Homer
Ilias, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Δ Vierter Gesang
    Οἱ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ καϑήμενοι ἠγορόωντο Aber die Götter um Zeus ratschlageten all' in Versammlung,
χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη Sitzend auf goldener Flur; sie durchging die treffliche Hebe,
νέκταρ ἐοινοχόει· τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσιν Nektar umher einschenkend; und jen' aus goldenen Bechern
δειδέχατ' ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες Tranken sich zu einander, und schaueten nieder auf Troja,
αὐτίκ' ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεϑιζέμεν Ἥρην 5 Schnell versuchte Kronion, das Herz der Here zu kränken
κερτομίοις ἐπέεσσι, παραβλήδην ἀγορεύων· Durch aufregende Wort', und redete solche Vergleichung:
»δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ ϑεάων,     Zwo sind hier Menelaos der Göttinnen jetzo gewogen,
Ἥρη τ' Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηὶς Ἀϑήνη. Here von Argos zugleich, und Athen', Alalkomenens Göttin.
ἀλλ' ἦ τοι ταὶ νόσφι καϑήμεναι εἰσορόωσαι Aber beide von fern, des Anschauns nur sich erfreuend,
τέρπεσϑον· τῷ δ' αὖτε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη 10 Sitzen sie; weil dem andern die holdanlächelnde Kypris
αἰεὶ παρμέμβλωκε καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει, Stets als Helferin naht, und die graulichen Keren ihm abwehrt.
καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀιόμενον ϑανέεσϑαι. Nun auch entzog sie jenen, da Todesgraun er zuvorsah.
ἀλλ' ἦ τοι νίκη μὲν ἀρηιφίλου Μενελάου· Aber gesiegt hat wahrlich der streitbare Held Menelaos.
ἡμεῖς δὲ φραζώμεϑ', ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, Uns nun laßt erwägen, wohin sich wende die Sache:
ἤ ῥ' αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν 15 Ob wir hinfort durch Kriegsgewalt und verderbende Zwietracht
ὄρσομεν, ἢ φιλότητα μετ' ἀμφοτέροισι βάλωμεν. Züchtigen oder in Frieden die beiderlei Völker versöhnen.
εἰ δ' αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο, Wäre dies euch allen so angenehm und gefällig;
ἦ τοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος, Gern noch möchte sie stehn, des herrschenden Priamos Feste,
αὖτις δ' Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο.« Doch Menelaos zurück die Argeierin Helena führen.
    ὣς ἔφαϑ', αἱ δ' ἐπέμυξαν Ἀϑηναίη τε καὶ Ἥρη 20     Jener sprach's; da murrten geheim Athenäa und Here.
πλησίαι αἵ γ' ἥσϑην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσϑην. Nahe sich saßen sie dort, nur Unheil sinnend den Troern.
ἦ τοι Ἀϑηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπεν, Jene nunmehr blieb schweigend, und redete nichts, Athenäa,
σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει· Eifernd dem Vater Zeus, und ihr tobte das Herz in Erbittrung.
Ἥρῃ δ' οὐκ ἔχαδε στῆϑος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα· Here nur konnte den Zorn nicht bändigen, sondern begann so:
    »αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; 25     Welch ein Wort, Kronion, du schrecklicher, hast du geredet!
πῶς ἐϑέλεις ἅλιον ϑεῖναι πόνον ἠδ' ἀτέλεστον Willst du, daß ganz ich umsonst arbeitete, daß ich vergebens
ἱδρῶ ϑ', ὃν ἵδρωσα μόγῳ; καμέτην δέ μοι ἵπποι Schweiß der Mühe vergoß, und umher mit ermatteten Rossen
λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν. Völker erregt', um dem Priamos Gram und den Söhnen zu schaffen?
ἔρδ'· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν ϑεοὶ ἄλλοι.« Tu's! doch nimmer gefällt es dem Rat der anderen Götter!
    τὴν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 30     Unmutsvoll nun begann der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»δαιμονίη, τί νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες Grausame, was hat Priamos doch und Priamos Söhne
τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ' ἀσπερχὲς μενεαίνεις Dir so Böses getan, daß sonder Rast du dich abmühst,
Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐυκτίμενον πτολίεϑρον; Ilios auszutilgen, die Stadt voll prangender Häuser?
εἰ δὲ σύ γ' εἰσελϑοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ Möchtest du doch, eingehend durch Tor' und türmende Mauern,
ὠμὸν βεβρώϑοις Πρίαμον Πριάμοιό τε παῖδας 35 Roh ihn verschlingen, den Priamos selbst und Priamos Söhne,
ἄλλους τε Τρῶας, τότε κεν χόλον ἐξακέσαιο. Samt den Troern umher; dann würde dein Zorn dir gesättigt!
ἔρξον ὅπως ἐϑέλεις· μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω Tue, wie dir's gefällt: daß nicht der Hader in Zukunft
σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ' ἔρισμα μετ' ἀμφοτέροισι γένηται. Beiden, dir selber und mir, zu größerem Zwiste gedeihe.
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν· Eines verkünd' ich dir noch, und du bewahr' es im Herzen:
ὁππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι 40 Wenn auch mir im Eifer hinwegzutilgen gelüstet
τὴν ἐϑέλω, ὅϑι σοὶ φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασιν, Eine Stadt, wo dir erkorene Günstlinge wohnen;
μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ' ἐᾶσαι· Daß du alsdann nicht weilest den Rächenden, sondern mich lassest!
καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε ϑυμῷ. Gab doch ich selbst dir willig, obgleich unwilliges Herzens.
αἳ γὰρ ὑπ' ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι Denn was unter der Sonn' und dem sternumleuchteten Himmel
ναιετάουσι πόληες ἐπιχϑονίων ἀνϑρώπων, 45 Irgend erscheint von Städten der sterblichen Erdebewohner;
τάων μοι πέρι κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρὴ Hoch mir vor allen geehrt war Ilios heilige Feste,
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο. Priamos selbst, und das Volk des lanzenkundigen Königs.
οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης, Nie ja mangelte mir der Altar des gemeinsamen Mahles,
λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.« Nie des Weins und Gedüftes, das uns zur Ehre bestimmt ward.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη 50     Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:
»ἦ τοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες, Siehe drei vor allen sind mir die geliebtesten Städte,
Ἄργος τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη· Argos und Sparta zugleich, und die weitdurchwohnte Mykene:
τὰς διαπέρσαι, ὅτ' ἄν τοι ἀπέχϑωνται πέρι κῆρι. Diese verderb' im Zorn, wenn etwa dein Herz sie erbittern;
τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσϑ' ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω· Niemals werd' ich solche verteidigen, oder dir eifern.
εἴ περ γὰρ φϑονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι, 55 Wenn ich ja gleich mißgönnend dir wehrete, sie zu verderben;
οὐκ ἀνύω φϑονέουσ', ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐσσι. Nichts doch schaffte mein Tun; denn weit gewaltigen bist du.
ἀλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν ϑέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον· Aber auch mein Arbeiten geziemet es nicht zu vereiteln.
καὶ γὰρ ἐγὼ ϑεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνϑεν ὅϑεν σοί, Denn auch ich bin Göttin, entstammt dem Geschlechte, woher du;
καί με πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, Ich die erhabenste Tochter gezeugt vom verborgenen Kronos,
ἀμφότερον, γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις 60 Zweifach erhöht, an Geburt, und weil ich deine Genossin
κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ' ἀϑανάτοισιν ἀνάσσεις. Ward ernannt, der du mächtig im Kreis der Unsterblichen wartest.
ἀλλ' ἦ τοι μὲν ταῦϑ' ὑποείξομεν ἀλλήλοισιν, Aber wohlan, dies wollen wir nachsehn einer dem andern,
σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ' ἐμοί· ἐπὶ δ' ἕψονται ϑεοὶ ἄλλοι Dir ich selbst, und du mir; auch andre unsterbliche Götter
ἀϑάνατοι. σὺ δὲ ϑᾶσσον Ἀϑηναίῃ ἐπιτεῖλαι Folgen uns dann. Doch jetzo beschleunige Pallas Athene,
ἐλϑεῖν ἐς Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνήν, 65 Hinzugehn in der Troer und Danaer furchtbare Schlachtreihn;
πειρᾶν δ', ὥς κεν Τρῶες ὑπερκύδαντας Ἀχαιοὺς Daß sie versuch', ob die Troer die siegesstolzen Achaier
ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασϑαι.« Etwa zuerst anfahn zu beleidigen wider den Eidschwur.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε·     Sprach's; ihr gehorchte der Vater des Menschengeschlechts und der Götter,
αὐτίκ' Ἀϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Wandte sich schnell zur Athen', und sprach die geflügelten Worte:
    »αἶψα μάλ' ἐς στρατὸν ἐλϑὲ μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς, 70 Eile sofort in das Heer der Troer hinab und Achaier;
πειρᾶν δ', ὥς κεν Τρῶες ὑπερκύδαντας Ἀχαιοὺς Daß du versuchst, ob die Troer die siegesstolzen Achaier
ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασϑαι.« Etwa zuerst anfahn zu beleidigen wider den Eidschwur.
    ὣς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀϑήνην·     Also Zeus, und erregte die schon verlangende Göttin;
βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα. Stürmendes Schwungs entflog sie den Felsenhöhn des Olympos.
οἷον δ' ἀστέρα ἧκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω, 75 Gleich wie ein Stern, gesendet vom Sohn des verborgenen Kronos,
ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέι λαῶν, Schiffenden, oder dem Heere gewaffneter Völker zum Zeichen,
λαμπρόν· τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινϑῆρες ἵενται· Strahlend brennt, und im Flug' unzählige Funken umhersprüht:
τῷ ἐικυῖ' ἤιξεν ἐπὶ χϑόνα Παλλὰς Ἀϑήνη· Also senkt' hineilend zur Erde sich Pallas Athene
κὰδ δ' ἔϑορ' ἐς μέσσον. ϑάμβος δ' ἔχεν εἰσοράοντας Zwischen die Heere hinab; und Staunen ergriff, die es ansahn,
Τρῶάς ϑ' ἱπποδάμους καὶ ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς· 80 Rossebezähmende Troer, und hellumschiente Achaier.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον· Also redete mancher, gewandt zum anderen Nachbar:
    »ἦ ῥ' αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ     Wieder fürwahr soll Kriegesgewalt und verderbende Zwietracht
ἔσσεται; ἢ φιλότητα μετ' ἀμφοτέροισι τίϑησιν Züchtigen, oder in Frieden versöhnt nun beiderlei Völker
Ζεύς, ὅς τ' ἀνϑρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται;« Zeus, der dem Menschengeschlecht des Kriegs Obwalter erscheinet!
    ὣς ἄρα τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε. 85     So nun redete mancher der Troer umher und Achaier.
ἣ δ' ἀνδρὶ ἰκέλη Τρώων κατεδύσεϑ' ὅμιλον, Jen', ein Mann von Gestalt, durchdrang der Troer Getümmel,
Λαοδόκῳ Ἀντηνορίδῃ κρατερῷ αἰχμητῇ, Gleich dem Antenoriden Laodokos, mächtig im Speerkampf,
Πάνδαρον ἀντίϑεον διζημένη, εἴ που ἐφεύροι. Rings nach Pandaros forschend, dem Göttlichen, ob sie ihn fände.
εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε Jetzo fand sie den starken untadlichen Sohn des Lykaon
ἑσταότ'· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 90 Stehend, und rings um den Herrscher die starke geschildete Heerschar
λαῶν, οἵ οἱ ἕπαντο ἀπ' Αἰσήποιο ῥοάων. Seines Volks, das ihm folgte vom heiligen Strom des Äsepos.
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Nahe trat sie hinan, und sprach die geflügelten Worte:
    »ἦ ῥά νύ μοί τι πίϑοιο, Λυκάονος υἱὲ δαΐφρον;     Möchtest du jetzt mir gehorchen, verständiger Sohn des Lykaon?
τλαίης κεν Μενελάῳ ἔπι προέμεν ταχὺν ἰόν· Wagtest du wohl, Menelaos ein schnelles Geschoß zu entsenden?
πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο, 95 Preis gewännst du und Dank von allem Volke der Troer,
ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Ἀλεξάνδρῳ βασιλῆι. Aber vor allem zumeist vom herrschenden Held Alexandros:
τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα πάρ' ἀγλαὰ δῶρα φέροιο, Der dich traun vorzüglich mit glänzenden Gaben belohnte,
αἴ κεν ἴδῃ Μενέλαον ἀρήιον Ἀτρέος υἱὸν Säh' er jetzt Menelaos, den streitbaren Sohn des Atreus,
σῷ βέλεϊ δμηϑέντα πυρῆς ἐπιβάντ' ἀλεγεινῆς. Deinem Geschosse besiegt, die traurige Flamme besteigen.
ἀλλ' ἄγ' ὀίστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο, 100 Auf denn, und schnelle den Pfeil zum rühmlichen Held Menelaos.
εὔχεο δ' Ἀπόλλωνι λυκηγενέι κλυτοτόξῳ Aber gelob' Apollon, dem lykischen Bogenberühmten,
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην Eine Dankhekatombe der Erstlingslämmer zu opfern,
οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.« Heimgekehrt in dein Haus zur heiligen Stadt Zeleia.
    ὣς φάτ' Ἀϑηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖϑεν.     Jene sprach's, und bewegte das Herz des törichten Mannes.
αὐτίκ' ἐσύλα τόξον ἐύξοον ἰξάλου αἰγὸς 105 Schnell entblößt' er den Bogen, geschnitzt von des üppigen Steinbocks
ἀγρίου, ὅν ῥά ποτ' αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας Schönem Gehörn, dem er selber die Brust von unten getroffen;
πέτρης ἐκβαίνοντα, δεδεγμένος ἐν προδοκῇσιν, Als er dem Felsen entsprang, am gewähleten Ort ihn erwartend,
βεβλήκει πρὸς στῆϑος, ὃ δ' ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ· – Zielt' und durchschoß er die Brust, daß rücklings ans Fels er hinabsank.
τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει· Sechzehn Handbreit ragten empor am Haupte die Hörner.
καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων, 110 Solche schnitzt' und verband der hornarbeitende Künstler,
πᾶν δ' ἐὺ λειήνας χρυσέην ἐπέϑηκε κορώνην. Glättete alles umher, und beschlug's mit goldener Krümmung.
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέϑηκε τανυσσάμενος, ποτὶ γαίῃ Diesen nun stellt' er geschickt, nachdem er ihn spannt', auf die Erde
ἀγκλίνας· πρόσϑεν δὲ σάκεα σχέϑον ἐσϑλοὶ ἑταῖροι, Angelehnt; und mit Schilden bedeckten ihn tapfere Freunde,
μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ἀρήιοι υἷες Ἀχαιῶν, Daß nicht zuvor anstürmten die streitbaren Männer Achaias,
πρὶν βλῆσϑαι Μενέλαον ἀρήιον Ἀτρέος υἱόν. 115 Eh' er gefällt Menelaos, den streitbaren Fürsten Achaias.
αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ' ἕλετ' ἰὸν Jetzo des Köchers Deckel eröffnet' er, wählte den Pfeil dann,
ἀβλῆτα πτερόεντα, μελαινέων ἕρμ' ὀδυνάων· Ungeschnellt und gefiedert, den Urquell dunkeler Qualen.
αἶψα δ' ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμεε πικρὸν ὀιστόν, Eilend ordnet' er nun das herbe Geschoß auf der Senne;
εὔχετο δ' Ἀπόλλωνι λυκηγενέι κλυτοτόξῳ Und er gelobt' Apollon, dem lykischen bogenberühmten,
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην 120 Eine Dankhekatombe der Erstlingslämmer zu opfern,
οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης. Heimgekehrt in sein Haus zur heiligen Stadt Zeleia;
ἕλκε δ' ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια· Fassend dann zog er die Kerbe zugleich, und die Nerve des Rindes,
νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον. Daß die Senne der Brust annaht', und das Eisen dem Bogen.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινεν, Als er nunmehr kreisförmig den mächtigen Bogen gekrümmet;
λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ' ἴαχεν, ἆλτο δ' ὀιστὸς 125 Schwirrte das Horn, und tönte die Senn', und sprang das Geschoß hin,
ὀξυβελής, καϑ' ὅμιλον ἐπιπτέσϑαι μενεαίνων. Scharfgespitzt in den Haufen hineinzufliegen verlangend.
    οὐδὲ σέϑεν, Μενέλαε, ϑεοὶ μάκαρες λελάϑοντο     Doch nicht dein, Menelaos, vergaßen die seligen Götter,
ἀϑάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς ϑυγάτηρ ἀγελείη, Ewig an Macht, vor allen des Zeus siegprangende Tochter,
ἥ τοι πρόσϑε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν. Welche vor dich hintretend das Todesgeschoß dir entfernte.
ἡ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροός, ὡς ὅτε μήτηρ 130 Gleich so wehrete sie's vom Leibe dir, wie wenn die Mutter
παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν, ὃ ἡδέι λέξεται ὕπνῳ· Wehrt' vom Sohne die Flieg', indem süßschlummernd er daliegt.
αὐτὴ δ' αὖτ' ἴϑυνεν, ὅϑι ζωστῆρος ὀχῆες Aber dorthin lenkt' es die Herrscherin, wo sich des Gurtes
χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο ϑώρηξ. Goldene Spang' ihm schloß, und zwiefach hemmte der Harnisch.
ἐν δ' ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀιστός· Stürmend traf das Geschoß den festanliegenden Leibgurt,
διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο 135 Sieh' und hinein in den Gurt, den künstlichen, bohrte die Spitze;
καὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο Auch in das Kunstgeschmeide des Harnisches drang sie geheftet;
μίτρης ϑ', ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροός, ἕρκος ἀκόντων, Und in das Blech, das er trug zur Schutzwehr gegen Geschosse,
ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο· διαπρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς. Welches am meisten ihn schirmt'; allein sie durchdrang ihm auch dieses;
ἀκρότατον δ' ἄρ' ὀιστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός· Und nun ritzte der Pfeil die obere Haut des Atreiden,
αὐτίκα δ' ἔρρεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς. 140 Daß ihm sogleich vorströmte das dunkelnde Blut aus der Wunde.
ὡς δ' ὅτε τίς τ' ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ     Wie wenn ein Elfenbein die Mäonerin, oder die Karin,
Μῃονὶς ἠὲ Κάειρα, παρήιον ἔμμεναι ἵππων· – Schön mit Purpur gefärbt, zum Wangenschmucke des Rosses;
κεῖται δ' ἐν ϑαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο Dort nun liegt's im Gemach, und viel der reisigen Männer
ἱππῆες φορέειν· βασιλῆι δὲ κεῖται ἄγαλμα, Wünschten es wegzutragen; doch Königen hegt sie das Kleinod,
ἀμφότερον, κόσμος ϑ' ἵππῳ ἐλατῆρί τε κῦδος· – 145 Beides ein Schmuck dem Rosse zu sein, und Ehre dem Lenker:
τοῖοί τοι, Μενέλαε, μιάνϑην αἵματι μηροὶ Also umfloß, Menelaos, das färbende Blut dir die Schenkel,
εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ' ὑπένερϑεν. Stattlich von Wuchs, und die Bein' und zierlichen Knöchel hinunter.
    ῥίγησεν δ' ἄρ' ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,     Schauer durchdrang alsbald den Herrscher des Volks Agamemnon,
ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς· Als er sah, wie das Blut ihm schwarz hinfloß aus der Wunde;
ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηίφιλος Μενέλαος. 150 Schauer durchdrang ihn selber, den streitbaren Held Menelaos.
ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας, Aber sobald er die Schnur auswärts und die Haken erblickte;
ἄψορρόν οἱ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀγέρϑη. Ward von neuem mit Mut sein männliches Herz ihm erfüllet.
τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων, Schwer aufseufzend begann der Völkerfürst Agamemnon,
χειρὸς ἔχων Μενέλαον – ἐπεστενάχοντο δ' ἑταῖροι –· Haltend die Hand Menelaos; es seufzten umher die Genossen:
    »φίλε κασίγνητος, ϑάνατόν νύ τοι ὅρκι' ἔταμνον 155     O du teurer Bruder, zum Tode dir schloß ich das Bündnis,
οἶον προστήσας πρὸ Ἀχαιῶν Τρωσὶ μάχεσϑαι, Dich allein hinstellend, für uns mit den Troern zu kämpfen!
ὥς σ' ἔβαλον Τρῶες, κάτα δ' ὅρκια πιστὰ πάτησαν. Denn dich trafen die Troer, das heilige Bündnis zertretend!
οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρκιον αἷμά τε ἀρνῶν Aber umsonst ist nimmer der Eidschwur, oder der Lämmer
σπονδαί τ' ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιϑμεν· Blut, noch der lautere Wein, und der Handschlag, dem wir vertrauet.
εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ' Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν, 160 Wenn auch jetzo sogleich der Olympier nicht es vollendet;
ἐκ δὲ καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν Doch vollendet er spät! und hoch ihm werden sie büßen,
σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν. Werden mit eigenem Haupte, mit Weib und Kindern es büßen!
εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν· Denn das erkenn' ich gewiß in des Herzens Geist und Empfindung:
ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ' ἄν ποτ' ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ Einst wird kommen der Tag, da die heilige Ilios hinsinkt,
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο· 165 Priamos selbst, und das Volk des lanzenkundigen Königs!
Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰϑέρι ναίων, Dann wird Zeus der Kronid' aus strahlender Höhe des Äthers
αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσιν Gegen sie all' erschüttern das Graun der umnachteten Ägis,
τῆσδ' ἀπάτης κοτέων· τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα. Zürnend ob solchem Betrug! Geschehn wird dieses unfehlbar!
ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέϑεν ἔσσεται, ὦ Μενέλαε, Aber in bitteren Schmerz versenkst du mich, o Menelaos,
αἴ κε ϑάνῃς καὶ πότμον ἀναπλήσῃς βιότοιο. 170 Wenn du stirbst, und das Maß der Lebenstage nun füllest!
καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Ἄργος ἱκοίμην – Siehe voll Schmach dann kehrt' ich zur wasserdürftigen Argos!
αὐτίκα γὰρ μνήσονται Ἀχαιοὶ πατρίδος αἴης –, Denn alsbald gedächten des Vaterlands die Achaier;
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν Und wir verließen den Ruhm dem Priamos hier und den Troern,
Ἀργεΐην Ἑλένην. σέο δ' ὀστέα πύσει ἄρουρα Helena, Argos Kind; es moderten deine Gebeine
κειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ· 175 Liegend in Trojas Gefild', am unvollendeten Werke!
καί κέ τις ὧδ' ἐρέει Τρώων ὑπερηνορεόντων Mancher vielleicht dann spräche der übermütigen Troer,
τύμβῳ ἐπιϑρῴσκων Μενελάου κυδαλίμοιο· Fröhlich das Grab umhüpfend dem rühmlichen Held Menelaos:
›αἴϑ' οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει' Ἀγαμέμνων, Daß doch so bei allen den Zorn vollend' Agamemnon,
ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνϑάδ' Ἀχαιῶν Wie er jetzo umsonst herführte das Volk der Achaier!
καὶ δὴ ἔβη οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 180 Denn schon kehret' er heim zum lieben Lande der Väter,
σὺν κεινῇσιν νηυσί, λιπὼν ἀγαϑὸν Μενέλαον.‹ Leer die sämtlichen Schiff', und verließ den Held Menelaos!
ὥς ποτέ τις ἐρέει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χϑών.« Also spräche man einst! Dann reiße sich weit mir die Erd' auf!
    τὸν δ' ἐπιϑαρσύνων προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος·     Doch ihn tröstete so der bräunliche Held Menelaos:
»ϑάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν Ἀχαιῶν. Sei getrost, und schrecke noch nicht das Volk der Achaier.
οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιϑεν 185 Nicht zum Tod' hat jetzo das scharfe Geschoß mich verwundet;
εἰρύσατο ζωστήρ τε παναίολος ἠδ' ὑπένερϑεν Sondern mich schützte der Gurt von getriebener Pracht, und darunter
ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.« Auch die Bind' und das Blech, das Erzarbeiter gebildet.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·     Ihm antwortete drauf der Herrscher des Volks Agamemnon:
»αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη, φίλος ὦ Μενέλαε. Möcht' es doch also sein, du geliebtester, o Menelaos!
ἕλκος δ' ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ' ἐπιϑήσει 190 Aber es prüfe der Arzt die blutende Wund', und lege
φάρμαχ', ἅ κεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων.« Linderung drauf, um vielleicht die dunkele Qual zu bezähmen.
    ἦ, καὶ Ταλϑύβιον ϑεῖον κήρυκα προσηύδα·     Sprach's, und rief Talthybios schnell, den göttlichen Herold:
»Ταλϑύβι', ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον, Auf, Talthybios, eil' und rufe mir schleunig Machaon,
φῶτ' Ἀσκληπιοῦ υἱὸν ἀμύμονος ἰητῆρος, Ihn, Asklepios Sohn, des unvergleichbaren Arztes,
ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήιον Ἀτρέος υἱόν, 195 Anzuschaun Menelaos, den streitbaren Fürsten Achaias;
ὅν τις ὀιστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐὺ εἰδὼς Diesen traf mit Geschoß ein bogenkundiger Troer
Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος ἄμμι δὲ πένϑος.« Oder ein Lykier jetzt, zum Ruhme sich, uns zur Betrübnis.
    ὣς ἔφατ'· οὐδ' ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίϑησεν ἀκούσας,     Jener sprach's; da gehorchte des Königes Worte der Herold;
βῆ δ' ἰέναι κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων Schnell durchging er die Scharen der erzumschirmten Achaier,
παπταίνων ἥρωα Μαχάονα. τὸν δ' ἐνόησεν 200 Schauete forschend umher, und fand den Helden Machaon
ἑσταότ'· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων Stehend, und rings um den Herrscher die starke geschildete Heerschar
λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο. Seines Volks, das ihm folgt' aus der rossenährenden Trikka.
ἀγχοῦ δ' ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Nahe trat er hinan, und sprach die geflügelten Worte:
    »ὄρσ', Ἀσκληπιάδη· καλέει κρείων Ἀγαμέμνων,     Auf, Asklepios Sohn, dich ruft der Fürst Agamemnon,
ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήιον ἀρχὸν Ἀχαιῶν, 205 Anzuschaun Menelaos, den streitbaren Sohn des Atreus;
ὅν τις ὀιστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐὺ εἰδὼς Diesen traf mit Geschoß ein bogenkundiger Troer
Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος ἄμμι δὲ πένϑος.« Oder ein Lykier jetzt, zum Ruhme sich, uns zur Betrübnis.
    ὣς φάτο, τῷ δ' ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν·     Jener sprach's; ihm aber das Herz im Busen erregt' er;
βὰν δ' ἰέναι καϑ' ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν Schnell durchwandelten sie das Gedräng' in den Scharen Achaias.
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἵκανον, ὅϑι ξανϑὸς Μενέλαος 210 Als sie nunmehr hinkamen, wo Atreus Sohn Menelaos
βλήμενος ἦν – περὶ δ' αὐτὸν ἀγηγέραϑ' ὅσσοι ἄριστοι Blutend stand, und um jenen die Edelsten alle versammelt
κυκλόσ', ὃ δ' ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόϑεος φώς –, Rings, er selbst in der Mitte, der götterähnliche Streiter;
αὐτίκα δ' ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀιστόν· Zog er sofort das Geschoß aus dem festanliegenden Leibgurt;
τοῦ δ' ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι. Und wie er auszog, bogen die spitzigen Haken sich rückwärts.
λῦσε δέ οἱ ζωστήρα παναίολον ἠδ' ὑπένερϑεν 215 Hierauf löst' er den Gurt von getriebener Pracht, und darunter
ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες. Auch die Bind', und das Blech, das Erzarbeiter gebildet.
αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος, ὅϑ' ἔμπεσε πικρὸς ὀιστός, Als er die Wunde geschaut, wo das herbe Geschoß ihm hineindrang;
αἷμ' ἐκμυζήσας ἔπ' ἄρ' ἤπια φάρμακα εἰδὼς Sog er das quellende Blut, und legt' ihm lindernde Salb' auf,
πάσσε, τά οἵ ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων. Kundig, die einst dem Vater verliehn der gewogene Cheiron.
    ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον, 220     Während sie dort umeilten den Rufer im Streit Menelaos;
τόφρα δ' ἔπι Τρώων στίχες ἤλυϑον ἀσπιστάων· Zogen bereits die Troer heran in geschildeten Schlachtreihn.
οἳ δ' αὖτις κατὰ τεύχε' ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης. Jen' auch hüllten sich wieder in Wehr, und entbrannten von Streitlust.
    ἔνϑ' οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις Ἀγαμέμνονα δῖον     Jetzt nicht hättest du schlummern gesehn Agamemnon den Herrscher,
οὐδὲ καταπτώσσοντ' οὐδ' οὐκ ἐϑέλοντα μάχεσϑαι, Nicht hinab sich schmiegen, und nicht unwillig zu kämpfen;
ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειραν. 225 Sondern gefaßt hineilen zur männerehrenden Feldschlacht.
ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ, Denn dort ließ er die Ross' und den erzumschimmerten Wagen;
καὶ τοὺς μὲν ϑεράπων ἀπάνευϑ' ἔχε φυσιάοντας Und sein Genoß hielt jene, die mutig schnaubenden abwärts,
Εὐρυμέδων υἱὸς Πτολεμαίου Πειραΐδαο, Held Eurymedon, Sohn von Piräos' Sohn Ptolemäos.
τῷ μάλα πόλλ' ἐπέτελλε παρισχέμεν, ὁππότε κέν μιν Ihm gebot er mit Ernst, daß er nahete, würden ihm etwa
γυῖα λάβῃ κάματος πολέας διὰ κοιρανέοντα· 230 Matt die Glieder vom Gang, die Ordnungen rings zu durchwalten.
αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν. Selbst dann eilt' er zu Fuß, und umging die Scharen der Männer.
καί ῥ' οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων.     Wo er nunmehr streitfertig erfand Gaultummler Achaias,
τοὺς μάλα ϑαρσύνεσκε παριστάμενος ἐπέεσσιν· Nahe trat er hinan, und sprach die ermunternden Worte:
    »Ἀργέιοι, μή πώς τι μεϑίετε ϑούριδος ἀλκῆς·     Nun, Argeier, gedenkt rastlos des stürmenden Mutes!
οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατήρ Ζεὺς ἔσσετ' ἀρωγός. 235 Denn nicht wird dem Betruge mit Hilf' erscheinen Kronion;
ἀλλ' οἵ περ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο, Sondern welche zuerst nun beleidigten wider den Eidschwur,
τῶν ἦ τοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται. Deren Leichname sollen, ein Raub der Geier, vermodern;
ἡμεῖς αὖτ' ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα Aber die blühenden Weiber und noch unmündigen Kinder
ἄξομεν ἐν νήεσσιν. ἐπὴν πτολίεϑρον ἕλωμεν.« Führen wir selbst in Schiffen, nachdem die Stadt wir erobert!
    οὕς τινας αὖ μεϑιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο, 240     Die er alsdann saumselig erfand zur traurigen Feldschlacht,
τοὺς μάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν· Solche straft' er mit Ernst, und rief die zürnenden Worte:
»Ἀργέιοι ἰόμωροι, ἐλέγχεα, οὔ νυ σέβεσϑε;     Arges Volk, Pfeilkühne, Verworfene, schämt ihr euch gar nicht?
τίφϑ' οὕτως ἔστητε τεϑηπότες ἠύτε νεβροί; Warum steht ihr dort so betäubt, wie die Jungen der Hindin,
αἵ τ' ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο ϑέουσαι, Die, nachdem sie ermattet vom Lauf durch ein weites Gefilde,
ἑστᾶσ', οὐδ' ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή· 245 Dastehn, nichts im Herzen von Kraft und Stärke noch fühlend?
ὣς ὑμεῖς ἔστητε τεϑηπότες οὐδὲ μάχεσϑε. Also steht ihr jetzo betäubt, und starrt vor der Feldschlacht!
ἦ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλϑέμεν, ἔνϑα τε νῆες Säumt ihr, bis erst die Troer herannahn, wo wir die Schiffe
εἰρύατ εὔπρυμνοι πολιῆς ἐπὶ ϑινὶ ϑαλάσσης, Stellten mit prangendem Steuer, am Strand der grauen Gewässer;
ὄφρα ἴδητ', αἴ κ' ὔμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων;« Dort zu sehn, ob schirmend Kronions Hand euch bedecke?
    ὣς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν· 250     So mit Herrschergebot umwandelt' er jegliche Heerschar.
ἦλϑε δ' επὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. Jetzo erreicht' er die Kreter, im Gang durch der Männer Getümmel.
οἳ δ' ἀμφ' Ἰδομενῆα δαΐφρονα ϑωρήσσοντο· Jen' um Idomeneus her, den feurigen, standen gewappnet;
Ἰδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις, συῒ εἴκελος ἀλκήν, Aber Idomeneus selber voran, in der Stärke des Ebers;
Μηριόνης δ' ἄρα οἱ πυμάτας ὤτρυνε φάλαγγας. Und Meriones folgte, die hinteren Reihn ihm erregend.
τοὺς δὲ ἰδὼν γήϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων, 255 Diese sah mit Freude der Völkerfürst Agamemnon,
αὐτίκα δ' Ἰδομενῆα προσηύδαε μειλιχίοισιν· Und zu Idomeneus schnell mit freundlicher Rede begann er:
    »Ἰδομενεῦ, πέρι μέν σε τίω Δαναῶν ταχυπώλων     Du, Idomeneus, bist mir geehrt vor den Reisigen allen,
ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ' ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ Du im Kriege sowohl, als sonst in jedem Geschäfte,
ἠδ' ἐν δαίϑ', ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴϑοπα οἶνον Auch am Mahl, wann festlich den edleren Helden von Argos
Ἀργεΐων οἱ ἄριστοι ἐνὶ κρητῆρι κερῶνται· 260 Funkelnder Ehrenwein in vollen Krügen gemischt wird.
εἴ περ γάρ τ' ἄλλοι γε κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ Denn obgleich die andern der hauptumlockten Achaier
δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ Trinken beschiedenes Maß; doch steht dein Becher beständig
ἕστηχ' ὥς περ ἐμοί, πιέειν ὅτε ϑυμὸς ἀνώγῃ. Angefüllt, wie der meine, nach Herzenswunsche zu trinken.
ἀλλ' ὄρσευ πόλεμόνδ', οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι.« Auf denn, gestürmt in die Schlacht, wie du immer vordem dich gerühmet!
    τὸν δ' αὖτ' Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα 265     Aber Idomeneus rief, der Kreter Fürst, ihm entgegen:
»Ἀτρεΐδη, μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος Atreus' Sohn, dir bleib' ich ein treugesinnter Genosse
ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα· Immerdar, wie zuerst ich angelobt und beteuert.
ἀλλ' ἄλλους ὄτρυνε κάρη κομάοντας Ἀχαιούς, Nur die anderen reize der hauptumlockten Achaier,
ὄφρα τάχιστα μαχώμεϑ', ἐπεὶ σύν γ' ὅρκι' ἔχευαν Schleunig den Kampf zu beginnen; dieweil sie kränkten das Bündnis;
Τρῶες. τοῖσιν δ' αὖ ϑάνατος καὶ κήδε' ὀπίσσω 270 Trojas Volk! Nun möge sie Tod und Jammer in Zukunft
ἔσσετ', ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο.« Treffen, dieweil sie zuerst nun beleidigten wider den Eidschwur!
    ὣς ἔφατ'· Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηϑόσυνος κῆρ.     Jener sprach's; und vorbei ging freudiges Muts Agamemnon.
ἦλϑε δ' ἐπ' Αἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν· Jetzo erreicht' er die Ajas, im Gang durch der Männer Getümmel.
τὼ δὲ κορυσσέσϑην, ἅμα δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν. Beide standen in Wehr, und es folgt' ein Gewölke des Fußvolks.
ὡς δ' ὅτ' ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ 275 Also schaut von der Warte die finstere Wolke der Geißhirt
ἐρχόμενον κατὰ πόντον ὑπὸ ζεφύροιο ἰωῆς· Über das Meer aufziehn, von Zephyros Hauche getragen;
τῷ δέ τ' ἄνευϑεν ἐόντι μελάντερον ἠύτε πίσσα Siehe schwärzer denn Pech dem Fernestehenden scheint sie
φαίνετ' ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν Über das Meer annahend, und führt unermeßlichen Sturmwind;
ῥίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα· Jener erstarrt vor dem Blick, und treibt die Herd' in die Felskluft:
τοῖαι ἅμ' Αἰάντεσσι διοτρεφέων αἰζηῶν 280 Also zog mit den Ajas Gewühl streitfertiger Jugend
δήιον ἐς πόλεμον πυκιναὶ κίνυντο φάλαγγες Dort zur blutigen Schlacht in dichtgeordneten Haufen,
κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι. Schwarz einher, von Schilden umstarrt und spitzigen Lanzen.
καὶ τοὺς μὲν γήϑησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων Diese sah mit Freude der Völkerfürst Agamemnon;
καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu ihnen, und sprach die geflügelten Worte:
    »Αἴαντ', Ἀργεΐων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων, 285     Ajas beid', Heerführer der erzumschirmten Achaier,
σφῶι μέν – οὐ γὰρ ἔοικ' ὀτρυνέμεν – οὔ τι κελεύω· Ihr dort braucht, zu erregen das Volk, nicht meines Gebotes;
αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσϑαι. Denn schon selbst ermahnt ihr die Eurigen tapfer zu kämpfen.
αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀϑηναίη καὶ Ἄπολλον, Wenn doch, o Vater Zeus, und Pallas Athen', und Apollon,
τοῖος πᾶσιν ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι γένοιτο· Solch ein Mut nun allen das Herz im Busen beseelte!
τῷ κε τάχ' ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος 290 Bald dann neigte sich uns des herrschenden Priamos Feste,
χερσὶν ὕφ' ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περϑομένη τε.« Unter unseren Händen besiegt und zu Boden getrümmert!
    ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ' ἄλλους.     Dieses gesagt, verließ er sie dort, und eilte zu andern;
ἔνϑ' ὅ γε Νέστορ' ἔτετμε, λιγὺν Πυλίων ἀγορητήν, Wo er den Nestor fand, den tönenden Redner von Pylos,
οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσϑαι Emsig die Freund' anordnend, und wohl ermahnend zur Feldschlacht:
ἀμφὶ μέγαν Πελάγοντα Ἀλάστορά τε Χρομίον τε 295 Jen' um Pelagon her, und Chromios, und den Alastor,
Αἵμονά τε κρείοντα Βίαντά τε ποιμένα λαῶν. Auch um Hämon den Held, und den völkerweidenden Bias.
ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν, Erst die Reisigen stellt' er mit Rossen zugleich und Geschirren:
πεζοὺς δ' ἐξόπιϑεν στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσϑλούς, Hinten sodann die Männer zu Fuß, die vielen und tapfern,
ἕρκος ἔμεν πολέμοιο· κακοὺς δ' ἐς μέσσον ἔλασσεν, Mauer zu sein des Gefechts; und die Feigen gedrängt in die Mitte,
ὄφρα καὶ οὐκ ἐϑέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι. 300 Daß, wer sogar nicht wollte, die Not ihn zwänge zu streiten.
ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ' ἐπετέλλετο· τοὺς γὰρ ἀνώγει Erst die Reisigen nun ermahnet' er, jedem gebietend,
σφοὺς ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονέεσϑαι ὁμίλῳ· Wohl zu hemmen die Rosse, nicht wild durcheinander zu tummeln.
»μηδέ τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιϑὼς     Keiner, auf Wagenkund' und Männerstärke vertrauend,
οἶος πρόσϑ' ἄλλων μεμάτω Τρώεσσι μάχεσϑαι, Wag' allein vor andern zum Kampfe sich gegen die Troer;
μηδ' ἀναχωρείτω· ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσϑε. 305 Keiner auch weiche zurück: denn also schwächt ihr euch selber.
ὃς δέ κ' ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ' ἅρμαϑ' ἵκηται. Welcher Mann vom Geschirr hinkommt auf des anderen Wagen,
ἔγχει ὀρεξάσϑω, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερον οὕτω. Strecke die Lanze daher; denn weit heilsamer ist solches.
ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλιας καὶ τείχε' ἐπόρϑευν, Das war der Alten Gebrauch, die Städt' und Mauren zertrümmert,
τόνδε νόον καὶ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔχοντες.« Solchen Sinn und Mut im tapferen Herzen bewahrend.
    ὣς ὁ γέρων ὤτρυνε πάλαι πολέμων ἐὺ εἰδώς. 310     Also ermahnte der Greis, vorlängst wohlkundig des Krieges.
καὶ τὸν μὲν γήϑησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων Ihn auch sah mit Freude der Völkerfürst Agamemnon;
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »ὦ γέρον, εἴϑ', ὡς ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν,     Möchten, o Greis, wie der Mut dein Herz noch füllet im Busen,
ὥς τοι γούναϑ' ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη. So dir folgen die Knie', und fest die Stärke dir dauern!
ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίιον· ὡς ὄφελέν τις 315 Aber dich drückt des Alters gemeinsame Last! O ihr Götter,
ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι.« Daß sie ein anderer trüg', und du ein Jüngling einhergingst!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·     Ihm antwortete drauf der gerenische reisige Nestor:
»Ατρεΐδη, μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐϑέλοιμι καὶ αὐτὸς Atreus Sohn, ja gerne verlangt' ich selber noch jetzo
ὣς ἔμεν, ὡς ὅτε δῖον Ἐρευϑαλίωνα κατέκταν. Der zu sein, wie ich einst den Held Ereuthalion hinwarf!
ἀλλ' οὔ πως ἅμα πάντα ϑεοὶ δόσαν ἀνϑρώποισιν· 320 Doch nicht alles zugleich verliehn ja die Götter den Menschen.
εἰ τότε κοῦρος ἔα, νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει. War ich ein Jüngling vordem, so naht mir jetzo das Alter.
ἀλλὰ καὶ ὣς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ κελεύσω Aber auch so begleit' ich die Reisigen noch, und ermahne
βουλῇ καὶ μύϑοισι· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων. Andre mit Rat und Worten; denn das ist die Ehre der Alten.
αἰχμὰς δ' αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο Speere laß hinschwingen die Jünglinge, welche der Jahre
ὁπλότεροι γεγάασι πεποίϑασίν τε βίηφιν.« 325 Weniger zählen denn ich, und noch vertrauen der Stärke!
    ὣς ἔφατ'· Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηϑόσυνος κῆρ.     Jener sprach's; und vorbei ging freudiges Muts Agamemnon;
εὗρ' υἱὸν Πετεῶο Μενεσϑῆα πλήξιππον Fand dann Peteos Sohn, den Rossetummler Menestheus,
ἑσταότ'· ἀμφὶ δ' Ἀϑηναῖοι, μήστωρες ἀυτῆς. Stehn, und umher die Athener geschart, wohlkundig des Feldrufs.
αὐτὰρ ὃ πλησίον ἑστήκει πολύμητις Ὀδυσσεύς, Aber zunächst ihm stand der erfindungsreiche Odysseus,
πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ 330 Welchem umher Kephallener in unverächtlichen Schlachtreihn
ἕστασαν· οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀυτῆς, Standen. Denn nicht ertönte noch beider Volke der Aufruhr,
ἀλλὰ νέον συνορινόμεναι κίνυντο φάλαγγες Weil nur jüngst miteinander erregt andrängten die Scharen
Τρώων ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ μένοντες Rossebezähmender Troer und Danaer. Aber erwartend
ἕστασαν, ὁππότε πύργος Ἀχαιῶν ἄλλος ἐπελϑὼν Standen sie, wann vorrückend ein anderer Zug der Achaier
Τρώων ὁρμήσειε καὶ ἄρξειαν πολέμοιο. 335 Stürmt' in der Troer Volk, und dort anhöbe das Treffen.
τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων Diese schalt erblickend der Völkerfürst Agamemnon;
καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu ihnen, und sprach die geflügelten Worte:
    »ὦ υἱὸς Πετεῶο διοτρεφέος βασιλῆος,     O du, Peteos Sohn, des gottbeseligten Herrschers!
καὶ σύ, κακοῖσι δόλοισι κεκασμένε, κερδαλεόφρον, Und du, reichlich geschmückt mit Betörungen, sinnend auf Vorteil!
τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε, μίμνετε δ' ἄλλους; 340 Warum also geschmiegt entfernt ihr euch, harrend der andern?
σφῶιν μέν τ' ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας Wohl euch beiden geziemt' es, zugleich mit den ersten der Kämpfer
ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι· Dazustehn, und der flammenden Schlacht euch entgegen zu stürzen!
πρώτω γὰρ καλέοντος ἀκουάζεσϑον ἐμεῖο, Seid doch ihr die ersten zum Mahle mir immer gerufen,
ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζωμεν Ἀχαιοί. Rüsteten wir den Edlen ein Ehrenmahl wir Achaier!
ἔνϑα φίλ' ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλα 345 Freud' ist's dann, zu schmausen gebratenes Fleisch, und zu trinken
οἴνου πινέμεναι μελιηδέος, ὄφρ' ἐϑέλητον· Becher des süßen Weins, des erlabenden, weil euch gelüstet!
νῦν δὲ φίλως χ' ὁράοιτε, καὶ εἰ δέκα πύργοι Ἀχαιῶν Doch nun säht ihr mit Freude, wenn auch zehn Scharen Achaias
ὑμείων προπάροιϑε μαχοίατο νηλέι χαλκῷ.« Euch zuvor eindrängen mit grausamem Erz in die Feldschlacht!
    τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς.     Finster schaut' und begann der erfindungsreiche Odysseus:
»Ἀτρεΐδη, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων; 350 Welch ein Wort, o Atreid', ist dir aus den Lippen entflohen?
πῶς δὴ φὴς πολέμοιο μεϑιέμεν, ὁππότ' Ἀχαιοὶ Wie doch nennst du zur Schlacht saumselig uns? Wann wir Achaier
Τρωσὶν ἔφ' ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα, Gegen die reisigen Troer die Wut des Ares erregen;
ὄψεαι, ἢν ἐϑέλῃσϑα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ, Wirst du schaun, so du willst, und solcherlei Dinge dich kümmern,
Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα Auch Telemachos Vater gemischt in das Vordergetümmel
Τρώων ἱπποδάμων. σὺ δὲ ταῦτ' ἀνεμώλια βάζεις.« 355 Troischer Reisigen dort! Du schwatzest da nichtige Worte!
    τὸν δ' ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων,     Lächelnd erwiderte drauf der Herrscher des Volks Agamemnon,
ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ' ὅ γε λάζετο μῦϑον· Als er zürnen ihn sah, und wendete also die Rede:
»διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ,     Edler Laertiad', erfindungsreicher Odysseus,
οὔτε σε νεικείω περιούσιον οὔτε κελεύω· Weder Tadel von mir verdienest du, weder Ermahnung.
οἶδα γάρ, ὥς τοι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν 360 Denn ich weiß, wie das Herz in deinem Busen beständig
ἤπια δήνεα οἶδε· τὰ γὰρ φρονέεις ἅ τ' ἐγώ περ. Milde Gedanken mir hegt; du gleichst an Gesinnung mir selber.
ἀλλ' ἴϑι, ταῦτα δ' ὄπισϑεν ἀρεσσόμεϑ', εἴ τι κακὸν νῦν Komm, dies wollen hinfort wir berichtigen, wenn ja ein hartes
εἴρηται· τὰ δὲ πάντα ϑεοὶ μεταμώνια ϑεῖεν.« Wort entfiel; das mögen die Himmlischen alles vereiteln!
    ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ' ἄλλους.     Dieses gesagt, verließ er sie dort, und eilte zu andern.
εὗρε δὲ Τυδέος υἱὸν ὑπέρϑυμον Διομήδη 365 Tydeus Sohn nun fand er, den stolzen Held Diomedes,
ἑσταότ' ἔν ϑ' ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν· Stehn auf rossebespanntem und wohlgefügetem Wagen;
πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σϑένελος Καπανήιος υἱός. Neben ihm Sthenelos auch, den kapaneïschen Sprößling.
καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων Ihn auch schalt erblickend der Völkerfürst Agamemnon;
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »ὤ μοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο, 370     Wehe mir, Tydeus Sohn, des feurigen Rossebezähmers,
τί πτώσσεις, τί δ' ὀπιπεύεις πολέμοιο γεφύρας; Wie du erbebst! wie du bang' umschaust nach den Pfaden des Treffens!
οὐ μὲν Τυδέι γ' ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν, Nie hat Tydeus wahrlich so gar zu verzagen geliebet,
ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηίοισι μάχεσϑαι, Sondern weit den Genossen voraus in die Feinde zu sprengen.
ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἐγώ γε Also erzählt, wer ihn sah in der Kriegsarbeit: denn ich selber
ἤντησ' οὐδὲ ἴδον· πέρι δ' ἄλλων φασὶ γενέσϑαι. 375 Traf und erblickt' ihn nie; doch strebet' er, sagt man, vor andern.
ἦ τοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλϑε Μυκήνας Vormals kam, sich entfernend vom Krieg, der Held in Mykene
ξεῖνος ἅμ' ἀντιϑέῳ Πολυνείκεϊ λαὸν ἀγείρων· Gastlich, samt Polyneikes dem Göttlichen, Volk zu versammeln,
οἵ ῥα τότ' ἐστρατάονϑ' ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης, Weil sie mit Streit bezogen die heiligen Mauern von Thebe;
καί ῥα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους. Und sie fleheten sehr um rühmliche Bundesgenossen.
οἳ δ' ἔϑελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον· 380 Jen' auch wollten gewähren, und billigten, was sie gefodert;
ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε, παραίσια σήματα φαίνων. Doch Zeus wendete solches durch unglückdrohende Zeichen.
οἳ δ' ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο, Als sie nunmehr uns verlassen, und fort des Weges gewandelt,
Ἀσωπὸν δ' ἵκοντο βαϑύσχοινον λεχεποίην, Und den Asopos erreicht, von Gras und Binsen umufert;
ἔνϑ' αὖτ' ἀγγελίην ἔπι Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί· Sendeten dort die Achaier den Tydeus wieder mit Botschaft.
αὐτὰρ ὃ βῆ, πολέας δὲ κιχήσατο Καδμεΐωνας 385 Jener enteilt', und fand die versammelten Kadmeionen
δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης Ἐτεοκληείης. Fröhlich am Mahl im Palaste der heiligen Macht Eteokles.
ἔνϑ' οὐδὲ ξεῖνός περ ἐὼν ἱππηλάτα Τυδεὺς Doch er erblödete nicht, der Rossebändiger Tydeus,
τάρβει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν· Fremdling zwar, und allein, von vielen umringt der Kadmeier;
ἀλλ' ὅ γ' ἀεϑλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ' ἐνίκα Sondern rief zu Kämpfen hervor; und in jeglichem siegt' er
ῥηιδίως· τοίη οἱ ἐπίρροϑος ἦεν Ἀϑήνη. 390 Sonder Müh: so mächtig als Helferin naht' ihm Athene.
οἳ δὲ χολωσάμενοι Καδμεῖοι, κέντορες ἵππων, Jene, von Zorn ihm entbrannt, die kadmeiischen Sporner der Rosse
ἂψ ἀναερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες, Legeten Hinterhalt, auf dem Heimweg seiner zu harren,
κούρους πεντήκοντα· δύω δ' ἡγήτορες ἦσαν. Jünglinge fünfzig an Zahl; und zween Anführer geboten,
Μαίων Αἱμονίδης ἐπιείκελος ἀϑανάτοισιν Mäon der Hämonid', unsterblichen Göttern vergleichbar,
υἱός τ' Αὐτοφόνοιο μενεπτόλεμος Πολυφόντης. 395 Und Autophonos Sohn, der trotzende Held Lykophontes.
Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν· Aber es ward auch jenen ein schmähliches Ende von Tydeus;
πάντας ἔπεφν', ἕνα δ' οἶον ἵει οἶκόνδε νέεσϑαι· Alle streckt' er dahin, und einen nur sandt' er zur Heimat;
Μαίον' ἄρα προέηκε ϑεὼν τεράεσσι πιϑήσας. Mäon entsandt' er allein, der unsterblichen Zeichen gehorchend.
τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος, ἀλλὰ τὸν υἱὸν So war Tydeus einst, der Ätolier! Aber der Sohn hier
γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ· ἀγορῇ δέ τ' ἀμείνων.« 400 Ist ein schlechterer Held in der Schlacht, doch ein besserer Redner.
    ὣς φάτο· τὸν δ' οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης     Jener sprach's; ihm erwiderte nichts der Held Diomedes,
αἰδεσϑεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο· Ehrfurchtvoll dem Verweise des ehrenvollen Gebieters.
τὸν δ' υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίμοιο· Aber Kapaneus Sohn, des Gepriesenen, gab ihm zur Antwort:
    »Ἀτρεΐδη, μὴ ψεύδε', ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν.     Rede nicht falsch, Atreide, so wohlbekannt mit der Wahrheit!
ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ' ἀμείνονες εὐχόμεϑ' εἶναι· 405 Tapferer rühmen wir uns, weit mehr denn unsere Väter!
ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο, Wir ja eroberten Thebe, die siebentorige Feste,
παυρότερον λαὸν ἀγαγόνϑ' ὑπὸ τεῖχος ἄρειον, Weniger zwar hinführend des Volks vor die trotzende Mauer,
πειϑόμενοι τεράεσσι ϑεῶν καὶ Ζηνὸς ἀγωγῇ· Doch durch Götterzeichen gestärkt und die Hilfe Kronions.
κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασϑαλίῃσιν ὄλοντο. Jene bereiteten selbst durch Missetat ihr Verderben.
τῷ μή μοι πατέρας ποϑ' ὁμοίῃ ἔνϑεο τιμῇ.« 410 Darum preise mir nicht in gleicher Ehre die Väter!
    τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·     Finster schaut' und begann der starke Held Diomedes:
»τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ' ἐπιπείϑεο μύϑῳ. Trauter, halte dich still, und gehorche du meiner Ermahnung.
οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν Denn nicht ich verarg' es dem Hirten des Volks Agamemnon,
ὀτρύνοντι μάχεσϑαι ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς· Daß er treibt zum Kampfe die hellumschienten Achaier.
τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ' ἕψεται, εἴ κεν Ἀχαιοὶ 415 Denn ihm folgt ja der Ruhm, wenn Achaias Söhne die Troer
Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν, Bändigen, und mit Triumph zur heiligen Ilios eingehn;
τούτῳ δ' αὖ μέγα πένϑος Ἀχαιῶν δῃωϑέντων. Ihm auch unendlicher Gram, wenn gebändigt sind die Achaier.
ἀλλ' ἄγε δὴ καὶ νῶι μεδώμεϑα ϑούριδος ἀλκῆς.« Aber wohlan, und beide gedenken wir stürmendes Mutes!
    ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε·     Sprach's, und vom Wagen herab mit den Rüstungen sprang er zur Erde.
δεινὸν δ' ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήϑεσσιν ἄνακτος 420 Graunvoll klirrte das Erz umher am Busen des Königs,
ὀρνυμένου· ὕπο κεν ταλασίφρονά περ δέος εἷλεν. Als er sich schwang; ihm hätt' auch ein männlicher unten gezittert.
    ὡς δ' ὅτ' ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέι κῦμα ϑαλάσσης     Wie wenn die Meeresflut zum hallenden Felsengestad' her
ὄρνυτ' ἐπασσύτερον ζεφύρου ὕπο κινήσαντος· Wog' an Woge sich stürzt, vom Zephyros aufgewühlet;
πόντῳ μέν τε πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα Weit auf der Höhe zuerst erhebt sie sich; aber anjetzo
χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ' ἄκρας 425 Laut am Lande zerplatzt erdonnert sie, und um den Vorstrand
κυρτὸν ἰὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ' ἁλὸς ἄχνην· Hänget sie krumm aufbrandend, und speit von ferne den Salzschaum:
ὣς τότ' ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες Also zogen gedrängt die Danaer, Haufen an Haufen,
νωλεμέως πόλεμόνδε. κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος Rastlos her in die Schlacht. Es gebot den Seinen ein jeder
ἡγεμόνων· οἱ δ' ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν – οὐδέ κε φαίης Völkerfürst; still gingen die anderen; keiner gedächt' auch,
τόσσον λαὸν ἕπεσϑαι ἔχοντ' ἐν στήϑεσιν αὐδήν – 430 Solch ein großes Gefolg' hab' einen Laut in den Busen:
σιγῇ, δειδιότες σημάντορας· ἀμφὶ δὲ πᾶσιν Ehrfurchtsvoll verstummend den Königen; jeglicher Heerschar
τεύχεα ποικίλ' ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχάοντο. Hell von buntem Geschmeid', in welches gehüllt sie einherzog.
Τρῶες δ', ὥς τ' ὄιες πολυπάμμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ Trojas Volk, wie die Schafe des reichen Mannes in der Hürde
μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκὸν Zahllos stehn, und mit Milch die schäumenden Eimer erfüllen,
ἀζηχὲς μεμακυῖαι, ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν, 435 Blökend ohn' Unterlaß, da der Lämmer Stimme gehört wird:
ὣς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει· Also erscholl das Geschrei im weiten Heere der Troer;
οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς ϑρόος οὐδ' ἴα γῆρυς, Denn nicht gleich war aller Getön, noch einerlei Ausruf,
ἀλλὰ γλῶσσ' ἐμέμικτο, πολύκλητοι δ' ἔσαν ἄνδρες. Vielfach gemischt war die Sprach', und mancherlei Stammes die Völker.
ὦρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀϑήνη, Hier ermunterte Ares, und dort Zeus Tochter Athene;
Δεῖμός τ' ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα, 440 Schrecken zugleich und Graun, und die rastlos lechzende Zwietracht,
Ἄρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε· Sie des mordenden Ares verbündete Freundin und Schwester:
ἥ τ' ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα Die erst klein von Gestalt einherschleicht; aber in kurzem
οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χϑονὶ βαίνει. Trägt sie hoch an den Himmel ihr Haupt, und geht auf der Erde.
ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίιον ἔμβαλε μέσσῳ Diese nun streuete Zank zu gemeinsamem Weh in die Mitte,
ἐρχομένη καϑ' ὅμιλον, ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν. 445 Wandelnd von Schar zu Schar, das Geseufz' der Männer vermehrend.
    οἳ δ' ὅτε δή ῥ' ἐς χώρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,     Als sie nunmehr anstrebend auf einem Raum sich begegnet;
σύν ῥ' ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ' ἔγχεα καὶ μένε' ἀνδρῶν Trafen zugleich Stierhäut', und Speere zugleich, und die Kräfte
χαλκεοϑωρήκων, ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι Rüstiger Männer in Erz; und die hochgenabelten Schilde
ἔπληντ' ἀλλήλῃσι· πολὺς δ' ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. Naheten dichtgedrängt; und umher stieg lautes Getös' auf.
ἔνϑα δ' ἅμ' οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 450 Jetzo erscholl Wehklagen und Siegsgeschrei miteinander,
ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ' αἵματι γαῖα. Würgender dort und Erwürgter; und Blut umströmte die Erde.
ὡς δ' ὅτε χείμαρροι ποταμοὶ κατ' ὄρεσφι ῥέοντες Wie zween Ström' im Herbste geschwellt, den Gebirgen entrollend,
ἐς μισγάγκειαν συμβάλλετον ὄβριμον ὕδωρ Zum gemeinsamen Tal ihr strudelndes Wasser ergießen,
κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίλης ἔντοσϑε χαράδρης, Aus unendlichen Quellen durch tiefgehöhltes Geklüft hin;
τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμήν· 455 Ferne hört ihr Geräusch der weinende Hirt auf den Bergen:
ὣς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τε. Also erhub den Vermischten sich Wutgeschrei und Verfolgung.
    πρῶτος δ' Ἀντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν     Erst nun erschlug den Troern Antilochos einen der Kämpfer,
ἐσϑλὸν ἐνὶ προμάχοισι, Θαλυσιάδην Ἐχέπωλον· Mutig im Vordergewühl, des Thalysios Sohn Echepolos.
τόν ῥ' ἔβαλε πρῶτος κόρυϑος φάλον ἱπποδασείης, Diesem traf er zuerst den umflatterten Kegel des Helmes,
ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ' ἄρ' ὀστέον εἴσω 460 Daß er die Stirne durchbohrt'; hineindrang tief in den Schädel
αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν, Jenem die eherne Spitz', und Nacht umhüllt ihm die Augen,
ἤριπε δ' ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. Und er sank, wie ein Turm, im Ungestüme der Feldschlacht.
τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε κρείων Ἐλεφήνωρ Schnell des Gefallenen Fuß ergriff Elephenor der Herrscher,
Χαλκωδοντιάδης, μεγαϑύμων ἀρχὸς Ἀβάντων, Chalkodons Sohn, Heerfürst der hochgesinnten Abanter;
ἕλκε δ' ὑπὲκ βελέων, λελιημένος, ὄφρα τάχιστα 465 Dieser entzog den Geschossen begierig ihn, daß er ihm eilig
τεύχεα συλήσειε· μίνυνϑα δέ οἱ γένεϑ' ὁρμή. Raubte das Waffengeschmeid'; allein kurz währt' ihm die Arbeit.
νεκρὸν γὰρ ἐρύοντα ἰδὼν μεγάϑυμος Ἀγήνωρ Denn wie den Toten er schleifte, da sah der beherzte Agenor,
πλευρά, τά οἱ κύψαντι παρ' ἀσπίδος ἐξεφαάνϑη, Daß dem Gebückten die Seit' entblößt vom Schilde hervorschien,
οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα. Zuckte den erzgerüsteten Schaft, und löst' ihm die Glieder.
ὣς τὸν μὲν λίπε ϑυμός, ἐπ' αὐτῷ δ' ἔργον ἐτύχϑη 470 Also verließ ihn der Geist; doch über ihm tobte der Streit nun
ἀργαλέον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ λύκοι ὣς Schrecklich umher der Troer und Danaer: ähnlich den Wölfen,
ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ' ἄνδρ' ἐδνοπάλιζεν. Sprangen sie wild aneinander, und Mann für Mann sich erwürgend.
    ἔνϑ' ἔβαλ' Ἀνϑεμίωνος ὑὸν Τελαμώνιος Αἴας     Ajas der Telamonid' erschlug Anthenions Sohn itzt,
ἠίϑεον ϑαλερὸν Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ Jugendlich, blühend an Kraft, Simoeisios: welchen die Mutter
Ἴδηϑεν κατιοῦσα παρ' ὄχϑῃσιν Σιμόεντος 475 Einst vom Ida kommend, an Simois Ufer geboren,
γείνατ', ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ' ἕσπετο μῆλα ἰδέσϑαι. Als sie, die Herde zu schaun, dorthin den Eltern gefolgt war:
τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον· οὐ δὲ τοκεῦσιν Darum nannten sie ihn Simoeisios. Aber den Eltern
ϑρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνϑάδιος δέ οἱ αἰὼν Lohnet er nicht die Pflege: denn kurz nur blühte das Leben
ἔπλεϑ' ὑπ' Αἴαντος μεγαϑύμου δουρὶ δαμέντι. Ihm, da vor Ajas Speer, des mutigen Helden, er hinsank.
πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆϑος παρὰ μαζὸν 480 Denn wie er vorwärts ging, traf jener die Brust an der Warze
δεξιόν, ἀντικρὺ δὲ δι' ὤμου χάλκεον ἔγχος Rechts, daß gerad' hindurch ihm der eherne Speer aus der Schulter
ἦλϑεν· ὃ δ' ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὥς, Drang, und er selbst in den Staub hintaumelte: gleich der Pappel,
ἥ ῥά τ' ἐν εἱαμεῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκῃ Die in gewässerter Aue des großen Sumpfes emporwuchs,
λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ' ἀκροτάτῃ πεφύασιν· – Glattes Stamms, nur oben entwuchsen ihr grünende Zweige;
τὴν μέν ϑ' ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴϑωνι σιδήρῳ 485 Und die der Wagener jetzt abhaut mit blinkendem Eisen,
ἐξέταμ', ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέι δίφρῳ· Daß er zum Kranz des Rades sie beug' am zierlichen Wagen;
ἣ μέν τ' ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ' ὄχϑας· – Jetzo liegt sie welkend am Bord des rinnenden Baches:
τοῖον ἄρ' Ἀνϑεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν So Anthemions Sohn Semoeisios, als ihm die Rüstung
Αἴας διογενής. τοῦ δ' Ἄντιφος αἰολοϑώρηξ Ajas raubte der Held. Doch Antiphos, rasch in dem Panzer,
Πριαμίδης καϑ' ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέι δουρί. 490 Sandt' ihm, Priamos Sohn, die spitzige Lanz' im Gewühl her;
τοῦ μὲν ἅμαρϑ', ὃ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσϑλὸν ἑταῖρον Fehlend zwar; doch dem Leukos, Odysseus edlem Genossen,
βεβλήκει βουβῶνα, νέκυν ἑτέρωσ' ἐρύοντα· Flog das Geschoß in die Scham, da zurück den Toten er schleifte:
ἤριπε δ' ἀμφ' αὐτῳ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. Auf ihn taumelt' er hin, und der Leichnam sank aus der Hand ihm.
τοῦ δ' Ὀδυσεὺς μάλα ϑυμὸν ἀποκταμένοιο χολώϑη, Um den erschlagenen Freund entbrannt' im Herzen Odysseus,
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ, 495 Ging durchs Vordergefecht mit strahlendem Erze gerüstet,
στῆ δὲ μάλ' ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ Stand dann jenem genäht, und schoß den blinkenden Wurfspieß,
ἀμφὶ ἓ παπτήνας· ὕπο δὲ Τρῶες κεκάδοντο Rings umschauend zuvor; und zurück ihm stoben die Troer,
ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος. ὃ δ' οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν, Als hinzielte der Held; doch flog nicht umsonst das Geschoß ihm,
ἀλλ' υἱὸν Πριάμοιο νόϑον βάλε Δημοκόωντα, Sondern Priamos Sohn Demokoon traf es, den Bastard,
ὅς οἱ Ἀβυδόϑεν ἦλϑε παρ' ἵππων ὠκειάων. 500 Der von Abydos ihm kam, vom Gestüt leichtrennender Gaule.
τόν ῥ' Ὀδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ Ihm nun sandte die Lanz', um den Seinigen zürnend, Odysseus
κόρσην, ἣ δ' ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν Durch den Schlaf, und hindurch aus dem anderen Schlafe gestürmet
αἰχμὴ χαλκείη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν· Kam die eherne Spitz'; und Nacht umhüllt' ihm die Augen;
δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' αὐτῷ. Dumpf hinkracht' er im Fall, und es rasselten um ihn die Waffen.
χώρησαν δ' ὕπο τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ· 505 Rückwärts wichen die ersten des Kampfs, und der strahlende Hektor.
Ἀργέιοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς, Doch laut schrien die Danaer auf, und entzogen die Toten,
ἴϑυσαν δὲ πολὺ προτέρω. νεμέσησε δ' Ἀπόλλων Drangen dann noch tiefer hinein. Des zürnet' Apollon,
Περγάμου ἒκ κατιδών, Τρώεσσι δὲ κέκλετ' ἀύσας· Hoch von Pergamos schauend, und rief, die Troer ermunternd:
    »ὄρνυσϑ', ἱππόδαμοι Τρῶες, μηδ' εἴκετε χάρμης     Auf, ihr reisigen Troer, wohlauf! und räumet das Feld nicht
Ἀργεΐοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίϑος χρὼς οὐδὲ σίδηρος 510 Argos Volk'; ihr Leib ist ja weder von Stein, noch von Eisen,
χαλκὸν ἀνασχέσϑαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν. Daß abprallte der Wurf des leibzerschneidenden Erzes!
οὐ μὰν οὐδ' Αχιλεὺς Θέτιδος πάις ἠυκόμοιο Nicht einmal Achilleus, der Sohn der lockigen Thetis,
μάρναται, ἀλλ' ἐπὶ νηυσὶ χόλον ϑυμαλγέα πέσσει.« Kämpft; er ruht bei den Schiffen, das Herz voll nagendes Zornes!
    ὣς φάτ' ἀπὸ πτόλιος δεινὸς ϑεός· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς     Also rief von der Stadt der Schreckliche. Doch die Achaier
ὦρσε Διὸς ϑυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια 515 Trieb Zeus' Tochter zum Kampf, die herrliche Tritogeneia,
ἐρχομένη καϑ' ὅμιλον, ὅϑι μεϑιέντας ἴδοιτο. Wandelnd von Schar zu Schar, wo säumende Kämpfer erschienen.
    ἔνϑ' Ἀμαρυγκεΐδην Διώρεα μοῖρ' ἐπέδησεν·     Jetzt umstrickte der Tod Amarinkeus Sohn, den Diores;
χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι Denn ihn traf an dem Knöchel des rechten Fußes ein Feldstein,
κνήμην δεξιτερήν, βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν Fausterfüllend und rauh; es warf der thrakische Führer
Πείροος Ἰμβρασίδης, ὃς ἄρ' Αἰνόϑεν εἰληλούϑει. 520 Peiros, Imbrasos Sohn, der hergekommen von Änos.
ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς Sehnen zugleich und Knochen zerschmetterte sonder Verschonen
ἄχρις ἀπηλοίησεν· ὃ δ' ὕπτιος ἐν κονίῃσιν Ihm der entsetzliche Stein; daß er rücklings hinab auf den Boden
κάππεσεν ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας, Taumelte, beide Händ' umher zu den Freunden verbreitend,
ϑυμὸν ἀποπνείων. ὃ δ' ἐπέδραμεν ὅς ῥ' ἔβαλέν περ Atemlos hinschlummernd. Da nahete, der ihn verwundet,
Πείροος, οὖτα δὲ δουρὶ παρ' ὀμφαλόν· ἐκ δ' ἄρα πᾶσαι 525 Peiros, und bohrte die Lanz' in den Nabel ihm; und es entstürzten
χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. Alle Gedärme zur Erd', und Nacht umhüllt' ihm die Augen.
τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἐπεσσυμένος βάλε δουρὶ     Ihn den Stürmenden traf mit dem Speer der Ätolier Thoas
στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ' ἐν πνεύμονι χαλκός· Über der Warz' in die Brust; und es drang in die Lunge das Erz ihm.
ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλϑε Θόας, ἐκ δ' ὄβριμον ἔγχος Eilend sprang nun Thoas hinan, und riß ihm des Speeres
ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξύ· 530 Mächtigen Schaft aus der Brust; dann zog er das schneidende Schwert aus,
τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ' αἴνυτο ϑυμόν. Schwang es und haut' ihm über den Bauch, und raubt' ihm das Leben.
τεύχεα δ' οὐκ ἀπέδυσε· περίστησαν γὰρ ἑταῖροι Doch nicht nahm er die Wehr; denn rings umstanden ihn Thraker
Θρήικες ἀκρόκομοι δολίχ' ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες, Mit hochsträubendem Haar, langschaftige Spieße bewegend,
αἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφϑιμον καὶ ἀγαυὸν Welche, wie groß der Held, wie gewaltig er war, und wie ruhmvoll,
ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχϑη. 535 Dennoch zurück ihn drängten; er wich voll jäher Bestürzung.
ὣς τώ γ' ἐν κονίῃσι παρ' ἀλλήλοισι τετάσϑην, Also lagen sie beid' im Staube gestreckt miteinander.
ἦ τοι ὃ μὲν Θρῃκῶν ὃ δ' Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων Thrakiens edler Fürst, und der erzumschirmten Epeier
ἡγεμόνες· πολλοὶ δὲ περὶ κτείνοντο καὶ ἄλλοι. Fürst zugleich; auch sanken noch viel' umher der Genossen.
    ἔνϑα κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελϑών,     Jetzo hätte kein Mann das Werk der Krieger getadelt,
ὅς τις ἔτ' ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέι χαλκῷ 540 Wandelt' er, ungetroffen und ungehaun von dem Erze,
δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀϑήνη Rings durch das Waffengewühl, und leitete Pallas Athene
χειρὸς ἑλοῦσ', αὐτὰρ βελέων ἀπερύκοι ἐρωήν· Ihn an der Hand, abwehrend den fliegenden Sturm der Geschosse.
πολλοὶ γὰρ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἤματι κείνῳ Denn viel sanken der Troer, und viel der Danaer vorwärts
πρηνέες ἐν κονίῃσι παρ' ἀλλήλοισι τέταντο. Jenes Tags in den Staub, und bluteten nebeneinander.

 


 


 << zurück weiter >>