Homer
Ilias, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Α Erster Gesang
    Μῆνιν ἄειδε, ϑεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus,
οὐλομένην, ἣ μυρί' Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔϑηκεν, Ihn, der entbrannt den Achaiern unnennbaren Jammer erregte,
πολλὰς δ' ἰφϑίμους ψυχὰς Ἄιδι προΐαψεν Und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Aïs
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν Sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte den Hunden,
οἰωνοῖσί τε δαῖτα – Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή –, 5 Und dem Gevögel umher. So ward Zeus Wille vollendet:
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Seit dem Tag, als erst durch bitteren Zank sich entzweiten
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς. Atreus Sohn, der Herrscher des Volks, und der edle Achilleus.
    τίς τ' ἄρ σφωε ϑεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσϑαι;     Wer hat jene der Götter empört zu feindlichem Hader?
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός. ὃ γὰρ βασιλῆι χολωϑεὶς Letos Sohn und des Zeus. Denn der, dem Könige zürnend,
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί, 10 Sandte verderbliche Seuche durchs Heer; und es sanken die Völker:
οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα Drum weil ihm den Chryses beleidigst, seinen Priester,
Ἀτρεΐδης. ὃ γὰρ ἦλϑε ϑοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν Atreus Sohn. Denn er kam zu den rüstigen Schiffen Achaias,
λυσόμενός τε ϑύγατρα φέρων τ' ἀπερείσι' ἄποινα, Frei zu kaufen die Tochter, und bracht' unendliche Lösung,
στέμματ' ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος Tragend den Lorbeerschmuck des treffenden Phöbos Apollon
χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς, 15 Und den goldenen Stab; und er flehete laut den Achaiern,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω κοσμήτορε λαῶν· Doch den Atreiden vor allen, den zween Feldherren der Völker:
    »Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί,     Atreus Söhn', und ihr andern, ihr hellumschienten Achaier,
ὑμῖν μὲν ϑεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες Euch verleihn die Götter, olympischer Höhen Bewohner,
ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, ἐὺ δ' οἴκαδ' ἱκέσϑαι· Priamos Stadt zu vertilgen, und wohl nach Hause zu kehren;
παῖδα δ' ἐμοὶ λῦσαί τε φίλην τά τ' ἄποινα δέχεσϑαι 20 Doch mir gebt die Tochter zurück, und empfahet die Lösung,
ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα.« Ehrfurchtsvoll vor Zeus ferntreffendem Sohn Apollon.
    ἔνϑ' ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοί     Drauf gebot beifallend das ganze Heer der Achaier,
αἰδεῖσϑαί ϑ' ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχϑαι ἄποινα· Ehrend den Priester zu scheun, und die köstliche Lösung zu nehmen.
ἀλλ' οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε ϑυμῷ, Aber nicht Agamemnon, des Atreus Sohne, gefiel es;
ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦϑον ἔτελλεν· 25 Dieser entsandt' ihn mit Schmach, und befahl die drohenden Worte:
    »μή σε, γέρον, κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω     Daß ich nimmer, o Greis, bei den räumigen Schiffen dich treffe,
ἢ νῦν δηϑύνοντα ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα, Weder anitzt hier zaudernd, noch wiederkehrend in Zukunft!
μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα ϑεοῖο. Kaum wohl möchte dir helfen der Stab, und der Lorbeer des Gottes!
τὴν δ' ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν Jene lös' ich dir nicht, bis einst das Alter ihr nahet,
ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ τηλόϑι πάτρης, 30 Wann sie in meinem Palast in Argos, fern von der Heimat,
ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιάουσαν. Mir als Weberin dient, und meines Bettes Genossin!
ἀλλ' ἴϑι, μή μ' ἐρέϑιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι.« Gehe denn, reize mich nicht; daß wohlbehalten du kehrest!
    ὣς ἔφατ', ἔδδεισεν δ' ὁ γέρων καὶ ἐπείϑετο μύϑῳ·     Jener sprach's: doch Chryses erschrak, und gehorchte der Rede.
βῆ δ' ἀκέων παρὰ ϑῖνα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης. Schweigend ging er am Ufer des weitaufrauschenden Meeres;
πολλὰ δ' ἔπειτ' ἀπάνευϑε κιὼν ἠρᾶϑ' ὁ γεραιὸς 35 Und wie er einsam jetzt hinwandelte, flehte der Alte
Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ· Viel zum Herrscher Apollon, dem Sohn der lockigen Leto:
    »κλῦϑί μευ, ἀργυρότοξ', ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας     Höre mich, Gott, der du Chrysa mit silbernem Bogen umwandelst,
Κίλλαν τε ζαϑέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις, Samt der heiligen Killa, und Tenedos mächtig beherrschest,
Σμινϑεῦ. εἴ ποτέ τοι χαρίεντ' ἔπι νηὸν ἔρεψα, Smintheus! hab ich dir je den prangenden Tempel gekränzet,
ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί' ἔκηα 40 Oder hab' ich dir je von erlesenen Farren und Ziegen
ταύρων ἠδ' αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ· Fette Schenkel verbrannt; so gewähre mir dieses Verlangen:
τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν.« Meine Tränen vergilt mit deinem Geschoß den Achaiern!
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.     Also rief er betend; ihn hörete Phöbos Apollon.
βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ, Schnell von den Höhn des Olympos enteilet' er, zürnendes Herzens,
τόξ' ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην· 45 Auf der Schulter den Bogen und ringsverschlossenen Köcher.
ἔκλαγξαν δ' ἄρ' ὀιστοὶ ἐπ' ὤμων χωομένοιο, Laut erschallen die Pfeile zugleich an des Zürnenden Schulter,
αὐτοῦ κινηϑέντος· ὃ δ' ἤιε νυκτὶ ἐοικώς. Als er einher sich bewegt'; er wandelte, düster wie Nachtgraun;
ἕζετ' ἔπειτ' ἀπάνευϑε νεῶν, μέτα δ' ἰὸν ἕηκεν· Setzte sich drauf von den Schiffen entfernt, und schnellte den Pfeil ab;
δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ' ἀργυρέοιο βιοῖο. Und ein schrecklicher Klang entscholl dem silbernen Bogen.
οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς, 50 Nur Maultier' erlegt' er zuerst und hurtige Hunde:
αὐτὰρ ἔπειτ' αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς Doch nun gegen sie selbst das herbe Geschoß hinwendend,
βάλλ'· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο ϑαμεῖαι. Traf er; und rastlos brannten die Totenfeuer in Menge.
    ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα ϑεοῖο,     Schon neun Tage durchflogen das Heer die Geschosse des Gottes.
τῇ δεκάτῃ δ' ἀγορήνδε καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς· Drauf am zehnten berief des Volks Versammlung Achilleus,
τῷ γὰρ επὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη· 55 Dem in die Seel' es legte die lilienarmige Here;
κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα ϑνῄσκοντας ὁρᾶτο. Denn sie sorgt' um der Danaer Volk, die Sterbenden schauend.
οἱ δ' ἐπεὶ οὖν ἤγερϑεν ὁμηγερέες τε γένοντο, Als sie nunmehr sich versammelt, und voll gedrängt die Versammlung;
τοῖσι δ' ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· Trat hervor und begann der mutige Renner Achilleus:
»Ἀτρεΐδη, νῦν ἄμμε πάλιν πλαγχϑέντας ὀίω     Atreus Sohn, nun denk' ich, wir ziehn den vorigen Irrweg
ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν ϑάνατόν γε φύγοιμεν, 60 Wieder nach Hause zurück, wofern wir entrinnen dem Tode;
εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς. Weil ja zugleich der Krieg und die Pest hinrafft die Achaier.
ἀλλ' ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα Aber wohlan, fragt einen der Opferer, oder der Seher,
ἢ καὶ ὀνειροπόλον – καὶ γάρ τ' ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν –, Oder auch Traumausleger; auch Träume ja kommen von Zeus her:
ὅς κ' εἴποι, ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων, Der uns sage, warum so ereiferte Phöbos Apollon:
εἴ τ' ἄρ' ὅ γ' εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται εἴ ϑ' ἑκατόμβης· 65 Ob versäumte Gelübd' ihn erzürneten, ob Hekatomben:
αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων Wenn vielleicht der Lämmer Gedüft und erlesener Ziegen
βούλητ' ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι.« Er zum Opfer begehrt, von uns die Plage zu wenden.
    ἦ τοι ὅ γ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο· τοῖσι δ' ἀνέστη     Also redete jener, und setzte sich. Wieder erhub sich
Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ' ἄριστος, Kalchas der Thestoride, der weiseste Vogelschauer,
ὃς ᾔδει τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα, 70 Der erkannte, was ist, was sein wird, oder zuvor war,
καὶ νήεσσ' ἡγήσατ' Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω Der auch her vor Troja der Danaer Schiffe geleitet
ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων· Durch wahrsagenden Geist, des ihn würdigte Phöbos Apollon;
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung:
»ὦ Ἀχιλεῦ, κέλεαί με, διίφιλε, μυϑήσασϑαι     Peleus Sohn, du gebeutst mir, o Göttlicher, auszudeuten
μῆνιν Ἀπόλλωνος ἑκατηβελέταο ἄνακτος. 75 Diesen Zorn des Apollon, des fernhintreffenden Herrschers.
τοιγὰρ ἐγὼ ἐρέω· σὺ δὲ σύνϑεο καί μοι ὄμοσσον Gerne will ich's ansagen; doch du verheiße mit Eidschwur,
ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν. Daß du gewiß willfährig mit Wort und Händen mir helfest.
ἦ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων Denn leicht möcht' erzürnen ein Mann, der mächtiges Ansehns
Ἀργείων κρατέει καί οἱ πείϑονται Ἀχαιοί. Argos Völker beherrscht, und dem die Achaier gehorchen.
κρείσσων γὰρ βασιλεύς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι· 80 Stärker ja ist ein König, der zürnt dem geringeren Manne.
εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, Wenn er auch die Galle den selbigen Tag noch zurückhält;
ἀλλά τε καὶ μετόπισϑεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ, Dennoch laur't ihm beständig der heimliche Groll in den Busen,
ἐν στήϑεσσιν ἑοῖσι. σὺ δὲ φράσαι, εἴ με σαώσεις.« Bis er ihn endlich gekühlt. Drum rede du, willst du mich schützen?
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»ϑαρσήσας μάλα εἰπὲ ϑεοπρόπιον, ὅ τι οἶσϑα· 85 Sei getrost, und erkläre den Götterwink, den du wahrnahmst.
οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα διίφιλον, ᾧ τε σύ, Κάλχαν, Denn bei Apollon fürwahr, Zeus Lieblinge, welchem, o Kalchas,
εὐχόμενος Δαναοῖσι ϑεοπροπίας ἀναφαίνεις, Flehend zuvor, den Achaiern der Götter Rat du enthüllest:
οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χϑονὶ δερκομένοιο Keiner, so lang' ich leb', und das Licht auf Erden noch schaue,
σοὶ κοΐλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας εποίσει Soll bei den räumigen Schiffen mit frevelnder Hand dich berühren,
συμπάντων Δαναῶν, οὐδ' ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς, 90 Aller Achaier umher! und nenntest du selbst Agamemnon,
ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι.« Der nun mächtig zu sein vor allem Volke sich rühmet!
    καὶ τότε δὴ ϑάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων·     Jetzo begann er getrost, und sprach, der untadliche Seher:
»οὔτ' ἄρ' ὅ γ' εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὔϑ' ἑκατόμβης, Nicht versäumte Gelübd' erzürnten ihn, noch Hekatomben;
ἀλλ' ἕνεκ' ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ' Ἀγαμέμνων Sondern er zürnt um den Priester, den also entehrt' Agamemnon,
οὐδ ἀπέλυσε ϑύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ' ἄποινα· 95 Nicht die Tochter befreit', und nicht annahm die Erlösung:
τοὔνεκ' ἄρ' ἄλγε' ἔδωκε ἑκηβόλος ἠδ' ἔτι δώσει. Darum gab uns Jammer der Treffende, wird es auch geben.
οὐδ' ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει, Nicht wird jener die schreckliche Hand abziehn vom Verderben,
πρίν γ' ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην Bis man zurück dem Vater das freudigblickende Mägdlein
ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν ϑ' ἱερήν ἑκατόμβην Hingibt, frei, ohn' Entgelt, und mit heiliger Festhekatombe
ἐς Χρύσην· τότε κέν μιν ἱλασσάμενοι πεπίϑοιμεν.« 100 Heim gern Chrysa entführt. Das möcht' ihn vielleicht versöhnen.
    ἦ τοι ὅ γ ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο. τοῖσι δ' ἀνέστη     Also redete jener, und setzte sich. Wieder erhub sich
ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων Atreus Heldensohn, der Völkerfürst Agamemnon,
ἀχνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι Zürnend vor Schmerz; es schwoll ihm das finstere Herz voll der Galle,
πίμπλαντ', ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐίκτην. Schwarz umströmt; und den Augen entfunkelte strahlendes Feuer.
Κάλχαντα πρώτιστα κάκ' ὀσσόμενος προσέειπεν· 105 Gegen Kalchas zuerst mit drohendem Blicke begann er:
»μάντι κακῶν, οὔ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας·     Unglücksseher, der nie auch ein heilsames Wort mir geredet!
αἰεί τοι τὰ κάκ' ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσϑαι, Immerdar nur Böses erfreut dein Herz zu verkünden!
ἐσϑλὸν δ' οὔτε τί πω εἶπας ἔπος οὔτε τέλεσσας. Gutes hast du noch nimmer geweissagt, oder vollendet!
καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι ϑεοπροπέων ἀγορεύεις, Jetzt auch meldest du hier als Götterspruch den Achaiern,
ὡς δὴ τοῦδ' ἕνεκά σφι ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει, 110 Darum habe dem Volk der Treffende Wehe bereitet,
οὕνεκ' ἐγὼ κούρης Χρυσηίδος ἀγλά' ἄποινα Weil für Chryses Tochter ich selbst die köstliche Lösung
οὐκ ἔϑελον δέξασϑαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν Anzunehmen verwarf. Denn traun! weit lieber behielt' ich
οἴκοι ἔχειν. καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα Solche daheim; da ich höher wie Klytämnestra sie achte,
κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἑϑέν ἐστι χερείων, Meiner Jugend Vermählte: denn nicht ist jene geringer,
οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ' ἂρ φρένας οὔτε τι ἔργα. 115 Weder an Bildung und Wuchs, noch an Geist und künstlicher Arbeit.
ἀλλὰ καὶ ὣς ἐϑέλω δόμεναι πάλιν, εἰ τό γ' ἄμεινον· Dennoch geb' ich sie willig zurück, ist solches ja besser.
βούλομ' ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι ἢ ἀπολέσϑαι. Lieber mög' ich das Volk errettet schaun, denn verderbend.
αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ' ἑτοιμάσατ', ὄφρα μὴ οἶος Gleich nur ein Ehrengeschenk bereitet mir, daß ich allein nicht
Ἀργεΐων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν. Ungeehrt der Danaer sei; nie wäre das schicklich!
λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες, ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ.« 120 Denn das seht ihr alle, daß mein Geschenk mir entgehet.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·     Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»Ἀτρεΐδη κύδιστε, φιλοκτεανώτατε πάντων, Atreus Sohn, ruhmvoller, du habbegierigster aller,
πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάϑυμοι Ἀχαιοί; Welches Geschenk verlangst du vom edlen Volk der Achaier?
οὐδ' ἔτι που ἴδμεν ξυνήια κείμενα πολλά· Nirgends wissen wir doch des gemeinsamen vieles verwahret:
ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξ ἐπράϑομεν, τὰ δέδασται, 125 Sondern so viel wir aus Städten erbeuteten, wurde geteilet;
λαοὺς δ' οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ' ἐπαγείρειν. Auch nicht ziemt es dem Volke, das einzelne wieder zu sammeln.
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τήνδε ϑεῷ πρόες· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ Aber entlass' du jetzo dem Gotte sie; und wir Achaier
τριπλῇ τετραπλῇ τ' ἀποτίσομεν, αἴ κέ ποϑι Ζεὺς Wollen sie dreifach ersetzen und vierfach, wenn uns einmal Zeus
δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι.« Gönnen wird, der Troer befestigte Stadt zu verwüsten.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων· 130     Gegen ihn rief antwortend der Völkerfürst Agamemnon:
»μὴ δὴ οὕτως ἀγαϑός περ ἐών, ϑεοείκελ' Ἀχιλλεῦ, Nicht also, wie tapfer du seist, gottgleicher Achilleus,
κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις. Sinn' auf Trug! Nie wirst du mich schlau umgehn, noch bereden!
ἢ ἐϑέλεις, ὄφρ' αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ' αὔτως Willst du, indes dir bleibt das Geschenk, daß ich selber umsonst hier
ἧσϑαι δευόμενον, κέλεαι δέ με τήνδ' ἀποδοῦναι; Sitze, des meinen beraubt? und gebietest mir, frei sie zu geben?
ἀλλ' εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάϑυμοι Ἀχαιοί, 135 Wohl denn, wofern mir ein andres verleihn die edlen Achaier,
ἄρσαντες κατὰ ϑυμόν, ὅπως ἀντάξιον ἔσται, – Meinem Sinn es erlesend, das mir ein voller Ersatz sei!
εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι· Aber verleihn sie es nicht; dann komm' ich selber, und nehm' es,
ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας ἢ Ὀδυσῆος Deines vielleicht, auch des Ajas Geschenk wohl, oder Odysseus'
ἄξω ἑλών· ὃ δέ κεν κεχολώσεται, ὅν κεν ἵκωμαι. Führ' ich hinweg; und zürnen vielleicht wird, welchem ich nahe!
ἀλλ' ἦ τοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσϑα καὶ αὖτις· 140 Doch von solcherlei Dingen ist Zeit zu reden auch künftig.
νῦν δ' ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, Auf nun, zieht ein schwärzliches Schiff in die heilige Meerflut;
ἒν δ' ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν. ἒς δ' ἑκατόμβην Sammelt hinein vollzählig die Ruderer; bringt auch Apollons
ϑείομεν, ἂν δ' αὐτὴν Χρυσηίδα καλλιπάρῃον Hekatomb'; und sie selbst, des Chryses rosige Tochter,
βήσομεν· εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουλήφορος ἔστω, Führet hinein; und Gebieter des Schiffs sei der Könige einer:
ἢ Αἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς 145 Ajas, oder der Held Idomeneus, oder Odysseus,
ἠὲ σύ, Πηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ' ἀνδρῶν, Oder auch du, Peleide, du schrecklichster unter den Männern!
ὄφρ' ἡμῖν ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας.« Daß du den Treffenden uns durch heilige Opfer besänftigst.
    τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Finster schaut' und begann der mutige Renner Achilleus:
»ὤ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε, κερδαλεόφρον, Ha, du in Unverschämtheit gehülleter, sinnend auf Vorteil!
πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσιν πείϑηται Ἀχαιῶν 150 Wie doch gehorcht dir willig noch einer im Heer der Achaier,
ἢ ὁδὸν ἐλϑέμεναι ἢ ἀνδράσι ἶφι μάχεσϑαι; Einen Gang dir zu gehn, und kühn mit dem Feinde zu kämpfen?
οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ' ἤλυϑον αἰχμητάων Nicht ja wegen der Troer, der lanzenkundigen, kam ich
δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν· Mit hieher in den Streit; sie haben's an mir nicht verschuldet.
οὐ γάρ πώ ποτ' ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους, Denn nie haben sie mir die Rosse geraubt, noch die Rinder;
οὐδέ ποτ' ἐν Φϑίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃ 155 Nie auch haben in Phtia, dem scholligen Männergefilde,
καρπὸν ἐδηλήσαντ', ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ Meine Frucht sie verletzt; indem viel Raumes uns sondert,
οὔρεά τε σκιόεντα ϑάλασσά τε ἠχήεσσα. Waldbeschattete Berg', und des Meers weitrauschende Wogen.
ἀλλὰ σοί, ὦ μέγ' ἀναιδές, ἅμ' ἑσπόμεϑ', ὄφρα σὺ χαίρῃς, Dir, schamlosester Mann, dir folgten wir, daß du dich freutest;
τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε, κυνῶπα, Nur Menelaos zu rächen, und dich, du Ehrevergeßner,
πρὸς Τρώων· τῶν οὔ τι μετατρέπῃ οὐδ' ἀλεγίζεις. 160 An den Troern! Das achtest du nichts, noch kümmert dich solches!
καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσϑαι ἀπειλεῖς, Selbst mein Ehrengeschenk, das drohest du mir zu entreißen,
ᾧ ἔπι πόλλ' ἐμόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες Ἀχαιῶν. Welches mit Schweiß ich errungen, und mir verehrt die Achaier!
οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας, ὁππότ' Ἀχαιοὶ Hab' ich doch nie ein Geschenk, wie das deinige, wann die Achaier
Τρώων ἐκπέρσωσ' ἐὺ ναιόμενον πτολίεϑρον· Eine bevölkerte Stadt des troischen Volkes verwüstet;
ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάικος πολέμοιο 165 Sondern die schwerste Last des tobenden Schlachtengetümmels
χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ', ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται, Trag' ich mit meinem Arm: doch kommt zur Teilung es endlich,
σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ' ὀλίγον τε φίλον τε Dein ist das größte Geschenk; und ich, mit wenigem fröhlich,
ἔρχομ' ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμω πολεμίζων. Kehre heim zu den Schiffen, nachdem ich erschlafft von dem Streite.
νῦν δ' εἶμι Φϑίηνδ', ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν Doch nun geh' ich gen Phtia! denn weit zuträglicher ist es,
οἴκαδ' ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδὲ σ' ὀίω 170 Heim mit den Schiffen zu gehn, den gebogenen! Schwerlich auch wirst du,
ἐνϑάδ' ἄτιμος ἐὼν ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν.« Weil du allhier mich entehrst, noch Schätz' und Güter dir häufen!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·     Ihm antwortete drauf der Herrscher des Volks Agamemnon:
»φεῦγε μάλ', εἴ τοι ϑυμὸς ἐπέσσυται· οὐδέ σ' ἐγώ γε Fliehe nur, wenn's dein Herz dir gebeut! Nie werd' ich dich wahrlich
λίσσομαι εἵνεκ' ἐμεῖο μένειν· πάρ' ἐμοί γε καὶ ἄλλοι, Anflehn, meinethalb zu verziehn! Mir bleiben noch andre,
οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς. 175 Ehre mir zu erwerben; zumal Zeus waltende Vorsicht!
ἔχϑιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων· Ganz verhaßt mir bist du vor allen beseligten Herrschern!
αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε. Stets doch hast du den Zank nur geliebt, und die Kämpf' und die Schlachten!
εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, ϑεός που σοὶ τό γ' ἔδωκεν. Wenn du ein Stärkerer bist, ein Gott hat dir solches verliehen!
οἴκαδ' ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισιν Schiffe denn heim, du selbst mit den Deinigen, daß du in Ruhe
Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε· σέϑεν δ' ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω 180 Myrmidonen gebietest! denn du bist nichts mir geachtet;
οὐδ' ὄϑομαι κοτέοντος. ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε· Nichts auch gilt mir dein Pochen! vielmehr noch droh' ich dir also:
ὡς ἐμ' ἀφαιρεῖται Χρυσηίδα Φοῖβος Ἀπόλλων, Weil mir Chryses Tochter hinwegnimmt Phöbos Apollon,
τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηί τ' ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν Werd' ich sie mit eigenem Schiff und eignen Genossen
πέμψω, ἐγὼ δέ κ' ἄγω Βρισηίδα καλλιπάρῃον Senden; allein ich hole die rosige Tochter des Brises
αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας, ὄφρ' ἐὺ εἰδῇς, 185 Selbst mir aus deinem Gezelt, dein Ehrengeschenk: daß du lernest,
ὅσσον φέρτερός εἰμι σέϑεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος Wie viel höher ich sei als du, und ein anderer zage,
ἶσον ἐμοὶ φάσϑαι καὶ ὁμοιωϑήμεναι ἄντην.« Gleich sich mir zu wähnen, und so mir zu trotzen ins Antlitz!
    ὣς φάτο· Πηλεΐωνι δ' ἄχος γένετ', ἐν δέ οἱ ἦτορ     Jener sprach's; da entbrannte der Peleion', und das Herz ihm
στήϑεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν, Unter der zottigen Brust ratschlagete, wankendes Sinnes:
ἢ ὅ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 190 Ob er das schneidende Schwert alsbald von der Hüfte sich reißend
τοὺς μὲν ἀναστήσειεν ὃ δ' Ἀτρεΐδην ἐναρίζοι, Trennen sie sollt' auseinander, und niederhaun den Atreiden;
ἠὲ χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε ϑυμόν. Oder stillen den Zorn, und die mutige Seele beherrschen.
ἧος ὃ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν, Als er solches erwog in des Herzens Geist und Empfindung,
ἕλκετο δ' ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλϑε δ' Ἀϑήνη Und er das große Schwert schon hervorzog; naht' ihm vom Himmel
οὐρανόϑεν· πρὸ γὰρ ἧκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, 195 Pallas Athen', entsandt von der lilienarmigen Here,
ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε. Die für beide zugleich in liebender Seele besorgt war.
στῆ δ' ὄπιϑεν, ξανϑῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα, Hinter ihn trat sie, und faßte das bräunliche Haar des Peleiden,
οἴῳ φαινομένη· τῶν δ' ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο. Ihm allein sich enthüllend; der anderen schaute sie keiner.
ϑάμβησεν δ' Ἀχιλεύς, μετὰ δ' ἐτράπετ'· αὐτίκα δ' ἔγνω Staunend zuckte der Held und wandte sich: plötzlich erkannt' er
Παλλάδ' Ἀϑηναίην – δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανϑεν – 200 Pallas Athenens Gestalt, und fürchterlich strahlt' ihm ihr Auge.
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu jener, und sprach die geflügelten Worte:
    »τίπτ' αὖτ', αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, εἰλήλουϑας;     Warum, o Tochter Zeus des Ägiserschütterers, kamst du?
ἦ ἵνα ὕβριν ἴδῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο; Etwa den Frevel zu schaun von Atreus Sohn Agamemnon?
ἀλλ' ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσϑαι ὀίω· Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich vollendet:
ᾗς ὑπεροπλίῃσι τάχ' ἄν ποτε ϑυμὸν ὀλέσσῃ.« 205 Sein unbändiger Stolz wird einst noch das Leben ihm kosten!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη·     Drauf antwortete Zeus blauäugige Tochter Athene:
»ἦλϑον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίϑηαι, Deinen Zorn zu stillen, gehorchtest du, kam ich vom Himmel;
οὐρανόϑεν· πρὸ δέ μ' ἧκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, Denn mich sendete Here, die lilienarmige Göttin,
ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε. Die für beide zugleich in liebender Seele besorgt ist.
ἀλλ' ἄγε, λῆγ' ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί· 210 Aber wohlan, laß fahren den Streit, und zucke das Schwert nicht.
ἀλλ' ἦ τοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον, ὡς ἔσεταί περ. Magst du mit Worten ihn doch beleidigen, wie es dir einfällt.
ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται· Denn ich sage dir an, und das wird wahrlich vollendet:
καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα Einst wird dir noch dreimal so herrliche Gabe geboten,
ὕβριος εἵνεκα τῆσδε· σὺ δ' ἴσχεο, πείϑεο δ' ἡμῖν.« Wegen der heutigen Schmach. Drum fasse dich nun, und gehorch' uns.
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· 215     Ihr antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»χρὴ μὲν σφωίτερόν γε, ϑεά, ἔπος εἰρύσσασϑαι Euer Wort, o Göttin, geziemet es, wohl zu bewahren,
καὶ μάλα περ ϑυμῷ κεχολωμένον· ὣς γὰρ ἄμεινον. Welche Wut auch im Herzen sich hebt; denn solches ist besser.
ὅς κε ϑεοῖς ἐπιπείϑηται, μάλα τ' ἔκλυον αὐτοῦ.« Wer dem Gebot der Götter gehorcht, den hören sie wieder.
    ἦ, καὶ ἐπ' ἀργυρέῃ κώπῃ σχέϑε χεῖρα βαρεῖαν,     Sprach's, und hemmte die nervichte Hand an dem silbernen Hefte,
ἂψ δ' ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ' ἀπίϑησεν 220 Stieß in die Scheide zurück das große Schwert, und verwarf nicht
μύϑῳ Ἀϑηναίης. ἣ δ' Οὔλυμπόνδε βεβήκει Athenäens Gebot. Sie wandte sich drauf zum Olympos,
δώματ' ἒς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους. In den Palast des donnernden Zeus, zu den anderen Göttern.
Πηλεΐδης δ' ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν     Doch der Peleide begann mit erbitterten Worten von neuem
Ἀτρεΐδην προσέειπε καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο· Gegen des Atreus Sohn; denn noch nicht ruht' er vom Zorne:
    »οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ' ἔχων κραδίην δ' ἐλάφοιο, 225     Trunkenbold, mit dem hündischen Blick, und dem Mute des Hirsches!
οὔτε ποτ' ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ ϑωρηχϑῆναι Niemals weder zur Schlacht mit dem Volke zugleich dich zu rüsten,
οὔτε λόχονδ' ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν Noch zum Hinterhalte zu gehn mit den edlen Achaias,
τέτληκας ϑυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι. Hast du im Herzen gewagt! Das scheinen dir Schrecken des Todes!
ἦ πολὺ λώιόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν Zwar behaglicher ist es, im weiten Heer der Achaier
δῶρ' ἀποαιρεῖσϑαι, ὅς τις σέϑεν ἀντίον εἴπῃ, 230 Ihm sein Geschenk zu entwenden, der dir entgegen nur redet!
δημοβόρος βασιλεύς, ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις· Volkverschlingender König! Denn nichtigen Menschen gebeutst du!
ἦ γὰρ ἄν, Ἀτρεΐδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο. Oder du hättest, Atreide, das letzte Mal heute gefrevelt!
ἀλλ' ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἔπι μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι· Aber ich sage dir an, und mit heiligen Eide beschwör' ich's!
ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους Wahrlich bei diesem Scepter, der niemals Blätter und Zweige
φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν, 235 Wieder zeugt, nachdem er den Stamm im Gebirge verlassen;
οὐδ' ἀναϑηλήσει· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψεν Nie mehr sproßt er empor, denn ringsum schälte das Erz ihm
φύλλα τε καὶ φλοιόν· νῦν αὖτέ μιν υἷες Ἀχαιῶν Laub und Rinde hinweg; und edele Söhne Achaias
ἐν παλάμαις φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε ϑέμιστας Tragen ihn jetzt in der Hand, die Richtenden, welchen Kronion
πρὸς Διὸς εἰρύαται· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος· Seine Gesetze vertraut: dies sei dir die hohe Beteurung!
ἦ ποτ' Ἀχιλλῆος ποϑὴ ἵξεται υἷας Ἀχαιῶν 240 Wahrlich vermißt wird Achilleus hinfort von den Söhnen Achaias
σύμπαντας· τότε δ' οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ Allzumal; dann suchst du umsonst, wie sehr du dich härmest,
χραισμεῖν, εὖτ' ἂν πολλοὶ ὑφ' Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο Rettung, wenn sie in Scharen, vom männermordenden Hektor
ϑνῄσκοντες πίπτωσι· σὺ δ' ἔνδοϑι ϑυμὸν ἀμύξεις Niedergestürzt, hinsterben; und tief in der Seele zernagt dich
χωόμενος, ὅ τ' ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας.« Zürnender Gram, daß den besten der Danaer nichts du geehret!
    ὣς φάτο Πηλεΐδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ 245     Also sprach der Peleid', und warf auf die Erde den Scepter,
χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ' αὐτός· Also sprach der Peleid', und warf auf die Erde den Scepter,
Ἀτρεΐδης δ' ἑτέρωϑεν ἐμήνιε. τοῖσι δὲ Νέστωρ Gegen ihn stand der Atreid' und wütete. Jetzo erhub sich
ἡδυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς Πυλίων ἀγορητής, Nestor mit holdem Gespräch, der tönende Redner von Pylos,
τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή· – Dem von der Zung' ein Laut wie des Honiges Süße daherfloß.
τῷ δ' ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνϑρώπων 250 Diesem waren schon zwei der redenden Menschengeschlechter
ἐφϑίαϑ', οἵ οἱ πρόσϑεν ἅμα τράφεν ἠδ' ἐγένοντο Hingewelkt, die vordem ihm zugleich aufwuchsen und lebten,
ἐν Πύλῳ ἠγαϑέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν· – Dort in der heiligen Pylos; und jetzt das dritte beherrscht' er.
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung:
    »ὢ πόποι, ἦ μέγα πένϑος Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκάνει.     Wehe, wie großes Leid dem achaiischen Lande herannaht!
ἦ κεν γηϑήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες, 255 Traun, wohl freun wird sich Priamos des, und Priamos Söhne,
ἄλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο ϑυμῷ, Auch das Volk der Troer wird hoch frohlocken im Herzen,
εἰ σφῶιν τάδε πάντα πυϑοίατο μαρναμένοιϊν, Wenn sie das alles gehört, wie ihr durch Zank euch ereifert,
οἳ πέρι μὲν βουλὴν Δαναῶν, πέρι δ' ἐστὲ μάχεσϑαι. Ihr, die ersten Achaier im Rat, und die ersten im Kampfe.
ἀλλὰ πίϑεσϑ'· ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο. Aber gehorcht! Ihr beide seid jüngeres Alters, denn ich bin!
ἤδη γάρ ποτ' ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν 260 Denn schon vormals pflog ich mit stärkeren Männern Gemeinschaft,
ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ' οἵ γ' ἀϑέριζον. Als ihr seid; und dennoch verachteten jene mich nimmer!
οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι, Solche Männer ersah ich nicht mehr, und ersehe sie schwerlich,
οἷον Πειρίϑοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν So wie Peirithoos war, und der völkerweidende Dryas,
Καινέα τ' Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίϑεον Πολύφημον Käneus auch, und der Held Exadios, auch Polyphemos,
[Θησέα τ' Αἰγεΐδην ἐπιείκελον ἀϑανάτοισιν]. 265 Oder wie Ägeus Sohn, der götterähnliche Theseus.
κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχϑονίων τράφεν ἀνδρῶν· Traun, das waren die stärksten der lebenden Erdebewohner,
κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο, Waren selbst die stärksten und kämpften nur wider die stärksten,
φηρσὶν ὀρεσκῴοισι, καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν. Wider die Bergkentauren, und übeten grause Vertilgung.
καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεϑομίλεον εκ Πύλου ἐλϑὼν Seht, und jenen war ich ein Kriegsgenoß, der aus Pylos
τηλόϑεν ἐξ ἀπίης γαίης, καλέσαντο γὰρ αὐτοί, 270 Herkam, fern ans dem Apierland; denn sie riefen mich selber;
καὶ μαχόμην κατ' ἔμ' αὐτὸν ἐγώ· κείνοισι δ' ἂν οὔ τις Und ich kämpfte das meinige mit. Doch jene vermochte
τῶν, οἳ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχϑόνιοι, μαχέοιτο. Keiner, so viel nun leben des Menschengeschlechts, zu bekämpfen.
καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείϑοντό τε μύϑῳ· Dennoch hörten sie Rat von mir, und gehorchten dem Worte.
ἀλλὰ πίϑεσϑε καὶ ὔμμες, επεὶ πείϑεσϑαι ἄμεινον. Aber gehorcht auch ihr; denn Rat zu hören ist besser.
μήτε σὺ τόνδ' ἀγαϑός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην, 275 Weder du, wie mächtig du seist, nimm jenem das Mägdlein;
ἀλλ' ἔα, ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες Ἀχαιῶν· Sondern laß, was ihm einmal zum Dank verliehn die Achaier:
μήτε σύ, Πηλεΐδη, ϑέλ' ἐριζέμεναι βασιλῆι Noch auch du, o Peleid', erhebe dich wider den König
ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποϑ' ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς So voll Trotz; denn es ward nie gleicher Ehre ja teilhaft
σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. Ein bescepterter König, den Zeus mit Ruhme verherrlicht.
εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι ϑεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ, 280 Wenn du ein Stärkerer bist, und Sohn der göttlichen Mutter:
ἀλλ' ὅδε φέρτερός ἐστιν, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. Ist er mächtiger doch, weil mehrerem Volk er gebietet.
Ἀτρεΐδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος· αὐτὰρ εγώ γε Atreus Sohn, laß fahren den Zorn; und ich selbst will Achilleus
λίσσομ' Ἀχιλλῆι μεϑέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν Anflehn, auch sein Herz zu besänftigen, ihn, der die große
ἕρκος Ἀχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο.« Schutzwehr ist dem achaiischen Volk im verderbenden Kriege.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων· 285     Gegen ihn rief antwortend der Völkerfürst Agamemnon:
»ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες· Wahrlich, o Greis, du hast wohlziemende Worte geredet.
ἀλλ' ὅδ' ἀνὴρ ἐϑέλει πέρι πάντων ἔμμεναι ἄλλων, Aber der Mann will immer den anderen allen zuvor sein;
πάντων μὲν κρατέειν ἐϑέλει πάντεσσι δ' ἀνάσσειν Allen will er gebieten im Heer, und alle beherrschen,
πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν' οὐ πείσεσϑαι ὀίω. Allen Gesetz' austeilen, die niemand, mein' ich, erkennet!
εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔϑεσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, 290 Wenn sie ja Lanzenkund' ihm verliehn, die ewigen Götter;
τοὔνεκά οἱ προϑέουσιν ὀνείδεα μυϑήσασϑαι;« Stellen sie darum ihm frei, auch Schmähungen auszurufen?
    τὸν δ' ἄρ' ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος Ἀχιλλεύς·     Ihm in die Red' einfallend, begann der edle Achilleus:
»ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην, Ja fürwahr, ein Feiger und Nichtiger müßt' ich genannt sein,
εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι, ὅττι κεν εἴπῃς· Wenn ich in allem mich dir demütigte, was du nur aussprichst!
ἄλλοισιν δὴ ταῦτ' ἐπιτέλλεο· μὴ γὰρ ἐμοί γε 295 Andern gebeut' du solches nach Willkür; aber nur mir nicht
[σήμαιν'· οὐ γὰρ εγώ γ' ἔτι σοὶ πείσεσϑαι ὀίω]. Winke Befehl; ich möchte hinfort dir wenig gehorchen!
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν· Eines verkünd' ich dir noch, und du bewahr' es im Herzen.
χερσὶ μὲν οὔ τοι ἐγώ γε μαχέσσομαι εἵνεκα κούρης, Niemals heb' ich die Arme zum Streit auf wegen des Mägdleins,
οὔτε σοὶ οὔτε τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ' ἀφέλεσϑέ γε δόντες· Weder mit dir, noch andern; ihr gabt, und nehmet sie wieder.
τῶν δ' ἄλλων ἅ μοι ἔστι ϑοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ, 300 Aber so viel mir sonst bei dem dunkelen Schiffe sich findet,
τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο. Davon nimmst du mir schwerlich das mindeste, wider mein Wollen.
εἰ δ' ἄγε μὴν πείρησαι, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε· Oder wohlan, versuch' es! damit sie alle mit ansehn,
αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί.« Wie alsbald an der Lanze dein schwarzes Blut mir herabträuft!
    ὣς τώ γ' ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν     Also haderten beide mit widerstrebenden Worten,
ἀνστήτην, λῦσαν δ' ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν. 305 Standen dann auf, und trennten den Rat bei den Schiffen Achaias.
Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐίσας Peleus Sohn, zu den Zelten gewandt und schwebenden Schiffen,
ἤιε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν· Wandelte, samt Menötios' Sohn und seinen Genossen.
Ἀτρεΐδης δ' ἄρα νῆα ϑοὴν ἅλαδε προέρυσσεν,     Doch der Atreid' entließ ein hurtiges Schiff in die Meerflut;
ἒν δ' ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἒς δ' ἑκατόμβην Wählete zwanzig hinein der Ruderer; bracht' auch Apollons
βῆσε ϑεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηίδα καλλιπάρῃον 310 Hekatomb'; und darauf des Chryses rosige Tochter
εἷσεν ἄγων· ἒν δ' ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς. Führt' er hinein; und Gebieter des Schiffs war der weise Odysseus.
οἳ μὲν ἔπειτ' ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευϑα, Alle nun eingestiegen, durchsteuerten flüssige Pfade.
λαοὺς δ' Ἀτρεΐδης ἀπολυμαίνεσϑαι ἄνωγεν.     Drauf hieß Atreus Sohn sich entsündigen alle Achaier:
οἵ δ' ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματ' ἔβαλλον. Und sie entsündigten sich, und warfen ins Meer die Befleckung,
ἔρδον δ' Ἀπόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας 315 Opferten dann für Apollon vollkommene Sühnhekatomben
ταύρων ἠδ' αἰγῶν παρὰ ϑῖν' ἁλὸς ἀτρυγέτοιο· Mutiger Stier' und Ziegen am Strand des verödeten Meeres;
κνίση δ' οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ. Und hoch wallte der Duft in wirbelndem Rauche gen Himmel.
    ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐ δ' Ἀγαμέμνων     So war alles im Heere beschäftiget. Doch Agamemnon
λῆγ' ἔριδος, τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ' Ἀχιλῆι, Ließ nicht ruhn, was er zankend zuvor gedroht dem Achilleus;
ἀλλ' ὅ γε Ταλϑύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπεν, 320 Sondern Talthybios schnell und Eurybates rief er ermahnend,
τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ ϑεράποντε· Die Herold' ihm waren und rasch aufwartende Diener:
    »ἔρχεσϑον κλισίην Πηληιάδεω Ἀχιλῆος,     Gehet hin zum Gezelte des Peleiaden Achilleus;
χειρὸς ἑλόντ' ἀγέμεν Βρισηίδα καλλιπάρῃον. Nehmt an der Hand und bringt des Brises rosige Tochter.
εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι Wenn er sie nicht hergäbe, so möcht' ich selber sie nehmen,
ἐλϑὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται.« 325 Hin mit mehreren kommend; was ihm noch schrecklicher sein wird!
    ὣς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦϑον ἔτελλεν.     Jener sprach's und entließ sie, die drohenden Worte befehlend.
τὼ δ' ἀκέοντε βάτην παρὰ ϑῖν' ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, Ungern gingen sie beid' am Strand des verödeten Meeres,
Μυρμιδόνων δ' ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσϑην. Bis sie die Zelt' und Schiffe der Myrmidonen erreichten.
τὸν δ' εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ Ihn nun fanden sie dort am Gezelt und dunkelen Schiffe
ἥμενον· οὐδ' ἄρα τώ γε ἰδὼν γήϑησεν Ἀχιλλεύς. 330 Sitzend; und traun, nicht wurde des Anblicks fröhlich Achilleus.
τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα Beide bestürzt vor Scheu und Ehrfurcht gegen den König
στήτην οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ' ἐρέοντο· Standen, und wageten nichts zu verkündigen, oder zu fragen.
αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε· Aber er selbst vernahm es in seinem Geist, und begann so:
    »χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν·     Freude mit euch, Herold', ihr Boten Zeus und der Menschen!
ἆσσον ἴτ'· οὔ τί μοι ὔμμες ἐπαίτιοι, ἀλλ' Ἀγαμέμνων, 335 Nahet euch! Ihr nicht seid mir Verschuldete; nur Agamemnon,
ὃ σφῶι προΐει Βρισηίδος εἵνεκα κούρης. Der euch beide gesandt um Brises rosige Tochter.
ἀλλ' ἄγε, διογενὲς Πατρόκλεες, ἔξαγε κούρην Auf denn, führe heraus das Mägdelein, edler Patroklos,
καί σφωιν δὸς ἄγειν. τὼ δ' αὐτὼ μάρτυροι ἔστων Und laß jene sie nehmen. Doch sei'n sie selber mir Zeugen,
πρός τε ϑεῶν μακάρων πρός τε ϑνητῶν ἀνϑρώπων Vor den seligen Göttern, und vor den sterblichen Menschen,
καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος, εἴ ποτε δὴ αὖτε 340 Auch vor dem Könige dort, dem Wüterich: Wenn man hinfort noch
χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι Meiner Hilfe bedarf, dem schmählichen Jammer zu steuern
τοῖς ἄλλοις. ἦ γὰρ ὅ γ' ὀλοιῇσι φρεσὶ ϑύει, Jenes Volks...! Ha, wahrlich, er tobt in verderblichem Wahnsinn,
οὐδέ τι οἶδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω, Blind im Geiste zugleich vorwärts zu schauen und rückwärts,
ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέονται Ἀχαιοί.« Daß bei den Schiffen er sichre das streitende Heer der Achaier!
    ὣς φάτο· Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείϑεϑ' ἑταίρῳ, 345     Jener sprach's; und Patroklos, dem lieben Freunde gehorchend,
ἐκ δ' ἄγαγε κλισίης Βρισηίδα καλλιπάρῃον, Führt' aus dem Zelt, und gab des Brises rosige Tochter
δῶκε δ' ἄγειν. τὼ δ' αὖτις ἴτην παρὰ νῆας Ἀχαιῶν· Jenen dahin; und sie kehrten zurück zu den Schiffen Achaias.
ἣ δ' ἀκέουσ' ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Ungern ging mit ihnen das Mägdelein. Aber Achilleus
δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασϑεὶς Weinend setzte sich schnell, abwärts von den Freunden gesondert,
ϑῖν' ἔφ' ἁλὸς πολιῆς, ὁράων ἐπ' ἀπείρονα πόντον· 350 Hin an des Meeres Gestad', und schaut' in das finstre Gewässer.
πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς· Vieles zur trauten Mutter nun flehet er, breitend die Hände:
    »μῆτερ, ἐπεί μ' ἔτεκές γε μινυνϑάδιόν περ ἐόντα,     Mutter, dieweil du mich nur für wenige Tage gebarest,
τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι Sollte mir Ehre doch der Olympier jetzo verleihen,
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης· νῦν δ' οὐδέ με τυτϑὸν ἔτισεν. Der hochdonnernde Zeus! doch er ehret mich nicht, auch ein wenig!
ἦ γάρ μ' Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων 355 Siehe, des Atreus Sohn, der Völkerfürst Agamemnon,
ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας.« Hat mich entehrt, und behält mein Geschenk, das er selber geraubet!
    ὣς φάτο δάκρυ χέων· τοῦ δ' ἔκλυε πότνια μήτηρ     Also sprach er betränt; ihn vernahm die treffliche Mutter,
ἡμένη ἐν βένϑεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι. Sitzend dort in den Tiefen des Meers beim grauen Erzeuger.
καρπαλίμως δ' ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠύτ' ὀμίχλη Eilendes Schwungs entstieg sie der finsteren Flut, wie ein Nebel;
καί ῥα πάροιϑ' αὐτοῖο καϑέζετο δάκρυ χέοντος, 360 Und nun setzte sie nahe sich hin vor den Tränenbenetzten,
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Streichelt' ihn drauf mit der Hand, und redete, also beginnend:
    »τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένϑος;     Liebes Kind, was weinst du? und was betrübt dir die Seele?
ἐξαύδα, μὴ κεῦϑε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω.« Sprich, verhehle mir nichts, damit wir es beide wissen.
    τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Doch schwerseufzend begann der mutige Renner Achilleus:
»οἶσϑα· τί ἦ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ' ἀγορεύω; 365 Mutter, du weißt das alles; was soll ich es dir noch erzählen?
ᾠχόμεϑ' ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος, Thebe belagerten wir, Eëtions heilige Feste,
τὴν δὲ διεπράϑομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνϑάδε πάντα. Und verwüsteten sie, und führeten alles von dannen.
καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν, Redlich teilten den Raub die tapferen Söhne Achaias,
ἐκ δ' ἕλον Ἀτρεΐδῃ Χρυσηίδα καλλιπάρῃον. Und man erkor dem Atreiden des Chryses rosige Tochter.
Χρύσης δ' αὖϑ' ἱερεὺς ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος 370 Chryses darauf, der Priester des treffenden Phöbos Apollon,
ἦλϑε ϑοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων Kam zu den rüstigen Schiffen der erzumschirmten Achaier,
λυσόμενός τε ϑύγατρα φέρων τ' ἀπερείσι' ἄποινα, Frei zu kaufen die Tochter, und bracht' unendliche Lösung,
στέμματ' ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος Tragend den Lorbeerschmuck des treffenden Phöbos Apollon
χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς, Um den goldenen Stab; und er flehete laut den Achaiern,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω κοσμήτορε λαῶν. 375 Doch den Atreiden vor allen, den zween Feldherrn der Völker.
ἔνϑ' ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ Drauf gebot beifallend das ganze Heer der Achaier,
αἰδεῖσϑαί ϑ' ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχϑαι ἄποινα· Ehrend den Priester zu scheun, und die köstliche Lösung zu nehmen.
ἀλλ' οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε ϑυμῷ, Aber nicht Agamemnon, des Atreus Sohne, gefiel es;
ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦϑον ἔτελλεν. Dieser entsandt' ihn mit Schmach, und befahl ihm drohende Worte.
χωόμενος δ' ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ' Ἀπόλλων 380 Zürnend vernahm es der Greis und wandte sich. Aber Apollon
εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν. Hörte des Flehenden Ruf, denn sehr geliebt war ihm jener.
ἧκε δ' ἐπ' Ἀργεΐοισι κακὸν βέλος· οἱ δέ νυ λαοὶ Und nun sandt' er sein Todesgeschoß; und die Völker Achaias
ϑνῇσκον ἐπασσύτεροι, τὰ δ' ἐπῴχετο κῆλα ϑεοῖο Starben in Scharen dahin, da rings die Geschosse des Gottes
πάντῃ ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν. ἄμμι δὲ μάντις Flogen im weiten Heere der Danaer. Siehe da weissagt'
εὖ εἰδὼς ἀγόρευε ϑεοπροπίας ἑκάτοιο. 385 Uns ein kundiger Seher den heiligen Rat des Apollon.
αὐτίκ' ἐγὼ πρῶτος κελόμην ϑεὸν ἱλάσκεσϑαι· Eilend riet ich selber zuerst, den Gott zu versöhnen.
Ἀτρεΐωνα δ' ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ' ἀναστὰς Aber der Atreion' ereiferte: schnell sich erhebend
ἠπείλησεν μῦϑον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν. Sprach er ein drohendes Wort, das nun der Vollendung genaht ist.
τὴν μὲν γὰρ σὺν νηὶ ϑοῇ ἑλίκωπες Ἀχαιοὶ Jene geleiten im Schiff frohblickende Söhne Achaias
ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι· 390 Heim nach Chrysa zurück, auch bringen sie Gaben dem Herrscher
τὴν δὲ νέον κλισίηϑεν ἔβαν κήρυκες ἄγοντες Doch mir nahmen nun eben die Herold' aus dem Gezelte
κούρην Βρισῆος, τήν μοι δόσαν υἷες Ἀχαιῶν. Brises Tochter hinweg, das Ehrengeschenk der Achaier.
ἀλλὰ σύ, εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδὸς ἐῆος· O wenn du es vermagst, so hilf dem tapferen Sohne!
ἐλϑοῦσ' Οὔλυμπόνδε Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι Steig empor zum Olympos, und flehe Zeus, wenn du jemals
ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ. 395 Ihm mit Worten das Herz erfreuetest, oder mit Taten.
πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα Denn ich habe ja oft dich selbst im Palaste des Vaters
εὐχομένης, ὅτ' ἔφησϑα κελαινεφέι Κρονίωνι. Rühmen gehört, wie du einst dem schwarzumwölkten Kronion,
οἴη ἐν ἀϑανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι, Du von den Göttern allein, die schmähliche Kränkung gewendet,
ὁππότε μιν ξυνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤϑελον ἄλλοι, Als vordem ihn zu binden die andern Olympier drohten,
Ἥρη τ' ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς Ἀϑήνη. 400 Here und Poseidaon zugleich, und Pallas Athene.
ἀλλὰ σὺ τόν γ' ἐλϑοῦσα, ϑεά, ὑπελύσαο δεσμῶν, Doch du kamst, o Göttin, und lösetest ihn aus den Banden,
ὦχ' ἑκατόγχειρον καλέσασ' ἐς μακρὸν Ὄλυμπον·, Rufend zum hohen Olympos den hundertarmigen Riesen,
ὃν Βριάρεων καλέουσι ϑεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες Den Briareos nennen die Himmlischen, aber Ägäon
Αἰγαίων'· ὃ γὰρ αὖτε βίῃ οὗ πατρὸς ἀμείνων· Jeglicher Mensch; denn er raget auch selbst vor dem Vater an Stärke.
ὅς ῥα παρὰ Κρονίωνι καϑέζετο κύδεϊ γαίων. 405 Dieser nun saß bei Kronion dem Donnerer, freudiges Trotzes.
τὸν καὶ ὑπέδδεισαν μάκαρες ϑεοὶ οὐδέ ἑ δῆσαν. Drob erschraken die Götter, und scheuten sich, jenen zu fesseln.
τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων, Setze nun, des ihn erinnernd, zu jenem dich, fass' ihm die Knie' auch,
αἴ κέν πως ἐϑέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι, Ob es vielleicht ihm gefallen den Troern Schutz zu gewähren,
τοὺς δὲ κατὰ πρυμνάς τε καὶ ἀμφ' ἅλα ἔλσαι Ἀχαιοὺς Aber zurück zu drängen zum Lager und Meer die Achaier,
κτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος, 410 Niedergehaun, bis sie alle sich sättigen ihres Gebieters,
γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων Auch er selbst der Atreide, der Völkerfürst Agamemnon,
ἣν ἄτην, ὅ τ' ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.« Kenne die Schuld, da den besten der Danaer nichts er geehret!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·     Aber Thetis darauf antwortete, Tränen vergießend:
»ὤ μοι, τέκνον ἐμόν, τί νύ σ' ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα; Wehe mir! daß ich, mein Kind, dich erzog, unselig Geborner!
αἴϑ' ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων 415 Möchtest du hier bei den Schiffen doch frei von Tränen und Kränkung
ἧσϑαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνϑά περ, οὔ τι μάλα δήν· Sitzen; dieweil dein Verhängnis so kurz nur währet, so gar kurz!
νῦν δ' ἅμα τ' ὠκύμορος καὶ ὀιζυρὸς περὶ πάντων Aber zugleich frühwelkend und unglückselig vor allen
ἔπλεο· τῷ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισιν. Wurdest du! Ja, dich gebar ich dem Jammergeschick im Palaste!
τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ Dies dem Donnerer Zeus zu verkündigen, ob er mich höre,
εἶμ' αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον, αἴ κε πίϑηται. 420 Geh' ich selber hinauf zum schneebedeckten Olympos.
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισιν Du indes an des Meers schnellwandelnden Schiffen dich setzend,
μήνι' Ἀχαιοῖσιν, πολέμου δ' ἀποπαύεο πάμπαν. Zürne dem Danaervolk, und des Kriegs enthalte dich gänzlich.
Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν μετ' ἀμύμονας Αἰϑιοπῆας Zeus ging gestern zum Mahl der unsträflichen Äthiopen
χϑιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ' ἅμα πάντες ἕποντο· An des Okeanos Flut; und die Himmlischen folgten ihm alle.
δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε, 425 Aber am zwölften Tag, dann kehret er heim zum Olympos.
καὶ τότ' ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ Hierauf steig' ich empor zum ehernen Hause Kronions,
καί μιν γουνάσομαι, καί μιν πείσεσϑαι ὀίω.« Und umfass' ihm die Knie'; und ich traue mir, ihn zu bewegen.
    ὣς ἄρα φωνήσασ' ἀπεβήσετο· τὸν δ' ἔλιπ' αὐτοῦ     Als sie solches geredet, einteilte sie. Jener allein nun
χωόμενον κατὰ ϑυμὸν ἐυζώνοιο γυναικός, Zürnt' im Geist, und gedachte des schöngegürteten Weibes,
τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 430 Das man mit Trotz und Gewalt ihm hinwegnahm. Aber Odysseus
ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην. Kam und brachte gen Chrysa die heilige Sühnhekatombe.
οἳ δ' ὅτε δὴ λιμένος πολυβενϑέος ἐντὸς ἵκοντο, Als sie nunmehr in des Ports tiefgründige Räume gekommen,
ἱστία μὲν στείλαντο ϑέσαν δ' ἐν νηὶ μελαίνῃ, Zogen sie ein die Segel, und legten ins schwärzliche Schiff sie;
ἱστὸν δ' ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες Lehnten darauf zum Behälter den Mast, an den Tauen ihn senkend,
καρπαλίμως, τὴν δ' εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς. 435 Eilig hinab, und schoben das Schiff mit Rudern zur Anfuhrt;
ἐκ δ' εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι' ἔδησαν· Warfen dann Anker hinaus, und befestigten Seil' am Gestade.
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης, Aus nun stiegen sie selbst an den wogenden Strand der Gewässer,
ἐκ δ' ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι· Aus auch lud man das Opfer dem treffenden Phöbos Apollon;
ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βῆ ποντοπόροιο. Aus auch stieg Chryseïs vom meerdurchwallenden Schiffe.
τὴν μὲν ἔπειτ' ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς 440 Diese nun führte sogleich zum Altar der weise Odysseus,
πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίϑει, καί μιν προσέειπεν· Gab in des Vaters Hände sie hin, und redete also:
    »ὦ Χρύση, πρό μ' ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων     Chryses, mich sandte daher der Völkerfürst Agamemnon,
παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν Φοίβῳ ϑ' ἱερὴν ἑκατόμβην Daß ich die Tochter dir brächt', und die Sühnhekatombe dem Phöbos
ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν, ὄφρ' ἱλασόμεσϑα ἄνακτα, Opferte für die Achaier, den Zorn zu versöhnen des Herrschers,
ὃς νῦν Ἀργεΐοισι πολύστονα κήδε' ἐφήκεν.« 445 Der nun Argos' Volke so schmerzliches Wehe verhänget.
    ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει, ὃ δ' ἐδέξατο χαίρων     Sprach's, und gab in die Hände sie ihm; und mit Freuden empfing er
παῖδα φίλην. τοὶ δ' ὦκα ϑεῷ κλειτὴν ἑκατόμβην Seine geliebte Tochter. Auch ordneten jene des Gottes
ἑξείης ἔστησαν ἐύδμητον περὶ βωμόν, Herrliche Sühnhekatomb' um den schöngebaueten Altar;
χερνίψαντο δ' ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. Wuschen darauf sich die Händ', und nahmen sich heilige Gerste.
τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ' εὔχετο χεῖρας ἀνασχών· 450 Aber Chryses betete laut mit erhobenen Händen:
    »κλῦϑί μευ, ἀργυρότοξ', ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας     Höre mich, Gott, der du Chrysa mit silbernem Bogen umwandelst,
Κίλλαν τε ζαϑέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις· Samt der heiligen Killa, und Tenedos mächtig beherrschest!
ἠμὲν δή ποτ' ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο, So wie schon du zuvor mich höretest, als ich dich anrief,
τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ' ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν· Wie du Ehre mir gabst, und furchtbar schlugst die Achaier;
ἠδ' ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ' ἐπικρήηνον ἐέλδωρ, 455 Also auch nun von neuem gewähre mir dieses Verlangen:
ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον.« Gib den Danaern nun der schmählichen Plage Genesung!
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.     Also rief er betend; ihn hörete Phöbos Apollon.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, Aber nachdem sie gefleht, und heilige Gerste gestreuet:
αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, Beugten zurück sie die Häls', und schlachteten, zogen die Häut' ab,
μηρούς τ' ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν 460 Sonderten dann die Schenkel, umwickelten solche mit Fette
δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ' αὐτῶν δ' ὠμοϑέτησαν. Zwiefach umher, und bedeckten sie dann mit Stücken der Glieder.
καῖε δ' ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἔπι δ' αἴϑοπα οἶνον Jetzo verbrannt' es auf Scheitern der Greis, und dunkeles Weines
λεῖβε· νέοι δὲ παρ' αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν. Sprengt' er darauf; ihn umstanden die Jünglinge, haltend den Fünfzack.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ' ἐκάη καὶ σπλάγχν' ἐπάσαντο, Als sie die Schenkel verbrannt, und die Eingeweide gekostet;
μίστυλλόν τ' ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειραν 465 Schnitten sie auch das übrige klein, und steckten's an Spieße,
ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. Brieten es dann vorsichtig, und zogen es alles herunter.
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, Aber nachdem sie ruhten vom Werk, und das Mahl sich bereitet,
δαίνυντ', οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. Schmausten sie, und nicht mangelt' ihr Herz des gemeinsamen Mahles.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war;
κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 470 Füllten die Jünglinge schnell die Krüge zum Rand mit Getränke,
νώμησαν δ' ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν· Wandten von neuem sich rechts und verteileten allen die Becher.
οἳ δὲ πανημέριοι μολπῇ ϑεὸν ἱλάσκοντο Jene den ganzen Tag versöhnten den Gott mit Gesange,
καλὸν ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν, Schön anstimmend den Päan, die blühenden Männer Achaias,
μέλποντες ἑκάεργον, ὃ δὲ φρένα τέρπετ' ἀκούων. Preisend des Treffenden Macht; und er hörte freudiges Herzens.
ἦμος δ' ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλϑεν, 475     Als die Sonne nunmehr hinsank, und das Dunkel herauszog,
δὴ τότε κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός. Legten sich jene zur Ruh' an den haltenden Seilen des Schiffes.
    ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, Als aufdämmernd nun Eos mit Rosenfingern emporstieg;
καὶ τότ' ἔπειτ' ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν· Jetzo schifften sie heim zum weiten Heer der Achaier.
τοῖσιν δ' ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος Ἀπόλλων. Günstigen Hauch sandt' ihnen der treffende Phöbos Apollon;
οἳ δ' ἱστὸν στήσαντ' ἀνά ϑ' ἱστία λευκὰ πέτασσαν· 480 Und sie erhuben den Mast, und spannten die schimmernden Segel.
ἐν δ' ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα Voll nun schwellte der Wind des Segels Mitt', und umher scholl
στείρῃ πορφύρεον μεγάλ' ἴαχε νηὸς ἰούσης Laut die purpurne Wog' um den Kiel des gleitenden Schiffes;
ἣ δ' ἔϑεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευϑον. Und es durchlief die Gewässer, den Weg in Eile vollendend.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν, Als sie nunmehr hinkamen zum weiten Heer der Achaier,
νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ' ἠπείροιο ἔρυσσαν 485 Zogen das schwärzliche Schiff sie empor an die Feste des Landes,
ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάϑοις, ὕπο δ' ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν, Hoch auf den kiesigen Sand, und breiteten drunter Gebälk hin;
αὐτοὶ δ' ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε. Selbst dann zerstreuten sie sich ringsher zu Gezelten und Schiffen.
    αὐτὰρ ὃ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισιν     Jener zürnt', an des Meers schnellwandelnden Schiffen sich setzend,
διογενὴς Πηλῆος ὑὸς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· Peleus göttlicher Sohn, der mutige Renner Achilleus:
οὔτε ποτ' εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν 490 Niemals mehr in den Rat, den männerehrenden, ging er;
οὔτε ποτ' ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φϑινύϑεσκε φίλον κῆρ Niemals mehr in die Schlacht. Doch Gram zernagte das Herz ihm,
αὖϑι μένων, ποϑέεσκε δ' ἀυτήν τε πτόλεμόν τε. Daß er blieb; er verlangte nur Feldgeschrei und Getümmel.
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ' ἠώς,     Als nunmehr die zwölfte der Morgenröten emporstieg;
καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες Kehreten heim zum Olympos die ewigwährenden Götter
πάντες ἅμα, Ζεὺς δ' ἦρχε. Θέτις δ' οὐ λήϑετ' ἐφετμέων 495 Alle zugleich; Zeus führte. Doch Thetis vergaß das Geheiß nicht
παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ' ἥ γ' ἀνεδύσετο κῦμα ϑαλάσσης, Ihres Sohns; sie enttauchte der Woge des Meers, und erhub sich
ἠερίη δ' ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε. Schon in dämmernder Frühe zum Himmel empor und Olympos;
εὗρεν δ' εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων Fand nun den wartenden Zeus abwärts von den anderen sitzend,
ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. Dort auf dem obersten Gipfel des vielgezackten Olympos.
καί ῥα πάροιϑ' αὐτοῖο καϑέζετο καὶ λάβε γούνων 500 Und sie setzte sich nahe vor ihm, umschlang mit der Linken
σκαιῇ, δεξιτερῇ δ' ἄρ' ὑπ' ἀνϑερεῶνος ἑλοῦσα Seine Knie', und berührt' ihn unter dem Kinn mit der Rechten;
λισσομένη προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα· Flehend zugleich begann sie zum herrschenden Zeus Kronion:
    »Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ' ἀϑανάτοισιν ὄνησα     Vater Zeus, wenn ich je mit Worten dir, oder mit Taten,
ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ· Frommt' in der Götterschar; so gewähre mir dieses Verlangen:
τίμησόν μοι υἱόν, ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων 505 Ehre mir meinen Sohn, der frühhinwelkend vor andern
ἔπλετ', ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων Sterblichen ward! Doch hat ihn der Völkerfürst Agamemnon
ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. Jetzo entehrt, und behält sein Geschenk, das er selber geraubet!
ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον, Ὀλύμπιε μητίετα Ζεῦ· Aber o räch' ihn du, Olympier, Ordner der Welt, Zeus!
τόφρα δ' ἐπὶ Τρώεσσι τίϑει κράτος, ὄφρ' ἂν Ἀχαιοὶ Stärke die Troer nunmehr mit Siegskraft, bis die Achaier
υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ.« 510 Meinen Sohn mir geehrt, und reichliche Ehr' ihm vergolten!
    ὣς φάτο· τὴν δ' οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς,     Jene sprach's; ihr erwiderte nichts der Wolkenversammler;
ἀλλ' ἀκέων δὴν ἧστο. Θέτις δ' ὡς ἥψατο γούνων, Lange saß er und schwieg. Doch Thetis schmiegte sich fest ihm
ὣς ἔχετ' ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις· An die umschlungenen Knie', und flehete wieder von neuem:
    »νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον,     Unverstellt verheiße mir jetzt, und winke Gewährung;
ἢ ἀπόειπ', ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ' ἐὺ εἰδῶ, 515 Oder verweigere mir's! (Nichts scheuest du!) daß ich es wisse,
ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη ϑεός εἰμι.« Ganz sei ich vor allen die ungeehrteste Göttin!
    τὴν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·     Unmutsvoll nun begann der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»ἦ δὴ λοίγια ἔργ', ὅ τέ μ' ἐχϑοδοπῆσαι ἐφήσεις Heillos traun ist solches, daß du mit Here zu hadern
Ἥρῃ, ὅτ' ἄν μ' ἐρέϑῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν. Mich empörst, wann sie künftig mich reizt durch schmähende Worte.
ἡ δὲ καὶ αὔτως μ' αἰὲν ἐν ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 520 Zanket sie doch schon so im Kreis der unsterblichen Götter
νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν. Stets mit mir, und saget, ich helf' im Streit den Troern.
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε, μή τι νοήσῃ Eile du denn jetzt wieder hinweg, daß nicht dich bemerke
Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται, ὄφρα τελέσσω. Here; doch mir sei die Sorge des übrigen, wie ich's vollende.
εἰ δ' ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι, ὄφρα πεποίϑῃς· Aber wohlan, mit dem Haupte dir wink' ich es, daß du vertrauest.
τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέϑεν γε μετ' ἀϑανάτοισι μέγιστον 525 Solches ist ja meiner Verheißungen unter den Göttern
τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ' ἀπατηλὸν Heiligstes Pfand, denn nie ist wandelbar, oder betrüglich,
οὐδ' ἀτελεύτητον, ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω.« Noch unvollendet das Wort, das mit winkendem Haupt ich gewähret.
    ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ' ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων·     Also sprach, und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion;
ἀμβρόσιαι δ' ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος Und die ambrosischen Locken des Königes wallten ihm vorwärts
κρατὸς ἀπ' ἀϑανάτοιο· μέγαν δ' ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. 530 Von dem unsterblichen Haupt; es erbebten die Höhn des Olympos.
    τώ γ' ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα     So ratschlagten sie beid', und trennten sich. Siehe, die Göttin
εἰς ἅλα ἆλτο βαϑεῖαν ἀπ' αἰγλήεντος Ὀλύμπου, Fuhr in die Tiefe des Meers vom glanzerhellten Olympos;
Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα. ϑεοὶ δ' ἅμα πάντες ἀνέσταν Zeus dann in seinen Palast. Die Unsterblichen standen empor ihm
ἐξ ἑδέων, σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη Alle vom Sitz, dem Vater entgegen zu gehn; und nicht einer
μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ' ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες. 535 Harrte des Kommenden dort, entgegen ihm traten sie alle.
ὣς ὁ μὲν ἔνϑα καϑέζετ' ἐπὶ ϑρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη     Er nun nahte dem Thron, und setzte sich. Aber nicht achtlos
ἠγνοίησε ἰδοῦσ', ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς Hatt' es Here bemerkt, wie geheim ratschlagte mit jenem
ἀργυρόπεζα Θέτις, ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. Nereus Tochter des Greises, die silberfüßige Thetis.
αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονίωνα προσηύδα· Schnell mit kränkender Rede zu Zeus Kronion begann sie:
»τίς δὴ αὖ τοι, δολομῆτα, ϑεῶν συμφράσσατο βουλάς; 540     Wer hat, Schlauer, mit dir der Unsterblichen wieder geratschlagt?
αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπὸ νόσφιν ἐόντα Immer war es dir Freude, von mir hinweg dich entfernend,
κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν. οὐδέ τί πώ μοι Heimlich ersonnenen Rat zu genehmigen! Hast du doch niemals
πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος, ὅττι νοήσῃς.« Mir willfähriges Geistes ein Wort gesagt, was du denkest!
    τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε·     Drauf begann der Vater des Menschengeschlechts und der Götter:
»Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύϑους 545 Here, nur nicht alles getraue dir, was ich beschließen
εἰδήσειν· χαλεποί τοι ἔσοντ' ἀλόχῳ περ ἐούσῃ. Einzusehn; schwer würde dir das, auch meiner Gemahlin!
ἀλλ' ὃν μέν κ' ἐπιεικὲς ἀκουέμεν, οὔ τις ἔπειτα Zwar was dir zu hören vergönnt ist, keiner soll jenes
οὔτε ϑεῶν πρότερος τόν γ' εἴσεται οὔτ' ἀνϑρώπων· Früher erkennen denn du, der Unsterblichen oder der Menschen.
ὃν δέ κ' ἐγὼν ἀπάνευϑε ϑεῶν ἐϑέλωμι νοῆσαι, Doch was mir von den Göttern entfernt zu beschließen genehm ist,
μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα.« 550 Solches darfst du mir nicht auskundigen, oder erforschen.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·     Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:
»αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; Welch ein Wort, Kronion, du schrecklicher, hast du geredet!
καὶ λίην σε πάρος γ' οὔτ' εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ, Nie doch hab' ich zuvor mich erkundiget, oder geforschet;
ἀλλὰ μάλ' εὔκηλος τὰ φράζεαι, ἅσσ' ἐϑέλῃσϑα· Sondern ganz in Ruhe beschließest du, was dir genehm ist.
νῦν δ' αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή σε παρείπῃ 555 Doch nun sorg' ich im Herzen und fürchte mich, daß dich beschwatze
ἀργυρόπεζα Θέτις ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος· Nereus Tochter des Greises, die silberfüßige Thetis.
ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων. Denn sie saß in der Frühe bei dir, und umschlang dir die Kniee.
τῇ σ' ὀίω κατανεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς Ἀχιλῆα Ihr dann winkend, vermut' ich, gelobtest du, daß du Achilleus
τιμήσεις, ὀλέσεις δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.« Ehren willst, und verderben der Danaer viel' an den Schiffen.
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 560     Gegen sie rief antwortend der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»δαιμονίη, αἰεὶ μὲν ὀίεαι οὐδέ σε λήϑω· Immer, du Wunderbare, vermutest du; spähest mich immer
πρῆξαι δ' ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ' ἀπὸ ϑυμοῦ Doch nicht schafft dein Tun dir das mindeste; sondern entfernter
μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται. Wirst du im Herzen mir stets: was dir noch schrecklicher sein wird;
εἰ δ' οὕτω τοῦτ' ἐστίν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι. Wenn auch jenes geschieht, so wird mir's also gelieben!
ἀλλ' ἀκέουσα κάϑησο, ἐμῷ δ' ἐπιπείϑεο μύϑῳ, 565 Sitze denn ruhig und schweig', und gehorche du meinem Gebote.
μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι ϑεοὶ εἴσ' ἐν Ὀλύμπῳ Kaum wohl schätzten dich sonst die Unsterblichen all' im Olympos,
ἆσσον ἰόνϑ', ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω.« Trät' ich hinan, ausstreckend zu dir die unnahbaren Hände!
    ὣς ἔφατ'· ἔδδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,     Jener sprach's; da erschrak die hoheitblickende Here;
καί ῥ' ἀκέουσα καϑῆστο ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ· Schweigend saß sie nunmehr, und bezwang die Stürme des Herzens.
ὤχϑησαν δ' ἀνὰ δωμα Διὸς ϑεοὶ Οὐρανίωνες. 570 Doch rings traurten im Saale die göttlichen Uranionen.
τοῖσιν δ' Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ' ἀγορεύειν, Jetzo begann Hephästos, der kunstberühmte, zu reden,
μητρὶ φίλῃ ἐπὶ ἦρα φέρων λευκωλένῳ Ἥρῃ· Seiner Mutter zu Gunst, der lilienarmigen Here:
    »ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ' ἔσσεται οὐδ' ἔτ' ἀνεκτά,     Heillos traun wird solches zuletzt, und gar unerträglich,
εἰ δὴ σφῲ ἕνεκα ϑνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε, Wenn ihr beid' um Sterbliche nun euch also entzweiet,
ἐν δὲ ϑεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον· οὐδ' ἔτι δαιτὸς 575 Und zu Tumult aufreizet die Himmlischen! Nichts ja geneußt man
ἐσϑλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. Mehr von der Freude des Mahls; denn es wird je länger, je ärger!
μητρὶ δ' ἐγὼ παράφημι καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ, Jetzt ermahn' ich die Mutter, wiewohl sie selber Verstand hat,
πατρὶ φίλῳ ἐπὶ ἦρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὖτε Unserem Vater zu nahn mit Gefälligkeit, daß er hinfort nicht
νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ' ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ. Schelte, der Vater Zeus, und uns zerrütte das Gastmahl.
εἴ περ γάρ κ' ἐϑέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς 580 Denn sobald er es wollte, der Donnergott des Olympos,
ἐξ ἑδέων στυφελίξαι – ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν. Schmettert' er uns von den Thronen; denn er ist mächtig vor allen,
ἀλλὰ σὺ τόν γ' ἐπέεσσι καϑάπτεσϑαι μαλακοῖσιν· Aber wohlan, du wollest mit freundlichen Worten ihm schmeicheln;
αὐτίκ' ἔπειϑ' ἵλαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν.« Bald wird wieder zu Huld der Olympier uns versöhnt sein.
    ὣς ἄρ' ἔφη, καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον     Jener sprach's, und erhub sich, und nahm den doppelten Becher,
μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίϑει καί μιν προσέειπεν· 585 Reicht' in die Hand der Mutter ihn dar, und redete also:
    »τέτλαϑι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ,     Duld', o teuerste Mutter, und fasse dich, herzlich betrübt zwar!
μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ἴδωμαι Daß ich nicht, du Geliebte, mit eigenen Augen es sehe,
ϑεινομένην· τότε δ' οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ Wann er dich straft; darin sucht' ich umsonst, wie sehr ich mich härmte,
χραισμεῖν· ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσϑαι. Rettung: schwerlich ja mag dem Olympier einer begegnen!
ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ' ἀλεξέμεναι μεμαῶτα 590 Denn schon einmal vordem, als abzuwehren ich strebte,
ῥῖψε, ποδὸς τεταγών, ἀπὸ βηλοῦ ϑεσπεσίοιο. Schwang er mich hoch, bei der Ferse gefaßt, von der heiligen Schwelle.
πᾶν δ' ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ' ἠελίῳ καταδύντι Ganz den Tag hinflog ich, und spät mit der sinkenden Sonne
κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ' ἔτι ϑυμὸς ἐνῆεν· Fiel ich in Lemnos hinab, und atmete kaum noch Leben;
ἔνϑα με Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα.« Aber der Sintier Volk empfing mich Gefallenen freundlich.
    ὣς φάτο· μείδησεν δὲ ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, 595     Sprach's; da lächelte sanft die lilienarmige Here;
μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον. Lächelnd darauf entnahm sie der Hand des Sohnes den Becher.
αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι ϑεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν Jener schenkte nunmehr auch der übrigen Götterversammlung
οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων. Rechts herum, dem Kruge den süßen Nektar entschöpfend.
ἄσβεστος δ' ἄρ' ἐνῶρτο γέλος μακάρεσσι ϑεοῖσιν, Doch unermeßliches Lachen erscholl den seligen Göttern,
ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα. 600 Als sie sahn, wie Hephästos in emsiger Eil' umherging.
    ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα     Also den ganzen Tag bis spät zur sinkenden Sonne
δαίνυντ', οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης, Schmausten sie; und nicht mangelt' ihr Herz des gemeinsamen Mahles,
οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, ἣν ἔχ' Ἀπόλλων, Nicht des Saitengetöns von der lieblichen Leier Apollons,
Μουσάων ϑ', αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ. Noch des Gesangs der Musen mit hold antwortender Stimme.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, 605     Aber nachdem sich gesenkt des Helios leuchtende Fackel,
οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος, Gingen sie auszuruhn, zur eigenen Wohnung ein jeder,
ἧχι ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις Dort wo jedem vordem der hinkende Künstler Hephästos
Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. Bauete seinen Palast mit erfindungsreichem Verstande.
Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤι' Ὀλύμπιος ἀστεροπητής, Zeus auch ging zum Lager, der Donnergott des Olympos,
ἔνϑα πάρος κοιμᾶϑ', ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι, 610 Wo er zuvor ausruhte, wann süßer Schlaf ihm genaht war:
ἔνϑα καϑεῦδ' ἀναβάς, πάρα δὲ χρυσόϑρονος Ἥρη. Dorthin stieg er zu ruhn mit der goldenthronenden Here.

 


 


 << zurück weiter >>