Homer
Ilias, 17. bis 24. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Ρ Siebzehnter Gesang
    Οὐ δ' ἔλαϑ' Ἀτρέος υἱὸν ἀρηίφιλον Μενέλαον Nicht unbemerkt dem Atreiden, dem kriegrischen Held Menelaos,
Πάτροκλος Τρώεσσι δαμεὶς ἐν δηιοτῆτι. War's, wie Menötios' Sohn den Troern erlag in der Feldschlacht.
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ, Rasch durch das Vordergewühl, mit strahlendem Erze gewappnet,
ἀμφὶ δ' ἄρ' αὐτῷ βαῖν' ὥς τις περὶ πόρτακι μήτηρ Kam und umwandelt' er ihn, wie ihr Kalb die blökende Starke,
πρωτοτόκος κινυρή, οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο· 5 Die ihr Erstes gebar, noch neu den Sorgen der Mutter:
ὣς περὶ Πατρόκλῳ βαῖνε ξανϑὸς Μενέλαος. Also umging Patroklos der bräunliche Held Menelaos.
πρόσϑε δέ οἱ δόρυ τ' ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ' ἐίσην Vor ihn streckt' er die Lanz', und den Schild von gerundeter Wölbung,
τὸν κτάμεναι μεμαώς, ὅς τις τοῦ γ' ἀντίος ἔλϑοι. Ihn zu erschlagen bereit, wer nur annahte zu jenem.
οὐ δ' ἄρα Πανϑόου υἱὸς ἐυμμελίης ἀμέλησεν Auch nicht Panthoos' Sohn vergaß, der Lanzenberühmte,
Πατρόκλοιο πεσόντος ἀμύμονος· ἄγχι δ' ἄρ' αὐτοῦ 10 Sein des gefallnen Patroklos, des herrlichen; sondern genaht ihm
ἔστη καὶ προσέειπεν ἀρηίφιλον Μενέλαον· Stand er, und rief, anredend den streitbaren Held Menelaos:
    »Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,     Atreus' Sohn, Menelaos, du Göttlicher, Völkergebieter,
χάζεο, λεῖπε δὲ νεκρόν, ἔα δ' ἔναρα βροτόεντα. Weiche zurück vom Toten, und laß mir die blutige Rüstung!
οὐ γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτῶν τ' ἐπικούρων Keiner zuvor der Troer und rühmlichen Bundesgenossen
Πάτροκλον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην· 15 Hat Patroklos verletzt im Ungestüme der Feldschlacht:
τῷ με ἔα κλέος ἐσϑλὸν ἐνὶ Τρώεσσιν ἀρέσϑαι, Drum laß mich Siegsehre verherrlichen unter den Troern,
μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα ϑυμὸν ἕλωμαι.« Eh' ich dich treff', und hinweg dein süßes Leben dir raube!
    τὸν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος·     Unmutsvoll nun begann der bräunliche Held Menelaos:
»Ζεῦ πάτερ, οὐ μὲν καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάεσϑαι. Vater Zeus, nicht ziemt es, so trotzige Worte zu rufen!
οὔτ' οὖν παρδάλιος τόσσον μένος οὔτε λέοντος 20 Nie doch trotzt' ein Pardel so fürchterlich, nie auch ein Löwe,
οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος Noch der Eber des Waldes, der grimmige, welchem vor allen
ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι πέρι σϑένεϊ βλεμεαίνει, Großer Zorn im Busen mit drohender Stärke daherschnaubt:
ὅσσον Πανϑόου υἷες ἐυμμελίαι φρονέουσιν. Als sich Panthoos' Söhne, die Lanzenschwinger, erheben!
οὐ δὲ μὲν οὐδὲ βίη Ὑπερήνορος ἱπποδάμοιο Doch nicht hatte fürwahr die Heldenkraft Hyperenors
ἧς ἥβης ἀπόνηϑ', ὅτε μ' ὠνόσατ' ἠδ' ὑπέμεινεν 25 Seiner Jugend Genuß, da der Schmähende wider mich hertrat!
καί μ' ἔφατ' ἐν Δαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν Dieser lästerte mich den verworfensten Krieger Achaias;
ἔμμεναι· οὐδὲ ἓ φημὶ πόδεσσί γε οἷσι κιόντα Aber ich mein', er kehrte mir nicht mit eigenen Füßen
εὐφρῆναι ἄλοχόν τε φίλην κεδνούς τε τοκῆας. Heim, der liebenden Gattin zur Freud', und den würdigen Eltern.
ὥς ϑην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος, εἴ κέ μευ ἄντα Also lös' ich auch dir die strebende Kraft, wo du näher
στήῃς. ἀλλά σ' ἐγώ γ' ἀναχωρήσαντα κελεύω 30 Gegen mich kommst! Wohlan denn, ich rate dir, weiche mir eilig
ἐς πληϑὺν ἰέναι, μηδ' ἀντίος ἵστασ' ἐμεῖο, Unter die Menge zurück, und scheue dich, mir zu begegnen;
πρίν τι κακὸν παϑέειν· ῥεχϑὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.« Eh' dich ein Übel ereilt! Geschehenes kennet der Tor auch!
    ὣς φάτο, τὸν δ' οὐ πεῖϑεν· ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·     Sprach's, und nicht ihn bewegt' er; vielmehr antwortet' er also:
»νὺν μὲν δή, Μενέλαε διοτρεφές, ἦ μάλα τίσεις Traun nunmehr, Menelaos, du Göttlicher, sollst du mir büßen,
γνωτὸν ἐμόν, τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος δ' ἀγορεύεις, 35 Daß du den Bruder erschlugst, und rühmend der Tat dich erhebest,
χήρωσας δὲ γυναῖκα μυχῷ ϑαλάμοιο νέοιο, Daß du zur Witwe gemacht sein Weib in der bräutlichen Kammer,
ἄρρητον δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένϑος ἔϑηκας. Und unnennbaren Gram den jammernden Eltern bereitet!
ἦ κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυμα γενοίμην, Ach den Elenden würd' ich des Grams Erleichterung schaffen,
εἴ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε' ἐνείκας Wenn ich zurück dein Haupt und die blutigen Rüstungen tragend
Πανϑόῳ ἐν χείρεσσι βάλω καὶ Φρόντιδι δίῃ. 40 Überreicht in Panthoos' Hand und der göttlichen Phrontis!
ἀλλ' οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος ἔσται Doch nicht länger annoch sei unversucht uns die Arbeit,
οὐδέ τ' ἀδήριτος, ἤ τ' ἀλκῆς ἤ τε φόβοιο.« Und nicht leer der Entscheidung, der Tapferkeit und des Entsetzens!
    ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐίσην·     Jener sprach's, und rannt' auf den Schild von gerundeter Wölbung;
οὐ δ' ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφϑη δέ οἱ αἰχμή Doch nicht brach er das Erz; denn rückwärts bog sich die Spitze
ἀσπίδ' ἔνι κρατερῇ. ὃ δὲ δεύτερος ὤρνυτο χαλκῷ 45 Auf dem gediegenen Schild. Nun erhob auch jener die Lanze,
Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί· Atreus' Sohn Menelaos, und betete laut zu Kronion:
ἂψ δ' ἀναχαζομένοιο κατὰ στομάχοιο ϑέμεϑλα Dann dem Zurückgezognen gerad' in die Wurzel des Schlundes
νύξ', ἐπὶ δ' αὐτὸς ἔρεισε, βαρείῃ χειρὶ πιϑήσας· Stieß er, und drängete nach, der nervichten Rechte vertrauend;
ἀντικρὺ δ' ἁπαλοῖο δι' αὐχένος ἤλυϑ' ἀκωκή. Daß ihm hindurch aus dem zarten Genick die Spitze hervordrang:
δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' αὐτῷ. 50 Dumpf hinkracht' er im Fall, und es rasselten um ihn die Waffen.
αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι Blutig troff ihm das Haar, wie der Huldgöttinnen Gekräusel,
πλοχμοί ϑ', οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο. Schöngelockt, und zierlich mit Gold' und Silber durchflochten.
οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριϑηλὲς ἐλαίης Gleich dem stattlichen Sprößling des Ölbaums, welchen ein Landmann
χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, ὅϑ' ἅλις ἀναβέβρυχεν ὕδωρ, Nährt am einsamen Ort, wo genug vorquillt des Gewässers;
καλὸν τηλεϑάον· τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσιν 55 Lieblich sproßt er empor, und sanft bewegt ihn die Kühlung
παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνϑεϊ λευκῷ· Aller Wind' umher, und schimmernde Blüte bedeckt ihn;
ἐλϑὼν δ' ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ Aber ein schnell andrängender Sturm mit gewaltigen Wirbeln
βόϑρου τ' ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ' ἐπὶ γαίῃ· Reißt aus der Grube den Stamm, und streckt ihn lang auf die Erde:
τοῖον Πανϑόου υἱὸν ἐυμμελίην Ἐύφορβον Also erschlug den Euphorbos, den panthoidischen Streiter,
Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε, τεύχε' ἐσύλα. 60 Atreus' Sohn Menelaos, und raubt' ihm die prangende Rüstung.
    ὡς δ' ὅτε τίς τε λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιϑὼς     Jetzt wie ein Löw' im Gebirge genährt, der Stärke vertrauend,
βοσκομένης ἀγέλης βοῦν ἁρπάσῃ, ἥ τις ἀρίστη· Hascht aus der werdenden Herde die Kuh, die am schönsten hervorschien;
τῆς δ' ἐξ αὐχέν' ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν Ihr nun bricht er den Nacken, mit mächtigen Zähnen sie fassend,
πρῶτον, ἔπειτα δέ ϑ' αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει Erst, dann schlürft er das Blut und die Eingeweide hinunter,
δῃῶν· ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ' ἄνδρες τε νομῆες 65 Und zerfleischt; doch ringsum die Hund' und die Männer des Hirten
πολλὰ μάλ' ἰύζουσιν ἀπόπροϑεν οὐδ' ἐϑέλουσιν Scheuchen ihn laut anschreiend von fernher, aber auch keiner
ἀντίον ἐλϑέμεναι· μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ· Wagt ihm entgegen zu gehn, denn es faßte sie bleiches Entsetzen;
ὣς τῶν οὔ τινι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἐτόλμα Also wagt' auch keinem das mutige Herz in dem Busen,
ἀντίον ἐλϑέμεναι Μενελάου κυδαλίμοιο. Dort ihm entgegen zu gehn, dem rühmlichen Held Menelaos.
ἔνϑα κε ῥεῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανϑοΐδαο 70 Leicht enttrüg' er nunmehr Euphorbos prangende Rüstung,
Ἀτρεΐδης, εἰ μή οἱ ἀγάσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων· Atreus' Sohn, wenn nicht ihm neidete Phöbos Apollon,
ὅς ῥά οἱ Ἕκτορ' ἐπῶρσε ϑοῷ ἀτάλαντον Ἄρηι, Der ihm den Hektor erregte, dem stürmenden Ares vergleichbar:
ἀνέρι εἰσάμενος Κικόνων ἡγήτορι Μέντῃ, Denn er naht' in Mentes Gestalt, des Kikonengebieters;
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »Ἕκτορ, νῦν σὺ μὲν ὧδε ϑέεις ἀκίχητα διώκων 75     Hektor, du läufst nun also einher, Unerreichbares suchend,
ἵππους Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ' ἀλεγεινοὶ Nach des Peleiden Gespann, des feurigen! Schwer sind die Rosse
ἀνδράσι γε ϑνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ' ὀχέεσϑαι, Jedem sterblichen Manne zu bändigen, oder zu lenken,
ἄλλῳ γ' ἢ Ἀχιλῆι τὸν ἀϑανάτη τέκε μήτηρ. Außer Achilleus selbst, den gebar die unsterbliche Mutter.
τόφρα δέ τοι Μενέλαος ἀρήιος Ἀτρέος υἱὸς Aber indes hat Atreus' erhabener Sohn Menelaos,
Πατρόκλῳ περιβὰς Τρώων τὸν ἄριστον ἔπεφνεν, 80 Als er Patroklos umging, dir den tapfersten Troer ermordet,
Πανϑοΐδην Εὔφορβον, ἔπαυσε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς.« Panthoos' Sohn Euphorbos, den stürmenden Mut ihm bezähmend.
    ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη ϑεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν·     Dieses gesagt, enteilte der Gott in der Männer Getümmel.
Ἕκτορα δ' αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἀμφιμελαίνας. Hektorn umfing Wehmut das finstere Herz in dem Busen.
πάπτηνεν δ' ἄρ' ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ' ἔγνω Ringsum schaut' er nunmehr durch die Ordnungen; plötzlich erkannt er
τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ' ἐπὶ γαίῃ 85 Ihn, der die prangende Wehr sich erbeutete, jenen zur Erde
κείμενον· ἔρρει δ' αἷμα κατ' οὐταμένην ὠτειλήν. Hingestreckt, dem das Blut aus offener Wund' hervorrann.
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ, Rasch durch das Vordergewühl, mit strahlendem Erze gewappnet,
ὀξέα κεκληγώς, φλογὶ εἴκελος Ἡφαίστοιο Eilt' er und schrie lautauf, wie die lodernde Glut des Hephästos
ἀσβέστῳ. οὐδ' υἷα λάϑ' Ἀτρέος ὀξὺ βοήσας· Ungestüm. Wohl hörte den schmetternden Ruf der Atreide;
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν· 90 Tief aufseufzt' er und sprach zu seiner erhabenen Seele:
    »ὤ μοι ἐγών· εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ     Wehe mir! wenn ich anitzt die prangende Rüstung verlasse,
Πάτροκλόν ϑ', ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ' ἐνϑάδε τιμῆς, Samt Patroklos, der hier mein Ehrenretter dahinsank;
μή τίς μοι Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται. Eifern wird mir jeder der Danaer, welcher mich anschaut!
εἰ δέ κεν Ἕκτορι μοῦνος ἐὼν καὶ Τρωσὶ μάχωμαι Aber wofern ich allein mit Hektor kämpf' und den Troern,
αἰδεσϑείς, μή πώς με περιστήωσ' ἕνα πολλοί· 95 Scheuend die Schmach; dann, sorg' ich, umringen mich einzelnen viele,
Τρῶας δ' ἐνϑάδε πάντας ἄγει κορυϑαίολος Ἕκτωρ. Wenn mit dem ganzen Volk anstürmt der gewaltige Hektor.
ἀλλὰ τί ἦ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; Aber warum bewegte das Herz mir solche Gedanken?
ὁππότ' ἀνὴρ ἐϑέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσϑαι Wagt es ein Mann, dem Dämon zum Trotz, mit dem Helden zu kämpfen,
ὅν κε ϑεὸς τιμᾷ, τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσϑη. Den ein Himmlischer ehrt, bald rollt auf das Haupt ihm ein Unheil.
τῷ μ' οὔ τις Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται 100 Darum eifre mir keiner der Danaer, welcher mich siehet
Ἕκτορι χωρήσαντ', ἐπεὶ ἐκ ϑεόφιν πολεμίζει. Weichen vor Hektors Macht; denn er kämpft mit Hilfe der Götter.
εἰ δέ που Αἴαντός γε βοὴν ἀγαϑοῖο πυϑοίμην, Wenn ich indes nur Ajas den Rufer im Streit wo vernähme;
ἄμφω κ' αὖτις ἰόντες ἐπιμνησαίμεϑα χάρμης Beide dann kehrten wir um, des freudigen Kampfes gedenkend,
καὶ πρὸς δαίμονά περ, εἴ πως ἐρυσαίμεϑα νεκρὸν Selbst dem Dämon zum Trotz, ob entziehn wir möchten den Leichnam
Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆι· κακῶν δέ κε φέρτατον εἴη.« 105 Für den Peleiden Achilleus; denn Besserung wär' es dem Unglück.
    ἧος ὃ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν,     Als er solches erwog in des Herzens Geist und Empfindung;
τόφρα δ' ἔπι Τρώων στίχες ἤλυϑον· ἦρχε δ' ἄρ' Ἕκτωρ. Nahten bereits die Troer in Schlachtreihn, folgend dem Hektor.
αὐτὰρ ὅ γ' ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ νεκρόν, Jetzo wich Menelaos hinweg, und verließ den Erschlagnen,
ἐντροπαλιζόμενος ὥς τε λὶς ἠυγένειος, Rückwärts häufig gewandt: wie ein bärtiger Löwe des Bergwalds,
ὅν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταϑμοῖο δίωνται 110 Welchen Hund' und Männer hinweg vom Gehege verscheuchen
ἔγχεσι καὶ φωνῇ· τοῦ δ' ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ Rings mit Speer und Geschrei; sein mutiges Herz in dem Busen
παχνοῦται, ἀέκων δὲ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο· Schaudert ihm, und unwillig vom ländlichen Hof' entweicht er:
ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο κίε ξανϑὸς Μενέλαος. Also ging von Patroklos der bräunliche Held Menelaos;
στῆ δὲ μεταστρεφϑείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔϑνος ἑταίρων, Stand dann zum Feinde gekehrt, da der Seinigen Schar er erreichte,
παπταίνων Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν. 115 Rings nach Ajas schauend, dem mächtigen Telamoniden.
τὸν δὲ μάλ' αἶψ' ἐνόησε μάχης ἐπ' ἀριστερὰ πάσης Diesen erkannt' er sofort linkshin im Gemenge der Feldschlacht,
ϑαρσύνονϑ' ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσϑαι· Wo er mit Mut beseelte die Freund', und ermahnte zu kämpfen;
ϑεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος Ἀπόλλων. Denn unermeßliche Schrecken erregte Phöbos Apollon.
βῆ δὲ ϑέειν, εἶϑαρ δὲ παριστάμενος ἔπος ηὔδα· Eilend lief er dahin, und bald ihm genahet begann er:
    »Αἶαν, δεῦρο, πέπον, περὶ Πατρόκλοιο ϑανόντος 120     Ajas, her, o Geliebter! zum Kampf um den toten Patroklos
σπεύσομεν, αἴ κε νέκυν περ Ἀχιλλῆι προφέρωμεν Eilen wir; ob ja die Leiche zu Peleus' Sohne wir bringen,
γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε' ἔχει κορυϑαίολος Ἕκτωρ.« Nackt wie er ist; denn die Waffen entzog der gewaltige Hektor.
    ὣς ἔφατ', Αἴαντι δὲ δαΐφρονι ϑυμὸν ὄρινεν·     Jener sprach's; doch Ajas dem Feurigen regt' er das Herz auf.
βῆ δὲ διὰ προμάχων, ἅμα δὲ ξανϑὸς Μενέλαος. Schnell durch die vordersten ging er mit Atreus' Sohn Menelaos.
Ἕκτωρ μὲν Πάτροκλον, ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε' ἀπηύρα, 125 Hektor, nachdem er Patroklos beraubt der prangenden Rüstung,
ἕλχ', ἵν' ἀπ' ὤμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέι χαλκῷ, Zog ihn, das Haupt von der Schulter zu haun mit schneidendem Erze,
τὸν δὲ νέκυν Τρῳῇσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοίη· Und den geschleiften Rumpf vor die troischen Hunde zu werfen.
Αἴας δ' ἐγγύϑεν ἦλϑε φέρων σάκος ἠύτε πύργον. Ajas naht' ihm nunmehr, und trug den türmenden Schild vor.
Ἕκτωρ δ' ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεϑ' ἑταίρων, Schnell dann wandte sich Hektor zurück in die Schar der Genossen,
ἐς δίφρον δ' ἀνόρουσε· δίδου δ' ὅ γε τεύχεα καλὰ 130 Sprang in den Sessel empor, und gab die prangende Rüstung
Τρωσὶ φέρειν προτὶ ἄστυ, μέγα κλέος ἔμμεναι αὐτῷ. Troern zur Stadt zu tragen, ihm selbst zum herrlichen Denkmal.
Αἴας δ' ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας Ajas mit breitem Schild den Menötiaden bedeckend,
ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν, Stand vor ihm, wie ein Löwe vor seine Jungen sich darstellt;
ᾧ ῥά τε νήπι' ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ Väterlich führt er die Schwachen einher, da begegnen ihm plötzlich
ἄνδρες ἐπακτῆρες· ὃ δέ τε σϑένεϊ βλεμεαίνει, 135 Jagende Männer im Forst; und er zürnt wutfunkelndes Blickes,
πᾶν δέ τ' ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὄσσε καλύπτων· Zieht die gerunzelten Brauen herab, und deckt sich die Augen:
ὣς Αἴας περὶ Πατρόκλῳ ἥρωι βεβήκει. Also erschien dort Ajas, den Held Patroklos umwandelnd.
Ἀτρεΐδης δ' ἑτέρωϑεν ἀρηίφιλος Μενέλαος Atreus' Sohn auch drüben, der streitbare Held Menelaos,
ἑστήκει μέγα πένϑος ἐνὶ στήϑεσσιν ἀέξων. Stellte sich dar, mit unendlichem Graus die Seele belastet.
    Γλαῦκος δ' Ἱππολόχοιο πάις, Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν, 140     Glaukos nun, des Hippolochos' Sohn, der Lykier Heerfürst,
Ἕκτορ' ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύϑῳ· Schauete finster auf Hektor, und straft' ihn mit heftiger Rede:
    »Ἕκτορ, εἶδος ἄριστε, μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύευ·     Hektor, an Schönheit ein Held, der Tapferkeit mangelt dir vieles!
ἦ σ' αὔτως κλέος ἐσϑλὸν ἔχει φύξηλιν ἐόντα. Traun umsonst erhebt dich der Ruhm, dich zagenden Flüchtling!
φράζεο νῦν, ὅππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσεις Sinn' itzt nach, wie du selber die Burg und die Feste verteidigst,
οἶος σὺν λαοῖσι, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν· 145 Du allein mit dem Volk, in Ilios Grenze geboren!
οὐ γάρ τις Λυκίων γε μαχεσσόμενος Δαναοῖσιν Denn der Lykier keiner bekämpft die Danaer künftig,
εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν Eure Stadt zu beschirmen; dieweil ja nimmer ein Dank war,
μάρνασϑαι δηίοισιν ἐπ' ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί. Stets unverdrossenen Kampf mit feindlichen Männern zu kämpfen!
πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεϑ' ὅμιλον, Welchen geringeren Mann verteidigst du wohl in der Heerschar,
σχέτλι', ἐπεὶ Σαρπηδόν' ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον 150 Grausamer, da du Sarpedon, der Gastfreund dir und Genoß war,
κάλλιπες Ἀργεΐοιοιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσϑαι; Unbeschützt den Achaiern zu Raub und Beute verließest?
ὅς τοι πόλλ' ὄφελος γένετο, πτόλεΐ τε καὶ αὐτῷ, Der so oft dir Nutzen geschafft, der Stadt und dir selber,
ζωὸς ἐών· νῦν δ' οὔ οἱ ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης. Weil er gelebt? Nun jenem die Hund' auch zu scheuchen verzagst du!
τῷ νῦν εἴ τις ἐμοὶ Λυκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν, Drum anjetzt, wo mir einer der lykischen Männer gehorchet,
οἴκαδ' ἴμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεϑρος. 155 Kehren wir heim, und Troja versinkt in grauses Verderben!
εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος πολυϑαρσὲς ἐνείη Denn wenn jetzt die Troer entschlossene Kühnheit beseelte,
ἄτρομον, οἷόν τ' ἄνδρας ἐσέρχεται, οἳ περὶ πάτρης Unverzagt, wie Männer sie kräftiget, die für die Heimat
ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον καὶ δῆριν ἔϑεντο, Gegen feindliche Männer des Kriegs Arbeiten erdulden;
αἶψά κε Πάτροκλον ἐρυσαίμεϑα Ἴλιον εἴσω. Würden wir bald Patroklos hinein in Ilios ziehen.
εἰ δ' οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 160 Und wenn dieser nur erst in des herrschenden Priamos Feste
ἔλϑοι τεϑνηὼς καί μιν ἐρυσαίμεϑα χάρμης, Käme, der tote Held, und wir dem Gefecht ihn entzögen;
αἶψά κεν Ἀργέιοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ Würden alsbald die Argeier Sarpedons prangende Rüstung
λύσειαν, καί κ' αὐτὸν ἀγοίμεϑα Ἴλιον εἴσω· Lösen, zugleich ihn selber, in Ilios' Feste zu tragen.
τοίου γὰρ ϑεράπων πέφατ' ἀνέρος, ὃς μέγ' ἄριστος Denn es sank der Genoß des Gewaltigen, welcher voranstrebt
Ἀργεΐων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι ϑεράποντες. 165 Allen in Argos' Volk, dem stürmen zum Kampf die Genossen.
ἀλλὰ σύ γ' Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας Und nicht Ajas einmal dem Mutigen hast du gewaget
στήμεναι ἄντα κατ' ὄσσε ἰδὼν δηίων ἐν ἀυτῇ Fest zu stehn mit geheftetem Blick in der Feinde Getümmel,
οὐδ' ἰϑὺς μαχέσασϑαι, ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστιν.« Noch gradan zu kämpfen; denn weit an Tapferkeit ragt er!
    τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ·     Finster schaut' und begann der helmumflatterte Hektor:
»Γλαῦκε, τί ἦ δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες; 170 Glaukos, wie hast du, ein solcher, so übermütig geredet?
ὢ πόποι, ἦ τ' ἐφάμην σε πέρι φρένας ἔμμεναι ἄλλων Wahrlich, mein Freund, ich glaubte, du seist verständig vor andern,
τῶν, ὅσσοι Λυκίην ἐριβώλακα ναιετάουσιν· Welche durch Lykia rings hochschollige Äcker bewohnen.
νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες, Jetzo tadl' ich dich gänzlich den Einfall, welchen du vorbringst;
ὅς τέ με φὴς Αἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι. Der du sagst, nicht steh' ich dem übergewaltigen Ajas.
οὔ τοι ἐγὼν ἔρριγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων· 175 Niemals traun erschreckt mich die Schlacht und das Stampfen der Rosse!
ἀλλ' αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο, Aber mächtiger stets ist Zeus' des Donnerers Ratschluß:
ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην Der auch den tapferen Kämpfer verscheucht, und den Sieg ihm entwendet,
ῥηιδίως, ὁτὲ δ' αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασϑαι. Sonder Müh; dann wieder ihn selbst antreibt zum Gefechte.
ἀλλ' ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ' ἔμ' ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον, Aber wohlan, tritt näher, mein Freund, und schaue mein Tun an:
ἠὲ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι ὡς ἀγορεύεις, 180 Ob ich verzagt erscheine den ganzen Tag, wie du redest;
ἤ τινα καὶ Δαναῶν ἀλκῆς, μάλα περ μεμαῶτα, Ob auch der Danaer manchen, wie heftiger Mut ihn entflammet,
σχήσω ἀμυνέμεναι περὶ Πατρόκλοιο ϑανόντος.« Hemmen ich werde vom Kampf um den hingesunknen Patroklos!
    ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας·     Dieses gesagt, ermahnt' er mit lautem Rufe die Troer:
»Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί, Troer, und Lykier ihr, und Dardaner, Kämpfer der Nähe,
ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς, 185 Seid nun Männer, o Freund', und gedenkt des stürmenden Mutes;
ὄφρ' ἂν ἐγὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω Bis ich selbst in Achilleus' des Göttlichen Waffen mich hülle,
καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξα κατακτάς.« Köstliche, die von Patroklos' vertilgeter Kraft ich erbeutet.
    ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυϑαίολος Ἕκτωρ     Also rief und enteilte der helmumflatterte Hektor
δηίου ἐκ πολέμοιο· ϑέων δ' ἐκίχανεν ἑταίρους Aus der erbitterten Schlacht, und erreicht' im Lauf die Genossen
ὦκα μάλ', οὔ πω τῆλε, ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπών, 190 Bald, nicht ferne davon, mit hurtigen Füßen verfolgend,
οἳ προτὶ ἄστυ φέρον κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐδαο. Welche zur Stadt hintrugen Achilleus' prangende Rüstung.
στὰς δ' ἀπάνευϑε μάχης πολυδακρύου ἔντε' ἄμειβεν· Jetzo gewandt vom Jammer der Feldschlacht, tauscht' er die Waffen;
ἦ τοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν Gab dann seine zu tragen in Ilios' heilige Feste
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν, ὃ δ' ἄμβροτα τεύχεα δῦνεν Trojas kriegrischen Söhnen, und zog die unsterbliche Wehr an,
Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος, ἅ οἱ ϑεοὶ Οὐρανίωνες 195 Sein des Peleiden Achilleus, die göttliche Uranionen
πατρὶ φίλῳ ἔπορον· ὃ δ' ἄρα ᾧ παιδὶ ὄπασσεν Peleus dem Vater geschenkt; der reichte sie wieder dem Sohne,
γηράς· ἀλλ' οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα. Altend; doch nicht der Sohn ward alt in den Waffen des Vaters.
τὸν δ' ὡς οὖν ἀπάνευϑεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς     Als so entfernt ihn sahe der Herrscher im Donnergewölk Zeus,
τεύχεσι Πηλεΐδαο κορυσσόμενον ϑεΐοιο, Wie er Achilleus' Waffen, des Göttergleichen, sich anzog;
κινήσας ῥα κάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν· 200 Ernst bewegt' er das Haupt, und sprach in der Tiefe des Herzens:
    »ἆ δείλ', οὐδέ τί τοι ϑάνατος καταϑύμιός ἐστιν,     Armer, ach! kein Todesgedank' umschwebt dir die Seele;
ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι. σὺ δ' ἄμβροτα τεύχεα δύνεις Und schon nahet er dir! Du zeuchst die unsterbliche Wehr an,
ἀνδρὸς ἀριστῆος, τόν τε τρομέουσι καὶ ἄλλοι· Sein des erhabenen Mannes, vor dem auch andere zittern!
τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε, Ihm den Genossen erschlugst du, so sanftgesinnt, und so tapfer;
τεύχεα δ' οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων 205 Auch die Wehr, nicht der Ordnung gemäß, vom Haupt ihm und Schultern
εἵλευ. ἀτάρ τοι νῦν γε μέγα κράτος ἐγγυαλίξω, Raubtest du! Dennoch will ich dir jetzt Siegsehre verleihen,
τῶν ποινήν, ὅ τοι οὔ τι μάχης ἒκ νοστήσαντι Des zum Vergelt, weil nicht dir Kehrenden aus dem Gefechte
δέξεται Ἀνδρομάχη κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος.« Grüßend Andromache löst die gepriesene Wehr des Achilleus!
    ἦ, καὶ κυανέῃσιν ἔπ' ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων·     Also sprach, und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion.
Ἕκτορι δ' ἥρμοσε τεύχε' ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης 210 Hektors Leib umschlossen die Rüstungen; stürmend durchdrang ihn
δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσϑεν δ' ἄρα οἱ μέλε' ἐντὸς Ares' kriegrischer Geist, und innerlich strotzten die Glieder
ἀλκῆς καὶ σϑένεος. μετὰ δὲ κλειτοὺς ἐπικούρους Ihm voll Kraft und Gewalt. Zu den rühmlichen Bundesgenossen
βῆ ῥα μέγα ἰάχων· ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσιν Ging er mit lautem Geschrei; und allen nun schien er vergleichbar,
τεύχεσι λαμπόμενος μεγαϑύμου Πηλεΐωνος. Leuchtend im Waffenschmuck, dem erhabenen Peleionen.
ὤτρυνεν δὲ ἕκαστον ἐποιχόμενος ἐπέεσσιν, 215 Rings das Gedräng' umwandelnd, ermuntert' er jeden mit Worten:
Μέσϑλην τε Γλαῦκόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε Mesthles dort, und Glaukos, Thersilochos auch, und Medon,
Ἀστεροπαῖόν τε Δεισήνορά ϑ' Ἱππόϑοόν τε Auch Deisenor, Hippothoos auch, und Asteropäos,
Φόρκυν τε Χρομίον τε καὶ Ἔννομον οἰωνιστήν. Chromios auch, und Phorkys, und Eunomos, kundig der Vögel;
τοὺς ὅ γ' ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Alle sie trieb er zum Kampf, und sprach die geflügelten Worte:
    »κέκλυτε, μυρία φῦλα περικτιόνων ἐπικούρων. 220     Hört, unzählbare Stämm' umwohnender Bundesgenossen!
οὐ γὰρ ἐγὼ πληϑὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων Nicht weil Menge des Volks ich verlangete, oder entbehrte,
ἐνϑάδ' ἀφ' ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕκαστον, Hab' ich rings euch daher aus eueren Städten versammelt;
ἀλλ' ἵνα μοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα Nein, daß Trojas Weiber und noch unmündige Kinder
προφρονέως ῥύοισϑε φιλοπτολέμων ὑπ' Ἀχαιῶν. Freudiges Muts ihr schirmtet vor Argos' kriegrischen Völkern.
τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῇ 225 Also gesinnt, erschöpf' ich durch Kriegessteuer und Speise
λαούς, ὑμέτερον δὲ ἑκάστου ϑυμὸν ἀέξω. Unser Volk, und streb' euch allen das Herz zu ermuntern.
τῷ τις νῦν ἰϑὺς τετραμμένος ἢ ἀπολέσϑω Drum nun grade hinein euch gewandt, und entweder gestorben,
ἠὲ σαωϑήτω· ἣ γὰρ πολέμου ὀαριστύς. Oder Heil euch erkämpft! denn das ist der Wandel des Krieges!
ὃς δέ κε Πάτροκλον καὶ τεϑνηῶτά περ ἔμπης Doch wer mir Patroklos, auch nur den Erschlagenen, jetzo
Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ Αἴας, 230 Her zu Trojas Reisigen zieht, und Ajas zurückdrängt;
ἥμισυ τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ δ' αὐτὸς Dem erteil' ich die Hälfte der Beut', und die Hälfte behalt' ich
ἕξω ἐγώ· τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ.« Selbst mir: dann ist der Ruhm ihm verherrlichet, gleichwie der meine.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἰϑὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν,     Jener sprach's; und gerad' in die Danaer drangen sie machtvoll,
δούρατ' ἀνασχόμενοι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο ϑυμὸς Alle die Lanzen erhöht, und getrost im Herzen von Hoffnung,
νεκρὸν ὑπ' Αἴαντος ἐρύειν Τελαμωνιάδαο. 235 Herzuziehn den Toten vom Telamonier Ajas:
νήπιοι· ἦ τε πολέσσιν ἐπ' αὐτῷ ϑυμὸν ἀπηύρα. Törichte! Vielen umher auf dem Leichnam raubt' er das Leben.
καὶ τότ' ἄρ' Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον· Jetzo wandte sich Ajas zum Rufer im Streit Menelaos:
    »ὦ πέπον, ὦ Μενέλαε διοτρεφές, οὐκέτι νῶι     Trautester, o Menelaos, du Göttlicher! nimmer, erwart' ich,
ἔλπομαι αὐτώ περ νοστησέμεν ἐκ πολέμοιο. Freuen wir noch uns selber der Heimkehr aus dem Gefechte!
οὔ τι τόσον νέκυος πέρι δείδια Πατρόκλοιο, 240 Nicht so sehr noch sorg' ich um unseren toten Patroklos,
ὅς κε τάχα Τρώων κορέει κύνας ἠδ' οἰωνούς, Der bald sättigen muß der Troer Hund' und Gevögel;
ὅσσον ἐμῇ κεφαλῇ περιδείδια μή τι πάϑῃσιν Als um mein eigenes Haupt ich besorgt bin, was es betreffe,
καὶ σῇ, ἐπεὶ πολέμοιο νέφος περὶ πάντα καλύπτει, Und um deins! da des Krieges Gewölk rings alles umdunkelt,
Ἕκτωρ, ἡμῖν δ' αὖτ' ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεϑρος. Hektor; und uns mit Schrecken erscheint das nahe Verderben!
ἀλλ' ἄγ' ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ.« 245 Auf denn, und rufe den Helden der Danaer, ob man es höre.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος·     Sprach's; und willig gehorchte der Rufer im Streit Menelaos;
ἤυσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· Laut erscholl sein durchdringender Ruf in das Heer der Achaier:
    »ὦ φίλοι, Ἀργεΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,     Freunde, des Volks von Argos erhabene Fürsten und Pfleger,
οἵ τε παρ' Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ Die ihr um Atreus' Söhn' Agamemnon und Menelaos
δήμια πίνουσιν καὶ σημαίνουσιν ἕκαστος 250 Trinkt vom Weine des Volks, und Gebot austeilet, ein jeder
λαοῖς, ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ· Seiner Schar; da Zeus ihn mit Ruhm und Ehre verherrlicht!
ἀργαλέον δέ μοί ἐστι διασκοπιᾶσϑαι ἕκαστον Doch mir ist's unmöglich herauszuspähen die Führer
ἡγεμόνων, τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν. Jeden im Volk; zu heftig entbrannt ist die Flamme des Krieges!
ἀλλά τις αὐτὸς ἴτω, νεμεσιζέσϑω δ' ἐνὶ ϑυμῷ Komme denn jeder von selbst, und fühle die Schmach in der Seele,
Πάτροκλον Τρῳῇσι κυσὶν μέλπηϑρα γενέσϑαι.« 255 Daß Patroklos liege, den troischen Hunden ein Labsal!
    ὣς ἔφατ'· ὀξὺ δ' ἄκουσεν Ὀιλῆος ταχὺς Αἴας,     Jener sprach's; wohl hört' ihn der schnelle Sohn des Oileus.
πρῶτος δ' ἀντίος ἦλϑε ϑέων ἀνὰ δηιοτῆτα, Dieser zuerst nun nahte, die Schlacht in Eile durchrennend;
τὸν δὲ μέτ' Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος Dann Idomeneus selbst, und Idomeneus' Kriegsgenoß auch,
Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρεϊφόντῃ. Held Meriones, gleich dem männermordenden Ares.
τῶν δ' ἄλλων τίς κεν ᾗσι φρεσὶν οὐνόματ' εἴποι, 260 Doch der anderen Namen wer könnt' im Geiste sie nennen,
ὅσσοι δὴ μετόπισϑε μάχην ἤγειραν Ἀχαιῶν; Alle die jetzt nachfolgend die Schlacht der Achaier erweckten.
    Τρῶες δὲ προύτυψαν ἀολλέες· ἦρχε δ' ἄρ' Ἕκτωρ.     Vor nun drangen die Troer mit Heerskraft, folgend dem Hektor.
ὡς δ' ὅτ' ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο Wie wenn laut an der Mündung des himmelentsprossenen Stromes
βέβρυχεν μέγα κῦμα ποτὶ ῥόον, ἀμφὶ δέ τ' ἄκραι Braust die gewaltige Flut, die heranwogt; rings dann die äußern
ἠιόνες βοάουσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω, 265 Felsengestad' auftosen, mit weithin spritzendem Salzschaum:
τόσσῃ ἄρα Τρῶες ἰαχῇ ἴσαν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ Solch ein Getön der Troer erscholl nun. Doch die Achaier
ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, Standen fest um Menötios' Sohn, einmütiges Herzens;
φραχϑέντες σάκεσιν χαλκήρεσιν. ἀμφὶ δ' ἄρα σφιν Und erzstarrende Schild' umzäunten sie. Ihnen umher nun
λαμπρῇσιν κορύϑεσσι Κρονίων ἠέρα πολλὴν Über die leuchtenden Helme verbreitete nächtliches Dunkel
χεῦ', ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἤχϑαιρε πάρος γε, 270 Zeus: nie hatt' er zuvor Menötios' Sohn ja gehasset,
ὄφρα ζωὸς ἐὼν ϑεράπων ἦν Αἰακίδαο· Weil er lebt', ein Genoß des äakidischen Renners;
μίσησεν δ' ἄρα μιν δηίων κυσὶ κύρμα γενέσϑαι Auch ein Greuel ihm war's, daß troischen Hunden zum Raube
Τρῳῇσιν· τῷ καί οἱ ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους. Läge der Held; drum ihm zur Verteidigung sandt' er die Freunde.
    ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·     Trojas' Söhn' itzt drängten die freudigen Krieger Achaias,
νεκρὸν δὲ προλιπόντες ὑπέτρεσαν. οὐ δέ τιν' αὐτῶν 275 Daß von der Leiche hinweg sie entzitterten; aber auch keinen
Τρῶες ὑπέρϑυμοι ἕλον ἔγχεσιν ἱέμενοί περ, Mordet' ein Speer der Troer, wie heftiges Muts sie auch strebten.
ἀλλὰ νέκυν ἐρύοντο. μίνυνϑα δὲ καὶ τοῦ Ἀχαιοὶ Doch sie zogen den Toten, allein nur wenig entfernt ihm
μέλλον ἀπέσσεσϑαι· μάλα γάρ σφεας ὦκ' ἐλέλιξεν Sollten die Danaer sein; denn sogleich hatt' alle gewendet
Αἴας, ὃς πέρι μὲν εἶδος πέρι δ' ἔργα τέτυκτο Ajas, der hoch an Gestalt, und hoch an Taten hervorschien
τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ' ἀμύμονα Πηλεΐωνα. 280 Rings im Danaervolk, nach dem tadellosen Achilleus.
    ἴϑυσεν δὲ διὰ προμάχων συῒ εἴκελος ἀλκὴν Grad' andrang er durchs Vordergefecht, wie ein trotzender Eber
καπρίῳ, ὅς τ' ἐν ὄρεσσι κύνας ϑαλερούς τ' αἰζηοὺς Einbricht, der im Gebirge die Hund' und die rüstigen Jäger
ῥηιδίως ἐκέδασσεν ἑλιξάμενος διὰ βήσσας· Leicht auseinander zerstreut, durch die waldigen Tale sich wendend:
ὣς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ φαίδιμος Αἴας So des herrlichen Telamons Sohn, der strahlende Ajas,
ῥεῖα μετεισάμενος Τρώων ἐκέδασσε φάλαγγας, 285 Leicht, hinein sich stürzend, zerstreut' er der Troer Geschwader,
οἳ περὶ Πατρόκλῳ βέβασαν, φρόνεον δὲ μάλιστα Welche rings Patroklos umwandelten, gieriges Herzens,
ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύειν καὶ κῦδος ἀρέσϑαι. Ihn zur eigenen Feste zu ziehn, und Ruhm zu gewinnen.
ἦ τοι τὸν Λήϑοιο Πελασγοῦ φαίδιμος υἱὸς     Siehe Hippothoos nun, der Sohn des pelasgischen Lethos,
Ἱππόϑοος ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην, Zog am Fuß ihn hinweg durch schreckliches Waffengetümmel;
δησάμενος τελαμῶνι παρὰ σφυρὸν ἀμφὶ τένοντας, 290 Denn er umband mit dem Riemen die Sehnen ihm unten am Knöchel,
Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ' αὐτῷ Hektorn und den Troern gefällig zu sein; doch sofort ihm
ἦλϑε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ. Nahte das Weh, dem ihn keiner entriß der strebenden Freunde.
τὸν δ' υἱὸς Τελαμῶνος, ἐπαΐξας δι' ὁμίλου, Denn der Telamonide, dahergestürmt durch den Aufruhr,
πλῆξ' αὐτοσχεδίην κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου· Schlug ihm nahe den Speer durch des Helms erzwangige Kuppel;
ἤρικε δ' ἱπποδάσεια κόρυς περὶ δουρὸς ἀκωκῇ, 295 Und es zerbarst der umflatterte Helm um die Schärfe des Speeres,
πληγεῖσ' ἔγχεΐ τε μεγάλῳ καὶ χειρὶ παχείῃ, Durchgehaun von der mächtigen Lanz' und der nervichten Rechte;
ἐγκέφαλος δὲ παρ' αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς Und das Gehirn entspritzt' an der Röhre des Speers aus der Wunde
αἱματόεις. τοῦ δ' αὖϑι λύϑη μένος, ἐκ δ' ἄρα χειρῶν Blutig hervor: schnell lösten die Kräfte sich; und aus den Händen
Πατρόκλοιο πόδα μεγαλήτορος ἧκε χαμᾶζε Ließ er Patroklos' Fuß des Hochgesinnten zur Erd' hin
κεῖσϑαι· ὃ δ' ἄγχ' αὐτοῖο πέσε πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ, 300 Sinken; und nah ihm sank er auch selbst vorwärts auf den Leichnam,
τῆλ' ἀπὸ Λαρίσης ἐριβώλακος, οὐδὲ τοκεῦσιν Weit entfernt von Larissa, der scholligen; aber den Eltern
ϑρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνϑάδιος δέ οἱ αἰὼν Lohnet' er nicht die Pflege; denn kurz nur blühte das Leben
ἔπλεϑ' ὑπ' Αἴαντος μεγαϑύμου δουρὶ δαμέντι. Ihm, da vor Ajas Speer, des mutigen Helden, er hinsank.
    Ἕκτωρ δ' αὖτ' Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. Hektor zielt' auf Ajas, und warf die blinkende Lanze.
ἀλλ' ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 305 Zwar er selbst vorschauend vermied den ehernen Wurfspieß,
τυτϑόν· ὃ δὲ Σχεδίον μεγαϑύμου Ἰφίτου υἱόν, Kaum; doch Schedios traf er, den Iphitos' Stärke gezeuget,
Φωκήων ὄχ' ἄριστον, ὃς ἐν κλειτῷ Πανοπῆι Ihn des phokäischen Volkes Gewaltigsten, der in der edlen
οἰκία ναιετάεσκε πολέσσ' ἄνδρεσσιν ἀνάσσων, Panopeus' Häuser bewohnt', und viel der Männer beherrschte:
τὸν βάλ' ὑπὸ κληῖδα μέσην· διὰ δ' ἀμπερὲς ἄκρη Mitten am Schlüsselbein erzielt' er ihn, daß ihn durchbohrend
αἰχμὴ χαλκείη παρὰ νείατον ὦμον ἀνέσχεν. 310 Scharf die eherne Spitz' an der oberen Schulter hervordrang;
δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' αὐτῷ. Dumpf hinkracht' er im Fall, und es rasselten um ihn die Waffen.
Αἴας δ' αὖ Φόρκυνα δαΐφρονα Φαίνοπος υἱὸν Ajas genaht dem Phorkys, dem feurigen Sohne des Phänops,
Ἱπποϑόῳ περιβάντα μέσην κατὰ γαστέρα τύψεν· Der um Hippothoos kämpfte, durchstieß ihm den wölbenden Panzer,
ῥῆξε δὲ ϑώρηκος γύαλον, διὰ δ' ἔντερα χαλκὸς Mitten am Bauch, daß schmetternd ins Eingeweid' ihm die Spitze
ἤφυσ'· ὃ δ' ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 315 Taucht'; und er sank in den Staub, mit der Hand den Boden ergreifend.
χώρησαν δ' ὕπο τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ· Rückwärts wichen die ersten des Kampfs, und der strahlende Hektor.
Ἀργέιοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς Doch laut schrien die Danaer auf, und entzogen die Toten,
Φόρκυν ϑ' Ἱππόϑοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε' ἀπ' ὤμων. Phorkys zugleich und den edlen Hippothoos, raubten die Wehr dann.
    ἔνϑα κεν αὖτε Τρῶες ἀρηιφίλων ὑπ' Ἀχαιῶν     Bald nun wären die Troer vor Argos' kriegrischen Söhnen
Ἴλιον εἲς ἀνέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες, 320 Ilios zugeflohn, durch Ohnmacht alle gebändigt;
Ἀργέιοι δέ κε κῦδος ἕλον καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν Und Ruhm hätten gewonnen die Danaer, gegen das Schicksal
κάρτεϊ καὶ σϑένεϊ σφετέρῳ· ἀλλ' αὐτὸς Ἀπόλλων Zeus, durch eigene Kraft und Gewalt. Doch selber Apollon
Αἰνείαν ὤτρυνε, δέμας Περίφαντι ἐοικὼς Trieb Äneias zum Kampf, dem Periphas ähnlich erscheinend,
κήρυκ' Ἠπυτίδῃ, ὅς οἱ παρὰ πατρὶ γέροντι Epytos' Sohn, dem Herold, der ihm bei dem grauenden Vater
κηρύσσων γήρασκε, φίλα φρεσὶ μήδεα εἰδώς. 325 Dienend dem Alter genaht, getreu und redliches Herzens:
τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων· Dessen Gestalt nachahmend, begann der Herrscher Apollon:
    »Αἰνεία, πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ ϑεὸν εἰρύσσαισϑε     O wie rettetet ihr, Äneias, gegen die Götter
Ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους Ilios hohe Burg? wie ich andere Männer gesehen,
κάρτεΐ τε σϑένεΐ τε πεποιϑότας ἠνορέῃ τε Ihrer Kraft und Gewalt und männlichem Mute vertrauend,
πλήϑεΐ τε σφετέρῳ, καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας. 330 Und zahllosem Gefolge der furchtverachtenden Völker!
ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ βούλεται ἢ Δαναοῖσιν Uns gewähret ja Zeus weit günstiger, als den Achaiern,
νίκην· ἀλλ' αὐτοὶ τρεῖτ' ἄσπετον οὐδὲ μάχεσϑε.« Siegesruhm; doch ihr selber entbebt scheu, ohne zu kämpfen!
    ὣς ἔφατ', Αἰνείας δ' ἑκατηβόλον Ἀπόλλωνα     Sprach's; und Äneias erkannte den treffenden Phöbos Apollon,
ἔγνω ἐσάντα ἰδών· μέγα δ' Ἕκτορα εἶπε βοήσας· Schauend sein Angesicht, und sprach lautrufend zu Hektor:
    »Ἕκτορ τ' ἠδ' ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ' ἐπικούρων, 335     Hektor, und ihr der Troer Gewaltige, und der Genossen,
αἰδὼς μὲν νῦν ἥδε, ἀρηιφίλων ὑπ' Ἀχαιῶν Schande doch wäre das nun, vor Argos' kriegrischen Söhnen
Ἴλιον εἲς ἀναβῆναι ἀναλκείῃσι δαμέντας. Ilios zuzufliehn, durch Ohnmacht alle gebändigt!
ἀλλ' ἔτι γάρ τις φησὶ ϑεῶν ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς Aber mir sagt auch zugleich ein Unsterblicher, neben mir stehend,
Ζῆν', ὕπατον μήστωρα, μάχης ἐπιτάρροϑον εἶναι· Zeus der Herrscher der Welt sei unser Schirm in der Feldschlacht!
τῷ ῥ' ἰϑὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ' οἵ γε ἕκηλοι 340 Drum gradan in der Danaer Heer! nicht müssen sie ruhig
Πάτροκλον νηυσὶν πελασαίατο τεϑνηῶτα.« Dort den Schiffen sich nahn mit dem Leichnam ihres Patroklos!
    ὣς φάτο, καί ῥα πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἔστη·     Sprach's; und weit vorspringend den vordersten, stand er zum Kampfe.
οἳ δ' ἐλελίχϑησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν. Jene nun wandten die Stirn', und begegneten kühn den Achaiern.
ἔνϑ' αὖτ' Αἰνείας Ληόκριτον οὔτασε δουρὶ Doch Äneias durchstach den Leiokritos dort mit der Lanze,
υἱὸν Ἀρίσβαντος, Λυκομήδεος ἐσϑλὸν ἑταῖρον. 345 Ihn des Arisbas' Sohn, Lykomedes' edlen Genossen.
τὸν δὲ πεσόντ' ἐλέησεν ἀρηίφιλος Λυκομήδης· Seinen Fall betraurte der streitbare Held Lykomedes;
στῆ δὲ μάλ' ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, Nah ihm trat er hinan, und schoß die blinkende Lanze;
καὶ βάλεν Ἱππασίδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν Sieh und Hippasos' Sohne, dem Hirten des Volks Apisaon,
ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶϑαρ δ' ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν, Fuhr in die Leber das Erz, und löst' ihm die strebenden Kniee:
ὅς ῥ' ἐκ Παιονίης ἐριβώλακος εἰληλούϑει, 350 Der aus Päonia kam, dem Land' hochscholliger Äcker,
καὶ δὲ μετ' Ἀστεροπαῖον ἀριστεύεσκε μάχεσϑαι. Und nach Asteropäos der Tapferste kämpft' in der Heerschar.
τὸν δὲ πεσόντ' ἐλέησεν ἀρήιος Ἀστεροπαῖος, Seinen Fall betraurte der kriegrische Asteropäos;
ἴϑυσεν δὲ καὶ ὃ πρόφρων Δαναοῖσι μάχεσϑαι· Gradan drang nun auch dieser zum Kampf mit den Söhnen Achaias;
ἀλλ' οὔ πως ἔτι εἶχε. σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντῃ Aber umsonst: denn rings mit geschlossenen Schilden umzäunet,
ἑσταότες περὶ Πατρόκλῳ, πρὸ δὲ δούρατ' ἔχοντο. 355 Standen sie all' um Patroklos, gestreckt die ragenden Lanzen.
Αἴας γὰρ μάλα πάντας ἐπῴχετο πολλὰ κελεύων· Ajas stets geschäftig umeilte sie, vieles ermahnend:
οὔτε τιν' ἐξοπίσω νεκροῦ χάζεσϑαι ἀνώγει Weder zurück von dem Toten verstattet' er einem zu weichen,
οὔτε τινὰ προμάχεσϑαι Ἀχαιῶν ἔξοχον ἄλλων, Weder hervorzudringen zum Kampf vor den andern Achaiern;
ἀλλὰ μάλ' ἀμφ' αὐτῷ βεβάμεν, σχεδόϑεν δὲ μάχεσϑαι· Sondern dicht zu umwandeln die Leich', und nahe zu kämpfen.
ὣς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος. αἵματι δὲ χϑὼν 360 Also gebot dort Ajas, der Mächtige; ringsum gerötet
δεύετο πορφυρέῳ, τοὶ δ' ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον Floß die Erde von Blut, und es taumelten übereinander
νεκροὶ ὁμοῦ Τρώων καὶ ὑπερμενέων ἐπικούρων Tote zugleich der Troer und mutigen Bundesgenossen,
καὶ Δαναῶν· οὐδ' οἳ γὰρ ἀναιμωτί γ' ἐμάχοντο. Danaer auch; nicht gingen sie ohne Blut aus dem Kampfe;
παυρότεροι δὲ πολὺ φϑίνυϑον· μέμνηντο γὰρ αἰεὶ Doch viel weniger sanken sie hin: denn sie dachten beständig,
αλλήλοις καϑ' ὅμιλον ἀλεξέμεναι φόνον αἰπύν. 365 Sich im Gedräng' einander den schrecklichen Mord zu entfernen.
    ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρός· οὐ δέ κε φαίης     So dort tobten wie Feuer die Kämpfenden. Keiner erkannt' itzt,
οὔτε ποτ' ἠέλιον σόον ἔμμεναι οὔτε σελήνην· Ob am Himmel die Sonn' unversehrt sei, oder der Mond noch.
ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχῃ ἔνι, ὅσσοι ἄριστοι Denn von Dunkel umhüllt im Gefecht dort waren die Tapfern,
ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ κατατεϑνηῶτι. Welche Menötios' Sohn den Erschlagenen rings umstanden.
οἱ δ' ἄλλοι Τρῶες καὶ ἐυκνήμιδες Ἀχαιοὶ 370 Doch die anderen Troer und erzumschienten Achaier
εὔκηλοι πολέμιζον ὑπ' αἰϑέρι, πέπτατο δ' αὐγὴ Stritten frei in der Helle des Tags; denn es strahlete ringsum
ἠελίου ὀξεῖα, νέφος δ' οὐ φαίνετο πάσης Brennender Sonnenschein, und Gewölk beschattete nirgends
γαίης οὐδ' ὀρέων· μεταπαυόμενοι δ' ἐμάχοντο, Weder Feld noch Gebirg'. Auch pflegten sie oft vom Gefechte
ἀλλήλων ἀλεείνοντες βέλεα στονόεντα, Auszuruhn, vermeidend die bitteren Todesgeschosse,
πολλὸν ἀφεσταότες. τοὶ δ' ἐν μέσῳ ἄλγε' ἔπασχον 375 Weit voneinander gestellt. Doch die Mittleren duldeten Jammer
ἠέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ νηλέι χαλκῷ, Dort im Dunkel und Kampf, und gequält vom grausamen Erze
ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν. δύο δ' οὔ πω φῶτε πεπύσϑην, Waren die Helden gesamt. Nur zween noch hörten den Ruf nicht,
ἀνέρε κυδαλίμω Θρασυμήδης Ἀντίλοχός τε, Beide gepriesene Männer, Antilochos und Trasymedes,
Πατρόκλοιο ϑανόντος ἀμύμονος, ἀλλ' ἔτ' ἔφαντο Daß Patroklos sank, der Untadlige; sondern sie wähnten,
ζωὸν ἐνὶ πρώτῳ ὁμάδῳ Τρώεσσι μάχεσϑαι· 380 Daß noch lebend im Vordergewühl er die Troer bekämpfe.
τὼ δ' ἐπιοσσομένω ϑάνατον καὶ φύζαν ἑταίρων Aufmerksam verhütend den Tod und die Flucht der Genossen,
νόσφιν ἐμαρνάσϑην, ἐπεὶ ὣς ἐπετέλλετο Νέστωρ Stritten sie fern in der Schlacht: denn so ermahnte sie Nestor,
ὀτρύνων πόλεμόνδε μελαινάων ἀπὸ νηῶν. Als er zum Kampf sie entließ von den dunkelen Schiffen Achaias.
    τοῖς δὲ πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος ὀρώρει     Jene den ganzen Tag wetteiferten heftig in Mordlust,
ἀργαλέης· καμάτῳ δὲ καὶ ἱδρόι νωλεμὲς αἰεὶ 385 Tobender stets; von Arbeit und triefendem Schweiße beständig
γούνατά τε κνῆμαί τε πόδες ϑ' ὑπένερϑεν ἑκάστου Wurden die Knie' und die Schenkel und unteren Füße der Streiter,
χεῖρές τ' ὀφϑαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοισιν Wurden die Händ' und die Augen im wütenden Kampfe besudelt,
ἀμφ' ἀγαϑὸν ϑεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο. Um den edlen Genossen des äakidischen Renners.
ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην Wie wenn ein Mann die Haut des gewaltigen Stiers von der Herde
λαοῖσιν δώῃ τανύειν, μεϑύουσαν ἀλοιφῇ· 390 Auszudehnen den Seinigen gab, mit Fette getränket;
δεξάμενοι δ' ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσιν Sie nun nehmen die Haut, und ziehn, auseinander sich stellend,
κυκλόσ', ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ' ἀλοιφὴ Rings, daß bald die Nässe verschwand, und die Fertigkeit eindringt,
πολλῶν ἑλκόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διαπρό· Wann so viel' ausrecken, und ganz umher sie gedehnt wird:
ὣς οἵ γ' ἔνϑα καὶ ἔνϑα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ Also zogen auch jene den Leichnam hiehin und dorthin,
εἵλκεον ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο ϑυμός, 395 Stehend auf wenigem Raum; denn fest vertrauten die Männer,
Τρωσὶν μὲν ἐρύειν προτὶ Ἴλιον, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς Trojas, weg ihn zu führen gen Ilios, aber Achaias,
νῆας ἔπι γλαφυράς. περὶ δ' αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει Zu den gebogenen Schiffen; und ringsum tobte der Aufruhr
ἄγριος· οὐδέ κ' Ἄρης λαοσσόος οὐδέ κ' Ἀϑήνη Fürchterlich: selbst nicht Ares der Wüterich, oder Athene,
τόν γε ἰδοῦσ' ὀνόσαιτ', οὐδ' εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι. Hätt' ihn schauend getadelt, wie sehr auch der Zorn sie entflammte.
    τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων 400 So schuf Zeus um Patroklos den Männern dort und den Rossen
ἤματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον· οὐδ' ἄρα πώ τι Jenes Tags Arbeiten und Schrecknisse. Aber noch gar nichts
ᾔδεε Πάτροκλον τεϑνηότα δῖος Ἀχιλλεύς. Wußte vom Tod des Patroklos der göttergleiche Achilleus;
πολλὸν γὰρ ἀπάνευϑε νεῶν μάρναντο ϑοάων, Denn weit kämpften die Heer' entfernt von den hurtigen Schiffen,
τείχει ὕπο Τρώων· τό μιν οὔ ποτε ἔλπετο ϑυμῷ Unter der Mauer der Stadt. Drum hofft' er nimmer im Geiste,
τεϑνάμεν, ἀλλὰ ζωόν, ἐνιχριμφϑέντα πύλῃσιν, 405 Tot ihn, sondern lebend, sobald er den Toren genahet,
ἂψ ἀπονοστήσειν, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάμπαν, Wiederkehren zu sehn: denn das auch hofft' er mitnichten,
ἐκπέρσειν πτολίεϑρον ἄνευ ἕϑεν, οὐδὲ σὺν αὐτῷ· Daß er die Stadt einnähme, nicht sonder ihn, noch ihm gesellt auch.
πολλάκι γὰρ τό γε μητρὸς ἐπεύϑετο νόσφιν ἀκούων, Oft ja vernahm er dies ingeheim von der göttlichen Mutter,
ἥ οἱ ἀπαγγέλλεσκε Διὸς μεγάλοιο νόημα. Wann sie ihm enthüllte den Rat des großen Kronion;
δὴ τότε γ' οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχϑη 410 Doch auch dann verschwieg sie das Schreckliche, was ihm bevorstand,
μήτηρ, ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεϑ' ἑταῖρος. Mütterlich: daß ihm anjetzt der geliebteste sank der Genossen.
    οἳ δ' αἰεὶ περὶ νεκρὸν ἀκαχμένα δούρατ' ἔχοντες     Jene stets um den Toten die spitzigen Lanzen bewegend,
νωλεμὲς ἐγχρίμπτοντο καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον. Tobten zusammengedrängt, und würgten sich untereinander.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων· So nun redete mancher der erzumschirmten Achaier:
    »ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἐυκλεὲς ἀπονέεσϑαι 415     Freunde, fürwahr nicht folget der Ruhm uns, kehren wir jetzo
νῆας ἔπι γλαφυράς· ἀλλ' αὐτοῦ γαῖα μέλαινα Zu den geräumigen Schiffen! O nein, eh' schlinge der Erde
πᾶσι χάνοι. τό κεν ἧμιν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη, Schwarzer Schlund uns hinab! Das wär' uns besser in Wahrheit;
εἰ τοῦτον Τρώεσσι μεϑήσομεν ἱπποδάμοισιν Als den hier zu verlassen den gaulbezähmenden Troern,
ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι καὶ κῦδος ἀρέσϑαι.« Daß sie zur eigenen Stadt ihn ziehn, und Ruhm sich gewinnen!
    ὣς δέ τις αὖ Τρώων μεγαϑύμων αὐδήσασκεν· 420     Also sprach auch mancher der übermütigen Troer:
»ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ' ἀνέρι τῷδε δαμῆναι Freund', und wär' uns bestimmt, bei diesem Manne zu sterben,
πάντας ὁμῶς, μή πώ τις ἐρωείτω πολέμοιο.« Alle zugleich; doch nicht entziehe sich einer dem Kampfe!
    ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ' ὄρσασκεν ἑκάστου.     So dort redete mancher, den Mut des Genossen entflammend.
    ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ' ὀρυμαγδὸς Also bekämpften sich jen'; und eisernes dumpfes Geprassel
χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι' αἰϑέρος ἀτρυγέτοιο· 425 Scholl zum ehernen Himmel, des Äthers Wüste durchdringend.
ἵπποι δ' Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευϑεν ἐόντες     Aber Achilleus' Rosse, die abwärts standen dem Schlachtfeld,
κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυϑέσϑην ἡνιόχοιο Weineten, als sie gehört, ihr Wagenlenker Patroklos
ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ' Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο. Lieg' im Staube gestreckt von der Hand des mordenden Hektor.
ἦ μὰν Αὐτομέδων Διώρεος ἄλκιμος υἱὸς Ach Automedon zwar, der tapfere Sohn des Diores,
πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι ϑοῇ ἐπεμαίετο ϑείνων, 430 Strebte sie oft mit der Geißel geschwungenem Schlag zu beflügeln,
πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδαε, πολλὰ δ' ἀρειῇ· Oft mit schmeichelnden Worten ermahnet' er, oft auch mit Drohung;
τὼ δ' οὔτ' ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον Doch nicht heim zu den Schiffen am breiten Hellespontos
ἠϑελέτην ἰέναι οὔτ' ἐς πόλεμον μετ' Ἀχαιούς. Wollten sie gehn, und nicht in die Feldschlacht zu den Achaiern:
ἀλλ' ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ' ἐπὶ τύμβῳ Sondern gleich der Säule, die unbewegt auf dem Hügel
ἀνέρος ἑστήκῃ τεϑνηότος ἠὲ γυναικός, 435 Eines gestorbenen Mannes emporragt, oder des Weibes;
ὣς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες, Also standen sie fest, vor dem prangenden Sessel des Wagens,
οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα· δάκρυα δέ σφιν Beid' ihr Haupt fest auf den Boden gesenkt; und Tränen entflossen
ϑερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν Heiß herab von den Wimpern der Traurenden, welche des Lenkers
ἡνιόχοιο πόϑῳ, ϑαλερὴ δὲ μιαίνετο χαίτη Dachten mit sehnendem Schmerz; auch sank die blühende Mähne
ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέρωϑεν. 440 Wallend hervor aus dem Ringe des Jochs, mit Staube besudelt.
μυρομένω δ' ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, Mitleidsvoll nun sahe die Traurenden Zeus Kronion;
κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν· Ernst bewegt' er das Haupt, und sprach in der Tiefe des Herzens:
    »ἆ δειλώ, τί σφῶι δόμεν Πηλῆι ἄνακτι     Arme, warum doch schenkten wir euch dem Könige Peleus,
ϑνητῷ, ὑμεῖς δ' ἐστὸν ἀγήρω τ' ἀϑανάτω τε; Ihm dem Sterblichen euch, unalternd beid' und unsterblich?
ἦ ἵνα δυστήνοισι μετ' ἀνδράσιν ἄλγε' ἔχητον, 445 Etwa daß Gram ihr ertrügt mit den unglückseligen Menschen?
οὐ μὲν γάρ τί που ἔστιν ὀιζυρώτερον ἀνδρὸς Denn kein anderes Wesen ist jammervoller auf Erden,
πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει. Als der Mensch, von allem, was Leben haucht und sich reget.
ἀλλ' οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν Aber umsonst hofft euch vor dem kunstreich prangenden Wagen
Ἕκτωρ Πριαμίδης ἐποχήσεται· οὐ γὰρ ἐάσω. Hektor, Priamos' Sohn, zu bändigen; nimmer gestatt' ich's!
ἢ οὐχ ἅλις, ὡς καὶ τεύχε' ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως; 450 Nicht genug, daß die Waffen er hat, und eitel sich rühmet?
σφῶιν δ' ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ' ἐνὶ ϑυμῷ, Beiden Kraft in die Kniee gewähr' ich euch, und in die Herzen,
ὄφρα καὶ Αὐτομέδοντα σαώσετον ἐκ πολέμοιο Daß ihr Automedon auch erretten mögt aus der Feldschlacht,
νῆας ἔπι γλαφυράς· ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω Zu den geräumigen Schiffen. Denn Ruhm noch schenk' ich den Troern,
κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐυσσέλμους ἀφίκωνται Niederzuhaun, bis sie nahn den schöngebordeten Schiffen,
δύῃ τ' ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλϑη.« 455 Bis die Sonne sich senkt, und heiliges Dunkel heraufzieht.
    ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠύ.     Jener sprach's, und die Rosse mit edeler Stärke beseelt' er.
τὼ δ' ἀπὸ χαιτάων κονίην οὖδάσδε βαλόντε Beide, nachdem von den Mähnen zur Erde den Staub sie geschüttelt,
ῥίμφ' ἔφερον ϑοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς. Sprengten sie rasch mit dem Wagen in Troer hinein und Achaier.
τοῖσι δ' ἔπ' Αὐτομέδων μάχετ' ἀχνύμενός περ ἑταίρου, Aber Automedon kämpfte, betrübt zwar um den Genossen,
ἵπποις ἀίσσων ὥς τ' αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας· 460 Stürmend im Flug des Gespanns, wie ein Geier gestürzt in die Gänse:
ῥέα μὲν γὰρ φεύγεσκεν ὑπὲκ Τρώων ὀρυμαγδοῦ, Leicht anitzt entfloh er zurück vor der Troer Getümmel,
ῥεῖα δ' ἐπαΐξασκε πολὺν καϑ' ὅμιλον ὀπάζων. Leicht dann stürmt er hinein in die dichtesten Haufen verfolgend.
ἀλλ' οὐχ ᾕρει φῶτας, ὅτε σεύαιτο διώκειν· Doch nicht mordet' er Männer, wann ungestüm er hinandrang.
οὐ γάρ πως ἦν οἶον ἐόνϑ' ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ Denn ihm war's unmöglich, allein in dem heiligen Sessel,
ἔγχει ἐφορμᾶσϑαι καὶ ἐπισχέμεν ὠκέας ἵππους. 465 Herzuschwingen die Lanz', und die hurtigen Rosse zu lenken.
ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφϑαλμοῖσιν Endlich nunmehr erblickt' ihn Alkimedon dort mit den Augen,
Ἀλκιμέδων υἱὸς Λαέρκεος Αἱμονίδαο· Sein Genoß, ein Sohn des Ämoniden Laerkes;
στῆ δ' ὄπιϑεν δίφροιο καὶ Αὐτομέδοντα προσηύδα· Hinter den Wagen gestellt des Automedon, redet' er also:
    »Αὐτόμεδον, τίς τοί νυ ϑεῶν νηκερδέα βουλὴν     Welch ein Gott, Automedon, war's, der den nichtigen Vorsatz
ἐν στήϑεσσιν ἔϑηκε καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσϑλάς; 470 Dir in die Seele gelegt, und entwand die gute Besinnung?
οἷον πρὸς Τρῶας μάχεαι πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ Daß du so die Troer bekämpfst im Vordergetümmel,
μοῦνος· ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο, τεύχεα δ' Ἕκτωρ Einzeln, da tot der Genoß dir hinsank, und mit Achilleus'
αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται Αἰακίδαο.« Rüstungen Hektor nun selbst die Schulter geschmückt einherprangt!
    τὸν δ' αὖτ' Αὐτομέδων προσέφη Διώρεος υἱός·     Aber Automedon sprach, Diores' Sohn, ihm erwidernd:
»Ἀλκίμεδον, τίς γάρ τοι Ἀχαιῶν ἄλλος ὁμοῖος 475 Wer doch, Alkimedon, weiß gleich dir von allen Achaiern,
ἵππων ἀϑανάτων ἐχέμεν δμῆσίν τε μένος τε, Dieser unsterblichen Ross' unbändigen Mut zu bezähmen;
εἰ μὴ Πάτροκλος ϑεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, Außer Patroklos selbst, den Himmlischen ähnlich an Weisheit,
ζωὸς ἐών; νῦν αὖ ϑάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει. Weil er lebt'? itzt aber ereilet' ihn Tod und Verhängnis.
ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα Auf denn, die Geißel sofort und die purpurschimmernden Zügel
δέξαι, ἐγὼ δ' ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι.« 480 Nimm; ich selbst verlasse die Ross', und warte des Kampfes.
    ὣς ἔφατ'· Ἀλκιμέδων δὲ βοηϑόον ἅρμ' ἐπορούσας     Sprach's; und Alkimedon stracks in den rüstigen Wagen sich schwingend
καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν, Faßte die Geißel geschwind' und das schöne Gezäum in die Hände.
Αὐτομέδων δ' ἀπόρουσε. νόησε δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ, Aber dem Sessel entsprang Automedon. Diesen bemerkt' itzt
αὐτίκα δ' Αἰνείαν προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα· Hektor, und redete schnell zu Äneias, der ihm genaht war:
    »Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων, 485     Edler Fürst, Äneias, der erzumpanzerten Troer,
ἵππω τώδ' ἐνόησα ποδώκεος Αἰακίδαο Schau, dort seh' ich die Rosse des äakidischen Renners
ἐς πόλεμον προφανέντε σὺν ἡνιόχοισι κακοῖσιν. Wild in die Schlacht versprengen mit sehr unkriegrischen Lenkern.
τῷ κεν ἐελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε ϑυμῷ Darum hoff' ich beinah', wir nehmen sie, wenn du nur selber
σῷ ἐϑέλοις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηϑέντε γε νῶι Solches begehrst: denn nimmer, sobald wir beide bestürmen,
τλαῖεν ἐναντίβιον στάντες μαχέσασϑαι Ἄρηι.« 490 Wagen sie, uns entgegen gestellt, des Gefechtes Entscheidung.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησεν ἐὺς πάις Ἀγχίσαο·     Jener sprach's; ihm gehorchte der tapfere Sohn des Anchises.
τὼ δ' ἰϑὺς βήτην βοέῃς εἰλυμένω ὤμους Gradan stürmten sie beid', und mächtige Schilde von Stierhaut
αὔῃσι στερεῇσι, πολὺς δ' ἐπελήλατο χαλκός. Hüllten sie, dürr und gedrängt, und umlegt mit starrendem Erze.
τοῖσι δ' ἅμα Χρομίος τε καί Ἄρητος ϑεοειδὴς Chromios, ihnen gesellt, und Aretos, ähnlich den Göttern,
ἤισαν ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο ϑυμὸς 495 Folgten zugleich; denn sicher vertrauten sie, beide zu töten,
αὐτώ τε κτενέειν ἐλάειν τ ἐριαύχενας ἵππους. Aber hinweg das Gespann hochwiehernder Rosse zu treiben:
νήπιοι, οὐδ' ἄρ' ἔμελλον ἀναιμωτί γε νέεσϑαι Törichte! traun nicht sollten sie ohne Blut aus dem Kampfe
αὖτις ἀπ' Αὐτομέδοντος· ὃ δ' εὐξάμενος Διὶ πατρὶ Heim von Automedon kehren. Sobald er gefleht zu Kronion,
ἀλκῆς καὶ σϑένεος πλῆτο φρένας ἀμφιμελαίνας· Ward mit Kraft und Gewalt sein finsteres Herz ihm erfüllet.
αὐτίκα δ' Ἀλκιμέδοντα προσηύδαε πιστὸν ἑταῖρον· 500 Schnell zum treuen Genossen Alkimedon redet' er also:
    »Ἀλκίμεδον, μὴ δή μοι ἀπόπροϑεν ἰσχέμεν ἵππους,     Ja nicht ferne von mir, Alkimedon, halte die Rosse,
ἀλλὰ μάλ' ἐμπνείοντε μεταφρένῳ· οὐ γὰρ ἐγώ γε Sondern dicht mir am Rücken die Schnaubenden! Nimmer vermut ich,
Ἕκτορα Πριαμίδην μένεος σχήσεσϑαι ὀίω, Hektor, Priamos' Sohn, werd' itzt der Gewalt sich enthalten,
πρίν γ' ἐπ' Ἀχιλλῆος καλλίτριχε βήμεναι ἵππω Eh' er Achilleus' Rosse, die schöngemähnten, daherlenkt,
νῶι κατακτείναντα, φοβῆσαί τε στίχας ἀνδρῶν 505 Uns in den Staub gestreckt, und umhergescheucht die Geschwader
Ἀργεΐων, ἤ κ' αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλώῃ.« Argos'; oder auch selbst hinsank im Vordergetümmel!
    ὣς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον·     Jener sprach's, und berief die Ajas und Menelaos:
»Αἴαντ' Ἀργεΐων ἡγήτορε καὶ Μενέλαε, Ajas beid', Heerführer der Danaer, und Menelaos,
ἦ τοι μὲν τὸν νεκρὸν ἐπιτράπεϑ', οἵ περ ἄριστοι, Ihn nunmehr, den Toten, vertraut den Tapfersten allen,
ἀμφ' αὐτῷ βεβάμεν καὶ ἀμύνεσϑαι στίχας ἀνδρῶν, 510 Daß sie rings umwandelnd die Reihn der Männer entfernen;
νῶιν δὲ ζωοῖσιν ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ· Doch von uns, die leben, entfernt den Tag des Verderbens!
τῇδε γὰρ ἔβρισαν πόλεμον κάτα δακρυόεντα Denn dort drängen heran durch Jammer und Graun des Gewürges
Ἕκτωρ Αἰνείας ϑ', οἳ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι. Hektor und Äneias, die tapfersten Helden von Troja!
ἀλλ' ἦ τοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι κεῖται· Aber solches ruht ja im Schoß der seligen Götter!
ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει.« 515 Ich auch sende den Speer; für das übrige sorge Kronion!
    ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος     Sprach's, und im Schwung' entsandt' er die weithinschattende Lanze;
καὶ βάλεν Ἀρήτοιο κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐίσην· Und er traf dem Aretos den Schild von gerundeter Wölbung:
ἣ δ' οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός, Und nicht hemmete jener den Speer; durch stürmte das Erz ihm
νειαίρῃ δ' ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν. Unten hinein in den Bauch, den künstlichen Gurt ihm durchbohrend.
ὡς δ' ὅτ' ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήιος ἀνήρ, 520 Wie wenn mit scharfer geschwungener Axt ein mutiger Jüngling,
κόψας ἐξόπιϑεν κεράων βοὸς ἀγραύλοιο, Hauend den Nacken des Stiers, des geweideten, hinter den Hörnern,
ἶνα τάμῃ διὰ πᾶσαν, ὃ δὲ προϑορὼν ἐρίπῃσιν, Ganz ihm die Sehne durchschnitt, und der Stier aufspringend hinabsank:
ὣς ἄρ' ὅ γε προϑορὼν πέσεν ὕπτιος· ἐν δέ οἱ ἔγχος Also sank aufspringend er rücklings in Staub; und der Wurfspieß,
νηδυίοισι μάλ' ὀξὺ κραδαινόμενον λύε γυῖα. Welcher ihm scharf die Gedärme durchwütete, löste die Glieder.
Ἕκτωρ δ' Αὐτομέδοντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ· 525 Hektor schwang auf Automedon jetzt die blinkende Lanze;
ἀλλ' ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος· Jener indes vorschauend vermied den ehernen Wurfspieß,
πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ' ἐξόπιϑεν δόρυ μακρὸν Vorwärts niedergebückt; da flog der gewaltige Speer ihm
οὔδει ἐνισκίμφϑη, ἔπι δ' οὐρίαχος πελεμίχϑη Über das Haupt in die Erde, daß hinten der Schaft an dem Speere
ἔγχεος· ἔνϑα δ' ἔπειτ' ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης. Zitterte; doch bald ruhte die Kraft des mordenden Erzes.
καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ' αὐτοσχεδὸν ὁρμηϑήτην, 530 Jetzt auch wären mit Schwertern in nahem Kampf sie begegnet,
εἰ μή σφω' Αἴαντε διέκριναν μεμαῶτε, Hätten die Ajas nicht auseinander getrennt die Entbrannten,
οἵ ῥ' ἦλϑον καϑ' ὅμιλον ἑταίρου κικλήσκοντος. Die durch Gedräng' herkamen, da laut ihr Genoß sie anrief
τοὺς ὑποταρβήσαντες ἐχώρησαν πάλιν αὖτις Abgeschreckt von diesen enteileten wieder von dannen
Ἕκτωρ Αἰνείας τε ἰδὲ Χρομίος ϑεοειδής· Hektor und Äneias; und Chromios, göttlich von Bildung;
Ἄρητον δὲ κατ' αὖϑι λίπον δεδαϊγμένον ἦτορ 535 Und sie verließen Aretos daselbst, der zerrissenes Herzens
κείμενον. Αὐτομέδων δὲ ϑοῷ ἀτάλαντος Ἄρηι Lag; Automedon drauf, dem stürmenden Ares vergleichbar,
τεύχεά τ' ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· Raubte das Waffengeschmeid', und rief frohlockend die Worte:
    »ἦ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο ϑανόντος     Ha! ein weniges doch um den Tod des edlen Patroklos
κῆρ ἄχεος μεϑέηκα, χερείονά περ καταπεφνών.« Labt' ich vom Jammer das Herz, den Schlechteren zwar nur erlegend!
    ὣς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα 540     Sprach's, und warf den blutigen Raub in den Sessel des Wagens,
ϑῆκ', ἂν δ' αὐτὸς ἔβαινε, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν Trat dann selber hinein, die Füß' und die Hände von oben
αἱματόεις ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς. Blutbefleckt, wie ein Löwe, vom mächtigen Stiere gesättigt.
    ἂψ δ' ἐπὶ Πατρόκλῳ τέτατο κρατερὴ ὑσμίνη     Wieder begann um Patroklos mit Ungestüm die Entscheidung,
ἀργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖκος Ἀϑήνη Schrecklich und tränenwert: denn es weckte den Kampf Athenäa,
οὐρανόϑεν καταβᾶσα· προῆκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς 545 Welche dem Himmel einstieg, vom Zeus dem Vater gesendet,
ὀρνύμεναι Δαναούς· δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ' αὐτοῦ. Argos' Volk zu entflammen; denn jetzo wandte sein Herz sich.
ἠύτε πορφυρέην ἶριν ϑνητοῖσι τανύσσῃ Wie wenn den purpurnen Bogen den Sterblichen hoch am Himmel
Ζεὺς ἐξ οὐρανόϑεν, τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο Zeus ausspannt, ein Zeichen zu sein, entweder des Krieges,
ἢ καὶ χειμῶνος δυσϑαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων Oder des Wintersturms, des schaudrigen, welcher die Arbeit
ἀνϑρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χϑονί, μῆλα δε κήδει, 550 Hemmt der Menschen im Feld', und die blökende Herde betrübet;
ὣς ἣ πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκάσασα ἓ αὐτὴν Also trat, umhüllt mit purpurner Wolke, die Göttin
δύσετ' Ἀχαιῶν ἔϑνος, ἔγειρε δὲ φῶτα ἕκαστον. Unter Achaias Volk, und ermunterte jeglichen Streiter.
πρῶτον δ' Ἀτρέος υἱὸν ἐποτρύνουσα προσηύδα Siehe zuerst Menelaos dem Göttlichen rief sie ermahnend,
ἴφϑιμον Μενέλαον – ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύϑεν ἦεν –, Atreus' tapferem Sohne, denn dieser stand ihr am nächsten,
εἰσαμένη Φοίνικι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν· 555 Ähnlich ganz dem Phönix an Wuchs und gewaltiger Stimme:
    »σοὶ μὲν δή, Μενέλαε, κατηφείη καὶ ὄνειδος     Dir wird's traun, Menelaos, zur Schmach und daurenden Schande
ἔσσεται, εἴ κ' Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον Ewig sein, wo Achilleus, des Herrlichen, treuen Genossen
τείχει ὕπο Τρώων ταχέες κύνες ἑλκήσουσιν. Unter Ilios' Mauern die hurtigen Hund' umherziehn!
ἀλλ' ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.« Auf denn, heran mit Gewalt, und ermuntere jeglichen Streiter!
    τὴν δ' αὖτε προσέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος· 560     Ihm antwortete drauf der Rufer im Streit Menelaos:
»Φοῖνιξ, ἄττα γεραιὲ παλαιγενές, εἰ γὰρ Ἀϑήνη Phönix, Vater und Greis, Ehrwürdiger, wenn doch Athene
δοίη κάρτος ἐμοί, βελέων δ' ἀπερύκοι ἐρωήν· Kraft mir wollte verleihn, und wehren dem Sturm der Geschosse!
τῷ κεν ἐγώ γ' ἐϑέλοιμι παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν Gern dann wär' ich bereit, ihm beizustehn und zu helfen,
Πατρόκλῳ· μάλα γάρ με ϑανὼν ἐσεμάσσατο ϑυμόν. Unserem Freund; denn es drang mir Patroklos' Tod in die Seele!
ἀλλ' Ἕκτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος οὐδ' ἀπολήγει 565 Aber es tobt ja Hektor mit Feuergewalt, und ruht nicht
χαλκῷ δηιόων· τῷ γὰρ Ζεὺς κῦδος ὀπάζει.« Niederzuhaun mit dem Erz; weil ihm Zeus Ehre gewähret!
    ὣς φάτο· γήϑησεν δὲ ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη,     Jener sprach's; froh aber war Zeus' blauäugige Tochter,
ὅττι ῥα οἷ πάμπρωτα ϑεῶν ἠρήσατο πάντων. Weil ihr selbst er zuerst vor den Himmlischen allen geflehet.
ἐν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔϑηκεν Diese stärkt' ihm die Schultern mit Kraft und die strebenden Kniee,
καί οἱ μυίης ϑάρσος ἐνὶ στήϑεσσιν ἐνῆκεν, 570 Und in das Herz ihm gab sie der Flieg' unerschrockene Kühnheit:
ἥ τε καὶ ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο Welche, wie oft sie immer vom menschlichen Leibe gescheucht wird,
ἰσχανάει δακέειν, λαρὸν δέ οἱ αἷμ' ἀνϑρώπου· Doch anhaltend ihn sticht, nach Menschenblute sich sehnend:
τοίου μιν ϑάρσευς πλῆσε φρένας ἀμφιμελαίνας. So ausharrender Trotz erfüllt' ihm das finstere Herz nun.
βῆ δ' ἐπὶ Πατρόκλῳ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. Schnell zu Patroklos eilt' er, und schwang die blinkende Lanze.
ἔσκε δ' ἐνὶ Τρώεσσι Ποδῆς ὑὸς Ἠετίωνος 575 Unter den Troern war ein Sohn des Eëtion Podes,
ἀφνειός τ' ἀγαϑός τε· μάλιστα δέ μιν τίεν Ἕκτωρ Reich an Hab' und edel; auch ehrt' am meisten im Volk ihn
δήμου, ἐπεί οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής. Hektor; denn ihm war er ein lieber Gefährt' und Tischfreund:
τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλε ξανϑὸς Μενέλαος Diesen am Gurt nun traf der bräunliche Held Menelaos,
ἀίξαντα φόβονδε, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν· Als er zur Flucht sich gewendet; und ganz durchbohrte das Erz ihn;
δούπησεν δὲ πεσών. ἀτὰρ Ἀτρεΐδης Μενέλαος 580 Dumpf hinkracht' er im Fall. Doch Atreus' Sohn Menelaos
νεκρὸν ὑπὲκ Τρώων ἔρυσεν μετὰ ἔϑνος ἑταίρων. Zog die Leich' aus den Troern hinweg in die Schar der Genossen.
    Ἕκτορα δ' ἐγγύϑεν ἱστάμενος ὤτρυνεν Ἀπόλλων, Hektorn nahte sofort und ermunterte Phöbos Apollon,
Φαίνοπι Ἀσιάδῃ ἐναλίγκιος, ὅς οἱ ἁπάντων Phänops, Asios' Sohn, an Gestalt gleich, welcher vor allen
ξείνων φίλτατος ἔσκεν, Ἀβυδόϑι οἰκία ναίων· Gästen geliebt ihm war, ein Haus in Abydos bewohnend;
[τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·] 585 Diesem gleich ermahnt' ihn der treffende Phöbos Apollon:
    »Ἕκτορ, τίς κέ σ' ἔτ' ἄλλος Ἀχαιῶν ταρβήσειεν;     Hektor, wer doch hinfort der Danaer möchte dich scheuen,
οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος γε Den nun so Menelaos zurückschreckt? er, der zuvor ja
μαλϑακὸς αἰχμητής· νῦν δ' οἴχεται οἶος ἀείρας Weichlich war in der Schlacht, jetzt aber allein aus den Troern
νεκρὸν ὑπὲκ Τρώων, σὸν δ' ἔκτανε πιστὸν ἑταῖρον Kühn den Toten entführt! Auch schlug er den treuen Genossen,
ἐσϑλὸν ἐνὶ προμάχοισι, Ποδῆν ὑὸν Ἠετίωνος.« 590 Tapfer im Vordergefecht, den Sohn des Eëtion Podes!
    ὣς φάτο· τὸν δ' ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα,     Sprach's; und jenen umhüllte der Schwermut finstere Wolke,
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ. Schnell durch die vordersten ging er, mit strahlendem Erze gewappnet.
καὶ τότ' ἄρα Κρονίδης ἕλετ' αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν Siehe da nahm Kronion die quastumbordete Ägis,
μαρμαρέην, Ἴδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν. Hellumglänzt; und den Ida in dunkeln Wolken verhüllt' er,
ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ' ἔκτυπε, τὴν δ' ἐτίναξεν· 595 Blitzt' und donnerte laut, und erschütterte mächtig die Ägis.
νίκην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε δ' Ἀχαιούς. Sieg nun den Troern gewährt' er, und schreckte das Volk der Achaier.
    πρῶτος Πηνέλεως Βοιώτιος ἤρχε φόβοιο.     Erst Peneleos nun der Böotier kehrte zur Flucht um;
βλῆτο γὰρ ὦμον δουρί, πρόσω τετραμμένος αἰεί, Denn ihm traf in die Schulter, da vorwärts immer er andrang,
ἄκρον ἐπιλλίγδην· γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις Oben ein streifender Speer; doch ritzte das Fleisch bis zum Knochen
αἰχμὴ Πουλυδάμαντος· ὃ γάρ ῥ' ἔβαλε σχεδὸν ἐλϑών. 600 Ihm des Polydamas' Erz; denn dieser warf, ihm genahet.
Λήιτον αὖϑ' Ἕκτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ' ἐπὶ καρπῷ Hektor sodann durchstach des Leïtos' Hand an dem Knöchel,
υἱὸν Ἀλεκτρυόνος μεγαϑύμου, παῦσε δὲ χάρμης· Ihm des erhabnen Alektryons Sohn, und hemmt' ihn im Kampfe:
τρέσσε δὲ παπτήνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἔλπετο ϑυμῷ Bang' umschauend entbebt' er; denn nie mehr hofft er im Geiste,
ἔγχος ἔχων ἐν χειρὶ μαχέσσεσϑαι Τρώεσσιν. Einen Speer in der Hand, mit Trojas Volke zu kämpfen.
Ἕκτορα δ' Ἰδομενεὺς μετὰ Λήιτον ὁρμηϑέντα 605 Hektorn schoß Idomeneus jetzt, da er Leïtos nachlief,
βεβλήκει ϑώρηκα κατὰ στῆϑος παρὰ μαζόν· Seinen Speer auf den Harnisch, gerad' an der Warze des Busens;
ἐν καυλῷ δ' ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δ' ἐβόησαν Doch ihm brach an der Öse der Schaft; und es schrieen die Troer.
Τρῶες. ὃ δ' Ἰδομενῆος ἀκόντισε Δευκαλίδαο Jener schwang auf Idomeneus nun, den Deukalionen,
δίφρῳ ἐφεσταότος. τοῦ μέν ῥ' ἀπὸ τυτϑὸν ἅμαρτεν· Welcher stand im Geschirr; und ihn zwar fehlt' er ein wenig:
αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά ϑ' ἡνίοχόν τε 610 Aber Meriones' Freund und mutigen Wagenlenker
Κοίρανον, ὅς ῥ' ἐκ Λύκτου ἐυκτιμένης ἕπετ' αὐτῷ, – Köranos, der aus Lyktos bevölkerter Stadt ihm gefolget:
πεζὸς γὰρ τὰ πρῶτα λιπὼν νέας ἀμφιελίσσας (Denn zu Fuß erst kam er, die Ruderschiffe verlassend,
ἤλυϑε, καί κε Τρωσὶ μέγα κράτος ἐγγυάλιξεν, Kretas Fürst, und den Troern gewähret' er mächtigen Sieg nun,
εἰ μὴ Κοίρανος ὦκα ποδώκεας ἤλασεν ἵππους· Wenn nicht Köranos schnell die hurtigen Rosse genähert;
καὶ τῷ μὲν φάος ἦλϑεν ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἦμαρ, 615 Ihm zum Heil erschien er, den grausamen Tag ihm entfernend,
αὐτὸς δ' ὤλεσε ϑυμὸν ὑφ' Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο· – Doch selbst sank er entseelt von der Hand des mordenden Hektor:)
τὸν βάλ' ὑπὸ γναϑμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ' ἄρ' ὀδόντας Den an Backen und Ohr durchschmettert' er; siehe die Zähn' aus
ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην. Stieß ihm der eherne Speer, und mitten die Zung' ihm durchschnitt er.
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων, κατὰ δ' ἡνία χεῦεν ἔραζε. Und er entsank dem Geschirr, und goß die Zügel zur Erde.
καὶ τά γε Μηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσιν 620 Diese nahm Meriones schnell mit eigenen Händen
κύψας ἐκ πεδίοιο, καὶ Ἰδομενῆα προσηύδα· Niedergebückt aus dem Staub', und drauf zu Idomeneus sprach er:
    »μάστιε νῦν, ἧός κε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἵκηαι·     Geißele nun, daß hinab zu den hurtigen Schiffen du kommest!
γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτός, ὅ τ' οὐκέτι κάρτος Ἀχαιῶν.« Denn du erkennst ja selbst, nicht mehr sei der Sieg der Achaier!
    ὣς ἔφατ'· Ἰδομενεὺς δ' ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους     Sprach's; und Idomeneus trieb das Gespann schönmähniger Rosse
νῆας ἔπι γλαφυράς· δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε ϑυμῷ. 625 Zu den geräumigen Schiffen; denn Furcht nun füllt' ihm die Seele.
    οὐδ' ἔλαϑ' Αἴαντα μεγαλήτορα καὶ Μενέλαον     Nicht unbemerkt war Ajas dem herrlichen und Menelaos
Ζεύς, ὅτε δὴ Τρώεσσι δίδου ἑτεραλκέα νίκην. Zeus, daß nun den Troern den wechselnden Sieg er gewähret.
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε μέγας Τελαμώνιος Αἴας· Also begann das Gespräch der Telamonier Ajas:
    »ὤ πόποι, ἤδη μέν κε, καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν.     Jammer doch! jetzo fürwahr kann selbst, wer blöd' an Verstand ist,
γνοίη, ὅτι Τρώεσσι πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἀρήγει. 630 Schaun, daß Zeus der Vater den Troern Ehre verleihet!
τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε' ἅπτεται, ὅς τις ἀφείη, Denn von ihnen ja trifft auch jedes Geschoß, ob ein Feiger,
ἢ κακὸς ἢ ἀγαϑός· Ζεὺς δ' ἔμπης πάντ' ἰϑύνει· Oder ein Tapferer schwingt, und Zeus selbst lenket sie alle:
ἡμῖν δ' αὔτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει ἔραζε. Aber uns so umsonst entfallen sie all' auf die Erde!
ἀλλ' ἄγετ', αὐτοί περ φραζώμεϑα μῆτιν ἀρίστην, Auf denn, wir selbst nun wollen den heilsamsten Rat uns ersinnen:
ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 635 Daß nicht nur wir den Toten hinwegziehn, sondern auch selber
χάρμα φίλοις ἑτάροισι γενώμεϑα νοστήσαντες, Unseren lieben Genossen zur Freud' heimkehren vom Kampfe;
οἵ που δεῦρ' ὁράοντες ἀκηχέατ' οὐδ' ἔτι φασὶν Welche daher nun schauend sich ängstigen, keiner erwartend,
Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους Daß wir des mordenden Hektors Gewalt und unnahbare Hände
σχήσεσϑ', ἀλλ' ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσϑαι. Noch bestehn, und vielmehr an den dunkelen Schiffen erliegen.
εἴη δ' ὅς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τάχιστα 640 Wäre doch irgend ein Freund, der schnell ansagte die Botschaft
Πηλεΐδῃ, ἐπεὶ οὔ μιν ὀίομαι οὐδὲ πεπύσϑαι Peleus' Sohn; denn nichts ja, vermut' ich, hörete jener
λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὤλεϑ' ἑταῖρος. Noch von dem Jammergeschick, wie der traute Genoß ihm dahinsank.
ἀλλ' οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον Ἀχαιῶν· Aber nirgend erscheint mir ein solcher im Heer der Achaier;
ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵπποι. Denn rings Dunkel umhüllt sie selber zugleich und die Rosse!
Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ' ἠέρος υἷας Ἀχαιῶν, 645 Vater Zeus, o errett' aus der dunkelen Nacht die Achaier!
ποίησον δ' αἴϑρην, δὸς δ' ὀφϑαλμοῖσιν ἰδέσϑαι· Schaff' uns Heitre des Tags, und gib mit den Augen zu schauen!
ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.« Nur im Licht verderb' uns, da dir's nun also geliebet!
    ὣς φάτο· τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα.     Jener sprach's; da jammerte Zeus des weinenden Königs.
αὐτίκα δ' ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην· Bald zerstreut' er die dunkele Nacht, und verdrängte den Nebel;
ἠέλιος δ' ἐπέλαμψε, μάχη δ' ἐπὶ πᾶσα φαάνϑη. 650 Hell nun strahlte die Sonn', und die Schlacht ward ringsum erleuchtet.
καὶ τότ' ἄρ' Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον· Jetzo begann Held Ajas zum Rufer im Streit Menelaos:
    »σκέπτεο νῦν, Μενέλαε διοτρεφές, αἴ κεν ἴδηαι     Spähe nunmehr, Menelaos, du Göttlicher, ob du wo lebend
ζωὸν ἔτ' Ἀντίλοχον μεγαϑύμου Νέστορος υἱόν· Noch Antilochos schaust, den Sohn des erhabenen Nestor.
ὄτρυνον δ' Ἀχιλῆι δαΐφρονι ϑᾶσσον ἰόντα Heiß ihn zu Peleus' Sohne, dem Feurigen, schleunig hinabgehn,
εἰπεῖν, ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεϑ' ἑταῖρος.« 655 Meldend das Wort, wie jetzo der trauteste Freund ihm dahinsank.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος·     Jener sprach's; ihm gehorchte der Rufer im Streit Menelaos;
βῆ δ' ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο, Eilt' und ging, wie ein Löwe voll Wut vorn ländlichen Hofe,
ὅς τ' ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ' ἄνδρας τ' ἐρεϑίζων, Wann er zuletzt ermüdet, die Hund' und die Männer zu reizen,
οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσϑαι Welche nicht ihm gestatten, das Fett der Rinder zu rauben,
πάννυχοι ἐγρήσσοντες· ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων 660 Ganz durchmachend die Nacht; er dort, des Fleisches begierig,
ἰϑύει, ἀλλ' οὔ τι πρήσσει· ϑαμέες γὰρ ἄκοντες Rennt gradan; doch er wütet umsonst; denn häufige Speere
ἀντίον ἀίσσουσι ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν Fliegen ihm weit entgegen, von mutigen Händen geschleudert,
καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρέει ἐσσυμένος περ· Auch hellodernde Bränd'; und er zuckt im stürmenden Angriff,
ἠῶϑεν δ' ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι ϑυμῷ· Scheidet dann frühmorgens hinweg, mit bekümmertem Herzen:
ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 665 Also ging von Patroklos der Rufer im Streit Menelaos
ἤιε πόλλ' ἀέκων· πέρι γὰρ δίε, μή μιν Ἀχαιοὶ Sehr unwillig hinweg; denn er fürchtete, daß die Achaier
ἀργαλέου πρὸ φόβοιο ἕλωρ δηίοισι λίποιεν. In der entsetzlichen Angst zum Raub' ihn ließen den Feinden.
πολλὰ δὲ Μηριόνῃ τε καὶ Αἰάντεσσ' ἐπέτελλεν· Viel dem Meriones noch und den mutigen Ajas gebot er:
    »Αἴαντ' Ἀργεΐων ἡγήτορε Μηριόνη τε,     Ajas beid', und Meriones du, Heerführer von Argos,
νῦν τις ἐνηείης Πατροκλῆος δειλοῖο 670 Jetzo seid der Milde des jammervollen Patroklos
μνησάσϑω· πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι Eingedenk, der allen mit freundlicher Seele zuvorkam,
ζωὸς ἐών· νῦν αὖ ϑάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.« Weil er lebt'; itzt aber ereilet' ihn Tod und Verhängnis!
    ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανϑὸς Μενέλαος,     Dieses gesagt, enteilte der bräunliche Held Menelaos,
πάντοσε παπταίνων ὥς τ' αἰετός, ὅν ῥά τε φασὶν Mit umschauendem Blick, wie ein Adeler, welcher am schärfsten,
ὀξύτατον δέρκεσϑαι ὑπουρανίων πετεηνῶν, 675 Sagen sie, fern ausspäht vor den luftdurchschweifenden Vögeln;
ὅν τε καὶ ὑψόϑ' ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαϑε πτὼξ Dem auch nicht in der Höhe der flüchtige Hase versteckt ist
ϑάμνῳ ὕπ' ἀμφικόμῳ κατακείμενος, ἀλλά τ' ἐπ' αὐτῷ Unter umlaubtem Gesträuch, wo er hinduckt; sondern auf jenen
ἔσσυτο καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο ϑυμόν. Stürzt er herab, und erhascht ihn geschwind', und raubt ihm das Leben:
ὣς τότε σοί, Μενέλαε διοτρεφές, ὄσσε φαεινὼ So auch dir hellstrahlend, o göttlicher Held Menelaos,
πάντοσε δινείσϑην πολέων κατὰ ἔϑνος ἑταίρων, 680 Rollten die Augen umher, durch die weite Schar der Genossen,
εἴ που Νέστορος υἱὸν ἔτι ζώοντα ἴδοιτο. Ob du Nestors Sohn noch irgendwo lebend erblicktest.
τὸν δὲ μάλ' αἶψ' ἐνόησε μάχης ἐπ' ἀριστερὰ πάσης Diesen erkannt' er sofort linkshin im Gemenge der Feldschlacht,
ϑαρσύνονϑ' ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσϑαι. Wo er mit Mut beseelte die Freund', und ermahnte zu kämpfen.
ἀγχοῦ δ' ἱστάμενος προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος· Nahe trat und begann der bräunliche Held Menelaos:
    »Ἀντίλοχ', εἰ δ' ἄγε δεῦρο, διοτρεφές, ὄφρα πύϑηαι 685     Auf, Antilochos, komm, du Göttlicher, daß du vernehmest
λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσϑαι. Unser Jammergeschick, das nie doch möchte geschehn sein!
ἤδη μὲν σὲ καὶ αὐτὸν ὀίομαι εἰσοράοντα Zwar du selbst, vermut' ich, mit eigenen Augen erkennend,
γιγνώσκειν, ὅτι πῆμα ϑεὸς Δαναοῖσι κυλίνδει, Weißt es schon, daß ein Gott Unheil den Danaern zuwälzt,
νίκη δὲ Τρώων· πέφαται δ' ὤριστος Ἀχαιῶν Aber den Troern Sieg! Denn es sank Patroklos, Achaias
Πάτροκλος, μεγάλη δὲ ποϑὴ Δαναοῖσι τέτυκται. 690 Tapferster Held, den schmerzlich die Danaer alle vermissen!
ἀλλὰ σύ γ' αἶψ' Ἀχιλῆι, ϑέων ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, Auf denn, schnell dem Achilleus, hinab zu den Schiffen einteilend,
εἰπεῖν, αἴ κε τάχιστα νέκυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ Melde das Wort, ob er eilig zum Schiff errette den Leichnam,
γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε' ἔχει κορυϑαίολος Ἕκτωρ.« Nackt wie er ist; denn die Waffen entzog der gewaltige Hektor!
    ὣς ἔφατ'· Ἀντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦϑον ἀκούσας.     Sprach's; und Schauer durchfuhr den Antilochos, als er es hörte.
δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε 695 Lange blieb er verstummt und sprachlos; aber die Augen
δακρυόφιν πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. Waren mit Tränen erfüllt, und atmend stockt' ihm die Stimme.
ἀλλ' οὐδ' ὣς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησεν· Dennoch nicht versäumt' er, was ihm Menelaos geboten;
βῆ δὲ ϑέειν, τὰ δὲ τεύχε' ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ Sondern enteilt', und dem edlen Laodokos gab er die Rüstung,
Λαοδόκῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους. Der, sein Genoß, ihm nahe die stampfenden Rosse dahertrieb.
    τὸν μὲν δάκρυ χέοντα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο, 700 Ihn den Weinenden trugen die Schenkel hinweg aus der Feldschlacht,
Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆι κακὸν ἔπος ἀγγελέοντα. Peleus' Sohn dem Achilleus das schreckliche Wort zu verkünden.
οὐ δ' ἄρα σοί, Μενέλαε διοτρεφές, ἤϑελε ϑυμὸς     Doch nicht dir, Menelaos, o Göttlicher, wollte das Herz nun
τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν, ἔνϑεν ἀπῆλϑεν Dort die ermüdeten Freunde verteidigen, wo er hinwegging,
Ἀντίλοχος, μεγάλη δὲ ποϑὴ Πυλίοισιν ἐτύχϑη· Nestors Sohn, den schmerzlich die Pylier alle vermißten;
ἀλλ' ὅ γε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν, 705 Sondern jenen erregt' er den edelen Held Thrasymedes;
αὐτὸς δ' αὖτ' ἐπὶ Πατρόκλῳ ἥρωι βεβήκει. Selber dann zu Patroklos dem Göttergleichen enteilt' er.
στῆ δὲ παρ' Αἰάντεσσι ϑέων, εἶϑαρ δὲ προσηύδα· Jetzt zu den Ajas trat er hinan, und redete schleunig:
    »κεῖνον μὲν δὴ νηυσὶν ἔπι προέηκα ϑοῇσιν,     Ihn zwar hab' ich hinab zu den rüstigen Schiffen gesendet,
ἐλϑεῖν εἰς Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· οὐ δέ μιν οἴω Daß er dem schnellen Peleiden verkündige; schwerlich indes wohl
νῦν ἰέναι, μάλα περ κεχολωμένον Ἕκτορι δίῳ· 710 Kommt er anjetzt, wie sehr er auch zürnt dem göttlicher Hektor:
οὐ γάρ πως ἂν γυμνὸς ἐὼν Τρώεσσι μάχοιτο. Denn nicht könnt' er ja doch wehrlos die Troer bekämpfen.
ἡμεῖς δ' αὐτοί περ φραζώμεϑα μῆτιν ἀρίστην, Aber wir selbst nun wollen den heilsamsten Rat uns ersinnen:
ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν ἠδὲ καὶ αὐτοὶ Daß nicht nur wir den Toten hinwegziehn, sondern auch selber
Τρώων ἐξ ἐνοπῆς ϑάνατον καὶ κῆρα φύγωμεν.« Fern aus der Troer Getöse den Tod und das Schicksal vermeiden.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας· 715     Ihm antwortete drauf der Telamonier Ajas:
»πάντα κατ' αἶσαν ἔειπες, ἀγακλεὲς ὦ Μενέλαε. Wahrheit hast du geredet, gepriesener Held Menelaos.
ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ' ὦκα Selbst denn eil' und Meriones her, und nieder euch bückend
νεκρὸν ἀείραντες φέρετ' ἐκ πόνου· αὐτὰρ ὄπισϑεν Tragt die erhobene Leich' aus der Feldschlacht. Aber wir anderer
νῶι μαχεσσόμεϑα Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι δίῳ Halten im Kampf die Troer zurück und den göttlichen Hektor,
ἶσον ϑυμὸν ἔχοντες, ὁμώνυμοι, οἳ τὸ πάρος περ 720 Wir, die gleich an Namen, und gleich an mutiger Seele,
μίμνομεν ὀξὺν Ἄρηα παρ' ἀλλήλοισι μένοντες.« Stets vereint miteinander die Wut des Gefechtes erduldet.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χϑονὸς ἀγκάζοντο     Jener sprach's; da erhuben sie schnell von der Erde den Leichnam
ὕψι μάλα μεγάλως. ἐπὶ δ' ἴαχε λαὸς ὄπισϑεν Hoch empor mit Gewalt; und es schrien die Troer von hinten
Τρωικός, ὡς εἴδοντο νέκυν αἴροντας Ἀχαιούς. Graunvoll, als sie die Leich' auf den Armen ersahn der Achaier.
ἴϑυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, οἵ τ' ἐπὶ κάπρῳ 725 Gradan rannten sie nun, wie die Hunde der Jagd auf ein Waldschwein
βλημένῳ ἀίξωσι πρὸ κούρων ϑηρητήρων. Stürzen, das blutet vom Speer, voran den blühenden Jägern;
ἕως μὲν γάρ τε ϑέουσι διαρραῖσαι μεμαῶτες· Anfangs laufen sie zwar, es hinwegzutilgen verlangend;
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιϑώς, Aber sobald es zu ihnen sich kehrt, der Stärke vertrauend,
ἄψ τ' ἀνεχώρησαν διά τ' ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. Weichen sie alle zurück, und zerstreuen sich dorthin und dahin:
ὣς Τρῶες ἧος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο, 730 Also die Troer zuerst, in Schlachtreihn folgten sie immer,
νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν· Zuckend daher die Schwerter und zwiefach schneidenden Lanzen;
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' Αἴαντε μεταστρεφϑέντε κατ' αὐτοὺς Aber sobald die Ajas herumgewendet zu ihnen
σταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρὼς οὐδέ τις ἔτλη Standen, da wandelte jenen die Farbe sich; keiner auch wagt' es,
πρόσσω ἀίξας περὶ νεκροῦ δηριάεσϑαι. Vorwärts angestürmt um den Leichnam Kampf zu erheben.
    ὣς οἵ γ' ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον ἐκ πολέμοιο 735     Also trugen gestrengt den Leichnam beid' aus der Feldschlacht
νῆας ἔπι γλαφυράς· ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν Zu den geräumigen Schiffen; und stets nachtobte des Kriegs Wut,
ἄγριος ἠύτε πῦρ, τό τ' ἐπεσσυμένον πόλιν ἀνδρῶν Ungestüm, wie ein Feuer die Stadt der Männer durchstürmend,
ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέϑει, μινύϑουσι δὲ οἶκοι Plötzlich entbrannt, in Flammen verschlingt; es verschwinden die Häuser
ἐν σέλαϊ μεγάλῳ· τὸ δ' ἐπιβρέμει ἲς ἀνέμοιο· Rings im mächtigen Glanz; und es saust in die Lohe der Sturmwind:
ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων 740 So dort scholl von den Rossen und speergewappneten Männern
ἀζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήιεν ἐρχομένοισιν. Rastlos tobender Lärm, die Wandelnden immer verfolgend.
    οἳ δ', ὥς ϑ' ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες Sie, wie der Mäuler Gespann, mit gewaltiger Stärke gerüstet,
ἕλκωσ' ἐξ ὄρεος κατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὸν Schwer hinschleppt vom Gebirg' auf steinigem Pfade den Balken,
ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήιον· ἒν δέ τε ϑυμὸς Oder den ragenden Mast des Meerschiffs; aber ihr Herz wird
τείρεϑ' ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδροῖ σπευδόντεσσιν· 745 Müde zugleich von Arbeit und Schweiß den Angestrengten:
ὣς οἵ γ' ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισϑεν Also trugen gestrengt die Leiche sie. Aber von hinten
Αἴαντ' ἰσχανέτην, ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ Wehrten die Ajas ab, wie die Flut abwehret ein Hügel,
ὑλήεις, πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκώς, Waldbekränzt, in die Ebne sich ganz hinunter erstreckend;
ὅς τε καὶ ἰφϑίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεϑρα Welcher auch der gewaltigsten Ström' antobende Fluten
ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίονδε τίϑησιν 750 Hemmt, und sogleich sie alle zum Lauf in andere Täler
πλάζων, οὐδέ τί μιν σϑένεϊ ῥηγνῦσι ῥέοντες· Abscheucht; denn nicht mag der Ströme Gewalt ihn durchbrechen:
ὣς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω So dort drängten die Ajas zurück anstürmende Streiter
Τρώων· οἳ δ' ἅμ' ἕποντο, δύω δ' ἐν τοῖσι μάλιστα, Trojas; jene verfolgten, doch zween am meisten vor allen,
Αἰνείας τ' Ἀγχισιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ. Held Äneias der Anchisiad', und der strahlende Hektor.
    τῶν δ', ὥς τε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν, 755 Dort wie der Stare Gewölk' einherzieht, oder der Dohlen,
οὖλον κεκλήγοντες, ὅτε προΐδωσιν ἰόντα Allzumal aufschreiend, sobald sie den kommenden Habicht
κίρκον, ὅ τε σμικρῇσι φόνον φέρει ὀρνίϑεσσιν, Sahn, der blutigen Mord herbringt dem kleinen Gevögel:
ὣς ἄρ' ὑπ' Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι κοῦροι Ἀχαιῶν Also dort vor Äneias und Hektor flohn die Achaier
οὖλον κεκλήγοντες ἴσαν, λήϑοντο δὲ χάρμης. Allzumal aufschreiend dahin, und vergaßen der Kampflust.
πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ' ἀμφί τε τάφρον 760 Viel auch des Waffengeschmeides entsank ringsher um den Graben
φευγόντων Δαναῶν· πολέμου δ' οὐ γίγνετ' ἐρωή. Argos' fliehenden Söhnen; und nicht war Ruhe der Feldschlacht.

 


 


 << zurück weiter >>