Homer
Ilias, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Η Siebenter Gesang
    Ὣς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕκτωρ, Dieses gesagt, durcheilte das Tor der strahlende Hektor;
τῷ δ' ἅμ' Ἀλέξανδρος κί' ἀδελφεός· ἐν δ' ἄρα ϑυμῷ Auch Alexandros der Bruder enteilete; aber ihr Herz war
ἀμφότεροι μέμασαν πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι. Beiden entbrannt, zu kämpfen den tapferen Kampf der Entscheidung.
ὡς δὲ ϑεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν Wie wenn ein Gott den Schiffern nach sehnlichem Harren den Fahrwind
οὖρον, ἐπεί κε κάμωσιν ἐυξέστῃς ἐλάτῃσιν 5 Sendet, nachdem arbeitend mit schöngeglätteten Rudern
πόντον ἐλαύνοντες, καμάτῳ δ' ὑπὸ γυῖα λέλυνται, Lange das Meer sie geregt, und müd' hinsanken die Glieder:
ὣς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοισι φανήτην. Also erschienen sie dort den sehnlich harrenden Troern.
    ἔνϑ' ἑλέτην ὃ μὲν υἱὸν Ἀρηιϑόοιο ἄνακτος     Jeder entrafft': er nun den Menesthios, jenes Beherrschers
Ἄρνῃ ναιετάοντα Μενέσϑιον, ὃν κορυνήτης Areithoos' Sohn, den der Keulenschwinger in Arne
γείνατ' Ἀρηίϑοος καὶ Φυλομέδουσα βοῶπις· 10 Areithoos zeugt' und die herrliche Philomedusa.
Ἕκτωρ δ' Ἠιονῆα βάλ' ἔγχεϊ ὀξυόεντι Aber Hektor durchschoß dem Eïoneus unter des Helmes
αὐχέν' ὑπὸ στεφάνης εὐχάλκου, λύσε δὲ γυῖα. Ehernem Rand mit dem Speere den Hals, und löst' ihm die Glieder.
Γλαῦκος δ' Ἱππολόχοιο πάις Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν Glaukos, Hippolochos' Sohn, der lykischen Männer Gebieter,
Ἰφίνοον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην Traf den Iphinoos jetzt im Sturme der Schlacht mit dem Wurfspieß,
Δεξιάδην, ἵππων ἐπιάλμενον ὠκειάων, 15 Dexias' Sohn, da das schnelle Gespann er bestieg, in die Schulter;
ὦμον· ὃ δ' ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα. Und er entsank vorn Wagen zur Erd', ihm erschlafften die Glieder.
    τοὺς δ' ὡς οὖν ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη     Doch als jene bemerkt' die Herrscherin Pallas Athene,
Ἀργεΐους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, Argos Volk hinraffend im Ungestüme der Feldschlacht;
βῆ ῥα κατ' Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα Stürmendes Schwungs entflog sie den Felsenhöhn des Olympos
Ἴλιον εἰς ἱερήν· τῇ δ' ἀντίος ὤρνυτ' Ἀπόλλων 20 Hin zu Ilios Stadt. Entgegen ihr eilet' Apollon,
Περγάμου ἒκ κατιδών, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην. Schauend von Pergamos Zinne, den Troern gönnend den Siegsruhm.
ἀλλήλοισι δὲ τώ γε συναντέσϑην παρὰ φηγῷ· Jetzt begegneten sich die Unsterblichen dort an der Buche;
τὴν πρότερος προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων· Und zur Athene begann Zeus' Sohn, der Herrscher Apollon:
    »τίπτε σὺ δὴ αὖ μεμαυῖα, Διὸς ϑύγατερ μεγάλοιο,     Warum so voller Begier, o Zeus' des Allmächtigen Tochter,
ἦλϑες ἀπ' Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε ϑυμὸς ἀνῆκεν; 25 Kamst du anjetzt vorn Olympos? wie treibt dich der heftige Eifer?
ἦ ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην Daß du vielleicht den Achaiern der Schlacht abwechselnden Sieg nun
δῷς; ἐπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις. Gebest? Denn nicht der Troer, der fallenden, jammert dich jemals!
ἀλλ' εἴ μοί τι πίϑοιο – τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη –, Aber gehorchtest du mir, was weit zuträglicher wäre;
νῦν μὲν παύσωμεν πόλεμον καὶ δηιοτῆτα Jetzt darin ließen wir ruhn den feindlichen Kampf der Entscheidung,
σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχέσσοντ', εἰς ὅ κε τέκμωρ 30 Heut': doch künftig erneun sie die Feldschlacht, bis sie das Schicksal
Ἰλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὣς φίλον ἔπλετο ϑυμῷ Ilios endlich erreicht; dieweil es also im Herzen
ὑμῖν ἀϑανάτῃσι, διαπραϑέειν τόδε ἄστυ.« Euch Göttinnen gefällt, die hohe Stadt zu verwüsten.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη·     Drauf antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene:
»ὧδ' ἔστω, ἑκάεργε· τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ Also sei's, Ferntreffer; denn dies auch selber gedenkend
ἦλϑον ἀπ' Οὐλύμποιο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς. 35 Kam ich anjetzt vom Olympos zu Troern herab und Achaiern.
ἀλλ' ἄγε, πῶς μέμονας πόλεμον καταπαυσέμεν ἀνδρῶν;« Aber wohlan, wie strebst du den Kampf der Männer zu stillen?
    τὴν δ' αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·     Ihr antwortete drauf Zeus' Sohn, der Herrscher Apollon:
»Ἕκτορος ὄρσωμεν κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο, Hektor erhöhn wir den Mut, dem gewaltigen Rossebezähmer,
ἤν τινά που Δαναῶν προκαλέσσεται οἰόϑεν οἶος Ob er einzeln vielleicht der Danaer einen hervorruft,
ἀντίβιον μαχέσασϑαι ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι· 40 Gegen ihn anzukämpfen in schreckenvoller Entscheidung;
οἳ δέ κ' ἀγασσάμενοι χαλκοκνήμιδες Ἀχαιοὶ Und ob dann unwillig die erzumschienten Achaier
οἶον ἐπόρσειαν, πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ.« Einen allein hersenden zum Kampf mit dem göttlichen Hektor.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη.     Jener sprach's; ihm gehorchte die Herrscherin Pallas Athene.
τῶν δ' Ἕλενος Πριάμοιο φίλος παῖς σύνϑετο ϑυμῷ Helenos aber vernahm, des Priamos' Sohn, in der Seele
βουλήν, ἥ ῥα ϑεοῖσιν ἐφήνδανε μητιάουσιν· 45 Jenen Rat, der beider unsterblichen Sinne gefallen;
στῆ δὲ παρ' Ἕκτορ' ἰὼν καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Eilend trat er zu Hektor hinan, und redete also:
    »Ἕκτορ, ὑὲ Πριάμοιο, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε,     Hektor, Priamos' Sohn, an Ratschluß gleich dem Kronion,
ἦ ῥά νύ μοί τι πίϑοιο; κασίγνητος δέ τοί εἰμι. Willst du jetzt mir gehorchen Dein liebender Bruder ja bin ich.
ἄλλους μὲν κάϑισον Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιούς, Heiße die anderen ruhn, die Troer umher und Achaier;
αὐτὸς δὲ προκάλεσσαι Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος 50 Selbst dann rufe hervor den tapfersten aller Achaier,
ἀντίβιον μαχέσασϑαι ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι· Gegen dich anzukämpfen in schreckenvoller Entscheidung.
οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα ϑανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν. Denn noch nicht dir fällt es, den Tod und das Schicksal zu dulden:
ὣς γὰρ ἐγὼν ὄπ' ἄκουσα ϑεῶν αἰειγενετάων.« Also vernahm ich die Stimme der ewigwährenden Götter.
    ὣς ἔφαϑ, Ἕκτωρ δ' αὖτ' ἐχάρη μέγα μῦϑον ἀκούσας·     Jener sprach's; doch Hektor erfreute sich hoch ob der Rede;
καί ῥ' ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας 55 Trat dann hervor in die Mitt', und hemmte die troischen Haufen,
μέσσου δουρὸς ἑλών, οἳ δ' ἱδρύνϑησαν ἅπαντες· Haltend die Mitte des Speers; und still nun standen sie alle.
κὰδ δ' Ἀγαμέμνων εἷσεν ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς. Auch Agamemnon setzte die hellumschienten Achaier.
κὰδ δ' ἄρ' Ἀϑηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων Aber Pallas Athen' und der Gott des silbernen Bogens
ἑζέσϑην ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσιν Setzten sich beid', an Gestalt wie zween hochfliegende Geier,
φηγῷ ἔφ' ὑψηλῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 60 Auf die erhabene Buche des ägiserschütternden Vaters,
ἀνδράσι τερπόμενοι· τῶν δὲ στίχες ἥατο πυκναί, Froh die Männer zu schaun; und die Ordnungen saßen gedrängt nun,
ἀσπίσι καὶ κορύϑεσσι καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι. Dicht von Schilden und Helmen und ragenden Lanzen umstarret.
οἵη δὲ ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρὶξ So wie unter dem West hinschauert ins Meer ein Gekräusel,
ὀρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντος ὑπ' αὐτῆς, Wann er zuerst andrängt, und dunkler die Flut sich erhebet:
τοῖαι ἄρα στίχες ἥατ' Ἀχαιῶν τε Τρώων τε 65 Also saßen geschart die Achaier umher und die Troer
ἐν πεδίῳ. Ἕκτωρ δὲ μετ' ἀμφοτέροισιν ἔειπεν· Durch das Gefild'; und Hektor begann in der Mitte der Völker:
    »κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί,     Hört mein Wort, ihr Troer, und hellumschiente Achaier,
ὄφρ' εἴπω, τά με ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. Daß ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet.
ὅρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν, Unseren Bund hat Zeus der Erhabene nicht vollendet;
ἀλλὰ κακὰ φρονέων τεκμαίρεται ἀμφοτέροισιν, 70 Sondern bösen Entschluß verhänget er beiderlei Völkern:
εἰς ὅ κεν ἢ ὑμεῖς Τροίην εὔπυργον ἕλητε, Bis entweder ihr selbst einnahmt die getürmete Troja,
ἢ αὐτοὶ παρὰ νηυσὶ δαμήετε ποντοπόροισιν. Oder vor uns ihr erliegt bei den meerdurchwandelnden Schiffen,
ὑμῖν δ' – ἒν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν· Euch ja sind im Heere die tapfersten Helden Achaias.
τῶν νῦν ὅν τινα ϑυμὸς ἐμοὶ μαχέσασϑαι ἀνώγει, Wem nun Solcher das Herz mit mir zu kämpfen gebietet,
δεῦρ' ἴτω ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι Ἕκτορι δίῳ. 75 Hieher tret' er hervor, mit dem göttlichen Hektor zum Vorkampf!
ὧδε δὲ μυϑέομαι, Ζεὺς δ' ἄμμ' ἔπι μάρτυρος ἔστω· Also beding' ich das Wort, und Zeug' uns werde Kronion.
εἰ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἕλῃ ταναήκεϊ χαλκῷ, Wenn mich jener erlegt mit ragender Spitze des Erzes,
τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας ἐπὶ νῆας, Trag' er den Raub des Geschmeides hinab zu den räumigen Schiffen;
σῶμα δὲ οἴκαδ' ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με Aber den Leib entsend' er gen Ilios, daß in der Heimat
Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι ϑανόντα· 80 Trojas Männer und Fraun des Feuers Ehre mir geben.
εἰ δέ κ' ἐγὼ τὸν ἕλω δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων, Wenn ich jenen erleg', und Ruhm mir gewähret Apollon,
τεύχεα συλήσας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱρὴν Trag' ich den Raub des Geschmeides in Ilios heilige Feste,
καὶ κρεμάω προτὶ νηὸν Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο, Daß ich ihn häng' an den Tempel des treffenden Phöbos Apollon;
τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐυσσέλμους ἀποδώσω, Doch der Erschlagene kehrt zu den schöngebordeten Schiffen,
ὄφρα ἑ ταρχύσωσι κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ 85 Daß mit Pracht ihn bestatten die hauptumlockten Achaier,
σημά τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ. Und ihm ein Grab aufschütten am breiten Hellespontos.
καί ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνϑρώπων Künftig sagt dann einer der spätgeborenen Menschen,
νηὶ πολυκληῖδι πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον· Im vielrudrigen Schiffe zum dunkelen Meer hinsteuernd:
›ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεϑνηῶτος, Seht das ragende Grab des längst gestorbenen Mannes,
ὅν ποτ' ἀριστεύοντα κατέκτανε φαίδιμος Ἕκτωρ.‹ 90 Der einst tapfer im Streit hinsank dem göttlichen Hektor!
ὥς ποτέ τις ἐρέει· τὸ δ' ἐμὸν κλέος οὔ ποτ' ὀλεῖται.« Also spricht er hinfort, und mein ist ewiger Nachruhm.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·     Jener sprach's; doch alle verstummten umher, und schwiegen;
αἴδεσϑεν μὲν ἀνήνασϑαι, δεῖσαν δ' ὑποδέχϑαι. Schimpflich war's zu weigern, und anzunehmen gefahrvoll.
ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ μετέειπεν Endlich stand Menelaos empor, und redete also,
νείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο ϑυμῷ· 95 Strafend mit herbem Verweis, und schwer erseufzt' er im Herzen:
    »ὤ μοι, ἀπειλητῆρες, Ἀχαιίδες, οὐκέτ' Ἀχαιοί·     Weh mir, drohende Prahler, Achairinnen, nicht mehr Achaier!
ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ' ἔσσεται αἰνόϑεν αἰνῶς, Traun, doch Schmach ist solches und unauslöschliche Schande,
εἰ μή τις Δαναῶν νῦν Ἕκτορος ἀντίος εἶσιν. Wenn kein Danaer nun dem Hektor wagt zu begegnen!
ἀλλ' ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισϑε, Aber o mögt ihr all' in Wasser und Erd' euch verwandeln.
ἥμενοι αὖϑι ἕκαστος ἀκήριοι, ἀκλεὲς αὔτως· 100 Wie ihr umher dasitzet, so herzlos jeder und ruhmlos!
τῷδε δ' ἐγὼν αὐτὸς ϑωρήξομαι· αὐτὰρ ὕπερϑεν Selber dann gürt' ich jenem zum Kampfe mich! Oben im Himmel
νίκης πείρατ' ἔχονται ἐν ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν.« Hangen des Siegs Ausgäng' an der Hand der unsterblichen Götter!
    ὣς ἄρα φωνήσας κατεδύσετο τεύχεα καλά.     Jener sprach's, und hüllte das stattliche Waffengeschmeid' um.
ἔνϑα κέ τοι, Μενέλαε, φάνη βιότοιο τελευτὴ Jetzo war, Menelaos, des Lebens Ziel dir genahet,
Ἕκτορος· ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν, 105 Unter Hektors Händen, der weit an Kraft dich besiegte;
εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον βασιλῆες Ἀχαιῶν· Hätten dich nicht auffahrend gehemmt die König' Achaias.
αὐτός τ' Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων Selbst auch Atreus' Sohn, der Völkerfürst Agamemnon,
δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Faßt' ihm die rechte Hand, und redete, also beginnend:
    »ἀφραίνεις, Μενέλαε διστρεφές, οὐδέ τί σε χρὴ     Nimm doch Bedacht, Menelaos, du Göttlicher! wenig bedarfst du
ταύτης ἀφροσύνης· ἀνὰ δὲ σχέο κηδόμενός περ 110 So unbedachtsamer Wut; drum fasse dich, herzlich betrübt zwar;
μηδ' ἔϑελ' ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσϑαι Und wetteifere nicht, den stärkeren Mann zu bekämpfen,
Ἕκτορι Πριαμίδῃ, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι. Hektor, Priamos' Sohn, vor dem auch andere zittern!
καὶ δ' Ἀχιλεὺς τούτῳ γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ Ihm hat Achilleus selbst in der männerehrenden Feldschlacht
ἔρριγ' ἀντιβολῆσαι, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων. Schaudernd stets sich genaht, der doch viel stärker wie du ist.
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔϑνος ἑταίρων, 115 Du denn setze dich nun, zur Schar der Deinigen wandelnd;
τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν Ἀχαιοί. Diesem zum Kampf erhebt sich ein anderer wohl der Achaier.
εἴ περ ἀδειής τ' ἐστὶ καὶ εἰ μόϑου ἔστ' ἀκόρητος, Mög' er auch furchtlos sein, auch unersättlich des Krieges;
φημί μιν ἀσπασίως γόνυ καμψέμεν, αἴ κε φύγῃσιν Doch wird, mein' ich, er froh die ermüdeten Kniee beugen,
δηίου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηιοτῆτος.« Wenn er entrinnt dem blutigen Kampf und der ernsten Entscheidung!
    ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφεόο φρένας ἥρως 120     Also sprach und wandte des Bruders Herz Agamemnon,
αἴσιμα παρειπών, ὃ δ' ἐπείϑετο· τοῦ μὲν ἔπειτα Denn sein Wort war gerecht; er gehorcht' ihm; und die Genossen
γηϑόσυνοι ϑεράποντες ἀπ' ὤμων τεύχε' ἕλοντο. Zogen ihm freudig nunmehr den Waffenschmuck von den Schultern.
Νέστωρ δ' Ἀργεΐοισιν ἀνίστατο καὶ μετέειπεν· Aber Nestor erhub sich in Argos Volk, und begann so:
    »ὢ πόποι, ἦ μέγα πένϑος Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκάνει·     Wehe, wie großes Leid dem achaiischen Lande herannaht!
ἦ κε μέγ' οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεύς, 125 Weinen ja würde vor Schmerz der graue reisige Peleus,
ἐσϑλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ἠδ' ἀγορητής, Rühmlich die Myrmidonen mit Rat und Rede beherrschend;
ὅς ποτέ μ' εἰρόμενος μέγ' ἐγήϑεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ, Der einst herzlich erfreut mich fragt' in seinem Palaste,
πάντων Ἀργεΐων ἐρέων γενεήν τε τόκον τε. Rings nach aller Argeier Geschlecht und Zeugungen forschend!
τοὺς νῦν εἰ πτώσσοντας ὑφ' Ἕκτορι πάντας ἀκούσαι, Hört' er nun, wie sie alle sich scheu hinschmiegen vor Hektor;
πολλά κεν ἀϑανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι, 130 Flehend würd' er die Händ' empor zu den Himmlischen heben,
ϑυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Ἄιδος εἴσω. Daß aus den Gliedern der Geist einging' in Aïdes Wohnung!
αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀϑηναίη καὶ Ἄπολλον, Wenn ich, o Vater Zeus, und Pallas Athen', und Apollon,
ἡβῷμ', ὡς ὅτ' ἐπ' ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο Grünete, so wie einst, da an Keladons reißendem Strome
ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ Ἀρκάδες ἐγχεσίμωροι Kämpfte der Pylier Heer mit Arkadiens Lanzengeübten,
Φειᾶς πὰρ τείχεσσιν, Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεϑρα. 135 Hart an Pheias Mauern, wo schnell der Jardanos hinströmt!
τοῖσι δ' Ἐρευϑαλίων πρόμος ἵστατο ἰσόϑεος φὼς Vorn war jenen im Kampf Ereuthalion, ähnlich den Göttern,
τεύχἐ ἔχων ὤμοισιν Ἀρηιϑόοιο ἄνακτος – Hell um die Schultern geschmückt mit des Areithoos Rüstung,
δίου Ἀρηιϑόου, τὸν ἐπίκλησιν κορυνήτην Jenes erhabenen Helden, der Keulenschwinger mit Namen
ἄνδρες κίκλησκον καλλίζωνοί τε γυναῖκες, Rings von Männern genannt und schöngegürteten Weibern:
οὕνεκ' ἄρ' οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρῷ, 140 Denn nie trug er Bogen noch ragende Lanz' in der Feldschlacht,
ἀλλὰ σιδηρείῃ κορύνῃ ῥήγνυσκε φάλαγγας. Sondern trennte die Reihn mit dem Schwung der eisernen Keule.
τὸν Λυκόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔ τι κράτεΐ γε, Diesen erschlug Lykurgos durch Arglist, nicht durch Gewalt ihn,
στεινωπῷ ἐν ὁδῷ, ὅϑ' ἄρ' οὐ κορύνη οἱ ὄλεϑρον Laurend im engen Wege, wo nichts ihm die eiserne Keule
χραῖσμε σιδηρείη· πρὶν γὰρ Λυκόοργος ὑποφϑὰς Frommete gegen den Tod: denn zuvor ihm rannte Lykurgos
δουρὶ μέσον περόνησεν, ὃ δ' ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη· 145 Mitten die Lanz' in den Leib, daß zurück auf den Boden er hinsank.
τεύχεα δ' ἐξενάριξε. τά οἱ πόρε χάλκεος Ἄρης. Und er entblößt' ihn der Wehr, die geschenkt der eherne Ares;
καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον Ἄρηος· Diese trug er selber hinfort im Getümmel des Ares.
αὐτὰρ ἐπεὶ Λυκόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα, Aber nachdem Lykurgos daheim im Palaste gealtert,
δῶκε δ' Ἐρευϑαλίωνι φίλῳ ϑεράπουτι φορῆναι. – Übergab er die Wehr Ereuthalion, seinem Genossen;
τοῦ ὅ γε τεύχε' ἔχων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους· 150 Der nun trotzend darauf die Tapfersten alle hervorrief.
οἳ δὲ μάλ' ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη. Doch sie erbebten ihm all' und zitterten; keiner bestand ihn.
ἀλλ' ἐμὲ ϑυμὸς ἀνῆκε πολυτλήμων πολεμίζειν Mich nur entflammte der Mut voll kühnes Vertrauns zu dem Kampfe,
ϑάρσεϊ ᾧ, γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων· Unverzagt; doch war an Geburt ich der jüngste von allen.
καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος Ἀϑήνη. Und ich kämpft' ihm entgegen, und Ruhm verlieh mir Athene.
τὸν δὴ μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα· 155 Ihn den größesten nun und gewaltigsten Mann erschlug ich,
πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνϑα καὶ ἔνϑα Daß weit ausgestreckt er umherlag hiehin und dorthin.
εἴϑ' ὣς ἡβάοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη· Wär' ich so jugendlich noch, und ungeschwächtes Vermögens;
τῷ κε τάχ' ἀντήσειε μάχης κορυϑαίολος Ἕκτωρ. Traun bald fände des Kampfs der helmumflatterte Hektor!
ὑμέων δ' οἵ περ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν, Aber von euch ringsher, den tapfersten Helden Achaias,
οὐδ' οἳ προφρονέως μέμαϑ' Ἕκτορος ἀντίον ἐλϑεῖν.« 160 Keiner auch wagt es getrost dem Hektor dort zu begegnen!
    ὣς νείκεσσ' ὁ γέρων· οἳ δ' ἐννέα πάντες ἀνέσταν.     Also schalt der Greis; da erhuben sich neun in der Heerschar.
ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων, Erst vor allen erstand der Herrscher des Volks Agamemnon;
τῷ δ' ἔπι Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης, Ihm zunächst der Tydeide, der starke Held Diomedes;
τοῖσι δ' ἔπ' Αἴαντες ϑοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν, Drauf die Ajas zugleich, mit trotzigem Mute gerüstet;
τοῖσι δ' ἔπ' Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος 165 Dann Idomeneus selbst, und Idomeneus Kriegesgenoß auch,
Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρεϊφόντῃ, Held Meriones, gleich dem männermordenden Ares;
τοῖσι δ' ἔπ' Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός, Auch Eurypylos darin, der glänzende Sohn des Euämon;
ἂν δὲ Θόας Ἀνδραιμονίδης καὶ δῖος Ὀδυσσεύς· Thoas auch, der Andrämonid', und der edle Odysseus.
πάντες ἄρ' οἵ γ' ἔϑελον πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ. Alle sie waren bereit zum Kampf mit dem göttlichen Hektor.
τοῖς δ' αὖτις μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· 170 Doch von neuem begann der gerenische reisige Nestor:
    »κλήρῳ νῦν πεπάλεσϑε διαμπερές, ὅς κε λάχῃσιν·     Jetzt durchs Los miteinander entscheidet es, welcher bestimmt sei.
οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς, Hoch erfreun wird dieser die hellumschienten Achaier;
καὶ δ' αὐτὸς ὃν ϑυμὸν ὀνήσεται, αἴ κε φύγῃσιν Aber er wird auch selbst in seinem Herzen sich freuen,
δηίου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηιοτῆτος.« Wenn er entrinnt dem blutigen Kampf und der ernsten Entscheidung.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος, 175     Jener sprach's; und ein Los bezeichnete jeder sich selber;
ἐν δ' ἔβαλον κυνέῃ 'Αγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο. Alle warfen sie dann in den Helm Agamemnons des Königs.
λαοὶ δ' ἠρήσαντο, ϑεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον· Aber das Volk hub flehend die Händ' empor zu den Göttern;
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν· Also betete mancher, den Blick gen Himmel gewendet:
    »Ζεῦ πάτερ, ἢ Αἴαντα λαχεῖν ἢ Τυδέος υἱὸν     Vater Zeus, gib Ajas das Los, o gib's dem Tydeiden,
ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης.« 180 Oder ihm selbst, dem König der golddurchstrahlten Mykene.
    ὣς ἄρ' ἔφαν· πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,     Also das Volk; dort schüttelte nun der reisige Nestor;
ἐκ δ' ἔϑορε κλῆρος κυνέης, ὃν ἄρ' ἤϑελον αὐτοί, Und es entsprang dem Helme das Los, das sie selber gewünschet,
Αἴαντος. κῆρυξ δὲ φέρων ἀν' ὅμιλον ἁπάντῃ Ajas Los; rings trug es der Herold durch die Versammlung
δεῖξ' ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν· Rechtshin, allen es zeigend, den edelen Helden Achaias.
οἳ δ' οὐ γιγνώσκοντες ἀπηνήναντο ἕκαστος· 185 Aber nicht erkennend verleugnete solches ein jeder.
ἀλλ' ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων ἀν' ὅμιλον ἁπάντῃ, Doch wie er jenen erreicht, ringsum die Versammlung durchwandelnd,
ὅς μιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε, φαίδιμος Αἴας, Der das bezeichnete warf in den Helm, den strahlenden Ajas;
ἦ τοι ὑπέσχεϑε χεῖρ', ὃ δ' ἄρ' ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς Hielt er unter die Hand, und hinein warf's nahend der Herold,
γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδών, γήϑησε δὲ ϑυμῷ. Schnell erkannt' er schauend sein Los, und freute sich herzlich;
τὸν μὲν πὰρ πόδ' ἑὸν χαμάδις βάλε φώνησέν τε· 190 Warf es darin vor die Füße zur Erd' hin, also beginnend:
    »ὦ φίλοι, ἦ τοι κλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς     Wahrlich mein ist, Freunde, das Los, und ich freue mich selber
ϑυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα δῖον. Herzlich; dieweil ich hoffe den Sieg vom göttlichen Hektor.
ἀλλ' ἄγετ', ὄφρ' ἂν ἐγὼ πολεμήια τεύχεα δύω Aber wohlan, indes ich mit Kriegsgerät mich umhülle;
τόφρ' ὑμεῖς εὔχεσϑε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι Fleht ihr alle zu Zeus, dem waltenden Sohne des Kronos,
σιγῇ ἐφ' ὑμείων, ἵνα μὴ Τρῶές γε πύϑωνται, 195 Vor euch selbst in der Stille, daß nicht die Troer es hören;
ἠὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης· Oder mit lautem Gebet, denn niemand fürchten wir wahrlich!
οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται Keiner soll durch Gewalt unwillig mit Zwang mich vertreiben,
οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ' ἐμὲ νήιδά γ' οὕτως Noch durch siegende Kunst; denn nicht unkundig des Krieges
ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσϑαι τε τραφέμεν τε.« Hoff' ich in Salamins Flur geboren zu sein und erzogen!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι· 200     Jener sprach's; und sie flehten zu Zeus Kronion dem Herrscher.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν· Also betete mancher, den Blick gen Himmel gewendet:
    »Ζεῦ πάτερ, Ἴδηϑεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε,     Vater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du Herrscher vom Ida,
δὸς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσϑαι. Gib nun Ajas den Sieg, daß glänzenden Ruhm er gewinne!
εἰ δὲ καὶ Ἕκτορά περ φιλέεις καὶ κήδεαι αὐτοῦ, Aber ist auch Hektor dir wert, und waltest du seiner;
ἴσην ἀμφοτέροισι βίην καὶ κῦδος ὄπασσον.« 205 Gleich darin schmücke sie beide mit Kraft und Ehre des Sieges!
    ὣς ἄρ' ἔφαν· Αἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.     Also das Volk; denn es deckte mit blinkendem Erze sich Ajas.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ ἕσσατο τεύχη, Aber nachdem er den Leib ringsum in Waffen gehüllet;
σεύατ' ἔπειϑ' οἷός τε πελώριος ἔρχεται Ἄρης, Stürmt' er daher, wie Ares der Ungeheure sich nahet,
ὅς τ' εἶσιν πόλεμόνδε μετ' ἀνέρας, οὕς τε Κρονίων Der in die Schlacht eingehet zu Männern, welche Kronion
ϑυμοβόρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηκε μάχεσϑαι. 210 Trieb zum erbitterten Kampfe der geistverzehrenden Zwietracht:
τοῖος ἄρ' Αἴας ὦρτο πελώριος, ἕρκος Αχαιῶν, Also erhub sich Ajas, der ragende Hort der Achaier,
μειδιάων βλοσυροῖσι προσώπασι· νέρϑε δὲ ποσσὶν Lächelnd mit finsterem Ernste des Antlitzes; und mit den Füßen
ἤιε μακρὰ βιβάς, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος. Wandelt' er mächtiges Schritts, und schwang die erhabene Lanze.
τὸν δὲ καὶ Αργέιοι μὲν ἐγήϑεον εἰσοράοντες, Sein erfreuten sich hoch die Danaer ringsher schauend;
Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυϑε γυῖα ἕκαστον. 215 Aber dem Volk der Troer durchschauderte Schrecken die Glieder.
Ἕκτορί τ' αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι πάτασσεν· Selbst dem Hektor begann sein Herz im Busen zu schlagen;
ἀλλ' οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ' ἀναδῦναι Doch nicht konnt' er nunmehr wo zurückfliehn, noch sich verbergen
ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρμῃ. Unter die Haufen des Volks; denn er forderte selber den Zweikampf.
Αἴας δ' ἐγγύϑεν ἦλϑε φέρων σάκος ἠύτε πύργον, Ajas nahte heran, und trug den türmenden Schild vor,
χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων, 220 Ehern und siebenhäutig, den Tychios klug ihm vollendet,
σκυτοτόμων ὄχ' ἄριστος, Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων· Hoch berühmt in des Leders Bereitungen, wohnend in Hyle:
ὅς οἱ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον Dieser schuf ihm den regsamen Schild aus sieben Häuten
ταύρων ζατρεφέων, ἔπι δ' ὄγδοον ἤλασε χαλκόν. Feistgenähreter Stier', und umzog zum achten mit Erz sie.
τὸ πρόσϑε στέρνοιο φέρων Τελαμώνιος Αἴας Den nun trug vor der Brust der Telamonier Ajas,
στῆ ῥα μάλ' Ἕκτορος ἐγγύς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα· 225 Stellte sich nahe vor Hektor, und sprach die drohenden Worte:
    »Ἕκτορ, νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόϑεν οἶος,     Hektor, deutlich nunmehr erkennest du, einer mit einem,
οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασιν Wie sich im Danaervolk noch andere Helden erheben,
καὶ μετ' Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα ϑυμολέοντα. Auch nach Peleus' Sohn, dem zermalmenden, löwenbeherzten!
ἀλλ' ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισιν Jener zwar bei den schnellen gebogenen Schiffen des Meeres
κεῖτ' ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν· 230 Ruht nun, zürnend im Geist dem Hirten des Volks Agamemnon;
ἡμεῖς δ' εἰμὲν τοῖοι οἳ ἂν σέϑεν ἀντιάσαιμεν Aber auch wir sind Männer, mit Freudigkeit dir zu begegnen,
καὶ πολέες. ἀλλ' ἄρχε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο.« Und noch viel! Wohlauf, und beginne du Kampf und Entscheidung!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ·     Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Hektor:
»Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, Ajas, göttlicher Sohn des Telamon, Völkergebieter,
μή τί μευ ἠύτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε 235 Denke mich nicht durch Trotz, wie ein schwaches Kind, zu versuchen,
ἠὲ γυναικός, ἣ οὐκ οἶδεν πολεμήια ἔργα. Oder ein Weib, das nimmer des Kriegs Arbeiten gelernet!
αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ' ἀνδροκτασίας τε· Wohl sind mir die Kämpfe bekannt, und die Schlachten der Männer!
οἶδ' ἐπὶ δεξιά, οἶδ' ἐπ' ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν Rechtshin weiß ich zu wenden, und links zu wenden den Stierschild,
ἀζαλέην, τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν Dürrer Last, um stets unermüdeter Stärke zu kämpfen;
οἶδα δ' ἐπαῗξαι μόϑον ἵππων ὠκειάων, 240 Weiß zu Fuß ihn zu tanzen den Tanz des schrecklichen Ares,
οἶδα δ' ἐνὶ σταδίῃ δηίῳ μέλπεσϑαι Ἄρηι. Weiß auch rasch im Getümmel die fliegenden Rosse zu lenken!
ἀλλ' οὐ γάρ σ' ἐϑέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα Aber nicht ereile mein Speer dich, tapferer Krieger,
λάϑρῃ ὀπιπεύσας, ἀλλ' ἀμφαδόν, αἴ κε τύχωμι.« Heimlich mit laurender List; nein öffentlich, ob er dich treffe!
    ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος     Sprach's, und im Schwung' entsandt' er die weithinschattende Lanze;
καὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον 245 Und sie traf dem Ajas den siebenhäutigen Stierschild
ἀκρότατον κατὰ χαλκόν, ὃς ὄγδοος ἦεν ἐπ' αὐτῷ· Auf das obere Erz, das ihm zum achten umherlag:
ἓξ δὲ διὰ πτύχας ἦλϑε δαΐζων χαλκὸς ἀτειρής, Sechs der Schichten durchdrang das spaltende Erz unbezwingbar,
ἐν τῇ δ' ἑβδομάτῃ ῥινῷ σχέτο. δεύτερος αὖτε Doch in der siebenten Haut ermattet es. Wieder entsandt' ihm
Αἴας διογενὴς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος Ajas der göttliche Held die weithinschattende Lanze;
καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐίσην. 250 Und sie traf dem Hektor den Schild von gerundeter Wölbung.
διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλϑε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος Siehe den strahlenden Schild durchschmetterte mächtig die Lanze,
καὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο· Auch in das Kunstgeschmeide des Harnisches drang sie geheftet;
ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα Grad' hindurch an der Weiche des Bauchs durchschnitt sie den Leibrock
ἔγχος· ὃ δ' ἐκλίνϑη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. Stürmend: da wand sich jener, und mied das schwarze Verhängnis.
τὼ δ' ἐκσπασσαμένω δολιχ' ἔγχεα χερσὶν ἅμ' ἄμφω 255 Beide dann zogen heraus die ragenden Speer', und zugleich nun
σύν ῥ' ἔπεσον, λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν Rannten sie an, blutgierig, wie raubverschlingende Löwen,
ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σϑένος οὐκ ἀλαπαδνόν. Oder wie Eber des Waldes von nicht unkriegrischer Stärke.
Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οὔτασε δουρί· Priamos' Sohn stieß mächtig den Speer auf die Mitte des Schildes;
οὐ δ' ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφϑη δέ οἱ αἰχμή. Doch nicht brach er das Erz, denn rückwärts bog sich die Spitze.
Αἴας δ' ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος· ἣ δὲ διαπρὸ 260 Ajas stach nun den Schild anlaufend ihm; aber hindurch drang
ἤλυϑεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα· Schmetternd die eherne Lanz', und erschütterte jenen im Angriff.
τμήδην δ' αὐχέν' ἐπῆλϑε, μέλαν δ' ἀνεκήκιεν αἷμα. Streifend am Hals hinfuhr sie, und schwarz entspritzte das Blut ihm.
ἀλλ' οὐδ' ὣς ἀπέληγε μάχης κορυϑαίολος Ἕκτωρ, Doch nicht ruhte vom Kampf der helmumflatterte Hektor;
ἀλλ' ἀναχασσάμενος λίϑον εἵλετο χειρὶ παχείῃ Sondern wich, und erhub mit nervichter Rechte den Feldstein,
κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα, τρηχύν τε μέγαν τε· 265 Der dort lag im Gefilde, den dunkelen, rauhen und großen;
τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον Schwang ihn hin, und dem Ajas den siebenhäutigen Stierschild
μέσσον ἐπομφάλιον· περιήχησεν δ' ἄρα χαλκός. Traf er gerad' auf den Nabel, daß ringsum dröhnend das Erz scholl.
δεύτερος αὖτ' Αἴας πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας Wieder erhub nun Ajas den noch viel größeren Feldstein,
ἧκ' ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν' ἀπέλεϑρον· Sandt' ihn daher umschwingend, und strengt' unermeßliche Kraft an.
εἴσω δ' ἀσπίδ' ἔαξε βαλὼν μυλοειδέι πέτρῳ, 270 Einwärts brach er den Schild mit dem mühlsteinähnlichen Felsen,
βλάψε δέ οἱ φίλα γούναϑ', ὃ δ' ὕπτιος ἐξετανύσϑη Und verletzt ihm die Kniee, daß rücklings jener dahinsank,
ἀσπίδ' ἐνιχριμφϑείς· τὸν δ' αἶψ' ὤρϑωσεν Ἀπόλλων. Fest den Schild in der Hand; doch schnell erhub ihn Apollon.
καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ' αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο, Jetzt auch hätten mit Schwertern in nahem Kampf sie verwundet,
εἰ μὴ κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, Wenn nicht zween Herolde, die Boten Zeus' und der Männer,
ἦλϑον, ὃ μὲν Τρώων ὃ δ' Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, 275 Eilend genaht, von den Troern und erzumschirmten Achaiern,
Ταλϑύβιός τε καὶ Ἰδαῖος, πεπνυμένω ἄμφω. Dort Idäos, und hier Talthybios, beide verständig.
μέσσῳ δ' ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέϑον, εἶπέ τε μῦϑον Zwischen die Kämpfenden streckten die Stäbe sie; aber Idäos
κῆρυξ Ἰδαῖος πεπνυμένα μήδεα εἰδώς· Sprach das Wort, der Herold, verständiges Rates erfahren:
    »μηκέτι, παῖδε φίλω, πολεμίζετε μηδὲ μάχεσϑον·     Nun nicht mehr, ihr Kinder, des feindlichen Kampfs und Gefechtes!
ἀμφοτέρω γὰρ σφῶι φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεύς, 280 Beide ja seid ihr geliebt dem Herrscher im Donnergewölk Zeus';
ἄμφω δ' αἰχμητά· τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες. Beid' auch tapfere Streiter: das schaueten jetzo wir alle.
νὺξ δ' ἤδη τελέϑει· ἀγαϑὸν καὶ νυκτὶ πιϑέσϑαι.« Doch nun nahet die Nacht; gut ist's, auch der Nacht zu gehorchen.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·     Gegen ihn rief antwortend der Telamonier Ajas:
»Ἰδαῖ', Ἕκτορα ταῦτα κελεύετε μυϑήσασϑαι· Erst den Hektor ermahnt, Idäos, also zu reden;
αὐτὸς γὰρ χάρμῃ προκαλέσσατο πάντας ἀρίστους. 285 Weil er selbst zum Kampfe die Tapfersten alle hervorrief.
ἀρχέτω· αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ᾗ περ ἂν οὗτος.« Jener beginn'; und gerne gehorch' ich dir, wenn er zuerst will.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ·     Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Hektor:
»Αἶαν, ἐπεί τοι δῶκε ϑεὸς μέγεϑός τε βίην τε Ajas, dieweil dir ein Gott die Kraft und die Größe verliehen,
καὶ πινυτήν, πέρι δ' ἔγχει Ἀχαιῶν φέρτατός ἐσσι, Und den Verstand, und im Speere der beste du bist der Achaier;
νῦν μὲν παυσώμεσϑα μάχης καὶ δηιοτῆτος 290 Laß uns jetzt ausruhen vom feindlichen Kampf der Entscheidung,
σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχεσσόμεϑ', εἰς ὅ κε δαίμων Heut; doch künftig erneun wir die Feldschlacht, bis uns ein Dämon
ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ' ἑτέροισί γε νίκην. Trennen wird, und geben der Völker einem den Siegsruhm.
νὺξ δ' ἤδη τελέϑει· ἀγαϑὸν καὶ νυκτὶ πιϑέσϑαι. Denn nun nahet die Nacht; gut ist's, auch der Nacht zu gehorchen:
ὡς σύ τ' ἐυφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν Ἀχαιοὺς Daß du dort bei den Schiffen das Herz der Achaier erfreuest,
σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν· 295 Doch vor allen der Freund' und deiner lieben Genossen;
αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος Aber ich selbst, heimkehrend in Priamos Stadt des Beherrschers,
Τρῶας ἐυφρανέω καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, Trojas Männer erfreu' und saumnachschleppende Weiber,
αἵ τέ μοι εὐχόμεναι ϑεῖον δύσονται ἀγῶνα. Welche für mich aufflehend an heiliger Stätte sich sammeln,
δῶρα δ' ἄγ' ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω, Laß uns jetzt auch einander mit rühmlichen Gaben beschenken;
ὄφρα τις ὧδ' εἴπῃσιν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε· 300 Daß man sage hinfort bei Troern und bei Achaiern:
›ἠμὲν ἐμαρνάσϑην ἔριδος πέρι ϑυμοβόροιο, Seht, sie kämpften den Kampf der geistverzehrenden Zwietracht,
ἠδ' αὖτ' ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρϑμήσαντε.‹« Und dann schieden sie beid' in Freundschaft wieder versöhnet.
    ὣς ἂρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον     Jener sprach's, und reicht' ihm das Schwert voll silberner Buckeln
σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐυτμήτῳ τελαμῶνι· Samt der Scheid' in die Hand, und dem schöngezierten Gehenke.
Αἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν. 305 Ajas schenkt' ihm dagegen den Leibgurt, schimmernd von Purpur.
τὼ δὲ διακρινϑέντε ὃ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν Also schieden sie beid'; es kehrte zum Volk der Achaier
ἤι', ὃ δ' ἐς Τρώων ὅμαδον κίε. τοὶ δ' ἐχάρησαν, Einer, zum Heer der Troer der andere: jene mit Freude
ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα Schaueten nun, daß lebend und unverletzt er daherging,
Αἴαντος προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους, Ajas Händen entflohn und unaufhaltsamer Stärke;
καί ῥ' ἦγον προτὶ ἄστυ ἀελπτεῦντες σόον εἶναι· 310 Führten ihn dann in die Stadt, und glaubeten kaum ihn errettet.
Αἴαντ' αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἐυκνήμιδες Ἀχαιοὶ Auch den Ajas führten die hellumschienten Achaier
εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον κεχαρηότα νίκῃ. Hin zum Held Agamemnon, der hoch des Sieges erfreut war.
    οἳ δ' ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἒν Ἀτρεΐδαο γένοντο,     Als sie nunmehr ins Gezelt um Atreus' Sohn sich versammelt;
τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων Opferte, jenen zum Schmaus, der Völkerfürst Agamemnon
ἄρσενα πενταέτηρον ὑπερμενέι Κρονίωνι. 315 Einen Stier, fünfjährig und feist, dem starken Kronion.
τὸν δέρον ἀμφί ϑ' ἕπον καί μιν διέχευαν ἅπαντα, Rasch ihn zogen sie ab, und zerlegeten alles geschäftig,
μίστυλλόν τ' ἄρ' ἐπισταμένως πεῖράν τ' ὀβελοῖσιν Schnitten behend' in Stücke das Fleisch, und steckten's an Spieße,
ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. Brieten es dann vorsichtig, und zogen es alles herunter.
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, Aber nachdem sie ruhten vom Werk, und das Mahl sich bereitet;
δαίνυντ', οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης· 320 Schmausten sie, und nicht mangelt' ihr Herz des gemeinsamen Mahles.
νώτοισιν δ' Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν Aber den Ajas ehrt' er mit weithinreichendem Rücken,
ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων. Atreus' Heldensohn, der Völkerfürst Agamemnon.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war;
τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαινέμεν ἤρχετο μῆτιν Jetzo begann der Greis den Entwurf zu ordnen in Weisheit,
Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσϑεν ἀρίστη φαίνετο βουλή· 325 Nestor, der schon eher mit trefflichem Rate genützet;
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung:
    »Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν·     Atreus' Sohn, und ihr andern, erhabene Fürsten Achaias,
πολλοὶ γὰρ τεϑνάσι κάρη κομάοντες Ἀχαιοί, Viele ja sind gestorben der hauptumlockten Achaier,
τῶν νῦν αἷμα κελαινὸν ἐύρροον ἀμφὶ Σκάμανδρον Welchen das schwarze Blut um den schönen Strom des Skamandros
ἐσκέδασ' ὀξὺς Ἄρης, ψυχαὶ δ' Ἄιδόσδε κατῆλϑον. 330 Ares der Wütrich vergoß, und die Seelen zum Aïdes sanken.
τῷ σε χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ' ἠόι παῦσαι Ἀχαιῶν, Darum laß mit dem Morgen den Krieg ausruhn der Achaier,
αὐτοὶ δ' ἀγρόμενοι κυκλήσομεν ἐνϑάδε νεκροὺς Daß wir gesamt auf Wagen die Leichname holen, von Rindern
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν· ἀτὰρ κατακήομεν αὐτοὺς Und Maultieren geführt; alsdann verbrennen wir alle,
τυτϑὸν ἀποπρὸ νεῶν, ὥς κ' ὀστέα παισὶν ἕκαστος Etwas entfernt von den Schiffen, damit einst jeder den Kindern
οἴκαδ' ἄγῃ, ὅτ' ἂν αὖτε νεώμεϑα πατρίδα γαῖαν. 335 Bringe den Staub, wann wieder zum Vaterlande wir heimziehn.
τύμβον δ' ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες Einen Hügel am Brand' erheben wir draußen versammelt
ἄκριτον ἐκ πεδίου· ποτὶ δ' αὐτὸν δείμομεν ὦκα Allen zugleich im Gefild'; und neben ihm bauen wir eilig
πύργους ὑψηλούς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν· Hochgetürmt die Mauer, uns selbst und den Schiffen zur Schutzwehr.
ἐν δ' αὐτοῖσι πύλας ποιήσομεν εὖ ἀραρυίας, Drin auch bauen wir Tore mit wohleinfugenden Flügeln,
ὄφρα δι' αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς ἤῃ. 340 Daß bequem durch solche der Weg sei Rossen und Wagen.
ἔκτοσϑεν δὲ βαϑεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύϑι τάφρον, Draußen umziehn wir sodann mit tiefem Graben die Mauer,
ἥ χ' ἵππους καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα, Welcher rings abwehre den Reisigen Zeug und das Fußvolk;
μή ποτ' ἐπιβρίσῃ πόλεμος Τρώων ἀγερώχων.« Daß nicht einst andränge die Macht hochherziger Troer.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες.     Jener sprach's; und umher die Könige riefen ihm Beifall.
Τρώων αὖτ' ἀγορὴ γένετ' Ἰλίου ἐν πόλει ἄκρῃ 345 Auch die Troer kamen auf Ilios Burg zur Versammlung,
δεινὴ τετρηγυῖα, παρὰ Πριάμοιο ϑύρῃσιν. Schreckenvoll und verwirrt, vor Priamos' hohem Palaste;
τοῖσιν δ' Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἦρχ' ἀγορεύειν· Und vor ihnen begann der verständige Held Antenor:
    »κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ' ἐπίκουροι,     Hört mein Wort, ihr Troer, ihr Dardaner, und ihr Genossen,
ὄφρ' εἴπω, τά με ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. Daß ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet.
δεῦτ' ἄγετ', Ἀργεΐην Ἑλένην καὶ κτήμαϑ' ἅμ' αὐτῇ 350 Auf, die Argeierin Helena nun, und die Schätze mit jener,
δώομεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν. νῦν δ' ὅρκια πιστὰ Geben wir Atreus' Söhnen zurück. Nun streiten wir treulos
ψευσάμενοι μαχόμεσϑα· τῷ οὔ νύ τι κέρδιον ἡμῖν Gegen den heiligen Bund; drum hoff ich nimmer, daß Wohlfahrt
[ἔλπομαι ἐκτελέεσϑαι, ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε].« Unserem Volke gedeihe, bevor wir also gehandelt.
    ἦ τοι ὅ γ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο· τοῖσι δ' ἀνέστη     Also redete jener, und setzte sich. Wieder erhub sich
δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠυκόμοιο, 355 Alexandros der Held, der lockigen Helena Gatte;
ὅς μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Dieser erwiderte drauf, und sprach die geflügelten Worte:
    »Ἀντῆνορ, σὺ μὲν οὐκέτ' ἐμοὶ φίλα ταῦτ' ἀγορεύεις     Keineswegs, Antenor, gefällt mir, was du geredet!
οἶσϑα καὶ ἄλλον μῦϑον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. Leicht wohl könntest du sonst ein besseres raten, denn solches!
εἰ δ' ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, Aber wofern du wirklich in völligem Ernste geredet;
ἒξ ἄρα δή τοι ἔπειτα ϑεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί· 360 Traun dann raubeten dir die Unsterblichen selbst die Besinnung!
αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι μέϑ' ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. Jetzo verkünd' auch ich den rossebezähmenden Troern;
ἀντικρὺ δ' ἀπόφημι· γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω, Grade heraus bekenn' ich: Das Weib, nie geb' ich es wieder;
κτήματα δ' ὅσσ' ἀγόμην ἐξ Ἄργεος ἡμέτερον δῶ Aber das Gut, so viel ich aus Argos führt' in die Wohnung,
πάντ' ἐϑέλω δόμεναι καὶ ἔτ' οἴκοϑεν ἄλλ' ἐπιϑεῖναι.« Will ich gesamt nun erstatten, und noch des Meinen hinzutun.
    ἦ τοι ὅ γ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο· τοῖσι δ' ἀνέστη 365     Also redete jener, und setzte sich. Wieder erhub sich
Δαρδανίδης Πρίαμος ϑεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, Priamos, Dardalios Enkel, an Rat den Unsterblichen ähnlich;
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung:
    »κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ' ἐπίκουροι,     Hört mein Wort, ihr Troer, ihr Dardaner, und ihr Genossen;
ὄφρ' εἴπω, τά με ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. Daß ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet.
νῦν μὲν δόρπον ἕλεσϑε κατὰ πτόλιν ὡς τὸ πάρος περ 370 Jetzo nehmet das Mahl durch das Kriegsheer, so wie gewöhnlich,
καὶ φυλακῆς μνήσασϑε καὶ ἐγρήγορϑε ἕκαστος· Und gedenkt der nächtlichen Hut, und jeder sei wachsam.
ἠῶϑεν δ' Ἰδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ νῆας Morgen geh' Idäos hinab zu den räumigen Schiffen:
εἰπέμεν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ Daß er den Fürsten des Volks Agamemnon und Menelaos
μῦϑον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν. Sage die Red' Alexandros, um welchen der Streit sich erhoben;
καὶ δὲ τόδ' εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ' ἐϑέλωσιν 375 Auch dies heilsame Wort dann verkündige, ob sie geneigt sind,
παύσασϑαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰς ὅ κε νεκροὺς Auszuruhn vom Getöse der Feldschlacht, bis wir die Toten
κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχεσσόμεϑ', εἰς ὅ κε δαίμων Erst verbrannt; doch künftig erneuen wir, bis uns ein Dämon
ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ' ἑτέροισί γε νίκην.« Trennen wird, und geben der Völker einem den Siegsruhm.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίϑοντο.     Jener sprach's; da hörten sie aufmerksam, und gehorchten.
[δόρπον ἔπειϑ' εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν.] 380 Ringsum nahm man das Mahl durch das Kriegsheer, Haufen bei Haufen.
ἠῶϑεν δ' Ἰδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας. Morgens ging Idäos hinab zu den räumigen Schiffen.
τοὺς δ' εὗρ' εἰν ἀγορῇ Δαναούς, ϑεράποντας Ἄρηος. Und er fand die Achaier im Rat, die Genossen des Ares,
νηὶ παρὰ πρυμνῇ Ἀγαμέμνονος· αὐτὰρ ὃ τοῖσιν Neben dem Hinterschiff Agamemnons. Jener sich nahend
στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠπύτα κῆρυξ· Trat in den Kreis, und begann, der lautaustönende Herold:
    »Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 385     Atreus' Söhn', und ihr andern, erhabene Fürsten Achaias,
ἠνώγει Πρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοὶ Priamos sendete mich, und die anderen Edlen der Troer,
εἰπεῖν, αἴ κέ περ ὔμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο, Daß ich, wär' es vielleicht euch angenehm und gefällig,
μῦϑον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν. Sagte die Red' Alexandros', um welchen der Streit sich erhoben.
κτήματα μέν, ὅσ' Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν Alles Gut, so viel Alexandros in räumigen Schiffen
ἠγάγετο Τροίηνδ' – ὡς πρὶν ὤφελλ' ἀπολέσϑαι –, 390 Her gen Troja geführt, (hätt' eher der Tod ihn ereilet!)
πάντ' ἐϑέλει δόμεναι καὶ ἔτ' οἴκοϑεν ἄλλ' ἐπιϑεῖναι· Will er gesamt euch erstatten, und noch des Seinen hinzutun.
κουριδίην δ' ἄλοχον Μενελάου κυδαλίμοιο Aber die Jugendvermählte von Atreus' Sohn Menelaos
οὐ φησὶν δώσειν· ἦ μὴν Τρῶές γε κέλονται. Gibt er nie, wie er sagt; ob zwar ihn die Troer ermahnen.
καὶ δὲ τόδ' ἠνώγευν εἰπεῖν ἔπος, αἴ κ' ἐϑέλητε Dieses Wort auch sollt' ich verkündigen, ob ihr geneigt seid
παύσασϑαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰς ὅ κε νεκροὺς 395 Auszuruhn vom Getöse der Feldschlacht, bis wir die Toten
κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχεσσόμεϑ', εἰς ὅ κε δαίμων Erst verbrannt; doch künftig erneuen wir, bis uns ein Dämon
ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ' ἑτέροισί γε νίκην.« Trennen wird, und geben der Völker einem den Siegsruhm.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.     Jener sprach's; doch alle verstummten umher, und schwiegen.
ὁψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης· Endlich begann vor ihnen der Rufer im Streit Diomedes:
    »μήτ' ἄρ τις νῦν κτήματ' Ἀλεξάνδροιο δεχέσϑω 400     Daß nur keiner das Gut Alexandros' nehme, ja selbst nicht
μήϑ' Ἑλένην· γνωτὸν δέ, καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν, Helena! Wohl ja erkennt, auch wer unmündiges Geistes,
ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὁλέϑρου πείρατ' ἐφῆπται.« Daß nunmehr den Troern das Ziel des Verderbens daherdroht!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν     Jener sprach's; da jauchzten ihm rings die Männer Achaias,
μύϑον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. Hoch das Wort anstaunend von Tydeus' Sohn Diomedes.
καὶ τότ' ἄρ' Ἰδαῖον προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων· 405 Jetzo sprach zu Idäos der Völkerfürst Agamemnon:
    »Ἰδαῖ', ἦ τοι μῦϑον Ἀχαιῶν αὐτὸς ἀκούεις,     Selber jetzt, Idäos, vernahmst du das Wort der Achaier,
ὥς τοι ὑποκρίνονται· ἐμοὶ δ' ἐπιανδάνει οὕτως. Welchen Bescheid sie geben; auch mir geliebet es also.
ἀμφὶ δὲ νεκροῖσιν – κατακαιέμεν οὔ τι μεγαίρω· Doch der Toten Verbrennung sei euch mit nichten verweigert.
οὐ γάρ τις φειδὼ νεκύων κατατεϑνηώτων Nicht ja gebührt Kargheit bei abgeschiedenen Toten,
γίγνετ', επεί κε ϑάνωσι, πυρὸς μειλισσέμεν ὦκα. 410 Daß man, nachdem sie gestorben, mit Glut zu besänftigen eile.
ὅρκια δὲ Ζεὺς ἴστω, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.« Höre den Bund Zeus selber, der donnernde Gatte der Here!
    ὣς εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεϑε πᾶσι ϑεοῖσιν·     Jener sprach's, und empor zu den Himmlischen hob er den Scepter.
ἄψορρον δ' Ἰδαῖος ἔβη προτὶ Ἴλιον ἱρήν. Aber es kehrt' Idäos zur heiligen Ilios wieder.
οἳ δ' ἕατ' εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες Jene noch saßen im Rat, die Troer und Dardanionen,
πάντες ὁμηγερέες, ποτιδέγμενοι, ὁππότ' ἄρ' ἔλϑοι 415 Alle gedrängt miteinander, und harreten seiner Zurückkunft.
Ἰδαῖος· ὃ δ' ἄρ' ἦλϑε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπεν Jetzo kam Idäos daher, und sagte die Botschaft,
στὰς ἐν μέσσοισιν. τοὶ δ' ὡπλίζοντο μάλ' ὦκα, Hingestellt in die Mitte. Da rüsteten jene sich eilig,
ἀμφότερον, νέκυάς τ' ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεϑ' ὕλην. Andere, Leichen zu holen, und andere, Holz aus den Wäldern.
Ἀργέιοι δ' ἑτέρωϑεν ἐυσσέλμων ἀπὸ νηῶν Auch die Argeier indes von den schöngebordeten Schiffen
ὀτρύνοντο νέκυς τ' ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεϑ' ὕλην. 420 Eileten, Leichen zu holen, und andere, Holz aus den Wäldern.
    ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας,     Aber die Sonn' erhellte mit jungem Strahl die Gefilde,
ἐξ ἀκαλαρρείταο βαϑυρρόου Ὠκεανοῖο Aus des tiefergoßnen Okeanos ruhiger Strömung,
οὐρανὸν εἲς ἀνιών· οἳ δ' ἤντεον ἀλλήλοισιν. Steigend am Himmel empor. Da begegneten jen' einander.
ἔνϑα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον· Schwer nun war's zu erkennen im Schlachtfeld jeden der Männer.
ἀλλ' ὕδατι νίζοντες ἄπο βρότον αἱματόεντα, 425 Doch sie wuschen mit Wasser den blutigen Mord von den Gliedern,
δάκρυα ϑερμὰ χέοντες, ἀμαξάων ἐπάειραν. Heiße Tränen vergießend, und huben sie all' auf die Wagen.
οὐ δ' εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας· οἳ δὲ σιωπῇ Aber zu weinen verbot Held Priamos; jene nun schweigend
νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήεον αχνύμενοι κῆρ, Legten gehäuft auf die Scheiter die Leichname, trauriges Herzens,
ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ Ἴλιον ἱρήν. Zündeten an das Feuer, und kehrten zur heiligen Troja.
ὣς δ' αὔτως ἑτέρωϑεν ἐυκνήμιδες Ἀχαιοὶ 430 Also auch dort entgegen die hellumschienten Achaier
νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήεον ἀχνύμενοι κῆρ, Legten gehäuft auf die Scheiter die Leichname, trauriges Herzens,
ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας. Zündeten an das Feuer, und kehrten zu räumigen Schiffen.
    ἦμος δ' οὔτ' ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ' ἀμφιλύκη νύξ,     Als noch nicht der Morgen erschien, nur grauende Dämmrung,
τῆμος ἄρ' ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἤγρετο λαὸς Ἀχαιῶν· Jetzo erhub um den Brand sich erlesenes Volk der Achaier.
τύμβον δ' ἀμφ' αὐτὴν ἕνα ποίεον ἐξαγαγόντες 435 Einen Hügel umher erhoben sie draußen versammelt
ἄκριτον ἐκ πεδίου, ποτὶ δ' αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν Allen zugleich im Gefild'; und neben ihm bauten sie eilig
πύργους ϑ' ὑψηλούς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν. Hochgetürmt die Mauer, sich selbst und den Schiffen zur Schutzwehr.
ἐν δ' αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας, Drin auch bauten sie Tore mit wohleinfugenden Flügeln,
ὄφρα δι' αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη· Daß bequem durch solche der Weg war Rossen und Wagen.
ἔκτοσϑεν δὲ βαϑεῖαν ἐπ' αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν 440 Draußen umzogen sie dann mit tiefem Graben die Mauer,
εὐρεῖαν μεγάλην, ἒν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν. Breit umher und groß, und drinnen auch pflanzten sie Pfähle.
    ὣς οἳ μὲν πονέοντο κάρη κομάοντες Ἀχαιοί· So arbeiteten hier die hauptumlockten Achaier.
οἱ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ καϑήμενοι ἀστεροπητῇ     Dort die Götter um Zeus den Wetterleuchtenden sitzend
ϑηεῦντο μέγα ἔργον Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. Staunten dem großen Werke der erzumschirmten Achaier.
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων· 445 Unter ihnen begann der Erderschüttrer Poseidon:
    »Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τις ἔστι βροτῶν ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν,     Vater Zeus, ist irgend ein Mensch der unendlichen Erde,
ὅς τις ἔτ' ἀϑανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει; Der zu den Himmlischen noch mit Herz und Sinne sich wende?
οὐχ ὁράεις, ὅτι δὴ αὖτε κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ Siehest du nicht, wie jetzo die hauptumlockten Achaier
τεῖχος ετειχίσσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον Eine Mauer den Schiffen erbaueten, rings auch den Graben
ἤλασαν, οὐ δὲ ϑεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας; 450 Führeten, ohn' uns Göttern zuvor Hekatomben zu opfern?
τοῦ δ' ἦ τοι κλέος ἔσται, ὅσον τ' ἐπικίδναται ἠώς· Nun wird diesen ein Ruhm, so weit der Tag sich verbreitet;
τοῦ δ' ἐπιλήσονται, τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος Απόλλων Doch vergessen wird jene, die ich und Phöbos Apollon
ἥρωι Λαομέδοντι πολίσσαμεν ἀϑλήσαντε.« Einst um Laomedons Stadt mit ringender Kraft gegründet!
    τὸν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·     Unmutsvoll nun begann der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»ὢ πόποι, ἐννοσίγαι' εὐρυσϑενές, οἷον ἔειπες. 455 Wehe mir, Erderschüttrer, gewaltiger! welcherlei Rede!
ἄλλος κέν τις τοῦτο ϑεῶν δείσειε νόημα, Wenn ja ein anderer noch der Unsterblichen jener Erfindung
ὃς σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖράς τε μένος τε· Zitterte, der weit schwächer denn du an Arm und Gewalt ist!
σὸν δ' ἦ τοι κλέος ἔσται, ὅσον τ' ἐπικίδναται ἠώς. Doch dir währet der Ruhm, so weit der Tag sich verbreitet.
ἄγρει μάν, ὅτ' ἂν αὖτε κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ Auf wohlan, sobald nun die hauptumlockten Achaier
οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 460 Heimgekehrt in den Schiffen zum lieben Lande der Väter;
τεῖχος ἀναρρήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι, Reiße dann ein die Mauer, und stürze sie ganz in die Meerflut,
αὖτις δ' ἠιόνα μεγάλην ψαμάϑοισι καλύψαι, Wieder das große Gestad' umher mit Sande bedeckend,
ὥς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται Ἀχαιῶν.« Daß auch die Spur hinschwinde vom großen Bau der Achaier.
    ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.     Also redeten jen' im Wechselgespräch miteinander.
δύσετο δ' ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον Ἀχαιῶν· 465 Nieder sank nun die Sonn', und der Danaer Werk war vollendet.
βουφόνεον δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο. Rings in den Zelten erschlugen sie Stier', und genossen des Mahles.
νῆες δ' ἐκ Λήμνοιο παρέστασαν οἶνον ἄγουσαι Aber viel der Schiffe, mit Wein beladen, aus Lemnos
πολλαί, τὰς προέηκεν Ἰησονίδης Ἐύνηος, Landeten, hergesandt vom Jasoniden Euneos,
τόν ῥ' ἔτεχ' Ὑψιπύλη ὑπ' Ἰήσονι ποιμένι λαῶν. Welchen Hypsipyle trug dem Völkerhirten Jason.
χωρὶς δ' Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ 470 Atreus' Söhnen allein, Agamemnon und Menelaos,
δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν μέϑυ, χίλια μέτρα. Sandt' er edleren Trank zum Geschenk her, tausend der Maße.
ἔνϑεν ἄρ' οἰνίζοντο κάρη κομάοντες Ἀχαιοί, Dort nun kauften des Weins die hauptumlockten Achaier:
ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ' αἴϑωνι σιδήρῳ, Andere brachten Erz, und andere blinkendes Eisen,
ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ' αὐτῇσι βόεσσιν, Andere dann Stierhäut', und andere lebende Rinder,
ἄλλοι δ' ἀνδραπόδεσσι· τίϑεντο δὲ δαῖτα ϑάλειαν. 475 Andre Gefangne der Schlacht, und bereiteten lieblichen Festschmaus.
παννύχιοι μὲν ἔπειτα κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ     Also die Nacht durchharrten die hauptumlockten Achaier
δαίνυντο, Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ' ἐπίκουροι· Schmausend; auch dort die Troer in Ilios und die Genossen.
παννύχιος δέ σφιν κακὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς Aber die ganze Nacht sann Unheil Zeus der Erhabne,
σμερδαλέα κτυπέων. τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει· Drohend mit Donnergetön; da faßte sie bleiches Entsetzen.
οἶνον δ' ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη 480 Ringsher Wein aus den Bechern vergossen sie; keiner auch durft' ihn
πρὶν πιέειν, πρὶν λεῖψαι ὑπερμενέι Κρονίωνι. Trinken, bevor er gesprengt dem allmächtigen Sohne des Kronos.
κοιμήσαντ' ἄρ' ἔπειτα καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. Jeder ruhete dann, und empfing die Gabe des Schlafes.

 


 


 << zurück weiter >>