Homer
Ilias, 17. bis 24. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Σ Achtzehnter Gesang
    Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰϑομένοιο· Also kämpften sie dort, wie lodernde Flammen des Feuers.
Ἀντίλοχος δ' Ἀχιλῆι πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλϑεν. Doch zu Achilleus bracht' Antilochos eilend die Botschaft.
τὸν δ' εὗρε προπάροιϑε νεῶν ὀρϑοκραιράων, Ihn nun fand er vorn in des Meers hochhauptigen Schiffen,
τὰ φρονέοντ' ἀνὰ ϑυμόν, ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν· Dem nachsinnend im Geist, was schon zur Vollendung genahet.
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν· 5 Tief aufseufzt' er und sprach zu seiner erhabenen Seele:
    »ὤ μοι ἐγώ, τί τ' ἄρ' αὖτε κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ     Wehe mir doch! was fliehen die hauptumlockten Achaier
νηυσὶν ἔπι κλονέονται ἀτυζόμενοι πεδίοιο; Wieder mit Angst zu den Schiffen, dahergescheucht im Gefilde?
μὴ δή μοι τελέσωσι ϑεοὶ κακὰ κήδεα ϑυμῷ, Wenn nur nicht die Götter das Jammergeschick mir vollendet,
ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπεν So wie vordem mir die Mutter verkündiget, und mir gesaget,
Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο 10 Daß noch, weil ich lebte, der tapferste Myrmidone
χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ἠελίοιο. Unter der Troer Hand das Licht der Sonne verließe!
ἦ μάλα δὴ τέϑνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός Wahrlich gewiß schon starb Menötios' tapferer Sprößling!
σχέτλιος· ἦ τ' ἐκέλευον ἀπωσάμενον δήιον πῦρ Böser! traun ich befahl, wann die feindliche Glut er gewendet,
ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν μηδ' Ἕκτορι ἶφι μάχεσϑαι.« Heim zu den Schiffen zu gehn, nicht Hektor mit Macht zu bekämpfen!
    ἧος ὃ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν, 15     Als er solches erwog in des Herzens Geist und Empfindung;
τόφρα οἱ ἐγγύϑεν ἦλϑεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς Siehe da kam ihm nahe der Sohn des erhabenen Nestor,
δάκρυα ϑερμὰ χέων, φάτο δ' ἀγγελίην ἀλεγεινήν· Heiße Tränen vergießend, und sprach die schreckliche Botschaft:
    »ὤ μοι, Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος, ἦ μάλα λυγρῆς     Wehe mir, Peleus' Sohn, des Feurigen, ach ein entsetzlich
πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσϑαι. Jammergeschick vernimmst du, was nie doch möchte geschehn sein!
κεῖται Πάτροκλος, νέκυος δὲ δὴ ἀμφὶ μάχονται 20 Unser Patroklos sank; sie kämpfen bereits um den Leichnam,
γυμνοῦ· ἀτὰρ τά γε τεύχε' ἔχει κορυϑαίολος Ἕκτωρ.« Nackt wie er ist; denn die Waffen entzog der gewaltige Hektor!
    ὣς φάτο· τὸν δ' ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα.     Sprach's; und jenen umhüllte der Schwermut finstere Wolke.
ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰϑαλόεσσαν Siehe mit beiden Händen des schwärzlichen Staubes ergreifend,
χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ' ᾔσχυνε πρόσωπον· Überstreut' er sein Haupt, und entstellte sein liebliches Antlitz;
νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν' ἀμφίζανε τέφρη. 25 Auch das ambrosische Kleid umhaftete dunkele Asche.
αὐτὸς δ' ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσϑεὶς Aber er selber groß weithingestreckt in dem Staube
κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων. Lag, und entstellete raufend mit eigenen Händen das Haupthaar.
δμῳαὶ δ', ἃς Ἀχιλεὺς ληίσσατο Πάτροκλός τε, Mägde zugleich, die Achilleus erbeutete, und Patroklos,
ϑυμὸν ἀκηχεμέναι μεγάλ' ἴαχον, ἐκ δὲ ϑύραζε Laut mit bekümmerter Seel' aufschrieen sie; all' aus der Türe
ἔδραμον ἀμφ' Ἀχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι. 30 Liefen sie her um Achilleus den Feurigen, und mit den Händen
στήϑεα πεπλήγοντο, λύϑεν δ' ὕπο γυῖα ἑκάστης. Schlugen sie alle die Brust, und jeglicher wankten die Kniee.
Ἀντίλοχος δ' ἑτέρωϑεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων, Drüben Antilochos auch wehklagete, Tränen vergießend,
χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος – ὃ δ' ἔστενε κυδάλιμον κῆρ – Haltend Achilleus' Händ', als beklemmt sein mutiges Herz rang:
δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ. Daß er nicht die Kehle sich selbst mit dein Eisen durchschnitte.
σμερδαλέον δ' ᾤμωξεν· ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ 35 Fürchterlich weint' er empor. Da hört' ihn die treffliche Mutter,
ἡμένη ἐν βένϑεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι, Sitzend dort in den Tiefen des Meers beim grauen Erzeuger.
κώκυσέν τ' ἄρ' ἔπειτα· ϑεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο Laut aufschluchzte sie nun; und die Göttinnen kamen versammelt,
πᾶσαι, ὅσαι κατὰ βένϑος ἁλὸς Νηρηίδες ἦσαν. Alle, so viel Nereiden des Meers Abgründe bewohnten.
ἔνϑ' ἄρ' ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε, Dort war Glauke nunmehr, Kymodoke auch, und Thaleia,
Νησαίη Σπειώ τε Θόη ϑ' Ἁλίη τε βοῶπις 40 Speio, Nesäa, und Thoe, und Halia, herrschendes Blickes,
Κυμοϑόη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Λιμνώρεια Auch Aktäa, Kymothoe auch, und Limnoreia,
καὶ Μελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ Ἀμφιϑόη καὶ Ἀγαυὴ Melite dann, und Jära, Amphithoe auch, und Agaue,
Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε Doto zugleich, und Protho, Dynamene, Kallianeira,
Δεξαμένη τε καὶ Ἀμφινόμη καὶ Καλλιάνειρα, Auch Dexamene dort, Aphionome auch, und Pherusa,
Δωρὶς καὶ Πανόπη καὶ ἀγακλειτὴ Γαλάτεια 45 Doris, und Panope auch, und edles Ruhms Galateia,
Νημερτής τε καὶ Ἀψευδὴς καὶ Καλλιάνασσα· Dann Nemertes, Apseudes zugleich, und Kallinassa;
ἔνϑα δ' ἔην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα, Dort war auch Ianeira, und Klymene, auch Ianassa,
Μαῖρα καὶ Ὠρείϑυια ἐυπλόκαμός τ' Ἀμάϑεια, Mära, und Oreithya, und schönumlockt Amatheia;
ἄλλαι ϑ' αἳ κατὰ βένϑος ἁλὸς Νηρηίδες εἰσίν. Und wo sonst Nereïden des Meers Abgründe bewohnten.
τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος· αἳ δ' ἅμα πᾶσαι 50 Jene, die silberne Grotte der Herrscherin weit erfüllend,
στήϑεα πεπλήγοντο, Θέτις δ' ἐξῆρχε γόοιο· Schlugen sich alle die Brust; und zuerst wehklagete Thetys:
    »κλῦτε, κασίγνηται Νηρηίδες, ὄφρ' ἐὺ πᾶσαι     Hört mich all', ihr Schwestern, unsterbliche Töchter des Nereus,
εἴδετ' ἀκούουσαι, ὅσ' ἐμῷ ἔνι κήδεα ϑυμῷ. Daß ihr vernehmt den Jammer, wieviel mir die Seele belastet!
ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια· Weh mir Armen, o mir unglücklichen Heldenmutter,
ἥ τ' ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε 55 Die ich den Sohn mir gebar, so edeles Sinns, und so tapfer,
ἔξοχον ἡρώων, ὃ δ' ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος, Hoch vor den Helden geschmückt Er schwang sich empor, wie ein Sprößling;
τὸν μὲν ἐγὼ ϑρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς Und ich erzog ihn mit Fleiß, wie die Pflanz' im fruchtbaren Acker;
νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω Drauf in geschnäbelten Schiffen gen Ilios sandt' ich daher ihn,
Τρωσὶ μαχεσσόμενον· τὸν δ' οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις Trojas Volk zu bekämpfen; doch nie empfang' ich ihn wieder,
οἴκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήιον εἴσω. 60 Wann er zur Heimat kehrt, in Peleus' ragende Wohnung!
ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, Aber so lang' er mir lebt, und das Licht der Sonne noch schauet,
ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. Duldet er Qual; und nichts vermag ich ihm nahend zu helfen!
ἀλλ' εἶμ', ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος ἠδ' ἐπακούσω, Dennoch geh ich, zu schaun mein trautes Kind, und zu hören,
ὅττι μιν ἵκετο πένϑος ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα.« Welch ein Jammer ihn traf, der entfernt vom Kriege beharret!
    ὣς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος· αἳ δὲ σὺν αὐτῇ 65     Dieses gesagt, verließ sie die Wölbungen; jene zugleich ihr
δακρυόεσσαι ἴσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα ϑαλάσσης Gingen mit Tränen benetzt, und umher die Woge des Meeres
ρήγνυτο. ταὶ δ' ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο, Trennte sich. Als sie nunmehr zur scholligen Troja gelangten,
ἀκτὴν εἰσανέβησαν ἐπισχερώ, ἔνϑα ϑαμεῖαι Stiegen sie auf zum Gestade der Reihe nach, wo das Geschwader
Μυρμιδόνων εἴρυντο νέες ταχὺν ἀμφ' Ἀχιλῆα. Myrmidonischer Schiff' herstand um den schnellen Achilleus.
τῷ δὲ βαρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια μήτηρ· 70 Nahe jetzt dem Schluchzenden trat die göttliche Mutter,
ὀξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο Und lautweinend umschlang sie das Haupt des teuersten Sohnes;
καί ῥ' ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und sie begann wehklagend, und sprach die geflügelten Worte:
    »τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένϑος;     Liebes Kind, was weinst du? und was betrübt dir die Seele?
ἐξαύδα, μὴ κεῦϑε· τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται Sprich, verhehle mir nichts! Dir ward doch alles vollendet
ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ' εὔχεο χεῖρας ἀνασχών, 75 Jenes von Zeus, wie vordem mit erhobenen Händen du flehtest:
πάντας ἐπὶ πρυμνῇσιν ἀλήμεναι υἷας Ἀχαιῶν Daß um die Steuer zusammengedrängt die Männer Achaias,
σεῦ ἐπιδευομένους, παϑέειν τ' ἀεκήλια ἔργα.« Schmachtend nach deiner Hilf', unwürdige Taten erlitten!
    τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Doch schwerseufzend begann der mutige Renner Achilleus:
»μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν· Mutter, es hat mir zwar der Olympier jenes vollendet.
ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος; ἐπεὶ φίλος ὤλεϑ' ἑταῖρος 80 Aber was frommt mir solches, nachdem mein teurer Patroklos
Πάτροκλος, τὸν ἐγὼ περὶ πάντων τῖον ἑταίρων, Mir hinsank, den ich wert vor allen Freunden geachtet,
ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ. τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ' Ἕκτωρ Wert wie mein eigenes Haupt! Er sank; und die Waffen entzog ihm
δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια, ϑαῦμα ἰδέσϑαι, Hektor, der ihn erschlug, so gewaltige, Wunder dem Anblick,
καλά· τὰ μὲν Πηλῆι ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα Köstliche: welche dem Peleus die ehrenden Götter geschenket,
ἤματι τῷ, ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ. 85 Jenes Tags, da sie dich dem Sterblichen führten zum Lager.
αἴϑ' ὄφελες σὺ μὲν αὖϑι μετ' ἀϑανάτῃς ἁλίῃσιν Daß du vielmehr doch dort zu Meergöttinnen gesellet
ναίειν, Πηλεὺς δὲ ϑνητὴν ἀγαγέσϑαι ἄκοιτιν. Wohntest, und Peleus hätt' ein sterbliches Weib sich erkoren!
νῦν δ' –, ἵνα καὶ σοὶ πένϑος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη Nun muß dir auch die Seel' unendlicher Jammer belasten,
παιδὸς ἀποφϑιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις Um den gestorbenen Sohn; denn nie empfängst du ihn wieder,
οἴκαδε νοστήσαντ', ἐπεὶ οὐδ' ἐμὲ ϑυμὸς ἄνωγεν 90 Wann er zur Heimat kehrt! Ja selbst gebeut mir das Herz nicht,
ζώειν οὐδ' ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ Ἕκτωρ Lebend umherzugehn mit Sterblichen, wo mir nicht Hektor
πρῶτον ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσῃ. Erst von meiner Lanze durchbohrt das Leben verlieret,
Πατρόκλοιο δ' ἕλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτίσῃ.« Und für Patroklos' Raub, des Menötiaden, mir büßet!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·     Aber Thetys darauf antwortete, Tränen vergießend:
»ὠκύμορος δή μοι, τέκος, ἔσσεαι, οἷ' ἀγορεύεις· 95 Bald, mein Sohn, verblühet das Leben dir, sowie du redest!
αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεϑ' Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος.« Denn alsbald nach Hektor ist dir dein Ende geordnet!
    τὴν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς     Unmutsvoll antwortete drauf der schnelle Achilleus:
»αὐτίκα τεϑναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ' ἔμελλον ἑταίρῳ Möcht' ich sogleich hinsterben, da nicht mir gönnte das Schicksal,
κτεινομένῳ ἐπαμῦναι· ὃ μὲν μάλα τηλόϑι πάτρης Meinen erschlagenen Freund zu verteidigen! Fern von der Heimat
ἔφϑιτ', ἐμεῦ δὲ δέησεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσϑαι. 100 Sank er, und mangelte meiner, des Fluchs Abwehrer zu werden!
νῦν δ', ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν Nun da ich nicht heimkehre zum lieben Lande der Väter,
οὐδέ τι Πατρόκλῳ γενόμην φάος οὐδ' ἑτάροισιν Hab' ich weder Patroklos mit Heil erfreut, noch die andern
τοῖς ἄλλοις, οἳ δὴ πολέες δάμεν Ἕκτορι δίῳ, – Freund' im Volk, die so viele dem göttlichen Hektor erlagen;
ἀλλ' ἧμαι παρὰ νηυσὶν ἐτώσιον ἄχϑος ἀρούρης, Sondern ich sitz' an den Schiffen, umsonst die Erde belastend,
τοῖος ἐὼν οἷος οὔ τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων 105 Solch ein Mann, wie keiner der erzumschirmten Achaier,
ἐν πολέμῳ· ἀγορῇ δέ τ' ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι. In der Schlacht; denn im Rate besiegen mich andere Männer!
ὡς ἔρις ἔκ τε ϑεῶν ἐκ τ' ἀνϑρώπων ἀπόλοιτο Möchte der Zank aus Göttern und sterblichen Menschen vertilgt sein,
καὶ χόλος, ὅς τ' ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι, Und der Zorn, der selbst auch den Weiseren pflegt zu erbittern:
ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο Der, weit süßer zuerst denn sanfteingleitender Honig,
ἀνδρῶν ἐν στήϑεσσιν ἀέξεται ἠύτε καπνός· 110 Bald in der Männer Brust aufwächst, wie dampfendes Feuer!
ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων. So nun erzürnete mich der Herrscher des Volks Agamemnon.
ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ, Aber vergangen sei das Vergangene, wie es auch kränkte;
ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ. – Dennoch das Herz im Busen bezähmen wir auch mit Gewalt uns!
νῦν δ' εἶμ', ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω Hin nun geh ich, den Mörder des wertesten Haupts zu erreichen,
Ἕκτορα· κῆρα δ' ἐγὼ τότε δέξομαι, ὁππότε κεν δὴ 115 Hektor! Doch mein Los, das empfang' ich, wann es auch immer
Ζεὺς ἐϑέλῃ τελέσαι ἠδ' ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι. Zeus zu vollendet beschleußt, und die andern unsterblichen Götter!
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα, Nicht ja Herakles einmal, der Gewaltige, mied das Verhängnis,
ὅς περ φίλτατος ἔσκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι· Welcher der Liebste doch war dem herrschenden Zeus Kronion;
ἀλλά ἑ μοῖρ' ἐδάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης. Sondern ihn zwang das Geschick und der heftige Zorn der Here.
ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται, 120 Also auch ich, wofern ein gleiches Geschick mir bevorsteht,
κείσομ', ἐπεί κε ϑάνω. νῦν δὲ κλέος ἐσϑλὸν ἀροίμην, Lieg' ich, vom Tode gestreckt: jetzt tracht' ich noch Ruhm zu gewinnen!
καί τινα Τρωιάδων καὶ Δαρδανίδων βαϑυκόλπων Manche Troerin noch und Dardanerin, schwellendes Busens,
ἀμφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων Soll mir mit beiden Händen von jugendlich blühenden Wangen
δάκρυ ὀμορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην· Tränen des Grams abtrocknen, mit schwer aufzitternden Seufzern!
γνοῖεν δ', ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι. 125 Fühlen sie's nun, daß ich lange genug von dem Kriege gerastet!
μὴ δέ μ' ἔρυκε μάχης φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις.« Nicht mir wehre den Kampf, du Liebende; nimmer gehorch' ich!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·     Ihm antwortete drauf die silberfüßige Thetys:
»ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον, ἐτήτυμα· οὐ κακόν ἐστιν Wahrheit hast du geredet, mein Kind; nicht übel ist solches,
τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεϑρον. Seine geängsteten Freunde, vor Tod und Verderben zu schützen.
ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται 130 Doch in der Troer Gewalt ist dir die stattliche Rüstung.
χάλκεα μαρμαίροντα. τὰ μὲν κορυϑαίολος Ἕκτωρ Strahlend von Erz, mit welcher der helmumflatterte Hektor
αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται· οὐ δέ ἑ φημὶ Selbst die Schultern geschmückt einherprangt. Zwar wird er schwerlich
δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσϑαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύϑεν αὐτῷ. Lange darin frohlocken, denn nah' ihm schwebet der Tod schon.
ἀλλὰ σὺ μὲν μή πω καταδύσεο μῶλον Ἄρηος, Aber du sollst mir noch nicht eingehn ins Getümmel des Ares,
πρίν γ' ἐμὲ δεῦρ' ἐλϑοῦσαν ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ἴδηαι· 135 Bis du zurück mich kehrend mit deinen Augen erblickest.
ἠῶϑεν γὰρ νεῦμαι ἅμ' ἠελίῳ ἀνιόντι, Denn ich komm' in der Frühe, sobald die Sonne hervorgeht,
τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ' Ἡφαίστοιο ἄνακτος.« Stattliche Wehr dir bringend vom mächtigen Herrscher Hephästos.
    ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τράπεϑ' υἷος ἐῆος     Also sprach die Göttin, und kehrte hinweg von dem Sohne;
καὶ στρεφϑεῖσ' ἁλίῃσι κασιγνήτῃσι μετηύδα· Drauf gewandt zu den Schwestern, den Meergöttinnen, begann sie:
    »ὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε ϑαλάσσης εὐρέα κόλπον 140     Taucht ihr jetzo hinab in den Schoß des unendlichen Meeres,
ὀψόμεναί τε γέρονϑ' ἅλιον καὶ δώματα πατρός, Daß ihr den alternden Meergott schaut, und die Wohnung des Vaters;
καί οἱ πάντ' ἀγορεύσατ'· ἐγὼ δ' ἐς μακρὸν Ὄλυμπον Ihm dann verkündiget alles. Indes auf den hohen Olympos
εἶμι παρ' Ἥφαιστον κλυτοτέχνην, αἴ κ' ἐϑέλῃσιν Geh' ich zum kunstberühmten Hephästos, ob er mir willfahrt,
υἱέι μοι δόμεναι κλυτὰ τεύχεα παμφανάοντα.« Rüstungen, schön und strahlend, für meinen Sohn zu bereiten.
    ὣς ἔφαϑ'· αἳ δ' ὑπὸ κῦμα ϑαλάσσης αὐτίκ' ἔδυσαν. 145     Jene sprach's; da tauchten die Göttinnen unter die Meerflut.
ἣ δ' αὖτ' Οὔλυμπόνδε ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα Selbst dann ging zum Olympos die silberfüßige Thetys
ἤιεν, ὄφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχε' ἐνείκαι. Schnell, dem geliebten Sohne gepriesene Waffen zu bringen.
    τὴν μὲν ἄρ' Οὔλυμπόνδε πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ So zum Olympos enttrugen die Schenkel sie. Doch die Achaier
ϑεσπεσίῳ ἀλαλητῷ ὑφ' Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο Mit graunvollem Geschrei vor dem männermordenden Hektor
φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο. 150 Flohn sie gescheucht, die Schiff' und den Hellespontos erreichend.
οὐδέ κε Πάτροκλόν περ ἐυκνήμιδες Ἀχαιοὶ Nicht Patroklos auch hätten die hellumschienten Achaier
ἐκ βελέων ἐρύσαντο νέκυν, ϑεράποντ' Ἀχιλῆος· – Aus den Geschossen entführt, den erschlagenen Freund des Achilleus;
αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι Denn es ereilt' ihn wieder der Männer Getös' und der Rosse,
Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάις, φλογὶ εἴκελος ἀλκήν. Hektor zumal, des Priamos' Sohn, gleich stürmendem Feuer.
τρὶς μέν μιν μετόπισϑε ποδῶν λάβε φαίδιμος Ἕκτωρ 155 Dreimal faßt' ihn von hinten am Fuß der strahlende Hektor,
ἑλκέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα· Strebend ihn wegzuziehn, und laut die Troer ermahnt' er;
τρὶς δὲ δύ' Αἴαντες, ϑοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν, Dreimal stießen die Ajas, mit stürmender Stärke gewappnet,
νεκροῦ ἀπεστυφέλιξαν. ὃ δ' ἔμπεδον, ἀλκὶ πεποιϑώς, Ihn von dem Toten hinweg. Er fest, der Stärke vertrauend,
ἄλλοτ' ἐπαΐξασκε κατὰ μόϑον, ἄλλοτε δ' αὖτε Wütete jetzo hinan das Gewühl durch, jetzo von neuem
στάσκε μέγα ἰάχων· ὀπίσω δ' οὐ χάζετο πάμπαν. 160 Stand er mit lautem Geschrei; doch rückwärts wandt' er sich niemals.
ὡς δ' ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ' αἴϑωνα δύνανται. Wie vom ermordeten Tiere durchaus den funkelnden Leun nicht
ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσϑαι, Nächtliche Hirten der Flur, den hungrigen Würger, verscheuchen:
ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ So vermochten auch nicht die beiden gerüsteten Ajas
Ἕκτορα Πριαμίδην ἀπὸ νεκροῦ δειδίξασϑαι. – Hektor, Priamos' Sohn, von dem Leichnam abzuschrecken.
καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 165 Und er hätt' ihn geraubt, und unendlichen Ruhm sich erworben;
εἰ μὴ Πηλεΐωνι ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις Wenn nicht Peleus' Sohne die windschnell eilende Iris
ἄγγελος ἦλϑε ϑέουσ' ἀπ' Ὀλύμπου ϑωρήσσεσϑαι, Kam als Botin genaht vom Olympos, mitzustreiten,
κρύβδα Διὸς ἄλλων τε ϑεῶν· πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη. Zeus und den anderen Göttern geheim; denn es sandte sie Here.
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Nahe trat sie hinan, und sprach die geflügelten Worte:
    »ὄρσεο, Πηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ' ἀνδρῶν· 170     Hebe dich, Peleus' Sohn, du schrecklichster unter den Männern!
Πατρόκλου ἐπάμυνον, οὗ εἵνεκα φύλοπις αἰνὴ Eile Patroklos zu Hilf', um den die entsetzliche Feldschlacht
ἕστηκε πρὸ νεῶν. οἳ δ' ἀλλήλους ὀλέκουσιν, Draußen tobt vor den Schiffen. Sie morden sich untereinander:
οἳ μὲν ἀμυνόμενοι νέκυος πέρι τεϑνηῶτος, Diese mit Macht beschirmend den hingesunkenen Leichnam;
οἳ δὲ ἐρύσσασϑαι ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν Dort hinweg ihn zu reißen nach Ilios luftiger Höhe,
Τρῶες ἐπιϑύουσι. μάλιστα δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ 175 Wüten die Troer daher; vor allen der strahlende Hektor
ἑλκέμεναι μέμονεν· κεφαλὴν δέ ἑ ϑυμὸς ἀνώγει Ist ihn zu rauben entbrannt: denn das Haupt ihm wünschet er herzlich,
πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι, ταμόνϑ' ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς. Hauend vom zarten Hals', auf spitzige Pfähle zu heften.
ἀλλ' ἄνα, μηδ' ἔτι κεῖσο· σέβας δέ σε ϑυμὸν ἱκέσϑω Auf, nicht länger gesäumt; und Graun durchschaudre das Herz dir,
Πάτροκλον Τρῳῇσι κυσὶν μέλπηϑρα γενέσϑαι. Daß Patroklos liege den troischen Hunden ein Labsal!
σοὶ λώβη, αἴ κέν τι νέκυς ᾐσχυμμένος ἔλϑη.« 180 Dein ist Schmach, wenn irgend entstellt die Leiche daherkommt!
    τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·     Ihr antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»Ἶρι ϑεά, τίς γάρ σε ϑεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκεν;« Welcher Gott hat, o Iris, dich mir als Botin gesendet?
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·     Wieder begann dagegen die windschnell eilende Iris:
»Ἥρη με προέηκε Διὸς κυδρὴ παράκοιτις· Here sandte mich her, Zeus' rühmliche Lagergenossin.
οὐδ' οἶδε Κρονίδης ὑψίζυγος οὐδέ τις ἄλλος 185 Auch nicht Zeus erfuhr's, der Erhabene, oder ein Gott sonst,
ἀϑανάτων, οἳ Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται.« Aller, die rings des Olympos beschneiete Höhen umwohnen.
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Ihr antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»πῶς τ' ἄρ' ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε' ἐκεῖνοι. Wie doch geh' ich zur Schlacht, da jene die Rüstungen haben?
μήτηρ δ' οὔ με φίλη πρίν γ' εἴαε ϑωρήσσεσϑαι, Auch die liebende Mutter verwehrte mir mitzustreiten,
πρίν γ' αὐτὴν ἐλϑοῦσαν ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ἴδωμαι· 190 Bis ich zurück sie kehrend mit meinen Augen erblickte;
στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάρ' οἰσέμεν ἔντεα καλά. Denn sie verhieß, von Hephästos mir herrliche Waffen zu bringen.
ἄλλου δ' οὔ τευ οἶδα, τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω, Niemand weiß ich ja sonst, des prangende Wehr mir gerecht sei;
εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο. Wo nicht Ajas Schild, des gewaltigen Telamoniden.
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὅ γ', ἔλπομ', ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ, Aber er selbst ist, hoff' ich, im Vorderkampfe beschäftigt,
ἔγχεϊ δηιόων περὶ Πατρόκλοιο ϑανόντος.« 195 Mordend mit schrecklichem Speer um den hingesunknen Patroklos.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·     Wieder begann dagegen die windschnell eilende Iris:
»εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν, ὅ τοι κλυτὰ τεύχε' ἔχονται· Wohl ja wissen auch wir's, wie die herrlichen Waffen geraubt sind.
ἀλλ' αὔτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηϑι, Doch nur so an den Graben genaht, erscheine den Troern;
αἴ κέ σ' ὑποδδείσαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο Ob vor dir erschrocken vielleicht vom Kampfe die Troer
Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ' ἀρήιοι υἷες Ἀχαιῶν 200 Abstehn, und sich erholen die kriegrischen Männer Achaias
τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ' ἀνάπνευσις πολέμοιο.« Ihrer Angst, wie klein sie auch sei, die Erholung des Krieges.
    ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις.     Dieses gesagt, entflog sie, die windschnell eilende Iris.
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ὦρτο διίφιλος· ἀμφὶ δ' Ἀϑήνη Aber Achilleus erhob sich, der Göttliche. Selber Athene
ὤμοις ἰφϑίμοισι βάλ' αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν, Hängt' um die mächtigen Schultern die quastumbordete Ägis;
ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα ϑεάων 205 Auch sein Haupt mit Gewölk umkränzte die Heilige Göttin,
χρύσεον, ἐκ δ' αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανάουσαν. Goldenem, und ihm entstrahlt' ein ringsumleuchtendes Feuer.
ὡς δ' ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰϑέρ' ἵκηται, Wie hochwallender Rauch aus der Stadt aufsteiget zum Äther,
τηλόϑεν ἐκ νήσου, τὴν δήιοι ἀμφιμάχωνται· Fern aus dem Meereiland, das feindliche Männer bestürmen;
οἳ δὲ πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται Ἄρηι Jene den ganzen Tag, im Kriegsgraun sich versuchend,
ἄστεος ἐκ σφετέρου· ἅμα δ' ἠελίῳ καταδύντι 210 Kämpfen aus ihrer Stadt; doch sobald die Sonne sich senket,
πυρσοί τε φλεγέϑουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε δ' αὐγὴ Brennen sie Reisgebund auf Warten umher, und es leuchtet
γίγνεται ἀίσσουσα, περικτιόνεσσιν ἰδέσϑαι, Hoch der steigende Glanz, daß Ringsumwohnende schauen;
αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν ἀρῆς ἀλκτῆρες ἵκωνται· Ob vielleicht in Schiffen des Streits Abwehrer herannahn:
ὣς ἀπ' Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰϑέρ' ἵκανεν. So von Achilleus' Haupt erhub sich der Glanz in den Äther.
στῆ δ' ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος οὐδ' ἐς Ἀχαιοὺς 215 Schnell nun trat er zum Graben, die Mauer hindurch; doch vermied er
μίσγετο· μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ' ἐφετμήν. Argos' Volk, denn er scheute der Mutter sorgsame Warnung:
ἔνϑα στὰς ἤυσ', ἀπάτερϑε δὲ Παλλὰς Ἀϑήνη Dort gestellt aufschrie er; auch seitwärts Pallas Athene
φϑέγξατ'· ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὦρσε κυδοιμόν Schrie lautauf; und die Troer durchtobt' unermeßlicher Aufruhr.
ὡς δ' ὅτ' ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ' ἴαχε σάλπιγξ Wie wenn hell auftönet der Kriegsausruf der Drommete,
ἄστυ περιπλομένων δηίων ὕπο ϑυμοραϊστέων, 220 Wann um die Stadt herwühlt wehdrohender Feinde Getümmel:
ὣς τότ' ἀριζήλη φωνὴ γένετ' Αἰακίδαο. So nun hell auftönte der Kriegsausruf des Peleiden.
    οἳ δ' ὡς οὖν ἄιον ὄπα χάλκεον Αίακίδαο, Aber sobald sie vernommen den ehernen Ruf des Peleiden;
πᾶσιν ὀρίνϑη ϑυμός. ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι Regte sich allen das Herz, und die schöngemähneten Rosse
ἂψ ὄχεα τρόπεον, ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα ϑυμῷ· Wandten zurück ihr Geschirr; denn sie ahndeten Jammer im Herzen.
ἡνίοχοι δ' ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ 225 Starrend sahn auch die Lenker die lodernde Flamme des Feuers
δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαϑύμου Πηλεΐωνος Graunvoll über dem Haupt des erhabenen Peleionen
δαιόμενον· τὸ δὲ δαῖε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη. Brennen, entflammt von Zeus' blauäugiger Tochter Athene.
τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ' ἴαχε δῖος Ἀχιλλεύς, Dreimal schrie vom Graben mit Macht der edle Achilleus;
τρὶς δὲ κυκήϑησαν Τρῶες κλειτοί τ' ἐπίκουροι. Dreimal zerstob der Troer Gewirr und der Bundesgenossen.
ἔνϑα δὲ καὶ τότ' ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι 230 Dort nun starben vertilgt durch eigene Wagen und Lanzen
ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσιν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ Zwölf der tapfersten Helden im Volk. Doch die Männer Achaias,
ἀσπασίως Πάτροκλον ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντες Freudig nunmehr Patroklos den Mordgeschossen entreißend,
κάτϑεσαν ἐν λεχέεσσι· φίλοι δ' ἀμφέσταν ἑταῖροι Legeten ihn auf Betten; und ringsum standen die Freunde
μυρόμενοι. μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ' Ἀχιλλεὺς Wehmutsvoll; auch folgte der mutige Renner Achilleus,
δάκρυα ϑερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον 235 Heiße Tränen vergießend, da dort den treuen Genossen
κείμενον ἐν φέρτρῳ, δεδαϊγμένον ὀξέι χαλκῷ· Liegen er sah auf der Bahre, zerfleischt von der Schärfe des Erzes.
τόν ῥ' ἦ τοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν Ihn ach jüngst nur entsandt' er mit Rossen zugleich und Geschirre
ἐς πόλεμον, οὐ δ' αὖτις ἐδέξατο νοστήσαντα. Hin zur Schlacht; nicht aber den Kehrenden sollt' er empfangen.
    Ἠέλιον δ' ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ἥρη     Helios, rastlos im Lauf, gesandt von der Herrscherin Here,
πέμψεν ἐπ' Ὠκεανοῖο ῥοὰς ἀέκοντα νέεσϑαι. 240 Kehrete jetzt unwillig hinab zu Okeanos' Fluten.
ἠέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι Ἀχαιοὶ Nieder sank die Sonn'; und das Heer der edlen Achaier
φυλόπιδος κρατερῆς καὶ ὁμοιίοο πτολέμοιο. Ruhte vom schrecklichen Kampf und allverderbenden Kriege.
Τρῶες δ' αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης     Trojas Söhn' auch drüben, vom Ungestüme der Feldschlacht
χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ' ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, Wiedergekehrt, entlösten die hurtigen Rosse den Wagen;
ἐς δ' ἀγορὴν ἀγέροντο πάρος δόρποιο μέδεσϑαι. 245 Eilten darauf zur Versammlung, bevor sie des Mahles gedachten.
ὀρϑῶν δ' ἑσταότων ἀγορὴ γένετ', οὐδέ τις ἔτλη Aufrecht standen im Kreis die Versammelten; keiner auch wagt' es,
ἕζεσϑαι· πάντας γὰρ ἔχε τρόμος, οὕνεκ' Ἀχιλλεὺς Sich zu setzen; denn all' erbebten sie, weil Achilleus
ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ' ἀλεγεινῆς. Wieder erschien, der lange vom schrecklichen Kampfe gerastet.
τοῖσι δὲ Πουλυδάμας πεπνυμένος ἦρχ' ἀγορεύειν Und der verständige Held Polydamas sprach zur Versammlung,
Πανϑοΐδης· ὃ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω· – 250 Panthoos' Sohn, der allein Zukunft und Vergangenes wahrnahm,
Ἕκτορι δ' ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ' ἐν νυκτὶ γένοντο· Hektors Freund, mit jenem in einer Nacht auch geboren;
ἀλλ' ὃ μὲν ἂρ μύϑοισιν, ὃ δ' ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα· – Er durch Worte berühmt, er dort durch Kunde des Speeres;
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung:
    »ἀμφὶ μάλα φράζεσϑε, φίλοι· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε     Wohl erwägt, ihr Lieben, den Rat; ich denke, sogleich nun
ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ μιμνέμεν Ἠόα δῖαν 255 Kehren wir heim in die Stadt, nicht harrend der heiligen Frühe
ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν· ἑκὰς δ' ἀπὸ τείχεός εἰμεν. Hier im Feld' an den Schiffen; da weit die Mauer entfernt ist.
ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ Ἀγαμέμνονι μήνιε δίῳ, Weil noch jener Mann dem Held Agamemnon erzürnt war,
τόφρα δὲ ῥηίτεροι πολεμιζέμεν ἦσαν Ἀχαιοί· Damals ward uns leichter der Kampf mit den Söhnen Achaias.
χαίρεσκον γὰρ ἐγώ γε ϑοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων, Ja ich freute mich selbst vor den rüstigen Schiffen zu schlafen,
ἐλπόμενος νῆας αἱρησέμεν ἀμφιελίσσας. 260 Hoffend bald zu gewinnen die zwiefachrudernden Schiffe.
νῦν δ' αἰνῶς δείδοικα ποδώκεα Πηλεΐωνα· Doch nun fürcht' ich mit Angst den mutigen Renner Achilleus.
οἷος κείνου ϑυμὸς ὑπέρβιος, οὐκ ἐϑελήσει So wie das Herz ihm strebt voll Heftigkeit, wird er fürwahr nicht
μίμνειν ἐν πεδίῳ, ὅϑι περ Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ Säumen allhier im Gefilde, wo Trojas Söhn' und Achaias
ἐν μέσῳ ἀμφότεροι μένος Ἄρηος δατέονται, Gleich bisher miteinander die Wut des Ares geteilet;
ἀλλὰ περὶ πτόλιός τε μαχέσσεται ἠδὲ γυναικῶν. 265 Nein um die blühende Stadt nun kämpfet er, und um die Weiber.
ἀλλ' ἴομεν προτὶ ἄστυ· πίϑεσϑέ μοι· ὧδε γὰρ ἔσται. Kehren wir denn in die Feste; gehorchet mir: also geschieht es!
νῦν μὲν νὺξ ἀπέπαυσε ποδώκεα Πηλεΐωνα Jetzo hemmte vom Kampf den mutigen Renner Achilleus
ἀμβροσίη· εἰ δ' ἄμμε κιχήσεται ἐνϑάδ' ἐόντας Nur die ambrosische Nacht. Doch findet er morgen allhier uns,
αὔριον ὁρμηϑεὶς σὺν τεύχεσιν, εὖ νύ τις αὐτὸν Wann er hervor sich stürzt, der Gewappnete; traun dann erkennt wohl
γνώσεται· ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴλιον ἱρήν, 270 Mancher den Held, und gerne zur heiligen Ilios flüchtet,
ὅς κε φύγῃ, πολλοὺς δὲ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται Wer ihm entrann; viel sättigen Hund' und zerfleischende Geier,
Τρώων· αἲ γὰρ δή μοι ἀπ' οὔατος ὧδε γένοιτο. Trojas Söhn'! O möge vom Ohre mir solches entfernt sein!
εἰ δ' ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιϑώμεϑα κηδόμενοί περ, Aber wofern mein Wort ihr genehmiget, traurendes Herzens;
νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σϑένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι Haltet die Nacht auf dem Markte die Kriegsmacht: türmende Mauern
ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες τ' ἐπὶ τῇς ἀραρυῖαι 275 Schützen die Stadt ringsum, und hohe befestigte Tore,
μακραὶ ἐύξεστοι ἐζευγμέναι εἰρύσσονται· Wohlverwahrt mit großen und dicht einfugenden Flügeln.
πρῶι δ' ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες Frühe sodann vor Morgen, mit ehernen Waffen gerüstet,
στησόμεϑ' ἂμ πύργους· τῷ δ' ἄλγιον, αἴ κ' ἐϑέλῃσιν Stehen wir rings auf der Mauer; und weh ihm, wo er begehret,
ἐλϑὼν ἐκ νηῶν περὶ τείχεος ἄμμι μάχεσϑαι. Angestürmt von den Schiffen mit uns um die Mauer zu kämpfen!
ἂψ πάλιν εἶσ' ἐπὶ νῆας, ἐπεί κ' ἐριαύχενας ἵππους 280 Heim zu den Schiffen entweicht er, wann sein hochwiehernd Gespann ihm
παντοίου δρόμου ἄσῃ ὑπὸ πτόλιν ἠλασκάζων. Satt von mancherlei Lauf um Ilios hergetummelt.
εἴσω δ' οὔ μιν ϑυμὸς ἐφορμηϑῆναι ἐάσει, Aber hinein wird nimmer sein Mut ihm zu dringen verstatten;
οὐδέ ποτ' ἐκπέρσει· πρίν μιν κύνες ἀργοὶ ἔδονται.« Nie erobert er auch: eh' fressen ihn hurtige Hunde!
    τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ·     Finster schaut' und begann der helmumflatterte Hektor:
»Πουλυδάμαν, σὺ μὲν οὐκέτ' ἐμοὶ φίλα ταῦτ' ἀγορεύεις, 285 Keineswegs gefällt mir, Polydamas, was du geredet,
ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰόντας. Der du ermahnst in die Feste die Kehrenden einzuschließen.
ἦ οὔ πω κεκόρησϑε ἐελμένοι ἔνδοϑι πύργων; Noch nicht wurdet ihr müd', umhegt zu sein von der Mauer?
πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνϑρωποι Sonst war Priamos' Stadt bei vielfachredenden Menschen
πάντες μυϑέσκοντο πολύχρυσον πολύχαλκον· Weit auf der Erde berühmt, als reich an Gold', und an Erze;
νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλά, 290 Doch nunmehr ist geschwunden die köstliche Hab' aus den Häusern;
πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν Viel nach Phrygien nun und Mäoniens schönem Gefilde
κτήματα περνάμεν' ἵκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς. Gehn zum Verkauf Kleinode, da Zeus' Allmacht uns ergrimmt ist.
νῦν δ' ὅτε πέρ μοι ἔδωκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω Aber anjetzt, da mir ja der Sohn des verborgenen Kronos
κῦδος ἀρέσϑ' ἐπὶ νηυσὶ ϑαλάσσῃ τ' ἔλσαι Ἀχαιούς, Ruhm verliehn bei den Schiffen, ans Meer die Achaier zu drängen;
νήπιε, μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν' ἐνὶ δήμῳ· 295 Törichter, nicht mehr äußre mir solcherlei Rat in dem Volke!
οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται· οὐ γὰρ ἐάσω. Denn kein einziger Troer gehorchet dir; nimmer gestatt' ich's!
ἀλλ' ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. Aber wohlan, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle.
νῦν μὲν δόρπον ἕλεσϑε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν, Jetzo nehmet das Mahl durch das Kriegsheer, Haufen bei Haufen;
καὶ φυλακῆς μνήσασϑε καὶ ἐγρήγορϑε ἕκαστος· Und gedenkt der nächtlichen Hut, und jeder sei wachsam.
Τρώων δ' ὃς κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει, 300 Wer der Troer mit Angst um sein Vermögen sich härmet,
συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι, Solcher nehm' und geb' es dem Volk zu gemeinsamen Gastmahl:
τῶν τινα βέλτερόν ἐστιν ἐπαυρέμεν ἤ περ Ἀχαιούς. Besser daß jene damit sich belustigen, als die Achaier!
πρῶι δ' ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες Frühe sodann vor Morgen, mit ehernen Waffen gerüstet,
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα. Gegen die räumigen Schiff' erheben wir stürmenden Angriff.
εἰ δ' ἐτεὸν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος Ἀχιλλεύς, 305 Wenn denn gewiß bei den Schiffen erstand der edle Achilleus;
ἄλγιον, αἴ κ' ἐϑέλῃσι, τῷ ἔσσεται· οὔ μιν ἐγώ γε Wohl, so erkor er sich selbst das Schlimmere! Nie ja vor jenem
φεύξομαι ἐκ πολέμοιο δυσηχέος, ἀλλὰ μάλ' ἄντην Werd' ich fliehn aus dem Sturme der Feldschlacht; nein ihm entgegen
στήσομαι, ἤ κε φέρῃσι μέγα κράτος ἤ κε φεροίμην. Steh' ich, ob ihn Siegsehre verherrliche, oder mich selber!
ξυνὸς Ἐνυάλιος, καί τε κτενέοντα κατέκτα.« Gleich ist Ares gesinnt, und oft auch den Würgenden würgt er!
    ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ', ἔπι δὲ Τρῶες κελάδησαν 310     Also redete Hektor; und laut herriefen die Troer:
νήπιοι· ἐκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Παλλὰς Ἀϑήνη. Törichte! welchen den Geist verblendete Pallas Athene.
Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπῄνησαν κακὰ μητιάοντι, Siehe dem Hektor stimmten sie bei, der Böses beschlossen;
Πουλυδάμαντι δ' ἄρ' οὔ τις, ὃς ἐσϑλὴν φράζετο βουλήν. Doch dem Polydamas nicht, der heilsame Worte geredet.
δόρπον ἔπειϑ' εἵλοντο κατὰ στρατόν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ Rings nun nahm man das Mahl durch das Kriegsheer. Doch die Achaier
παννύχιοι Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες. 315 Ganz die Nacht um Patroklos erhuben sie Klagen und Seufzer.
τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, Peleus' Sohn vor ihnen begann die jammernde Klage;
χεῖρας ἐπ' ἀνδροφόνους ϑέμενος στήϑεσσιν ἑταίρου, Hingelegt die mordenden Händ' auf den Busen des Freundes,
πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ἠυγένειος, Ächzet' er häufig empor: wie ein bärtiger Löwe des Bergwalds,
ᾧ ῥά ϑ' ὕπο σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ Welchem die Jungen geraubt ein hirschverfolgender Jäger
ὕλης ἐκ πυκινῆς· ὃ δέ τ' ἄχνυται ὕστερος ἐλϑών, 320 Tief aus verwachsnem Gehölz; er drauf ankommend betrübt sich,
πολλὰ δέ τ' ἄγκε' ἐπῆλϑε μετ' ἀνέρος ἴχνι' ἐρευνῶν, Eilt dann von Tale zu Tale der Spur nachrennend des Mannes,
εἴ ποϑεν ἐξεύροι· μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ· Ob er ihn wo ausforsche; denn bitterer Zorn durchdrang ihn:
ὣς ὃ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν· Also schweraufseufzend vor Myrmidonen begann er:
    »ὢ πόποι, ἦ ῥ' ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ,     Götter, wie eitele Worte sind jenes Tags mir entfallen,
ϑαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισιν· 325 Als ich Trost im Palaste dem Held Menötios zusprach!
φῆν δέ οἱ εἰς Ὀπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν Heim verhieß ich gen Opus den rühmlichen Sohn ihm zu bringen,
Ἴλιον ἐκπέρσαντα, λαχόντα τε ληίδος αἶσαν. Wann er Troja verheert, und reichliche Beute geloset.
ἀλλ' οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ· Aber der Mensch entwirft, und Zeus vollendet es anders!
ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι Uns war beiden bestimmt, die selbige Erde zu röten,
αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, ἐπεὶ οὐδ' ἐμὲ νοστήσαντα 330 Hier im troischen Land'! Auch mich wird nimmer empfangen,
δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς Heimgekehrt zum Palaste, der graue reisige Peleus,
οὐδὲ Θέτις μήτηρ, ἀλλ' αὐτοῦ γαῖα καϑέξει. Noch auch Thetys die Mutter; entfernt hier deckt mich die Erde.
νῦν δ' ἐπεὶ οὖν, Πάτροκλε, σεῦ ὕστερος εἶμ' ὑπὸ γαῖαν, Doch nun ich, Patroklos, nach dir in die Erde versinke;
οὔ σε πρὶν κτεριῶ, πρίν γ' Ἕκτορος ἐνϑάδ' ἐνεῖκαι Feier' ich dir nicht eher das Grabfest, bis ich dir Hektors
τεύχεα καὶ κεφαλὴν μεγαϑύμου, σοῖο φονῆος· 335 Waffen gebracht und das Haupt, des Trotzigen, deines Mörders!
δώδεκα δὲ προπάροιϑε πυρῆς ἀποδειροτομήσω Auch zwölf Jünglinge werd' ich am Totenfeuer dir schlachten,
Τρώων ἀγλαὰ τέκνα, σέϑεν κταμένοιο χολωϑείς. Trojas edlere Söhn', im Zorn ob deiner Ermordung!
τόφρα δέ μοι παρὰ νηυσὶ κορωνίσι κείσεαι αὔτως, Ruh' indessen allhier bei meinen geschnäbelten Schiffen!
ἀμφὶ δὲ σὲ Τρῳαὶ καὶ Δαρδανίδες βαϑύκολποι Manche Troerin auch und Dardanerin, schwellendes Busens,
κλαύσονται νύκτας τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσαι, 340 Soll wehklagen um dich, bei Tag' und Nacht dich beweinend,
τὰς αὐτοὶ καμόμεσϑα βίηφί τε δουρί τε μακρῷ, Welche wir selbst erbeutet mit Kraft und gewaltigen Lanze,
πιείρας πέρϑοντε πόλις μερόπων ἀνϑρώπων.« Blühende Städte verheerend der vielfachredenden Menschen.
    ὣς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος Ἀχιλλεὺς     Also sprach der edle Peleid', und den Freunden gebot er,
ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα τάχιστα Eilend ein groß dreifüßig Geschirr auf Feuer zu stellen,
Πάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα. 345 Um von dem blutigen Staube Patroklos' Leiche zu säubern.
οἳ δὲ λοετροχόον τρίποδ' ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ, Sie nun stellten das Badegeschirr auf loderndes Feuer,
ἐν δ' ἄρ' ὕδωρ ἔχεον, ὕπο δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες. Gossen dann Wasser hinein, und legeten Holz an die Flamme;
γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, ϑέρμετο δ' ὕδωρ. Rings umschlug sie den Bauch des Geschirrs, und es kochte das Wasser,
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ, Aber nachdem das Wasser gekocht im blinkenden Erze,
καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ' ἐλαίῳ, 350 Wuschen sie jetzt, und salbten mit fettem Öle den Leichnam;
ἐν δ' ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐννεώροιο. Mit neunjähriger Salb' erfüllten sie jetzo die Wunden;
ἐν λεχέεσσι δὲ ϑέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν Legten ihn dann auf Betten und breiteten köstliche Leinwand
ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, καϑύπερϑε δὲ φάρεϊ λευκῷ. Ihm vom Haupt zu den Füßen, und drauf den schimmernden Teppich.
παννύχιοι μὲν ἔπειτα πόδας ταχὺν ἀμφ' Ἀχιλῆα Aber die ganze Nacht um den mutigen Renner Achilleus
Μυρμιδόνες Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες. 355 Klagten die Myrmidonen Patroklos weinend und seufzend.
    Ζεὺς δ' Ἥρην προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε· Zeus nun sprach zu Here, der göttlichen Schwester und Gattin:
»ἔπρηξας καὶ ἔπειτα, βοῶπις πότνια Ἥρη,     Endlich gelang dir's doch, du hoheitblickende Here,
ἀνστήσασ' Ἀχιλῆα πόδας ταχύν. ἦ ῥά νυ σεῖο Peleus' Sohn zu erregen, den Mutigen. Sicher aus deinem
ἐξ αὐτῆς ἐγένοντο κάρη κομάοντες Ἀχαιοί;« Eigenen Schoß entstammten die hauptumlockten Achaier.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη· 360     Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:
»αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; Welch ein Wort, Kronion, du Schrecklicher, hast du geredet?
καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι, Kann ja doch wohl etwas ein Mensch dem Manne vollenden,
ὅς περ ϑνητός τ' ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν· Er der sterblich nur ist, und nicht so kundig des Rates.
πῶς δὴ ἐγώ γ', ἣ φημὶ ϑεάων ἔμμεν ἀρίστη, Aber ich, die stolz der Göttinnen erste sich rühmet,
ἀμφότερον, γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις 365 Zwiefach erhöht, durch Geburt, und weil ich deine Genossin
κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ' ἀϑανάτοισιν ἀνάσσεις, Ward ernannt, der du mächtig im Kreis der Unsterblichen waltest,
οὐκ ὄφελον Τρώεσσι κοτεσσαμένη κακὰ ῥάψαι;« Sollt' ich nicht den Troern im Zorn ein Übel bereiten?
    ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.     Also redeten jen' im Wechselgespräch miteinander.
Ἡφαίστου δ' ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεζα Aber Hephästos' Palast erreichte die Herrscherin Thetys,
ἄφϑιτον ἀστερόεντα, μεταπρεπέ' ἀϑανάτοισιν, 370 Sternenhell, unvergänglich, in strahlender Pracht vor den Göttern,
χάλκεον, ὅν ῥ' αὐτὸς ποιήσατο κυλλοποδίων. Welchen aus Erz er selbst sich gebaut, der hinkende Künstler.
τὸν δ' εὗρ' ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας, Ihn dort fand sie voll Schweiß um die Blasebälge beschäftigt,
σπεύδοντα· τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν Eiferig: denn Dreifüße bereitet' er, zwanzig in allem,
ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐυσταϑέος μεγάροιο, Rings zu stehn an der Wand der wohlgeründeten Wohnung.
χρύσεα δέ σφ' ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυϑμένι ϑῆκεν, 375 Goldene Räder befestigt' er jeglichem unter den Boden;
ὄφρα οἱ αὐτόματοι ϑεῖον δυσαίατ' ἀγῶνα Daß sie von selbst annahten zur Schar der unsterblichen Götter,
ἠδ' αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο, ϑαῦμα ἰδέσϑαι. Dann zu ihrem Gemach heimkehreten, Wunder dem Anblick.
οἳ δ' ἦ τοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ' οὔ πω Sie nun waren so weit gefertiget; nur noch der Henkel
δαιδάλεα προσέκειτο· τά ῥ' ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς. Zierat fehlte daran; jetzt fügt er sie, hämmernd die Nägel.
ὄφρ' ὅ γε ταῦτ' ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν, 380 Während er solches erschuf mit erfindungsreichem Verstande,
τόφρα οἱ ἐγγύϑεν ἦλϑε ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα. Siehe da kam ihm nahe die silberfüßige Thetys.
τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροκρήδεμνος Diese sah vorwandelnd die feinumschleierte Charis,
καλή, τὴν ὤπυιε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις· Schön und hold, die Gattin des hinkenden Feuerbeherrschers;
ἔν τ' ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Und sie faßt' ihr die Hand, und redete, also beginnend:
    »τίπτε, Θέτις τανύπεπλε, ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ, 385     Thetys in langem Gewande, wie nahest du unserer Wohnung,
αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι ϑαμίζεις. Ehrenwert und geliebt? Denn sonst besuchst du mich wenig.
ἀλλ' ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια ϑείω.« Aber komm doch herein, damit ich als Gast dich bewirte,
    ὣς ἄρα φωνήσασα πρόσω ἄγε δῖα ϑεάων.     Also sprach, und führte sie ein, die herrliche Göttin.
τὴν μὲν ἔπειτα καϑεῖσεν ἐπὶ ϑρόνου ἀργυροήλου Jene setzte sie dann auf den silbergebuckelten Sessel,
καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ ϑρῆνυς ποσὶν ἦεν· 390 Schön und prangend an Kunst; und ein Schemel stützt' ihr die Füße.
κέκλετο δ' Ἥφαιστον κλυτοτέχνην εἶπέ τε μῦϑον· Drauf dem kunstberühmten Hephästos rief sie, und sagte:
    »Ἥφαιστε, πρόμολ' ὧδε· Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει.«     Tritt hervor, Hephästos; die Herrscherin Thetys bedarf dein.
τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις· Ihr antwortete drauf der hinkende Feuerbeherrscher:
    »ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη ϑεὸς ἔνδον,     Traun ja, so ist die erhabne, die edelste Göttin daheim mir,
ἥ μ' ἐσάωσ', ὅτε μ' ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα 395 Welche vordem mich gerettet im Schmerz des unendlichen Falles,
μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἥ μ' ἐϑέλησεν Als mich die Mutter verwarf, die entsetzliche! welche mich Lahmen
κρύψαι χωλὸν ἐόντα. τότ' ἂν πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ, Auszutilgen beschloß. Da duldet' ich Wehe des Herzens,
εἰ μή μ' Εὐρυνόμη τε Θέτις ϑ' ὑπεδέξατο κόλπῳ, Hätt' Eurynome nicht und Thetys im Schoß mich empfangen,
Εὐρυνόμῃ ϑυγάτηρ ἀψορρόου Ὠκεανοῖο. Jene, des kreisenden Stroms Okeanos blühende Tochter.
τῇσι πάρ' ἐννάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά, 400 Dort neun Jahre verweilt' ich, und schmiedete mancherlei Kunstwerk,
πόρπας τε γναμπτάς ϑ' ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους, Spangen und Ring', und Ohrengehenk', Haarnadeln und Kettlein,
ἐν σπήει γλαφυρῷ· περὶ δὲ ῥόος Ὠκεανοῖο Dort in gewölbeter Grott'; und der Strom des Okeanos ringsher
ἀφρῷ μορμύρων ῥέεν ἄσπετος· οὐδέ τις ἄλλος Schäumte mit brausendem Hall, der unendliche: keiner der andern
ᾔδεεν οὔτε ϑεῶν οὔτε ϑνητῶν ἀνϑρώπων, Kannte sie, nicht der Götter, und nicht der sterblichen Menschen;
ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ' ἐσάωσαν. 405 Sondern Thetys allein und Eurynome, die mich gerettet.
ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει· τῷ με μάλα χρεὼ Diese besucht uns jetzo im Haus'; und darum gebührt mir,
πάντα Θέτι καλλιπλοκάμῳ ζωάγρια τίνειν. Froh der lockigen Thetys den Rettungsdank zu bezahlen.
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράϑες ξεινήια καλά, Auf, nun reiche du ihr des Gastrechts schöne Bewirtung,
ὄφρ' ἂν ἐγὼ φύσας ἀποϑείομαι ὅπλα τε πάντα.« Während ich selbst die Bälge hinwegräum', und die Gerätschaft.
    ἦ, καὶ ἀπ' ἀκμοϑέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη 410     Sprach's, und erhub sich vom Amboß, das rußige Ungeheuer,
χωλεύων· ὕπο δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἁραιαί. Hinkend, und mühsam strebten daher die schwächlichen Beine.
φύσας μέν ῥ' ἀπάνευϑε τίϑει πυρός, ὅπλα τε πάντα Abwärts legt' er vom Feuer die Bälg', und nahm die Gerätschaft,
λάρνακ' ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο. Alle Vollender der Kunst, und verschloß sie im silbernen Kasten;
σπόγγῳ δ' ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ' ἀπομόργνυ Wusch sich dann mit dem Schwamme die Hände beid', und das Antlitz,
αὐχένα τε στιβαρὸν καὶ στήϑεα λαχνήεντα· 415 Auch den nervichten Hals, und den haarumwachsenen Busen;
δῦ δὲ χιτῶν', ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ ϑύραζε Hüllte den Leibrock um, und nahm den stemmigen Scepter,
χωλεύων· ὑπὸ δ' ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι Hinkte sodann aus der Tür'; und Jungfraun stützten den Herrscher,
χρύσειαι, ζωῇσι νεήνισσιν ἐικυῖαι. Goldene, Lebenden gleich, mit jugendlich reizender Bildung:
τῇς ἒν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἒν δὲ καὶ αὐδὴ Diese haben Verstand in der Brust, und redende Stimme,
καὶ σϑένος, ἀϑανάτων δὲ ϑεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν. 420 Haben Kraft, und lernten auch Kunstarbeit von den Göttern.
αἳ μὲν ὕπαιϑα ἄνακτος ἐποίπνυον· αὐτὰρ ὃ ἔρρων Schräge vor ihrem Herrn hineilten sie; er nachwankend,
πλησίον, ἔνϑα Θέτις περ, ἐπὶ ϑρόνου ἷζε φαεινοῦ Nahte, wo Thetys saß, und ruht' auf schimmerndem Sessel;
ἔν τ' ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Ihr nun faßt' er die Hand, und redete, also beginnend:
    »τίπτε, Θέτις τανύπεπλε, ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ,     Thetys in langem Gewande, wie nahtest du unserer Wohnung,
αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι ϑαμίζεις. 425 Ehrenwert und geliebt? Denn sonst besuchst du mich wenig.
αὔδα, ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με ϑυμὸς ἄνωγεν, Rede, wie du verlangst; mein Herz gebeut mir Gewährung,
εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.« Kann ich es nur gewähren, und ist es selber gewährbar.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·     Aber Thetys darauf antwortete, Tränen vergießend:
»Ἥφαιστ', ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι ϑεαὶ εἴσ' ἐν Ὀλύμπῳ, Ach Hephästos, war eine der Göttinnen auf dem Olympos
τοσσάδ' ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρά, 430 Je so viel im Herzen des traurigen Wehes erduldend,
ὅσσ' ἐμοὶ ἐκ πασέων Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε' ἔδωκεν; Als auf mich vor allen Kronion Jammer gehäuft hat?
ἐκ μέν μ' ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάμασσεν, Mich aus den Meergöttinnen dem sterblichen Manne gesellt' er,
Αἰακίδῃ Πηλῆι, καὶ ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν Peleus Äakos' Sohn', und ich trug des Mannes Umarmung,
πολλὰ μάλ' οὐκ ἐϑέλουσα· ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ Sehr unwillig aus Zwang; doch jetzt vor traurigem Alter
κεῖται ἐνὶ μεγάροις ἀρημένος, ἄλλα δέ μοι νῦν. 435 Lieget er dort im Palast, ein Entkräfteter. Aber noch mehr nun!
υἱὸν ἐπεί μοι δῶκε γενέσϑαι τε τραφέμεν τε Einen Sohn zu gebären verlieh er mir, und zu erziehen,
ἔξοχον ἡρώων, ὃ δ' ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος, Hoch vor Helden geschmückt! Er schwang sich empor, wie ein Sprößling;
τὸν μὲν ἐγὼ ϑρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς Und ich erzog ihn mit Fleiß, wie die Pflanz' im fruchtbaren Acker;
νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω Drauf in geschnäbelten Schiffen gen Ilios sandt' ich daher ihn,
Τρωσὶ μαχεσσόμενον· τὸν δ' οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις 440 Trojas Volk zu bekämpfen. Doch nie empfang' ich ihn wieder,
οἴκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήιον εἴσω. Wann er zur Heimat kehrt, in Peleus' ragende Wohnung!
ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, Aber so lang' er mir lebt, und das Licht der Sonne noch schauet,
ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. Duldet er Qual; und nichts vermag ich ihm nahend zu helfen!
κούρην, ἣν ἄρα οἱ γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν, Die zum Ehrengeschenk ihm die Danaer wählten, die Jungfrau
τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων. 445 Nahm aus der Hand ihm wieder der Völkerfürst Agamemnon.
ἦ τοι ὃ τῆς ἀχέων φρένας ἔφϑιεν· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς Traurend das Herz um diese zerquält' er sich. Aber die Troer
Τρῶες ἐπὶ πρυμνῇσιν ἐείλεον οὐδὲ ϑύραζε Schlossen die Danaer ein um die ragenden Steuer, und ließen
εἴων ἐξιέναι. τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες Nicht aus dem Lager sie gehn. Ihm fleheten drauf die Achaier
Ἀργεΐων, καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶρ' ὀνόμαζον. Älteste, welche viel und herrliche Gaben ihm boten.
ἔνϑ' αὐτὸς μὲν ἔπειτ' ἠναίνετο λοιγὸν ἀμῦναι, 450 Selbst nunmehr verweigert' er zwar dem Verderben zu wehren;
αὐτὰρ ὃ Πάτροκλον πέρι μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἕσσεν, Aber den Freund Patroklos, mit eigenen Waffen ihn rüstend,
πέμπε δέ μιν πόλεμόνδε, πολὺν δ' ἅμα λαὸν ὄπασσεν. Sandt' er daher in die Schlacht, und viel des Volks ihm gesellt' er.
πᾶν δ' ἦμαρ μάρναντο περὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν· Ganz den Tag durchkämpften sie nun am skäischen Tore;
καί νύ κεν αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραϑον, εἰ μὴ Ἀπόλλων Ja und verheert des Tages wär' Ilios, wenn nicht Apollon
πολλὰ κακὰ ῥέξαντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 455 Jenen Vertilger des Volks, Menötios' tapferen Sprößling,
ἔκταν' ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκεν. Schlug in dem Vordergefecht, und Hektorn Ehre gewährte.
τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναϑ' ἱκάνομαι, αἴ κ' ἐϑέλῃσϑα Drum nun flehend die Knie' umfass' ich dir, ob du geneigt seist,
υἷί μοι ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν Schild und Helm zu verleihen dem bald hinwelkenden Sohne,
καὶ καλὰς κνημῖδας ἐπισφυρίοις ἀραρυίας Prangende Schienen zugleich mit schließender Knöchelbedeckung,
καὶ ϑώρηχ' ἃ γὰρ ἦν οἱ, ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος 460 Harnisch auch: was er hatte, verlor sein Genoß, den ermordet
Τρωσὶ δαμείς· ὃ δὲ κεῖται ἐπὶ χϑονὶ ϑυμὸν ἀχεύων.« Trojas Söhn'; und er liegt auf der Erd', unmutiges Herzens.
    τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·     Ihr antwortete drauf der hinkende Feuerbeherrscher:
»ϑάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. Sei getrost, und laß nicht dieses dein Herz dir bekümmern.
αἲ γάρ μιν ϑανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην Daß ich doch dem greulichen Tod' ihn also vermöchte
νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε μιν μόρος αἰνὸς ἱκάνοι, 465 Weit hinweg zu entziehn, wann einst sein Jammergeschick naht:
ὥς οἱ τεύχεα καλὰ παρέσσεται, οἷά τις αὖτε Als nun prangende Wehr ihn erfreun wird, solche wie mancher
ἀνϑρώπων πολέων ϑαυμάσσεται ὅς κεν ἴδηται.« Wohl anstaunt im Geschlechte der Sterblichen, wer sie erblicket!
    ὣς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ' ἐπὶ φύσας·     Dieses gesagt, verließ er sie dort, und ging in die Esse,
τὰς δ' ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσϑαι. Wandt' in das Feuer die Bälg' und hieß sie mit Macht arbeiten.
φῦσαι δ' ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων, 470 Zwanzig bliesen zugleich der Blasebälg' in die Ösen,
παντοίην εὔπρηστον ἀυτμὴν ἐξανιεῖσαι, Allerlei Hauch aussendend des glutanfachenden Windes,
ἄλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέμμεναι, ἄλλοτε δ' αὖτε, Bald des Eilenden Werk zu beschleunigen, bald sich erholend,
ὅππως Ἥφαιστός τ' ἐϑέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο. Je nachdem es Hephästos befahl zur Vollendung der Arbeit.
χαλκὸν δ' ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τε Jener stellt' auf die Glut unbändiges Erz in den Tiegeln,
καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον· αὐτὰρ ἔπειτα 475 Auch gepriesenes Gold, und Zinn, und leuchtendes Silber;
ϑῆκεν ἐν ἀκμοϑέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ Richtete dann auf dem Block den Amboß, nahm mit der Rechten
ῥαιστῆρα κρατερόν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην. Drauf den gewaltigen Hammer, und nahm mit der Linken die Zange.
    ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε     Erst nun formt' er den Schild, den ungeheuren und starken,
πάντοσε δαιδάλλων, περὶ δ' ἄντυγα βάλλε φαεινὴν Ganz ausschmückend mit Kunst. Ihn umzog er mit schimmerndem Rande,
τρίπλακα μαρμαρέην, ἒκ δ' ἀργύρεον τελαμῶνα. 480 Dreifach und blank, und fügte das silberne schöne Gehenk an.
πέντε δ' ἄρ' αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ Aus fünf Schichten gedrängt war der Schild selbst; oben darauf nun
ποίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. Bildet' er mancherlei Kunst mit erfindungsreichem Verstande.
    ἒν μὲν γαῖαν ἔτευξ' ἐν δ' οὐρανὸν ἐν δὲ ϑάλασσαν     Drauf nun schuf er die Erd', und das wogende Meer, und den Himmel,
ἠέλιόν τ' ἀκάμαντα σελήνην τε πλήϑουσαν, Auch den vollen Mond, und die rastlos laufende Sonne;
ἒν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ' οὐρανὸς ἐστεφάνωται, 485 Drauf auch alle Gestirne, die rings den Himmel umleuchten,
Πληιάδας ϑ' Ὑάδας τε τό τε σϑένος Ὠαρίωνος Drauf Plejad' und Hyad', und die große Kraft des Orion,
ἄρκτον ϑ', ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν, Auch die Bärin, die sonst der Himmelwagen genannt wird,
ἥ τ' αὐτοῦ στρέφεται καί τ' Ὠαρίωνα δοκεύει, Welche sich dort umdreht, und stets den Orion bemerket,
οἴη δ' ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο. Und allein niemals in Okeanos' Bad sich hinabtaucht.
    ἒν δὲ δύω ποίησε πόλις μερόπων ἀνϑρώπων 490     Drauf zwo Städt' auch schuf er der vielfach redenden Menschen,
καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ' ἔσαν εἰλαπίναι τε, Blühende: voll war die ein' hochzeitlicher Fest' und Gelage.
νύμφας δ' ἐκ ϑαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων Junge Bräut' aus den Kammern, geführt beim Scheine der Fackeln,
ἠγίνευν ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ' ὑμέναιος ὀρώρει· Gingen einher durch die Stadt; und hell erhub sich das Brautlied:
κοῦροι δ' ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ' ἄρα τοῖσιν Tanzende Jünglinge drehten behende sich unter dem Klange,
αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον· αἱ δὲ γυναῖκες 495 Der von Flöten und Harfen ertönete; aber die Weiber
ἱστάμεναι ϑαύμαζον ἐπὶ προϑύροισιν ἑκάστη. Stauden bewunderungsvoll, vor den Wohnungen jede betrachtend.
λαοὶ δ' εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἁϑρόοι· ἔνϑα δὲ νεῖκος Auch war dort auf dem Markte gedrängt des Volkes Versammlung:
ὠρώρει, δύο δ' ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς Denn zween Männer zankten, und haderten wegen der Sühnung
ἀνδρὸς ἀποφϑιμένου. ὃ μὲν εὔχετο πάντ' ἀποδοῦναι, Um den erschlagenen Mann. Es beteuerte dieser dem Volke,
δήμῳ πιφαύσκων, ὃ δ' ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσϑαι· 500 Alles hab' er bezahlt; ihm leugnete jener die Zahlung.
ἄμφω δ' ἱέσϑην ἐπὶ ἵστορι πεῖραρ ἑλέσϑαι. Jeder drang, den Streit durch des Kundigen Zeugnis zu enden.
λαοὶ δ' ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον ἀμφὶς ἀρωγοί· Diesem schrien und jenem begünstigend eifrige Helfer;
κήρυκες δ' ἄρα λαὸν ἐρήτυον. οἱ δὲ γέροντες Doch Herolde bezähmten die Schreienden. Aber die Greise
ἥατ' ἐπὶ ξεστοῖσι λίϑοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ, Saßen umher im heiligen Kreis' auf gehauenen Steinen;
σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ' ἔχον ἠεροφώνων· 505 Und in die Hände den Stab dumpfrufender Herolde nehmend,
τοῖσιν ἔπειτ' ἤισσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον. Standen sie auf nacheinander, und redeten wechselnd ihr Urteil.
κεῖτο δ' ἄρ' ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα, Mitten lagen im Kreis' auch zwei Talente des Goldes,
τῷ δόμεν, ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰϑύντατα εἴποι. Dem bestimmt, der vor ihnen das Recht am gradesten spräche.
    τὴν δ' ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν     Jene Stadt umsaßen mit Krieg zwei Heere der Völker,
τεύχεσι λαμπόμενοι. δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή, 510 Leuchtend im Waffenglanz. Die Belagerer droheten zwiefach:
ἠὲ διαπραϑέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασϑαι, Auszutilgen die Stadt der Verteidiger, oder zu teilen
κτῆσιν ὅσην πτολίεϑρον ἐπήρατον ἐντὸς ἔεργεν. Alles Gut, das die liebliche Stadt in den Mauern verschlösse.
οἳ δ' οὔ πως πείϑοντο, λόχῳ δ' ὑπεϑωρήσσοντο· Jene verwarfen es stolz, zum Hinterhalte sich rüstend.
τεῖχος μέν ῥ' ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα Ihre Mauer indes bewahreten liebende Weiber,
ῥύατ' ἐφεσταότες, μέτα δ' ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας· 515 Und unmündige Kinder, gesellt zu wankenden Greisen.
οἳ δ' ἴσαν. ἦρχε δ' ἄρα σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Αϑήνη Jen' enteilten, von Ares geführt und Pallas Athene:
ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσϑην, Beide sie waren von Gold, und in goldene Kleider gehüllet,
καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν ὥς τε ϑεώ περ, Beide schön in den Waffen und groß, wie unsterbliche Götter,
ἀμφὶς ἀριζήλω· λαοὶ δ' ὕπ' ὀλίζονες ἦσαν. Weit umher vorstrahlend; denn kleiner an Wuchs war die Heerschar.
οἳ δ' ὅτε δή ῥ' ἵκανον, ὅϑι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι 520 Als sie den Ort nun erreicht, den zum Hinterhalt sie gewählet,
ἐν ποταμῷ, ὅϑι τ' ἀρδμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν, Nahe dem Bach, wo zur Tränke das Vieh von der Weide geführt ward;
ἔνϑ' ἄρα τοί γ' ἵζοντ' εἰλυμένοι αἴϑοπι χαλκῷ· Dort nun setzten sich jene, geschirmt mit blendendem Erze.
τοῖσι δ' ἔπειτ' ἀπάνευϑε δύω σκοποὶ ἥατο λαῶν Abwärts saßen indes zween spähende Wächter des Volkes,
δέγμενοι, ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς. Harrend, wann sie erblickten die Schaf' und gehörneten Rinder.
οἳ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ' ἅμ' ἕποντο νομῆες 525 Bald erschienen die Herden, von zween Feldhirten begleitet,
τερπόμενοι σύριγξι· δόλον δ' οὔ τι προνόησαν. Welche, den Trug nicht ahndend, mit Flötenklang sich ergötzten.
οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ' ἔπειτα Schnell auf die Kommenden stürzt' aus dem Hinterhalte die Heerschar,
τάμνοντ' ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ Raubt' und trieb die Herden hinweg, der gehörneten Rinder
ἀργεννῶν ὀίων, κτεῖνον δ' ἔπι μηλοβοτῆρας. Und weißwolligen Schaf', und erschlug die begleitenden Hirten.
οἳ δ' ὡς οὖν ἐπύϑοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν 530 Jene, sobald sie vernahmen das laute Getös' um die Rinder,
εἰράων προπάροιϑε καϑήμενοι, αὐτίκ' ἐφ' ἵππων Welche die heiligen Tore belagerten; schnell auf die Wagen
βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαϑον, αἶψα δ' ἵκοντο. Sprangen sie, stürmten in fliegendem Lauf, und erreichten sie plötzlich.
στησάμενοι δ' ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ' ὄχϑας, Alle gestellt nun schlugen sie Schlacht um die Ufer des Baches,
βάλλον δ' ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. Und hin flogen und her die ehernen Kriegeslanzen.
ἒν δ' Ἔρις ἒν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἒν δ' ὀλοὴ Κὴρ 535 Zwietracht tobt' und Tumult ringsum, und des Jammergeschicks Ker,
ἄλλον ζωὸν ἔχουσα νεούτατον ἄλλον ἄουτον, Die dort lebend erhielt den Verwundeten, jenen vor Wunden
ἄλλον τεϑνηῶτα κατὰ μόϑον ἕλκε ποδοῖιν· Sicherte, jenen entseelt durch die Schlacht hinzog an den Füßen;
εἷμα δ' ἔχ' ἀμφ' ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν. Und ihr Gewand um die Schulter war rot vom Blute der Männer.
ὡμίλευν δ' ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ' ἐμάχοντο, Gleich wie lebende Menschen durchschalteten diese die Feldschlacht,
νεκρούς τ' ἀλλήλων ἔρυον κατατεϑνηῶτας. 540 Und entzogen einander die Leichname toter Helden.
    ἒν δ' ἐτίϑει νειὸν μαλακήν, πίειραν ἄρουραν,     Weiter schuf er darauf ein Brachfeld, locker und fruchtbar,
εὐρεῖαν τρίπολον· πολλοὶ δ' ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ Breit, zum Dritten gepflügt; und viel der ackernden Männer
ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνϑα καὶ ἔνϑα. Trieben die Joch' umher, und lenketen hiehin und dorthin.
οἳ δ' ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης, Aber so oft sie kehrend des Ackers Ende gewannen,
τοῖσι δ' ἔπειτ' ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου 545 Reicht' ein Mann den Becher des herzerfreuenden Weines
δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών· τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν' ὄγμους, Jeglichem dar nach der Ordnung; sie wandten sich dann zu den Furchen,
ἱέμενοι νειοῖο βαϑείης τέλσον ἱκέσϑαι. Freudiges Muts, das Ende der tiefen Flur zu erreichen.
ἣ δὲ μελαίνετ' ὄπισϑεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει Aber es dunkelte hinten das Land, und geackertem ähnlich
χρυσείη περ ἐοῦσα· τὸ δὴ πέρι ϑαῦμα τέτυκτο. Schien es, obgleich von Gold: so wunderbar hatt' er's bereitet.
    ἒν δ' ἐτίϑει τέμενος βασιλήιον· ἔνϑα δ' ἔριϑοι 550     Drauf auch schuf er ein Feld tiefwallender Saat, wo die Schnitter
ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες. Mäheten, jeder die Hand mit schneidender Sichel bewaffnet.
δράγματα δ' ἄλλα μετ' ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε, Längs dem Schwad' hinsanken die häufigen Griffe zur Erde;
ἄλλα δ' ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο. Andere banden die Binder mit strohernen Seilen in Garben;
τρεῖς δ' ἄρ' ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν· αὐτὰρ ὄπισϑεν Denn drei Garbenbinder verfolgeten. Hinter den Mähern
παῖδες δραγμεύοντες, ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες, 555 Sammelten Knaben die Griff'; und trugen sie unter den Armen
ἀσπερχὲς πάρεχον. βασιλεὺς δ' ἐν τοῖσι σιωπῇ Rastlos jener daher. Der Herr stillschweigend bei ihnen
σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ' ὄγμου γηϑόσυνος κῆρ. Stand, den Stab in den Händen, am Schwad', und freute sich herzlich.
κήρυκες δ' ἀπάνευϑεν ὑπὸ δρυῒ δαῖτα πένοντο, Abwärts unter der Eiche bereiteten Diener die Mahlzeit,
βοῦν δ' ἱερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον· αἱ δὲ γυναῖκες Rasch um den großen Stier, den sie schlachteten; Weiber indessen
δεῖπνον ἐρίϑοισιν λεύκ' ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον. 560 Streueten weißes Mehl zum labenden Mus für die Ernter.
    ἒν δ' ἐτίϑει σταφυλῇσι μέγα βρίϑουσαν ἀλωὴν     Drauf auch ein Rebengefilde, von schwellendem Weine belastet,
καλὴν χρυσείην· μέλανες δ' ἀνὰ βότρυες ἦσαν· Bildet' er schön aus Gold; doch schwärzlich glänzten die Trauben;
ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν. Und es standen die Pfähle gereiht ans lauterem Silber.
ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ' ἕρκος ἔλασσεν Rings dann zog er den Graben von dunkeler Bläue des Stahles,
κασσιτέρου· μία δ' οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ' αὐτήν, 565 Samt dem Gehege von Zinn. Ein Pfand nur führte zum Rebhain,
τῇ νίσσοντο φορῆες, ὅτε τρυγάοιεν ἀλωήν. Für die Träger zu gehn, in der Zeit der fröhlichen Lese.
παρϑενικαὶ δὲ καὶ ἠίϑεοι ἀταλὰ φρονέοντες Jünglinge nun, aufjauchzend vor Lust, und rosige Jungfrauen
πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν. Trugen die süße Frucht in schöngeflochtenen Körben.
τοῖσιν δ' ἐν μέσσοισι πάις φόρμιγγι λιγείῃ Mitten auch ging ein Knab' in der Schar; aus klingender Leier
ἱμερόεν κιϑάριζε, λίνον δ' ὕπο καλὸν ἄειδεν 570 Lockt' er gefällige Tön', und sang den Reigen von Linos
λεπταλέῃ φωνῇ· τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ Mit hellgellender Stimm'; und ringsum tanzten die andern,
μολπῇ τ' ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο. Froh mit Gesang und Jauchzen und hüpfendem Sprung ihn begleitend.
    ἒν δ' ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρϑοκραιράων.     Eine Herd' auch schuf er darauf hochhauptiger Rinder;
αἱ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε, Einige waren aus Golde geformt, ans Zinne die andern.
μυκηϑμῷ δ' ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομόνδε 575 Laut mit Gebrüll vom Hof' enteilten sie dort auf die Weide,
πὰρ ποταμὸν κελάδοντα, διὰ ῥοδανὸν δονακῆα· Längs dem rauschenden Fluß, der hinabschoß, wankend von Schilfrohr.
χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ' ἐστιχάοντο βόεσσιν Aber goldene Hirten begleiteten emsig die Rinder,
τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο. Vier an der Zahl, auch folgeten neun schnellfüßige Hunde.
σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ' ἐν πρώτῃσι βόεσσιν Zween entsetzliche Löwen, gestürzt in die vordersten Rinder,
ταῦρον ἐρύγμηλον εχέτην· ὃ δὲ μακρὰ μεμυκὼς 580 Faßten den dumpf aufbrummenden Stier; und mit lautem Gebrüll nun
ἕλκετο· τὸν δὲ κύνες μετεκίαϑον ἠδ' αἰζηοί. Ward er geschleift; doch Hund' und Jünglinge folgten ihm schleunig.
τὼ μὲν ἀναρρήξαντε βοὸς μεγάλοιο βοείην Jene, nachdem sie zerrissen die Haut des gewaltigen Stieres,
ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον· οἱ δὲ νομῆες Schlürften die Eingeweid' und das schwarze Blut; und vergebens
αὔτως ἐνδίεσαν ταχέας κύνας ὀτρύνοντες. Scheuchten die Hirten daher, die hurtigen Hund' anhetzend.
οἳ δ' ἦ τοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων, 585 Sie dort zuckten zurück, mit Gebiß zu fassen die Löwen,
ἱστάμενοι δὲ μάλ' ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ τ' ἀλέοντο. Standen genaht, und bellten sie an, doch immer vermeidend.
    ἒν δὲ νομὸν ποίησε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις     Eine Trift auch erschuf der hinkende Feuerbeherrscher,
ἐν καλῇ βήσσῃ, μέγαν οἰῶν ἀργεννάων, Im anmutigen Tal, durchschwärmt von silbernen Schafen,
σταϑμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς. Hirtengeheg' und Hütten zugleich, und schirmende Ställe.
    ἒν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 590     Einen Reigen auch schlang der hinkende Feuerbeherrscher,
τῷ ἴκελον, οἷόν ποτ' ἐνὶ Κνωσῷ εὐρείῃ Jenem gleich, wie vordem in der weitbewohnten Knossos
Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ Ἀριάδνῃ. Dädalos künstlich ersann der lockigen Ariadne.
ἔνϑα μὲν ἠίϑεοι καὶ παρϑένοι ἀλφεσίβοιαι Blühende Jünglinge dort und vielgefeierte Jungfraun
ὠρχεῦντ', ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχοντες. Tanzten den Ringeltanz, an der Hand einander sich haltend.
τῶν δ' αἳ μὲν λεπτὰς ὀϑόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας 595 Schöne Gewand' umschlossen die Jünglinge, hell wie des Öles
εἵατ' ἐυννήτους, ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ· Sanfter Glanz, und die Mädchen verhüllete zarte Leinwand.
καί ῥ' αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας Jegliche Tänzerin schmückt' ein lieblicher Kranz, und den Tänzern
εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων. Hingen goldene Dolche zur Seit' an silbernen Riemen.
οἳ δ' ὁτὲ μὲν ϑρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσιν Kreisend hüpften sie bald mit schöngemessenen Tritten
ῥεῖα μάλ', ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν 600 Leicht herum, so wie oft die befestigte Scheibe der Töpfer
ἑζόμενος κεραμεὺς πειρήσεται, αἴ κε ϑέῃσιν· Sitzend mit prüfenden Händen herumdreht, ob sie auch laufe;
ἄλλοτε δ' αὖ ϑρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισιν. Bald dann hüpften sie wieder in Ordnungen gegeneinander.
πολλὸς δ' ἱμερόεντα χορὸν περιίσταϑ' ὅμιλος Zahlreich stand das Gedräng' um den lieblichen Reigen versammelt,
τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο ϑεῖος ἀοιδὸς Innig erfreut; und zween nachahmende Tänzer im Kreise
φορμίζων· δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ' αὐτοὺς 605 Stimmten an den Gesang, und dreheten sich in der Mitte.
μολπῆς ἐξάρχοντος ἐδίνευον κατὰ μέσσους.     Auch die Gewalt des Stromes Okeanos bildet' er ringsum
    ἒν δ' ἐτίϑει ποταμοῖο μέγα σϑένος Ὠκεανοῖο Strömend am äußersten Rand des schönvollendeten Schildes.
ἄντυγα πὰρ πυμάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο.     Als er den Schild nun bereitet, den ungeheuren und starken;
    αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε. Schuf er anjetzt ihm den Harnisch, den strahlenden, heller denn Feuer;
τεῦξ' ἄρα οἱ ϑώρηκα φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς· 610 Schuf ihm sodann den gewaltigen Helm, der den Schläfen sich anschloß,
τεῦξε δέ οἱ κόρυϑα βριαρὴν κροτάφοις ἀραρυῖαν, Schön und prangend an Kunst; und zog aus Golde den Haarbusch;
καλὴν δαιδαλέην, ἔπι δὲ χρύσεον λόφον ἥκεν· Schuf ihm zuletzt auch Schienen; aus feinem Zinne gegossen.
τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο.     Als nun jedes Gerät vollbracht der hinkende Künstler;
αὐτὰρ ἐπεὶ πάνϑ' ὅπλα κάμε κλυτὸς ἀμφιγυήεις, Nahm er, und legt' es gehäuft vor Achilleus göttliche Mutter.
μητρὸς Ἀχιλλῆος ϑῆκε προπάροιϑεν ἀείρας. 615 Schnell wie ein Habicht herab vom schneebedeckten Olympos
ἣ δ' ἴρηξ ὣς ἄλτο κατ' Οὐλύμπου νιφόεντος, Sprang sie, und trug von Hephästos das schimmernde Waffengeschmeide.
τεύχεα μαρμαίροντα παρ' Ἡφαίστοιο φέρουσα.

 


 


 << zurück weiter >>