fürsten und Pfleger,
οἶος ἐγὼν ἵππους αὐγάζομαι, ἠὲ καὶ ὑμεῖς; Kenn' ich allein die Rosse der Kommenden, oder auch ihr dort?
ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ἵπποι. Andere dünken mir jetzt die vorderen Rosse der Kämpfer,
ἄλλος δ' ἡνίοχος ἰνδάλλεται· αἳ δέ που αὐτοῦ 460 Auch ihr Lenker erscheint ein anderer. Jene vielleicht sind
ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ, αἳ κεῖσέ γε φέρτεραι ἦσαν. Dort im Gefilde verletzt, die hinauf die tapfersten waren.
ἦ τοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας, Denn zwar sah ich zuerst sie herum an dem Ziele sich schwingen;
νῦν δ' οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν· πάντῃ δέ μοι ὄσσε Doch nun kann ich sie nirgends ersehn, ob rings mir die Augen
Τρωικὸν ἂμ πεδίον παπταίνετον εἰσοράοντι. Durch der Troer Gefild' umherschaun forschendes Blickes.
ἠὲ τὸν ἡνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσϑη 465 Sind dem Lenker vielleicht die Zügel entflohn, und vermocht' er
εὖ σχεϑέειν περὶ τέρμα καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας· Nicht zu wenden ums Ziel, und traf unglücklich die Beugung?
ἔνϑα μιν ἐκπεσέειν ὀίω σύν ϑ' ἅρματα ἆξαι, Dort wohl stürzt' er vorn Sessel herab, und der Wagen zerbrach ihm,
αἳ δ' ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε ϑυμόν. Und es entsprangen zerscheucht mit verwildertem Geiste die Stuten.
ἀλλὰ ἴδεσϑε καὶ ὔμμες ἀνασταδόν· οὐ γὰρ ἐγώ γε Aber schauet auch ihr, und erhebet euch! Nicht ja vermag ich
εὖ διαγιγνώσκω· δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ 470 Jene genau zu erkennen; doch dünkt der Lenker des Wagens
Αἰτωλὸς γενεήν, μετὰ δ' Ἀργεΐοισιν ἀνάσσει, Mir der ätolische Mann, der Argos' Scharen beherrschet,
Τυδέος ἱπποδάμου υἱὸς κρατερὸς Διομήδης.« Tydeus' des reisigen Sohn, der starke Held Diomedes.
    τὸν δ' αἰσχρῶς ἐνένιπεν Ὀιλῆος ταχὺς Αἴας·     Höhnend verwies ihm Ajas, der schnelle Sohn des Oileus:
»Ἰδομενεῦ, τί πάρος λαβρεύεαι; αἳ δέ τ' ἄνευϑεν Was weissagst du so laut, Idomeneus? Ferne hinweg ja
ἵπποι ἀερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται. 475 Fliegen gehobenes Hufs die Ross' im weiten Gefilde!
οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ' Ἀργεΐοισι τοσοῦτον, Nicht doch bist du der jüngste so sehr im Volk der Argeier,
οὔτε τοι ἀξύτατον κεφαλῆς ἒκ δέρκεται ὄσσε· Noch sind dir am schärfsten im Haupt die spähenden Augen!
ἀλλ' αἰεὶ μύϑοις λαβρεύεαι. οὐδέ τί σε χρὴ Aber du warst beständig ein Plauderer! Nicht ja geziemt dir,
λαβραγόρην ἔμεναι· πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι. Rasch mit der Zunge zu sein; denn hier sind bessere Männer!
ἵπποι δ' αὐταὶ ἔασι παροίτεραι αἳ τὸ πάρος περ, 480 Dort sind die Stuten annoch die vorderen, so wie im Anfang;
Εὐμήλου, ἒν δ' αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβηκεν.« Und noch fährt Eumelos, die lenkenden Seil' in den Händen!
    τὸν δὲ χολωσάμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·     Aber voll Zorns antwortete drauf der Herrscher von Kreta:
»Αἶαν, νεῖκος ἄριστε, κακοφραδές, ἄλλα τε πάντα Ajas, im Zank der erste, du Lästerer! Anderer Tugend
δεύεαι Ἀργεΐων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής. Trägst du wenig im Volk, denn du bist unfreundliches Herzens!
δεῦρό νυν, ἢ τρίποδος περιδώμεϑον ἠὲ λέβητος, 485 Hurtig, ein Dreifuß steh' uns Wettenden, oder ein Becken;
ἴστορα δ' Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ϑείομεν ἄμφω, Aber ein Zeuge des Streits sei Atreus' Sohn Agamemnon,
ὁππότεραι πρόσϑ' ἵπποι, ἵνα γνώῃς ἀποτίνων.« Wessen die vorderen Rosse: damit du es büßend erkennest!
    ὣς ἔφατ'· ὤρνυτο δ' αὐτίκ' Ὀιλῆος ταχὺς Αἴας     Jener sprach's; da erhub sich der schnelle Sohn des Oileus,
χωόμενος χαλεποῖσιν ἀμείψασϑαι ἐπέεσσιν. Zürnendes Muts, noch mehr der heftigen Worte zu wechseln.
καί νύ κε δὴ προτέρω ἔτ' ἔρις γένετ' ἀμφοτέροισιν, 490 Und noch hätten fortan die Zankenden beide geeifert,
εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ φάτο μῦϑον· Wenn nicht Achilleus selbst sich emporhub, also beginnend:
    »μηκέτι νῦν χαλεποῖσιν ἀμείβεσϑον ἐπέεσσιν,     Nicht mehr jetzt miteinander der heftigen Worte gewechselt,
Αἴας Ἰδομενεῦ τε, κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν· Ajas, und Idomeneus du; denn wenig geziemt's euch!
καὶ δ' ἄλλῳ νεμεσᾶτον, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι. Selbst ja tadeltet ihr's, wenn ein anderer solches begönne.
ἀλλ' ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι καϑήμενοι εἰσοράεσϑε 495 Aber sitzt ihr ruhig im Kreis', und schaut nach den Rossen
ἵππους· οἳ δὲ τάχ' αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίκης Forschend hinauf: bald werden, gereizt von Begierde des Sieges,
ἐνϑάδ' ἐλεύσονται· τότε δὲ γνώσεσϑε ἕκαστος Jene von selbst ankommen; dann mögt ihr jeder erkennen,
ἵππους Ἀργεΐων, οἳ δεύτεροι οἵ τε πάροιϑεν.« Welches Gespann der Argeier voranläuft, welches dahinten.
    ὣς φάτο· Τυδεΐδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλϑε διώκων,     Also der Held; da nahte mit raschem Gespann Diomedes.
μάστι δ' αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν· οἱ δέ οἱ ἵπποι 500 Immer umschwang er die Schultern, und geißelte; aber die Rosse
ὑψόσ' ἀειρέσϑην ῥίμφα πρήσσοντε κέλευϑον, Huben sich hoch von der Erde, den Weg in Eile vollendend.
αἰεὶ δ' ἡνίοχον κονίης ῥαϑάμιγγες ἔβαλλον. Immer auch flog um den Lenker der Staub, von den Hufen gesprenget;
ἅρματα δὲ χρυσῷ πεπυκασμένα κασσιτέρῳ τε Während der prangende Wagen, mit Zinn und Golde gezieret,
ἵπποις ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον· οὐδέ τι πολλὴ Schnell dem Sturm des Gespanns nachrasselte; und nur ein wenig
γίγνετ' ἐπισσώτρων ἁρματροχιὴ κατόπισϑεν 505 Tauchte von hinten das Gleis der erzbeschlagenen Räder
ἐν λεπτῇ κονίῃ· τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσϑην. In den gelockerten Staub: so eileten fliegend die Rosse.
στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ' ἀνεκήκιεν ἱδρὼς Mitten nun hielt er im Kreis', und es quoll den dampfenden Rossen
ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε· Ringsum Schweiß von den Nacken und vorn von der Brust auf die Erde.
αὐτὸς δ' ἐκ δίφροιο χαμαὶ ϑόρε παμφανάοντος, Selber darauf entsprang er dem hellumschimmerten Sessel,
κλῖνε δ' ἄρα μάστιγα ποτὶ ζυγόν. οὐδὲ μάτησεν 510 Lehnete dann die Geißel ans Joch. Nicht säumte der tapfre
ἴφϑιμος Σϑένελος, ἀλλ' ἐσσυμένως λάβ' ἄεϑλον· Sthenelos nun, er ergriff in freudiger Eile den Kampfpreis,
δῶκε δ' ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερϑύμοισι γυναῖκα Gab dann hinwegzuführen das Weib den mutigen Freunden,
καὶ τρίποδ' οὐατόεντα φέρειν, ὃ δ' ἔλυεν ὕφ' ἵππους. Samt dem gehenkelten Kessel, und lösete selber die Rosse.
    τῷ δ' ἄρ' ἔπ' Ἀντίλοχος Νηλήιος ἤλασεν ἵππους,     Nächst ihm lenkte die Ross' Antilochos, Enkel des Neleus,
κέρδεσιν, οὔ τι τάχει γε παραφϑάμενος Μενέλαον· 515 Welcher durch List, durch Schnelligkeit nicht, Menelaos zuvorkam.
ἀλλὰ καὶ ὣς Μενέλαος ἔχ' ἐγγύϑεν ὠκέας ἵππους. Dennoch trieb Menelaos ihm nah die hurtigen Rosse.
ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥά τ' ἄνακτα Weit wie dem Rade das Roß entfernt ist, welches den Eigner
ἕλκῃσιν πεδίοιο τιταινόμενος σὺν ὄχεσφιν· Trägt, und gestreckt vor dem Wagen dahersprengt durch das Gefilde;
τοῦ μέν τε ψαύουσιν ἐπισσώτρου τρίχες ἄκραι Hinten berührt's des Rades umschienten Rand mit den Haaren
οὐραῖαι, ὃ δέ τ' ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ 520 Seines Schweifs; denn nah ihm enteilet es, und nur ein wenig
χώρη μεσσηγύς, πολέος πεδίοιο ϑέοντος· Raum ist, welcher es trennt im Lauf durch das weite Gefilde:
τόσσον δὴ Μενέλαος ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο Auch so weit von dem edlen Antilochos blieb Menelaos
λείπετ'. ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς δίσκουρα λέλειπτο· Nun zurück, da zuerst bis zum Scheibenwurf er zurückblieb;
ἀλλά μιν αἶψα κίχανεν, ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠὺ Doch bald holt' er ihn ein: denn mutiger stets und entflammter
ἵππου τῆς Ἀγαμεμνονέης, καλλίτριχος Αἴϑης. 525 Sprang die Stut' Agamemnons einher, die glänzende Äthe.
εἰ δέ κ' ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισιν, Hätte noch weiter die Bahn sich erstreckt den jagenden Kämpfern,
τῷ κέν μιν παρέλασσ' οὐδ' ἀμφήριστον ἔϑηκεν. Sicherlich wär' er voraus, doch wenigstens gleich ihm gekommen.
    αὐτὰρ Μηριόνης ϑεράπων ἐὺς Ἰδομενῆος Aber Meriones drauf, Idomeneus' tapferer Kriegsfreund,
λείπετ' ἀγακλῆος Μενελάου δουρὸς ἐρωήν· Blieb des Speerwurfs Weite vom rühmlichen Held Menelaos:
βάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν καλλίτριχες ἵπποι, 530 Denn am trägsten ihm war das Gespann schönmähniger Rosse,
ἤκιστος δ' ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ' ἐν ἀγῶνι. Wenig er selbst auch geübt ein Geschirr zu lenken im Wettkampf.
υἱὸς δ' Ἀδμήτοιο πανύστατος ἤλυϑεν ἄλλων, Endlich der Sohn Admetos' erschien zuletzt nach den andern,
ἕλκων ἅρματα καλά, ἐλαύνων πρόσσοϑεν ἵππους. Schleppend den zierlichen Wagen, und vorwärts treibend die Rosse.
τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, Mitleidsvoll erblickt' ihn der mutige Renner Achilleus,
στὰς δ' ἄρ' ἐν Ἀργεΐοις ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευεν· 535 Stand im Kreis der Argeier, und sprach die geflügelten Worte:
    »λοῖσϑος ἀνὴρ ὤριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους.     Schaut, wie zuletzt der tapfere Mann sein edles Gespann lenkt!
ἀλλ' ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέϑλια, ὡς ἐπιεικές, Aber wohlan, ihm selber nach Billigkeit werde der Preise
δεύτερ'· ἀτὰρ τὰ πρῶτα φερέσϑω Τυδέος υἱός.« Zweiter verliehen; doch der erste gebührt dem Sohne des Tydeus.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπῄνεον, ὡς ἐκέλευεν.     Jener sprach's; und alle sie billigten, was er geordnet.
καί νύ κέ οἱ πόρεν ἵππον – ἐπῄνησαν γὰρ Ἀχαιοί – 540 Und nun hätt' er das Roß ihm verliehen, denn die Danaer wollten's;
εἰ μὴ ἄρ' Ἀντίλοχος μεγαϑύμου Νέστορος υἱὸς Hätt' Antilochos nicht, der Sohn des erhobenen Nestor,
Πηλεΐδην Ἀχιλῆα δίκῃ ἠμείψατ' ἀναστάς· Schnell vom Sitz sich erhebend, mit Peleus' Sohne gerechtet:
    »ὦ Ἀχιλεῦ, μάλα τοι κεχολώσομαι, αἴ κε τελέσσῃς     Heftig werd' ich dir zürnen, Achilleus, wo du vollendest
τοῦτο ἔπος· μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσϑαι ἄεϑλον, Dieses Wort! denn du willst mir selbst entwenden den Kampfpreis,
τὰ φρονέων, ὅτι οἱ βλάβεν ἄρματα καὶ ταχέ' ἵππω 545 Denkend im Geist, weil jener Gespann und Wagen beschädigt,
αὐτός τ' ἐσϑλὸς ἐών. ἀλλ' ὤφελεν ἀϑανάτοισιν Er ein trefflicher Mann! Allein den unsterblichen Göttern
εὔχεσϑαι· τῷ κ' οὔ τι πανύστατος ἦλϑε διώκων. Sollt' er flehn; nie wär er zuletzt mit dem Wagen gekommen!
εἰ δέ μιν οἰκτείρεις καί τοι φίλος ἔπλετο ϑυμῷ, Aber bedaurst du ihn, und gefällt es dir also im Herzen;
ἔστι τοι ἐν κλισίῃ χρυσὸς πολύς, ἔστι δὲ χαλκὸς Siehe so hast du im Zelte des Goldes viel und des Erzes,
καὶ πρόβατ', εἰσὶ δέ τοι δμῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι· 550 Hast auch Schaf', und Mägde genug, und stampfende Rosse:
τῶν οἱ ἔπειτ' ἀνελὼν δόμεναι καὶ μεῖζον ἄεϑλον, Nimm davon, und ehr' ihn sogar mit höherem Kampfpreis,
ἠὲ καὶ αὐτίκα νῦν, ἵνα σ' αἰνήσωσιν Ἀχαιοί. Künftig oder auch gleich, damit die Achaier dich loben.
τὴν δ' ἐγὼ οὐ δώσω· περὶ δ' αὐτῆς πειρηϑήτω Aber nie entsag' ich dem Roß; um dieses versuche,
ἀνδρῶν ὅς κ' ἐϑέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσϑαι.« Welcher Mann es begehrt, mit mir im Kampfe zu streiten!
    ὣς φάτο· μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς 555     Sprach's; und lächelnd vernahm es der mutige Renner Achilleus,
χαίρων Ἀντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος, Seines Antilochos froh, der ihm ein trauter Genoß war.
καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Ihm antwortet' er drauf, und sprach die geflügelten Worte:
    »Ἀντίλοχ', εἰ μὲν δή με κελεύεις οἴκοϑεν ἄλλο     Soll ich, Antilochos, denn ein andres Geschenk dem Eumelos
Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω. Geben aus meinem Gezelt; ich will dir auch dieses gewähren.
δώσω οἱ ϑώρηκα, τὸν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων, 560 Ihm denn schenk' ich den Harnisch, von Asteropäos erbeutet,
χάλκεον, ᾧ πέρι χεῦμα φαεινοῦ κασσιτέροιο Dem um die eherne Scheib' ein Guß hellstrahlendes Zinnes,
ἀμφιδεδίνηται· πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται.« Ringsumher sich dreht; nicht wenig wird er ihm wert sein.
    ἦ ῥα, καὶ Αὐτομέδοντι φίλῳ ἐκέλευσεν ἑταίρῳ     Sprach's, und Automedon drauf, dem trauten Freunde, gebot er,
οἰσέμεναι κλισίηϑεν· ὃ δ' ᾤχετο καί οἱ ἔνεικεν. Aus dem Gezelt ihn zu bringen; er eilt', und brachte den Harnisch.
[Εὐμήλῳ δ' ἐν χερσὶ τίϑει· ὃ δ' ἐδέξατο χαίρων.] 565 Diesen reicht' er Eumelos; und freudig nahm ihn der König.
    τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο ϑυμὸν ἀχεύων,     Jetzo stand Menelaos empor, unmutiges Herzens,
Ἀντιλόχῳ ἄμοτον κεχολωμένος· ἐν δ' ἄρα κῆρυξ Zürnend mit Ungestüm dem Antilochos; aber ein Herold
χειρὶ σκῆπτρον ἔϑηκε σιωπῆσαί τ' ἐκέλευσεν Reicht' in die Händ' ihm den Scepter, und rief, Stillschweigen gebietend,
Ἀργεΐους. ὃ δ' ἔπειτα μετηύδαε ἰσόϑεος φώς· Argos' Volk; und jetzo begann der göttliche Kämpfer:
    »Ἀντίλοχε, πρόσϑεν πεπνυμένε, ποῖον ἔρεξας; 570     Welche Tat begingst du, Antilochos, sonst so verständig?
ᾔσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν, βλάψας δέ μοι ἵππους, Meine Tugend hast du geschmäht, und die Rosse gehindert,
τοὺς σοὺς πρόσϑε βαλών, οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν. Deine mit List vordrängend, die weit geringer doch waren!
ἀλλ' ἄγετ', Ἀργεΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, Aber wohlan, der Argeier erhabene Fürsten und Pfleger,
ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μηδ' ἐπ' ἀρωγῇ· Schlichtet das Recht uns beiden nach Billigkeit, keinem zuliebe;
μή ποτέ τις εἴπῃσιν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων· 575 Daß nicht jemand sage der erzumschirmten Achaier:
›Ἀντίλοχον ψεύδεσσι βιησάμενος Μενέλαος Trüglich hat Atreus' Sohn den Antilochos überwältigt,
οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν Und ihn der Stute beraubt, da weit geringer doch waren
ἵπποι, αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε.‹ Seine Ross', er selber an Macht vorragend und Stärke.
εἰ δ' ἄγ' ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ' οὔ τινα φημὶ Aber ich selbst will schlichten, und schwerlich wird, was ich sage,
ἄλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν· ἰϑεῖα γὰρ ἔσται. 580 Tadeln sonst ein Achaier im Volk; denn gerecht sei der Ausspruch.
Ἀντίλοχ', εἰ δ' ἄγε δεῦρο, διοτρεφές, ἣ ϑέμις ἐστίν, Auf, Antilochos, komm, du Göttlicher, und nach der Sitte
στὰς ἵππων προπάροιϑε καὶ ἅρματος, αὐτὰρ ἱμάσϑλην Vor die Rosse gestellt und des Wagens Geschirr, in den Händen
χερσὶν ἔχε ῥαδινήν, ᾗ περ τὸ πρόσϑεν ἔλαυνες, Haltend die schwanke Geißel, womit du eben gelenket,
ἵππων ἁψάμενος γαιήοχον ἐννοσίγαιον Rühre die Ross', und schwöre zum Erderschüttrer Poseidon,
ὄμνυϑι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι.« 585 Daß du nicht vorsätzlich mit List mir den Wagen gehindert!
    τὸν δ' αὖτ' Ἀντίλοχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Antilochos sagte dagegen:
»ἄνσχεο νῦν· πολλὸν γὰρ ἐγώ γε νεώτερός εἰμι Zähme dein Herz; du siehst ja, ich bin weit jüngeres Alters,
σεῖο, ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων. Edler Fürst Menelaos, du ragst an Jahren und Tugend.
οἶσϑ', οἷαι νέου ἀνδρὸς ὑπερβασίαι τελέϑουσιν· Weißt du doch, wie ein Jüngling sich leicht zu Vergehungen wendet:
κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις. 590 Übereilt ist ihr flatternder Sinn, und eitel ihr Ratschluß.
τῷ τοι ἐπιτλήτω κραδίη· ἵππον δέ τοι αὐτὸς Drum laß jetzo das Herz dir besänftigen. Gern ja die Stute
δώσω, τὴν ἀρόμην. εἰ καί νύ κεν οἴκοϑεν ἄλλο Geb' ich dir, die ich nahm; und fordertest du von dem Meinen
μεῖζον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ κέ τοι αὐτίκα δοῦναι Sonst ein Größeres noch, mit Freudigkeit brächt' ich sogleich es
βουλοίμην, ἢ σοί γε, διοτρεφές, ἤματα πάντα Dir zum Geschenk: nur daß ich, o göttlicher Held, nicht auf immer
ἐκ ϑυμοῦ πεσέειν καὶ δαίμοσιν εἶναι ἀλιτρός.« 595 Deinem Herzen entfall', und sündige wider die Götter!
    ἦ ῥα, καὶ ἵππον ἄγων μεγαϑύμου Νέστορος υἱὸς     Sprach's, und führte das Roß, der Sohn des erhabenen Nestor,
ἐν χείρεσσι τίϑει Μενελάου. τοῖο δὲ ϑυμὸς Gab es sodann in die Hand Menelaos'. Jenem durchdrang nun
ἰάνϑη, ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση Wonne das Herz, wie der Tau sich mild um die Ähren verbreitet
ληίου ἀλδήσκοντος, ὅτε φρίσσουσιν ἄρουραι, – Frisch aufwachsender Saat, wann ringsum starren die Felder:
ὣς ἄρα σοί, Μενέλαε, μετὰ φρεσὶ ϑυμὸς ἰάνϑη – 600 So durchdrang, Menelaos, dein Herz erfrischende Wonne.
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »Ἀντίλοχε, νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς     Jetzo will ich selber, Antilochos, gerne dir nachsehn,
χωόμενος, ἐπεὶ οὔ τι παρήορος οὐδ' ἀεσίφρων Eifert' ich schon; denn nicht ausschweifendes, flatterndes Geistes
ἦσϑα πάρος· νῦν αὖτε νόον νίκησε νεοίη. Warst du vordem, und jetzo besiegte dein Herz nur die Jugend.
δεύτερον αὖτ' ἀλέασϑαι ἀμείνονας ἠπεροπεύειν. 605 Aber hinfort vermeide, die besseren schlau zu belisten.
οὐ γάρ κέν με τάχ' ἄλλος ἀνὴρ παρέπεισεν Ἀχαιῶν· Nicht so leicht hätt' ein anderer mich der Achaier besänftigt;
ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πόλλ' ἔπαϑες καὶ πόλλ' ἐμόγησας, Doch du hast ja so vieles getan, und so vieles erduldet,
σός τε πατὴρ ἀγαϑὸς καὶ ἀδελφεός, εἵνεκ' ἐμεῖο. Meinethalb, du selbst, und dein tapferer Vater und Bruder.
τῷ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἠδὲ καὶ ἵππον Drum willfahr' ich gerne dir Flehenden, und auch die Stute
δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε, 610 Geb' ich, die meinige, dir: daß all' umher es erkennen,
ὡς ἐμὸς οὔ ποτε ϑυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.« Weit sei entfernt mein Herz von Übermut und Gewalttat.
    ἦ ῥα, καὶ Ἀντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ     Dieses gesagt, gab jener Antilochos' Freunde Noemon
ἵππον ἄγειν· ὃ δ' ἔπειτα λέβηϑ' ἕλε παμφανάοντα. Wegzuführen das Roß, und nahm sich das schimmernde Becken.
Μηριόνης δ' ἀνάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα Aber Meriones nahm die zwei Talente des Goldes,
τέτρατος, ὡς ἔλασεν. πέμπτον δ' ὑπελείπετ' ἄεϑλον, 615 Er der vierte des Kampfs. Der fünfte Preis, der zurückblieb,
ἀμφίϑετος φιάλη· τὴν Νέστορι δῶκεν Ἀχιλλεὺς War die doppelte Schale; die gab dem Nestor Achilleus,
Ἀργεΐων ἀν' ἀγῶνα φέρων, καὶ ἔειπε παραστάς· Trug durch Argos' Söhne sie hin, und redete nahend:
    »τῆ νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο, γέρον, κειμήλιον ἔστω,     Nimm, und bewahr', o Greis, dies Denkmal unserer Freundschaft,
Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ' ἔμμεναι· οὐ γὰρ ἔτ' αὐτὸν Zu des begrabnen Patroklos Erinnerung! Nimmer hinfort ihn
ὄψῃ ἐν Ἀργεΐοισι. δίδωμι δέ τοι τόδ' ἄεϑλον 620 Schaust du in Argos Volk! Ich gewähre dir diesen Kampfpreis
αὔτως· οὐ γὰρ πύξ γε μαχέσσεαι οὐδὲ παλαίσεις Frei: auch teilst du schwerlich den Faustkampf, oder das Ringen,
οὐδέ τ' ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι οὐδὲ πόδεσσιν Noch das Spiel des geschwungenen Speers, noch hurtiger Schenkel
ϑεύσεαι· ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει.« Wettlauf; denn schon drückt dich die Last des höheren Alters.
    ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει· ὃ δ' ἐδέξατο χαίρων,     Sprach's, und reicht' ihm die Schal'; und freudig nahm sie der König;
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 625 Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες·     Wahrlich, o Sohn, du hast wohlziemende Worte geredet.
οὐ γὰρ ἔτ' ἔμπεδα γυῖα, φίλος, πόδες, οὐδέ τι χεῖρες Nicht mehr fest sind die Glieder, die Füße, mein Freund, auch die Arme
ὤμων ἀμφοτέρωϑεν ἐπαΐσσονται ἐλαφραί. Regen sich nicht von den Schultern so leicht und behende wie ehmals.
εἴϑ' ὣς ἡβάοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη, Wär' ich so jugendlich noch, und ungeschwächtes Vermögens,
ὡς ὁπότε κρείοντ' Ἀμαρυγκέα ϑάπτον Ἐπειοὶ 630 Wie in Buprasion einst am Leichenfest Amarynkeus,
Βουπρασίῳ, παῖδες δ' ἔϑεσαν βασιλῆος ἄεϑλα. Als Kampfpreise gesetzt des epeiischen Königes Kinder.
ἔνϑ' οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ', οὔτ' ἄρ' Ἐπειῶν Dort war mir nicht einer an Kraft gleich, nicht der Epeier,
οὔτ' αὐτῶν Πυλίων οὔτ' Αἰτωλῶν μεγαϑύμων. Noch der Pylier selbst, noch auch der erhabnen Ätoler.
πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα Ἤνοπος υἱόν, Denn mit der Faust besiegt' ich des Enops Sohn Klytomedes;
Ἀγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὅς μοι ἀνέστη· 635 Ringend drauf Ankäos von Pleuron, welcher mir aufstand;
Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσϑλὸν ἐόντα, Eilete dann vorüber dem fertigen Läufer Iphiklos;
δουρὶ δ' ὑπειρέβαλον Φυλῆά τε καὶ Πολύδωρον. Schoß darin ab mit dem Speere dem Phyleus, samt Polydoros.
οἴοισίν μ' ἵπποισι παρήλασαν Ἀκτορίωνε Nur mit Rossen gewannen mir ab die Aktorionen,
πλήϑεϊ πρόσϑε βαλόντες – ἀγασσάμενοι περὶ νίκης, Aber an Zahl vorstrebend, im neidischen Durste des Sieges;
οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ' αὐτόφι λείπετ' ἄεϑλα –· 640 Denn dort waren die größten der herrlichen Preise noch übrig.
οἳ δ' ἄρ' ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν, Beide nun fuhren gepaart: der hielt und lenkte die Zügel,
ἔμπεδον ἡνιόχευ', ὃ δ' ἄρα μάστιγι κέλευεν. Lenkte die Zügel mit Macht; und der andere trieb mit der Geißel.
ὣς ποτ' ἔον· νῦν αὖτε νεώτεροι ἀντιαόντων So war ich einst! Doch jetzo vergönn' ich es jüngeren Männern,
ἔργων τοιούτων, ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ Solcherlei Taten zu tun, ich selbst vom traurigen Alter
πείϑεσϑαι· τότε δ' αὖτε μετέπρεπον ἡρώεσσιν. 645 Abgelöst: doch damals wie schimmert' ich unter dem Helden!
ἀλλ' ἴϑι καὶ σὸν ἑταῖρον ἀέϑλοισι κτερέιζε. Gehe denn hin, und feire den Tod des Genossen mit Wettkampf.
τοῦτο δ' ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ, Gern empfang' ich dieses Geschenk, und es freuet mein Herz sich,
ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήϑω Daß du noch meiner gedenkst, des Liebenden, nimmer vergessend,
τιμῆς, ἧς τέ μ' ἔοικε τετιμῆσϑαι μετ' Ἀχαιοῖς. Mich mit geziemender Ehr' in Argos' Volke zu ehren.
σοὶ δὲ ϑεοὶ τῶνδ' ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοῖεν.« 650 Lohnen es dir die Götter mit herzerfreuendem Danke!
    ὣς φάτο· Πηλεΐδης δὲ πολὺν καϑ' ὅμιλον Ἀχαιῶν     Jener sprach's, und Achilleus, die Schar der Achaier durchwandelnd,
ᾤχετ', ἐπεὶ πάντ' αἶνον ἐπέκλυε Νηλεΐδαο. Ging, nachdem er das Lob des Neleiaden vernommen.
    αὐτὰρ ὃ πυγμαχίης ἀλεγεινῆς ϑῆκεν ἄεϑλα. Jetzt der schrecklichen Wette des Faustkampfs setzt' er die Preise.
ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κατέδησ' ἐν ἀγῶνι Führend band er im Kreis' ein arbeitduldendes Maultier,
ἑξετέ' ἀδμήτην, ἥ τ' ἀλγίστη δαμάσασϑαι· 655 Ungezähmt, sechsjährig, und hart zu bezähmendes Trotzes;
τῷ δ' ἄρα νικηϑέντι τίϑει δέπας ἀμφικύπελλον. Doch dem Besiegeten ward ein doppelter Becher beschieden.
στῆ δ' ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν Ἀργεΐοισιν ἔειπεν· Aufrecht stand der Peleid', und redete vor den Argeiern:
    »Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί,     Atreus' Söhn', und ihr andern, ihr hellumschienten Achaier,
ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω, Hierum laßt zween Männer, die tapfersten hier, sich bekämpfen,
πὺξ μάλ' ἀνασχομένω πεπληγέμεν. ᾧ δέ κ' Ἀπόλλων 660 Hoch die Händ' aufhebend zum Faustkampf. Wem nun Apollon
δώῃ καμμονίην, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί, Gibt, als Sieger zu stehn, erkannt von allen Achaiern,
ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κλισίηνδε νεέσϑω· Solcher führ' ins Gezelt das arbeitduldende Maultier;
αὐτὰρ ὁ νικηϑεὶς δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον.« Doch wer im Kampf erlag, empfange den doppelten Becher.
    ὣς ἔφατ'· ὤρνυτο δ' αὐτίκ' ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε     Jener sprach's; da erhub sich ein Mann, machtvoll und gewaltig,
εἰδὼς πυγμαχίης, υἱὸς Πανοπῆος Ἐπειός, 665 Panopeus' Sohn Epeios, geübt in der Kunde des Faustkampfs.
ἅψατο δ' ἡμιόνου ταλαεργοῦ φώνησέν τε· Der nun rief, anfassend das arbeitduldende Maultier:
    »ἆσσον ἴτω, ὅς τις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον·     Komme heran, wer begehrt den doppelten Becher zu nehmen!
ἡμίονον δ' οὐ φημί τιν' ἀξέμεν ἄλλον Ἀχαιῶν Aber das Maultier, mein' ich, entführt kein andrer Achaier,
πυγμῇ νικήσαντ', ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος. Siegend im Kampfe der Faust; denn ich rühme mich selber dem besten.
ἢ οὐχ ἅλις, ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ' ἄρα πως ἦν 670 Nicht genug, daß der Schlacht ich ermangele? Traun ja unmöglich
ἐν πάντεσσ' ἔργοισι δαήμονα φῶτα γενέσϑαι. Könnt' in jeglichem Werk ein Sterblicher Kunde gewinnen.
ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται Dieses verkünd' ich zuvor, und das wird wahrlich vollendet:
ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν τ' ὁστέ' ἀράξω· Ganz den Leib zerschmettr' ich umher, und Gebeine zermalm' ich!
κηδεμόνες δέ οἱ ἐνϑάδ' ἀολλέες αὖϑι μενόντων, Bleibe denn hier miteinander die Schar der Leichenbesorger,
οἵ κέ μιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὐπὸ χερσὶ δαμέντα.« 675 Daß sie dem Mann wegtragen, von meiner Stärke gebändigt.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.     Jener sprach's; doch alle verstummten umher, und schwiegen.
Εὐρύαλος δέ οἱ οἶος ἀνίστατο ἰσόϑεος φώς – Nur der göttliche Mann Euryalos trat ihm entgegen,
Μηκιστῆος ὑὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος, Er des Mekistheus' Sohn, des taläonidischen Herrschers,
ὅς ποτε Θήβασδ' ἦλϑε δεδουπότος Οἰδιπόδαο Welcher in Thebe vordem, am Leichenfest des erschlagnen
ἐς τάφον· ἔνϑα δὲ πάντας ἐνίκαε Καδμεΐωνας –· 680 Ödipus, alles Volk der Kadmeionen besieget.
τὸν μὲν Τυδεΐδης δουρικλυτὸς ἀμφεπονεῖτο Emsig bereitete diesen der speerberühmte Tydeide,
ϑαρσύνων ἔπεσιν· μέγα δ' αὐτῷ βούλετο νίκην. Sprach ermunternde Wort', und wünscht' ihm herzlich den Siegsruhm.
ζώμα δέ οἱ πρῶτον παρακάββαλεν, αὐτὰρ ἔπειτα Erstlich legt' er den Gürtel ihm dar, und reichte darauf ihm
δῶκεν ἱμάντας ἐυτμήτους βοὸς ἀγραύλοιο. Schöngeschnittene Riemen des mächtigen Stiers von der Weide.
τὼ δὲ ζωσαμένω βήτην ἐς μέσσον ἀγῶνα, 685 Als sich beide gegürtet, da traten sie vor in den Kampfkreis.
ἄντα δ' ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅμ' ἄμφω Gegeneinander zugleich mit gewaltigen Armen sich hebend,
σύν ῥ' ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχϑεν Stürmten sie an, und es mischten die lastenden Arme sich ringsum;
δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ', ἔρρεε δ' ἱδρὼς Schrecklich erscholl um die Kiefer der Fäuste Geklatsch, und der Angstschweiß
πάντοϑεν ἐκ μελέων. ἐπὶ δ' ὤρνυτο δῖος Ἐπειός, Floß von den Gliedern herab. Nun erhub sich der edle Epeios
κόψε δὲ παπτήναντα παρήιον· οὐδ' ἄρ' ἔτι δὴν 690 Hoch, und schlug auf den Backen des Schauenden, daß er nicht länger
ἑστήκειν, αὐτοῦ γὰρ ὑπήριπε φαίδιμα γυῖα. Stehen konnt', und zur Erde die blühenden Glieder ihm sanken.
ὡς δ' ὅϑ' ὑπὸ φρικὸς βορέω ἀναπάλλεται ἰχϑὺς Wie vor dem kräuselnden Nord ein Fisch aus dem Wasser emporspringt
ϑίν' ἐν φυκιόεντι, μέλαν δέ ἑ κῦμ' ἐκάλυψεν, Am meergrasigen Strand, und die dunkele Wog' ihn bedecket:
ὣς πληγεὶς ἀνέπαλτο· ἀτὰρ μεγάϑυμος Ἐπειὸς So von dem Streich aufsprang er. Allein der erhabne Epeios
χερσὶ λαβὼν ὤρϑωσε. φίλοι δ' ἀμφέσταν ἑταῖροι, 695 Stellt' ihn empor bei den Händen; und traute Freund', ihn umeilend,
οἵ μιν ἄγον δι' ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν Führten ihn weg durch den Kreis mit schwernachschleppenden Füßen,
αἷμα παχὺ πτύοντα, κάρη βάλλονϑ' ἑτέρωσε· Dickes Blut ausspeiend, das Haupt gehängt auf die Schulter;
κὰδ' δ' ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν ἄγοντες, Zwischen sich dann den Betäubten und Irrenden setzten sie nieder.
αὐτοὶ δ' οἰχόμενοι κόμισαν δέπας ἀμφικύπελλον. Andere gingen indes, und trugen den doppelten Becher.
    Πηλεΐδης δ' αἶψ' ἄλλα κατὰ τρίτα ϑῆκεν ἄεϑλα, 700     Peleus' Sohn nun setzte noch andere Preise des Kampfes,
δεικνύμενος Δαναοῖσι, παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς· Zeigend dem Danaervolk, des mühsamstrebenden Ringens:
τῷ μὲν νικήσαντι μέγαν τρίποδ' ἐμπυριβήτην, Erst dem Sieger ein groß dreifüßig Geschirr auf dem Feuer,
τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον Ἀχαιοί· Welches in Wert zwölf Rinder bei sich die Danaer schätzten;
ἀνδρὶ δὲ νικηϑέντι γυναῖκ' ἐς μέσσον ἔϑηκεν, Doch in dem Besiegeten stellt' er ein blühendes Weib in den Kampfkreis,
πολλὰ δ' ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑ τεσσαράβοιον. 705 Klug in mancherlei Kunst, und geschätzt vier Rinder an Werte.
στῆ δ' ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν Ἀργεΐοισιν ἐειπεν· Aufrecht stand der Peleid', und redete vor den Argeiern:
    »ὄρνυσϑ', οἳ καὶ τούτου ἀέϑλου πειρήσεσϑον.«     Kommt hervor, wer begehrt auch diesen Kampf zu versuchen!
    ὣς ἔφατ'· ὦρτο δ' ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας, Jener sprach's; da erhub sich der Telamonier Ajas,
ἂν δ' Ὀδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο, κέρδεα εἰδώς. Auch der erfindungsreiche Odysseus, kundig des Vorteils.
ζωσαμένω δ' ἄρα τώ γε βάτην ἐς μέσσον ἀγῶνα, 710 Als sich beide gegürtet, da traten sie vor in den Kampfkreis,
ἀγκὰς δ' ἀλλήλων λαβέτην χερσὶ στιβαρῇσιν Faßten sich dann einander umschmiegt mit gewaltigen Armen:
ὡς ὅτ' ἀμείβοντες, τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων, Gleich den begegnenden Sparren, die fest der Zimmerer fügte,
δώματος ὑψηλοῖο, βίας ἀνέμων ἀλεείνων. Eines erhabnen Gebäus, die Gewalt der Winde vermeidend.
τετρίγει δ' ἄρα νῶτα ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν Beiden knirschte der Rücken, von stark umschlungenen Armen
ἑλκόμενα στερεῶς, κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς· 715 Angestrengt und gezuckt; und es strömte der Schweiß von den Gliedern;
πυκναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὤμους Aber häufige Striemen umher an den Seiten und Schultern,
αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον· οἳ δὲ μάλ' αἰεὶ Rot von schwellendem Blut, erhuben sich; immer voll Sehnsucht
νίκης ἰέσϑην τρίποδος πέρι ποιητοῖο. Rangen sie beide nach Sieg, um den schöngegossenen Dreifuß.
οὔτ' Ὀδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι, Weder Odysseus vermocht' ihn verrückt auf den Boden zu schmettern,
οὔτ' Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ' ἔχεν ἲς Ὀδυσῆος. 720 Noch auch Ajas vermocht' es, gehemmt von der Kraft des Odysseus.
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἀνίαζον ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς, Aber nachdem schon murrten die hellumschienten Achaier,
δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας· Jetzo begann zu jenem der Telamonier Ajas:
    »διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ,     Edler Laertiad', erfindungsreicher Odysseus,
ἤ μ' ἀνάειρ' ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ' αὖ Διὶ πάντα μελήσει.« Hebe mich, oder ich dich; für das übrige sorge Kronion!
    ὣς εἰπὼν ἀνάειρε. δόλου δ' οὐ λήϑετ' Ὀδυσσεύς· 725     Sprach's, und hub ihn empor; doch der List vergaß nicht Odysseus,
κόψ' ὄπιϑεν κώληπα τυχών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα, Schlug ihm von hinten die Beugung des Knies, und löst' ihm die Glieder:
κὰδ δ' ἔπεσ' ἐξοπίσω· ἐπὶ δὲ στήϑεσσιν Ὀδυσσεὺς Rücklings warf er ihn hin, und es sank von oben Odysseus
κάππεσε· λαοὶ δ' αὖ ϑηεῦντό τε ϑάμβησάν τε. Ihm auf die Brust; rings schauten erstaunt und wundernd die Völker.
δεύτερος αὖτ' ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς· Jetzo hub auch jenen der herrliche Dulder Odysseus,
κίνησεν δ' ἄρα τυτϑὸν ἀπὸ χϑονός, οὐ δέ τ' ἄειρεν, 730 Und bewegt' ihn vom Boden ein weniges, nicht ihn erhebend;
ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χϑονὶ κάππεσον ἄμφω Dennoch beugt' er sein Knie; da sanken sie beid' auf den Boden
πλησίοι ἀλλήλοισι, μιάνϑησαν δὲ κονίῃ. Dicht aneinander hinab, ringsum mit Staube besudelt.
καί νύ κε τὸ τρίτον αὖτις ἀναΐξαντ' ἐπάλαιον, Und zum drittenmal hätten sie beid' aufspringend gerungen;
εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ κατέρυκεν· Aber Achilleus erhub sich, und hemmte sie, also beginnend:
    »μηκέτ' ἐρείδεσϑον μηδὲ τρίβεσϑε κακοῖσιν· 735     Nicht mehr strebt miteinander, euch selbst abmattend in Arbeit.
νίκη δ' ἀμφοτέροισιν. ἀέϑλια δ' ἶσ' ἀνελόντες Beiden gebührt der Sieg; mit gleichem Preis denn belohnet.
ἔρχεσϑ', ὄφρα καὶ ἄλλοι ἀεϑλεύωσιν Ἀχαιοί.« Geht, damit noch andre der Danaer eifern im Kampfspiel.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίϑοντο,     Jener sprach's; da hörten sie aufmerksam, und gehorchten;
καί ῥ' ἀπομορξαμένω κονίην δύσαντο χιτῶνας. Wischten sich ab den Staub, und hüllten die Röck' um die Schultern.
    Πηλεΐδης δ' αἶψ' ἄλλα τίϑει ταχυτῆτος ἄεϑλα, 740     Peleus' Sohn nun setzte noch andere Preise dem Wettlauf:
ἀργύρεον κρητῆρα, τετυγμένον· ἓξ δ' ἄρα μέτρα Einen silbernen Krug von prangender Kunst; er umfaßte
χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει ἐνίκαε πᾶσαν ἐπ' αἶαν Sechs der Maß', und besiegt' an Schönheit all' auf der Erde
πολλόν, ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν. Weit; denn kunsterfahrne Sidonier schufen ihn sinnreich;
Φοίνικες δ' ἄγον ἄνδρες ἐπ' ἠεροειδέα πόντον, Aber phönikische Männer, auf finsteren Wogen ihn bringend,
στῆσαν δ' ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν· 745 Boten in Häfen ihn feil, und schenkten ihn endlich dem Thoas;
υἷος δὲ Πριάμοιο Λυκάονος ὦνον ἔδωκεν Drauf für den Priamiden Lykaon gab zur Bezahlung
Πατρόκλῳ ἥρωι Ἰησονίδης Ἐύνηος. Ihn dem Held Patroklos Jasons Sohn Euneos.
καὶ τὸν Ἀχιλλεὺς ϑῆκεν ἀέϑλια οὗ ἑτάροιο, Den nun setzt' Achilleus, den Freund zu ehren, zum Kampfpreis
ὅς τις ἐλαφρότατος ποσσὶ κραιπνοῖσι πέλοιτο· Ihm, der am schnellsten im Laufe der hurtigen Schenkel erschiene;
δευτέρῳ αὖ βοῦν ϑῆκε μέγαν καὶ πίονα δημῷ 750 Einen mächtigen Stier dem folgenden, schwer des Fettes;
ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισϑήι' ἔϑηκεν. Drauf des Goldes ein halbes Talent bestimmt' er dem letzten.
στῆ δ' ὀρϑὸς καὶ μῦϑον εν Ἀργεΐοισιν ἔειπεν· Aufrecht stand der Peleid', und redete vor den Argeiern:
    »ὄρνυσϑ', οἳ καὶ τούτου ἀέϑλου πειρήσεσϑε.«     Kommt hervor, wer begehrt auch diesen Kampf zu versuchen!
    ὣς ἔφατ'· ὤρνυτο δ' αὐτίκ' Ὀιλήος ταχὺς Αἴας, Sprach's; und Ajas erhub sich, der schnelle Sohn des Oileus,
ἂν δ' Ὀδυσεὺς πολύμητις, ἔπειτα δὲ Νέστορος υἱὸς 755 Drauf Odysseus im Rate gewandt, und Antilochos endlich,
Ἀντίλοχος· ὃ γὰρ αὖτε νέους ποσὶ πάντας ἐνίκα. Nestors Sohn; denn rasch vor den Jünglingen siegt' er im Wettlauf.
στὰν δὲ μεταστοιχί· σήμηνε δὲ τέρματ' Ἀχιλλεύς. Alle gereiht nun standen; es wies das Zeichen Achilleus.
τοῖσι δ' ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· ὦκα δ' ἔπειτα Ihnen erstreckte der Lauf von dem Stande sich; aber in Eile
ἔκφερ' Ὀιλιάδης, ἐπὶ δ' ὤρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς Stürmete Ajas voran; ihm flog der edle Odysseus
ἄγχι μάλ', ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐυζώνοιο 760 Nahe gedrängt: so wie dicht an des schöngegürteten Weibes
στήϑεός ἐστι κανών, ὅν τ' εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ Busen das Webschiff fliegt, das schön mit den Händen sie herwirft,
πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ μίτον, ἀγχόϑι δ' ἴσχει Zartes Gespinst ausziehend zum Eintrag; nahe dem Busen
στήϑεος· ὣς Ὀδυσεὺς ϑέεν ἐγγύϑεν, αὐτὰρ ὄπισϑεν Lenkt sie es: also verfolgt' ihn Odysseus nah; und von hinten
ἴχνια τύπτε πόδεσσι πάρος κόνιν ἀμφιχυϑῆναι· Trat er die Spur mit den Füßen, eh' fallend der Sand sie bedeckte;
κὰδ δ' ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ' ἀυτμένα δῖος Ὀδυσσεὺς 765 Und an den Nacken ihm strömte den Hauch der edle Odysseus
αἰεὶ ῥίμφα ϑέων. ἴαχον δ' ἔπι πάντες Ἀχαιοὶ Stets im geflügelten Lauf; und daher schrien alle Achaier
νίκης ἱεμένῳ, μάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον. Ihm, wie er strebte nach Sieg, den Eilenden mehr noch ermunternd.
ἀλλ' ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον, αὐτίκ' Ὀδυσσεὺς Als sie dem Ende des Laufs nun naheten, betet' Odysseus
εὔχετ' Ἀϑηναίῃ γλαυκώπιδι ὃν κατὰ ϑυμόν· Schnell zu des mächtigen Zeus' blauäugiger Tochter im Herzen:
    »κλῦϑι, ϑεά· ἀγαϑή μοι ἐπίρροϑος ἐλϑὲ ποδοῖιν.« 770     Höre mich, Göttin, mit Huld, und bringe mir Hilfe zum Wettlauf!
ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε Παλλὰς Ἀϑήνη· Also sprach er flehend; ihn hörete Pallas Athene;
γυῖα δ' ἔϑηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν. Leicht ihm schuf sie die Glieder, die Füß, und die Arme von oben.
ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ἔμελλον ἐπαΐξεσϑαι ἄεϑλον, Als sie nun annahten hinanzufliegen zum Kampfpreis;
ἔνϑ' Αἴας μὲν ὄλισϑε ϑέων – βλάψεν γὰρ Ἀϑήνη –, Jetzo strauchelte Ajas im Lauf, denn es irrt' ihn Athene,
τῇ ῥα βοῶν κέχυτ' ὄνϑος ἀποκταμένων ἐριμύκων, 775 Dort wo der Unrat lag der geschlachteten brüllenden Rinder,
οὓς ἐπὶ Πατρόκλῳ πέφνεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· Die zu Patroklos' Ehre der Peleione getötet;
ἐν δ' ὄνϑου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνάς τε· Und mit dem Rinderkot ward Mund und Nas' ihm besudelt.
κρητῆρ' αὖτ' ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς, Aber den Krug ergriff der herrliche Dulder Odysseus
ὡς ἦλϑε φϑάμενος· ὃ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος Αἴας. Schnell, wie zuvor er kam; und den Stier der gewaltige Ajas.
στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς ἀγραύλοιο, 780 Dieser stand, in den Händen das Horn des gewendeten Rindes,
ὄνϑον ἀποπτύων, μετὰ δ' Ἀργεΐοισιν ἔειπεν· Immer noch Kot ausspeiend, und redete vor den Argeiern:
    »ὢ πόποι, ἦ μ' ἔβλαψε ϑεὰ πόδας, ἣ τὸ πάρος περ     Traun, wohl irrte die Göttin im Laufe mich, welche von jeher
μήτηρ ὣς Ὀδυσῆι παρίσταται ἠδ' ἐπαρήγει.« Mütterlich naht dem Odysseus, ihm beizustehn und zu helfen!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπ' αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.     Jener sprach's; und umher erhuben sie frohes Gelächter.
Ἀντίλοχος δ' ἄρα δὴ λοισϑήιον ἔκφερ' ἄεϑλον 785 Auch Antilochos jetzo enttrug den letzten der Preise
μειδιάων, καὶ μῦϑον ἐν Ἀργεΐοισιν ἔειπεν· Lächelnd umher, und also vor Argos' Söhnen begann er:
    »εἰδόσιν ὔμμ' ἐρέω πᾶσιν, φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν     Freunde, das wißt ihr alle, doch sag' ich es: daß auch anitzt noch
ἀϑάνατοι τιμῶσι παλαιοτέρους ἀνϑρώπους. Ehre den älteren Menschen verleihn die unsterblichen Götter.
Αἴας μὲν γὰρ ἐμεῦ ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν, Ajas zwar ist nur ein weniges älter denn ich bin;
οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων τ' ἀνϑρώπων· 790 Jener indes ist früheres Stamms, und früherer Menschen:
ὠμογέροντα δέ μιν φάσ' ἔμμεναι· ἀργαλέον δὲ Doch man preist sein Alter ein grünendes; schwerlich gelingt es,
ποσσὶν ἐριδήσασϑαι Ἀχαιοῖς, εἰ μὴ Ἀχιλλεῖ.« Daß im Lauf ihn ereil' ein Danaer, außer Achilleus.
    ὣς φάτο, κύδηνεν δὲ ποδώκεα Πηλεΐωνα.     Jener sprach's, lobpreisend den rüstigen Peleionen.
τὸν δ' Ἀχιλεὺς μύϑοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν· Aber Achilleus drauf antwortete, solches erwidernd:
    »Ἀντίλοχ', οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος, 795     Nicht umsonst, Antilochos, sei dies Lob dir geredet;
ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιϑήσω.« Sondern ich will des Goldes ein halbes Talent dir hinzutun.
    ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει, ὅ δ' ἐδέξατο χαίρων.     Sprach's, und reicht' ihm das Gold; und freudig nahm es der Jüngling.
    αὐτὰρ Πηλεΐδης κάτα μὲν δολιχόσκιον ἔγχος Jetzo trug der Peleide die weithinschattende Lanze,
ϑῆκ· ἐς ἀγῶνα φέρων, κάτα δ' ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν, Samt dem Schild' und dem Helm, und legte sie nieder im Kampfkreis,
τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ μιν Πάτροκλος ἀπηύρα. 800 Jene Wehr des Sarpedon, die jüngst Patroklos erbeutet.
στῆ δ' ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν Ἀργεΐοισιν ἔειπεν· Aufrecht stand der Peleid', und redete vor den Argeiern:
    »ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,     Hierum laßt zween Männer, die tapfersten unseres Heeres,
τεύχεα ἑσσαμένω, ταμεσίχροα χαλκὸν ἑλόντε, Beid' in Waffen gehüllt, und zerschneidendes Erz in den Händen,
ἀλλήλων προπάροιϑεν ὁμίλου πειρηϑῆναι. Angestrengt einander vor Argos' Volk sich versuchen,
ὁππότερός κε φϑῇσιν ὀρεξάμενος χρόα καλόν, 805 Wer nun den blühenden Leib des anderen eher verletzet,
ψαύσῃ δ' ἐνδίνων διά τ' ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα, Durch die Waffen das Fleisch und das dunkele Blut ihm berührend:
τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον Dem gewähr' ich zum Preise dies Schwert voll silberner Buckeln,
καλὸν Θρηίκιον, τὸ μὲν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων· Schön, von thrakischer Kunst, das ich Asteropäos geraubet.
τεύχεα δ' ἀμφότεροι ξυνήια ταῦτα φερέσϑων, Aber die Rüstungen hier empfangen sie beide gemeinsam;
καί σφιν δαῖτ' ἀγαϑὴν παραϑήσομεν ἐν κλισίῃσιν.« 810 Und mit köstlichem Mahle bewirt' ich sie beid' im Gezelte.
    ὣς ἔφατ'· ὦρτο δ' ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,     Jener sprach's; da erhub sich der Telamonier Ajas,
ἂν δ' ἄρα Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης. Auch der Tydeid' erstand, der starke Held Diomedes.
οἳ δ' ἐπεὶ οὖν ἑκάτερϑεν ὁμίλου ϑωρήχϑησαν, Als sie nun beiderseits im versammelten Volk sich gewappnet;
ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε μάχεσϑαι, Traten sie beid' in die Mitte hervor, voll Begierde des Kampfes,
δεινὸν δερκομένω· ϑάμβος δ' ἔχε πάντας Ἀχαιούς. 815 Mit androhendem Blick; und Staunen ergriff die Achaier.
ἀλλ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες, Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegeneinander;
τρὶς μὲν ἐπήιξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὡρμήϑησαν. Dreimal rannten sie an, und dreimal stürmten sie nahe.
ἔνϑ' Αἴας μὲν ἔπειτα κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐίσην Ajas darauf stieß jenem den Schild von gerundeter Wölbung;
νύξ', οὐδὲ χρό' ἵκανεν· ἔρυτο γὰρ ἔνδοϑι ϑώρηξ· Doch nicht rührt' er den Leib; ihm wehrt' inwendig der Harnisch.
Τυδεΐδης δ' ἄρ' ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος μεγάλοιο 820 Aber der Held Diomedes hinweg am mächtigen Schild' ihm
αἰὲν ἐπ' αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκῇ. Zielet' er stets nach dem Hals mit der blinkenden Schärfe des Speeres.
καὶ τότε δή ῥ' Αἴαντι περιδδείσαντες Ἀχαιοὶ Laut nun riefen daher, um Ajas besorgt, die Achaier,
παυσαμένους ἐκέλευσαν ἀέϑλια ἶσ' ἀνελέσϑαι. Daß sie vom Streit abließen, und gleich sich teilten den Kampfpreis.
αὐτὰρ Τυδεΐδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως Aber Achilleus gab das große Schwert dem Tydeiden,
σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐυτμήτῳ τελαμῶνι. 825 Samt der Scheid' in die Hand, und dem schöngeschnittenen Riemen.
    αὐτὰρ Πηλεΐδης ϑῆκεν σόλον αὐτοχόωνον,     Jetzo trug der Peleide die rohgegossene Kugel,
ὃν πρὶν μὲν ῥίψασκε μέγα σϑένος Ἠετίωνος· Welche vordem geworfen Eëtions mächtige Stärke;
ἀλλ' ἦ τοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, Aber jenen erschlug der mutige Renner Achilleus,
τὸν δ' ἄγετ' ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσιν. Und entführt' in Schiffen mit anderer Habe die Kugel.
στῆ δ' ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν Ἀργεΐοισιν ἔειπεν· 830 Aufrecht stand der Peleid', und redete vor den Argeiern:
    »ὄρνυσϑ', οἳ καὶ τούτου ἀέϑλου πειρήσεσϑε.     Kommt hervor, wer begehrt auch diesen Kampf zu versuchen!
εἴ οἱ καὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροϑι πίονες ἀγροί, Wenn er auch weit umher fruchttragende Äcker beherrschet,
ἕξει μιν καὶ πέντε περιπλομένους ἐνιαυτοὺς Hat er daran zu fünf umrollender Jahre Vollendung
χρεώμενος· οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου Reichen Gebrauch: denn nimmer ihm darf aus Mangel des Eisens
ποιμὴν οὐδ' ἀροτὴρ εἶσ' ἐς πόλιν, ἀλλὰ παρέξει.« 835 Weder Hirt noch Pflüger zur Stadt gehn, sondern er reicht ihm.
    ὣς ἔφατ'· ὦρτο δ' ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης,     Jener sprach's; da erhub sich der streitbare Held Polypötes,
ἂν δὲ Λεοντῆος κρατερὸν μένος ἀντιϑέοιο, Auch Leonteus Kraft, des göttergleichen Beherrschers,
ἂν δ' Αἴας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος Ἐπειός. Ajas auch, der Telamonid', und der edle Epeios.
ἑξείης δ' ἵσταντο, σόλον δ' ἕλε δῖος Ἐπειός, Alle gereiht nun standen: da faßt' Epeios die Kugel,
ἧκε δὲ δινήσας· γέλασαν δ' ἔπι πάντες Ἀχαιοί. 840 Schwang sie ins Wirbel, und warf; und es lachten umher die Achaier.
δεύτερος αὖτ' ἀφέηκε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος· Hierauf nahm sie und warf des Ares' Sprößling Leonteus;
τὸ τρίτον αὖτ' ἔρριψε μέγας Τελαμώνιος Αἴας Nächst ihm drauf entschwang sie der Telamonier Ajas
χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, καὶ ὑπέρβαλε σήματα πάντων. Aus der gewaltigen Hand, daß sie hinflog über die Zeichen.
ἀλλ' ὅτε δὴ σόλον εἷλε μενεπτόλεμος Πολυποίτης, Doch da die Kugel ergriff der streitbare Held Polypötes:
ὅσσον τίς τ' ἔρριψε καλαύροπα βουκόλος ἀνήρ – 845 Weit wie ein Rinderhirt den gebogenen Stecken entschwinget,
ἣ δὲ ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας –, Welcher im Wirbel gedreht hinfliegt durch die weidenden Rinder:
τόσσον παντὸς ἀγῶνος ὑπέρβαλε· τοὶ δ' ἐβόησαν. So ganz über den Kreis entschwang er sie; alle nun schrien auf.
ἀνστάντες δ' ἕταροι Πολυποίταο κρατεροῖο Und es erhuben sich Freunde des göttlichen Manns Polypötes,
νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἔφερον βασιλῆος ἄεϑλον. Die zu den räumigen Schiffen den Preis hintrugen des Königs.
    αὐτὰρ ὃ τοξευτῇσι τίϑει ἰόεντα σίδηρον, 850     Hierauf setzte den Schützen der Held blauschimmerndes Eisen,
κὰδ δ' ἐτίϑει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ' ἡμιπέλεκκα. Zehn zweischneidige Äxt', und zehn der Beile zum Kampfpreis.
ἱστὸν δ' ἔστησεν νηὸς κυανοπρῴροιο Dann erhub er den Mast des schwarzgeschnäbelten Meerschiffs
τηλοῦ ἐπὶ ψαμάϑοις, ἒκ δὲ τρήρωνα πέλειαν Fern am kiesigen Strand; und eine schüchterne Taube
λεπτῇ μηρίνϑῳ δῆσεν ποδός, ἧς ἄρ' ἀνώγει Band er daran mit dem Fuß an dünnem Faden, zum Ziele
τοξεύειν· »ὃς μέν κε βάλῃ τρήρωνα πέλειαν, 855 Ihrem Geschoß. Wer nun die schüchterne Taube getroffen,
πάντας ἀειράμενος πελέκεας οἶκόνδε φερέσϑω· Nehme die doppelten Äxte gesamt, zum Gezelte sie tragend;
ὃς δέ κε μηρίνϑοιο τύχῃ, ὄρνιϑος ἁμαρτών, – Wer indes den Faden nur trifft, und den Vogel verfehlet,
ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος – ὃ δ' οἴσεται ἡμιπέλεκκα.« Solcher mag wie besiegt mit den kleineren Beilen hinweggehn.
    ὣς ἔφατ'· ὦρτο δ' ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος,     Jener sprach's; da erhub sich die Kraft des herrschenden Teukros,
ἂν δ' ἄρα Μηριόνης ϑεράπων ἐὺς Ἰδομενήος. 860 Auch Meriones dann, Idomeneus' tapferer Kriegsfreund.
κλήρους δ' ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, Beid' itzt nahmen sich Los', und schüttelten; aber des Teukros'
Τεῦκρος δὲ πρῶτος κλήρῳ λάχεν. αὐτίκα δ' ἰὸν Sprang aus dem ehernen Helm. Sogleich von gespanneter Senne
ἧκεν ἐπικρατέως, οὐ δ' ἠπείλησεν ἄνακτι Schnellt' er den Pfeil mit Gewalt; doch nicht gelobt' er dem Herrscher
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην. Feirend die Dankhekatombe der Erstlingslämmer zu opfern.
ὄρνιϑος μὲν ἅμαρτε· μέγηρε γάρ οἱ τό γ' Απόλλων· 865 Siehe den Vogel verfehlt' er; denn ihm mißgönnt' es Apollon;
αὐτὰρ ὃ μήρινϑον βάλε πὰρ πόδα, τῇ δέδετ' ὄρνις· Aber er traf den Faden am Fuß des gebundenen Vogels,
ἀντικρὺ δ' ἀπὸ μήρινϑον τάμε πικρὸς ὀιστός. Und es durchschnitt den Faden das Erz des herben Geschosses.
ἣ μὲν ἔπειτ' ἤιξε πρὸς οὐρανόν, ἣ δὲ παρείϑη Aufwärts schwang die Taub' in die Lüfte sich, aber herunter
μήρινϑος ποτὶ γαῖαν· ἀτὰρ κελάδησαν Ἀχαιοί. Hing der Faden zur Erd'; und laut aufschrien die Achaier.
σπερχόμενος δ' ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς 870 Eilend nunmehr entriß Meriones jenem den Bogen
τόξον, ἀτὰρ δὴ ὀιστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴϑυνεν· Aus der Hand; denn den Pfeil hielt längst er bereit, um zu schnellen.
αὐτίκα δ' ἠπείλησεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι Alsobald gelobt' er dem treffenden Phöbos Apollon
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην. Feirend die Dankhekatombe der Erstlingslämmer zu opfern.
ὕψι δ' ὑπὸ νεφέων εἶδε τρήρωνα πέλειαν· Hoch nun unter den Wolken ersah er die schüchterne Taube;
τῇ ῥ' ὅ γε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος βάλε μέσσην. 875 Und wie im Kreise sie flog, durchschoß er sie unter dem Flügel:
ἀντικρὺ δὲ διῆλϑε βέλος. τὸ μὲν ἂψ ἐνὶ γαίῃ Ganz hindurch drang stürmend der Pfeil, und zurück auf die Erde
πρόσϑεν Μηριόναο πάγη ποδός· αὐτὰρ ἡ ὄρνις Bohrt' er hinab vor den Fuß des Meriones; aber der Vogel
ἱστῷ ἐφεζομένη νηὸς κυανοπρῴροιο Ließ auf den Mast sich nieder des schwarzgeschnäbelten Meerschiffs,
αὐχέν' ἀπεκρέμασεν, σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασϑεν. Saß, und senkte den Hals, und die ausgebreiteten Flügel.
ὠκὺς δ' ἐκ μελέων ϑυμὸς πτάτο, τῆλε δ' ἀπ' αὐτοῦ 880 Bald entfloh aus den Gliedern der Geist, und ferne vom Mastbaum
κάππεσε· λαοὶ δ' αὖ ϑηεῦντό τε ϑάμβησάν τε. Sank er hinab: rings schauten erstaunt und wundernd die Völker.
ἂν δ' ἄρα Μηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρεν, Aber Meriones nahm die zehn zweischneidigen Äxte;
Τεῦκρος δ' ἡμιπέλεκκα φέρεν κοίλας ἐπὶ νῆας. Teukros die Beil' erhebend durchging die gebogenen Schiffe.
    αὐτὰρ Πηλεΐδης κάτα μὲν δολιχόσκιον ἔγχος,     Peleus' Sohn nun legte den ragenden Speer und ein Becken,
κὰδ δὲ λέβητ' ἄπυρον, βοὸς ἄξιον, ἀνϑεμόεντα 885 Rein von Glut, mit Blumen geziert, vom Werte des Stieres,
ϑῆκ' ἐς ἀγῶνα φέρων. καί ῥ' ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν· Hergebracht in den Kreis. Da erhuben sich Sender des Wurfspeers:
ἂν μὲν ἄρ' Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων, Erstlich erstand der Atreide, der Völkerfürst Agamemnon,
ἂν δ' ἄρα Μηριόνης ϑεράπων ἐὺς Ἰδομενῆος. Auch Meriones dann, Idomeneus' tapferer Kriegsfreund.
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς· Doch es begann vor ihnen der mutige Renner Achilleus:
    »Ἀτρεΐδη· ἴδμεν γάρ, ὅσον προβέβηκας ἁπάντων, 890     Atreus' Sohn, wir wissen, wie weit du allen vorangehst,
ἠδ' ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος· Auch wie weit du an Kraft und Speerwurf alle besiegest.
ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ' ἄεϑλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας Darum kehre du selbst mit diesem Preis zu den Schiffen;
ἔρχευ, ἀτὰρ δόρυ Μηριόνῃ ἥρωι πόρωμεν, Aber den Speer laß uns dem Held Meriones reichen,
εἰ σύ γε σῷ ϑυμῷ ἐϑέλοις· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε.« Wenn es dir im Herzen gefällt; ich wenigstens rat' es.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· 895     Jener sprach's; ihm gehorchte der Völkerfürst Agamemnon.
δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον, αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως Er nun reichte den Speer dem Meriones; aber der Held dort
Ταλϑυβίῳ κήρυκι δίδου περικαλλὲς ἄεϑλον. Gab dem Herold Talthybios hin den prangenden Kampfpreis.

 


 


 << zurück weiter >>