Homer
Ilias, 17. bis 24. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Υ Zwanzigster Gesang
    Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι ϑωρήσσοντο So an den räumigen Schiffen bewaffneten sich die Achaier,
ἀμφὶ σέ, Πηλέος υἱέ, μάχης ἀκόρητον Ἀχαιοί, Um dich, Peleus' Sohn, unersättlicher Krieger, geordnet.
Τρῶες δ' αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἐπὶ ϑρῳσμῷ πεδίοιο. Jenseits hielten die Troer geschart auf dem Hügel des Feldes.
Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε ϑεοὺς ἀγορήνδε καλέσσαι Zeus nun gebot der Themis, die Götter zum Rat zu berufen,
κρατὸς ἄπ' Οὐλύμποιο πολυπτύχου· ἣ δ' ἄρα πάντῃ 5 Von des Olympos Haupt, des vielgebognen; und ringsum
φοιτήσασα κέλευσε Διὸς πρὸς δῶμα νέεσϑαι. Wandelte jen' und gebot, sich in Zeus' Palast zu versammeln.
οὔτε τις οὖν ποταμῶν ἀπέην νόσφ' Ὠκεανοῖο Auch kein Gott der Ströme war fern, nur Okeanos einzig,
οὔτ' ἄρα νυμφάων, αἵ τ' ἄλσεα καλὰ νέμονται Keine der Nymphen umher, die liebliche Haine bewohnen,
καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα. Oder Quellen der Ström', und grünbekräuterte Täler.
ἐλϑόντες δ' ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο 10 Als sie im Haus' ankamen des Donnerers Zeus Kronion,
ξεστῇς αἰϑούσῃσιν ἐνίζανον, ἃς Διὶ πατρὶ Rings in gehauenen Hallen nun saßen sie, welche dem Vater
Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. Selbst Hephästos gebaut mit erfindungsreichem Verstande.
ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ'· οὐδ' ἐνοσίχϑων So dort saßen um Zeus die Versammelten. Nicht auch Poseidon
νηκούστησε ϑεᾶς, ἀλλ' ἐξ ἁλὸς ἦλϑε μετ' αὐτούς. War unfolgsam dem Ruf, er kam aus dem Meer zu den andern.
ἷζε δ' ἄρ' ἐν μέσσοισι, Διὸς δ' ἐξείρετο βουλήν· 15 Sitzend nunmehr im Kreis', erforscht' er den Rat des Kronion:
    »τίπτ' αὖτ', ἀργικέραυνε, ϑεοὺς ἀγορήνδε κάλεσσας;     Warum doch, Strahlschwinger, beriefst du der Götter Versammlung?
ἦ τι περὶ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν μερμηρίζεις; Denkst du über die Troer und Danaer etwas zu ordnen,
τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη πόλεμός τε δέδηεν.« Welchen anjetzt ganz nahe der Krieg und das Treffen entbrannt ist?
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·     Ihm antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»ἔγνως, ἐννοσίγαιε, ἐμὴν ἐν στήϑεσι βουλήν, 20 Erderschüttrer, du kennst den Ratschluß meiner Gedanken,
ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα· μέλουσί μοι ὀλλύμενοί περ. Und weshalb ich berief. Sie kümmern mich, auch im Verderben.
ἀλλ' ἦ τοι μὲν ἐγὼ μενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο Selber indes nun bleib' ich auf ragendem Hang des Olympos
ἥμενος, ἔνϑ' ὁράων φρένα τέρψομαι· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι Sitzend, mein Herz zu erfreuen des Anschauns. Aber ihr anderer
ἔρχεσϑ', ὄφρ' ἂν ἵκησϑε μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς, Geht hinab in die Heere der Troer und der Achaier:
ἀμφοτέροισι δ' ἀρήγεϑ', ὅπῃ νόος ἐστὶν ἑκάστου. 25 Beiden mögt ihr helfen, wie jedem das Herz es gebietet.
εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς οἶος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται, Denn wo Achilleus allein den Troern naht in der Feldschlacht,
οὐδὲ μίνυνϑ' ἕξουσι ποδώκεα Πηλεΐωνα. Nicht auch kleines bestehn sie den rüstigen Peleionen.
καὶ δέ τέ μιν καὶ πρόσϑεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες· Stets vor ihm ja zuvor auch entbebten sie, schon ihn erblickend;
νῦν δ', ὅτε δὴ καὶ ϑυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς, Doch nunmehr, da so heftig um seinen Freund er ergrimmt ist,
δείδω, μὴ καὶ τεῖχος ὑπὲρ μόρον ἐξαλαπάξῃ.« 30 Sorg' ich, daß er die Mauer auch trotz dem Schicksal verwüste.
    ὣς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον δ' ἀλίαστον ἔγειρεν.     Also redete Zeus, und erregt' unermeßliche Kriegswut.
βὰν δ' ἴμεναι πόλεμόνδε ϑεοί, δίχα ϑυμὸν ἔχοντες· Schnell nun eilten zum Kampf die Unsterblichen, zwiefaches Sinnes.
Ἥρη μὲν μετ' ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς Ἀϑήνη Here ging zum Kreise der Schiff', und Pallas Athene;
ἠδὲ Ποσειδάων γαιήοχος ἠδ' ἐριούνης Auch Poseidon zugleich, der Umuferer; auch Hermeias
Ἑρμείας, ὃς ἔπι φρεσὶ πευκαλίμῃσι κέκασται· 35 Folgte, der Bringer des Heils, mit frommendem Rate geschmücket;
Ἥφαιστος δ' ἅμα τοῖσι κίε σϑένεϊ βλεμεαίνων, Auch Hephästos begleitete sie, wutfunkelndes Blickes,
χωλεύων, ὕπο δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἁραιαί· Hinkend, und mühsam strebten daher die schwächlichen Beine.
ἐς δὲ Τρῶας Ἄρης κορυϑαίολος, αὐτὰρ ἅμ' αὐτῷ Doch zu den Troern Ares mit wehendem Helm; und zugleich ihm
Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἠδ' Ἄρτεμις ἰοχέαιρα Phöbos, das Haupt ungeschoren, und Artemis, froh des Geschosses,
Λητώ τε Ξάνϑος τε φιλομμειδής τ' Ἀφροδίτη. 40 Leto, und Xanthos zugleich, und die holdanlächelnde Kypris.
    ἧος μέν ῥ' ἀπάνευϑε ϑεοὶ ϑνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν,     Weil noch fern die Götter dem Kampf der Sterblichen waren,
τῆος Ἀχαιοὶ μὲν μέγ' ἐκύδανον, οὕνεκ' Ἀχιλλεὺς Prangeten stets die Achaier in Herrlichkeit, weil Achilleus
ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ' ἀλεγεινῆς· Wieder erschien, der lange vom schrecklichen Kampfe gerastet;
Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυϑε γυῖα ἕκαστον, Doch den Troern umher erzitterten unten die Glieder
δειδιότας, ὅϑ' ὁρῶντο ποδώκεα Πηλεΐωνα 45 Heftig vor Angst, da sie schauten den rüstigen Peleionen,
τεύχεσι λαμπόμενον, βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηι. Leuchtend im Waffenschmuck, dem mordenden Ares vergleichbar.
αὐτὰρ ἐπεὶ μεϑ' ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἤλυϑον ἀνδρῶν, Aber nachdem ins Gemeng' Olympier kamen zu Männern:
ὦρτο δ' Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ' Ἀϑήνη, Wütete Eris mit Macht, die Zerstreuerin; schrie auch Athene,
στᾶσ' ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός, Stehend bald an der Tiefe des Grabens, außer der Mauer,
ἄλλοτ' ἐπ' ἀκτάων ἐριδούπων μακρὸν ἀύτει· 50 Bald an des Meers weithallendem Strand scholl mächtig ihr Ausruf.
αὖε δ' Ἄρης ἑτέρωϑεν, ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος, Dort brüllt' Ares entgegen, dem düsteren Sturme vergleichbar,
ὀξὺ κατ' ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων, Laut von der obersten Höhe der Stadt die Troer ermunternd,
ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι ϑέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ. Bald am Simois laufend umher auf Kallikolone.
    ὣς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες ϑεοὶ ὀτρύνοντες     So dort gegeneinander empöreten selige Götter
σύμβαλον, ἐν δ' αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν. 55 Beide Heer', und entflammten zerschmetternden Streit der Vertilgung.
δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε Graunvoll donnerte nun der wartende Herrscher der Welt Zeus
ὑψόϑεν· αὐτὰρ ἔνερϑε Ποσειδάων ἐτίναξεν Obenher; und von unten erschütterte Poseidaon
γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ' αἰπεινὰ κάρηνα. Weit die unendliche Erd', und der Berg' aufstarrende Häupter.
πάντες δ' ἐσσείοντο πόδες πολυπίδακος Ἴδης Alle sie wankten bewegt die Füße des quelligen Ida,
καὶ κορυφαί, Τρώων τε πόλις καὶ νῆες Ἀχαιῶν. 60 Bis zu den Höhn, auch Ilios Stadt, und der Danaer Schiffe.
ἔδδεισεν δ' ὑπένερϑεν ἄναξ ἐνέρων Ἀιδωνεύς, Bang' erschrak dort unten der Schattenfürst Aïdoneus:
δείσας δ' ἐκ ϑρόνου ἄλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερϑεν Bebend sprang er vom Thron mit Geschrei auf, daß ihm von oben
γαῖαν ἀναρρήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, Nicht die Erd' aufrisse der Landerschüttrer Poseidon,
οἰκία δὲ ϑνητοῖσι καὶ ἀϑανάτοισι φανείη Daß nicht Menschen erschien' und Unsterblichen seine Behausung,
σμερδαλέ' εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι ϑεοί περ· 65 Fürchterlich dumpf, wustvoll, und selbst den Göttern ein Abscheu.
τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο ϑεῶν ἔριδι ξυνιόντων. Solch ein Getös' erscholl, da die Götter zum Kampf sich erhuben!
ἦ τοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος Siehe nunmehr entgegen dem Meerbeherrscher Poseidon
ἵστατ' Ἀπόλλων Φοῖβος ἔχων ἰὰ πτερόεντα, Stellte sich Phöbos Apollon, und trug die gefiederten Pfeile;
ἄντα δ' Ἐνυαλίοιο ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Gegen den Ares stand die Kriegerin Pallas Athene;
Ἥρῃ δ' ἀντέστη χρυσηλάκατος κελαδεινὴ 70 Gegen Here die Göttin der Jagd, mit goldener Spindel,
Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, κασιγνήτη ἑκάτοιο· Artemis, froh des Geschosses, des Fernetreffenden Schwester;
Λητοῖ δ' ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς, Gegen Leto Hermeias, der segnende Bringer des Heiles;
ἄντα δ' ἄρ' Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαϑυδίνης, Doch dem Hephästos entgegen des Stroms tiefstrudelnder Herrscher,
ὃν Ξάνϑον καλέουσι ϑεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον. Xanthos im Kreis der Götter genannt, von Menschen Skamandros.
    ὣς οἳ μὲν ϑεοὶ ἄντα ϑεῶν ἴσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς 75     So dort stürzten auf Götter die Götter sich. Aber Achilleus
Ἕκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον Gegen den Hektor zumeist ins Gewühl zu tauchen begehrt' er,
Πριαμίδεω· τοῦ γάρ ῥα μάλιστά ἑ ϑυμὸς ἀνώγει Priamos' Sohn; denn vor allen mit seinem Blute verlangt' ihn
αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν. Sehnlich den Ares zu tränken, den unaufhaltsamen Krieger.
Αἰνείαν δ' ἰϑὺς λαοσσόος ὦρσεν Ἀπόλλων Doch den Äneias stürmte der Volkzerstreuer Apollon
ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠύ· 80 Grad' auf den Peleionen, und haucht' ihm edelen Mut ein,
υἱέι δὲ Πριάμοιο Λυκάονι εἴσατο φωνήν· Ähnlich an Wuchs und Stimme des Priamos' Sohn Lykaon;
τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων· Dessen Gestalt nachahmend, begann der Herrscher Apollon:
    »Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαί,     Wo ist, Fürst der Troer, Äneias, alle die Drohung,
ἃς Τρώων βασιλεῦσιν ὑπίσχεο οἰνοποτάζων, Welche du Trojas Helden bei festlichem Weine verhießest,
Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος ἐναντίβιον πολεμίξειν;« 85 Kühn entgegen zu kämpfen dem Peleionen Achilleus?
    τὸν δ' αὖτ' Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπεν·     Aber Äneias darauf antwortete, solches erwidernd:
»Πριαμίδη, τί με ταῦτα καὶ οὐκ ἐϑέλοντα κελεύεις Priamos' Sohn, warum ermahnst du mich, ohne mein Wollen,
ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερϑύμοιο μάχεσϑαι; Gegen Achilleus' Macht, des Hochbeherzten, zu kämpfen?
οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ' Ἀχιλῆος Schwerlich heute zuerst vor dem mutigen Renner Achilleus
στήσομαι, ἀλλ' ἤδη με καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν 90 Würd' ich bestehn, der mich eher bereits mit der Lanze vom Ida
ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυϑεν ἡμετέρῃσιν, Weggescheucht, da er kam die weidenden Rinder zu rauben,
πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον. αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς Und Lyrnessos verheert' und Pedasos. Aber Kronion
εἰρύσαϑ', ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα· Rettete mich, der Kraft mir erregt' und hurtige Schenkel.
ἦ κ' ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν Ἀχιλλῆος καὶ Ἀϑήνης, Traun ich wäre vertilgt von Achilleus' Hand und Athenens,
ἥ οἱ πρόσϑεν ἰοῦσα τίϑει φάος ἠδ' ἐκέλευεν 95 Welche Licht ihm zu schaffen voranging, und ihn ermahnte,
ἔγχεϊ χαλκείῳ Λέλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν. Leleger rings und Troer mit ehernem Speer zu ermorden.
τῷ οὐκ ἔστ' Ἀχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσϑαι· Drum nicht mag dem Achilleus ein Mann zum Kampfe begegnen;
αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε ϑεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει, Stets ist ihm ein Unsterblicher nah, der Böses ihm abwehrt.
καὶ δ' ἄλλως τοῦ γ' ἰϑὺ βέλος πέτετ', οὐδ' ἀπολήγει Auch zugleich sein Geschoß fliegt gradan, nicht ihm ermüdend,
πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελϑέμεν. εἰ δὲ ϑεός περ 100 Eh' es in Menschenblut sich gesättiget. Wenn nur ein Gott uns
ἶσον τείνειεν πολέμου τέλος, οὔ κε μάλα ῥέα Gleich ausmäße des Kampfs Entscheidungen; nimmer so leicht dann
νικήσει', οὐδ' εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι.« Würd' ihm der Sieg, und trotzt' er, aus starrendem Erze gebildet!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·     Ihm antwortete drauf Zeus' Sohn, der Herrscher Apollon:
»ἥρως, ἀλλ' ἄγε καὶ σὺ ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν Edler, wohlan du selber die ewigwährenden Götter
εὔχεο· καὶ δὲ σὲ φασὶ Διὸς κούρης Ἀφροδίτης 105 Angefleht! Dich hat ja die Tochter Zeus Aphrodite,
ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ ϑεοῦ ἐστιν· Sagt man, erzeugt; und jenen gebar die geringere Göttin:
ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσϑ', ἣ δ' ἐξ ἁλίοιο γέροντος. Eine von Zeus abstammend, die andere nur vom Meergreis.
ἀλλ' ἰϑὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν Grade denn trag' ihm entgegen dein mächtiges Erz, und durchaus nicht
λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ.« Werde durch pochende Worte zurückgewandt noch Bedrohung!
    ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν· 110     Also der Gott, und beseelte mit Mut den Hirten der Völker.
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ. Schnell durch die vordersten ging er, mit strahlendem Erze gewappnet.
οὐ δ' ἔλαϑ' Ἀγχίσαο πάις λευκώλενον Ἥρην Doch nicht eilt' unbemerkt von der lilienarmigen Here
ἀντία Πηλεΐωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. Gegen den Peleionen der Held durch das Männergetümmel.
ἣ δ' ἄμυδις στήσασα ϑεοὺς μετὰ μῦϑον ἔειπεν· Jene berief die Götter umher, und redete also:
    »φράζεσϑον δὴ σφῶι, Ποσείδαον καὶ Ἀϑήνη, 115     Überlegt nun beide, Poseidon du, und Athene,
ἐν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα. Jeder in seinem Herzen, wohin sich wende die Sache.
Αἰνείας ὅδ' ἔβη κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ Dorther kommt Äneias, mit strahlendem Erze gewappnet,
ἀντία Πηλεΐωνος, ἀνῆκε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων. Gegen den Peleionen; es reizt' ihn Phöbos Apollon.
ἀλλ' ἄγεϑ', ἡμεῖς πέρ μιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω Aber wohlan, wir wollen zurück ihn drängen von dannen
αὐτόϑεν· ἤ τις ἔπειτα καὶ ἡμείων Ἀχιλῆι 120 Alle nun; oder auch einer verteidige neben ihm stehend,
παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι ϑυμῷ Peleus' Sohn, und erfüll' ihn mit Kraft, und lasse sein Herz nicht
δευέσϑω, ἵνα εἰδῇ, ὅ μιν φιλέουσιν ἄριστοι Mangeln des Muts: daß er sehe, die mächtigsten unter den Göttern
ἀϑανάτων· οἳ δ' αὖτ' ἀνεμώλιοι, οἳ τὸ πάρος περ Sei'n ihm hold; doch nichtig sei jener Schutz, die von jeher
Τρωσὶν ἀμύνουσιν πόλεμον καὶ δηιοτῆτα. Trojas Volk abwehren den Krieg und das Waffengetümmel.
πάντες δ' Οὐλύμποιο κατήλϑομεν ἀντιάοντες 125 All' entstiegen wir ja dem Olympos, um zu begegnen
τῆσδε μάχης, ἵνα μή τι μετὰ Τρώεσσι πάϑῃσιν Diesem Gefecht; daß nichts im Troervolk er erdulde,
σήμερον· ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται, ἅσσα οἱ αἶσα Heute nur; künftig indes erduld' er, was ihm das Schicksal,
γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ. Als ihn die Mutter gebar, in den werdenden Faden gesponnen.
εἰ δ' Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα ϑεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς, Aber entdeckt nicht solches ein Götterspruch dem Achilleus;
δείσετ' ἔπειϑ', ὅτε κέν τις ἐναντίβιον ϑεὸς ἔλϑῃ 130 Schrecken ergreift ihn gewiß, wann ein Gott entgegen ihm wandelt
ἐν πολέμῳ· χαλεποὶ δὲ ϑεοὶ φαίνεσϑαι ἐναργεῖς.« Durch die Schlacht; denn furchtbar sind himmlische Götter von Anblick.
    τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων·     Ihr antwortete drauf der Erderschüttrer Poseidon:
»Ἥρη, μὴ χαλέπαινε παρὲκ νόον· οὐδέ τί σε χρή. Here, nicht so gewütet mit Heftigkeit; wenig geziemt dir's.
οὐκ ἂν ἐγώ γ' ἐϑέλοιμι ϑεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι Ungern möcht' ich solches, daß wir die anderen Götter
[ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν]· 135 Feindlich im Kampf anfielen; denn weit gewaltigen sind wir.
ἀλλ' ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καϑεζώμεσϑα κιόντες Laßt uns jetzo vielmehr hingehn und nieder uns setzen
ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν, πόλεμος δ' ἄνδρεσσι μελήσει. Außer dem Weg' auf die Wart', und den Krieg die Männer besorgen.
εἰ δέ κ' Ἄρης ἄρχῃσι μάχης ἢ Φοῖβος Ἀπόλλων, Aber wo Ares zuerst Kampf anhebt, oder Apollon,
ἢ Ἀχιλῆ' ἴσχωσι καὶ οὐκ εἰῶσι μάχεσϑαι, Auch wo Achilleus sie hemmen, und nicht ihn lassen im Kampfe;
αὐτίκ' ἔπειτα καὶ ἄμμι παρ' αὐτόφι νεῖκος ὀρεῖται 140 Schleunig sodann uns selber wird stracks sich erheben der Aufruhr
φυλόπιδος· μάλα δ' ὦκα διακρινϑέντας ὀίω Wildes Gefechts; und geschwinde hinweg dann scheidend, vermut' ich,
ἂψ ἴμεν Οὔλυμπόνδε, ϑεῶν μεϑ' ὁμήγυριν ἄλλων, Kehren sie heim zum Olympos, zur Schar der anderen Götter,
ἡμετέρῃς ὑπὸ χερσὶν ἀναγκαίηφι δαμέντας.« Unter unseren Händen mit Kraft und Stärke gebändigt.
    ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο κυανοχαίτης     Dieses gesagt, ging jener voran, der Finstergelockte,
τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον Ἡρακλῆος ϑεΐοιο 145 Zu dem geschütteten Walle des göttergleichen Herakles,
ὑψηλόν, τό ῥά οἱ Τρῶες καὶ Παλλὰς Ἀϑήνη Den ihm hoch die Troer vordem und Pallas Athene
ποίεον, ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέαιτο, Ründeten, daß sich bergend dem Meerscheusal er entrönne,
ὁππότε μιν σεύαιτο ἀπ' ἠιόνος πεδίονδε. Wann es einmal vom Gestade daher ihn scheucht' in das Blachfeld.
ἔνϑα Ποσειδάων κατ' ἄρ' ἕζετο καὶ ϑεοὶ ἄλλοι, Dorthin ging Poseidon, und saß mit den anderen Göttern,
ἀμφὶ δ' ἄρ' ἄρρηκτον νεφέλην ὤμοισιν ἕσαντο. 150 Ringsumher undurchdringlich Gewölk um die Schultern gehüllet.
οἳ δ' ἑτέρωσε καϑῖζον ἐπ' ὀφρύσι Καλλικολώνης Drüben setzten sich jen' auf der Stirn der Kallikolone,
ἀμφὶ σέ, ἤιε Φοῖβε, καὶ Ἄρηα πτολίπορϑον. Schnellender Phöbos, um dich, und den stadtverwüstenden Ares.
    ὣς οἳ μὲν ἑκάτερϑε καϑήατο μητιάοντες Also saßen dort die Unsterblichen gegeneinander,
βουλάς· ἀρχέμεναι δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο Sinnend auf Rat: vom Beginne des harthinstreckenden Kampfes
ὤκνεον ἀμφότεροι, Ζεὺς δ' ἥμενος ὕψι κέλευεν. 155 Säumten sie beiderseits; doch Zeus hochthronend gebot ihn.
τῶν δ' ἅπαν ἐπλήσϑη πεδίον, καὶ λάμπετο χαλκῷ,     Voll ward nun das ganze Gefild', und strahlte vom Erze
ἀνδρῶν ἠδ' ἵππων· κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν Wandelnder Männer und Ross'; und es dröhnte der Grund von dem Fußtritt,
ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο δ' ἀνέρες ἔξοχ' ἄριστοι Als sie sich nahten in Wut. Doch zween vorstrebende Männer
ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσϑαι, Kamen hervor aus den Heeren gerannt in Begierde des Kampfes,
Αἰνείας τ' Ἀγχισιάδης καὶ δῖος Ἀχιλλεύς. 160 Held Äneias der Anchisiad', und der edle Achilleus.
Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβεβήκει, Sieh' Äneias zuerst kam wildandrohend; und hochher
νευστάζων κόρυϑι βριαρῇ· ἀτὰρ ἀσπίδα ϑοῦριν Nickte der Busch vom gewaltigen Helm; doch den stürmenden Stierschild
πρόσϑεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος. Trug er der Brust vorhaltend, und schwenkte den ehernen Wurfspieß.
Πηλεΐδης δ' ἑτέρωϑεν ἐναντίον ὦρτο, λέων ὣς Gegen ihn drang der Peleide mit Ungestüm, wie ein Löwe,
σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν 165 Grimmvoll, den die Männer hinwegzutilgen verlangend
ἀγρόμενοι, πᾶς δῆμος· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων Kommen, ein ganzes Volk; im Anfang stolz und verachtend
ἔρχεται, ἀλλ' ὅτε κέν τις ἀρηιϑόων αἰζηῶν Wandelt er; aber sobald mit dem Speer ein mutiger Jüngling
δουρὶ βάλῃ, ἐάλη τε χανών, περί τ' ἀφρὸς ὀδόντας Traf, dann gähnet er eingeschmiegt, und der Schaum von den Zähnen
γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ, Rinnt ihm herab, und es stöhnt sein edeles Herz in dem Busen;
οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωϑεν 170 Dann mit dem Schweif die Hüften und mächtigen Seiten des Bauches
μαστίεται, ἑὲ δ' αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασϑαι, Geißelt er rechts und links, sich selbst anspornend zum Kampfe,
γλαυκιάων δ' ἰϑὺς φέρεται μένει, ἤν τινα πέφνῃ Graß nun die Augen verdreht anwütet er, ob er ermorde
ἀνδρῶν ἢ αὐτὸς φϑίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ. Einen Mann, ob er selbst hinstürz' im Vordergetümmel:
ὣς Ἀχιλῆ' ὤτρυνε μένος καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ So den Achilleus drängte der Mut des erhabenen Herzens,
ἀντίον ἐλϑέμεναι μεγαλήτορος Αἰνείαο. 175 Kühn entgegen zu gehn dem tapferen Held Äneias.
οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες, Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegeneinander;
τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς· Rief zuerst anredend der mutige Renner Achilleus:
    »Αἰνεία, τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελϑὼν     Wie so weit, Äneias, hervor aus der Menge dich wagend
ἔστης; ἦ σέ γε ϑυμὸς ἐμοὶ μαχέσασϑαι ἀνώγει Nahest du? Ob dir das Herz mit mir zu kämpfen gebietet,
ἐλπόμενον Τρώεσσιν ἀναξέμεν ἱπποδάμοισιν 180 Weil du hoffst zu beherrschen die gaulbezähmenden Troer,
τιμῆς τῆς Πριάμου; ἀτὰρ εἴ κεν ἔμ' ἐξεναρίξῃς, Künftig in Priamos Macht? O wenn du schon mich erregtest,
οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ ϑήσει· Nie wird Priamos drum in die Hand dir geben die Ehre.
εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ' ἔμπεδος οὐδ' ἀεσίφρων. Denn selbst hat er ja Söhn'; und fest, nicht wankend beharrt er.
ἤ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, Maßen vielleicht die Troer dir auserlesene Güter,
καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαι, 185 Schön an Ackergefild' und Pflanzungen, daß du sie bautest,
αἴ κεν ἐμὲ κτείνῃς; χαλεπῶς δέ σ' ἔολπα τὸ ῥέξειν. Wenn mich einst du erschlügst! Das möchtest du schwerlich vollenden!
ἤδη μὲν σέ γε φημὶ καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι. Einmal schon, wie ich meine, dich selbst mit der Lanze verfolgt' ich.
ἢ οὐ μέμνῃ, ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα Denkst du nicht mehr, wie ich dort dich Einsamen weg von den Rindern
σεῦα κατ' Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσιν Scheuchte die Höhn des Ida hinab mit hurtigen Schenkeln,
καρπαλίμως; τότε δ' οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων. 190 Fliegendes Laufs? Nicht wagtest du umzuschaun im Entfliehen!
ἔνϑεν δ' ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες· αὐτὰρ ἐγὼ τὴν Dorther bis in Lyrnessos entflohest du; aber in Trümmer
πέρσα μεϑορμηϑεὶς σὺν Ἀϑήνῃ καὶ Διὶ πατρί, Warf ich sie, eingestürmt mit Pallas Athen' und Kronion.
ληιάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύϑερον ἦμαρ ἀπούρας Viele gefangene Weiber, beraubt der heiligen Freiheit
ἦγον· ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐρρύσατο καὶ ϑεοὶ ἄλλοι. Führt' ich; allein dich rettete Zeus und die anderen Götter.
ἀλλ' οὐ νῦν σε ῥύεσϑαι δίομαι, ὡς ἐνὶ ϑυμῷ 195 Schwerlich indes erretten sie heute dich, wie du im Herzen
βάλλεαι· ἀλλά σ' ἐγώ γ' ἀναχωρήσαντα κελεύω Etwa wähnst! Wohlan denn, ich rate dir, weiche mir eilig
ἐς πληϑὺν ἰέναι μηδ' ἀντίος ἵστασ' ἐμεῖο, Unter die Menge zurück, und scheue dich, mir zu begegnen,
πρίν τι κακὸν παϑέειν· ῥεχϑὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.« Eh' dich ein Übel ereilt! Geschehenes kennet der Tor auch!
    τὸν δ' αὖτ' Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τε·     Aber Äneias darauf antwortete, solches erwidernd:
»Πηλεΐδη, μὴ δή μ' ἐπέεσσί γε νηπύτιον ὣς 200 Peleus' Sohn, mit Worten fürwahr nicht, gleich wie ein Knäblein,
ἔλπεο δειδίξεσϑαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς Hoffe mich abzuschrecken; denn wohl vermocht' ich ja selber,
ἠμὲν κερτομίας ἠδ' αἴσυλα μυϑήσασϑαι. So herzschneidende Wort' als frevele auszurufen.
ἴδμεν δ' ἀλλήλων γενεήν, ἴδμεν δὲ τοκῆας, Kennen wir doch des andern Geschlecht, und kennen die Eltern,
πρόκλυτ' ἀκούοντες ἔπεα ϑνητῶν ἀνϑρώπων· Hörend die längstberühmten Erzählungen sterblicher Menschen;
ὄψει δ' οὔτ' ἄρ πω σὺ εμοὺς ἴδες οὐτ' ἄρ ἐγὼ σούς. 205 Nie sahn wir, die meinigen du, noch ich selber die deinen.
φασὶ σὲ μὲν Πηλῆος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι, Doch man sagt, dich zeugte der unvergleichbare Peleus,
μητρὸς δ' ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάμου ἁλοσύδνης· Dem dich Thetys gebar, des Meers schönlockige Göttin.
αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς μεγαλήτορος Ἀγχίσαο Aber ich selbst, ein Sohn des hochgesinnten Anchises
εὔχομαι ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ' Ἀφροδίτη. Rühm' ich entsprossen zu sein, von der Tochter Zeus' Aphrodite.
τῶν δὴ νῦν ἕτεροί γε φίλον παῖδα κλαύσονται 210 Jenen ist oder auch diesen, den trauten Sohn zu beweinen,
σήμερον· οὐ γὰρ φήμ' ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν Heute bestimmt; nicht werden ja wir, durch kindische Worte
ὧδε διακρινϑέντε μάχης ἒξ ἀπονέεσϑαι. So auseinander getrennt, das Schlachtfeld wieder verlassen.
εἰ δ' ἐϑέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ' ἐὺ εἰδῇς, Soll ich dir aber auch dieses verkündigen, daß du erkennest
ἡμετέρην γενεήν – πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν –· Unserer Väter Geschlecht, wiewohl es vielen bekannt ist:
    »Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς· 215 Dardanos zeugte zuerst der Herrscher im Donnergewölk Zeus,
κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ Ihn Dardanias Stifter; denn Ilios heilige Feste
ἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλις μερόπων ἀνϑρώπων, Stand noch nicht im Gefilde, bewohnt von redenden Menschen;
ἀλλ' ἔϑ' ὑπωρείας ᾤκευν πολυπίδακος Ἴδης. Sondern am Abhang wohnten sie noch des quelligen Ida.
Δάρδανος αὖ τέκεϑ' υἱὸν Ἐριχϑόνιον βασιλῆα, Dardanos drauf erzeugt' Erichthonios sich, den Beherrscher,
ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο ϑνητῶν ἀνϑρώπων. – 220 Welcher der reichste war der sterblichen Erdebewohner.
τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο Stuten weideten ihm drei Tausende rings in den Auen,
ϑήλειαι, πώλοισιν ἀγαλλόμεναι ἀταλῇσιν. Säugende, üppiges Mutes, von hüpfenden Füllen begleitet.
τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο βοσκομενάων, Boreas selbst, von den Reizen entbrannt der weidenden Stuten,
ἵππῳ δ' εἰσάμενος παρελέξατο κυανοχαίτῃ· Gattete sich, in ein Roß mit dunkeler Mähne gehüllet;
αἳ δ' ὑποκυσάμεναι ἔτεκον δύο καὶ δέκα πώλους. 225 Und zwölf mutige Füllen gebaren sie seiner Befruchtung.
αἳ δ' ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν Diese, so oft sie sprangen auf nahrungsprossender Erde,
ἄκρον ἐπ' ἀνϑερίκων καρπὸν ϑέον οὐδὲ κατέκλων· Über die Spitzen des Halms hinflogen sie, ohn' ihn zu knicken;
ἀλλ' ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ' εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης, Aber so oft sie sprangen auf weitem Rücken des Meeres,
ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνα ἁλὸς πολιοῖο ϑέεσκον. – Liefen sie über die Wogen, nur kaum die Hufe benetzend.
Τρῶα δ' Ἐριχϑόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα· 230 Dann Erichthonios zeugte den Tros zum Gebieter den Troern;
Τρωὸς δ' αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, Aber von Tros entsprangen die drei untadligen Söhne,
Ἶλός τ' Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίϑεος Γανυμήδης, Ilos, Assarakos auch, und der göttliche Held Ganymedes,
ὃς δὴ κάλλιστος γένετο ϑνητῶν ἀνϑρώπων· Welcher der schönste war der sterblichen Erdebewohner:
τὸν καὶ ἀνηρείψαντο ϑεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν Ihn auch rafften die Götter empor, Zeus' Becher zu füllen,
κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν' ἀϑανάτοισι μετείη. 235 Wegen der schönen Gestalt, den Unsterblichen zugesellet.
Ἶλος δ' αὖ τέκεϑ' υἱόν ἀμύμονα Λαομέδοντα, Ilos zeugte den Sohn Laomedon, tapfer und edel;
Λαομέδων δ' ἄρα Τιϑωνὸν τέκετσ Πρίαμόν τε Aber Laomedon zeugte den Priamos, und den Tithonos,
Λάμπον τε Κλυτίον ϑ' Ἱκετάονά τ' ὄζον Ἄρηος. Lampos und Klytios auch, und den streitbaren Held Hyketaon.
Ἀσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ' ἄρ' Ἀγχίσην τέκε παῖδα· Kapys, Assakaros' Sohn, erzeugete drauf den Anchises;
αὐτὰρ ἔμ' Ἀγχίσης, Πρίαμος δ' ἔτεχ' Ἕκτορα δῖον. 240 Aber Anchises mich selbst; und Priamos zeugte den Hektor.
ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. Sieh aus solchem Geschlecht und Blute dir rühm' ich mich jetzo.
Ζεὺς δ' ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύϑει τε, Doch der Menschen Gedeihn vermehrt und mindert Kronion,
ὅππως κεν ἐϑέλῃσιν· ὃ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων. Wie sein Herz es gebietet; denn er ist mächtig vor allen.
    »ἀλλ' ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεϑα νηπύτιοι ὥς, Aber laß nicht länger uns hier, gleich albernen Kindern,
ἑσταότ' ἐν μέσσῃ ὑσμίνῃ δηιοτῆτος. 245 Schwatzend stehn in der Mitte des feindlichen Waffengetümmels.
ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυϑήσασϑαι Denn leicht ist es beiden, uns kränkende Worte zu sagen,
πολλὰ μάλ'· οὐδ' ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχϑος ἄροιτο. Viele, daß kaum sie trüg' auch ein hundertrudriges Lastschiff.
στρεπτὴ δὲ γλῶσσ' ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ' ἔνι μῦϑοι Flüchtig ja ist die Zunge der Sterblichen, vielfach die Reden
παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνϑα καὶ ἔνϑα· Aller Art, und weit das Gefild' hinstreifender Worte.
ὁπποῖόν κ' εἴπῃσϑα ἔπος, τοῖόν κ' ἐπακούσαις. 250 Wie du selbst geredet das Wort, so magst du es hören.
ἀλλὰ τί ἦ ἔριδας καὶ νείκεα νῶιν ἀνάγκη Doch was nötiget uns, in Erbitterung gegeneinander
νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον, ὥς τε γυναῖκας, Lästerworte zu lästern und Schmähungen, gleich den Weibern,
αἵ τε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι ϑυμοβόροιο Die zum Zorne gereizt von herzdurchdringender Feindschaft
νεικεῦσ' ἀλλήλῃσι μέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι, Lästern gegeneinander, in offener Straße sich treffend,
πολλά τ' ἐόντα καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει. 255 Manches wahr, und auch nicht; denn der Zorn gebietet auch solches.
ἀλκῆς δ' οὔ μ' ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα, Worte ja werden mir nimmer den Mut abwenden vom Angriff,
πρὶν χαλκῷ μαχέσασϑαι ἐναντίον. ἀλλ' ἄγε ϑᾶσσον Ehe mit Erz du entgegen gekämpft hast! Auf denn, geschwinde
γευσόμεϑ' ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.« Kosten wir untereinander die ehernen Kriegeslanzen!
    ἦ ῥα, καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος,     Sprach's, und den ehernen Speer auf den furchtbaren Schild des Entsetzens
σμερδαλέῳ· μέγα δ' ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ. 260 Schwang er; und ringsum hallte der große Schild von dem Speerwurf.
Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ Doch der Peleid' hielt ferne den Schild mit nervichtem Arme,
ἔσχετο ταρβήσας· φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος Schreckenvoll; denn er wähnte, die weitherschattende Lanze
ῥέα διελεύσεσϑαι μεγαλήτορος Αἰνείαο Würde leicht durchdringen dem mutigen Held Äneias:
νήπιος, οὐδ' ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν, Tor! er bedachte nicht in des Herzens Geist und Empfindung,
ὡς οὐ ῥηίδι' ἐστὶ ϑεῶν ἐρικυδέα δῶρα 265 Daß so leicht nicht sein der Unsterblichen herrliche Gaben
ἀνδράσι γε ϑνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ' ὑποείκειν. Sterblicher Menschen Gewalt zu bändigen, noch zu durchbohren.
οὐδὲ τότ' Αἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος Auch nicht jetzt Äneias des Feurigen stürmende Lanze
ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα ϑεοῖο· Brach den Schild; denn es hemmte das Gold, die Gabe des Gottes.
ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ' ἄρ' ἔτι τρεῖς Zwo der Schichten allein durchstürmte sie; aber annoch drei
ἦσαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ἤλασε κυλλοποδίων, 270 Waren; denn fünf der Schichten vereinigte hämmernd der Künstler,
τὰς δύο χαλκείας, δύο δ' ἔνδοϑι κασσιτέροιο, Jene zwo von Erz, und die inneren beide von Zinne,
τὴν δὲ μίαν χρυσῆν· τῇ ῥ' ἔσχετο μείλινον ἔγχος. Aber die eine von Gold, wo die eherne Lanze gehemmt ward.
    δεύτερος αὖτ' Ἀχιλεὺς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος     Auch der Peleid' itzt schwang die weithinschattende Lanze;
καὶ βάλεν Αἰνείαο κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐίσην, Und er traf dem Äneias den Schild von geründeter Wölbung,
ἄντυγ' ὕπο πρώτην, ᾗ λεπτότατος ϑέε χαλκός, 275 Nahe dem äußersten Rand, wo das Erz am dünnsten umherlief,
λεπτοτάτη δ' ἐπέην ῥινὸς βοός· ἣ δὲ διαπρὸ Auch am dünnsten ihn deckte die Stierhaut; aber hindurch drang
Πηλιὰς ἤιξεν μελίη, λάκε δ' ἀσπὶς ὑπ' αὐτῆς. Pelions ragende Esche mit Sturm, und es krachte die Wölbung.
Αἰνείας δ' ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕϑεν ἀσπίδ' ἀνέσχεν Nieder duckt' Äneias in Eil', und streckte den Schild auf,
δείσας· ἐγχείη δ' ἄρ' ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ Angstvoll; aber der Speer, der ihm hinsaust', über die Schultern,
ἔστη ἱεμένη, διὰ δ' ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους 280 Stand in die Erde gebohrt, und zerschlug ihm beide die Ränder
ἀσπίδος ἀμφιβρότης. ὃ δ' ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν Am ringsdeckenden Schild; doch entflohn der gewaltigen Lanze,
ἔστη – κὰδ δ' ἀχλὺς χύτο μυρίον ὀφϑαλμοῖσιν –, Stand er nunmehr, und Entsetzen umgoß ihm die Augen mit Dunkel,
ταρβήσας, ὅ οἱ ἄγχι πάγη βέλος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Starrend, wie nah das Geschoß ihm haftete. Aber Achilleus
ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξύ, Stürzte begierig hinan, das geschliffene Schwert sich entreißend,
σμερδαλέα ἰάχων. ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ 285 Mit graunvollem Geschrei. Da ergriff Äneias den Feldstein,
Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο κ' ἄνδρε φέροιεν, Groß und ungeheuer, daß nicht zween Männer ihn trügen,
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ'· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος. Wie nun Sterbliche sind; doch er schwang ihn allein und behende.
ἔνϑα κεν Αἰνείας μὲν ἐπεσσυμένον βάλε πέτρῳ Jetzo hätt' Äneias des Stürmenden Helm mit dem Steine,
ἢ κόρυϑ' ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεϑρον, Oder den Schild ihm getroffen, der doch dem Verderben gewehret;
τὸν δέ κε Πηλεΐδης σχεδὸν ἄορι ϑυμὸν ἀπηύρα, 290 Ihn dann hätt' Achilleus gehaun mit dem Schwert und getötet:
εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων. Wenn nicht schnell sie bemerkte der Erderschüttrer Poseidon.
αὐτίκα δ' ἀϑανάτοισι ϑεοῖς μετὰ μῦϑον ἔειπεν· Eilend begann er das Wort zur unsterblichen Götterversammlung:
    »ὢ πόποι, ἦ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνείαο,     Wehe doch! traun mich jammert der mutige Held Äneias,
ὃς τάχα Πηλεΐωνι δαμεὶς Ἄιδόσδε κάτεισιν, Welcher bald, vom Peleiden besiegt, zum Aïs hinabfährt,
πειϑόμενος μύϑοισιν Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο· 295 Weil er gehorcht dem Worte des treffenden Phöbos Apollon:
νήπιος, οὐδέ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν ὄλεϑρον. Tor! denn nichts ihm frommt er, dem traurigen Tode zu wehren.
ἀλλὰ τί ἦ νῦν οὗτος ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει Aber warum soll jener nun schuldlos Jammer erdulden,
μὰψ ἕνεκ' ἀλλοτρίων ἀχέων; κεχαρισμένα δ' αἰεὶ Also verkehrt, um anderer Weh; da gefällige Opfer
δῶρα ϑεοῖσι δίδωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. Stets er den Göttern gebracht, die weit den Himmel bewohnen
ἀλλ' ἄγεϑ' ἡμεῖς πέρ μιν ὑπὲκ ϑανάτου ἀγάγωμεν, 300 Auf, wir selbst nun wollen der Todesgefahr ihn entreißen;
μή πως καὶ Κρονίδης κεχολώσεται, αἴ κεν Ἀχιλλεὺς Daß nicht auch der Kronid' ereifere, wenn ihn Achilleus
τόνδε κατακτείνῃ. μόριμον δέ οἵ ἐστ' ἀλέασϑαι, Tötete jenen Mann; denn das Schicksal gönnt ihm Errettung:
ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται Daß nicht samenlos das Geschlecht hinschwind' und der Name
Δαρδάνου, ὃν Κρονίδης περὶ πάντων φίλατο παίδων, Dardanos, den der Kronid' aus allen Söhnen sich auskor,
οἳ ἕϑεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε ϑνητάων. 305 Welche von ihm aufwuchsen und sterblichen Menschentöchtern.
ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχϑηρε Κρονίων· Denn des Priamos' Stamm ist schon verhaßt dem Kronion;
νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει Jetzo soll Äneias' Gewalt obherrschen den Troern,
καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μετόπισϑε γένωνται.« Und die Söhne der Söhn', in künftigen Tagen erzeuget.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·     Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:
»ἐννοσίγαι', αὐτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι νόησον 310 Selber im Geist erwäg' es, o erderschütternder König,
Αἰνείαν, ἤ κέν μιν ἐρύσσεαι ἤ κεν ἐάσεις Ob du erretten ihn willst, den Äneias, oder verstatten,
[Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆι δαμήμεναι ἐσϑλὸν ἐόντα]. Daß hinsinke der Held dem Peleionen Achilleus.
ἦ τοι μὲν γὰρ νῶι πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους Denn fürwahr wir beide beteuerten oft mit Eidschwur,
πᾶσι μετ' ἀϑανάτοισιν, ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀϑήνη, Vor den Unsterblichen allen, ich selbst und Pallas Athene,
μή ποτ' ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, 315 Niemals einem der Troer den grausamen Tag zu entfernen,
μηδ' ὀπότ' ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται Nicht wenn Troja sogar in verheerenden Flamme des Feuers
δαιομένη, δαίωσι δ' ἀρήιοι υἷες Ἀχαιῶν.« Loderte, rings entflammt von den kriegrischen Söhnen Achaias.
    αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ' ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων,     Als er solches vernommen, der Erderschüttrer Poseidon;
βῆ ῥ' ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων· Flugs durcheilt' er den Kampf und den klirrenden Sturm der Geschosse,
ἷξε δ' ὅϑ' Αἰνείας ἠδ' ὁ κλυτὸς ἦεν Ἀχιλλεύς. 320 Hin wo Äneias war, und der hochberühmte Achilleus.
αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ' ὀφϑαλμῶν χέεν ἀχλὺν Jenem sogleich nun goß er umschattende Nacht vor die Augen,
Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆι, ὃ δὲ μελίην ἐύχαλκον Peleus' Sohn Achilleus, und selbst die mordende Esche
ἀσπίδος ἐξέρυσεν μεγαλήτορος Αἰνείαο Zog er zurück aus dem Schilde dem mutigen Held Äneias,
καὶ τὴν μὲν προπάροιϑε ποδῶν Αχιλῆος ἔϑηκεν· Legte sie dann vor die Füße des Peleionen Achilleus.
Αἰνείαν δ' ἔσσευεν ἀπὸ χϑονὸς ὑψόσ' ἀείρας. 325 Doch den Äneias schwang er, empor von der Erd' ihn erhebend;
πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων Und weit über die Reihen des Volks, und die Reihen der Rosse,
Αἰνείας ὑπέραλτο ϑεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας· Flog Äneias hinweg, von der Hand des Gottes geschleudert;
ἷξε δ' ἐπ' ἐσχατιὴν πολυάικος πολέμοιο, Bis er kam an die Grenze des tobenden Schlachtengetümmels,
ἔνϑα τε Καύκωνες πόλεμον μέτα ϑωρήσσοντο. Wo der Kaukonen Volk zum Kampf gerüstet einherzog,
τῷ δὲ μάλ' ἐγγύϑεν ἦλϑε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 330 Jetzo naht' ihm wieder der Erderschüttrer Poseidon;
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »Αἰνεία, τίς σ' ὧδε ϑεῶν ἀτεῦντα κελεύει     Welch ein Gott, Äneias, gebietet dir, also verblendet
ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερϑύμοιο μάχεσϑαι, Gegen des Peleus' Sohn zu kämpfen dem Kampf der Entscheidung,
ὃς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ φίλτερος ἀϑανάτοισιν; Der weit mächtiger ist, und mehr geliebt von den Göttern?
ἀλλ' ἀναχωρῆσαι, ὅτε κεν συμβλήεαι αὐτῷ, 335 Künftig weiche zurück, so oft du jenem begegnest;
μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄιδος εἰσαφίκηαι. Daß nicht trotz dem Verhängnis in Aïdes Haus du hinabsteigst.
αὐτὰρ ἐπεί κ' Ἀχιλεὺς ϑάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ, Aber nachdem Achilleus den Tod und das Schicksal erreicht hat;
ϑαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσϑαι· Dann getrost fortan in den vordersten Reihen gekämpfet!
οὐ μὲν γάρ τίς σ' ἄλλος Ἀχαιῶν ἐξεναρίξει.« Denn kein anderer sonst der Danaer raubt dir die Rüstung.
    ὣς εἰπὼν λίπεν αὐτόϑ', ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα. 340     Sprach's, und verließ ihn daselbst, nachdem er ihm alles verkündigt.
αἶψα δ' ἔπειτ' Ἀχιλῆος ἀπ' ὀφϑαλμῶν σκέδασ' ἀχλὺν Schnell dem Achilleus anjetzt von den Augen scheucht' er des Nebels
ϑεσπεσίην· ὃ δ' ἔπειτα μέγ' ἔξιδεν ὀφϑαλμοῖσιν. Hehre Nacht; und sofort weit schauet' er rings mit den Augen.
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν· Tief aufseufzt' er und sprach zu seiner erhabenen Seele:
    »ὢ πόποι, ἦ μέγα ϑαῦμα τόδ' ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι·     Weh mir! ein großes Wunder erblick' ich dort mit den Augen!
ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χϑονός, οὐ δέ τι φῶτα 345 Siehe, die Lanze liegt an der Erd' hier; aber der Mann ist
λεύσσω, τῷ ἐφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων. Nirgends, dem ich sie warf, ihn auszutilgen verlangend!
ἠ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν Ei daß auch Äneias geliebt von unsterblichen Göttern
ἦεν· ἀτάρ μιν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάεσϑαι. War! doch meint' ich gewiß, er rühme sich nur so vergebens.
ἐρρέτω· οὔ οἱ ϑυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηϑῆναι Wandr' er dahin! Nie wahrlich mit mir sich annoch zu versuchen
ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ ϑανάτοιο. 350 Waget er, der auch nun zu entfliehn sich freut aus dem Tode!
ἀλλ' ἄγε δὴ Δαναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας Auf denn, nunmehr anmahnend der Danaer Kriegesgeschwader,
τῶν ἄλλων Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλϑών.« Will ich die anderen Troer im feindlichen Kampfe versuchen!
    ἦ, καὶ ἐπὶ στίχας ἄλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ·     Rief's, und sprang in die Reihn, und ermunterte jeglichen Streiter:
»μηκέτι νῦν Τρώων ἑκὰς ἕστατε, δῖοι Ἀχαιοί, Nicht so fern von den Troern enthaltet euch, edle Achaier;
ἀλλ' ἄγ' ἀνὴρ ἄντ' ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσϑαι. 355 Alle nun, Mann auf Mann, dringt ein, und gedenket des Kampfes!
ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφϑίμῳ περ ἐόντι, Denn zu schwer wird mir's, wie groß auch meine Gewalt sei,
τοσσούσδ' ἀνϑρώπους ἐφέπειν καὶ πᾶσι μάχεσϑαι. Solch ein Männergewühl zu umgehn, und mit allen zu kämpfen!
οὐδέ κ' Ἄρης, ὅς περ ϑεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ' Ἀϑήνη Selbst nicht Ares vermöcht' ein Unsterblicher zwar, noch Athene,
τοσσῆσδ' ὑσμίνης ἐφέποι στόμα καὶ πονέοιτο. Solchen Schlund des Gewürgs mit Kriegsarbeit zu umwandeln!
ἀλλ' ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε 360 Aber so viel ich selber vermag an Händen und Schenkeln
καὶ σϑένει, οὔ μέ τι φημὶ μεϑησέμεν, οὐδ' ἠβαιόν, Und an Gewalt; nicht mein' ich das mindeste des zu versäumen;
ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερές, οὐδέ τιν' οἴω Sondern rings durchwandl' ich die Ordnungen; nimmer auch, hoff' ich
Τρώων χαιρήσειν, ὅς τις σχεδὸν ἔγχεος ἔλϑῃ.« Wird ein Troer sich freun, wer meinem Speere begegnet!
    ὣς φάτ' ἐποτρύνων· Τρώεσσι δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ     Also ermahnte der Held; auch dort der strahlende Hektor
κέκλεϑ' ὁμοκλήσας, φάτο δ' ἴμεναι ἄντ' Ἀχιλῆος· 365 Rief den Troern Befehl, und verhieß dem Kampf mit Achilleus:
    »Τρῶες ὑπέρϑυμοι, μὴ δείδιτε Πηλεΐωνα.     Trojas mutige Söhne, verzagt nicht vor dem Peleiden!
καί κεν ἐγὼν ἐπέεσσι καὶ ἀϑανάτοισι μαχοίμην· Wohl auch ich mit Worten Unsterbliche selber bekämpft' ich,
ἔγχεϊ δ' ἀργαλέον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. Doch mit dem Speer unmöglich; denn weit gewaltiger sind sie.
οὐδ' Ἀχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύϑοις ἐπιϑήσει· Nimmer vermag auch Achilleus ein jegliches Wort zu vollenden;
ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει. 370 Sondern eins vollbringt er, das andere läßt er verstümmelt.
τοῦ δ' ἐγὼ ἀντίος εἶμι, καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν, Ihm nun eil' ich entgegen, und wäre sein Arm wie die Flamme,
εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε μένος δ' αἴϑωνι σιδήρῳ.« Wäre sein Arm wie die Flamme, sein Mut wie blinkendes Eisen!
    ὣς φάτ' ἐποτρύνων, οἳ δ' ἀντίοι ἔγχε' ἄειραν     Also ermahnte der Held; da erhuben sie drohende Lanzen,
Τρῶες· τῶν δ' ἄμυδις μίχϑη μένος, ὦρτο δ' ἀυτή. Trojas Söhn', und es stürmte der Streiter Gewühl, und Geschrei scholl.
καὶ τότ' ἄρ' Ἕκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος Ἀπόλλων· 375 Jetzo trat zu Hektor und redete Phöbos Apollon:
    »Ἕκτορ, μηκέτι πάμπαν Ἀχιλλῆι προμάχιζε,     Hektor, durchaus nicht mehr mit Achilleus wage den Vorkampf,
ἀλλὰ κατὰ πληϑύν τε καὶ ἐκ φλοίσβοιο δέδεξο, Sondern umher in der Meng' und dem Schlachtgetümmel erhasch' ihn:
μή πώς σ' ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ.« Daß nicht etwa sein Speer dich bändige, oder sein Schwerthieb!
    ὣς ἔφαϑ'· Ἕκτωρ δ' αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν     Jener sprach's; und Hektor entwich in den Haufen der Männer,
ταρβήσας, ὅτ' ἄκουσε ϑεοῦ ὄπα φωνήσαντος. 380 Angstvoll, als er die Stimme vernahm des redenden Gottes.
ἐν δ' Ἀχιλεὺς Τρώεσσι ϑόρε φρεσὶν εἱμένος ἀλκήν, Aber Achilleus sprang voll stürmender Kraft in die Troer,
σμερδαλέα ἰάχων. πρῶτον δ' ἕλεν Ἰφιτίωνα Mit graunvollem Geschrei; und zuerst den Iphition rafft' er,
ἐσϑλὸν Ὀτρυντεΐδην, πολέων ἡγήτορα λαῶν, Ihn des Otrynteus Sohn, den tapferen Völkergebieter,
ὃν νύμφη τέκε νηὶς Ὀτρυντῆι πτολιπόρϑῳ Welchen gebar die Najade denn Städteverwüster Otrynteus,
Τμώλῳ ὕπο νιφόεντι, Ὕδης ἐν πίονι δήμῳ. 385 Unten am schneeigen Tmolos, in Hydas fettem Gefilde.
τὸν δ' ἰϑὺς μεμαῶτα βάλ' ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεὺς Diesem, der anlief, schoß mit dem Speer der edle Achilleus
μέσσην κὰκ κεφαλήν, ἣ δ' ἄνδιχα πᾶσα κεάσϑη· Grad' auf die Mitte des Haupts, und ganz voneinander zerbarst es.
δούπησεν δὲ πεσών. ὃ δ' ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς· Dumpf hinkracht' er im Fall; da rief frohlockend Achilleus:
    »κεῖσαι, Ὀτρυντεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ' ἀνδρῶν.     Liege nun, Otrynteide, du Schrecklichster unter den Männern!
ἐνϑάδε τοι ϑάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ' ἐπὶ λίμνῃ 390 Hier ist also dein Tod; die Geburt war fern an Gygäas
Γυγαίῃ, ὅϑι τοι τέμενος πατρώιον ἔστιν, Schönem See, wo dir dein väterlich Erbe gebaut wird,
Ὕλλῳ ἔπ' ἰχϑυόεντι καὶ Ἕρμῳ δινήεντι.« Am fischwimmelnden Hyllos, und Hermos strudelnden Wassern!
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.     So frohlockte der Held; doch jenen umschattete Dunkel;
τὸν μὲν Ἀχαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο Und von der Danaer Rossen zermalmt mit rollenden Rädern
πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ· ὃ δ' ἐπ' αὐτῷ Δημολέοντα, 395 Lag er im Vordergewühl. Nach ihm dem Demoleon jetzo,
ἐσϑλὸν ἀλεξητῆρα μάχης, Ἀντήνορος υἱὸν Jenem tapferen Wehrer der Schlacht, Antenors Erzeugtem,
νύξε κατὰ κρόταφον κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου. Stieß er den Speer in den Schlaf, durch des Helms erzwangige Kuppel:
οὐδ' ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεϑεν, ἀλλὰ δι' αὐτῆς Wenig hemmte das Erz den Stürmenden; sondern hindurch drang
αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ' ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ Schmetternd die eherne Spitz' in den Schädel ihm; und sein Gehirn ward
ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. 400 Ganz mit Blute vermischt: so bändigt' er jenen im Angriff.
Ἱπποδάμαντα δ' ἔπειτα καϑ' ἵππων ἀίξαντα, Drauf dem Hippodamas stürmt' er, der rasch vom Wagen herabsprang,
πρόσϑεν ἕϑεν φεύγοντα, μετάφρενον οὔτασε δουρί. Als er vor ihm hinbebte, den ehernen Speer in den Rücken;
αὐτὰρ ὃ ϑυμὸν ἄισϑε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος Und er verhauchte den Geist, und stöhnete dumpf, wie ein Stier oft
ἤρυγεν ἑλκόμενος Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα Stöhnete, umgeschleppt um den helikonischen Herrscher,
κούρων ἑλκόντων, γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχϑων· 405 Wann ihn Jünglinge schleppen; es freut sich ihrer Poseidon:
ὣς ἄρα τόν γ' ἐρυγόντα λίπ' ὀστέα ϑυμὸς ἀγήνωρ. Also stöhnt' auch jener, den mutigen Geist aushauchend.
αὐτὰρ ὃ βῆ σὺν δουρὶ μετ' ἀντίϑεον Πολύδωρον Er dann flog mit dem Speer auf den göttlichen Held Polydoros,
Πριαμίδην. τὸν δ' οὔ τι πατὴρ εἴασκε μάχεσϑαι, Priamos' Sohn. Ihm wehrete noch sein Vater die Feldschlacht,
οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο Weil er der jüngste Sohn, gezeugt in späterem Alter,
καί οἱ φίλτατος ἔσκε· πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα. 410 Und der geliebteste war, ein rüstiger Läufer vor allen.
δὴ τότε νηπιέῃσι, ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων, Jetzt vor kindischer Lust, mit hurtigen Füßen zu prangen,
ϑῦνε διὰ προμάχων, ἧος φίλον ὤλεσε ϑυμόν. Tobt' er im Vorderkampf, bis sein blühendes Leben dahin war.
τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς Den nun traf mit der Lanze der mutige Renner Achilleus,
νῶτα παραΐσσοντος, ὅϑι ζωστῆρος ὀχῆες Als er vorüberflog, an den Rückgrat, wo sich des Gurtes
χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο ϑῶρηξ· 415 Goldene Spang' ihm schloß, und zwiefach hemmte der Harnisch.
ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ' ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή. Aber hindurch an den Nabel durchstürmt' ihn die eherne Spitze;
γνὺξ δ' ἔριπ' οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψεν Heulend sank er aufs Knie; und Gewölk des Todes umhüllt' ihn
κυανέη, προτὶ οἷ δ' ἔλαβ' ἔντερα χερσὶ λιασϑείς. Schwarz; und er rafft' empor das Gedärm mit den Händen sich krümmend.
    Ἕκτωρ δ' ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον Hektor, sobald er gesehn, wie dort Polydoros der Bruder
ἔντερα χερσὶν ἔχοντα, λιαζόμενον ποτὶ γαίῃ, 420 Hielt das Gedärm in den Händen, umhergekrümmt auf der Erde;
κάρ ῥά οἱ ὀφϑαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη Schnell vor die Augen herab floß Dunkel ihm, und er ertrug nicht
δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσϑ', ἀλλ' ἀντίος ἦλϑ' Ἀχιλῆι Länger entfernt sich zu wenden; hinangestürmt zu Achilleus,
ὀξὺ δόρυ κραδάων, φλογὶ εἴκελος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Schwenkt' er den blinkenden Speer, wie ein Glutstrahl. Aber Achilleus,
ὡς εἶδ', ὣς ἀνέπαλτο καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· So wie er sah, aufsprang er, und rief frohlockend die Worte:
    »ἐγγὺς ἀνήρ, ὃς ἐμόν γε μάλιστ' ἐσεμάσσατο ϑυμόν, 425     Siehe der Mann, der so schmerzlich mein innerstes Herz mir verwundet,
ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ' ἂν ἔτι δὴν Der den Genossen mir schlug, den trautesten! Länger fürwahr nicht
ἀλλήλους πτώσσοιμεν ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας.« Wollen wir scheu voreinander entfliehn durch die Pfade des Treffens!
    ἦ, καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν Ἕκτορα δῖον·     Sprach's, und mit finsterem Blicke begann er zum göttlichen Hektor:
»ἆσσον ἴϑ', ὥς κεν ϑᾶσσον ὀλέϑρου πείραϑ' ἵκηαι.« Näher heran, daß du eilig das Ziel des Todes erreichest!
    τὸν δ' οὐ ταρβήσας προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ· 430     Wieder begann unerschrocken der helmumflatterte Hektor:
»Πηλεΐδη, μὴ δή μ' ἐπέεσσί γε νηπύτιον ὣς Peleus' Sohn, mit Worten fürwahr nicht, gleich wie ein Knäblein,
ἔλπεο δειδίξεσϑαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς Hoffe mich abzuschrecken; denn wohl vermöcht' ich ja selber,
ἠμὲν κερτομίας ἠδ' αἴσυλα μυϑήσασϑαι. So herzschneidende Wort' als frevele auszurufen.
οἶδα δ', ὅτι σὺ μὲν ἐσϑλός, ἐγὼ δὲ σέϑεν πολὺ χείρων. Weiß ich doch, wie tapfer du bist, und wie weit ich dir nachsteh.
ἀλλ' ἦ τοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι κεῖται, 435 Aber solches ruht ja im Schoß der seligen Götter:
αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ ϑυμὸν ἕλωμαι Ob ich, wiewohl geringer an Kraft, dein Leben dir raube,
δουρὶ βαλών, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιϑεν.« Treffend mit meinem Geschoß, das auch an der Spitze geschärft ist.
    ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ. καὶ τό γ' Ἀϑήνη     Sprach's, und die Lanz' aufschwingend, entsandt' er sie. Aber Athene
πνοιῇ Ἀχιλλῆος πάλιν ἔτραπε κυδαλίμοιο, Trieb mit dem Hauch sie zurück vom Peleionen Achilleus,
ἦκα μάλα ψύξασα· τὸ δ' ἂψ ἵκεϑ' Ἕκτορα δῖον, 440 Sanft entgegen ihr atmend; und hin zum göttlichen Hektor
αὐτοῦ δὲ προπάροιϑε ποδῶν πέσεν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Flog sie, und sank kraftlos zu den Füßen ihm. Aber Achilleus
ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε, κατακτάμεναι μενεαίνων, Stürzte begierig hinan, ihn auszutilgen verlangend,
σμερδαλέα ἰάχων· τὸν δ' ἐξήρπαξεν Ἀπόλλων Mit graunvollem Geschrei; doch schnell entrückt ihn Apollon,
ῥεῖα μάλ' ὥς τε ϑεός, ἐκάλυψε δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ. Sonder Müh', als Gott, und hüllt, in Nebel ihn ringsher.
τρὶς μὲν ἔπειτ' ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς 445 Dreimal stürzt' er hinan, der mutige Renner Achilleus,
ἔγχεϊ χαλκείῳ, τρὶς δ' ἠέρα τύψε βαϑεῖαν. Zuckend mit ehernem Speer, und dreimal stach er den Nebel.
ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος, Als er das vierte Mal drauf anstürmete, stark wie ein Dämon;
δεινὰ δ' ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Jetzo mit drohendem Laut die geflügelten Worte begann er:
    »ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες ϑάνατον, κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι     Wieder entrannst du dem Tode, du Hund! Schon nahte Verderben
ἦλϑε κακόν· νῦν αὖτέ σ' ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων, 450 Über dem Haupt; allein dich errettete Phöbos Apollon,
ᾧ μέλλεις εὔχεσϑαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. Den du gewiß anflehst, ins Geklirr der Geschosse dich wagend!
ἦ ϑήν σ' ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, Doch bald mein' ich mit dir zu endigen, künftig begegnend;
εἴ πού τις καὶ ἐμοί γε ϑεῶν ἐπιτάρροϑός ἐστιν. Würdiget anders auch mich ein unsterblicher Gott zu begleiten!
νῦν δ' ἄλλους Τρώων ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.« Jetzo eil' ich umher zu den übrigen, wen ich erhasche!
    ὣς εἰπὼν Δρύοπ' οὖτα κατ' αὐχένα μέσσον ἄκοντι· 455     Sprach's, und Dryops stach er gerad' in den Hals mit der Lanze,
ἤριπε δὲ προπάροιϑε ποδῶν. ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασεν, Daß er hinab vor die Füß' ihm taumelte. Den nun verließ er;
Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην ἠύν τε μέγαν τε Drauf den Philetoriden Demuchos, groß und gewaltig,
κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε· τὸν μὲν ἔπειτα Hemmt' er im Lauf, sein Knie mit gesendeter Lanze verwundend,
οὐτάζων ξίφεϊ μεγάλῳ ἐξαίνυτο ϑυμόν. Schwang dann genaht sein mächtiges Schwert, und raubt' ihm die Seele.
αὐτὰρ ὃ Λαόγονον καὶ Δάρδανον υἷε Βίαντος 460 Drauf den Laogonos auch und Dardanos, Söhne des Bias,
ἄμφω ἐφορμηϑεὶς ἐξ ἵππων ὦσε χαμᾶζε, Stürzet' er beid' anrennend vom Wagengeschirr auf die Erde:
τὸν μὲν δουρὶ βαλὼν τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας. Den mit der Lanze Wurf, und den mit dem Hiebe des Schwertes.
Τρῶα δ' Ἀλαστορίδην – ὃ μὲν ἀντίος ἤλυϑε, γούνων, Tros dann, Alastors Sohn: der naht' ihm, fassend die Kniee,
εἴ πώς εὑ πεφίδοιτο, λαβών, καὶ ζωὸν ἀφείη Ob er sein des Gefangenen schont', und ihn lebend entließe,
μηδὲ κατακτείνειεν ὁμηλικίην ἐλεήσας. 465 Und ihn nicht zu erschlagen, an Alter ihm gleich, sich erbarmte:
νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδει, ὃ οὐ πείσεσϑαι ἔμελλεν· Törichter, nicht ja erkannt' er, wie all sein Flehen umsonst war;
οὐ γάρ τι γλυκύϑυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ' ἀγανόφρων, Denn nicht sanft war jener gesinnt, noch freundliches Herzens,
ἀλλὰ μάλ' ἐμμεμαώς. ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων Sondern ein heftiger Mann! Zwar faßt' ihm jener die Kniee,
ἱέμενος λίσσεσϑ', ὃ δὲ φασγάνῳ οὖτα καϑ' ἧπαρ· Strebend ihn anzuflehn; doch er haut' ihm das Schwert in die Leber,
ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισϑεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ' αὐτοῦ 470 Daß ihm die Leber entsank, und das schwarze Blut aus der Wunde
κόλπον ἐνέπλησεν· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν Ganz den Busen erfüllt'; und Nacht umzog ihm die Augen,
ϑυμοῦ δευόμενον. ὃ δὲ Μούλιον οὖτα παραστὰς Weil ohnmächtig er sank. Auch dem Mulios stieß er die Lanze
δουρὶ κατ' οὖς· εἶϑαρ δὲ δι' οὔατος ἦλϑ' ἑτέροιο Nahend ins Ohr, und sogleich aus dem anderen Ohre hervor drang
αἰχμὴ χαλκείη. ὃ δ' Ἀγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον Jenem das spitzige Erz. Auch Agenors Sohn dem Echeklos
μέσσην κὰκ κεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι· 475 Schwang er tief in den Schädel das Schwert mit gewaltigem Hefte:
πᾶν δ' ὑπεϑερμάνϑη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ' ὄσσε Ganz ward warm die Klinge vom spritzenden Blut; und die Augen
ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. Übernahm der finstere Tod und das grause Verhängnis.
Δευκαλίωνα δ' ἔπειϑ', ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες Auch den Deukalion jetzt: wo der Sehnen Geflecht sich vereinigt
ἀγκῶνος, τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν Unter dem Buge des Arms, dort traf, die Rechte durchbohrend,
αἰχμῇ χαλκείῃ· ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνϑείς, 480 Ihn das spitzige Erz; und er harrt', am Arme gelähmet,
πρόσϑ' ὁράων ϑάνατον. ὃ δὲ φασγάνῳ αὐχένα ϑείνας Vor sich schauend den Tod; doch das Schwert in den Nacken ihm haut' er
τῆλ' αὐτῇ πήληκι κάρη βάλε· μυελὸς αὖτε Daß mit dem Helme das Haupt ihm enttaumelte; und aus den Wirbeln
σφονδυλίων ἔκπαλϑ', ὃ δ' ἐπὶ χϑονὶ κεῖτο τανυσϑείς. Spritzte das Mark ihm empor, und er lag auf der Erde sich streckend.
αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ' ἰέναι μετ' ἀμύμονα Πείρεω υἱὸν Weiter darauf enteilt' er zu Peireos trefflichem Sohne,
Ῥίγμον, ὃς ἐκ Θρῄκης ἐριβώλακος εἰληλούϑει 485 Rigmos, der aus Thrake der scholligen hergekommen:
τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ' ἐν νηδύι χαλκός· Diesem schoß er die Lanze gerad' in die Weiche des Bauches;
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων. ὃ δ' Ἀρηίϑοον ϑεράποντα Und er entsank dem Geschirr. Areïthoos drauf dem Genossen,
ἂψ ἵππους στρέψαντα μετάφρενον ὀξέι δουρὶ Als er die Ross' umlenkte, den ehernen Speer in den Rücken
νύξ', ἀπὸ δ' ἅρματος ὦσε· κυκήϑησαν δέ οἱ ἵπποι. Stieß er, und warf ihn vom Wagen; es tummelten bäumend die Rosse.
    ὡς δ' ἀναμαιμάει βαϑέ' ἄγκεα ϑεσπιδαὲς πῦρ 490 Wie ein entsetzlicher Brand die gewundenen Tale durchwütet,
οὔρεος ἀζαλέοιο, βαϑεῖα δὲ καίεται ὕλη, Hoch im dürren Gebirg'; es entbrennt unermeßlich die Waldung,
πάντῃ τε κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει, Und rings wehet der Wind mit sausenden Flammenwirbeln:
ὣς ὅ γε πάντῃ ϑῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος So rings flog mit der Lanze der Wütende, stark wie ein Dämon,
κτεινομένους ἐφέπων· ῥέε δ' αἵματι γαῖα μέλαινα. Folgend zu Mord und Gewürg'; und Blut umströmte die Erde.
ὡς δ' ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους 495 Wie wenn ein Mann ins Joch breitstirnige Stiere gespannet,
τριβέμεναι κρῖ λευκὸν ἐυκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ, Weiße Gerste zu dreschen auf rundgeebneter Tenne;
ῥίμφα τε λέπτ' ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ' ἐριμύκων, Leicht wird zermalmt das Getreide vom Tritt der brüllenden Rinder:
ὣς ὑπ' Ἀχιλλῆος μεγαϑύμου μώνυχες ἵπποι So vor Achilleus dort dem Erhabenen trabten die Rosse
στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ' ἄξων Stampfend auf bäuchige Schild' und Leichname; unten besudelt
νέρϑεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἱ περὶ δίφρον, 500 Troff die Achse von Blut, und die zierlichen Ränder des Sessels,
ἃς ἄρ' ἀφ' ἱππείων ὁπλέων ῥαϑάμιγγες ἔβαλλον Welchen jetzt von der Hufe Gestampf anspritzten die Tropfen,
αἵ τ' ἀπ' ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσϑαι Jetzt von der Räder Beschlag. So wütet' er, Ruhm zu gewinnen,
Πηλεΐδης, λύϑρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. Peleus' Sohn, mit Blut die unnahbaren Hände besudelt.

 


 


 << zurück weiter >>