Homer
Ilias, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Θ Achter Gesang
    Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ' αἶαν· Eos im Safrangewand' erleuchtete rings nun die Erde,
Ζεὺς δὲ ϑεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος Als der Donnerer Zeus die Unsterblichen rief zur Versammlung
ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. Auf den obersten Gipfel des vielgezackten Olympos.
αὐτὸς δέ σφ' ἀγόρευε, ϑεοὶ δ' ὑπὸ πάντες ἄκουον· Selbst nun begann er den Rat; und die Himmlischen horchten ihm alle.
    »κέκλυτέ μευ, πάντες τε ϑεοὶ πᾶσαί τε ϑέαιναι, 5     Hört mein Wort, ihr Götter umher, und ihr Göttinnen alle,
ὄφρ' εἴπω, τά με ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. Daß ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet.
μήτε τις οὖν ϑήλεια ϑεὸς τό γε μήτε τις ἄρσην Keine der Göttinnen nun erhebe sich, keiner der Götter,
πειράτω διακέρσαι ἐμὸν ἔπος, ἀλλ' ἅμα πάντες Trachtend, wie dies mein Wort er vereitele; sondern zugleich ihr
αἰνεῖτ', ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα. Stimmt ihm bei, daß ich eilig Vollendung schaffe dem Werke!
ὃν δ' ἂν ἐγὼν ἀπάνευϑε ϑεῶν ἐϑέλοντα νοήσω 10 Wen ich jetzt von den Göttern gesondertes Sinnes erkenne,
ἐλϑόντ' ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ Δαναοῖσιν, Daß er geht, und Troer begünstiget, oder Achaier;
πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε· Schmählich geschlagen fürwahr kehrt solcher mir heim zum Olympos!
ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα Oder ich fass' und schwing' ihn hinab in des Tartaros Dunkel,
τῆλε μάλ'. ἧχι βάϑιστον ὑπὸ χϑονός ἐστι βέρεϑρον, Ferne, wo tief sich öffnet der Abgrund unter der Erde:
ἔνϑα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός, 15 Den die eiserne Pforte verschleußt und die eherne Schwelle,
τόσσον ἔνερϑ' Ἀίδεω, ὅσον οὐρανός ἐστ' ἀπὸ γαίης· So weit unter dem Aïs, wie über der Erd' ist der Himmel!
γνώσετ' ἔπειϑ', ὅσον εἰμὶ ϑεῶν κάρτιστος ἁπάντων. Dann vernimmt er, wie weit ich der Mächtigste sei vor den Göttern!
εἰ δ' ἄγε πειρήσασϑε, ϑεοί, ἵνα εἴδετε πάντες· Auf wohlan, ihr Götter, versucht's, daß ihr all' es erkennet,
σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόϑεν κρεμάσαντες Eine goldene Kette befestigend oben am Himmel;
πάντες τ' ἐξάπτεσϑε ϑεοὶ πᾶσαί τε ϑέαιναι· 20 Hängt dann all' ihr Götter euch an, und ihr Göttinnen alle:
ἀλλ' οὐκ ἂν ἐρύσαιτ' ἐξ οὐρανόϑεν πεδίονδε Dennoch zögt ihr nie vom Himmel herab auf den Boden
Ζῆν' ὕπατον μήστωρ', οὐδ' εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε. Zeus den Ordner der Welt, wie sehr ihr rängt in der Arbeit!
ἀλλ' ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐϑέλοιμι ἐρύσσαι, Aber sobald auch mir im Ernst es gefiele zu ziehen;
αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμ' αὐτῇ τε ϑαλάσσῃ. Selbst mit der Erd' euch zög' ich empor, und selbst mit dem Meere;
σειρὴν μέν κεν ἔπειτα περὶ ῥίον Οὐλύμποιο 25 Und die Kette darauf um das Felsenhaupt des Olympos
δησαίμην, τὰ δέ κ' αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο. Bänd' ich fest, daß schwebend das Weltall hing' in der Höhe!
τόσσον ἐγὼ πέρι τ' εἰμὶ ϑεῶν πέρι τ' εἴμ' ἀνϑρώπων.« So weit rag' ich vor Göttern an Macht, so weit vor den Menschen!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ     Jener sprach's; doch alle verstummten umher, und schwiegen,
μῦϑον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν. Hoch das Wort anstaunend; denn kraftvoll hatt' er geredet.
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· 30 Endlich erwiderte Zeus' blauäugige Tochter Athene:
    »ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,     Unser Vater Kronion, o du, der Gebietenden höchster,
εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν, ὅ τοι σϑένος οὐκ ἐπιεικτόν· Wohl ja erkennen auch wir, wie an Macht unbezwinglich du waltest.
ἀλλ' ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεϑ' αἰχμητάων, Aber es jammern uns der Danaer streitbare Völker,
οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. Welche das böse Geschick nunmehr vollendend verschwinden.
ἀλλ' ἦ τοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεϑ', ὡς σὺ κελεύεις· 35 Dennoch entziehn wir hinfort dem Gefecht uns, wenn du gebietest;
βουλὴν δ' Ἀργεΐοις ὑποϑησόμεϑ', ἥ τις ὀνήσει, Rat nur wollen wir geben den Danaern, welcher gedeihe,
ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.« Daß nicht all' hinschwinden vor deinem gewaltigen Zorne.
    τὴν δ' ἐπιμειδήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·     Lächelnd erwiderte drauf der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»ϑάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέκος· οὔ νύ τι ϑυμῷ Fasse dich, Tritogeneia, mein Töchterchen! Nicht mit des Herzens
πρόφρονι μυϑέομαι, ἐϑέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι.« 40 Meinung sprach ich das Wort; ich will dir freundlich gesinnt sein!
    ὣς εἰπὼν ὑπ' ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ' ἵππω     Jener sprach's und schirrt' in das Joch erzhufige Rosse,
ὠκυπέτα, χρυσῇσιν ἐϑείρῃσιν κομάοντε· Stürmendes Flugs, umwallt von goldener Mähne die Schultern;
χρυσὸν δ' αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ' ἱμάσϑλην Selbst dann hüllt' er in Gold sich den Leib, und faßte die Geißel,
χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ' ἐπεβήσετο δίφρου. Schön aus Golde gewirkt, und trat in den Sessel des Wagens.
μάστιξεν δ' ἐλάειν· τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσϑην 45 Treibend schwang er die Geißel, und rasch hinflogen die Rosse,
μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. Zwischen der Erd' einher und dem sternumleuchteten Himmel.
Ἴδην δ' ἵκανεν πολυπίδακα, μητέρα ϑηρῶν, Schnell den Ida erreicht' er, den quelligen Nährer des Wildes,
Γάργαρον· ἔνϑα δέ οἱ τέμενος βωμός τε ϑυήεις. Gargaros, wo ihm pranget ein Hain und duftender Altar.
ἔνϑ' ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε Dort nun hielt der Vater des Menschengeschlechts und der Götter,
λύσας ἐξ ὀχέων, κάτα δ' ἠέρα πουλὺν ἔχευεν· 50 Löste die Rosse vom Wagen, und breitete dichtes Gewölk aus.
αὐτὸς δ' ἐν κορυφῇσι καϑέζετο κύδεϊ γαίων, Selber setzt' er nunmehr auf die Höhe sich, freudiges Trotzes,
εἰσοράων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν. Und umschaute der Troer Stadt, und die Schiffe Achaias.
    οἳ δ' ἄρα δεῖπνον ἕλοντο κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ     Jene nun nahmen das Mahl, die hauptumlockten Achaier,
ῥίμφα κατὰ κλισίας, ἀπὸ δ' αὐτοῦ ϑωρήσσοντο. Rasch in den Zelten umher, und hüllten sodann ihr Geschmeid' um.
Τρῶες δ' αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἀνὰ πτόλιν ὡπλίζοντο 55 So auch dort die Troer in Ilios faßten die Waffen,
παυρότεροι· μέμασαν δὲ καὶ ὣς ὑσμῖνι μάχεσϑαι Weniger zwar, doch entbrannt zum blutigen Kampf der Entscheidung,
χρειοῖ ἀναγκαίῃ, πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν. Durch hartdringende Not; denn es galt für Weiber und Kinder.
πᾶσαι δ' ὠίγνυντο πύλαι, ἐκ δ' ἔσσυτο λαός, Ringsum standen geöffnet die Tor', und es stürzte das Kriegsheer,
πεζοί ϑ' ἱππῆές τε· πολὺς δ' ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. Streiter zu Fuß und zu Wagen, hinaus mit lautem Getümmel.
οἳ δ' ὅτε δή ῥ' ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο, 60     Als sie nunmehr anstrebend auf einem Raum sich begegnet;
σύν ῥ' ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ' ἔγχεα καὶ μένε' ἀνδρῶν Trafen zugleich Stierhäut', und Speere zugleich, und die Kräfte
χαλκεοϑωρήκων· ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι Rüstiger Männer in Erz; und die hochgenabelten Schilde
ἔπληντ' ἀλλήλῃσι, πολὺς δ' ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. Naheten dichtgedrängt; und umher stieg lautes Getös' auf.
ἔνϑα δ' ἅμ' οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν Jetzo erscholl Wehklagen und Siegsgeschrei miteinander,
ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ' αἵματι γαῖα. 65 Würgender dort und Erwürgter; und Blut umströmte die Erde.
    ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,     Weil noch Morgen es war, und der heilige Tag emporstieg;
τόφρα μάλ' ἀμφοτέρων βέλε' ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός. Hafteten jegliches Heeres Geschoss', und es sanken die Völker.
ἦμος δ' ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει, Aber nachdem die Sonne den Mittagshimmel erstiegen;
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα· Jetzo streckte der Vater empor die goldene Waage,
ἐν δ' ετίϑει δύο κῆρε τανηλεγέος ϑανάτοιο, 70 Legt' in die Schalen hinein zwei finstere Todeslose,
Τρώων ϑ' ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, Trojas reisigem Volk und den erzumschirmten Achaiern,
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ' αἴσιμον ἦμαρ Ἀχαιῶν. Faßte die Mitt', und wog: da lastete schnell der Achaier
αἱ μὲν Ἀχαιῶν κῆρες ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ Schicksalstag, daß die Schale zur nahrungsprossenden Erde
ἑζέσϑην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερϑεν. Niedersank, und der Troer zum weiten Himmel emporstieg.
αὐτὸς δ' ἐξ Ἴδης μεγάλ' ἔκτυπε, δαιόμενον δὲ 75 Laut vom Ida herab nun donnert' er, und sein entbrannter
ἧκε σέλας μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν· οἳ δὲ ἰδόντες Strahl durchzuckte das Heer der Danaer; jen' ihn erblickend
ϑάμβησαν, καὶ πάντας ὕπο χλωρὸν δέος εἷλεν. Starreten auf, und alle durchschauerte bleiches Entsetzen.
    ἔνϑ' οὔτ' Ἰδομενεὺς τλῆ μιμνέμεν οὔτ' Ἀγαμέμνων, Nicht Idomeneus selber verweilt itzt, nicht Agamemnon,
οὔτε δύ' Αἴαντες μενέτην ϑεράποντες Ἄρηος. Nicht die Ajas wagten zu stehn, die Genossen des Ares.
Νέστωρ οἶος ἔμιμνε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν, 80 Nestor allein noch stand, der gerenische Hort der Achaier,
οὔ τι ἑκών, ἀλλ' ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ Ungern, weil ihm verletzt war ein Roß: das traf mit dem Pfeile
δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠυκόμοιο Alexandros der Held, der lockigen Helena Gatte,
ἄκρην κὰκ κορυφήν, ὅϑι τε πρῶται τρίχες ἵππων Grad' in die Scheitel des Haupts, wo zuerst die Mähne der Rosse
κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν· Vorn dem Schädel entwächst, und am tödlichsten ist die Verwundung.
ἀλγήσας δ' ἀνέπαλτο, βέλος δ' εἰς ἐγκέφαλον δῦ, 85 Angstvoll bäumt' es empor, weil tief der Pfeil ins Gehirn drang,
σὺν δ' ἵππους ἐτάραξε κυλινδόμενος περὶ χαλκῷ. Und verwirrte die Ross', um das Erz in der Wunde sich wälzend.
ὄφρ' ὁ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνεν Während der Greis die Stränge dem Nebenroß mit dem Schwerte
φασγάνῳ ἀίσσων, τόφρ' Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι Abzuhaun sich erhub; kam Hektors schnelles Gespann ihm
ἦλϑον ἀν' ἰωχμόν, ϑρασὺν ἡνίοχον φορέοντες Durch die Verfolgung daher, mit dem unerschrockenen Lenker,
Ἕκτορα· καί νύ κεν ἔνϑ' ὁ γέρων ἀπὸ ϑυμὸν ὄλεσσεν. 90 Hektor! Dort nun hätte der Greis sein Leben verloren,
εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης· Wenn nicht schnell ihn bemerkt der Rufer im Streit Diomedes.
σμερδαλέον δ' ἐβόησεν ἐποτρύνων Ὀδυσῆα· Furchtbar jetzt ausrufend, ermahnt' er so den Odysseus:
    »διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ,     Edler Laertiad', erfindungsreicher Odysseus,
πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὣς ἐν ὁμίλῳ, Wohin fliehst du, den Rücken gewandt, wie ein Feiger im Schwarme?
μή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἒν δόρυ πήξῃ. 95 Daß nur keiner den Speer dir Fliehenden heft' in die Schulter!
ἀλλὰ μέν', ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα.« Bleib doch, und hilf vom Greise den schrecklichen Mann mir entfernen!
    ὣς ἔφατ'· οὐ δ' ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.     Jener sprach's; nicht hörte der herrliche Dulder Odysseus,
ἀλλὰ παρήιξεν κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν. Sondern er stürmte vorbei zu den räumigen Schiffen Achaias.
Τυδεΐδης δ' αὐτός περ ἐὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη, Doch der Tydeid', auch selber allein, drang kühn in den Vorkampf,
στῆ δὲ πρόσϑ' ἵππων Νηληιάδαο γέροντος 100 Stellte sich nun vor die Rosse des neleiadischen Greises,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »ὦ γέρον, ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί·     Wahrlich, o Greis, sehr hart umdrängen dich jüngere Männer!
σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει, Deine Kraft ist gelöst, und mühsames Alter beschwert dich;
ἠπεδανὸς δέ νύ τοι ϑεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι. Auch ist schwach dein Wagengefährt, und ermüdet die Rosse.
ἀλλ' ἄγ' ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι 105 Auf denn, zu meinem Geschirr erhebe dich, daß du erkennest,
οἷοι Τρώιοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο Wie doch troische Rosse gewandt sind, durch die Gefilde
κραιπνὰ μάλ' ἔνϑα καὶ ἔνϑα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσϑαι, Dort zu sprengen und dort, in Verfolgungen und in Entfliehung:
οὕς ποτ' ἀπ' Αἰνείαν ἑλόμην μήστωρα φόβοιο. Die ich jüngst von Äneias errang, dem Schreckengebieter.
τούτω μὲν ϑεράποντε κομείτων τώδε δὲ νῶι Jene laß den Gefährten zur Obhut; wir mit den Meinen
Τρωσὶν ἔφ' ἱπποδάμοις ἰϑύνομεν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ 110 Wollen den reisigen Troern entgegen gehn, daß auch Hektor
εἴσεται, εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν.« Lern', ob mir selber vielleicht auch wüte der Speer in den Händen!
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·     Sprach's; und ihm folgete gern der gerenische reisige Nestor.
Νεστορέας μὲν ἔπειϑ' ἵππους ϑεράποντε κομείτην Jetzt die nestorischen Rosse besorgeten beide Gefährten,
ἴφϑιμος Σϑένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ, Sthenelos, tapferes Muts, und Eurymedon, glühend vor Ehrsucht.
τὼ δ' εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ἅρματα βήτην. 115 Jene dann traten zugleich in das rasche Geschirr Diomedes'.
Νέστωρ δ' ἐν χείρεσσι λάβ' ἡνία σιγαλόεντα, Nestor faßt' in die Hände die purpurschimmernden Zügel,
μάστιξεν δ' ἵππους· τάχα δ' Ἕκτορος ἄγχι γένοντο. Schwang dann die Geißel zum Lauf; und bald erreichten sie Hektor.
τοῦ δ' ἰϑὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός· Ihm, wie er grad' andrang, entsandte den Speer Diomedes;
καὶ τοῦ μέν ῥ' ἀφάμαρτεν, ὃ δ' ἡνίοχον ϑεράποντα Und er verfehlt' ihn zwar; doch dem wagenlenkenden Diener,
υἱὸν ὑπερϑύμου Θηβαίου Ἠνιοπῆα 120 Jenem Eniopeus, dem Sohn des erhabnen Thebäos,
ἵππων ἡνί' ἔχοντα βάλε στῆϑος παρὰ μαζόν. Als er hielt das Gezäum, durchschoß er die Brust an der Warze;
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι Und er entsank dem Geschirr, und zurück ihm zuckten die Rosse,
ὠκύποδες· τοῦ δ' αὖϑι λύϑη ψυχή τε μένος τε. Fliegendes Laufs; ihm aber erlosch der Geist und die Stärke.
Ἕκτορα δ' αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο. Hektors Seele durchdrang der bittere Schmerz um den Lenker;
τὸν μὲν ἔπειτ' εἴασε, καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 125 Dennoch ließ er ihn dort, wie sehr er traurte des Freundes,
κεῖσϑαι, ὃ δ' ἡνίοχον μέϑεπε ϑρασύν· οὐδ' ἄρ' ἔτι δὴν Liegen; und forscht', ob irgend ein mutiger Lenker erschiene;
ἵππω δευέσϑην σημάντορος· αἶψα γὰρ εὗρεν Und nicht lang' ihm entbehrten die Rosse der Hut, denn er fand nun
Ἱφιτίδην Ἀρχεπτόλεμον ϑρασύν, ὅν ῥα τόϑ' ἵππων Iphitos' mutigen Sohn Archeptolemos: eilend ihn hieß er
ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν. Steigen ins rasche Geschirr, und reicht' in die Hand ihm die Zügel.
    ἔνϑα κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο 130     Jetzt wär' entschieden der Kampf und unheilbare Taten vollendet,
καί νύ κε σήκασϑεν κατὰ Ἴλιον ἠύτε ἄρνες, Und sie zusammengescheucht in Ilios, gleich wie die Lämmer;
εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. Schauete nicht der Vater des Menschengeschlechts und der Götter.
βροντήσας δ' ἄρα δεινὸν ἀφῆκ' ἀργῆτα κεραυνόν, Furchtbar erscholl sein Donner daher, und der leuchtende Strahl schlug
κὰδ δὲ πρόσϑ' ἵππων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε· Schmetternd hinab in den Grund vor dem raschen Gespann Diomedes:
δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο ϑεείου καιομένοιο, 135 Schrecklich lodert' empor die schweflichte Flamme des Himmels;
τὼ δ' ἵππω δείσαντε καταπτήτην ὑπ' ὄχεσφιν. Und wild bebten in Angst die Rosse zurück vor dem Wagen.
Νέστορα δ' ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα· Nestors Hand entsanken die purpurschimmernden Zügel,
δεῖσε δ' ὅ γ' ἐν ϑυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπεν· Und er erschrak im Herzen, und sprach zum Held Diomedes:
    »Τυδεΐδη, ἄγε δὴ αὖτε φόβονδ' ἔχε μώνυχας ἵππους.     Tydeus' Sohn, auf! wende zur Flucht die stampfenden Rosse!
ἢ οὐ γιγνώσκεις, ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ' ἀλκή; 140 Oder erkennest du nicht, daß Zeus nicht Sieg dir gewähret?
νῦν μὲν γὰρ τούτῳ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει Jetzo zwar wird jener von Zeus Kronion verherrlicht,
σήμερον· ὕστερον αὖτε καὶ ἡμῖν, αἴ κ' ἐϑέλῃσιν, Heut'; doch künftig werden wir selbst auch, wenn's ihm gelüstet,
δώσει. ἀνὴρ δέ κεν οὔ τι Διὸς νόον εἰρύσσαιτο, Wieder geehrt! Darf keiner doch Zeus' Ratschlüsse verhindern,
οὐδὲ μάλ' ἴφϑιμος, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν.« Nicht der Gewaltigste Selbst; denn er ist mächtig vor allen!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης· 145     Ihm antwortete drauf der Rufer im Streit Diomedes:
»ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες, Wahrlich, o Greis, du hast wohlziemende Worte geredet;
ἀλλὰ τόδ' αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ ϑυμὸν ἱκάνει· Aber ein heftiger Schmerz durchdringt mir die Tiefe des Herzens!
Ἕκτωρ γάρ ποτε φήσει ἐνὶ Τρώεσσ' ἀγορεύων· Hektor sagt nun hinfort in des troischen Volkes Versammlung:
›Τυδεΐδης ὑπ' ἐμεῖο φοβεύμενος ἵκετο νῆας.‹ Tydeus' Sohn ist vor mir hinabgeflohn zu den Schiffen!
ὥς ποτ' ἀπειλήσει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χϑών.« 150 Also trotzt er hinfort; dann reiße sich weit mir die Erd' auf!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·     Ihm antwortete drauf der gerenische reisige Nestor:
»ὤ μοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες. Wehe mir, Tydeus' Sohn, des Feurigen, welcherlei Rede!
εἴ περ γάρ σ' Ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει, Denn wofern dich Hektor auch feig' einst nennet und kraftlos,
ἀλλ' οὐ πείσονται Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες Niemals glauben ihm doch die Troer und Dardanionen,
καὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαϑύμων ἀσπιστάων, 155 Oder die Fraun der Troer, der schildgewappneten Streiter,
τάων ἐν κονίῃσι βάλες ϑαλεροὺς παρακοίτας.« Welchen umher in den Staub die blühenden Männer du strecktest.
    ὣς ἄρα φωνήσας φύγαδ' ἔτραπε μώνυχας ἵππους     Jener sprach's, und wandte zur Flucht die stampfenden Rosse
αὖτις ἀν' ἰῳχμόν· ἔπι δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ Durch die Verfolgung zurück; nach stürmeten Troer und Hektor
ἠχῇ ϑεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο. Mit graunvollem Geschrei, und schütteten herbe Geschosse.
τῷ δ' ἔπι μακρὸν ἄυσε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ· 160 Aber es rief lauttönend der helmumflatterte Hektor:
    »Τυδεΐδη, πέρι μέν σε τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι     Tydeus' Sohn, dich ehrten die reisigen Helden Achaias
ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν· Hoch an Sitz, und an Fleisch, und vollgegossenen Bechern.
νῦν δέ σ' ἀτιμήσουσι· γυναικὸς ἄρ' ἀντὶ τέτυξο. Künftig verachten sie dich; wie ein Weib erscheinest du jetzo!
ἔρρε, κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο Fort, du zagendes Mädchen! denn nie, mich selber vertreibend,
πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι οὐδὲ γυναῖκας 165 Steigst du die Mauren hinan von Ilios, oder entführest
ἄξεις ἐν νήεσσι· πάρος τοι δαίμονα δώσω.« Uns die Weiber im Schiff; zuvor dir send' ich den Dämon!
    ὣς φάτο· Τυδεΐδης δὲ διάνδιχα μερμήριξεν,     Jener sprach's; da erwog mit wankendem Sinn Diomedes,
ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασϑαι. Ob er die Ross' umlenkt', und kühn entgegen ihm kämpfte.
τρὶς μὲν μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν, Dreimal sann er umher in des Herzens Geist und Empfindung;
τρὶς δ' ἄρ' ἀπ' Ἰδαίων ὀρέων κτύπε μητίετα Ζεὺς 170 Dreimal erscholl vom Ida das Donnergetön des Kronion,
σῆμα τιϑείς, Τρώεσσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην. Trojas Volk ankündend der Schlacht abwechselnden Siegsruhm.
Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρόν ἀύσας· Hektor anjetzt ermahnte mit lautem Rufe die Troer:
    »Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί,     Troer, und Lykier ihr, und Dardaner, Kämpfer der Nähe,
ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. Seid nun Männer, o Freund', und gedenkt des stürmenden Mutes!
γιγνώσκω δ', ὅτι μοι πρόφρων κατένευσε Κρονίων 175 Denn ich erkenne, wir mir voll Huld zuwinkte Kronion
νίκην καὶ μέγα κῦδος, ἀτὰρ Δαναοῖσί γε πῆμα. Sieg und erhabenen Ruhm, doch Schmach den Achaiern und Unheil.
νήπιοι, οἳ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανάοντο Törichte, welche nunmehr zum Schutz sich erfanden die Mauer,
ἀβλήχρ' οὐδενόσωρα· τὰ δ' οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει, Schwach und verachtungswert, die nichts vor meiner Gewalt ist!
ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερϑορέονται ὀρυκτήν. Denn mir springen die Rosse mit Leichtigkeit über den Graben!
ἀλλ' ὅτε κεν δὴ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι γένωμαι, 180 Aber sobald ich dort den gebogenen Schiffen genahet,
μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηίοιο γενέσϑω, Dann gedenke man wohl für brennendes Feuer zu sorgen;
ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω, κτείνω δὲ καὶ αὐτοὺς Daß ich die Schiff' anzünde mit Glut, und sie selber ermorde,
[Ἀργεΐους παρὰ νηυσὶν ἀτυζομένους ὑπὸ καπνοῦ].« Argos' Söhn' um die Schiffe, betäubt im Dampfe des Brandes!
    ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·     Jener sprach's; und die Ross' ermahnet' er, laut ausrufend:
»Ξάνϑε τε καὶ σύ, Πόδαργε, καὶ Αἴϑων Λάμπε τε δῖε, 185 Xanthos, und du Podargos, und mutiger Lampos, und Äthon,
νῦν μοι τὴν κομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν μάλα πολλὴν Jetzt die reichliche Pflege vergeltet mir, welche mit Sorgfalt
Ἀνδρομάχη ϑυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος Euch Andromache gab, des hohen Eëtions Tochter;
ὑμῖν πὰρ προτέροισι μελίφρονα πυρὸν ἔϑηκεν Da sie zuerst vor euch den lieblichen Weizen geschüttet,
οἶνόν τ' ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε ϑυμὸς ἀνώγοι, Auch des Weines gemischt, nach Herzenswunsche zu trinken,
ἢ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ ϑαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι. 190 Eher denn mir, der doch ihr blühender Gatte sich rühmet!
ἀλλ' ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον, ὄφρα λάβωμεν Auf denn, mit großer Gewalt, und verfolget sie: daß wir erobern
ἀσπίδα Νεστορέην, τῆς νῦν κλέος οὐρανὸν ἵκει, Nestors strahlenden Schild, des Ruhm nun reichet zum Himmel,
πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τε καὶ αὐτήν· Golden sei die Wölbung umher, und die Stangen des Schildes;
αὐτὰρ ἀπ' ὤμοιιν Διομήδεος ἱπποδάμοιο Auch herab von der Schulter dem reisigen Held Diomedes
δαιδάλεον ϑώρηκα, τὸν Ἥφαιστος κάμε τεύχων. 195 Jenen künstlichen Harnisch, den selbst Hephästos geschmiedet!
εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἐελποίμην κεν Ἀχαιοὺς Würd' uns solches ein Raub, dann hofft' ich wohl, die Achaier
αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠκειάων.« Möchten die Nacht noch steigen in leichthinsegelnde Schiffe!
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· νεμέσησε δὲ πότνια Ἥρη.     Also jauchzet' er laut; da zürnt' ihm die Herrscherin Here,
σείσατο δ' εἰνὶ ϑρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον, Wandte sich heftig im Thron, und erschütterte weit den Olympos.
καί ῥα Ποσειδάωνα μέγαν ϑεὸν ἀντίον ηὔδα· 200 Drauf zu Poseidaon, dem mächtigen Gotte begann sie:
    »ὢ πόποι, ἐννοσίγαι' εὐρυσϑενές, οὐδέ νυ σοί περ     Wehe mir, Erderschüttrer, Gewaltiger, wenden auch dir nicht
ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ ϑυμός; Argos sinkende Scharen das Herz im Busen zu Mitleid?
οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ' ἀνάγουσιν Bringen sie doch gen Ägä und Helike dir der Geschenke
πολλά τε καὶ χαρίεντα· σὺ δέ σφισι βούλεο νίκην. Viel' und erfreuende stets! O gönne du ihnen den Sieg nun!
εἴ περ γάρ κ' ἐϑέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοί, 205 Denn wenn wir nur wollten, der Danaer sämtliche Helfer,
Τρῶας ἀπώσασϑαι καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζῆν, Trojas Volk wegdrängen, und Zeus dem Donnerer steuern;
αὐτοῦ κ' ἔνϑ' ἀκάχοιτο καϑήμενος οἶος ἐν Ἴδῃ.« Traun bald säß' er daselbst sich einsam härmend auf Ida!
    τὴν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη κρείων ἐνοσίχϑων·     Unmutsvoll nun begann der Erderschüttrer Poseidon:
»Ἥρη ἀπτοεπές, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; Welch ein Wort, o Here, Verwegene, hast du geredet!
οὐκ ἂν ἐγώ γ' ἐϑέλοιμι Διὶ Κρονίωνι μάχεσϑαι 210 Nimmermehr verlang' ich mit Zeus Kronion zu kämpfen,
ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν.« Ich und die anderen hier; denn er ist mächtig vor allen!
    ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.     Also redeten jen' im Wechselgespräch miteinander.
τῶν δ', ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργεν, Dort so weit von den Schiffen zum Wall und Graben sich hinstreckt,
πλῆϑεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων Voll war's rings von Rossen und schildgewappneten Männern,
εἰλομένων· εἴλει δὲ ϑοῷ ἀτάλαντος Ἄρηι 215 Dichtgedrängt; denn es drängte, dem stürmenden Ares vergleichbar,
Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. Hektor, Priamos' Sohn, nachdem Zeus Ruhm ihm gewährte.
καί νύ κ' ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ νῆας ἐίσας, Und nun hätt' er verbrannt in lodernder Flamme die Schiffe,
εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκ' Ἀγαμέμνονι πότνια Ἥρη Legete nicht Agamemnon ins Herz die erhabene Here,
αὐτῷ ποιπνύσαντι ϑοῶς ὀτρῦναι Ἀχαιούς. Ihm der auch selbst umeilte, die Danaer schnell zu ermuntern.
βῆ δ' ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν 220 Schleunig ging er hinab der Danaer Schiff' und Gezelte,
πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ, Haltend in nervichter Hand den großen purpurnen Mantel,
στῆ δ' ἐπ' Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηὶ μελαίνῃ, Und er betrat des Odysseus' gewaltiges dunkeles Meerschiff,
ἥ ῥ' ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε Welches die Mitt' einnahm daß beiderseits sie vernähmen,
[ἠμὲν ἐπ' Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο Dort zu Ajas Gezelten hinab, des Telamoniden,
ἠδ' ἐπ' Ἀχιλλῆος, τοί ῥ' ἔσχατα νῆας ἐίσας 225 Dort zu des Peleionen, die beid' an den Enden ihr Schiffheer
εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν]· Aufgestellt, hochtrotzend auf Mut und Stärke der Hände.
ἤυσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· Laut erscholl sein durchdringender Ruf in das Heer der Achaier:
    »αἰδώς, Ἀργέιοι, κάκ' ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί·     Schande doch, Argos Volk, ihr Verworfenen, trefflich an Bildung!
πῇ ἔβαν εὐχωλαί, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι; Wo ist jetzo der Ruhm, da wir uns Tapfere priesen;
ἅς, ὁπότ' ἐν Λήμνῳ, κενεαυχέες ἠγοράεσϑε 230 Was ihr vordem in Lemnos mit nichtiger Rede geprahlet,
ἔσϑοντες κρέα πολλὰ βοῶν ὀρϑοκραιράων Schmausend das viele Fleisch der hochgehörneten Rinder,
πίνοντες κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο, Und ausleerend die Krüge, zum Rand mit Weine gefüllet?
Τρώων ἄνϑ' ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος Gegen hundert der Troer, ja selbst zweihundert, vermaß sich
στήσεσϑ' ἐν πολέμῳ· νῦν δ' οὐδ' ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν Jeder im Kampfe zu stehn! Nicht einem auch gelten wir jetzo,
Ἕκτορος, ὅς τάχα νῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ. 235 Hektor, der bald die Schiffe verbrennt in loderndem Feuer!
Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τιν' ἤδη ὑπερμενέων βασιλήων Hast du, o Vater Zeus, je einen gewaltigen König
τῇδ' ἄτῃ ἆσας καί μιν μέγα κῦδος ἀπηύρας; So beladen mit Fluch, und des herrlichen Ruhms ihn beraubet?
οὐ μὲν δή ποτε φημὶ τεὸν περικαλλέα βωμὸν Weißt du doch, wie ich nie vor deinem prangenden Altar
νηὶ πολυκληῖδι παρελϑέμεν ἐνϑάδε ἔρρων· Im vielrudrigen Schiff hinsteuerte, als ich hieherkam;
ἀλλ' ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρί' ἔκηα, 240 Nein auf allen verbrannt' ich der Stiere Fett und die Schenkel,
ἱέμενος Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. Wünschend hinwegzutilgen die festummauerte Troja.
ἀλλά, Ζεῦ, τόδε πέρ μοι ἐπικρήηνον ἐέλδωρ· Aber, o Zeus, gewähre mir doch nur dieses Verlangen:
αὐτοὺς δή περ ἔασον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι Laß uns wenigstens selber errettet sein und entfliehen,
μηδ' οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασϑαι Ἀχαιούς.« Und nicht so hinsinken vor Trojas Macht die Achaier!
    ὣς φάτο· τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα, 245     Jener sprach's; da jammerte Zeus des weinenden Königs;
νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ' ἀπολέσϑαι. Und er winkt' ihm Errettung der Danaer, nicht ihr Verderben.
αὐτίκα δ' αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν, Schnell den Adler entsandt' er, die edelste Vorbedeutung;
νεβρὸν ἔχοντ' ὀνύχεσσι, τέκος ἐλάφοιο ταχείης· Dieser trug in den Klauen ein Kind der flüchtigen Hindin,
πὰρ δὲ Διὸς βωμῷ περικαλλέι κάββαλε νεβρόν, Und vor Zeus' Altar, den prangenden, warf er das Hirschkalb,
ἔνϑα πανομφαίῳ Ζηνὶ ῥέζεσκον Ἀχαιοί. 250 Wo dem enthüllenden Zeus die Danaer pflegten zu opfern.
οἳ δ' ὡς οὖν εἴδονϑ', ὅ τ' ἄρ' ἐκ Διὸς ἤλυϑεν ὄρνις, Jene, sobald sie gesehn, wie von Zeus herschwebte der Vogel,
μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι ϑόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. Drangen gestärkt in der Troer Gewühl, und entbrannten vor Streitlust.
    ἔνϑ' οὔ τις πρότερος Δαναῶν πολλῶν περ ἐόντων     Keiner rühmte sich nun, so viel auch Danaer waren,
εὔξατο Τυδεΐδαο πάρος σχέμεν ὠκέας ἵππους Daß vor Tydeus' Sohn er gelenkt die hurtigen Rosse,
τάφρου τ' ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασϑαι· 255 Vorgesprengt ans dem Graben, und kühn entgegen gekämpfet;
ἀλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν Sondern zuerst den Troern ermordet' er einen der Kämpfer,
Φραδμονίδην Ἀγέλαον· – ὃ μὲν φύγαδ' ἔτραπεν ἵππους· Fradmons' Sohn Agelaos: zur Flucht dort wandt' er die Rosse;
τῷ δὲ μεταστρεφϑέντι μεταφρένῳ ἒν δόρυ πῆξεν Doch dem Gewendeten stieß der Tydeide den Speer in den Rücken,
ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήϑεσφιν ἔλασσεν· Zwischen der Schulterbucht, daß vorn aus dem Busen er vordrang;
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' αὐτῷ 260 Und er entsank dem Geschirr, und es rasselten um ihn die Waffen.
τὸν δὲ μέτ' Ἀτρεΐδαι Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος Hinter ihm Atreus' Söhn', Agamemnon und Menelaos;
τοῖσι δ' ἐπ' Αἴαντες ϑοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν, Drauf die Ajas zugleich, mit trotzigem Mute gerüstet;
τοῖσι δ' ἐπ' Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος Dann Idomeneus selbst, und Idomeneus' Kriegesgenoß auch,
Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρεϊφόντῃ, Held Meriones, gleich dem männermordenden Ares;
τοῖσι δ' ἐπ' Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός. 265 Auch Eurypylos dann, der glänzende Sohn des Euämon;
Τεῦκρος δ' ἔννατος ἦλϑε παλίντονα τόξα τιταίνων, Teukros auch kam der neunte, gespannt den schnellenden Bogen,
στῆ δ' ἄρ' ὑπ' Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο. Hinter des Ajas' Schilde gestellt, des Telamoniden:
ἔνϑ' Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως Oft daß Ajas den Schild ihm hinweghob; aber der Held dort
παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν' ὀιστεύσας ἐν ὁμίλῳ Schaut' umher, und sobald sein Todesgeschoß im Getümmel
βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖϑι πεσὼν ἀπὸ ϑυμὸν ὄλεσσεν, 270 Traf, dann taumelte jener dahin, sein Leben verhauchend;
αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰών, πάις ὣς ὑπὸ μητέρα, δύσκεν Doch er eilte zurück, wie ein Kind an die Mutter sich schmieget,
εἰς Αἴανϑ'· ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύψασκε φαεινῷ. Nah an Ajas gedrängt, der mit strahlendem Schild' ihn bedeckte.
    ἔνϑα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων;     Wen nun traf von den Troern zuerst der untadliche Teukros?
Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ' Ὀφελέστην Erst den Orsilochos traf er, und Ormenos, auch Ophelestes,
Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίϑεον Λυκοφόντην 275 Dätor und Chromios auch, und den göttlichen Held Lykophontes,
καὶ Πολυαιμονίδην Ἀμοπάονα καὶ Μελάνιππον Auch Polyämons Sohn Hamopaon, auch Melanippos:
[πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χϑονὶ πουλυβοτείρῃ]. All' aneinander gestürzt zur nahrungsprossenden Erde.
τὸν δὲ ἰδὼν γήϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων Ihn nun sah mit Freude der Völkerfürst Agamemnon,
τόξου ἄπο κρατεροῦ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας Wie er mit starkem Geschoß die troischen Reihen vertilgte;
στῆ δὲ παρ' αὐτὸν ἰὼν καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν· 280 Nahe trat er hinan, und sprach zu jenem die Worte:
    »Τεῦκρε, φίλη κεφαλή, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν,     Teukros, edelster Freund, Telamonier, Völkergebieter,
βάλλ' οὕτως, αἴ κέν τι φάος Δαναοῖσι γένηαι Triff so fort, und werde der Danaer Licht, und des Vaters
πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ' ἔτρεφε τυτϑὸν ἐόντα Telamon auch, der in Liebe dich nährete, als du ein Kind warst,
καί σε νόϑον περ ἐόντα κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ· Und, der Dienerin Sohn, dich pflegt in seinem Palaste:
τὸν καὶ τηλόϑ' ἐόντα ἐυκλείης ἐπίβησον. 285 Ihn, den Entferneten nun, erhebe zu glänzendem Ruhme!
σοὶ δ' ἐγὼ ἐξερέω, ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται· Denn ich verkündige dir, und das wird wahrlich vollendet.
αἴ κέν μοι δώῃ Ζεύς τ' αἰγίοχος καὶ Ἀϑήνη Wenn mir solches gewährt der Donnerer Zeus und Athene,
Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐυκτίμενον πτολίεϑρον, Ilios auszutilgen, die Stadt voll prangender Häuser;
πρώτῳ τοι μετ' ἐμὲ πρεσβήιον ἐν χερὶ ϑήσω, Werd' ich zuerst nach mir die geehrteste Gabe dir reichen:
ἢ τρίποδ' ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν 290 Ob es ein Dreifuß sei, ob ein rasches Gespann mit dem Wagen,
ἠὲ γυναῖχ', ἥ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι.« Oder ein blühendes Weib, das dir dein Lager besteige.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε Τεῦκρος ἀμύμων·     Jener sprach's; ihm erwiderte schnell der untadliche Teukros:
»Ἀτρεΐδη κύδιστε, τί με σπεύδοντα καὶ αὐτὸν Atreus' Sohn, Ruhmvoller, warum, da ich selber ja strebe,
ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι, ὅση δύναμίς γε πάρεστιν, Treibst du mich an? Nichts wahrlich, so viel die Kraft mir gewähret,
παύομαι, ἀλλ' ἐξ οὗ προτὶ Ἴλιον ὠσάμεϑ' αὐτούς, 295 Zauder' ich; sondern seitdem gen Ilios jene wir drängen,
ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω. Hab' ich feindliche Männer mit zielendem Bogen getötet.
ὀκτὼ δὴ προέηκα τανυγλώχινας ὀιστούς, Acht schon hab' ich versandt der langgespitzten Geschosse,
πάντες δ' ἐν χροῒ πῆχϑεν ἀρηιϑόων αἰζηῶν· Und sie hafteten all' in streitbarer Jünglinge Leibern.
τοῦτον δ' οὐ δύναμαι βαλέειν κύνα λυσσητῆρα.« Jenen nur nicht vermag ich, den wütenden Hund zu erreichen!
    ἦ ῥα, καὶ ἄλλον ὀιστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν 300     Sprach's, und sandt' ein andres Geschoß von der Senne des Bogens,
Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο ϑυμός. Grad' auf Hektor dahin, mit herzlichem Wunsch ihn zu treffen.
καὶ τοῦ μέν ῥ' ἀφάμαρϑ', ὅ δ' ἀμύμονα Γοργυϑίωνα Und er verfehlt' ihn zwar; doch den edlen Gorgythion traf er,
υἱὸν ἐὺν Πριάμοιο κατὰ στῆϑος βάλεν ἰῷ, Priamos' tapferen Sohn, ihm die Brust mit dem Pfeile durchbohrend:
τόν ῥ' ἐξ Αἰσύμηϑεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ Welchen ein Nebenweib, aus Äsyme gewählt, ihm geboren,
καλὴ Καστιάνειρα, δέμας ἐικυῖα ϑεῇσιν. 305 Kastianeira die Schön', an Gestalt den Göttinnen ähnlich.
μήκων δ' ὣς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ' ἐνὶ κήπῳ So wie der Mohn zur Seite das Haupt neigt, welcher im Garten
καρπῷ βριϑομένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν· Steht, von Wuchs belastet, und Regenschauer des Frühlings:
ὣς ἑτέρωσ' ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνϑέν. Also neigt' er zur Seite das Haupt, vom Helme beschweret.
    Τεῦκρος δ' ἄλλον ὀιστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν     Teukros sandt' ein andres Geschoß von der Senne des Bogens
Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο ϑυμός. 310 Grad' auf Hektor dahin, mit herzlichem Wunsch ihn zu treffen.
ἀλλ' ὅ γε καὶ τόϑ' ἅμαρτε, παρέσφηλεν γὰρ Ἀπόλλων· Aber auch jetzt verfehlt' er; denn seitwärts wandt' es Apollon.
ἀλλ' Ἀρχεπτόλεμον ϑρασὺν Ἕκτορος ἡνιοχῆα Archeptolemos nur, dem mutigen Lenker des Hektor,
ἱέμενον πόλεμόνδε βάλε στῆϑος παρὰ μαζόν. Als er sprengt' in die Schlacht, durchschoß er die Brust an der Warze;
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι Und er entsank dem Geschirr, und zurück ihm zuckten die Rosse,
ὠκύποδες· τοῦ δ' αὖϑι λύϑη ψυχή τε μένος τε. 315 Fliegendes Laufs; ihm aber erlosch der Geist und die Stärke.
Ἕκτορα δ' αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο. Hektors Seele durchdrang der bittere Schmerz um den Lenker;
τὸν μὲν ἔπειτ' εἴασε καὶ αχνύμενός περ ἑταίρου, Dennoch ließ er ihn dort, wie sehr er traurte des Freundes.
Κεβριόνην δ' ἐκέλευσεν ἀδελφεὸν ἐγγὺς ἐόντα Schnell nun hieß er den Bruder Kebriones, der ihm genaht war,
ἵππων ἡνί' ἑλεῖν· ὃ δ' ἄρ' οὐκ ἀπίϑησεν ἀκούσας. Nehmen der Rosse Gezäum; und nicht unwillig gehorcht' er.
αὐτὸς δ' ἐκ δίφροιο χαμαὶ ϑόρε παμφανάοντος 320 Aber er selbst entschwang sich dem glänzenden Sessel des Wagens,
σμερδαλέα ἰάχων, ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρί· Mit graunvollem Geschrei, und faßt' in der Rechte den Feldstein,
βῆ δ' ἰϑύς Τεύκρου, βαλέειν δέ ἑ ϑυμὸς ἀνώγει, Drang dann grad' auf Teukros, in heißer Begier ihn zu treffen.
ἦ τοι ὃ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πικρὸν ὀιστόν, Jener hatt' aus dem Köcher ein herbes Geschoß sich gewählet,
ϑῆκε δ' ἐπὶ νευρῇ· τὸν δ' αὖ κορυϑαίολος Ἕκτωρ Und auf die Senne gefügt; da traf der gewaltige Hektor,
αὐερύοντα παρ' ὦμον, ὅϑι κληὶς ἀποέργει 325 Als er die Senn' anzog, ihn am Schlüsselbein auf die Achsel,
αὐχένα τε στῆϑός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν, Zwischen Hals und Brust, wo am tödlichsten ist die Verwundung:
τῇ ῥ' ἐπὶ οἷ μεμαῶτα βάλεν λίϑῳ ὀκριόεντι. Dort den Strebenden traf er mit zackigem Stein des Gefildes,
ῥῆξε δέ οἱ νευρήν, νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ· Und zerriß ihm die Senn'; es erstarrte die Hand an dem Knöchel,
στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. Und er entsank hinknieend, es glitt aus der Hand ihm der Bogen.
Αἴας δ' οὐκ ἀμέλησε κασιγνήτοιο πεσόντος, 330 Doch nicht Ajas vergaß des hingesunkenen Bruders,
ἀλλὰ ϑέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψεν· Sondern umging ihn in Eile, mit großem Schild ihn bedeckend.
τὸν μὲν ἔπειϑ' ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι, Schnell dann bückten sich her zween auserwählte Genossen,
Μηκιστεὺς Ἐχίοιο πάις καὶ δῖος Ἀλάστωρ Echios' Sohn Mekisteus zugleich, und der edle Alastor,
νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα. Die zu den räumigen Schiffen den Schweraufstöhnenden trugen.
    ἂψ δ' αὖτις Τρώεσσιν Ὀλύμπιος ἐν μένος ὦρσεν· 335 Wieder erhob die Troer mit Mut der olympische König.
οἳ δ' ἰϑὺς τάφροιο βαϑείης ὦσαν Ἀχαιούς, Grade zurück an den Graben verdrängten sie nun die Achaier;
Ἕκτωρ δ' ἐν πρώτοισι κίε σϑένεϊ βλεμεαίνων. Hektor drang mit den ersten voran, wutfunkelndes Blickes.
ὡς δ' ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος So wie ein Hund den Eber des Bergwalds, oder den Löwen,
ἅπτηται κατόπισϑε ποσὶν ταχέεσσι διώκων Kühn mit dem Rachen erhascht, den hurtigen Füßen vertrauend,
ἰσχία τε γλουτούς τε ἑλισσόμενόν τε δοκεύῃ, 340 Hinten an Hüft' und Lend', und stets des Gewendeten achtet:
ὣς Ἕκτωρ ὤπαζε κάρη κομάοντας Ἀχαιούς, Also verfolgt' itzt Hektor die hauptumlockten Achaier,
αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δὲ φέβοντο. Immerdar hinstreckend den äußersten; und sie entflohen.
αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν Aber nachdem sie die Pfähle hindurch und den Graben geeilet
φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Τρώων ὑπὸ χερσίν, Fliehend und manchen gestürzt die mordenden Hände der Troer;
οἳ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες, 345 Jetzo hemmeten jene sich dort bei den Schiffen beharrend,
ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι ϑεοῖσιν Und ermahnten einander; und rings mit erhobenen Händen
χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ' εὐχετάοντο ἕκαστος· Betete laut ein jeder zu allen unsterblichen Göttern.
Ἕκτωρ δ' ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους, Hektor tummelt' umher das Gespann schönmähniger Rosse,
Γοργοῦς οἴματ' ἔχων ἠὲ βροτολοιγοῦ Ἄρηος. Graß wir Gorgo an Blick, und der männermordende Ares.
    τοὺς δὲ ἰδοῦσ' ἐλέησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη· 350     Jene nun sah erbarmend die lilienarmige Here,
αἶψα δ' Ἀϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Wandte sich schnell zur Athen', und sprach die geflügelten Worte:
    »ὢ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτι νῶι     Weh mir, o Tochter Zeus' des Donnerers, wollen wir noch nicht
ὀλλυμένων Δαναῶν κεκαδησόμεϑ' ὑστάτιόν περ; Retten das sterbende Volk der Danaer, auch nur zuletzt noch?
οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται Welche das böse Geschick nunmehr vollendend verschwinden,
ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ· ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ' ἀνεκτῶς 355 Unter des einen Gewalt! Da wütet er ganz unerträglich,
Ἕκτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν.« Hektor, Priamos' Sohn, und viel schon tat er des Frevels!
    τὴν δ' αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη·     Drauf antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene:
»καὶ λίην οὗτός γε μένος ϑυμόν τ' ὀλέσειεν, Wohl schon hätte mir dieser den Mut und die Seele verloren,
χερσὶν ὕπ' Ἀργεΐων φϑίμενος ἐν πατρίδι γαίῃ· Unter der Hand der Argeier vertilgt im heimischen Lande;
ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ μαίνεται οὐκ ἀγαϑῇσιν 360 Aber es tobt mein Vater mit übelwollendem Herzen,
σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς· Grausam, und stets unbillig, und jeden Entschluß mir vereitelnd.
οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν Nicht gedenkt er mir dessen, wie oft vordem ich den Sohn ihm
τειρόμενον σώεσκον ὑπ' Εὐρυσϑῆος ἀέϑλων. Rettete, wann er gequält von Eurystheus Kämpfen sich härmte.
ἦ τοι ὃ μὲν κλαίεσκε πρὸς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς Auf zum Himmel weinte der Duldende; aber es sandt' ihm
τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ' οὐρανόϑεν προΐαλλεν. 365 Mich zur Helferin schnell von des Himmels Höhe Kronion.
εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδε' ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν, Hätt' ich doch solches gewußt im forschenden Rate des Herzens,
εὖτέ μιν εἰς Ἀίδαο πυλάρταο προέπεμψεν Als er hinab in Aïs verriegelte Burg ihn gesendet,
ἐξ ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀίδαο, Daß er dem Dunkel entführte den Hund des greulichen Gottes!
οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεϑρα. Niemals wär er entronnen dem stygischen Strom des Entsetzens!
νῦν δ' ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ' ἐξήνυσε βουλάς, 370 Nun bin ich ihm verhaßt; doch den Rat der Thetis vollführt er,
ἥ οἱ γούνατ' ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου Welche die Knie' ihm geherzt, und die Hand zum Kinn ihm erhoben,
λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορϑον. Flehend, daß Ruhm er gewähre dem Städteverwüster Achilleus.
ἔσται μὰν ὅτ' ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ. Aber er nennt mich einmal blauäugiges Töchterchen wieder!
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νῶιν ἐπέντυε μώνυχας ἵππους, Auf, und schirr' uns sofort das Gespann starkhufiger Rosse;
ὄφρ' ἂν ἐγὼ καταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο 375 Weil ich selbst, in den Saal des ägiserschütternden Vaters
τεύχεσιν ἐς πόλεμον ϑωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι Gehend, zum Kampf anlege die Rüstungen: daß ich erkenne,
ἢ νῶι Πριάμοιο πάις κορυϑαίολος Ἕκτωρ Ob uns Priamos' Sohn, der helmumflatterte Hektor,
γηϑήσει προφανέντε ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας, Freuen sich wird, wenn ich plötzlich erschein' in den Pfaden des Treffens.
ἤ τις καὶ Τρώων κορέει κύνας ἠδ' οἰωνοὺς Traun wohl mancher der Troer wird sättigen Hund' und Gevögel
δημῷ καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.« 380 Seines Fettes und Fleisches, gestreckt bei den Schiffen Achaias!
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη·     Sprach's; und willig gehorcht' ihr die lilienarmige Here.
ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους Jene nun eilt' anschirrend die goldgezügelten Rosse,
Ἥρη πρέσβα ϑεά, ϑυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο. Here, die heilige Göttin, erzeugt vom gewaltigen Kronos.
αὐτὰρ Ἀϑηναίη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο Aber Pallas Athene, des Ägiserschütterers Tochter,
πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ' οὔδει 385 Ließ hinsinken das feine Gewand im Palaste des Vaters,
ποικίλον, ὅν ῥ' αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν, Buntgewirkt, das sie selber mit künstlicher Hand sich bereitet.
ἣ δὲ χιτῶν' ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο Drauf in den Panzer gehüllt des schwarzumwölkten Kronions,
τεύχεσιν ἐς πόλεμον ϑωρήσσετο δακρυόεντα· Nahm sie das Waffengeschmeide zur tränenbringenden Feldschlacht.
ἐς δ' ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ' ἔγχος Jetzt in den flammenden Wagen erhub sie sich; nahm dann die Lanze,
βριϑὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 390 Schwer und groß und gediegen, womit sie die Scharen der Helden
ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. Bändiget, welchen sie zürnt, die Tochter des schrecklichen Vaters.
Ἥρη δὲ μάστιγι ϑοῶς ἐπεμαίετ' ἄρ' ἵππους· Here beflügelte nun mit geschwungener Geißel die Rosse;
αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὧραι, Und aufkrachte von selbst des Himmels Tor, das die Horen
τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, Hüteten, welchen der Himmel vertraut ward, und der Olympos,
ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ' ἐπιϑεῖναι· 395 Daß sie die hüllende Wolk' itzt öffneten, jetzo verschlossen.
τῇ ῥα δι' αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους. Dort nun lenkten sie durch die leichtgesporneten Rosse.
    Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηϑεν ἐπεὶ ἴδε, χώσατ' ἄρ' αἰνῶς·     Aber da Zeus vom Ida sie schauete, heftig ergrimmt' er;
Ἶριν δ' ὤτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν· Drauf als Botin entsandt' er die goldgeflügelte Iris:
    »βάσκ' ἴϑι, Ἶρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ' ἔα ἄντην     Eile mir, hurtige Iris, und wende sie, ehe daher sie
ἔρχεσϑ'· οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεϑα πτόλεμόνδε. 400 Kommen; denn unsanft möchten im Kampf wir einander begegnen!
ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται· Denn ich verkündige dir, und das wird wahrlich vollendet.
γυιώσω μέν σφωιν ὑφ' ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, Lähmen werd' ich jenen die hurtigen Ross' an dem Wagen,
αὐτὰς δ' ἐκ δίφρου βαλέω κατά ϑ' ἅρματα ἄξω· Stürzen sie selbst vom Sessel herab, und den Wagen zerschmettern!
οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς Nicht auch einmal in zehn umrollender Jahre Vollendung
ἕλκε' ἀπαλϑήσεσϑον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός· 405 Würden die Wunden geheilt, womit mein Strahl sie gezeichnet:
ὄφρ' εἰδῇ γλαυκῶπις, ὅτ' ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται. Daß mir erkenn' Athene den schrecklichen Kampf mit dem Vater!
Ἥρῃ δ' οὔ τι τόσον νεμεσίζομαι οὐδὲ χολοῦμαι· Minder erregt mir Here des Unmuts, oder des Zornes;
αἰεὶ γάρ μοι ἔωϑεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπω.« Stets ja war sie gewohnt, daß sie einbrach, was ich beschlossen!
    ὣς ἔφατ'· ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,     Jener sprach's; doch Iris, die windschnell eilende Botin,
βῆ δ' ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον. 410 Flog von Idas Gebirg' einher zum großen Olympos.
πρώτῃσιν δὲ πύλῃσι πολυπτύχου Οὐλύμποιο Jetzt am vordersten Tore des vielgebognen Olympos
ἀντομένη κατέρυκε, Διὸς δέ σφ' ἔννεπε μῦϑον· Hielt sie die Kommenden an, und sprach die Worte Kronions:
    »πῇ μέματον, τί σφῶιν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ;     Sagt mir, wohin so eifrig? was wütet das Herz euch im Busen?
οὐκ ἐάει Κρονίδης ἐπαμυνέμεν Ἀργεΐοισιν. Nicht verstattet euch Zeus, der Danaer Volke zu helfen.
ὧδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάις, ᾗ τελέει περ· 415 Denn so droht' euch jetzo der Donnerer, wo er's vollendet:
γυιώσειν μὲν σφῶιν ὑφ' ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, Lähmen werd' er euch beiden die hurtigen Ross' an dem Wagen,
αὐτὰς δ' ἐκ δίφρου βαλέειν κατά ϑ' ἅρματα ἄξειν· Stürzen euch selbst vorn Sessel herab, und den Wagen zerschmettern.
οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς Nicht auch einmal in zehn umrollender Jahre Vollendung
ἕλκε' ἀπαλϑήσεσϑον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός, Würden die Wunden geheilt, womit sein Strahl euch gezeichnet:
ὄφρ' εἰδῇς, γλαυκώπι, ὅτ' ἂν σῷ πατρὶ μάχηαι. 420 Daß du erkennst, Athene, den schrecklichen Kampf mit dem Vater.
Ἥρῃ δ' οὔ τι τόσον νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται, Minder erregt ihm Here des Unmuts, oder des Zornes;
αἰεὶ γάρ οἱ ἔωϑεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπῃ· Stets ja war sie gewohnt, daß sie einbrach, was er beschlossen.
ἀλλὰ σύ γ' αἰνοτάτη, κύον ἀδδεές, εἰ ἐτεόν γε Aber Entsetzliche du, Schamloseste, wenn du in Wahrheit
τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.« Wagst, zum Kampfe mit Zeus den gewaltigen Speer zu erheben!
    ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις· 425     Also sprach, und entfloh die leichthinschwebende Iris.
αὐτὰρ Ἀϑηναίην Ἥρη πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Aber Here begann, und sprach zu Pallas Athene:
    »ὢ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτ' ἐγώ γε     Weh mir, o Tochter Zeus' des Donnerers! länger fürwahr nicht
νῶι ἐῶ Διὸς ἄντα βροτῶν ἕνεκα πτολεμίζειν. Duld' ich es, daß wir Zeus um sterbliche Menschen bekämpfen!
τῶν ἄλλος μὲν ἀποφϑίσϑω ἄλλος δὲ βιώτω, Mag ein anderer sinken in Staub, und ein anderer leben,
ὅς κε τύχῃ· κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ ϑυμῷ 430 Welchen es trifft! Doch jener, nach eigenem Rate beschließend,
Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές.« Richte den Streit der Troer und Danaer, wie es ihm ansteht!
    ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους.     Sprach's, und lenkte zurück das Gespann starkhufiger Rosse.
τῇσιν δ' Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους· Dort nun lösten die Horen die schöngemähneten Rosse;
καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐπ' ἀμβροσίῃσι κάπῃσιν, Diese banden sie fest zu ambrosischen Krippen geführet,
ἅρματα δ' ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανάοντα. 435 Stellten darauf den Wagen empor an schimmernde Wände.
αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ κλισμοῖσι καϑῖζον Jene selbst dann setzten auf goldene Sessel sich nieder,
μίγδ' ἄλλοισι ϑεοῖσι, φίλον τετιημέναι ἦτορ. Unter die anderen Götter, ihr Herz voll großer Betrübnis.
    Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηϑεν ἐύτροχον ἅρμα καὶ ἵππους     Aber Zeus vom Ida im schöngeräderten Wagen
Οὔλυμπόνδε δίωκε, ϑεῶν δ' ἐξίκετο ϑώκους. Trieb zum Olympos die Ross', und kam zu der Götterversammlung.
τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν λῦσε κλυτὸς ἐννοσίγαιος, 440 Dort nun löst' ihm die Rosse der Erderschüttrer Poseidon,
ἅρματα δ' ἂμ βωμοῖσι τίϑει, κατὰ λῖτα πετάσσας· Hub aufs Gestell den Wagen empor, und umhüllt' ihn mit Leinwand.
αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ ϑρόνον εὐρύοπα Ζεὺς Er, dem goldenen Throne genaht, der Ordner der Welt Zeus
ἕζετο, τῷ δ' ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίζετ' Ὄλυμπος. Setzte sich; unter dem Gang' erbebten die Höhn des Olympos.
αἳ δ' οἶαι Διὸς ἀμφὶς Ἀϑηναίη τε καὶ Ἥρη Jene, getrennt von Zeus und allein, Athenäa und Here,
ἥσϑην οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ' ἐρέοντο· 445 Saßen, und wageten nichts zu verkündigen, oder zu fragen.
αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε· Aber er selbst vernahm es in seinem Geist, und begann so:
    »τίφϑ' οὕτω τετίησϑον, Ἀϑηναίη τε καὶ Ἥρη;     Warum seid ihr also betrübt, Athenäa und Here?
οὐ μέν ϑην κάμετόν γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ Doch nicht lange bemüht' euch die männerehrende Feldschlacht,
ὀλλῦσαι Τρῶας, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἔϑεσϑε. Trojas Volk zu verderben, das heftigen Groll euch erregt hat!
πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι, 450 Alle, so weit ich rag' an Gewalt und unnahbaren Händen,
οὐκ ἄν με τρέψειαν ὅσοι ϑεοὶ εἴσ' ἐν Ὀλύμπῳ. Möchten mich nicht abwehren, die Götter gesamt im Olympos!
σφῶιν δὲ πρίν περ τρόμος ἔλλαβε φαίδιμα γυῖα, Doch euch bebten ja eher vor Angst die reizenden Glieder,
πρὶν πόλεμόν τ' ἰδέειν πολέμοιό τε μέρμερα ἔργα. Eh' ihr den Krieg noch gesehn, und die schrecklichen Taten des Krieges.
ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν· Denn ich verkündige nun, und wahrlich wär' es vollendet!
οὐκ ἂν ἐφ' ὑμετέρων ὀχέων, πληγέντε κεραυνῷ, 455 Nimmer in eurem Geschirre, vom Schlag der Donner verwundet,
ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἵκεσϑον ἵν' ἀϑανάτων ἕδος ἐστίν.« Wärt ihr gekehrt zum Olympos, dem Sitz der unsterblichen Götter!
    ὣς ἔφαϑ'· αἳ δ' ἐπέμυξαν Ἀϑηναίη τε καὶ Ἥρη·     Jener sprach's; da murrten geheim Athenäa und Here.
πλησίαι αἵ γ' ἥσϑην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσϑην. Nahe sich saßen sie dort, nur Unheil sinnend den Troern.
ἦ τοι Ἀϑηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπεν, Jene nunmehr blieb schweigend, und redete nichts, Athenäa,
σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει· 460 Eifernd dem Vater Zeus, und ihr tobte das Herz in Erbittrung.
Ἥρῃ δ' οὐκ ἔχαδε στῆϑος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα· Here nur konnte den Zorn nicht bändigen, sondern begann so:
    »αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες;     Welch ein Wort, Kronion, du Schrecklicher, hast du geredet!
εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν, ὅ τοι σϑένος οὐκ ἀλαπαδνόν· Wohl ja erkennen auch wir, wie an Macht unbezwinglich du waltest.
ἀλλ' ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεϑ' αἰχμητάων, Aber es jammern uns der Danaer streitbare Völker,
οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. 465 Welche das böse Geschick nunmehr vollendend verschwinden.
[ἀλλ' ἦ τοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεϑ', εἰ σὺ κελεύεις· Dennoch entziehn wir hinfort dem Gefecht uns, wenn du gebietest;
βουλὴν δ' Ἀργεΐοις ὑποϑησόμεϑ', ἥ τις ὀνήσει, Rat nur wollen wir geben den Danaern, welcher gedeihe,
ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.]« Daß nicht all' hinschwinden vor deinem gewaltigen Zorne.
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·     Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»ἠοῦς δὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κρονίωνα 470 Morgen gewiß noch mehr, du hoheitblickende Here,
ὄψεαι, αἴ κ' ἐϑέλῃσϑα, βοῶπις πότνια Ἥρη, Wirst du schaun, so du willst, den überstarken Kronion
ὀλλύντ' Ἀργεΐων πουλὺν στρατὸν αἰχμητάων· Tilgen ein großes Heer von Achaias Lanzengeübten.
οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος Ἕκτωρ, Denn nicht ruhn soll eher vom Streit der gewaltige Hektor,
πρὶν ὄρϑαι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλείωνα Eh' sich erhebt bei den Schiffen der mutige Renner Achilleus,
ἤματι τῷ, ὅτ' ἂν οἳ μὲν ἐπὶ πρυμνῇσι μάχωνται 475 Jenes Tags, wann dort sie zusammengedrängt um die Steuer
στείνει ἐν αἰνοτάτῳ περὶ Πατρόκλοιο ϑανόντος· Kämpfen in schrecklicher Eng', um den hingesunknen Patroklos.
ὣς γὰρ ϑέσφατόν ἐστι. σέϑεν δ' ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω Also sprach das Verhängnis! Doch dein der Zürnenden acht' ich
χωομένης, οὐδ' εἴ κε τὰ νείατα πείραϑ' ἵκηαι Nichts, und ob du im Zorn an die äußersten Enden entflöhest
γαίης καὶ πόντοιο, ἵν' Ἰαπετός τε Κρόνος τε Alles Lands und des Meers, wo Japetos drunten und Kronos
ἥμενοι οὔτ' αὐγῇς Ὑπερίονος Ἠελίοιο 480 Sitzen, von Helios nie, dem leuchtenden Sohn Hyperions,
τέρποντ' οὔτ' ἀνέμοισι, βαϑὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς· Noch von Winden erfreut; denn tief ist der Tartaros ringsum!
οὐδ' ἢν ἔνϑ' ἀφίκηαι ἀλωμένη, οὐ σεῦ ἐγώ γε Nicht ob auch dort hinschweifend du wandertest, nicht auch ein wenig
σκυζομένης ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο.« Acht' ich der Tobenden doch; weil nichts schamloser denn du ist!
    ὣς φάτο· τὸν δ' οὔ τι προσέφη λευκώλενος Ἥρη.     Sprach's; ihm erwiderte nichts die lilienarmige Here.
ἐν δ' ἔπεσ' Ὠκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο 485 Doch zum Okeanos sank des Helios' leuchtende Fackel,
ἕλκον νύκτα μέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. Ziehend die dunkele Nacht auf die nahrungsprossende Erde.
Τρωσὶν μέν ῥ' ἀέκουσιν ἔδυ φάος, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς Ungern sahn die Troer das tauchende Licht; doch erfreulich
ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυϑε νὺξ ἐρεβεννή. Kam und herzlich erwünscht die finstere Nacht den Achaiern.
    Τρώων αὖτ' ἀγορὴν ποιήσατο φαίδιμος Ἕκτωρ,     Jetzo berief die Troer zum Rat der strahlende Hektor,
νόσφι νεῶν ἀγαγών, ποταμῷ ἔπι δινήεντι, 490 Abgewandt von den Schiffen zum wirbelnden Strome sie führend,
ἐν καϑαρῷ, ὅϑι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος. Wo noch rein das Gefild' aus umliegenden Leichen hervorschien.
ἐξ ἵππων δ' ἀποβάντες ἐπὶ χϑόνα μῦϑον ἄκουον, Alle, den Wagen entstiegen zur Erd' hin, hörten die Rede,
τόν ῥ' Ἕκτωρ ἀγόρευε διίφιλος· ἐν δ' ἄρα χειρὶ Welche nun Hektor begann, der Göttliche: und in der Rechten
ἔγχος ἔχ' ἑνδεκάπηχυ· πάροιϑε δὲ λάμπετο δουρὸς Trug er den Speer, elf Ellen an Läng'; und vorn an dem Schafte
αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος ϑέε πόρκης· 495 Blinkte die eherne Schärf', umlegt mit goldenem Ringe;
τῷ ὅ γ' ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα· Hierauf lehnte sich jener, und sprach die geflügelten Worte:
    »κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ' επίκουροι.     Hört mein Wort, ihr Troer, ihr Dardaner, und ihr Genossen.
νῦν ἐφάμην νῆάς τ' ὀλέσας καὶ πάντας Ἀχαιοὺς Jetzo hofft' ich, verderbend die Schiff' und alle Achaier,
ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν· Siegreich heimzukehren zu Ilios luftigen Höhen;
ἀλλὰ πρὶν κνέφας ἦλϑε, τὸ νῦν ἐσάωσε μάλιστα 500 Doch uns ereilte die Nacht, die jetzt am meisten gerettet
Ἀργεΐους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. Argos Volk und die Schiff' am wogenden Strande des Meeres.
ἀλλ' ἦ τοι νῦν μὲν πειϑώμεϑα νυκτὶ μελαίνῃ Aber wohlan, jetzt wollen der finsteren Nacht wir gehorchen,
δόρπα τ' ἐφοπλισόμεσϑα· ἀτὰρ καλλίτριχας ἵππους Und das Mahl uns bereiten. Die schöngemähneten Rosse
λύσαϑ' ὑπὲξ ὀχέων, παρὰ δέ σφισι βάλλετ' ἐδωδήν. Löst aus dem Joch der Geschirr', und reicht vorschüttend das Futter.
ἐκ πόλιος δ' ἄξεσϑε βόας καὶ ἴφια μῆλα 505 Doch aus der Stadt führt Rinder zum Schmaus' und gemästete Schafe
καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζεσϑε Eilend daher; auch Wein, den herzerfreuenden, bringt uns
σῖτόν τ' ἐκ μεγάρων, ἔπι δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσϑε, Reichlich, und Brot aus den Häusern, und Holz auch leset in Menge:
ὥς κεν παννύχιοι μέσφ' ἠόος ἠριγενείης Daß wir die ganze Nacht bis zum dämmernden Schimmer der Eos
καίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ' εἰς οὐρανὸν ἵκῃ, Feuer brennen durchs Heer, und der Glanz den Himmel erreiche;
μή πως καὶ διὰ νύκτα κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ 510 Daß nicht gar im Finstern die hauptumlockten Achaier
φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ' εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. Uns zu entfliehn versuchen auf weitem Rücken des Meeres,
μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕκηλοι, Wenigstens nicht in Muße die Schiff' und ruhig besteigen;
ἀλλ' ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοϑι πέσσῃ, Nein daß mancher von jenen daheim die Wunde des Pfeiles
βλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντι Oder des scharfen Speers sich lindere, welche den Flüchtling,
νηὸς ἐπιϑρῴσκων, ἵνα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος 515 Springend ins Schiff, noch ereilte; damit auch andre sich scheuen,
Τρωσὶν ἔφ' ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα. Gegen die reisigen Troer das Weh des Krieges zu tragen.
κήρυκες δ' ἀνὰ ἄστυ διίφιλοι ἀγγελλόντων Aber ruft durch die Stadt, ihr Herolde, Freunde Kronions,
παῖδας πρωϑήβας πολιοκροτάφους τε γέροντας Daß die blühenden Knaben und silberhaarigen Greise
λέξασϑαι περὶ ἄστυ ϑεοδμήτων ἐπὶ πύργων· Rings um die Stadt sich lagern, auf gottgebaueten Türmen.
ϑηλύτεραι δὲ γυναῖκες ἐνὶ μεγάροισιν ἑκάστη 520 Aber die zarten Fraun, umher in den Wohnungen jede,
πῦρ μέγα καιόντων· φυλακὴ δέ τις ἔμπεδος ἔστω, Brennen ein mächtiges Feuer; und wachsame Hut sei beständig:
μὴ λόχος εἰσέλϑῃσι πόλιν λαῶν ἀπεόντων. Daß nicht schlau einbreche der Feind, da die Krieger entfernt sind.
ὧδ' ἔστω, Τρῶες μεγαλήτορες, ὡς ἀγορεύω. Also sei's, wie ich red', ihr edelmütigen Troer;
μῦϑος δ', ὃς μὲν νῦν ὑγιής, εἰρημένος ἔστω· Und gesagt ist das Wort, das jetzt ich heilsam geachtet.
τὸν δ' ἠοῦς Τρώεσσι μέϑ' ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. 525 Morgen werd' ich das andre den reisigen Troern verkünden.
εὔχομαι ἐλπόμενος Διί τ' ἄλλοισίν τε ϑεοῖσιν Flehend wünsch' ich, und hoffe zu Zeus und den anderen Göttern,
ἐξελάειν ἐνϑένδε κύνας κηρεσσιφορήτους Endlich hinwegzutreiben die wütenden Hunde des Schicksals,
[οὓς κῆρες φορέουσι μελαινάων ἐπὶ νηῶν]. Welche das Schicksal gebracht auf dunkelen Schiffen des Meeres.
ἀλλ' ἦ τοι ἐπὶ νυκτὶ φυλάξομεν ἡμέας αὐτούς· Auf, und laßt uns die Nacht das Heer sorgfältig bewachen;
πρωὶ δ' ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 530 Aber früh am Morgen, mit ehernen Waffen gerüstet,
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα. Gegen die räumigen Schiff' erheben wir stürmenden Angriff.
εἴσομαι, ἤ κέ μ' ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης Dann will ich sehn, ob Tydeus' gewaltiger Sohn Diomedes
πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἤ κεν ἐγὼ τὸν Mich von den Schiffen zur Mauer hinwegdrängt, oder ich selbst ihn
χαλκῷ δῃώσας ἔναρα βροτόεντα φέρωμαι. Töte mit meinem Erz, und blutige Waffen erbeute.
αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ' ἐμὸν ἔγχος 535 Morgen zeig' uns der Held die Tapferkeit, ob er vor meiner
μείνῃ ἐπερχόμενον· ἀλλ' ἐν πρώτοισιν, ὀίω, Nahenden Lanze besteht. Doch unter den vordersten, mein ich,
κείσεται οὐτηϑείς, πολέες δ' ἀμφ' αὐτὸν ἑταῖροι, Sinkt er dem Stoße der Hand, und viel umher der Genossen,
ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον. εἰ γὰρ ἐγὼν ὣς Wann uns Helios morgen emporstrahlt. O so gewiß nur
εἴην ἀϑάνατος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα, Möcht' ich unsterblich sein, und blühn in ewiger Jugend,
τιοίμην δ' ὡς τίετ' Ἀϑηναίη καὶ Ἀπόλλων, 540 Ehrenvoll, wie geehrt wird Athene selbst und Apollon:
ὡς νῦν ἡμέρη ἥδε κακὸν φέρει Ἀργεΐοισιν.« Als der kommende Tag ein Unheil bringt den Argeiern!
    ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ', ἔπι δὲ Τρῶες κελάδησαν.     Also redete Hektor; und laut herriefen die Troer.
οἳ δ' ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας, Sie nun lösten die Rosse, die schäumenden unter dem Joche,
δῆσαν δ' ἱμάντεσσι παρ' ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος· Banden sie dann mit Riemen, am eigenen Wagen ein jeder.
ἐκ πόλιος δ' ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα 545 Schnell nun führte man Rinder zum Schmaus' und gemästete Schafe
καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζοντο Her aus der Stadt; auch Wein, den herzerfreuenden, trug man
σῖτόν τ' ἐκ μεγάρων, ἔπι δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο, Reichlich, und Brot aus den Häusern, und Holz auch las man in Menge.
[ἔρδον δ' ἀϑανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας]. Und man brachte den Göttern vollkommene Festhekatomben;
κνίσην δ' ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω Und dem Gefild' entwallte der Opferduft in den Himmel,
[ἡδεῖαν, τῆς δ' οὔ τι ϑεοὶ μάκαρες δατέοντο 550 Süßes Geruchs: doch verschmäheten ihn die seligen Götter,
οὐδ' ἔϑελον· μάλα γάρ σφιν ἀπήχϑετο Ἴλιος ἱρὴ Abgeneigt; denn verhaßt war die heilige Ilios jenen,
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο]. Priamos selbst, und das Volk des lanzenkundigen Königs.
οἳ δὲ μέγα φρονέοντες ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας     Sie dort, mutig und stolz, in des Kriegs Abteilung gelagert,
ἥατο παννύχιοι, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά. Saßen die ganze Nacht; und es loderten häufige Feuer.
ὡς δ' ὅτ' ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην 555 Wie wenn hoch am Himmel die Stern' um den leuchtenden Mond her
φαίνετ' ἀριπρεπέα, ὅτε τ' ἔπλετο νήνεμος αἰϑήρ, Scheinen in herrlichem Glanz, wann windlos ruhet der Äther;
ἔκ τ' ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι Hell sind rings die Warten der Berg', und die zackigen Gipfel,
καὶ νάπαι· οὐρανόϑεν δὲ ὑπερράγη ἄσπετος αἰϑήρ, Täler auch; aber am Himmel eröffnet sich endlos der Äther;
πάντα δὲ εἴδεται ἄστρα, γέγηϑε δέ τε φρένα ποιμήν· Alle nun schaut man die Stern', und herzlich freut sich der Hirte.
τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ξάνϑοιο ῥοάων 560 So viel, zwischen des Xanthos Gestad' und den Schiffen Achaias,
Τρώων καιόντων πυρὰ φαίνετο Ἰλιόϑι πρό. Loderten, weit erscheinend vor Ilios, Feuer der Troer.
χίλι' ἄρ' ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο, πὰρ δὲ ἑκάστῳ Tausend Feuer im Feld' entflammten sie; aber an jedem
ἥατο πεντήκοντα σέλαι πυρὸς αἰϑομένοιο. Saßen fünfzig der Männer, im Glanz des lodernden Feuers.
ἵπποι δὲ κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας Doch die Rosse, mit Spelt und gelblicher Gerste genähret,
ἑσταότες παρ' ὄχεσφιν ἐύϑρονον Ἠόα μίμνον. 565 Standen bei ihrem Geschirr, die goldene Früh' erwartend.

 


 


 << zurück