Homer
Ilias, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Γ Dritter Gesang
    Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηϑεν ἅμ' ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι, Aber nachdem sich geordnet ein jegliches Volk mit den Führern,
Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ' ἐνοπῇ τ' ἴσαν ὄρνιϑες ὥς· Zogen die Troer in Lärm und Geschrei einher, wie die Vögel:
ἠύτε περ κλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόϑι πρό, So wie Geschrei hertönt von Kranichen unter dem Himmel,
αἵ τ' ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀϑέσφατον ὄμβρον, Welche, nachdem sie dem Winter entflohn und unendlichem Regen,
κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ' Ὠκεανοῖο ῥοάων, 5 Dort mit Geschrei hinziehn an Okeanos strömende Fluten,
ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι· Kleiner Pygmäen Geschlecht mit Mord und Verderben bedrohend;
ἠέριαι δ' ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται. Und aus dämmernder Luft zum schrecklichen Kampfe herannahn.
οἳ δ' ἄρ' ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοί, Jene wandelten still, die mutbeseelten Achaier,
ἐν ϑυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν. All' im Herzen gefaßt, zu verteidigen einer den andern.
ηὖτ' ὄρεος κορυφῇσι νότος κατέχευεν ὀμίχλην, 10     Wie auf des Bergs Anhöhen der Süd ausbreitet den Nebel,
ποιμέσιν οὔ τι φίλην κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω, Der nicht Hirten erwünscht, doch dem Raubenden besser wie Nacht ist;
τόσσον τίς τ' ἔπι λεύσσει, ὅσον τ' ἔπι λᾶαν ἵησιν· Und man so weit vorschauet, als fliegt der geworfene Feldstein;
ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὤρνυτ' ἀελλὴς Also wirbelte Staub von dem Gang der kommenden Völker
ἐρχομένων· μάλα δ' ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. Dicht empor; denn in Eile durchzog das Gefilde der Heerzug.
    οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες, 15     Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegeneinander;
Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν Ἀλέξανδρος ϑεοειδὴς Trat hervor aus den Troern der göttliche Held Alexandros,
παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα Tragend ein Pardelvlies und ein krummes Geschoß um die Schultern,
καὶ ξίφος· αὐτὰρ ὃ δοῦρε δύω κεκορυϑμένα χαλκῷ Samt dem Schwert; zwo Lanzen, gespitzt mit der Schärfe des Erzes,
πάλλων Ἀργεΐων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους Schwenkt' er, und rief hervor die tapfersten aller Achaier,
ἀντίβιον μαχέσασϑαι ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι. 20 Gegen ihn anzukämpfen in schreckenvoller Entscheidung.
τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηίφιλος Μενέλαος     Aber sobald ihn sahe der streitbare Held Menelaos
ἐρχόμενον προπάροιϑεν ὁμίλου, μακρὰ βιβάντα, Vor dem Scharengewühl einhergehn mächtiges Schrittes:
ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας, So wie ein Löwe sich freut, dem größere Beute begegnet,
εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα, Wenn ein gehörneter Hirsch dem Hungrigen, oder ein Gemsbock
πεινάων – μάλα γάρ τε κατεσϑίει, εἴ περ ἂν αὐτὸν 25 Nahe kommt; denn begierig verschlinget er, ob auch umher ihn
σεύωνται ταχέες τε κύνες ϑαλεροί τ' αἰζηοί – Hurtiger Hunde Gewühl wegscheucht, und blühende Jäger:
ὣς ἐχάρη Μενέλαος Ἀλέξανδρον ϑεοειδῆ So war froh Menelaos, den göttlichen Held Alexandros
ὀφϑαλμοῖσιν ἰδών· φάτο γὰρ τίσεσϑαι ἀλείτην. Dort mit den Augen zu schaun; denn er wollt' ihn strafen, den Frevler.
αὐτίκα δ' ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε. Schnell vom Wagen herab mit den Rüstungen sprang er zur Erde.
    τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος ϑεοειδὴς 30     Aber sobald ihn sahe der göttliche Held Alexandros
ἐν προμάχοισι φανέντα, κατεπλήγη φίλον ἦτορ· Schimmern im Vorderheer, da erbebte vor Angst sein Herz ihm;
ἂψ δ' ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο κῆρ' ἀλεείνων. Und in der Freunde Gedräng' entzog er sich, meidend das Schicksal.
ὡς δ' ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη So wie ein Mann, der die Natter ersah, mit Entsetzen zurückfuhr,
οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὕπο τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα, In des Gebirgs Waldtal; ihm erzitterten unten die Glieder;
ἂψ δ' ἀνεχώρησεν ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς, 35 Rasch nun floh er hinweg, und Bläss' umzog ihm die Wangen:
ὣς αὖτις καϑ' ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων Also taucht' er zurück in die Meng' hochherziger Troer,
δείσας Ἀτρέος υἱὸν Ἀλέξανδρος ϑεοειδής. Zagend vor Atreus Sohn, der göttliche Held Alexandros.
τὸν δ' Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν· Hektor schalt ihn erblickend, und rief die beschämenden Worte:
    »Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἠπεροπευτά,     Weichling, an Schönheit ein Held, weibsüchtiger, schlauer Verführer!
αἴϑ' ὄφελες ἄγονός τ' ἔμεναι ἄγαμός τ' ἀπολέσϑαι. 40 Wärest du nie doch geboren, das wünscht' ich dir, oder gestorben,
καί κε τὸ βουλοίμην καί κεν πολὺ κέρδιον ἦεν, Eh' du um Weiber gebuhlt! Viel heilsamer wäre dir solches,
ἢ οὕτω λώβην τ' ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων. Als nun so zum Gespött dastehn, und allen zum Anschaun!
ἦ που καγχαλάουσι κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ Ja, ein Gelächter erheben die hauptumlockten Achaier,
φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν Welche des Heers Vorkämpfer dich achteten, weil du so schöner
εἶδος ἔπ'· ἀλλ' οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή, 45 Bildung erscheinst; doch wohnt nicht Kraft dir im Herzen, noch Stärke!
ἦ τοιόσδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν Wagtest denn du, ein solcher! in meerdurchwandelnden Schiffen
πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας, Über die Wogen zu gehn, von erlesenem Volke begleitet,
μιχϑεὶς ἀλλοδαποῖσι γυναῖκ' εὐειδέ' ἀνῆγες Und zu Fremden gesellt, ein schönes Weib zu entführen,
ἐξ ἀπίης γαίης, νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων; Aus der Apier Lande, die Schwägerin kriegrischer Männer?
πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληί τε παντί τε δήμῳ. 50 Deinem Vater zum Gram, und der Stadt und dem sämtlichen Volke,
δυσμενέσιν μὲν χάρμα κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ. Aber den Feinden zur Wonn', und zu ewiger Schande dir selber?
οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηίφιλον Μενέλαον· Ha, nicht mochtest du stehn vor Atreus Sohn! denn gelernet
γνοίης χ', οἵου φωτὸς ἔχεις ϑαλερὴν παράκοιτιν. Hättest du, welchem Manne die blühende Gattin du raubtest!
οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίϑαρις τά τε δῶρ' Ἀφροδίτης Nichts auch frommte die Laute dir jetzt, und die Huld Aphroditens,
ἥ τε κόμη τό τε εἶδος, ὅτ' ἐν κονίῃσι μιγείης. 55 Nichts dein Haar, und der Wuchs, wenn dort du im Staube dich wälztest!
ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες· ἦ τέ κεν ἤδη Wären die Troer nur nicht Feigherzige; traun, es umhüllte
λάινον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ', ὅσσα ἔοργας.« Längst dich ein steinerner Rock, für das Unheil, das du gehäuft hast!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος ϑεοειδής·     Ihm antwortete drauf der göttliche Held Alexandros:
»Ἕκτορ, ἐπεί με κατ' αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ' ὑπὲρ αἶσαν, Hektor, dieweil du mit Recht mich tadeltest, nicht mit Unrecht;
αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρής, 60 Stets ist dir ja das Herz, wie die eherne Axt, unbezwingbar,
ὅς τ' εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ' ἀνέρος, ὅς ῥά τε τέχνῃ Welche das Holz durchstrebt vor dem Zimmerer, wann er zum Schiffbau
νήιον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει δ' ἀνδρὸς ἐρωήν· Künstlich die Balken behaut, und ihr Schwung ihm die Stärke vermehret:
ὣς σοὶ ἐνὶ στήϑεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστίν· – So ist fest dir das Herz, und stets unerschrockenes Mutes.
μή μοι δῶρ' ἐρατὰ πρόφερε χρυσῆς Ἀφροδίτης· Nur nicht rüge die Gaben der goldenen Aphrodite.
οὔ τοι ἀπόβλητ' ἐστὶ ϑεῶν ἐρικυδέα δῶρα, 65 Unverwerflich ja sind der Unsterblichen ehrende Gaben,
ὅσσα κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ' οὐκ ἄν τις ἕλοιτο. Welche sie selber verleihn, und nach Willkür keiner empfänget.
νῦν αὖτ', εἴ μ' ἐϑέλεις πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι, Doch jetzt, willst du mich sehn im tapferen Streite des Krieges,
ἄλλους μὲν κάϑισον Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιούς, Heiße die anderen ruhn, die Troer umher und Achaier,
αὐτὰρ ἔμ' ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηίφιλον Μενέλαον Laßt dann mich vor dem Volk und den streitbaren Held Menelaos
συμβάλετ' ἀμφ' Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσϑαι. 70 Kämpfen um Helena selbst und die sämtlichen Schätze den Zweikampf.
ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται, Wer von beiden nunmehr obsiegt, und stärker erscheinet,
κτήμαϑ' ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ' ἀγέσϑω· Nehme die Schätze gesamt mit dem Weib und führe sie heimwärts.
οἱ δ' ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες Ihr dann zugleich, Freundschaft und heiligen Bund euch beschwörend,
ναίοιτε Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νεέσϑων Wohnt in der scholligen Troja; und jen' entschiffen zu Argos
Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιίδα καλλιγύναικα.« 75 Rossenährender Flur, und Achaias rosigen Jungfraun.
    ὣς ἔφαϑ'· Ἕκτωρ δ' αὖτ' ἐχάρη μέγα μῦϑον ἀκούσας     Jener sprach's; doch Hektor erfreute sich hoch ob der Rede;
καί ῥ' ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας, Trat dann hervor in die Mitt', und hemmte die troischen Haufen,
μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ δ' ἱδρύνϑησαν ἅπαντες. Haltend die Mitte des Speers; und still nun standen sie alle.
τῷ δ' ἐπετοξάζοντο κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ Auf ihn spannten den Bogen die hauptumlockten Achaier,
ἰοῖσίν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί τ' ἔβαλλον. 80 Zieleten mit Wurfspießen daher, und schleuderten Steine.
αὐτὰρ ὃ μακρὸν ἄυσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· Aber es rief lauttönend der Völkerfürst Agamemnon:
    »ἴσχεσϑ', Ἀργέιοι, μὴ βάλλετε, κοῦροι Ἀχαιῶν·     Haltet ein, Argeier, und werft nicht, Männer Achaias!
στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυϑαίολος Ἕκτωρ.« Denn er begehrt zu reden, der helmumflatterte Hektor!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ' ἐγένοντο     Jener sprach's; und sie ließen vom Streit, und harreten schweigend
ἐσσυμένως. Ἕκτωρ δὲ μετ' ἀμφοτέροισιν ἔειπεν· 85 Flugs umher; doch Hektor begann in der Mitte der Völker:
    »κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί,     Hört mein Wort, ihr Troer, und hellumschiente Achaier,
μῦϑον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν. Was mir gesagt Alexandros, um welchen der Streit sich erhoben.
ἄλλους μὲν κέλεται Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιοὺς Dieser heißt euch andern, die Troer umher und Achaier,
τεύχεα κάλ' ἀποϑέσϑαι ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ, Strecken das schöne Gerät zur nahrungsprossenden Erde;
αὐτὸν δ' ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηίφιλον Μενέλαον 90 Daß er allein vor dem Volk und der streitbare Held Menelaos
οἴους ἀμφ' Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσϑαι. Kämpf' um Helena selbst und die sämtlichen Schätze den Zweikampf.
ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται, Wer von beiden nunmehr obsiegt, und stärker erscheinet,
κτήμαϑ' ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ' ἀγέσϑω· Nehme die Schätze gesamt mit dem Weib', und führe sie heimwärts.
οἱ δ' ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.« Freundschaft sollen wir andern und heiligen Bund uns beschwören.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 95     Jener sprach's; doch alle verstummten umher, und schwiegen.
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος· Endlich begann vor ihnen der Rufer im Streit Menelaos:
    »κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο· μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει     Höret anjetzt auch mich; am meisten ja lastet der Kummer
ϑυμὸν ἐμόν· φρονέω δὲ διακρινϑήμεναι ἤδη Meine Seel'; und ich denke, versöhnt nun werdet ihr scheiden,
Ἀργεΐους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέποσϑε Argos Volk und ihr Troer, nachdem viel Böses ihr truget,
εἵνεκ' ἐμῆς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ' ἀρχῆς. 100 Wegen unseres Streits, den mir Alexandros begonnen.
ἡμέων δ' ὁπποτέρῳ ϑάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται, Wem nunmehr von uns beiden der Tod und das Schicksal bevorsteht,
τεϑναίη· ἄλλοι δὲ διακρινϑεῖτε τάχιστα. Solcher sterb'; und ihr andern versöhnt euch eilig, und scheidet.
οἴσετε δ' ἄρν', ἕτερον λευκὸν ἑτέρην δὲ μέλαιναν, Bringt zwei Lämmer herbei, dem Helios weiß und ein Böcklein,
Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ δ' ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον. Schwarz der Erd' und ein Weibchen; wir bringen dem Zeus noch ein drittes.
ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ' ὅρκια τάμνῃ 105 Ruft alsdann auch Priamos Macht, daß jener das Bündnis
αὐτός, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι, Schwör', er selbst! denn die Söhne sind übermütig und treulos:
μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται. Daß kein frevelnder Mann Zeus' heiligen Bund verletze.
αἰεὶ δ' ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέϑονται· Stets ja flattert das Herz den Jünglingen; doch wo ein Alter
οἷς δ' ὁ γέρων μετέῃσιν, ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω Zwischen tritt, der zugleich vorwärts hinschauet und rückwärts,
λεύσσει, ὅπως ὄχ' ἄριστα μετ' ἀμφοτέροισι γένηται.« 110 Solcher erwägt, wie am besten die Wohlfahrt beider gedeihe.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε     Jener sprach's; ihm erfreuten sich hoch Achaier und Troer,
ἐλπόμενοι παύσεσϑαι ὀιζυροῦ πολέμοιο. Hoffend, nun auszuruhn vom unglückseligen Kriege.
καί ῥ' ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ' ἔβαν αὐτοὶ Und sie hemmten die Ross' in den Ordnungen, sprangen vom Wagen,
τεύχεά τ' ἐξεδύοντο· τὰ μὲν κατέϑεντ' ἐπὶ γαίῃ Zogen die Rüstungen aus, und legten sie nieder zur Erde,
πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ' ἦν ἀμφὶς ἄρουρα. 115 Nahe nur voneinander; denn wenig war Feldes dazwischen.
Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπεν     Aber Hektor beschied zween Herold' eilig gen Troja,
καρπαλίμως ἄρνας τε φέρειν Πρίαμόν τε καλέσσαι. Schnell die Lämmer zu bringen, und Priamos her zu berufen.
αὐτὰρ ὃ Ταλϑύβιον προΐει κρείων Ἀγαμέμνων Auch den Talthybios sandte der Völkerfürst Agamemnon,
νῆας ἔπι γλαφυρὰς ιέναι, ἠδ' ἄρν' ἐκέλευεν Zu den geräumigen Schiffen zu gehn, damit er das Lamm ihm
οἰσέμεναι· ὃ δ' ἄρ' οὐκ ἀπίϑησ' Ἀγαμέμνονι δίῳ. 120 Holete; jener enteilt' und gehorcht' Agamemnon dem Herrscher.
    Ἶρις δ' αὐϑ' Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλϑεν     Iris brachte nunmehr der schimmernden Helena Botschaft,
εἰδομένη γαλόῳ, Ἀντηνορίδαο δάμαρτι, Ihrer Schwägerin gleich, des Antenoriden Gemahlin,
τὴν Ἀντηνορίδης εἶχε κρείων Ἑλικάων Ihr, die Antenors Sohn sich vermählt, der Fürst Helikaon,
Λαοδίκην, Πριάμοιο ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστην Priamos rosiger Tochter Laodike, reizender Bildung.
τὴν δ' εὗρ' ἐν μεγάρῳ· ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινεν 125 Jene fand sie daheim: sie webt' ein Gewand in der Kammer,
δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ' ἐνέπασσεν ἀέϑλους Groß und doppelt und hell, durchwirkt mit mancherlei Kämpfen
Τρώων ϑ' ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. Rossebezähmender Troer und erzumschirmter Achaier,
οὓς ἕϑεν εἵνεκ' ἔπασχον ὑπ' Ἄρηος παλαμάων. Welche sie ihrethalb von Ares Händen erduldet.
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις· Nahe trat und begann die leichthinschwebende Iris:
    »δεῦρ' ἴϑι, νύμφα φίλη, ἵνα ϑέσκελα ἔργα ἴδηαι 130     Komm doch, du trautes Kind, die seltsamen Taten zu schauen
Τρώων ϑ' ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. Rossebezähmender Troer und erzumschirmter Achaier.
οἳ πρὶν ἐπ' ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν Ἄρηα Die jüngst gegeneinander das Graun des Ares getragen
ἐν πεδίῳ, ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο, Durch das Gefild', anstrebend zur tränenbringenden Feldschlacht:
οἳ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ – πόλεμος δὲ πέπαυται – Diese ruhn stillschweigend umher, und der Krieg ist geendigt,
ἀσπίσι κεκλιμένοι, πάρα δ' ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν. 135 Hingelehnt auf die Schild', und die rasenden Speer' in dem Boden.
αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηίφιλος Μενέλαος Nur Alexandros allein und der streitbare Held Menelaos
μακρῇς ἐγχείῃσι μαχέσσονται περὶ σεῖο· Werden anjetzt um dich mit langem Speer sich bekämpfen;
τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις.« Und wer den Gegner besiegt, der nennt dich traute Gemahlin.
    ὣς εἰποῦσα ϑεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε ϑυμῷ     Also sprach die Göttin, und schuf ihr süßes Verlangen
ἀνδρός τε προτέροιο καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων. 140 Nach dem ersten Gemahl, nach Vaterstadt und Gefreunden.
αὐτίκα δ' ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀϑόνῃσιν Schnell in den Schleier gehüllt von silberfarbener Leinwand,
ὡρμᾶτ' ἐκ ϑαλάμοιο, τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα, Flog sie hinweg aus der Kammer, die zarte Trän' an den Wimpern:
οὐκ οἴη· ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ' ἕποντο, Nicht sie allein; ihr folgten zugleich zwo dienende Jungfraun,
Αἴϑρη Πιτϑῆος ϑυγάτηρ Κλυμένη τε βοῶπις. Äthra, des Pittheus Tochter, und Klymene, herrschendes Blickes.
αἶψα δ' ἔπειϑ' ἵκανον, ὅϑι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν. 145 Bald nun kamen sie hin, allwo das skäische Tor war.
οἳ δ' ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνϑοον ἠδὲ Θυμοίτην Aber Priamos dort, und Panthoos, neben Thymötes,
Λάμπον τε Κλυτίον ϑ' Ἱκετάονά τ' ὄζον Ἄρηος Lampos, und Klytios auch, und Ares Sproß Hiketaon,
Οὐκαλέγων τε καὶ Ἀντήνωρ, πεπνυμένω ἄμφω, Auch Antenor der Held, und Ukalegon, beide voll Weisheit,
ἥατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν, Saßen, die Ältsten der Stadt, umher auf dem skäischen Tore:
γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ' ἀγορηταὶ 150 Welche betagt vom Krieg ausruheten; doch in Versammlung
ἐσϑλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες, οἵ τε καϑ' ὕλην Redner voll Rat, den Cikaden nicht ungleich, die in den Wäldern
δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσιν· Aus der Bäume Gesproß hellschwirrende Stimmen ergießen:
τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ' ἐπὶ πύργῳ. Gleich so saßen der Troer Gebietende dort auf dem Turme.
οἳ δ' ὡς οὖν εἴδονϑ' Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν, Als sie nunmehr die Helena sahn zum Turme sich wenden;
ἦκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευον· 155 Leise redete mancher, und sprach die geflügelten Worte:
    »οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐυκνήμιδας Ἀχαιοὺς     Tadelt nicht die Troer und hellumschienten Achaier,
τοιῇδ' ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν· Die um ein solches Weib so lang' ausharren im Elend!
αἰνῶς ἀϑανάτῃσι ϑεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν. Einer unsterblichen Göttin fürwahr gleicht jene von Ansehn!
ἀλλὰ καὶ ὥς, τοίη περ ἐοῦσ', ἐν νηυσὶ νεέσϑω Dennoch kehr', auch mit solcher Gestalt, sie in Schiffen zur Heimat,
μηδ' ἡμῖν τεκέεσσί τ' ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.« 160 Ehe sie uns und den Söhnen hinfort noch Jammer bereitet!
    ὣς ἄρ' ἔφαν· Πρίαμος δ' Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ·     Also die Greis'; und Priamos rief der Helena jetzo:
»δεῦρο πάροιϑ' ἐλϑοῦσα, φίλον τέκος, ἵζευ ἐμεῖο, Komm doch näher heran, mein Töchterchen, setze dich zu mir;
ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε, – Daß du schaust den ersten Gemahl, und die Freund' und Verwandten!
οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί· ϑεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν, Du nicht trägst mir die Schuld; die Unsterblichen sind es mir schuldig,
οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν Ἀχαιῶν, – 165 Welche mir zugesandt den bejammerten Krieg der Achaier!
ὥς μοι καὶ τόνδ' ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς, Daß du auch jenes Manns, des gewaltigen, Namen mir nennest,
ὅς τις ὅδ' ἐστὶν Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε. Wer doch dort der Achaier so groß und herrlich hervorprangt!
ἦ τοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασιν· Zwar es ragen an Haupt noch andere höher denn jener;
καλὸν δ' οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν Doch so schön ist keiner mir je erschienen vor Augen,
οὐδ' οὕτω γεραρόν· βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικεν.« 170 Noch so edler Gestalt; denn königlich scheint er von Ansehn!
    τὸν δ' Ἑλένη μύϑοισιν ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·     Aber Helena sprach, die edle der Fraun, ihm erwidernd:
»αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι, φίλε ἑκυρέ, δεινός τε· Ehrenwert mir bist du, o teurer Schwäher, und furchtbar
ὡς ὄφελεν ϑάνατός μοι ἁδεῖν κακός, ὁππότε δεῦρο Hätte der Tod mir gefallen, der herbeste, ehe denn hieher
υἱέι σῷ ἑπόμην, ϑάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα Deinem Sohn ich gefolgt, das Gemach und die Freunde verlassend,
παῖδά τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν. 175 Und mein einziges Kind, und die holde Schar der Gespielen!
ἀλλὰ τά γ' οὐκ ἐγένοντο· τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα. Doch nicht solches geschah; und nun in Tränen verschwinde ich!...
τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ' ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς· Jetzo will ich dir sagen, was du mich fragst und erforschest.
οὗτός γ' Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων, Jener ist der Atreide, der Völkerfürst Agamemnon,
ἀμφότερον, βασιλεύς τ' ἀγαϑὸς κρατερός τ' αιχμητής· Beides, ein trefflicher König zugleich, und ein tapferer Streiter.
δαὴρ αὖτ' ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ' ἔην γε.« 180 Schwager mir war er vordem, der Schändlichen; ach, er war es!
    ὣς φάτο· τὸν δ' ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·     Jene sprach's; und der Greis bewundert ihn, laut ausrufend:
»ὦ μάκαρ Ἀτρεΐδη, μοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον, Seliger Atreion', o gesegneter, glücklichgeborner!
ἦ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι Ἀχαιῶν. Wahrlich doch unzählbar gehorchen dir Männer Achaias!
ἤδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυϑον ἀμπελόεσσαν, Vormals zog ich selber in Phrygiens Rebengefilde,
ἔνϑα ἴδον πλείστους Φρύγας ἀνέρας αἰολοπώλους, 185 Wo ich ein großes Heer gaultummelnder phrygischer Männer
λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μυγδόνος ἀντιϑέοιο, Schauete, Otreus Volk und des götterähnlichen Mygdon,
οἵ ῥα τότ' ἐστρατάοντο παρ' ὄχϑας Σαγγαρίοιο· Welches umher am Gestade Sangarios weit sich gelagert;
καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχϑην Denn ich ward als Bundesgenoss' mit ihnen gerechnet,
ἤματι τῷ, ὅτε τ' ἦλϑον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι· Jenes Tags, da die Hord' amazonischer Männinnen einbrach:
ἀλλ' οὐδ' οἳ τόσοι ἦσαν, ὅσοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί.« 190 Doch war minder die Zahl, wie der freudigen Krieger Achaias!
    δεύτερον αὖτ' Ὀδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν' ὁ γεραιός·     Jetzo erblickt' Odysseus der Greis, und fragte von neuem:
»εἴπ' ἄγε μοι καὶ τόνδε, φίλον τέκος, ὅς τις ὅδ' ἐστίν· Nenne mir nun auch jenen, mein Töchterchen; siehe, wie heißt er?
μείων μὲν κεφαλῇ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο, Weniger ragt er an Haupt, als Atreus Sohn Agamemnon,
εὐρύτερος δ' ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσϑαι. Aber breiteres Wuchses an Brust und mächtigen Schultern.
τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ, 195 Seine Wehr ist gestreckt zur nahrungsprossenden Erde;
αὐτὸς δὲ κτίλος ὣς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν· Doch er selbst, wie ein Widder, umgeht die Scharen der Männer:
ἀρνειῷ μιν ἐγώ γε ἐίσκω πηγεσιμάλλῳ, Gleich dem Bock erscheinet er mir, dickwolliges Vlieses,
ὅς τ' ὀίων μέγα πῶυ διέρχεται ἀργεννάων.« Welcher die große Trift weißschimmernder Schafe durchwandelt.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειϑ' Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·     Ihm antwortete Helena drauf, Zeus' liebliche Tochter:
»οὗτος δ' αὖ Λαερτιάδης πολύμητις Ὀδυσσεύς, 200 Der ist Laertes Sohn, der erfindungsreiche Odysseus,
ὃς τράφη ἐν δήμῳ Ἰϑάκης κραναῆς περ ἐούσης Welcher in Ithakas Reich aufwuchs, des felsichten Eilands,
εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά.« Wohlgeübt in mancherlei List und verschlagenem Rate.
    τὴν δ' αὖτ' Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Greis Antenor sagte dagegen:
»ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες· Wahrlich, o Frau, du hast untrügliche Worte geredet.
ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ' ἤλυϑε δῖος Ὀδυσσεὺς 205 Denn auch hieher kam er vorlängst, der edle Odysseus,
σεῦ ἕνεκ' ἀγγελίης σὺν ἀρηιφίλῳ Μενελάῳ· Deinethalben gesandt, und der streitbare Held Menelaos.
τοὺς δ' ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα, Ich herbergete beid', in meinem Palast sie bewirtend:
ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ μήδεα πυκνά. So daß beider Gestalt und kluger Geist mir bekannt ist.
ἀλλ' ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχϑεν, Als sie nunmehr in der Troer versammelten Kreis sich gesellet,
στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους, 210 Ragt' im Stehn Menelaos empor mit mächtigen Schultern:
ἄμφω δ' ἑζομένω γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς. Doch wie sich beide gesetzt, da schien ehrvoller Odysseus.
ἀλλ' ὅτε δὴ μύϑους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον, Aber sobald sie mit Red' und Erfindungen alles umstrickten;
ἦ τοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευεν, Siehe da sprach Menelaos nur fliegende Worte voll Inhalts,
παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυϑος Wenige doch eindringender Kraft: denn er liebte nicht Wortschwall,
οὐ δ' ἀφαμαρτοεπής· ἦ καὶ γένει ὕστερος ἦεν. 215 Nicht abschweifende Rede, wiewohl noch jüngeres Alters.
ἀλλ' ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν Ὀδυσσεύς, Aber nachdem sich erhub der erfindungsreiche Odysseus;
στάσκεν ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χϑονὸς ὄμματα πήξας, Stand er und schaute zur Erde hinab mit gehefteten Augen;
σκῆπτρον δ' οὔτ' ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα, Auch den Stab, so wenig zurückbewegend wie vorwärts,
ἀλλ' ἀστεμφὲς ἔχεσκεν, ἀίδρεϊ φωτὶ ἐοικώς· Hielt er steif in der Hand, ein Unerfahrner von Ansehn:
φαίης κεν ζάκοτόν τέ τιν' ἔμμεναι ἄφρονά τ' αὔτως. 220 Daß du leicht für tückisch ihn achtetest, oder für sinnlos.
ἀλλ' ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήϑεος εἵη Aber sobald er der Brust die gewaltigen Stimmen entsandte,
καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν, Und ein Gedräng' der Worte, wie stöbernde Winterflocken;
οὐκ ἂν ἔπειτ' Ὀδυσῆι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος· Dann wetteiferte traun kein Sterblicher sonst mit Odysseus,
οὐ τότε γ' ὧδ' Ὀδυσῆος ἀγασσάμεϑ' εἶδος ἰδόντες.« Und nicht stutzten wir so, des Odysseus Bildung betrachtend.
    τὸ τρίτον αὖτ' Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν' ὁ γεραιός· 225     Jetzo sah den Ajas der Greis, und fragte noch einmal:
»τίς τ' ἄρ' ὅδ' ἄλλος Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε, Wer ist dort der achaiische Mann, so groß und gewaltig,
ἔξοχος Ἀργεΐων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους;« Höher denn alles Volk an Haupt und mächtigen Schultern?
    τὸν δ' Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·     Aber Helena sprach, die herrliche, langes Gewandes:
»οὗτος δ' Αἴας ἐστὶ πελώριος, ἕρκος Ἀχαιῶν. Ajas heißt der gewaltige Held, der Danaer Schutzwehr.
Ἰδομενεὺς δ' ἑτέρωϑεν ἐνὶ Κρήτεσσι ϑεὸς ὣς 230 Dorthin steht, wie ein Gott, Idomeneus unter den Kretern;
ἕστηκ', ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέϑονται. Und es umstehn den König die kretischen Führer versammelt.
πολλάκι μιν ξείνισσεν ἀρηίφιλος Μενέλαος Oft herbergete jenen der streitbare Held Menelaos,
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ, ὁπότε Κρήτηϑεν ἵκοιτο. Wann er aus Kreta kam, daheim in unserer Wohnung.
νῦν δ' ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας Ἀχαιούς, Nun zwar schau' ich sie alle, die freudigen Krieger Achaias,
οὕς κεν ἐὺ γνοίην καί τ' οὔνομα μυϑησαίμην· 235 Die ich wohl noch erkennt', und jeglichen nennte mit Namen:
δοιὼ δ' οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν, Zween nur vermag ich nirgend zu schaun der Völkergebieter,
Κάστορά ϑ' ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαϑὸν Πολυδεύκη Kastor den reisigen Held, und den Kämpfer der Faust Polydeukes,
αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ. Beide mir leibliche Brüder, von einer Mutter geboren.
ἢ οὐχ ἑσπέσϑην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς, Folgten sie nicht hieher aus der lieblichen Flur Lakedämon?
ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ' ἔνι ποντοπόροισιν, 240 Oder folgten sie zwar in meerdurchwandelnden Schiffen,
νῦν αὖτ' οὐκ ἐϑέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν, Aber enthalten sich nun, in die Schlacht zu gehen der Männer,
αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ', ἅ μοι ἔστιν.« Weil sie die Schand' abschreckt und die große Schmach, die mich zeichnet?
    ὣς φάτο· τοὺς δ' ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα     Jene sprach's; doch die beiden umfing die ernährende Erde
ἐν Λακεδαίμονι αὖϑι, φίλῃ εν πατρίδι γαίῃ. In Lakedämon bereits, im lieben Lande der Väter.
    κήρυκες δ' ἀνὰ ἄστυ ϑεῶν φέρον ὅρκια πιστά, 245     Aber die Herolde trugen die Bundesopfer der Götter
ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐύφρονα, καρπὸν ἀρούρης, Durch die Stadt, zwei Lämmer, und fröhlichen Wein des Gefildes,
ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· φέρε δὲ κρητῆρα φαεινὸν Im geißledernen Schlauch; es trug Idäos der Herold
κῆρυξ Ἰδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα. Einen blinkenden Krug in der Hand, und goldene Becher.
ὤτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος ἐπέεσσιν· Dieser nahte dem Greis', und sprach die ermahnenden Worte:
    »ὄρσεο, Λαομεδοντιάδη· καλέουσιν ἄριστοι 250     Mache dich auf, Laomedons Sohn; dich rufen die Fürsten
Τρώων ϑ' ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων Rossebezähmender Troer und erzumschirmter Achaier
ἐς πεδίον καταβῆναι, ἵν' ὅρκια πιστὰ τάμητε. Dort hinab ins Gefilde, den heiligen Bund zu beschwören.
αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηίφιλος Μενέλαος Nur Alexandros allein und der streitbare Held Menelaos
μακρῇς ἐγχείῃσι μαχέσσοντ' ἀμφὶ γυναικί· Werden anjetzt um das Weib mit langem Speer sich bekämpfen;
τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαϑ' ἕποιτο, 255 Und wer den Gegner besiegt, dem folgt das Weib und die Schätze.
οἱ δ' ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες Wir dann zugleich, Freundschaft und heiligen Bund uns beschwörend
ναίοιμεν Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νέονται Baun die schollige Troja; und jen' entschiffen zu Argos
Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιίδα καλλιγύναικα.« Rossenährender Flur, und Achaias rosigen Jungfraun.
    ὣς φάτο· ῥίγησεν δ' ὁ γέρων, ἐκέλευσε δ' ἑταίροις     Jener sprach's; da schaurte der Greis, und befahl den Gefährten,
ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ δ' ὁτραλέως ἐπίϑοντο. 260 Anzuschirren die Ross'; und sie eileten flugs ihm gehorchend.
ἂν δ' ἄρ' ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ' ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω· Priamos trat in den Wagen, und zog die lenkenden Zügel;
πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον. Auch mit ihm Antenor bestieg den prächtigen Sessel;
τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίονδ' ἔχον ὠκέας ἵππους. Schnell durch das skäische Tor entflogen die Ross' ins Gefilde.
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,     Als sie nunmehr hinkamen zu Trojas Volk und Achaias,
ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χϑόνα πουλυβότειραν 265 Stiegen sie beid' aus dem Wagen zur nahrungsprossenden Erde,
ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχάοντο. Wandelten dann in die Mitte der Troer einher und Achaier.
ὤρνυτο δ' αὐτίκ' ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων, Eilend darauf erhub sich der Völkerfürst Agamemnon,
ἂν δ' Ὀδυσεὺς πολύμητις· ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ Auch Odysseus voll Rat. Die stattlichen Herolde jetzo
ὅρκια πιστὰ ϑεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον Führten die Bundesopfer herbei, auch Wein in dem Kruge
μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. 270 Mischten sie, sprengeten dann der Könige Hände mit Wasser.
Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, Doch der Atreid', ausziehend mit hurtigen Händen das Messer,
ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, Das an der großen Scheide des Schwerts ihm immer herabhing,
ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας· αὐτὰρ ἔπειτα Schnitt vom Haupt der Lämmer das Haar; und die Herolde jetzo
κήρυκες Τρώων καὶ Ἀχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις. Teileten rings der Troer und Danaer edlen Gebietern.
τοῖσιν δ' Ἀτρεΐδης μεγάλ' εὔχετο χεῖρας ἀνασχών· 275 Laut nun fleht' Agamemnon empor, mit erhobenen Händen:
    »Ζεῦ πάτερ, Ἴδηϑεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε,     Vater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du Herrscher vom Ida!
Ἠέλιός ϑ', ὃς πάντ' ἐφορᾷς καὶ πάντ' ἐπακούεις, Helios auch, der alles vernimmt, und alles umschauet!
καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερϑε καμόντας Auch ihr Ström', und du Erd', und die ihr drunten die Geister
ἀνϑρώπους τίνυσϑε, ὅτις κ' ἐπίορκον ὀμόσσῃ, Toter Menschen bestraft, wer hier Meineide geschworen!
ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ' ὅρκια πιστά. 280 Seid uns Zeugen ihr all', und bewahrt die Schwüre des Bundes!
εἰ μέν κεν Μενέλαον Ἀλέξανδρος καταπέφνῃ, Wenn den Held Menelaos vielleicht Alexandros erleget;
αὐτὸς ἔπειϑ' Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα, Dann behalt' er Helena selbst und die sämtlichen Schätze,
ἡμεῖς δ' ἐν νήεσσι νεώμεϑα ποντοπόροισιν· Doch wir kehren zurück in meerdurchwandelnden Schiffen.
εἰ δέ κ' Ἀλέξανδρον κτείνῃ ξανϑὸς Μενέλαος, Aber sinkt Alexandros dem bräunlichen Held Menelaos;
Τρῶας ἔπειϑ' Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ' ἀποδοῦναι, 285 Dann entlassen die Troer das Weib und die sämtlichen Schätze;
τιμὴν δ' Ἀργεΐοις ἀποτινέμεν ἥν τιν' ἔοικεν, Buße zugleich den Argeiern bezahlen sie, welche geziemet,
ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ' ἀνϑρώποισι πέληται. Und die hinfort auch daure bei kommenden Menschengeschlechtern.
εἰ δ' ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παὶδες Doch wenn Priamos dann und Priamos Söhne sich weigern,
τίνειν οὐκ ἐϑέλωσιν Ἀλεξάνδροιο πεσόντος, Mir zu bezahlen die Buße, nachdem Alexandros gefallen;
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχέσσομαι εἵνεκα ποινῆς 290 Dann werd' ich von neuem mit Kriegsmacht wegen der Sühnung
αὖϑι μένων, ἧός κε τέλος πολέμοιο κιχείω.« Kämpfen und nicht heimziehn, bis der Zweck des Krieges erreicht ist.
    ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέι χαλκῷ     Sprach's, und die Kehlen der Lämmer zerschnitt er mit grausamem Erze.
καί τοὺς μὲν κατέϑηκεν ἐπὶ χϑονὸς ἀσπαίροντας Beide legt' er nunmehr, die zappelnden, nieder im Staube,
ϑυμοὺ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός· Matt aushauchend den Geist, da die Kraft vom Erze geraubt war.
οἶνον δ' ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν 295 Hierauf Wein aus dem Krug in die goldenen Becher sich schöpfend
ἔκχεον ἠδ' εὔχοντο ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν. Gossen sie aus, und flehten den ewigwährenden Göttern.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε· Also betete mancher der Troer umher und Achaier:
    »Ζεῦ κύδιστε μέγιστε καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι,     Zeus, ruhmwürdig und hehr, und ihr andern unsterblichen Götter!
ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν, Welche von uns zuerst nun beleidigen, wider den Eidschwur;
ὧδέ σφ' ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος, 300 Blutig fließ' ihr Gehirn, wie der Wein hier, rings auf der Erde,
αὐτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι δ' ἄλλοισι δαμεῖεν.« Ihrs und der Kinder zugleich; und die Gattinnen schände der Fremdling!
    ὣς ἔφαν· οὐ δ' ἄρα πώς σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων.     Also das Volk; doch mit nichten gewährt' ihm solches Kronion.
τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦϑον ἔειπεν· Aber Priamos sprach, des Dardanos herrschender Enkel:
    »κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί·     Hört mein Wort, ihr Troer, und hellumschiente Achaier.
ἦ τοι ἐγὼν εἶμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 305 Jetzo kehr' ich wieder zu Ilios luftigen Höhen
ἄψ, ἐπεὶ οὔ πως τλήσομ' ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ὁρᾶσϑαι Heim; denn nimmer vermag ich mit eigenen Augen zu schauen
μαρνάμενον φίλον υἱὸν ἀρηιφίλῳ Μενελάῳ. Kämpfend den lieben Sohn mit dem streitbaren Held Menelaos.
Ζεὺς μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι, Zeus erkennt es allein und die andern unsterblichen Götter,
ὁπποτέρῳ ϑανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν.« Wem nunmehr von beiden das Ziel des Todes verhängt ist.
    ἦ ῥα, καὶ ἐς δίφρον ἄρνας ϑέτο ἰσόϑεος φώς, 310     Also der göttliche Held, und legt' in den Wagen die Lämmer,
ἂν δ' ἄρ' ἔβαιν' αὐτός, κατὰ δ' ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω· Trat dann selber hinein, und zog die lenkenden Zügel;
πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον. Auch mit ihm Antenor bestieg den prächtigen Sessel;
τὼ μὲν ἄρ' ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο· Schnell dann kehrten sie beide, zu Ilios Höhen sich wendend.
Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάις καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς     Hektor drauf, des Priamos Sohn, und der edle Odysseus,
χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα 315 Maßen umher die Weite des Kampfraums, warfen dann eilend
κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, Los' in den ehernen Helm, und schüttelten: welchem das Schicksal
ὁππότερος δὴ πρόσϑεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος. Gönnte, zuerst auf den Gegner die eherne Lanze zu werfen.
λαοὶ δ' ἠρήσαντο, ϑεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον· Ringsum flehte das Volk, und erhob zu den Göttern die Hände.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε· Also betete mancher der Troer umher und Achaier:
    »Ζεῦ πάτερ, Ἴδηϑεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε, 320     Vater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du Herrscher vom Ida!
ὁππότερος τάδε ἔργα μετ' ἀμφοτέροισιν ἔϑηκεν, Wer von beiden den Grund zu solchem Streite geleget,
τὸν δὸς ἀποφϑίμενον δῦναι δόμον Ἄιδος εἴσω, Den laß jetzo vertilgt eingehn in Aïdes Wohnung;
ἡμῖν δ' αὖ φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ γενέσϑαι.« Aber uns versöhne der Freundschaft heiliges Bündnis!
    ὣς ἄρ' ἔφαν· πάλλεν δὲ μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ     Also das Volk; doch der große, der helmumflatterte Hektor
ἂψ ὁράων, Πάριος δὲ ϑοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν. 325 Schüttelte, rückwärts gewandt: da entsprang das Zeichen des Paris.
οἳ μὲν ἔπειϑ' ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ Rings nun setzten sich all' in Ordnungen, dort wo sich jeder
ἵπποι ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχε' ἔκειτο· Rosse gehobenes Hufs, und gebildete Waffen gereihet.
αὐτὰρ ὅ γ' ἀμφ' ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ Aber er selbst umhüllte mit zierlichen Waffen die Schultern,
δῖος Ἀλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠυκόμοιο. Alexandros der Held, der lockigen Helena Gatte.
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔϑηκεν 330 Eilend fügt' er zuerst um die Beine sich bergende Schienen,
καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας· Blank und schön, anschließend mit silberner Knöchelbedeckung;
δεύτερον αὖ ϑώρηκα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν Weiter umschirmt' er die Brust ringsher mit dem ehernen Harnisch
οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος, ἥρμοσε δ' αὐτῷ. Seines tapferen Bruders Lykaon, der ihm gerecht war;
ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον Hängte sodann um die Schulter das Schwert voll silbener Buckeln,
χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε· 335 Eherner Kling'; und darauf den Schild auch, groß und gediegen;
κρατὶ δ' ἔπ' ἰφϑίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔϑηκεν Auch das gewaltige Haupt mit stattlichem Helme bedeckt' er,
ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καϑύπερϑεν ἔνευεν· Von Roßhaaren umwallt; und fürchterlich winkte der Helmbusch;
εἵλετο δ' ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. Nahm dann die mächtige Lanze, die ihm in den Händen gerecht war.
ὣς δ' αὔτως Μενέλαος ἀρήιος ἔντε' ἔδυνεν. So auch zog Menelaos, der streitbare, Waffengeschmeid' an.
    οἳ δ' ἐπεὶ οὖν ἑκάτερϑεν ὁμίλου ϑωρήχϑησαν, 340     Als sich diese nunmehr in jeglichem Heere gerüstet,
ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχάοντο Traten beid' in die Mitte der Troer einher und Achaier,
δεινὸν δερκόμενοι· ϑάμβος δ' ἔχεν εἰσοράοντας Mit androhendem Blick; und Staunen ergriff, die es ansahn,
Τρῶάς ϑ' ἱπποδάμους καὶ ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς. Rossebezähmende Troer, und hellumschiente Achaier.
καί ῥ' ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ Und nun standen sie nah' im abgemessenen Kampfraum,
σείοντ' ἐγχείας, ἀλλήλοισιν κοτέοντε. 345 Wild die Speere bewegend, und zornvoll widereinander.
πρόσϑε δ' Ἀλέξανδρος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος Erstlich entsandt' Alexandros die weithinschattende Lanze;
καὶ βάλεν Ἀτρεΐδαο κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐίσην· Und sie traf dem Atreiden den Schild von gerundeter Wölbung:
οὐ δ' ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφϑη δέ οἱ αἰχμὴ Doch nicht brach sie das Erz, denn rückwärts bog sich die Spitze
ἀσπίδ' ἔνι κρατερῇ. ὃ δὲ δεύτερος ὤρνυτο χαλκῷ Auf dem gediegenen Schild. Nun erhob auch jener die Lanze,
Ἀτρεΐδης Μενέλαος, ἐπευξάμενος Διὶ πατρί· 350 Atreus Sohn Menelaos, und betete laut zu Kronion:
    »Ζεῦ ἄνα, δὸς τίσασϑαι ὅ με πρότερος κάκ' ἔοργεν,     Waltender Zeus, laß strafen mich ihn, der zuerst mich beleidigt,
δῖον Ἀλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον, Alexandros den Held, und meinen Arm ihn bezwingen:
ὄφρα τις ἐρρίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνϑρώπων Daß man schaudre hinfort auch in späteren Menschengeschlechtern,
ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι, ὅ κεν φιλότητα παράσχῃ.« Böses dem Freunde zu tun, der wohlgesinnt ihn beherbergt!
    ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος 355     Sprach's, und im Schwung' entsandt' er die weithinschattende Lanze;
καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐίσην. Und sie traf dem Paris den Schild von gerundeter Wölbung.
διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλϑε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος Siehe den strahlenden Schild durchschmetterte mächtig die Lanze,
καὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο· Auch in das Kunstgeschmeide des Harnisches drang sie geheftet;
ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα Grad' hindurch an der Weiche des Bauchs durchschnitt sie den Leibrock
ἔγχος, ὃ δ' ἐκλίνϑη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 360 Stürmend: da wand sich jener, und mied das schwarze Verhängnis.
Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον Hurtig zog der Atreide das Schwert voll silberner Buckeln,
πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυϑος φάλον· ἀμφὶ δ' ἄρ' αὐτῷ Hieb dann im Schwunge den Helm, den gekegelten; aber an jenem
τριχϑά τε καὶ τετραχϑὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός. Dreifach zerkracht und vierfach, entsprang es umher aus der Rechten.
Ἀτρεΐδης δ' ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν· Atreus Sohn wehklagte, den Blick gen Himmel erhebend:
    »Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο ϑεῶν ὀλοώτερος ἄλλος. 365     Vater Zeus, nie gleicht dir an Grausamkeit einer der Götter!
ἦ τ' ἐφάμην τίσεσϑαι Ἀλέξανδρον κακότητος· Ha, ich hoffte zu strafen die Freveltat Alexandros;
νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος Aber es sprang aus der Hand mir in Trümmer das Schwert, und die Lanze
ἠίχϑη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ' ἔβαλόν μιν.« Flog mir hinweg aus den Händen umsonst, und verwundete nicht ihn!
    ἦ, καὶ ἐπαΐξας κόρυϑος λάβεν ἱπποδασείης,     Sprach's, und stürmte hinan, und ergriff ihn am Busche des Helmes,
ἕλκε δ' ἐπιστρέψας μετ' ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς· 370 Zog dann gewandt ihn daher zu den hellumschienten Achaiern.
ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν, Jenen engt' an der Kehle der buntgezeichnete Riemen,
ὅς οἱ ὑπ' ἀνϑερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης. Den er unter dem Kinne, des Helmes Band, sich befestigt.
καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, Und er hätt' ihn geschleift, und ewigen Ruhm sich erworben,
εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε Διὸς ϑυγάτηρ Ἀφροδίτη, Wenn nicht schnell es bemerkt die Tochter Zeus Aphrodite,
ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο· 375 Und ihn zersprengt den Riemen des stark erschlagenen Stieres.
κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ' ἕσπετο χειρὶ παχείῃ. Leer nun folgte der Helm der nervichten Hand Menelaos.
τὴν μὲν ἔπειϑ' ἥρως μετ' ἐυκνήμιδας Ἀχαιοὺς Diesen schleuderte drauf zu den hellumschienten Aichaiern
ῥῖψ' ἐπιδινήσας, κόμισαν δ' ἐρίηρες ἑταῖροι· Hochaufschwingend der Held; es erhoben ihn teure Genossen;
αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων Und nun stürmt' er von neuem in heißer Begier zu ermorden
ἔγχεϊ χαλκείῳ. τὸν δ' ἐξήρπαξ' Ἀφροδίτη 380 Hin mit dem ehernen Speer. Doch jenen entrückt' Aphrodite
ῥεῖα μάλ' ὥς τε ϑεός, ἐκάλυψε δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ. Sonder Müh, als Göttin, und hüllt' in Nebel ihn ringsher;
κὰδ δ' εἷσ' ἐν ϑαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι. Setzt' ihn drauf in die Kammer, von duftender Würze durchräuchert;
αὐτὴ δ' αὖϑ' Ἑλένην καλέουσ' ἴε· τὴν δ' ἐκίχανεν Schnell dann Helena suchend enteilte sie. Jene noch fand sie
πύργῳ ἔφ' ὑψηλῷ, περὶ δὲ Τρῳαὶ ἅλις ἦσαν. Dort auf ragendem Turm, und umher viel troische Weiber.
χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαβοῦσα, 385 Leis' ihr feines Gewand voll Nektarduft ihr bewegend,
γρηὶ δέ μιν ἐικυῖα παλαιγενέι προσέειπεν Redete sie, in Gestalt der wollekrämpelnden Greisin,
εἰροκόμῳ, ἥ οἱ Λακεδαίμονι ναιεταούσῃ Hochbetagt, die ihr einst in heimischer Burg Lakedämons
ἤσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκεν· Liebliche Wolle gezupft, und ihr am meisten geliebt war;
τῇ μιν ἐεισαμένη προσεφώνεε δῖ' Ἀφροδίτη· Dieser gleich an Gestalt, begann Aphrodite die Göttin:
    »δεῦρ' ἴϑ' · Ἀλέξανδρός σε καλεῖ οἶκόνδε νέεσϑαι 390     Komm; dich ruft Alexandros, mit mir nach Hause zu kehren.
κείμενος ἐν ϑαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσιν, Jener ruht in der Kammer auf zierlichem Lagergestelle,
κάλλεΐ τε στίλβων καὶ εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης Strahlend in Reiz und Feiergewand. Kaum solltest du glauben,
ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ' ἐλϑέμεν, ἀλλὰ χορόνδε Daß er vom Zweikampf komme; vielmehr er gehe zum Reigen,
ἔρχεσϑ' ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καϑίζειν.« Oder er sitz' ausruhend vom fröhlichen Reigen ein wenig.
    ὣς φάτο, τῇ δ' ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν· 395     Jene sprach's, und erregt' ihr das wallende Herz in dem Busen.
καί ῥ' ὡς οὖν ἐνόησε ϑεᾶς περικαλλέα δειρὴν Aber sobald sie bemerkte den lieblichen Nacken der Göttin,
στήϑεά ϑ' ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα, Auch den Busen voll Reiz, und die anmutstrahlenden Augen;
ϑάμβησέν τ' ἄρ' ἔπειτα ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Tief erstaunte sie jetzt, und redete, also beginnend:
    »δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν;     Grausame, warum strebst du, mich nochmals schlau zu verleiten?
ἦ πῄ με προτέρω πολίων ἐὺ ναιομενάων 400 Soll ich vielleicht noch weiter die wohlbevölkerten Städte
ἄξεις ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς, Phrygiens, oder der holden Mäonia Städte durchwandern,
εἴ τίς τοι καὶ κεῖϑι φίλος μερόπων ἀνϑρώπων; Wenn auch dort ein Geliebter dir wohnt der redenden Menschen?
οὕνεκα δὴ νῦν δῖον Ἀλέξανδρον Μενέλαος Drum weil jetzt Menelaos den edlen Held Alexandros
νικήσας ἐϑέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ' ἄγεσϑαι, Überwand, und beschleußt mich heim, die Verhaßte, zu führen;
τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης; 405 Darum schleichst du mir jetzo daher voll trüglicher Arglist?
ἧσο παρ' αὐτὸν ἰοῦσα, ϑεῶν δ' ἀπόεικε κελεύϑου, Setze zu jenem dich hin, und verlaß der Unsterblichen Wandel;
μηδ' ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον, Und nie kehre dein Fuß zu den seligen Höhn des Olympos:
ἀλλ' αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀίζυε καί ἑ φύλασσε, Sondern teile des Sterblichen Weh, und pfleg' ihn mit Sorgfalt,
εἰς ὅ κέ σ' ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην. Bis er vielleicht zum Weibe dich aufnimmt, oder zur Sklavin!
κεῖσε δ' ἐγὼν οὐκ εἶμι – νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη – 410 Dorthin geh' ich dir nimmer, denn unanständig ja wär' es,
κείνου πορσυνέουσα λέχος· Τρῳαὶ δέ μ' ὀπίσσω Ihm sein Bett zu schmücken hinfort. Des würden mich alle
πᾶσαι μωμήσονται· ἔχω δ' ἄχε' ἄκριτα ϑυμῷ.« Troerinnen verschmähn; und Gram schon lastet das Herz mir!
    τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε δῖ' Ἀφροδίτη·     Aber voll Zorns antwortete drauf Aphrodite die Göttin:
»μή μ' ἔρεϑε, σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεϑείω, Reize mich nicht, o Törin! ich könnt' im Zorne mich wenden,
τὼς δέ σ' ἀπεχϑήρω ὡς νῦν ἔκπαγλ' ἐφίλησα, 415 Und so sehr dich hassen, als innig mein Herz dich geliebet!
μέσσῳ δ' ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχϑεα λυγρά, Beid' entflammt' ich die Völker sodann zu verderblicher Feindschaft,
Τρώων καὶ Δαναῶν· σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι.« Troer sowohl wie Achaier; dann raffte dich böses Verhängnis!
    ὣς ἔφατ'· ἔδδεισεν δ' Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,     Jene sprach's; und verzagt ward Helena, Tochter Kronions.
βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ Eilend ging sie, gesenkt den silberglänzenden Schleier,
σιγῇ, πάσας δὲ Τρῳὰς λάϑεν· ἦρχε δὲ δαίμων. 420 Still, unbemerkt den übrigen Fraun; und es führte die Göttin.
αἳ δ' ὅτ' Ἀλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ' ἵκοντο, Als sie nunmehr Alexandros gepriesene Wohnung erreichten,
ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα ϑοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο, Wandten die dienenden Mägde sich schnell zur befohlenen Arbeit.
ἣ δ' εἰς ὑψόροφον ϑάλαμον κίε δῖα γυναικῶν. Jene trat in ihr hohes Gemach, die edle der Weiber.
τῇ δ' ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη Einen Sessel ergriff die holdanlächelnde Kypris,
ἀντί' Ἀλεξάνδροιο ϑεὰ κατέϑηκε φέρουσα· 425 Trug und stellt' ihn, die Göttin, dem Held Alexandros entgegen.
ἔνϑα καϑῖζ' Ἑλένη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο Helena setzte sich drauf, des Ägiserschütterers Tochter,
ὄσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ' ἠνίπαπε μύϑῳ· Wandte die Augen hinweg, und schalt den Gemahl mit den Worten:
    »ἤλυϑες ἐκ πολέμου; ὡς ὤφελες αὐτόϑ' ὀλέσϑαι     Kommst du vom Kampfe zurück? O lägest du lieber getötet
ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν. Dort vom gewaltigen Manne, der mir der erste Gemahl war!
ἦ μὲν δὴ πρίν γ' εὔχε' ἀρηιφίλου Μενελάου 430 Ha, du prahltest vordem, den streitbaren Held Menelaos
σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι· Weit an Kraft und Händen und Lanzenwurf zu besiegen!
ἀλλ' ἴϑι νῦν προκάλεσσαι ἀρηίφιλον Μενέλαον Gehe denn nun, und berufe den streitbaren Held Menelaos,
ἐξαῦτις μαχέσασϑαι ἐναντίον ἀλλά σ' ἐγώ γε Wiederum zu kämpfen im Zweikampf! Aber dir rat' ich,
παύεσϑαι κέλομαι μηδὲ ξανϑῷ Μενελάῳ Bleib' in Ruh, und vermeide den bräunlichen Held Menelaos,
ἀντίβιον πόλεμον πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι 435 Gegen ihn anzukämpfen den tapferen Kampf der Entscheidung,
ἀφραδέως, μή πως τάχ' ὑπ' αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς.« Ohne Bedacht; daß nicht durch seinen Speer du erliegest!
    τὴν δὲ Πάρις μύϑοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·     Aber Paris darauf antwortete, solches erwidernd:
»μή με, γύναι, χαλεποῖσιν ὀνείδεσι ϑυμὸν ἔνιπτε. Frau, laß ab, mir das Herz durch bittere Schmähung zu kränken.
νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀϑήνῃ, Jetzo hat Menelaos mir obgesiegt mit Athene;
κεῖνον δ' αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ ϑεοί εἰσι καὶ ἡμῖν. 440 Ihm ein andermal ich; denn es walten ja Götter auch unser.
ἀλλ' ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηϑέντε· Komm, wir wollen in Lieb' uns vereinigen, sanft gelagert.
οὐ γάρ πώ ποτέ μ' ὧδέ γ' ἔρος φρένας ἀμφεκάλυψεν, Denn noch nie hat also die Glut mir die Seele bewältigt,
οὐδ' ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς Auch nicht, als ich zuerst aus der lieblichen Flur Lakedämon
ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν, Segelte, dich entführend in meerdurchwandelnden Schiffen,
νήσῳ δ' ἐν Κρανάῃ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ, 445 Und auf Kranaens Au mich gesellt' in Lieb' und Umarmung;
ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.« Als ich anjetzt dir glühe, durchbebt von süßem Verlangen.
    ἦ ῥα, καὶ ἦρχε λέχοσδε κιών· ἅμα δ' εἵπετ' ἄκοιτις. Sprach's, und nahte dem Lager zuerst; ihm folgte die Gattin.
    τὼ μὲν ἄρ' ἐν τρητοῖσι κατεύνασϑεν λεχέεσσιν· Beide ruheten dann im schöngebildeten Bette.
Ἀτρεΐδης δ' ἀν' ὅμιλον ἐφοίταε ϑηρὶ ἐοικώς,     Atreus Sohn durchstürmte das Heer nun, ähnlich dem Raubtier,
εἴ που ἐσαϑρήσειεν Ἀλέξανδρον ϑεοειδῆ. 450 Ob er ihn wo ausspähte, den göttlichen Held Alexandros.
ἀλλ' οὔ τις δύνατο Τρώων κλειτῶν τ' ἐπικούρων Doch nicht einer des troischen Volks, noch der edlen Genossen,
δεῖξαι Ἀλέξανδρον τότ' ἀρηιφίλῳ Μενελάῳ· Konnt' Alexandros ihm zeigen, dem Rufer im Streit Menelaos.
οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ' ἔκευϑον ἄν, εἴ τις ἴδοιτο· Nicht aus Freundschaft wahrlich verhehlten sie, wenn man ihn schaute:
ἶσον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχϑετο κηρὶ μελαίνῃ. Denn verhaßt war er allen umher, wie das schwarze Verhängnis.
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· 455 Jetzo erhub die Stimme der Völkerfürst Agamemnon:
    »κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ' ἐπίκουροι·     Hört mein Wort, ihr Troer, ihr Dardaner, und ihr Genossen!
νίκη μὲν δὴ φαίνετ' ἀρηιφίλου Μενελάου· Offenbar ist Sieger der streitbare Held Menelaos.
ὑμεῖς δ' Ἀργεΐην Ἑλένην καὶ κτήμαϑ' ἅμ' αὐτῇ Gebt denn Helena jetzt die Argeierin, samt der Besitzung,
ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἥν τιν' ἔοικεν, Uns zurück; auch Buße bezahlet uns, welche geziemet,
ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ' ἀνϑρώποισι πέληται.« 460 Und die hinfort auch daure bei kommenden Menschengeschlechtern.
    ὣς ἔφατ' Ἀτρεΐδης, ἐπὶ δ' ᾔνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.     Also sprach der Atreid'; und es lobten ihn alle Achaier.

 


 


 << zurück weiter >>