Homer
Ilias, 17. bis 24. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Τ Neunzehnter Gesang
    Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἀπ' Ὠκεανοῖο ῥοάων Eos im Safrangewand' Okeanos' Fluten entsteigend,
ὤρνυϑ', ἵν' ἀϑανάτοισι φάος φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν· Hub sich, Göttern das Licht und sterblichen Menschen zu bringen.
ἣ δ' ἐς νῆας ἵκανε ϑεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα. Jene nun kam zu den Schiffen, vom Gott herbringend die Gaben.
εὗρε δὲ Πατρόκλῳ περικείμενον ὃν φίλον υἱόν, Jetzo fand sie den Sohn gestreckt um den lieben Patroklos,
κλαίοντα λιγέως· πολέες δ' ἀμφ' αὐτὸν ἑταῖροι 5 Weinend mit lauter Stimm'; und viel' umher der Genossen
μύρονϑ'. ἣ δ' ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα ϑεάων Jammerten. Unter sie trat die silberfüßige Göttin;
ἔν τ' ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Und sie faßt' ihm die Hand, und redete, also beginnend:
    »τέκνον ἐμόν, τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ     Lieber Sohn, ihn, denk' ich, nun lassen wir, herzlich betrübt zwar,
κεῖσϑαι, ἐπεὶ δὴ πρῶτα ϑεῶν ἰότητι δαμάσϑη· Ruhen, nachdem ihn der Rat der ewigen Götter bezwungen.
τύνη δ' Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο, 10 Du nimm hier von Hephästos die hochgepriesene Rüstung,
καλὰ μάλ', οἷ' οὔ' πώ τις ἀνὴρ ὤμοισι φόρησεν.« Wunderschön, wie sie nimmer ein Mann um die Schulter getragen.
    ὣς ἄρα φωνήσασα ϑεὰ κατὰ τεύχε' ἔϑηκεν     Also sprach die Göttin, und legete nieder die Waffen,
πρόσϑεν Ἀχιλλῆος· τὰ δ' ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα. Vor dem Sohn; da rasselte laut das Wundergeschmeide.
Μυρμιδόνας δ' ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη Alle die Myrmidonen durchdrang Furcht; keiner auch wagt es,
ἄντην εἰσιδέειν, ἀλλ' ἔτρεσαν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς 15 Grade sie anzuschaun; sie entzitterten. Aber Achilleus,
ὡς εἶδ', ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἒν δέ οἱ ὄσσε So wie er sah, so ergriff ihn noch stärkerer Zorn; und die Augen
δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανϑεν· Strahlten ihm unter den Wimpern, wie schreckliche Flamme des Feuers.
τέρπετο δ' ἐν χείρεσσιν ἔχων ϑεοῦ ἀγλαὰ δῶρα. Freudig umfaßt' und hielt er die herrliche Gabe des Gottes.
αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν ᾗσι τετάρπετο δαίδαλα λεύσσων, Aber nachdem er sein Herz gesättiget, schauend das Wunder;
αὐτίκα μητέρα ἣν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 20 Schnell zur Mutter gewandt, die geflügelten Worte begann er:
    »μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ὅπλα ϑεὸς πόρεν, οἷ' ἐπιεικὲς     Mutter, die Waffen verlieh ein Gott mir, so wie sie wahrlich
ἔργ' ἔμεν ἀϑανάτων μηδὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι. Schafft der Unsterblichen Hand, kein sterblicher Mann sie bereitet.
νῦν δ' ἦ τοι μὲν ἐγὼ ϑωρήξομαι· ἀλλὰ μάλ' αἰνῶς Gleich denn jetzt erschein' ich in Rüstungen. Aber bekümmert
δείδω, μή μοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν Sorg' ich, daß mir indes Menötios' tapferem Sprößling
μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς 25 Fliegen, hineingeschmiegt in die erzgeschlagenen Wunden,
εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρόν – Drinnen Gewürm erzeugen, und ganz entstellen den Leichnam;
ἒκ δ' αἰὼν πέφαται –, κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ.« (Denn sein Geist ist entflohn!) und der Leib hinsink' in Verwesung.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·     Ihm antwortete drauf die silberfüßige Thetys:
»τέκνον, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. Mutig, o Sohn, und laß nicht dieses dein Herz dir bekümmern.
τῷ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκέμεν ἄγρια φῦλα, 30 Jenem versuch' ich selber hinwegzuscheuchen die Fliegen,
μυίας, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηιφάτους κατέδουσιν· Deren Geschlecht raubgierig erschlagene Männer verzehret.
ἤν περ γὰρ κῆταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν, Wenn er sogar daläge bis ganz zur Vollendung des Jahres,
αἰεὶ τῷδ' ἔσται χρὼς ἔμπεδος ἢ καὶ ἀρείων. Dennoch soll ihm der Leib unversehrt sein, oder noch schöner.
ἀλλὰ σύ γ' εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιούς, Rufe demnach zur Versammlung die edelsten Helden Achaias
μῆνιν ἀποειπὼν Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν 35 Ausgesöhnt von dem Zorne mit Atreus' Sohn Agamemnon;
αἶψα μάλ' ἐς πόλεμον ϑωρήσσεο, δύσεο δ' ἀλκήν.« Schnell dann eile gewappnet zum Kampf, und gürte mit Kraft dich.
    ὣς ἄρα φωνήσασα μένος πολυϑαρσὲς ἐνῆκεν·     Also redete jen', und gab ihm entschlossene Kühnheit.
Πατρόκλῳ δ' αὖτ' ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυϑρὸν Drauf dem Patroklos goß sie Ambrosiasaft in die Nase,
στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη. Und rotfunkelnden Nektar, den Leib unversehrt zu erhalten.
    αὐτὰρ ὃ βῆ παρὰ ϑῖνα ϑαλάσσης δῖος Ἀχιλλεὺς 40     Er nun ging am Gestade des Meers, der edle Achilleus,
σμερδαλέα ἰάχων, ὦρσεν δ' ἥρωας Ἀχαιούς. Schreiend mit grausem Getön, und erregte der Danaer Helden.
καί ῥ' οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον, Jene sogar, die zuvor im Kreis der Schiffe beharret,
οἵ τε κυβερνῆται καὶ ἔχον οἰήια νηῶ Auch die Steuerer selbst, die am Ruder saßen der Schiffe,
καὶ ταμίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν, σίτοιο δοτῆρες, Auch die Schaffner der Schiffe, das Brot zu verteilen geordnet;
καὶ μὴν οἳ τότε γ' εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ' Ἀχιλλεὺς 45 Sie auch eilten nunmehr zur Versammlung: weil Achilleus
ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ' ἀλεγεινῆς. Wieder erschien, der lange vom schrecklichen Kampfe gerastet.
τὼ δὲ δύω σκάζοντε βάτην Ἄρεος ϑεράποντε, Jene beid' auch hinkten daher, die Genossen des Ares,
Τυδεΐδης τε μενεπτόλεμος καὶ δῖος Ὀδυσσεύς, Tydeus' Sohn, der streitbare Held, und der edle Odysseus,
ἔγχει ἐρειδομένω· ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά· Matt auf die Lanze gestützt; denn sie trugen noch schmerzende Wunden;
κὰδ δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵζοντο κιόντες. 50 Und sie setzten sich beid' in den vordersten Reihn der Versammlung.
αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλϑεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων, Doch am spätesten kam der Herrscher des Volks Agamemnon,
ἕλκος ἔχων· καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ Krank an der Wund'; ihm hatt' in schreckenvoller Entscheidung
οὖτα Κόων Ἀντηνορίδης χαλκήρεϊ δουρί. Koon, Antenors Sohn, mit ehernem Speer sie gebohret.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἀολλίσϑησαν Ἀχαιοί. Aber nachdem sich alle zusammengedrängt die Achaier;
τοῖσι δ' ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· 55 Jetzo erstand vor ihnen und sprach der schnelle Achilleus:
    »Ἀτρεΐδη, ἦ ἄρ τι τόδ' ἀμφοτέροισιν ἄρειον     Atreus' Sohn, traun dieses war jüngst schon beiden erwünschter,
ἔπλετο, σοὶ καὶ ἐμοί, ὅτε νῶί περ ἀχνυμένω κῆρ Dir und mir selber zugleich; als wir, unmutiger Seele,
ϑυμοβόρῳ ἔριδι μενεήναμεν εἵνεκα κούρης; Mit herzkränkendem Zank uns ereiferten, wegen des Mägdleins!
τὴν ὄφελ' ἐν νήεσσι κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ Hätte doch an den Schiffen der Artemis Pfeil sie getötet,
ἤματι τῷ, ὅτ' ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας· 60 Jenes Tags, da ich selbst sie erkor aus der Beute Lyrnessos;
τῷ κ' οὐ τόσσοι Ἀχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας Ehe so viel Achaier den Staub mit den Zähnen gebissen,
δυσμενέων ὑπὸ χερσίν, ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος. Unter der Feinde Gewalt, weil ich im Zorne beharrte!
Ἕκτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ κέρδιον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς Hektorn war's und den Troern erfreulicher; doch die Achaier
δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσϑαι ὀίω. Werden noch lang', ich meine, sich unseres Zwistes erinnern.
ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ, 65 Aber vergangen sei das Vergangene, wie es auch kränkte;
ϑυμὸν ενὶ στήϑεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ. Dennoch das Herz im Busen bezähmen wir auch mit Gewalt uns.
νῦν δ' ἦ τοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρὴ Meinen Zorn nun hab' ich besänftiget; denn mir gebührt nicht,
ἀσκελέως αἰεὶ μενεαινέμεν· ἀλλ' ἄγε ϑᾶσσον Rastlos stets zu eifern voll Unmuts. Auf denn, sogleich nun
ὄτρυνον πόλεμόνδε κάρη κομάοντας Ἀχαιούς, Angereizt zum Gefechte die hauptumlockten Achaier:
ὄφρ' ἔτι καὶ Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλϑών, 70 Daß ich noch die Troer einmal versuche begegnend,
αἴ κ' ἐϑέλωσ' ἐπὶ νηυσὶν ἰαυέμεν. ἀλλά τιν' οἴω Ob an den Schiffen zu ruhn sie geneigt sind. Mancher indes wohl
ἀσπασίως αὐτῶν γόνυ καμψέμεν, ὅς κε φύγῃσιν Möchte sich herzlich froh die ermüdeten Kniee beugen,
δηίου ἐκ πολέμοιο ὑπ' ἔγχεος ἡμετέροιο.« Wenn er entrinnt dem blutigen Kampf und unserer Lanze!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἐχάρησαν ἐυκνήμιδες Ἀχαιοὶ     Jener sprach's; froh wurden die hellumschienten Achaier,
μῆνιν ἀπειπόντος μεγαϑύμου Πηλεΐωνος. 75 Als dem Zorn entsagte der mutige Peleione.
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων Jetzo begann vor ihnen der Völkerfürst Agamemnon,
αὐτόϑεν ἐξ ἕδρης, οὐδ' ἐν μέσσοισιν ἀναστάς· Dort von dem Sitz aufstehend, und nicht vortretend im Kreise:
    »ὦ φίλοι, ἥρωες Δαναοί, ϑεράποντες Ἄρηος,     Freund', ihr Helden des Danaerstamms, o Genossen des Ares!
ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκουέμεν, οὐδὲ ἔοικεν Ihn, der steht, anhören geziemet sich, nicht in die Red' ihm
ὑββάλλειν· χαλεπὸν γὰρ ἐπισταμένῳ περ ἐόντι. 80 Fallen; denn solches beschwert, wie viel auch wisse der Störer.
ἀνδρῶν δ' ἐν πολλῷ ὁμάδῳ πῶς κέν τις ἀκούσαι Bei so großem Getümmel des Volks wer vermag da zu hören,
ἢ εἴποι; βλάβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής. Wer zu reden? Betäubt wird sogar ein tönender Redner.
Πηλεΐδῃ μὲν ἐγὼν ἐνδείξομαι· αὐτὰρ οἱ ἄλλοι Peleus' Sohne nunmehr erklär' ich mich; aber ihr andern
σύνϑεσϑ' Ἀργέιοι μῦϑόν τ' εὖ γνῶτε ἕκαστος. Merkt, Argeier, es wohl, und beherziget jeder die Worte.
πολλάκι δή μοι τοῦτον Ἀχαιοὶ μῦϑον ἔειπον 85 Oft schon haben mir dieses Achaias Söhne gerüget,
καί τέ με νεικείεσκον· ἐγὼ δ' οὐκ αἴτιός εἰμι, Und mich bitter geschmäht; doch trag' ich dessen die Schuld nicht,
ἀλλὰ Ζεὺς καὶ μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις ἐρινύς, Sondern Zeus, das Geschick, und das nächtliche Schrecken Erinnys:
οἵ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην Die in der Volksversammlung zum heftigen Fehl mich verblendet,
ἤματι τῷ, ὅτ' Ἀχιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων. Jenes Tags, da ich selber Achilleus' Gab' ihm entwandte.
ἀλλὰ τί κεν ῥέξαιμι; ϑεὸς διὰ πάντα τελευτᾷ, 90 Aber was konnt' ich tun? Die Göttin wirkt ja zu allem,
πρέσβα Διὸς ϑυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται. Zeus' erhabene Tochter, die Schuld, die alle betöret,
οὐλομένη· τῇ μέν ϑ' ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ' οὔδει Schreckenvoll: leicht schweben die Füß' ihr; nimmer dem Grund' auch
πίλναται, ἀλλ' ἄρα ἥ γε κατ' ἀνδρῶν κράατα βαίνει Nahet sie, nein hoch wandelt sie her auf den Häuptern der Männer,
βλάπτουσ' ἀνϑρώπους· κατὰ δ' οὖν ἕτερόν γε πέδησεν. Reizen die Menschen zum Fehl; und wenigstens einen verstrickt sie.
καὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο, τόν περ ἄριστον 95 Ihn ja selber einmal, Zeus irrte sie, der an Gewalt doch
ἀνδρῶν ἠδὲ ϑεῶν φάσ' ἔμμεναι· ἀλλ' ἄρα καὶ τὸν Weit vor Menschen und Göttern emporragt; aber auch ihn hat
Ἥρη ϑῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν Here, wiewohl ein Weib, durch listige Ränke verleitet,
ἤματι τῷ, ὅτ' ἔμελλε βίην Ἡρακληείην Jenes Tags, wie Alkmene die hohe Kraft Herakles'
Ἀλκμήνη τέξεσϑαι ἐυστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ. Jetzo gebären sollt' in der starkummauerten Thebe.
ἦ τοι ὅ γ' εὐχόμενος μετέφη πάντεσσι ϑεοῖσιν· 100 Rühmend redete Zeus in der Schar der seligen Götter:
›κέκλυτέ μευ, πάντες τε ϑεοὶ πᾶσαί τε ϑέαιναι,     Hört mein Wort, ihr Götter umher, und ihr Göttinnen alle,
ὄφρ' εἴπω τά με ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνώγει. Daß ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet.
σήμερον ἄνδρα φάοσδε μογοστόκος Εἰλείϑυια Heute schafft an das Licht die ringende Eileithya
ἐκφανεῖ, ὃς πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξει, Einen Mann, der hinfort die Umwohnenden alle beherrschet,
τῶν ἀνδρῶν γενεῆς, οἵ ϑ' αἵματος ἐξ εμεῦ εἰσιν.‹ 105 Jenes Heldengeschlechts, die aus meinem Blute gezeugt sind.
τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδαε πότνια Ἥρη·     Listenreich antwortete drauf die Herrscherin Here:
›ψεύστης εἰς, οὐδ' αὖτε τέλος μύϑῳ ἐπιϑήσεις. Wahrlich du trügst, und nimmer zum Ausgang führst du die Rede.
εἰ δ' ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον, Ὀλύμπιε, καρτερὸν ὅρκον, Oder wohlan, gleich schwör', Olympier, heiligen Eid mir,
ἦ μὲν τὸν πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξειν, Daß gewiß er hinfort die Umwohnenden alle beherrsche,
ὅς κεν ἐπ' ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς 110 Welcher an diesem Tage dem Schoß des Weibes entsinket,
τῶν ἀνδρῶν, οἳ σῆς ἒξ αἵματός εἰσι γενέϑλης.‹ Jenes Heldengeschlechts, die aus deinem Blute gezeugt sind.
ὣς ἔφατο· Ζεὺς δ' οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν,     Jene sprach's; doch Zeus argwöhnete nichts des Betruges;
ἀλλ' ὄμοσεν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσϑη. Sondern schwur ihr den Eid, und büßte drauf die Verblendung.
Ἥρη δ' ἀίξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, Here voll Ungestüms entschwang sich den Höhn des Olympos;
καρπαλίμως δ' ἵκετ' Ἄργος Ἀχαιικόν, ἔνϑ' ἄρα ᾔδει 115 Und zur achaiischen Argos gelangte sie, wo ihr bekannt war
ἰφϑίμην ἄλοχον Σϑενέλου Περσηιάδαο· Sthenelos' edles Weib, des perseiadischen Königs.
ἣ δ' ἐκύει φίλον υἱόν, ὁ δ' ἕβδομος ἑστήκει μείς. Jene trug ein Knäblein, und jetzt war der siebente Monat.
ἐκ δ' ἄγαγε πρὸ φάοσδε καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα· Dies nun zog sie ans Licht, unzeitig annoch, und hemmte
Ἀλκμήνης δ' ἀπέπαυσε τόκον, σχέϑε δ' Εἰλειϑυίας. Dort der Alkmene Geburt, die Eileithyen entfernend.
αὐτὴ δ' ἀγγελέουσα Δία Κρονίωνα προσηύδα· 120 Selber nunmehr es verkündend, zu Zeus Kronion begann sie:
›Ζεῦ πάτερ, ἀργικέραυνε, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ ϑήσω.     Vater Zeus, Strahlschwinger, ein Wort nun leg' ich ans Herz dir.
ἤδη ἀνὴρ γέγον' ἐσϑλός, ὃς Ἀργεΐοισιν ἀνάξει, Schon ist geboren der Held, der einst die Argeier beherrschet,
Εὐρυσϑεὺς Σϑενέλοιο πάις Περσηιάδαο, Sthenelos' Sohn Eurystheus, des perseiadischen Königs,
σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Ἀργεΐοισιν.‹ Dein Geschlecht, und kein unwürdiger Herrscher für Argos.
ὣς φάτο, τὸν δ' ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαϑεῖαν. 125     Jene sprach's; und heftiger Gram durchwühlte das Herz ihm.
αὐτίκα δ' εἷλ' Ἄτην κεφαλῆς λιπαροπλοκάμοιο Eilend faßt' er die Schuld an den glänzenden Locken des Hauptes,
χωόμενος φρεσὶν ᾗσι, καὶ ὤμοσε καρτερὸν ὅρκον, Tief im Herzen ergrimmt, und schwur den heiligen Eidschwur,
μή ποτ' ες Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα Nie zum Olympos hinfort und dem sternumleuchteten Himmel
αὖτις ἐλεύσεσϑαι Ἄτην, ἣ πάντας ἀᾶται. Solle sie wiederkehren, die Schuld, die alle betöret.
ὣς εἰπὼν ἔρριψεν ἀπ' οὐρανοῦ ἀστερόεντος 130     Also Zeus, und warf sie vom sternumleuchteten Himmel
χειρὶ περιστρέψας· τάχα δ' ἵκετο ἔργ' ἀνϑρώπων. Aus umschwingender Hand; und sie stürzt' auf die Werke der Menschen.
τὴν αἰεὶ στενάχεσχ', ὅϑ' ἑὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο Diese fortan beseufzt' er, wann seinen Sohn er erblickte,
ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ' Εὐρυσϑῆος ἀέϑλων. Wie mühselig er rang im harten Dienst des Eurystheus.
ὣς καὶ ἐγών, ὅτε δὴ αὖτε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ Also auch ich, so lange der helmumflatterte Hektor
Αργεΐους ὀλέκεσκεν ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν, 135 Argos' Scharen vertilgt' um die ragenden Steuer der Schiffe,
οὐ δυνάμην λελαϑέσϑ' Ἄτης, ᾗ πρῶτον ἀάσϑην. Konnt' ich nicht vergessen der Schuld, die zuerst mich verblendet.
ἀλλ' ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς, Aber nachdem ich gefehlt, und Zeus die Besinnung mir wegnahm;
ἂψ ἐϑέλω ἀρέσαι δόμεναί τ' ἀπερείσι' ἄποινα. Will ich gern es vergelten, und hier' unendliche Sühnung.
ἀλλ' ὄρσευ πόλεμόνδε καὶ ἄλλους ὄρνυϑι λαούς· Auf denn, zeuch in den Kampf, und treib' auch die anderen Völker.
δῶρα δ' ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν, ὅσσα τοι ἐλϑὼν 140 Auch die Geschenke zu reichen erbiet' ich mich, alle die gestern
χϑιζὸς ἐνὶ κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῖος Ὀδυσσεύς. Dir im Gezelt ankommend verhieß der edle Odysseus.
εἰ δ' ἐϑέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ Ἄρηος, Oder willst du, so bleib, wie sehr dich verlangt nach der Feldschlacht;
δῶρα δέ τοι ϑεράποντες ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες Und dir sollen Genossen aus meinem Schiff die Geschenke
οἴσουσ', ὄφρα ἴδηαι ὅ τοι μενοεικέα δώσω.« Bringen, damit du sehest, was dir zur Versöhnung ich gebe.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· 145     Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον, Atreus' Sohn, Ruhmvoller, du Völkerfürst Agamemnon,
δῶρα μέν, αἴ κ' ἐϑέλῃσϑα, παρασχέμεν ὡς ἐπιεικές, Ob die Geschenke zu reichen dir gut deucht, wie es geziemet,
ἤ τ' ἐχέμεν παρὰ σοί. νῦν δὲ μνησώμεϑα χάρμης Ob zu behalten; du magst! Jetzt laß uns gedenken der Kampflust,
αἶψα μάλ'· οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπευέμεν ἐνϑάδ' ἐόντας Ohne Verzug; nichts frommt es, allhier im Gespräche zu zaudern,
οὐδὲ διατρίβειν. ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον· 150 Und mit dem Werke zu säumen: denn viel ist annoch unvollendet!
ὥς κέ τις αὖτ' Ἀχιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται Daß man Achilleus wieder im Vordertreffen erblicke,
ἔγχεϊ χαλκείῳ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας. Wie sein eherner Speer hinstreckt die Geschwader der Troer!
ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσϑω.« Also auch ihr seid jeder bedacht mit dem Feinde zu kämpfen!
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·     Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus:
»μὴ δὴ οὕτως ἀγαϑός περ ἐών, ϑεοείκελ' Ἀχιλλεῦ, 155 Nicht also, wie tapfer du seist, gottgleicher Achilleus,
νήστιας ὄτρυνε προτὶ Ἴλιον υἷας Ἀχαιῶν Treibe sie ungegessen vor Ilios hin die Achaier,
Τρωσὶ μαχεσσομένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται Trojas Volk zu bekämpfen! Denn nicht für wenige Zeit nur
φύλοπις, εὖτ' ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες Währt das Gefecht, wenn sich einmal begegnet sind die Geschwader
ἀνδρῶν, ἐν δὲ ϑεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν· Kämpfender, aber ein Gott Mut einhaucht jeglicher Heerschar.
ἀλλὰ πάσασϑαι ἄνῳχϑι ϑοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιοὺς 160 Laß sich erquicken zuvor an den rüstigen Schiffen die Männer
σίτου καὶ οἴνοιο, τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή. Alle mit Speis' und Wein; denn Kraft gibt solches und Stärke.
οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα Denn kein Mann vermöchte, den Tag bis zur sinkenden Sonne,
ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσϑαι· Ungestärkt von Speise, dem Feind' entgegen zu kämpfen.
εἴ περ γὰρ ϑυμῷ γε μενοινάῃ πολεμίζειν, Wenn ihn auch sein mutiges Herz antreibt zum Gefechte;
ἀλλά τε λάϑρῃ γυῖα βαρύνεται ἠδὲ κιχάνει 165 Dennoch werden gemach die Glieder ihm schwer, und es quälet
δίψα τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ' ἰόντι. Hunger zugleich und Durst, und dem Gehenden wanken die Kniee.
ὃς δέ κ' ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς Aber ein Mann, der mit Weine sich erst und Speise gesättigt,
ἀνδράσι δυσμενέεσσι πανημέριος πολεμίζῃ, Ob feindselige Männer den ganzen Tag er bekämpfe,
ϑαρσαλέον νύ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα Bleibt ihm getrost sein Herz in der Brust, und nimmer erstarren
πρὶν κάμνει, πρὶν πάντας ἐρωῆσαι πολέμοιο. 170 Eher die Knie', eh' alle zurückziehn aus dem Gefechte.
ἀλλ' ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχϑι Aber wohlan, zerstreue das Volk, und heiß' sie das Frühmahl
ὅπλεσϑαι· τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων Rüsten. Es mag die Geschenke der Völkerfürst Agamemnon
οἰσέτω ἐς μέσσην ἀγορήν, ἵνα πάντες Ἀχαιοὶ Bringen in unseren Kreis, damit ein jeder Achaier
ὀφϑαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανϑῇς. Hier mit den Augen sie schau' und du im Herzen dich freuest.
ὀμνυέτω δέ τοι ὅρκον, ἐν Ἀργεΐοισιν ἀναστάς, 175 Dann auch schwör' er den Eid, vor Argos' Volk sich erhebend,
μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι Daß er nie ihr Lager verunehrt, noch ihr genahet,
[ἣ ϑέμις ἐστίν, ἄναξ, ἤ τ' ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν]. Wie in der Menschen Geschlecht der Mann dem Weibe sich nahet.
καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω. Und nun sei dir selber das Herz im Busen besänftigt.
αὐτὰρ ἔπειτά σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίῃς ἀρεσάσϑω Drauf bewirt' er dich endlich mit köstlichem Mahl im Gezelte
πιείρῃ, ἵνα μή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχῃσϑα. 180 Feierlich, daß du nichts der schuldigen Ehren vermissest.
Ἀτρεΐδη, σὺ δ' ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ' ἄλλῳ Atreus' Sohn, du wirst auch billiger gegen die andern
ἔσσεαι· οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν βασιλῆα Künftig sein; denn es ist nicht unanständig dem König,
ἄνδρ' ἀπαρέσσασϑαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.« Einen Mann zu versöhnen, nachdem er zuerst ihn beleidigt.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·     Wieder begann dagegen der Völkerfürst Agamemnon:
»χαίρω σεῦ, Λαερτιάδη, τὸν μῦϑον ἀκούσας· 185 Freudig vernahm ich dein Wort, du edler Sohn des Laertes;
ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας. Weil du mit Fug das alles hinausgeführt und geordnet.
ταῦτα δ' ἐγὼν ἐϑέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ με ϑυμός, Gern auch will ich schwören den Eid; denn die Seele gebeut mir's:
οὐδ' ἐπιορκήσω πρὸς δαίμονος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Und, beim schirmenden Gott, nicht Meineid! Aber Achilleus
μιμνέτω αὐτόϑι τῆος ἐπειγόμενός περ Ἄρηος· Weile noch hier so lange, wie sehr ihn verlangt nach der Feldschlacht;
μίμνετε δ' ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρα κε δῶρα 190 Auch verweilt miteinander ihr übrigen: bis die Geschenke
ἐκ κλισίης ἔλϑῃσι καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν. Aus dem Gezelt herkommen, und treuen Bund wir beschwören.
σοὶ δ' αὐτῷ τόδ' ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω· Dieses sei dir selber noch anvertraut und befohlen.
κρινάμενος κούρητας ἀριστῆας Παναχαιῶν Wähle der Jünglinge dir, die edelsten aller Achaier;
δῶρ' ἁμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ' Ἀχιλῆι Bringe dann die Geschenk' aus meinem Schiff, die wir gestern
χϑιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τε γυναῖκας. 195 Peleus' Sohn zu geben bestimmt, auch führe die Weiber.
Ταλϑύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν Aber Talthybios schaff' aus dem weiten Heer der Achaier
κάπρον ἑτοιμασάτω, ταμέειν Διί τ' Ἠελίῳ τε.« Einen Eber, für Zeus' und Helios' Macht ihn zu opfern.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον, Atreus' Sohn, Ruhmvoller, du Völkerfürst Agamemnon,
ἄλλοτέ περ καὶ μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσϑαι, 200 Mehr zu anderer Zeit geziemet euch das zu besorgen,
ὁππότε τις μεταπαυσωλὴ πολέμοιο γένηται Wann einmal uns Erholungsfrist vom Gefechte sich darbeut,
καὶ μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ στήϑεσσιν ἐμοῖσιν. Und mir der Zorn nicht also das Herz im Busen durchwütet.
νῦν δ' οἳ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς ἐδάμασσεν Doch nun liegen ja dort Erschlagene, welche zerfleischt hat
Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν, Hektor, Priamos' Sohn, als ihm Zeus Ehre gewährte!
ὑμεῖς δ' ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον. ἦ τ' ἂν ἐγώ γε 205 Ihn nun treibt erst beide zum Mahle sie! Wahrlich ich selber,
νῦν μὲν ἀνώγοιμι πτολεμιζέμεν υἷας Ἀχαιῶν Gleich ermahnt' ich vielmehr in die Schlacht zu gehn die Achaier,
νήστιας ἀκμήνους, ἅμα δ' ἠελίῳ καταδύντι Nüchtern und ungespeist, und dann mit der sinkenden Sonne
τεύξεσϑαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τισαίμεϑα λώβην. Allen ein Mahl zu bereiten, nachdem wir gerächt die Beschimpfung.
πρὶν δ' οὔ πως ἂν ἐμοί γε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰείη Mir soll wenigstens nichts zuvor die Kehle durchgleiten,
οὐ πόσις οὐδὲ βρῶσις, ἑταίρου τεϑνηῶτος, 210 Weder Trank noch Speise, da tot mein Freund mir hinsank,
ὅς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέι χαλκῷ Welcher mir im Gezelte zerfleischt von der Schärfe des Erzes
κεῖται, ἀνὰ πρόϑυρον τετραμμένος, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι Daliegt, gegen die Türe gewandt; und Genossen umstehn ihn
μύρονται· τό μοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν, Wehmutsvoll! Nein wahrlich, mir liegt nicht solches am Herzen,
ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν.« Sondern Mord nur, und Blut, und schreckliches Männergeröchel!
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 215     Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus:
»ὦ Ἀχιλεῦ, Πηλῆος ὑέ, μέγα φέρτατ' Ἀχαιῶν, Peleus' Sohn, Achilleus, erhabenster Held der Achaier,
κρείσσων εἰς ἐμέϑεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ Stärker bist du denn ich, und tapferer, nicht um ein kleines,
ἔγχει, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματί γε προβαλοίμην Mit dem Speer; doch möcht' ich's an Rat dir etwa zuvortun,
πολλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα· Weit, da ich länger gelebt, und mehr gesehn und erfahren.
τῶ τοι ἐπιτλήτω κραδίη μύϑοισιν ἐμοῖσιν. 220 Drum gehorche dein Herz besänftiget meiner Ermahnung.
αἶψα δὲ φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνϑρώποισιν, Bald ja des Menschengewürgs ersättigen sich die Menschen,
ἧς τε πλείστην μὲν καλάμην χϑονὶ χαλκὸς ἔχευεν, Wo in Menge die Halme das Erz zur Erde dahinstreckt;
ἄμητος δ' ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τάλαντα Kurz auch dauert das Mähn, nachdem herneigte die Waagschal
Ζεύς, ὅς τ' ἀνϑρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται. Zeus, der dem Menschengeschlecht des Kriegs Obwalter erscheinet.
γαστέρι δ' οὔ πως ἔστι νέκυν πενϑῆσαι Ἀχαιούς· 225 Nicht mit dem Bauch ja müssen die Danaer Tote betrauern;
λίην γὰρ πολλοὶ καὶ ἐπήτριμοι ἤματα πάντα Denn zu viel aufeinander und scharweis jegliches Tages,
πίπτουσιν· πότε κέν τις ἀναπνεύσειε πόνοιο; Fallen sie: wer vermochte dann aufzuatmen vom Kummer?
ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταϑαπτέμεν ὅς κε ϑάνῃσιν, Billig demnach jedweden beerdiget, wie er gestorben,
νηλέα ϑυμὸν ἔχοντας, ἐπ' ἤματι δακρύσαντας· Mit verhärteter Seel', und einen Tag ihn beweinend.
ὅσσοι δ' ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται, 230 Doch wie viel' entrannen des Kriegs graunvoller Vertilgung,
μεμνῆσϑαι πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ' ἔτι μᾶλλον Müssen mit Trank und Speise sich kräftigen; daß noch entflammter
ἀνδράσι δυσμενέεσσι μαχώμεϑα νωλεμὲς αἰεί, Wir ausdaurendes Muts feindselige Männer bekämpfen,
ἑσσάμενοι χροῒ χαλκὸν ἀτειρέα. μηδέ τις ἄλλην Unter der ehernen Last der Rüstungen. Aber daß niemand,
λαῶν ὀτρυντὺν ποτιδέγμενος ἰσχαναέσϑω· – Harrend des zweiten Befehls in Argos' Volke verweile!
ἥδε γὰρ ὀτρυντύς· κακὸν ἔσσεται, ὅς κε λίπηται 235 Dieser Befehl bringt wahrlich Verderben ihm, welcher zurückbleibt
νηυσὶν ἔπ' Ἀργεΐων· – ἀλλ' ἁϑρόοι ὁρμηϑέντες Unter den Schiffen des Heers! Nein, alle zugleich ausstürmend
Τρωσὶν ἔφ' ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.« Gegen die reisigen Troer erheben wir grause Vertilgung!
    ἦ, καὶ Νέστορος υἷας ὀπάσσατο κυδαλίμοιο     Sprach's, und Nestors Söhne gesellt' er sich, jenes Erhabnen,
Φυλεΐδην τε Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε Meges zugleich den Phyleiden, Meriones auch, und Thoas,
καὶ Κρειοντιάδην Λυκομήδεα καὶ Μελάνιππον. 240 Kreions tapferen Sohn Lykomedes, und Melanippos.
βὰν δ' ἴμεν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο. Eilend gingen sie nun zum Kriegsgezelt Agamemnons.
αὐτίκ' ἔπειϑ' ἅμα μῦϑος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον. Schnell dann war, wie geredet das Wort, so die Sache vollendet.
ἑπτὰ μὲν ἐκ κλισίης τρίποδας φέρον οὕς οἱ ὑπέστη, Sieben nahmen sie dort dreifüßiger Kessel im Zelte,
αἴϑωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ' ἵππους· Die er versprach, zwölf Ross', und zwanzig schimmernde Becken;
ἐκ δ' ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας 245 Führten dann schnell die Weiber, untadlige, kundig der Arbeit,
ἕπτ', ἀτὰρ ὀγδοάτην Βρισηίδα καλλιπάρῃον. Sieben, zugleich die achte, des Brises rosige Tochter.
χρυσοῦ δὲ στήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα Aber Odysseus wog die zehn Talente des Goldes,
ἦρχ', ἅμα δ' ἄλλοι δῶρα φέρον κούρητες Ἀχαιῶν. Ging dann voran; ihm folgten die Jünglinge alle mit Gaben.
καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ ϑέσαν, ἂν δ' Ἀγαμέμνων Die nun stellten sie dort in den Volkskreis. Doch Agamemnon
ἵστατο· Ταλϑύβιος δὲ ϑεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν 250 Hub sich; Talthybios dann, Unsterblichen ähnlich an Stimme,
κάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν. Trat zum Hirten des Volks, und hielt in den Händen den Eber.
Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, Doch der Atreid' ausziehend mit hurtigen Händen das Messer,
ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, Das an der großen Scheide des Schwerts ihm immer herabhing,
κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος, Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν Schor von des Ebers Haupte das Erstlingshaar, und erhob dann
εὔχετο· τοὶ δ' ἄρα πάντες ἐπ' αὐτόφιν ἥατο σιγῇ 255 Betend die Hände zu Zeus; rings saßen indes die Argeier
Ἀργέιοι, κατὰ μοῖραν, ἀκούοντες βασιλῆος. Still umher, nach der Sitte, des Königes Wort zu vernehmen.
εὐξάμενος δ' ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν· Flehend nunmehr begann er, den Blick gen Himmel gewendet:
    »ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα ϑεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,     Höre nun Zeus zuerst, der Seligen Höchster und Bester,
Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ ἐρινύες, αἵ ϑ' ὑπὸ γαῖαν Erd' und Helios auch, und Erinnyen, unter der Erde
ἀνϑρώπους τίνυνται, ὅτις κ' ἐπίορκον ὀμόσσῃ· 260 Einst die Toten bestrafend, wer hier Meineide geschworen!
μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ Βρισηίδι χεῖρ' ἐπένεικα Niemals hab' ich die Hand an Brises' Tochter geleget,
οὔτ' εὐνῆς πρόφασιν κεχρημένος οὔτε τευ ἄλλου, Weder des Lagers Genuß abnötigend, weder ein andres;
ἀλλ' ἔμεν' ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίῃσιν ἐμῇσιν. Sondern sie blieb unberührt in den Wohnungen meines Gezeltes!
εἰ δέ τι τῶνδ' ἐπίορκον, ἐμοὶ ϑεοὶ ἄλγεα δοῖεν Schwör' ich einiges falsch, dann senden mir Elend die Götter,
πολλὰ μάλ', ὅσσα διδοῦσιν ὅτις σφ' ἀλίτηται ὀμόσσας.« 265 Ohne Maß, wie sie senden dem frevelnden Schwörer des Meineids!
    ἦ, καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέι χαλκῷ.     Sprach's, und des Ebers Kehle zerschnitt er mit grausamem Erze;
τὸν μὲν Ταλϑύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα Welchen Talthybios drauf in des Meers grauwogende Fluten
ῥῖψ' ἐπιδινήσας, βόσιν ἰχϑύσιν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Wirbelnd den Fischen zum Fraß hinschleuderte. Aber Achilleus
ἀνστὰς Ἀργεΐοισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα· Stand empor und begann vor Argos' kriegrischen Söhnen:
    »Ζεῦ πάτερ, ἦ μεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσϑα. 270     Vater Zeus, traun große Verblendungen gibst du den Menschen!
οὐκ ἂν δή ποτε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἐμοῖσιν Nimmermehr wohl hätte den Mut in der Tiefe des Herzens
Ἀτρεΐδης ὤρινε διαμπερές, οὐδέ κε κούρην Atreus' Sohn mir empört so fürchterlich, oder das Mägdlein
ἦγεν ἐμεῦ ἀέκοντος ἀμήχανος· ἀλλά ποϑι Ζεὺς Weg mir geführt mit Gewalt, der Unbiegsame; sondern fürwahr Zeus
ἤϑελ' Ἀχαιοῖσιν ϑάνατον πολέεσσι γενέσϑαι. Wollte nur vielen den Tod in Argos' Volke bereiten!
νῦν δ' ἔρχεσϑ' επὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.« 275 Doch nun geht zum Mahle, damit wir rüsten den Angriff!
    ὣς ἄρ' ἐφώνησεν, λῦσεν δ' ἀγορὴν αἰψηρήν.     Jener sprach's, und trennte sofort die rege Versammlung.
οἳ μὲν ἄρ' ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος· Alle zerstreuten sich rings, zum eigenen Schiff ein jeder.
δῶρα δὲ Μυρμιδόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο, Doch die Geschenk' umeilten die Myrmidonen geschäftig,
βὰν δ' ἐπὶ νῆα φέροντες Ἀχιλλῆος ϑεΐοιο. Brachten sie dann zum Schiffe des göttergleichen Achilleus.
καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι ϑέσαν, κάϑισαν δὲ γυναῖκας, 280 Dies nun legten sie dort im Gezelt und setzten die Weiber;
ἵππους δ' εἰς ἀγέλην ἔλασαν ϑεράποντες ἀγαυοί. Aber die Ross' entführten zur Herd' hochherzige Diener.
    Βρισηὶς δ' ἄρ' ἔπειτ' ἰκέλη χρυσῇ Ἀφροδίτῃ,     Brises' Tochter nunmehr, wie die goldene Aphrodite,
ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέι χαλκῷ, Als sie gesehn Patroklos zerfleischt von der Schärfe des Erzes;
ἀμφ' αὐτῷ χυμένη λίγ' ἐκώκυε, χερσὶ δ' ἄμυσσεν Goß sie um jenen sich hin, und weinete laut, und zerriß sich
στήϑεά τ' ἠδ' ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα. 285 Beide Brüst', und den blühenden Hals, und ihr rosiges Antlitz.
εἶπε δ' ἄρα κλαίουσα γυνὴ ἐικυῖα ϑεῇσιν· Also sprach mit Tränen das Weib, den Göttinnen ähnlich:
    »Πάτροκλέ μοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισμένε ϑυμῷ,     Ach mein teurer Patroklos, gefälligster Freund mir im Elend!
ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηϑεν ἰοῦσα, Lebend noch verließ ich im Zelte dich, als ich hinwegging;
νῦν δέ σε τεϑνηῶτα κιχάνομαι, ὄρχαμε λαῶν, Und ich Kehrende finde dich tot nun, Völkergebieter,
ἂψ ἀνιοῦσ'· ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί. 290 Hingestreckt! So verfolgt mich Unheil immer auf Unheil!
ἄνδρα μέν, ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, Meinen Mann, dem der Vater mich gab, und die würdige Mutter,
εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέι χαλκῷ Sah ich dort vor der Stadt zerfleischt von der Schärfe des Erzes;
τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ, Auch drei leibliche Brüder, von einer Mutter geboren,
κηδείους, οἳ πάντες ὀλέϑριον ἦμαρ ἐπέσπον· Herzlich geliebt, die mir alle der Tag des Verderbens hinwegriß;
οὐ δὲ μὲν οὐδέ μ' ἔασκες, ὅτ' ἄνδρ' ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς 295 Dennoch wolltest du nicht, da den Mann der schnelle Achilleus
ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν ϑείοιο Μύνητος, Mir erschlug, und verheerte die Stadt des göttlichen Mynes,
κλαίειν, ἀλλά μ' ἔφασκες Ἀχιλλῆος ϑεΐοιο Weinen mich sehn; du versprachst mir, des göttergleichen Achilleus
κουριδίην ἄλοχον ϑήσειν ἄξειν τ' ενὶ νηυσὶν Jugendlich Weib zu werden, der einst in Schiffen gen Phtia
ἐς Φϑίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσιν. Heim mich brächt', und feirte den Myrmidonen das Brautmahl.
τῷ σ' ἄμοτον κλαίω τεϑνηότα, μείλιχον αἰεί.« 300 Ach du starbst, und ohn' Ende bewein' ich dich, freundlicher Jüngling!
    ὣς ἔφατο κλαίουσ'· ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες,     Also sprach sie weinend; und ringsum seufzten die Weiber,
Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν δ' αὐτῶν κήδε' ἑκάστη. Um Patroklos zum Schein, doch jed' um ihr eigenes Elend.
αὐτὸν δ' ἀμφὶ γέροντες Ἀχαιῶν ἠγερέϑοντο Jenen indes umringten die edleren Helden Achaias,
λισσόμενοι δειπνῆσαι· ὃ δ' ἠρνεῖτο στεναχίζων· Flehend des Mahls zu genießen; allein er versagt' es mit Seufzen.
    »λίσσομαι, εἴ τις ἐμοί γε φίλων ἐπιπείϑεϑ' ἑταίρων, 305     Trauteste Freund', ich fleh euch, wofern ihr Liebe mir heget,
μή με πρὶν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος Eher nicht ermahnt mich mit Trank und nährender Speise
ἄσασϑαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ' ἄχος αἰνὸν ἱκάνει. Meinen Geist zu erfrischen; denn heftiger Kummer durchdringt mich!
δύντα δ' ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης.« Nein bis die Sonne sich senkt, ich harr', und gedulde mich standhaft!
    ὣς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας,     Dieses gesagt, entließ er die anderen Fürsten des Heeres.
δοιὼ δ' Ἀτρεΐδα μενέτην καὶ δῖος Ὀδυσσεύς, 310 Atreus' Söhne nur blieben zurück, und der edle Odysseus,
Νέστωρ Ἰδομενεύς τε γέρων ϑ' ἱππηλάτα Φοῖνιξ, Nestor, Idomeneus auch, und der graue reisige Phönix,
τέρποντες πυκινῶς ἀκαχημένον· οὐ δέ τι ϑυμῷ Sorgsam all' aufheiternd den Traurenden; aber sein Herz floh
τέρπετο, πρὶν πολέμου στόμα δύμεναι αἱματόεντος. Heiterkeit, eh' in den Schlund des blutigen Kriegs er hineindrang.
μνησάμενος δ' ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε· Stets gedacht' er des Freundes, und redete schnell aufatmend:
    »ἦ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σύ, δυσάμμορε, φίλταϑ' ἑταίρων, 315     Ach du hast mir vordem, Unglücklicher, liebster der Freunde,
αὐτὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔϑηκας Selber so oft im Gezelte gebracht ein labendes Frühmahl,
αἶψα καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ' Ἀχαιοὶ Schnell in geschäftiger Hast, wenn das Heer der Achaier hinausdrang,
Τρωσὶν ἔφ' ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα. Gegen die reisigen Troer das Graun des Krieges zu tragen!
νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ Und nun liegest du ein Erschlagener; aber das Herz mir
ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος, ἔνδον ἐόντων, 320 Will nicht Trank genießen noch Kost, von dem reichlichen Vorrat,
σῇ ποϑῇ. οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάϑοιμι, Schmachtend nach dir! Nie könnt' auch ein herberes Wehe mich treffen.
οὐδ' εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφϑιμένοιο πυϑοίμην – Nicht und wenn ich sogar des Vaters Ende vernähme,
ὅς που νῦν Φϑίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει Der wohl nun in Phtia die bittersten Tränen vergießet,
χήτεϊ τοιοῦδ' υἷος· ὃ δ' ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ Solches Sohns zu entbehren, der hier im Lande des Fremdlings
εἵνεκα ῥιγεδανῆς Ἑλένης Τρωσὶν πολεμίζω· – 325 Um die entsetzliche Helena kämpft mit den Reisigen Trojas;
ἠὲ τόν, ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱός Oder den Tod des Sohnes, der mir in Skyros ernährt wird,
[εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος ϑεοειδής]. Wenn er etwa noch lebt, Neoptolemos, göttlich von Bildung!
πρὶν μὲν γάρ μοι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἐώλπει Ehmals hegte mir immer das Herz im Busen die Hoffnung,
οἶον ἐμὲ φϑίσεσϑαι ἄπ' Ἄργεος ἱπποβότοιο Sterben würd' ich allein von der rossenährenden Argos
αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φϑίηνδε νέεσϑαι, 330 Fern, im troischen Land'; und du heimkehren gen Phtia,
ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα ϑοῇ σὺν νηὶ μελαίνῃ Daß du mir den Sohn im dunklen gebogenen Schiffe
Σκυρόϑεν ἒξ ἀγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα, Brächtest aus Skyros' Flur, und dort jedwedes ihm zeigtest,
κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα. Meine Hab', und die Knecht', und die hohe gewölbete Wohnung.
ἤδη γὰρ Πηλῆά γ' ὀίομαι ἢ κατὰ πάμπαν Denn schon ahnd' ich im Geist, daß Peleus tot in der Erde
τεϑνάμεν ἤ που τυτϑὸν ἔτι ζώοντ' ἀκαχῆσϑαι, 335 Schlummere, oder vielleicht noch kümmerlich leb' in Schwermut,
γήραΐ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ Niedergebeugt von Alter und Traurigkeit, weil er beständig
λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ' ἀποφϑιμένοιο πύϑηται.« Harrt des schrecklichen Boten, der meinen Tod ihm verkündigt!
    ὣς ἔφατο κλαίων· ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες     Also sprach er weinend; und ringsum seufzten die Fürsten,
μνησάμενοι, τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν. Eingedenk, was jeder in seinem Hause zurückließ.
μυρομένους δ' ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, 340 Mitleidsvoll erblickte die Traurenden Zeus Kronion;
αἶψα δ' Ἀϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Schnell zur Athene gewandt, die geflügelten Worte begann er:
    »τέκνον ἐμόν, δὴ πάμπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἐῆος;     Trautes Kind, so gänzlich verlässest du jetzo den Helden!
ἦ νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέμβλετ' Ἀχιλλεύς; Gar nicht kümmert sich mehr dein Herz um den edlen Achilleus?
κεῖνος ὅ γε προπάροιϑε νεῶν ὀρϑοκραιράων Schau, wie jener dort vor des Meers hochhauptigen Schiffen
ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 345 Sitzt, um den Freund wehklagend, den teuersten! Alle die andern
οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ' ἄκμηνος καὶ ἄπαστος. Gingen zum Frühmahl hin; er rührt nicht Speise noch Trank an.
ἀλλ' ἴϑι οἱ νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν Eile denn, jenem Ambrosia jetzt und lieblichen Nektar
στάξον ἐνὶ στήϑεσσ', ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται.« Sanft in die Brust zu flößen, daß nicht ihn quäle der Hunger.
    ὣς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀϑήνην.     Also Zeus, und erregte die schon verlangende Göttin.
ἣ δ' ἅρπῃ ἐικυῖα τανυπτέρυγι λιγυφώνῳ 350 Schnell wie ein schreiender Adler mit weitverbreiteten Flügeln
οὐρανοῦ ἒκ κατέπαλτο δι' αἰϑέρος· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ Schwang sie vom Himmel herab durch den Äther sich. Dort die Achaier
αὐτίκα ϑωρήσσοντο κατὰ στρατόν. ἣ δ' Ἀχιλῆι Rüsteten emsig im Heere die Feldschlacht. Doch dem Achilleus
νέκταρ ἐνὶ στήϑεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν Flößt' Athen' Ambrosia jetzt und lieblichen Nektar
στάξ', ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναϑ' ἵκηται. Sanft in die Brust, daß nicht vor Hunger ihm starrten die Kniee.
αὐτὴ δὲ πρὸς πατρὸς ἐρισϑενέος πυκινὸν δῶ 355 Selbst dann heim zum Palaste des allgewaltigen Vaters
ᾤχετο· τοὶ δ' ἀπάνευϑε νεῶν ἐχέοντο ϑοάων. Kehrte sie. Jen' entströmten den hurtigen Schiffen des Meeres.
ὡς δ' ὅτε ταρφεῖαι νιφάδες Διὸς ἒκ ποτέονται Wie wenn häufige Flocken des Schnees von Zeus sich ergießen,
ψυχραί, ὑπὸ ῥιπῆς αἰϑρηγενέος βορέαο, Kalt heruntergestürmt vom heiterfrierenden Nordwind:
ὣς τότε ταρφεῖαι κόρυϑες λαμπρὸν γανάουσαι So dort häufige Helm', umstrahlt von freudiges Schimmer,
νηῶν ἒκ φορέοντο καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 360 Drangen hervor aus den Schiffen, und hochgenabelte Schilde,
ϑώρηκές τε κραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα. Auch Brustharnische, mächtig gewölbt, und eschene Lanzen.
αἴγλη δ' οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χϑὼν Glanz erreichte den Himmel, und ringsum lachte die Erde,
χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς· ὑπὸ δὲ κτύπος ὤρνυτο ποσσὶν Hell von dem Erze bestrahlt; und Getön scholl unter dem Fußtritt
ἀνδρῶν· ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος Ἀχιλλεύς. Wandelnder. Mitten auch wappnete sich der edle Achilleus.
τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε 365 Ihm von den Zähnen ertönt' ein Geknirsch her: aber die Augen
λαμπέσϑην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἒν δέ οἱ ἦτορ Funkelten, gleich wie lodernde Glut; und das Herz ihm erfüllte
δῦν' ἄχος ἄτλητον· ὃ δ' ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων Unausduldsamer Schmerz. So heftig ergrimmt auf die Troer,
δύσετο δῶρα ϑεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων. Nahm er das Göttergeschenk, das Hephästos' Kunst ihm geschmiedet.
    κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔϑηκεν Eilend fügt' er zuerst um die Beine sich bergende Schienen,
καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας· 370 Blank und schön, anschließend mit silberner Knöchelbedeckung;
δεύτερον αὖ ϑώρηκα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν. Weiter umschirmt' er die Brust ringsher mit dem ehernen Harnisch;
ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον Hängte sodann um die Schulter das Schwert voll silberner Buckeln,
χάλκεον· αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε Eherner Kling'; und darauf den Schild auch, groß und gediegen,
εἵλετο, τοῦ δ' ἀπάνευϑε σέλας γένετ' ἠύτε μήνης. Nahm er, der ferne den Glanz hinsendete, ähnlich dem Vollmond.
ὡς δ' ὅτ' ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ 375 Wie wenn draußen im Meere der Glanz herleuchtet den Schiffern,
καιομένοιο πυρός· τὸ δὲ καίεται ὑψόϑ' ὄρεσφιν Vom auflodernden Feuer, das hoch auf Bergen entflammet
σταϑμῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς δ' οὐκ ἐϑέλοντας ἄελλαι Brennt in einsames Hürd'; indes mit Gewalt sie der Sturmwind
πόντον ἔπ' ἰχϑυόεντα φίλων ἀπάνευϑε φέρουσιν· Fern in des Meers fischwimmelnde Flut von den Freunden hinwegträgt:
ὣς ἀπ' Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰϑέρ' ἵκανεν So von Achilleus' Schild' entleuchtete Glanz in den Äther,
καλοῦ δαιδαλέου. περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας 380 Schön wie er prangt' an Kunst. Den schweren Helm nun erhebend,
κρατὶ ϑέτο βριαρήν· ἣ δ' ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν Deckt' er das Haupt ringsher; und es strahlete, gleich dem Gestirne,
ἵππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο δ' ἔϑειραι Sein hochbuschiger Helm; und die Mähn' aus gesponnenem Golde
χρύσεαι, ἃς Ἥιφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ ϑαμείας. Flatterte, welche der Gott auf dem Kegel ihm häufig geordnet.
πειρήϑη δ' ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος Ἀχιλλεύς, Jetzo versucht' in der Rüstung sich selbst der edle Achilleus,
εἴ οἱ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα· 385 Ob sie genau anschlöss', und leicht sich bewegten die Glieder;
τῷ δ' ηὖτε πτερὰ γίγνετ', ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν. Und wie Flügel ihm war sie, und hob den Hirten der Völker.
ἐκ δ' ἄρα σύριγγος πατρώιον ἐσπάσατ' ἔγχος Auch dem schönen Gehäus' entzog er den Speer des Erzeugers,
βριϑὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ' ἄλλος Ἀχαιῶν Schwer und groß und gediegen; es konnt' ihn der Danaer keiner
πάλλειν, ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεύς, Schwingen, allein vermocht' ihn umherzuschwingen Achilleus:
Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ τάμε Χείρων 390 Pelions ragende Esche, die Cheiron schenkte dem Vater,
Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν. Pelions Gipfel enthaun, zum Mord den Heldengeschlechtern.
ἵππους δ' Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ἀμφιέποντες Aber Automedon jetzt und Alkimos fügten die Rosse
ζεύγνυον· ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν' ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς Schnell in die Seile des Jochs, die zierlichen; drauf in die Mäuler
γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ' ἡνία τεῖναν ὀπίσσω Legten sie jedem Gezäum, und spanneten rückwärts die Zügel
κολλητὸν ποτὶ δίφρον. ὃ δὲ μάστιγα φαεινὴν 395 Zum gebildeten Sessel. Automedon faßte die Geißel,
χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ' ἵπποιιν ἀνόρουσεν Blank und bequem, mit der Hand, und sprang in den Sessel des Wagens.
Αὐτομέδων· ὄπιϑεν δὲ κορυσσάμενος βῆ Ἀχιλλεύς. Hinter ihn drauf, gerüstet zur Feldschlacht, schwang sich Achilleus,
τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ' ἠλέκτωρ Ὑπερίων. Leuchtend im Waffenschmuck, wie die strahlende Sonne des Himmels.
σμερδαλέον δ' ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο· Schreckliches Rufs nun ermahnt' er die mutigen Rosse des Vaters:
    »Ξάνϑε τε καὶ Βαλίε, τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης, 400     Xanthos und Balios ihr, ruhmvolles Geschlecht der Podarge,
ἄλλως δὴ φράζεσϑε σαωσέμεν ἡνιοχῆα Anders jetzo gedenkt den Wagenlenker zu bringen
ἂψ Δαναῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεί χ' ἑῶμεν πολέμοιο, Wieder ins Heer der Achaier, nachdem wir des Kampfs uns gesättigt;
μηδ', ὡς Πάτροκλον λίπετ' αὐτόϑι τεϑνηῶτα.« Aber nicht, wie Patroklos, verlaßt ihn tot im Gefilde!
    τὸν δ' ἄρ' ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος     Unter dem Joch antwortete drauf das geflügelte Streitroß
Ξάνϑος, ἄφαρ δ' ἤμυσε καρήατι· πᾶσα δὲ χαίτη 405 Xanthos, und neigte das Haupt; ihm sank die blühende Mähne
ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν οὖδας ἵκανεν· Wallend hervor aus dem Ringe des Jochs, und erreichte den Boden;
αὐδήεντα δ' ἔϑηκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη· Aber die Stimme gewährt' ihm die lilienarmige Here:
    »καὶ λίην σ' ἔτι νῦν γε σαώσομεν, ὄβριμ' Ἀχιλλεῦ·     Ja, wohl bringen wir jetzt dich Lebenden, starker Achilleus;
ἀλλά τοι ἐγγύϑεν ἦμαρ ὀλέϑριον. οὐ δέ τοι ἡμεῖς Doch des Verderbens Tag ist nahe dir! Dessen sind wir nicht
αἴτιοι, ἀλλὰ ϑεός τε μέγας καὶ μοῖρα κραταιή. 410 Schuldig, sondern der mächtige Gott und das harte Verhängnis.
οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε Nicht fürwahr durch Säumnis und Langsamkeit unserer Schenkel
Τρῶες ἀπ' ὤμοιιν Πατρόκλου τεύχε' ἕλοντο· Raubte der Troer Volk von Patroklos' Schulter die Rüstung;
ἀλλὰ ϑεῶν ὤριστος, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ, Nein der gewaltigste Gott, der Sohn der lockigen Leto,
ἔκταν' ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκεν. Schlug ihn im Vordergefecht, dem Hektor Ehre gewährend.
νῶι δὲ καί κεν ἅμα πνοιῇ ζεφύροιο ϑέοιμεν, 415 Wir zwar wollten im Lauf auch Zephyros Atem ereilen,
ἥν περ ἐλαφροτάτην φάσ' ἔμμεναι· ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ Welcher doch schnell vor allen daherstürmt: aber dir selber
μόρσιμόν ἐστι ϑεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι.« Wird bestimmt, dem Gott und dem sterblichen Manne zu fallen.
    ὣς ἄρα φωνήσαντος ἐρινύες ἔσχεϑον αὐδήν.     Jener sprach's; da verschloß der Erinnyen Hand ihm die Stimme.
τὸν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· Unmutsvoll antwortete drauf der schnelle Achilleus:
    »Ξάνϑε, τί μοι ϑάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί σε χρή. 420     Xanthos, warum mir den Tod weissagest du? Solches bedarf's nicht!
εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὐτός, ὅ μοι μόρος ἐνϑάδ' ὀλέσϑαι, Selber weiß ich es wohl, daß fern von Vater und Mutter
νόσφι φίλου πατρὸς καὶ μητέρος· ἀλλὰ καὶ ἔμπης Hier des Todes Verhängnis mich hinrafft. Aber auch so nicht
οὐ λήξω, πρὶν Τρῶας ἅδην ἐλάσαι πολέμοιο.« Rast' ich, bevor ich die Troer genug im Kampfe getummelt!
    ἦ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους.     Sprach's, und lenkte voran mit Geschrei die stampfenden Rosse.

 


 


 << zurück weiter >>