Homer
Ilias, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Β Zweiter Gesang
    Ἄλλοι μέν ῥα ϑεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ Alle nunmehr, die Götter und gaulgerüsteten Männer,
εὗδον παννύχιοι, Δία δ' οὐκ ἔχεν ἥδυμος ὕπνος, Schliefen die ganze Nacht; nur Zeus nicht labte der Schlummer;
ἀλλ' ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα, ὡς Ἀχιλῆα Sondern er sann im Geiste voll Unruh, wie er Achilleus
τιμήσαι, ὀλέσαι δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. Ehren möcht', und verderben der Danaer viel' an den Schiffen.
ἥδε δέ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή· 5 Dieser Gedank' erschien dem Zweifelnden endlich der beste:
πέμψαι ἐπ' Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι οὖλον Ὄνειρον. Einen täuschenden Traum zu Atreus Sohne zu senden.
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »βάσκ' ἴϑι, οὖλος Ὄνειρε· ϑοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν     Eile mir, täuschender Traum, zu den rüstigen Schiffen Achaias;
ἐλϑὼν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο Gehe dort ins Gezelt zu Atreus Sohn Agamemnon,
πάντα μάλ' ἀτρεκέως ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω. 10 Ihm das alles genau zu verkündigen, was ich gebiete.
ϑωρῆξαί ἑ κέλευε κάρη κομάοντας Ἀχαιοὺς Heiß' ihn rüsten zur Schlacht die hauptumlockten Achaier
πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν All' im Heer; denn jetzo sei leicht ihm bezwungen der Troer
Τρώων. οὐ γὰρ ἔτ' ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες Weitdurchwanderte Stadt. Nicht mehr zweifaches Entschlusses
ἀϑάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας Sein die olympischen Götter; bewegt schon habe sie alle
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε' ἐφῆπται.« 15 Here durch Flehn; und hinab auf Ilios schwebe Verderben.
    ὣς φάτο· βῆ δ' ἄρ' Ὄνειρος, ἐπεὶ τὸν μῦϑον ἄκουσεν.     Jener sprach's; und der Traum, sobald er die Rede vernommen,
καρπαλίμως δ' ἵκανε ϑοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν. Eilte hinweg, und kam zu den rüstigen Schiffen Achaias.
βῆ δ' ἄρ' ἐπ' Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τὸν δ' ἐκίχανεν Hin nun eilt' er, und fand des Atreus Sohn Agamemnon
εὕδοντ' ἐν κλισίῃ, περὶ δ' ἀμβρόσιος κέχυϑ' ὕπνος. Schlafend in seinem Gezelt; ihn umfloß der ambrosische Schlummer.
στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληίῳ υἷι ἐοικὼς 20 Jener trat ihm zum Haupt', an Gestalt dem Sohne des Neleus
Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ' Ἀγαμέμνων· Nestor gleich, den hoch vor den Ältesten ehrt' Agamemnon;
τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε ϑεῖος Ὄνειρος· Dessen Gestalt nachahmend begann der göttliche Traum so:
    »εὕδεις, Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο;     Schlummerst du, Atreus Sohn, des feurigen Rossebezähmers?
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, Keinem Richter gebührt's die ganze Nacht zu durchschlummern,
ᾧ λαοί τ' ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλεν. 25 Dem zur Hut sich die Völker vertraut, und so mancherlei obliegt.
νῦν δ' ἐμέϑεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, Auf, nun höre mein Wort; ich komm', ein Bote Kronions,
ὅς σευ ἄνευϑεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ' ἐλεαίρει. Der dich sehr, auch ferne, begünstiget, dein sich erbarmend.
ϑωρῆξαί σ' ἐκέλευσε κάρη κομάοντας Ἀχαιοὺς Rüsten heißt er zur Schlacht die hauptumlockten Achaier
πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν All' im Heer; denn jetzo sei leicht dir bezwungen der Troer
Τρώων. οὐ γὰρ ἔτ' ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες 30 Weitdurchwanderte Stadt. Nicht mehr zweifaches Entschlusses
ἀϑάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας Sein die olympischen Götter; bewegt schon habe sie alle
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε' ἐφῆπται Here durch Flehn; und hinab auf Ilios schwebe Verderben
ἐκ Διός. ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήϑη Her von Zeus. Du merk' es im Geiste dir, daß dem Gedächtnis
αἱρείτω, εὖτ' ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ.« Nichts entfällt, wann jetzo vom lieblichen Schlaf du erwachest.
    ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο· τὸν δὲ λίπ' αὐτοῦ 35     Also sagt' ihm der Traum, und wandte sich; jenen verließ er
τὰ φρονέοντ' ἀνὰ ϑυμόν, ἅ ῥ' οὐ τελέεσϑαι ἔμελλον. Dem nachsinnend im Geist, was nie zur Vollendung bestimmt war.
φῆ γὰρ ὅ γ' αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ, Denn er hoffte noch heut' des Priamos Stadt zu erobern;
νήπιος, οὐδὲ τὰ ᾔδει ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα· Tor! und erkannte nicht, was Zeus für Taten geordnet.
ϑήσειν γὰρ ἔτ' ἔμελλεν ἔπ' ἄλγεά τε στοναχάς τε Denn er beschloß noch Jammer und Angstgeschrei zu erregen
Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 40 Troern zugleich und Achaiern im Ungestüme der Feldschlacht.
ἔγρετο δ' ἐξ ὕπνου, ϑείη δέ μιν ἀμφέχυτ' ὀμφή. Jetzo erwacht' er vom Schlaf, noch umtönt von der göttlichen Stimme;
ἕζετο δ' ὀρϑωϑείς, μαλακὸν δ' ἔνδυνε χιτῶνα Setzte sich aufrecht hin, und zog das weiche Gewand an,
καλὸν νηγάτεον, περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος, Sauber und neugewirkt, und warf den Mantel darüber;
ποσσὶ δ' ὕπο λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα· Unter die glänzenden Füß' auch band er sich stattliche Sohlen;
ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρηλόον. 45 Hängte sodann um die Schulter das Schwert voll silberner Buckeln;
εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατρώιον, ἄφϑιτον αἰεί· Nahm auch den Herrscherstab, den ererbeten, ewiger Dauer;
σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. Wandelte dann zu den Schiffen der erzumschirmten Achaier.
    Ἠὼς μέν ῥα ϑεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον     Eos aber die Göttin erstieg den hohen Olympos,
Ζηνὶ φάος ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν· Zeus und den anderen Göttern des Tageslicht zu verkünden.
αὐτὰρ ὃ κηρύκεσσι λιγυφϑόγγοισι κέλευσεν 50 Und er gebot Herolden von hellaustönender Stimme,
κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομάοντας Ἀχαιούς. Rings zur Versammlung zu rufen die hauptumlockten Achaier.
οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ' ἠγείροντο μάλ' ὦκα. Tönend ruften sie aus, und flugs war die Menge versammelt.
βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαϑύμων ἷζε γερόντων Einen Rat nun setzt' er zuerst der erhabenen Ältsten,
Νεστορέῃ παρὰ νηὶ Πυλοιγενέος βασιλῆος. Am Nestorischen Schiffe, des herrschenden Greises von Pylos;
τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν· 55 Als sich jene gesetzt, entwarf er die weise Beratung:
    »κλῦτε, φίλοι· ϑεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλϑεν ὄνειρος     Freunde, vernehmt; ein göttlicher Traum erschien mir im Schlummer
ἀμβροσίην διὰ νύκτα, μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ Durch die ambrosische Nacht; und ganz dem erhabenen Nestor
εἶδός τε μέγεϑός τε φυήν τ' ἄγχιστα ἐῴκει. War an Wuchs und Größ' und Gestalt er wunderbar ähnlich.
στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Dieser trat mir zum Haupt, und redete, also beginnend:
›εὕδεις, Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο; 60 Schlummerst du, Atreus Sohn, des feurigen Rossebezähmers?
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, Keinem Richter gebührt's die ganze Nacht zu durchschlummern,
ᾧ λαοί τ' ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλεν. Dem zur Hut sich die Völker vertraut, und so mancherlei obliegt.
νῦν δ' ἐμέϑεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, Auf, nun höre mein Wort; ich komm' ein Bote Kronions,
ὅς σευ ἄνευϑεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ' ἐλεαίρει. Der dich sehr, auch ferne, begünstiget, dein sich erbarmend.
ϑωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομάοντας Ἀχαιοὺς 65 Rüsten heißt er zur Schlacht die hauptumlockten Achaier
πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν All' im Heer, denn jetzo sei leicht dir bezwungen der Troer
Τρώων. οὐ γὰρ ἔτ' ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες Weitdurchwanderte Stadt. Nicht mehr zweifaches Entschlusses
ἀϑάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας Sein die olympischen Götter; bewegt schon haben sie alle
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε' ἐφῆπται Here durch Flehn; und hinab auf Ilios schwebe Verderben
ἐκ Διός. ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν.‹ ὣς ὃ μὲν εἰπὼν 70 Her von Zeus. Du merk' es im Geiste dir. – Dieses geredet,
ᾤχετ' ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν. Flog er hinweg und verschwand; und der liebliche Schlummer verließ mich.
ἀλλ' ἄγετ', αἴ κέν πως ϑωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν. Aber wohlan, ob vielleicht zu rüsten gelingt die Achaier!
πρῶτα δ' ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ ϑέμις ἐστίν, Selber zuerst durch Worte versuch' ich sie, wie es Gebrauch ist,
καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκληῖσι κελεύσω· Und ermahne zur Flucht in vielgeruderten Schiffen:
ὑμεῖς δ' ἄλλοϑεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν.« 75 Ihr dann, anderswo andre, beredet sie wieder zu bleiben.
    ἦ τοι ὅ γ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο· τοῖσι δ' ἀνέστη     Also redete jener, und setzte sich. Wieder erhub sich
Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαϑόεντος· Nestor, welcher gebot in Pylos sandigen Fluren;
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung:
    »ὦ φίλοι, Ἀργεΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,     Freunde, des Volks von Argos erhabene Fürsten und Pfleger,
εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλος ἔνισπεν, 80 Hätte von solchem Traum ein anderer Mann uns erzählet;
ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεϑα μᾶλλον· Lug wohl nennten wir ihn, und wendeten uns mit Verachtung.
νῦν δ' ἴδεν ὃς μέγ' ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι. Doch ihn sah, der den ersten vor allem Volke sich rühmet.
ἀλλ' ἄγετ', αἴ κέν πως ϑωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν.« Drum wohlan, ob vielleicht zu rüsten gelingt die Achaier!
    ὣς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἒξ ἦρχε νέεσϑαι,     Jener sprach's, und wandte der erste sich aus der Versammlung.
οἳ δ' ἐπανέστησαν πείϑοντό τε ποιμένι λαῶν 85 Rings dann standen sie auf, dem Völkerhirten gehorchend,
σκηπτοῦχοι βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. Alle bescepterten Fürsten. Heran nun stürzten die Völker.
ἠύτε ἔϑνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων Wie wenn Scharen der Bienen daherziehn dichtes Gewimmels,
πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων, Aus dem gehöhleten Fels in beständigem Schwarm sich erneuend;
βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ' ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσιν, Jetzt in Trauben gedrängt umfliegen sie Blumen des Lenzes;
αἳ μέν τ' ἔνϑα ἅλις πεποτήαται αἳ δέ τε ἔνϑα· 90 Andere hier unzählbar entflogen sie, andere dorthin:
ὣς τῶν ἔϑνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων Also zogen gedrängt von den Schiffen daher und Gezelten
ἠιόνος προπάροιϑε βαϑείης ἐστιχάοντο Rings unzählbare Völker am Rand des hohen Gestades
ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν. μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει Schar an Schar zur Versammlung. Entbrannt in der Mitte war Ossa,
ὀτρύνουσ' ἰέναι, Διὸς ἄγγελος· οἳ δ' ἀγέροντο. Welche, die Botin Zeus, sie beschleunigte; und ihr Gewühl wuchs.
    τετρήχει δ' ἀγορή, ὕπο δὲ στεναχίζετο γαῖα 95 Weit nun hallte der Kreis, und es dröhnete drunten der Boden,
λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ' ἦν· ἐννέα δέ σφεας Als sich das Volk hinsetzt'; und Getös war. Doch es erhuben
κήρυκες βοάοντες ἐρήτυον, εἴ ποτ' ἀυτῆς Neun Herolde den Ruf, und hemmten sie, ob vom Geschrei sie
σχοίατ', ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων. Ruheten, und anhörten die gottbeseligten Herrscher.
σπουδῇ δ' ἕζετο λαός, ἐρήτυϑεν δὲ καϑ' ἕδρας Kaum saß endlich das Volk, umher auf den Sitzen sich haltend;
παυσάμενοι κλαγγῆς. ἀνὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων 100 Und es verstummt ihr Getön. Da erhub sich der Held Agamemnon,
ἔστη σκῆπτρον ἔχων, τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων· – Haltend den Herrscherstab, den mit Kunst Hephästos gebildet.
Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι, Diesen gab Hephästos dem wartenden Zeus Kronion;
αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ἀργεϊφόντῃ· Hierauf gab ihn Zeus dem bestellenden Argoserwürger;
Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ, Hermes gab ihn, der Herrscher, dem Rossebändiger Pelops;
αὐτὰρ ὃ αὖτε Πέλοψ δῶκ' Ἀτρέι ποιμένι λαῶν· 105 Wieder gab ihn Pelops dem völkerweidenden Atreus;
Ἀτρεὺς δὲ ϑνῄσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ, Dann ließ Atreus ihn sterbend dem lämmerreichen Thyestes;
αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ' Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι, Aber ihn ließ Thyestes dem Held Agamemnon zu tragen,
πολλῇσιν νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν. – Viel' Eilande damit und Argos reich zu beherrschen.
τῷ ὅ γ' ἐρεισάμενος ἔπε' Ἀργεΐοισι μετηύδα· Hierauf lehnte sich jener, und sprach die geflügelten Worte:
    »ὦ φίλοι, ἥρωες Δαναοί, ϑεράποντες Ἄρηος, 110     Freund', ihr Helden des Danaerstamms, o Genossen des Ares,
Ζεύς με μέγας Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ Hart hat Zeus der Kronid' in schwere Schuld mich verstricket!
σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν Grausamer! welcher mir einst mit gnädigem Winke gelobet,
Ἴλιον ἐκπέρσαντ' εὐτείχεον ἀπονέεσϑαι, Heimzugehn ein Vertilger der festummauerten Troja.
νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο καί με κελεύει Doch nun sann er verderblichen Trug, und heißet mich ruhmlos
δυσκλέα Ἄργος ἱκέσϑαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν. 115 Wieder gen Argos kehren, nachdem viel Volks mir dahinstarb.
οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέι φίλον εἶναι, Also gefällt's nun wohl dem hocherhabnen Kronion,
ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα Der schon vielen Städten das Haupt zu Boden geschmettert,
ἠδ' ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον. Und noch schmettern es wird; denn sein ist siegende Allmacht.
αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ' ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι, Schande ja daucht es und Hohn noch spätem Geschlecht zu vernehmen,
μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν 120 Daß so umsonst ein solches, so großes Volk der Achaier
ἄπρηκτον πόλεμον πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι Niemals frommenden Streit rastlos fortschreitet und kämpfet
ἀνδράσι παυροτέροισι· τέλος δ' οὔ πώ τι πέφανται. Gegen mindere Feind', und noch kein Ende zu sehn ist.
εἴ περ γάρ κ' ἐϑέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε Denn wofern wir wünschten, Achaier zugleich und Troer,
ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριϑμηϑήμεναι ἄμφω, Treuen Bund uns schwörend, die Zahl zu wissen von beiden:
Τρῶες μὲν λέξασϑαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, 125 Erst zu erlesen die Troer, so viel dort eigenes Herdes;
ἡμεῖς δ' ἐς δεκάδας διακοσμηϑεῖμεν Ἀχαιοί, Wir dann ordneten uns je zehn und zehn, wir Achaier,
Τρώων δ' ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεϑα οἰνοχοεύειν, Einen Mann der Troer für jegliche wählend zum Schenken:
πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο. Viele der Zehenten wohl entbehreten, mein' ich, das Schenken.
τόσσον ἐγὼ φημὶ πλέας ἔμμεναι υἷας Ἀχαιῶν So weit daucht mir größer die Zahl der edlen Achaier,
Τρώων, οἵ ναίουσι κατὰ πτόλιν· ἀλλ' ἐπίκουροι 130 Als dort wohnen der Troer in Ilios. Aber Genossen
πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν, Sind aus vielen der Städt' auch lanzenschwingende Männer,
οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ' ἐϑέλοντα Deren Macht mir verwehrt, und nicht, wie ich wollte, gestattet,
Ἰλιου ἐκπέρσαι εὖ ναιόμενον πτολίεϑρον. Ilios auszutilgen, die Stadt voll prangender Häuser.
ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοὶ Sind doch bereits neun Jahre des großen Zeus uns vergangen,
καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται, 135 Und schon stockt den Schiffen das Holz, und die Seile vermodern;
αἳ δέ που ἡμέτεραί τ' ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα Unsere Weiber indes und noch unmündigen Kinder
ἥατ' ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι· ἄμμι δὲ ἔργον Sitzen daheim und schmachten mach uns: wir aber umsonst hier
αὔτως ἀκράαντον, οὗ εἵνεκα δεῦρ' ἱκόμεσϑα. Endigen nimmer das Werk, um dessenthalb wir gekommen.
ἀλλ' ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες· Aber wohlan, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle:
φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 140 Laßt uns fliehn in den Schiffen zum lieben Lande der Väter;
οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.« Nie erobern wir doch die weitdurchwanderte Troja!
    ὣς φάτο· τοῖσι δὲ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν     Jener sprach's; und allen das Herz im Busen bewegt' er,
πᾶσι μετὰ πληϑύν, ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν. Ringsumher in der Menge, die nicht anhörten den Ratschluß.
κινήϑη δ' ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ ϑαλάσσης Rege nun ward die Versammlung, wie schwellende Wogen des Meeres
πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ' εὖρός τε νότος τε 145 Auf der ikarischen Flut, wann hoch sie der Ost- und der Südwind
ὤρορ' ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων. Aufstürmt, schnell dem Gewölke des Donnerers Zeus sich entstürzend.
ὡς δ' ὅτε κινήσῃ ζέφυρος βαϑὺ λήιον ἐλϑών, Wie wenn brausend der West unermeßliche Saaten erreget,
λάβρος ἐπαιγίζων, ἔπι δ' ἠμύει ἀσταχύεσσιν, Zuckend mit Ungestüm, und die wallenden Ähren hinabbeugt:
ὣς τῶν πᾶσ' ἀγορὴ κινήϑη. τοὶ δ' ἀλαλητῷ So war rings die Versammlung in Aufruhr. Hin mit Geschrei nun
νῆας ἔπ' ἐσσεύοντο, ποδῶν δ' ὑπένερϑε κονίη 150 Stürzte das Volk zu den Schiffen; empor stieg unter dem Fußtritt
ἵστατ' ἀειρομένη. τοὶ δ' ἀλλήλοισι κέλευον Finsterer Staub in die Luft; sie ermunterten einer den andern,
ἅπτεσϑαι νηῶν ἠδ' ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν, Anzugreifen die Schiff', und zu ziehn in die heilige Meerflut;
οὐρούς τ' ἐξεκάϑαιρον· ἀυτὴ δ' οὐρανὸν ἷκεν Und man räumte die Graben; es scholl gen Himmel der heimwärts
οἴκαδε ἱεμένων· ὑπὸ δ' ᾕρεον ἕρματα νηῶν. Strebenden Ruf, und den Schiffen entzog man die stützenden Balken.
    ἔνϑα κεν Ἀργεΐοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχϑη, 155 Jetzo geschah den Argeiern auch trotz dem Schicksal die Heimkehr,
εἰ μὴ Ἀϑηναίην Ἥρη πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Hätte nicht, zur Athene gewandt, so Here geredet:
    »ὢ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἀτρυτώνη,     Weh mir, des ägiserschütternden Zeus unbezwungene Tochter!
οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν Also sollen nun heim zum lieben Lande der Väter
Ἀργέιοι φεύξονται ἐπ' εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης; Argos Völker entfliehn auf weitem Rücken des Meeres?
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν 160 Ließe man so dem Priamos Ruhm, und den troischen Männern
Αργεΐην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν Helena, Argos Kind, um welche so viel der Achaier
ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἄπο πατρίδος αἴης. Hin vor Troja gesunken, entfernt vom Vatergefilde?
ἀλλ' ἴϑι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, Auf nun, geeilt in das Heer der erzumschirmten Achaier!
σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον Hemme da jeglichen Mann durch schmeichelnde Red', und verbeut ihm,
μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ' ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.« 165 Nicht zu ziehen ins Meer die zwiefachrudernden Schiffe!
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη·     Jene sprach's; ihr gehorchte die Herrscherin Pallas Athene.
βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα, Stürmendes Schwungs entflog sie den Felsenhöhn des Olympos;
καρπαλίμως δ' ἵκανε ϑοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν. Schnell erreichte sie dann die rüstigen Schiffe Achaias.
εὗρεν ἔπειτ' Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον Jetzo fand sie Odysseus, an Ratschluß gleich dem Kronion,
ἑσταότ', οὐδ' ὅ γε νηὸς ἐυσσέλμοιο μελαίνης 170 Stehn; und nicht an sein Schiff, das schöngebordete schwarze,
ἅπτετ', ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ ϑυμὸν ἵκανεν· Rühret' er, weil ihm der Gram in Herz und Seele gedrungen.
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Nahend redete Zeus' blauäugige Tochter Athene:
    »διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ,     Edler Laertiad', erfindungsreicher Odysseus,
οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν Also wollt ihr nun heim zum lieben Lande der Väter
φεύξεσϑ', ἐν νήεσσι πολυκληῖσι πεσόντες; 175 Hinfliehn, alle gestürzt in vielgeruderte Schiffe?
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε Ließet ihr so dem Priamos Ruhm, und den troischen Männern
Ἀργεΐην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν Helena, Argos Kind, um welche so viel der Achaier
ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἄπο πατρίδος αἴης. Hin vor Troja gesunken, entfernt vom Vatergefilde?
ἀλλ' ἴϑι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν, μηδέ τ' ἐρώει, Auf nun, geeilt in das Heer der Danaer, nicht so gezaudert!
σοῖς δ' ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον 180 Hemme da jeglichen Mann durch schmeichelnde Red', und verbeut ihm,
μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ' ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.« Nicht zu ziehen ins Meer die zwiefach rudernden Schiffe!
    ὣς φάϑ', ὃ δὲ ξυνέηκε ϑεᾶς ὄπα φωνησάσης·     Jene sprach's; da erkannte der Held die Stimme der Göttin.
βῆ δὲ ϑέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε, τῆν δ' ἐκόμισσεν Schnell abwerfend den Mantel enteilet er; aber den Mantel
κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰϑακήσιος, ὅς οἱ ὀπήδει. Hob Eurybates auf, sein Herold, der ihm gefolgt war.
αὐτὸς δ' Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἐλϑὼν 185 Jener, wie Atreus Sohn Agamemnon gegen ihn herkam,
δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώιον, ἄφϑιτον αἰεί Nahm ihm den Herrscherstab, den ererbeten, ewiger Dauer;
σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. Hiermit durcheilt' er die Schiffe der erzumschirmten Achaier.
    ὅν τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη,     Welchen der Könige nun und edleren Männer er antraf,
τὸν δ' ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς· Freundlich hemmt' er diesen, mit schmeichelnden Worten ihm nahend:
»δαιμόνι', οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσϑαι, 190     Halt du, wenig dir ziemt's, wie ein feiger Mann, zu verzagen!
ἀλλ' αὐτός τε κάϑησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς. Sitz' in Ruhe du selbst, und treibe zur Ruh' auch die andern!
οὐ γάρ πω σάφα οἶσϑ', οἷος νόος Ἀτρεΐωνος· Denn noch weißt du ja nicht, wie der Atreione gesinnt sei.
νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ' ἴψεται υἷας Ἀχαιῶν. Jetzo vielleicht versucht er, und züchtiget bald die Achaier.
ἐν βουλῇ δ' οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπεν; Denn nicht all' im Rate vernahmen wir, was er geredet.
μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ κακὸν υἷας Ἀχαιῶν. 195 Daß nicht entbrenne sein Zorn, und wüte durchs Heer der Achaier!
ϑυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέος βασιλῆος, Furchtbar ist der Eifer des gottbeseligten Königs;
τιμὴ δ' ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς.« Seine Ehr' ist von Zeus, und ihn schirmt Zeus' waltende Vorsicht.
    ὃν δ' αὖ δήμου τ' ἄνδρα ἴδοι βοάοντά τ' ἐφεύροι,     Welchen Mann des Volkes er sah, und schreiend wo antraf,
τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύϑῳ· Diesen schlug sein Scepter, und laut bedroht' er ihn also:
»δαιμόνι', ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦϑον ἄκουε, 200     Halt du! rege dich nicht, und hör' auf anderer Rede,
οἳ σέο φέρτεροί εἰσι· σὺ δ' ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, Die mehr gelten denn du! Unkriegerisch bist du und kraftlos,
οὔτε ποτ' ἐν πολέμῳ ἐναρίϑμιος οὔτ' ἐνὶ βουλῇ. Nie auch weder im Kampf ein gerechneter, noch in dem Rate!
οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνϑάδ' Ἀχαιοί. Nicht wir alle zugleich sind Könige hier, wir Achaier!
οὐκ ἀγαϑὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω, Niemals frommt Vielherrschaft im Volk; nur einer sei Herrscher,
εἷς βασιλεύς, ᾧ ἔδωκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω 205 Einer König allein, dem der Sohn des verborgenen Kronos
[σκῆπτρόν τ' ἠδὲ ϑέμιστας, ἵνα σφίσι βασιλεύῃ].« Scepter gab und Gesetze, daß ihm die Obergewalt sei.
    ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ' ἀγορήνδε     Also durchherrscht' er das Heer, ein Waltender; und zur Versammlung
αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων Stürzten die Völker zurück, von den Schiffen daher und Gezelten,
ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης Lärmvoll: wie wenn die Woge des weitaufrauschenden Meeres
αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος. 210 Hoch an das Felsengestad' anbrüllt, und die stürmende Flut hallt.
    ἄλλοι μέν ῥ' ἕζοντο, ἐρήτυϑεν δὲ καϑ' ἕδρας·     Alles saß nun ruhig, umher auf den Sitzen sich haltend;
Θερσίτης δ' ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα, – Nur Thersites erhob sein zügelloses Geschrei noch:
ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδει, Dessen Herz mit vielen und törichten Worten erfüllt war,
μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν, Immer verkehrt, nicht der Ordnung gemäß, mit den Fürsten zu hadern,
ἀλλ' ὅ τί οἱ εἴσαιτο γελοίιον Ἀργεΐοισιν 215 Wo ihm nur etwas erschien, das lächerlich vor den Argeiern
ἔμμεναι. αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλϑεν· Wäre. Der häßlichste Mann vor Ilios war er gekommen:
φολκὸς ἔην, χωλὸς δ' ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω Schielend war er, und lahm am anderen Fuß; und die Schultern
κυρτώ, ἐπὶ στῆϑος συνοχωκότε· αὐτὰρ ὕπερϑεν Höckerig, gegen die Brust ihm geengt; und oben erhub sich
φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ' ἐπενήνοϑε λάχνη. Spitz sein Haupt, auf der Scheitel mit dünnlicher Wolle besäet.
ἔχϑιστος δ' Ἀχιλῆι μάλιστ' ἦν ἠδ' Ὀδυσῆι· 220 Widerlich war er vor allen des Peleus Sohn' und Odysseus;
τὼ γὰρ νεικείεσκε· – τότ' αὖτ' Ἀγαμέμνονι δίῳ Denn sie lästert' er stets. Doch jetzt Agamemnon dem Herrscher
ὀξέα κεκληγὼς λέγ' ὀνείδεα· τῷ δ' ἄρ' Ἀχαιοὶ Kreischt' er hell entgegen mit Schmähungen. Rings die Achaier
ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηϑέν τ' ἐνὶ ϑυμῷ· Zürnten ihm heftig empört, und ärgerten sich in der Seele.
αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν Ἀγαμέμνονα νείκεε μύϑῳ· Aber der Lästerer schalt mit lautem Geschrei Agamemnon:
    »Ἀτρεΐδη, τέο δὴ αὖτ' ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις; 225     Atreus Sohn, was klagst du denn nun, und wessen bedarfst du?
πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες Voll sind dir von Erz die Gezelt', und viele der Weiber
εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι Ἀχαιοὶ Sind in deinen Gezelten, erlesene, die wir Achaier
πρωτίστῳ δίδομεν, εὖτ' ἂν πτολίεϑρον ἕλωμεν. Immer zuerst dir schenken, vom Raub eroberter Städte.
ἢ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει Mangelt dir auch noch Gold, das ein rossebezähmender Troer
Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίου υἷος ἄποινα, 230 Her aus Ilios bringe, zum Lösungswerte des Sohnes,
ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος Ἀχαιῶν; Welchen ich selbst in Banden geführt, auch sonst ein Achaier?
ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι, Oder ein jugendlich Weib, ihr beizuwohnen in Wollust,
ἥν τ' αὐτὸς ἄπο νόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν Wann du allein in der Stille sie hegst? Traun, wenig geziemt sich's,
ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν υἷας Ἀχαιῶν. Führer zu sein, und in Jammer Achaias Söhne zu leiten!
ὦ πέπονες, κάκ' ἐλέγχε', Ἀχαιίδες, οὐκέτ' Ἀχαιοί· 235 Weichlinge, zag' und verworfen, Achai'rinnen, nicht mehr Achaier!
οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεϑα, τόνδε δ' ἐῶμεν Laßt doch heim in den Schiffen uns gehn, und diesen vor Troja
αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται, Hier an Ehrengeschenken sich sättigen: daß er erkenne,
ἤ ῥά τί οἱ χἠμεῖς προσαμύνομεν ἠὲ καὶ οὐκί. Ob auch wir mit Taten ihm beistehn, oder nicht also!
ὃς καὶ νῦν Ἀχιλῆα ἕο μέγ' ἀμείνονα φῶτα Hat er Achilleus doch, den weit erhabeneren Krieger,
ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 240 Jetzo entehrt, und behält sein Geschenk, das er selber geraubet!
ἀλλὰ μάλ' οὐκ Ἀχιλῆι χόλος φρεσίν, ἀλλὰ μεϑήμων· Aber er hat nicht Gall' in der Brust, der träge Achilleus!
ἦ γὰρ ἄν, Ἀτρεΐδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο.« Oder du hättest, Atreide, das letztemal heute gefrevelt!
    ὣς φάτο νεικείων Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν     Also schalt Thersites den Hirten des Volks Agamemnon,
Θερσίτης. τῷ δ' ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς, Atreus Sohn. Ihm nahte sofort der edle Odysseus;
καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύϑῳ· 245 Finster schaut' er auf jenen, und rief die drohenden Worte:
    »Θερσῖτ' ἀκριτόμυϑε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητὴς     Törichter Schwätzer Thersites, obgleich ein tönender Redner,
ἴσχεο μηδ' ἔϑελ' οἶος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν. Schweig', und enthalte dich, immer allein mit den Fürsten zu hadern!
οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον Denn nicht mein' ich, daß irgend ein schlechterer Mensch wie du selber
ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ' Ἀτρεΐδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλϑον· Wandle, so viel herzogen mit Atreus Söhnen vor Troja!
τῷ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ' ἔχων ἀγορεύοις 250 Nie drum nenne dein Mund die Könige vor der Versammlung!
καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις νόστον τε φυλάσσοις. Schreie sie nicht mit Schmähungen an, noch laur' auf die Heimfahrt!
οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, Denn noch wissen wir nicht, wohin sich wende die Sache:
ἢ εὖ ἠὲ κακῶς νοστήσομεν υἷες Ἀχαιῶν. Ob wir zum Glück heimkehren, wir Danaer, oder zum Unglück.
τῷ νῦν Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν Sitzest du, Atreus Sohn, den Hirten des Volks Agamemnon,
ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν 255 Darum zu schmähn allhier, weil ihm die Helden Achaias
ἥρωες Δαναοί; σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις; Schätze so reichlich geschenkt, und lästerst ihn vor der Versammlung?
ἀλλ' ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται· Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich vollendet!
εἴ κ' ἔτι σ' ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε, Find' ich noch einmal dich vor Wahnsinn toben, wie jetzo;
μηκέτ' ἔπειτ' Ὀδυσῆι κάρη ὤμοισιν ἐπείη Dann soll Odysseus Haupt nicht länger stehn auf den Schultern,
μηδ' ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην, 260 Dann soll keiner hinfort des Telemachos Vater mich nennen:
εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω, Wenn ich nicht dich ergreif, und jedes Gewand dir entreiße,
χλαῖνάν τ' ἠδὲ χιτῶνα τά τ' αἰδόα ἀμφικαλύπτει, Deinen Mantel und Rock, und was die Scham dir umhüllet,
αὐτὸν δὲ κλαίοντα ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω Und mit lautem Geheul zu den rüstigen Schiffen dich sende,
πεπληγὼς ἀγορῆϑεν ἀεικέσσι πληγῇσιν.« Aus der Versammlung gestäupt mit schmählichen Geißelhieben!
    ὣς ἄρ' ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω 265     Also der Held; und zugleich mit dem Scepter ihm Rücken und Schultern
πλῆξεν· ὃ δ' ἰδνώϑη, ϑαλερὸν δέ οἱ ἔκφυγε δάκρυ, Schlug er; da wand sich jener, und häufig stürzt' ihm die Träne.
σμῶδιξ δ' αἱματόεσσα μεταφρένου ἒξ ὑπανέστη Eine Striem' erhub sich mit Blut aufschwellend am Rücken
σκήπτρου ὕπο χρυσέου. ὃ δ' ἄρ' ἕζετο τάρβησέν τε, Unter des Scepters Gold. Er setzte sich nun, und bebte,
ἀλγήσας δ', ἀχρεῖον ἰδών, ἀπομόρξατο δάκρυ. Murrend vor Schmerz, mit entstelltem Gesicht, und wischte die Trän' ab.
οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ' αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν· 270 Rings, wie betrübt sie waren, doch lachten sie herzlich um jenen.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον· Also redete mancher, gewandt zum anderen Nachbar:
    »ὢ πόποι, ἦ δὴ μυρί' Ὀδυσσεὺς ἐσϑλὰ ἔοργεν     Traun, gar vieles bereits hat Odysseus gutes vollendet,
βουλάς τ' ἐξάρχων ἀγαϑὰς πόλεμόν τε κορύσσων· Heilsamen Rat zu reden berühmt, und Schlachten zu ordnen;
νῦν δὲ τόδε μέγ' ἄριστον ἐν Ἀργεΐοισιν ἔρεξεν, Aber anjetzt vollbracht er das Trefflichste vor den Argeiern,
ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ' ἀγοράων. 275 Daß er den ungestümen und lästernden Redner geschweiget!
οὔ ϑήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει ϑυμὸς ἀγήνωρ Schwerlich möcht' er hinfort, wie das mutige Herz ihn auch antreibt,
νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις επέεσσιν.« Wider die Könige sich mit schmähenden Worten empören!
    ὣς φάσαν ἡ πληϑύς. ἀνὰ δ' ὁ πτολίπορϑος Ὀδυσσεὺς     Also das Volk. Da erhub sich der Städteverwüster Odysseus,
ἔστη σκῆπτρον ἔχων· πάρα δὲ γλαυκῶπις Ἀϑήνη Haltend den Herrscherstab; und neben ihm Pallas Athene,
εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει, 280 Gleich an Gestalt dem Herold, gebot Stillschweigen den Völkern:
ὡς ἅμα οἱ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν Daß die Nächsten zugleich und die äußersten Männer Achaias
μῦϑον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν· Hörten des Redenden Wort, und wohl nachdächten dem Rate.
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· Jener begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung:
    »Ἀτρεΐδη, νῦν δή σε, ἄναξ, ἐϑέλουσιν Ἀχαιοὶ     Atreus Sohn, nun bereiten die Danaer dir, o Gebieter,
πᾶσιν ἐλέγχιστον ϑέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν 285 Hohn und Schmach vor den Völkern des redenden Menschengeschlechtes;
οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν, ἥν περ ὑπέσταν Und vollenden dir nicht die Verheißungen, die man gelobet,
ἐνϑάδ' ἔτι στείχοντες ἀπ' Ἄργεος ἱπποβότοιο, Als man hieher dir folgt' aus der rossenährenden Argos:
Ἴλιον ἐκπέρσαντ' εὐτείχεον ἀπονέεσϑαι. Heimzugehn ein Vertilger der festummauerten Troja.
ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες Denn wie zarte Kindelein tun, und verwitwete Weiber,
ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἶκόνδε νέεσϑαι. 290 Klagen sie dort einander ihr Leid, und jammern um Heimkehr.
ἦ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηϑέντα νέεσϑαι· Freilich ringt wohl jeder, wer Trübsal duldet, nach Heimkehr.
καὶ γάρ τίς ϑ' ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο Denn wer auch einen Mond nur entfernt ist seiner Gemahlin,
ἀσχαλάει σὺν νηὶ πολυζύγῳ, ὅν περ ἄελλαι Weilet ja schon unmutig am vielgeruderten Schiffe,
χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε ϑάλασσα· Welches der winternde Sturm aufhält, und des Meeres Empörung.
ἡμῖν δ' ἔννατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς 295 Doch uns schwand das neunte der rollenden Jahre vorüber,
ἐνϑάδε μιμνόντεσσι. τῷ οὐ νεμεσίζομ' Ἀχαιοὺς Seit wir allhier ausharren. Ich tadele nicht die Achaier,
ἀσχαλάειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν· ἀλλὰ καὶ ἔμπης Daß man traurt bei den Schiffen, und heimstrebt. Aber es wär' uns
αἰσχρόν τοι· δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσϑαι. Schändlich doch, die so lange geweilt, leer wiederzukehren!
τλῆτε, φίλοι, καὶ μείνατ' ἐπὶ χρόνον, ὄφρα δαῶμεν, Duldet, o Freund', und harrt noch ein weniges, daß wir erkennen,
ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἠὲ καὶ οὐκί. 300 Ob uns Wahrheit von Kalchas enthüllt ward, oder nicht also.
εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες Denn wohl denken wir jenes im Geiste noch, und ihr bezeugt es
μάρτυροι οὓς μὴ κῆρες ἔβαν ϑανάτοιο φέρουσαι· Alle, die nicht wegführten die graulichen Keren des Todes.
χϑιζά τε καὶ πρωίζ' ὅτ' ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν Gestern war's, wie mir daucht, da sich unsere Schiffe bei Aulis
ἠγερέϑοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι, Sammelten, Böses zu bringen dem Priamos selbst und den Troern.
ἡμεῖς δ' ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς 305 Ringsher opferten wir um den Quell den unsterblichen Göttern
ἔρδομεν ἀϑανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας Auf geweihten Altären vollkommene Festhekatomben,
καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ, ὅϑεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ. Unter des Ahorns Grün, dem blinkendes Wasser entsprudelt.
ἔνϑ' ἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινός, Sich, und ein Zeichen geschah. Ein purpurschuppiger Drache,
σμερδαλέος, τόν ῥ' αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φάοσδε, Gräßlich zu schaun, den selber ans Licht der Olympier sandte,
βωμοῦ ὑπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν. 310 Unten entschlüpft dem Altar, fuhr schlängelnd empor an dem Ahorn.
ἔνϑα δ' ἔσαν στρουϑοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα, Dort nun ruhten im Neste des Sperlings nackende Kindlein,
ὄζῳ ἐπ' ἀκροτάτῳ, πετάλοις ὑποπεπτηῶτες, Oben auf schwankendem Ast, und schmiegten sich unter den Blättern,
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέκε τέκνα. Acht; und die neunte war der Vögelchen brütende Mutter.
ἔνϑ' ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσϑιε τετριγῶτας· Jener nunmehr verschlang die kläglich Zwitschernden alle;
μήτηρ δ' ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα· 315 Nur die Mutter umflog mit jammernder Klage die Kindlein,
τὴν δ' ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν. Bis er das Haupt hindreht', und am Flügel die Schreiende haschte.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουϑοῖο καὶ αὐτήν, Aber nachdem er die Jungen verzehrt, und das Weibchen des Sperlings;
τὸν μὲν ἀίδηλον ϑῆκεν ϑεός, ὅς περ ἔφηνεν· Stellte zum Wunderzeichen der Gott ihn, der ihn gesendet:
λᾶαν γάρ μιν ἔϑηκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω. Denn zum Stein erschuf ihn der Sohn des verborgenen Kronos.
ἡμεῖς δ' ἑσταότες ϑαυμάζομεν, οἷον ἐτύχϑη. 320 Wir nun standen umher, und stauneten ob der Erscheinung,
ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα ϑεῶν εἰσῆλϑ' ἑκατόμβας, Wie doch solcherlei Graun eindrang in der Himmlischen Opfer.
Κάλχας δ' αὐτίκ' ἔπειτα ϑεοπροπέων ἀγόρευεν· Schleunig vor allem Volk weissagete Kalchas der Seher:
›τίπτ' ἄνεῳ ἐγένεσϑε, κάρη κομόωντες Ἀχαιοί; Warum steht ihr verstummt, ihr hauptumlockten Achaier?
ἡμῖν μὲν τόδ' ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεύς, Uns erschuf dies Wunder der Macht Zeus' waltende Vorsicht,
ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ' ὀλεῖται. 325 Spät von Dauer, und spät erfüllt, zu ewigem Nachruhm!
ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουϑοῖο καὶ αὐτήν, Gleichwie jener die Jungen verzehrt, und das Weibchen des Sperlings,
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέκε τέκνα, Acht; und die neunte war der Vögelchen brütende Mutter:
ὣς ἡμεῖς τοσσαῦτ' ἔτεα πτολεμίξομεν αὖϑι, Also werden wir dort neun Jahr auch kriegen um Troja,
τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.‹ Doch im zehnten die Stadt voll prächtiger Gassen erobern.
κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 330 So weissagete jener; und nun wird alles vollendet.
ἀλλ' ἄγε μίμνετε πάντες, ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί, Auf denn, bleibt miteinander, ihr hellumschienten Achaier,
αὐτοῦ, εἰς ὅ κε ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν.« Hier nun, bis wir gewonnen des Priamos türmende Feste!
    ὣς ἔφατ', Ἀργεῖοι δὲ μέγ' ἴαχον – ἀμφὶ δὲ νῆες     Jener sprach's; auf schrieen die Danaer laut, und umher scholl
σμερδαλέον κονάβησαν ἀυσάντων ὑπ' Ἀχαιῶν – Ungestüm von den Schiffen das Jubelgetön der Achaier,
μῦϑον ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος ϑείοιο. 335 Alle das Wort hochpreisend des göttergleichen Odysseus.
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· Drauf vor jenen begann der gerenische reisige Nestor:
    »ὢ πόποι, ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράεσϑε     Götter! ja traun ihr redet wie Knäbelein hier in Versammlung,
νηπιάχοις, οἷς οὔ τι μέλει πολεμήια ἔργα. Die unmündig noch nichts um Taten des Kriegs sich bekümmern!
πῇ δὴ συνϑεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἡμῖν; Wo sind unsere Verheißungen nun, und die heiligen Schwüre?
ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ' ἀνδρῶν 340 Soll denn in Rauch aufgehen der Rat, und die Sorge der Männer,
σπονδαί τ' ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιϑμεν. Opfer des lauteren Weins, und der Handschlag, dem wir vertrauet?
αὔτως γὰρ ἐπέεσσ' ἐριδαίνομεν οὐδέ τι μῆχος Denn mit eiteler Rede ja zanken wir; aber vergebens
εὑρέμεναι δυνάμεσϑα, πολὺν χρόνον ἐνϑάδ' ἐόντες. Spähen wir heilsam Rat, wie lange wir hier auch verweilen!
Ἀτρεΐδη, σὺ δ' ἔϑ' ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν Atreus Sohn, du künftig, wie vor, unerschüttertes Herzens,
ἄρχευ' Ἀργεΐοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας· 345 Führe der Danaer Volk in wütendes Waffengetümmel.
τούσδε δ' ἔα φϑινύϑειν, ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν Aber dahin laß schwinden die einzelnen, welche gesondert
νόσφιν βουλεύωσ' – ἄνυσις δ' οὐκ ἔσσεται αὐτῶν – Etwa von uns ratschlagen, (denn nie wird solchen Erfüllung!)
πρὶν Ἄργοσδ' ἰέναι, πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο Heim gen Argos zu kehren, bevor vom Ägiserschüttrer
γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί. Wir erkannt, ob er Täuschung gelobete, oder nicht also.
φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα 350 Denn ich sag', uns winkte der hocherhabne Kronion
ἤματι τῷ, ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον Jenes Tags, da wir stiegen in meerdurchgleitende Schiffe,
Ἀργέιοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες, Argos' Volk, die Troer mit Mord und Verderben bedrohend:
ἀστράπτων ἐπιδέξι', ἐναίσιμα σήματα φαίνων. Rechtshin zuckte sein Blitz, ein heilsweissagendes Zeichen!
τῷ μή τις πρὶν ἐπειγέσϑω οἶκόνδε νέεσϑαι, Drum daß keiner zuvor wegdräng' und strebe zur Heimkehr,
πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηϑῆναι, 355 Eh' er allhier mit einer der troischen Frauen geruhet,
τίσασϑαι δ' Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. Eh' er gerächt der Helena Angst und einsame Seufzer!
εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐϑέλει οἶκόνδε νέεσϑαι, Sehnt sich einer indes so gar unbändig nach Heimkehr,
ἁπτέσϑω ἧς νηὸς ἐυσσέλμοιο μελαίνης, Wag' er mir's, sein schwarzes gebogenes Schiff zu berühren:
ὄφρα πρόσϑ' ἄλλων ϑάνατον καὶ πότμον επίσπῃ. Daß er zuerst vor allen den Tod und das Schicksal erreiche!
ἀλλά, ἄναξ, αὐτός τ' εὖ μήδεο πείϑεό τ' ἄλλῳ· 360 Sinne denn selbst, o König, auf Rat, und hör' ihn von andern.
οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται, ὅττι κεν εἴπω. Nicht wird dir verwerflich das Wort sein, welches ich rede.
κρῖν' ἄνδρας κατὰ φῦλα, κατὰ φρήτρας, Ἀγάμεμνον, Sondere rings die Männer nach Stamm und Geschlecht, Agamemnon:
ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις. Daß ein Geschlecht dem Geschlecht beisteh', und Stämme den Stämmen.
εἰ δέ κεν ὣς ἔρξῃς καί τοι πείϑωνται Ἀχαιοί, Tust du das, und gehorchen die Danaer dir; dann erkennst du,
γνώσῃ ἔπειϑ', ὅς ϑ' ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν, 365 Wer von den Führern des Heers der Feigere, wer von den Völkern,
ἠδ' ὅς κ' ἐσϑλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται· Und wer tapferer sei: denn es kämpft nun jeder das Seine.
γνώσῃ δ', ἢ καὶ ϑεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάζεις Auch erkennst du, ob Göttergewalt die Eroberung hindert,
ἢ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο.« Oder des Heers Feigheit, und mangelnde Kriegserfahrung.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·     Ihm antwortete drauf der Völkerfürst Agamemnon:
»ἦ μὰν αὖτ' ἀγορῇ νικᾷς, γέρον, υἷας Ἀχαιῶν. 370 Wahrlich im Rat besiegst du, o Greis, die Männer Achaias.
αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀϑηναίη καὶ Ἄπολλον, Wenn doch, o Vater Zeus, und Pallas Athen', und Apollon,
τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ἀχαιῶν· Noch zehn andere Räte wie du mir wären im Volke!
τῷ κε τάχ' ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος Bald dann neigte sich uns des herrschenden Priamos Feste,
χερσὶν ὕφ' ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περϑομένη τε. Unter unseren Händen besiegt und zu Boden getrümmert!
ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε' ἔδωκεν, 375 Aber Zeus Kronion, der Donnerer, sandte mir Unheil,
ὅς με μετ' ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει· Der in ein eitles Gewirr von Hader und Zank mich verwickelt.
καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεϑ' εἵνεκα κούρης Denn ich selbst und Achilleus entzweiten uns, wegen des Mägdleins,
ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ' ἦρχον χαλεπαίνων. Mit feindseligen Worten; ich aber begann die Entrüstung.
εἰ δέ ποτ' ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ' ἔπειτα Wenn wir je uns wieder vereinigen; traun nicht länger
Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται, οὐδ' ἠβαιόν. 380 Säumt dann noch das Verderben von Ilios, auch nicht ein kleines!
νῦν δ' ἔρχεσϑ' ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα· Doch nun geht zum Mahle, damit wir rüsten den Angriff.
εὖ μέν τις δόρυ ϑηξάσϑω, ἐὺ δ' ἀσπίδα ϑέσϑω, Wohl bereite sich jeder den Schild, wohl schärf' er die Lanze;
εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν. Wohl auch reich' er die Kost den leichtgeschenkelten Rossen;
εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσϑω, Wohl auch späh' er den Wagen umher, und gedenke der Feldschlacht:
ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεϑ' Ἄρηι. 385 Daß wir den ganzen Tag im schrecklichen Kampf uns versuchen.
οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται, οὐδ' ἠβαιόν, Denn nicht wenden wir uns zum Ausruhn, auch nicht ein kleines,
εἰ μὴ νὺξ ἐλϑοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν. Ehe die Nacht herkommend den Mut der Männer gesondert.
ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήϑεσφιν Triefen vom Schweiß wird manchem das Riemengehenk um den Busen
ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δ' ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται· Am ringsdeckenden Schild, und starren die Hand an der Lanze;
ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐύξοον ἅρμα τιταίνων. 390 Triefen auch manchem das Roß, vor den zierlichen Wagen gespannet.
ὃν δέ κ' ἐγὼν ἀπάνευϑε μάχης ἐϑέλοντα νοήσω Aber wofern mir einer, der Schlacht mit Fleiß sich enthaltend,
μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα Bei den geschnäbelten Schiffen zurückbleibt; wahrlich umsonst wird
ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ' οἰωνούς.« Dieser umher dann schaun, zu entfliehn den Hunden und Vögeln!
    ὣς ἔφατ'· Ἀργέιοι δὲ μέγ' ἴαχον, ὡς ὅτε κῦμα     Jener sprach's; auf schrien die Danaer laut: wie die Meerflut
ἀκτῇ ἔφ' ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ νότος ἐλϑών, 395 Brüllt um den hohen Strand, wann kommend der Süd sie emporwühlt
προβλῆτι σκοπέλῳ, τὸν δ' οὔ ποτε κύματα λείπει Am vorragenden Fels, der nie von Wogen verschont ist,
παντοίων ἀνέμων, ὅτ' ἂν ἔνϑ' ἢ ἔνϑα γένωνται. Aller Wind' umher, ob sie dorthin wehen, ob dorthin.
ἀνστάντες δ' ὀρέοντο κεδασϑέντες κατὰ νῆας Schnell nun sprangen sie auf, und liefen umher durch die Schiffe;
κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας καὶ δεῖπνον ἕλοντο. Rings entstieg den Gezelten der Rauch, und sie nahmen das Frühmahl.
ἄλλος δ' ἄλλῳ ἔρεζε ϑεῶν αἰειγενετάων, 400 Andere opferten andern der ewig währenden Götter,
εὐχόμενος ϑάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Ἄρηος. Flehend, dem Tode der Schlacht zu entgehn, und denn Toben des Ares.
αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων Jener selbst auch weihte, der Völkerfürst Agamemnon,
πίονα πενταέτηρον ὑπερμενέι Κρονίωνι, Einen Stier, fünfjährig und feist, dem starken Kronion.
κίκλησκεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν· Und er berief die ältesten, die edleren aller Achaier:
Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα, 405 Nestor zuerst vor allen, Idomeneus dann, den Beherrscher,
αὐτὰρ ἔπειτ' Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν, Auch die Ajas beid', und Tydeus Sohn Diomedes,
ἕκτον δ' αὖτ' Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον. Auch den sechsten Odysseus, an Ratschluß gleich dem Kronion.
αὐτόματος δέ οἱ ἦλϑε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος· Aber es kam freiwillig der Rufer im Streit Menelaos;
ᾔδεε γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀδελφεόν, ὡς ἐπονεῖτο. Denn er erkannt' im Herzen, wie viel dem Bruder zu tun war.
βοῦν δὲ περίστησάν τε καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 410 Und sie umstanden den Stier, und nahmen sich heilige Gerste;
τοῖσιν δ' εὐχόμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων· Betend erhub die Stimme der Völkerfürst Agamemnon:
    »Ζεῦ κύδιστε μέγιστε, κελαινεφές, αἰϑέρι ναίων,     Zeus, ruhmwürdig und hehr, schwarzwolkiger, Herrscher des Äthers!
μὴ πρὶν ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλϑεῖν, Nicht bevor laß sinken die Sonn', und das Dunkel heraufziehn,
πρίν με κάτα πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαϑρον Eh' ich hinab von der Höhe gestürzt des Priamos Wohnung,
αἰϑαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηίοιο ϑύρετρα, 415 Dunkel von Rauch, und die Tore mit feindlicher Flamme verwüstet;
Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήϑεσσι δαΐξαι Eh' ich vor Hektors Brust ringsher zerrissen den Panzer
χαλκῷ ῥωγαλέον· πολέες δ' ἀμφ' αὐτὸν ἑταῖροι Mit eindringendem Erz, und viel um ihn der Genossen,
πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν.« Vorwärts liegend im Staub, mit Geknirsch in die Erde gebissen!
    ὣς ἔφατ'· οὐ δ' ἄρα πώς οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων,     Jener sprach's; doch mit nichten gewährt' ihm solches Kronion;
ἀλλ' ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ' ἀμέγαρτον ὄφελλεν. 420 Sondern er nahm sein Opfer, und häuft' ihm unnennbare Drangsal.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο. Aber nachdem sie gefleht, und heilige Gerste gestreuet;
αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, Beugten zurück sie den Hals, und schlachteten, zogen die Haut ab,
μηρούς τ' ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν Sonderten dann die Schenkel, umwickelten solche mit Fette
δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ' αὐτῶν δ' ὠμοϑέτησαν. Zwiefach umher, und bedeckten sie dann mit Stücken der Glieder.
καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον, 425 Dies verbrannten sie alles, gelegt auf entblätterte Scheiter;
σπλάγχνα δ' ἄρ' ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο. Wendeten dann durchspießt die Eingeweid' an der Flamme.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ' ἐκάη καὶ σπλάγχν' ἐπάσαντο, Als sie die Schenkel verbrannt, und die Eingeweide gekostet;
μίστυλλόν τ' ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειραν Schnitten sie auch das übrige klein, und steckten's an Spieße,
ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. Brieten es dann vorsichtig, und zogen es alles herunter.
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, 430 Aber nachdem sie ruhten vom Werk, und das Mahl sich bereitet;
δαίνυντ', οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. Schmausten sie, und nicht mangelt' ihr Herz des gemeinsamen Mahles.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war;
τοῖς ἄρα μύϑων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· Jetzo begann das Gespräch der gerenische reisige Nestor:
    »Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,     Atreus Sohn, ruhmvoller, du Völkerfürst Agamemnon:
μηκέτι νῦν δήϑ' αὖϑι λεγώμεϑα μηδ' ἔτι δηρὸν 435 Laß uns nicht hier redend die Zeit verlieren, und länger
ἀμβαλλώμεϑα ἔργον, ὃ δὴ ϑεὸς ἐγγυαλίζει. Nicht aufschieben das Werk, das jetzo der Gott uns vertrauet.
ἀλλ' ἄγε, κήρυκες μὲν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων Auf denn und heiß ausrufend die Herolde, rings der Achaier
λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νῆας, Erzumpanzertes Volk umher bei den Schiffen versammeln.
ἡμεῖς δ' ἁϑρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν Wir dann wollen gesellt das weite Heer der Achaier
ἴομεν, ὄφρα κε ϑᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.« 440 Alle durchgehn, um schneller die wütende Schlacht zu erregen.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·     Jener sprach's; ihm gehorchte der Völkerfürst Agamemnon,
αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφϑόγγοισι κέλευσεν Eilt' und gebot Herolden von hellaustönender Stimme,
κηρύσσειν πόλεμόνδε κάρη κομάοντας Ἀχαιούς. Rings in die Schlacht zu rufen die hauptumlockten Achaier.
οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ' ἠγείροντο μάλ' ὦκα. Tönend ruften sie aus, und flugs war die Menge versammelt.
οἳ δ' ἀμφ' Ἀτρεΐωνα διοτρεφέες βασιλῆες 445 Jen' um den Atreionen, die gottbeseligten Herrscher,
ϑῦνον κρίνοντες, μέτα δὲ γλαυκῶπις Ἀϑήνη Stürmten umher anordnend. Zugleich ging Pallas Athene,
αἰγίδ' ἔχουσ' ἐρίτιμον, ἀγήραον ἀϑανάτην τε Haltend die Ägis voll Pracht, unalternd stets und unsterblich:
τῆς ἑκατὸν ϑύσανοι παγχρύσεοι ἠερέϑονται Hundert zierliche Quäst' aus lauterem Golde geflochten
πάντες ἐυπλεκέες, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος. Hingen daran, und vom Werte der Hekatomben war jeder.
σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν Ἀχαιῶν 450 Hiermit weithinleuchtend durchflog sie das Heer der Achaier,
ὀτρύνουσ' ἰέναι· ἐν δὲ σϑένος ὦρσεν ἑκάστῳ Trieb zur Eile sie an, und rüstete jegliches Mannes
καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι. Busen mit Kraft, rastlos im Streite zu stehn und zu kämpfen.
τοῖσι δ' ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ' ἠὲ νέεσϑαι Allen sofort schien süßer der Kampf, als wiederzukehren
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. In den geräumigen Schiffen zum lieben Lande der Väter.
    ἠύτε πῦρ ἀίδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην 455     Wie ein vertilgendes Feuer entbrennt in unendlicher Waldung
οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαϑεν δέ τε φαίνεται αὐγή, Auf den Höhn des Gebirgs, und fern die Flamme gesehn wird:
ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ ϑεσπεσίοιο Also dem wandelnden Heer entflog von dem prangenden Erze
αἴγλη παμφανάουσα δι' αἰϑέρος οὐρανὸν ἷκεν. Weithin leuchtender Glanz, und durchstrahlte die Luft bis zum Himmel.
    τῶν δ', ὥς τ' ὀρνίϑων πετεηνῶν ἔϑνεα πολλά,     Dort, gleichwie der Gevögel unzählbar fliegende Scharen,
χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, 460 Kraniche, oder Gäns', und das Volk langhalsiger Schwäne,
Ἀσίῳ ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεϑρα Über die asische Wies' um Kaystrios weite Gewässer,
ἔνϑα καὶ ἔνϑα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσιν, Hierhin flattern und dorthin, mit freudigem Schwunge der Flügel,
κλαγγηδὸν προκαϑιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών Dann mit Getön hinsenken den Flug, daß umher das Gefild' hallt:
ὣς τῶν ἔϑνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων So dort stürzten die Scharen von Schiffen daher und Gezelten
ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον, αὐτὰρ ὕπο χϑὼν 465 Auf die skamandrische Flur; und ringsum dröhnte die Erde
σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων. Graunvoll unter dem Gang des wandelnden Heers und der Rosse.
ἔσταν δ' ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνϑεμόεντι Jetzo standen sie all' in der blumigen Au des Skamandros,
μυρίοι, ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνϑεα γίγνεται ὥρῃ. Tausende, gleich wie Blätter und knospende Blumen im Frühling.
    ἠύτε μυιάων ἁδινάων ἔϑνεα πολλά,     Aber dicht, wie der Fliegen unzählbar wimmelnde Scharen
αἵ τε κατὰ σταϑμὸν ποιμνήιον ἠλάσκουσιν 470 Rastlos durch das Gehege des ländlichen Hirten umherziehn,
ὥρῃ εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει, Im anmutigen Lenz, wann Milch von den Butten herabtrieft:
τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ So unzählbar standen die hauptumlockten Achaier
ἐν πεδίῳ ἵσταντο, διαρραῖσαι μεμαῶτες. Gegen die Troer im Felde, sie auszutilgen verlangend.
    τοὺς δ', ὥς τ' αἰπόλια πλατέ' αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες     Jetzo, wie oft Geißhirten die schweifenden Ziegenherden
ῥεῖα διακρίνωσιν, ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν, 475 Ohne Müh' aussondern, nachdem sie sich weidend gemischet:
ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνϑα καὶ ἔνϑα So dort stellten die Führer, und ordneten hierhin und dorthin,
ὑσμίνηνδ' ἰέναι, μέτα δὲ κρείων Ἀγαμέμνων Einzugehn in die Schlacht; mit ihnen der Held Agamemnon,
ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ. Gleich an Augen und Haupt dem donnerfrohen Kronion,
Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. Gleich dem Ares an Gurt, und an hoher Brust dem Poseidon.
ἠύτε βοῦς ἀγέληφι μέγ' ἔξοχος ἔπλετο πάντων 480 So wie der Stier in der Herd' ein Herrlicher wandelt vor allen,
ταῦρος· ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσιν· Männlich stolz; denn er ragt aus den Rindern hervor auf der Weide:
τοῖον ἄρ' Ἀτρεΐδην ϑῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ, Also verherrlichte Zeus an jenem Tag Agamemnon,
ἐκπρεπέ' ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. Daß er hoch aus vielen hervorschien unter den Helden.
    ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι, –     Sagt mir anitzt, ihr Musen, olympische Höhen bewohnend:
ὑμεῖς γὰρ ϑεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστε τε πάντα, 485 Denn ihr seid Göttinnen, und wart bei allem, und wißt es;
ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν – Unser Wissen ist nichts, wir horchen allein dem Gerüchte:
οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν. Welche waren die Fürsten der Danaer, und die Gebieter?
πληϑὺν δ' οὐκ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ' ὀνομήνω, Nie vermöcht' ich das Volk zu verkündigen, oder zu nennen;
οὐδ' εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι δέκα δὲ στόματ' εἶεν. Wären mir auch zehn Kehlen zugleich, zehn redende Zungen,
φωνὴ δ' ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη, 490 Wär unzerbrechlicher Laut, und ein ehernes Herz mir gewähret:
εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο Wenn die olympischen Musen mir nicht, des Ägiserschüttrers
ϑυγατέρες μνησαίαϑ', ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλϑον. Töchter die Zahl ansagten, wie viel vor Ilios kamen.
ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας. Drum die Ordner der Schiffe genannt, und die sämtlichen Schiffe.
    Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήιτος ἦρχον     Führer war den Böoten Peneleos, Leïtos Führer,
Ἀρκεσίλαός τε Προϑοήνωρ τε Κλονίος τε, 495 Arkesilaos zugleich, und Klonios, samt Prothoenor.
οἵ ϑ' Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν Alle, die Hyrie rings, und die felsige Aulis bewohnten,
Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ' Ἐτεωνόν, Schönos auch, und Skolos, und weit die Höhn Eteonos,
Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν, Dann Thespeia, und Gräa, und weit die Aun Mykalessos;
οἵ τ' ἀμφ' Ἅρμ' ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρύϑρας. Auch die Harma umwohnten, Eilesion auch, und Erythrä,
οἵ τ' Ἐλεῶν' εἶχον ἠδ' Ὕλην καὶ Πετεῶνα, 500 Auch die Eleon sich, und Peteon bauten, und Hyle,
Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ' ἐυκτίμενον πτολίεϑρον, Rings Okalea dann, und Medeons prangende Gassen,
Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην, Kopä, samt Eutresis, und Thisbe, flatternd von Tauben;
οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενϑ' Ἁλίαρτον, Die Koroneia umher, und die Grasgefild' Haliartos,
οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ' οἳ Γλίσαντ' ἐνέμοντο, Die Platäa gebaut, und die in Glissas gewohnet,
οἵ ϑ' Ὑποϑήβας εἶχον ἐυκτίμενον πτολίεϑρον 505 Die umher Hypothebe bewohnt in prangenden Häusern,
Ὄγχηστόν ϑ' ἱερόν, Ποσιδήιον ἀγλαὸν ἄλσος, Auch Onchestos lieblichen Hain um den Tempel Poseidons;
οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν Die dann Arne bewohnt voll Weinhöhn, auch die Mideia,
Νῖσάν τε ζαϑέην Ἀνϑηδόνα τ' ἐσχατάουσαν. Auch die heilige Nissa, und fern Anthedon die Grenzstadt:
τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ Diese zogen daher in fünfzig Schiffen, und jedes
κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον. 510 Trug der böotischen Jugend erlesene hundert und zwanzig.
    οἳ δ' Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ' Ὀρχομενὸν Μινύειον,     Die in Orchomenos wohnten, der Minyer, und in Aspledon,
τῶν ἦρχ' Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος, Führt' Askalaphos an, und Ialmenos, Söhne des Ares,
οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο Aus der Astyoche Schoß: in der Burg des azeidischen Aktors
παρϑένος αἰδοίη, ὑπερώιον εἰσαναβᾶσα, Stieg sie einst in den Söller empor, die schüchterne Jungfrau,
Ἄρηι κρατερῷ· ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάϑρῃ. 515 Hin zum gewaltigen Ares, und sank in geheimer Umarmung.
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο. Diese trug ein Geschwader von dreißig gebogenen Schiffen.
    αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον     Aber Schedios herrscht' und Epistrophos vor den Phokäern,
υἱέες Ἰφίτοο μεγαϑύμου Ναυβολίδαο, Beide des Iphitos Söhne, des naubolidischen Königs:
οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυϑῶνά τε πετρήεσσαν Die umher Kyparissos gebaut, und die felsige Python,
Κρῖσάν τε ζαϑέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα, 520 Auch die herrliche Krissa, und Panopeus Äcker, und Daulis;
οἵ τ' Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, Die um Anemoreia, und her um Hyampolis wohnten;
οἵ τ' ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, Dann die längs dem Kephissos, dem heiligen Strome, gehauset;
οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο. Auch die Liläa bestellt, bis hinauf zum Quell des Kephissos:
τοῖς δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. Diese zogen einher in vierzig dunkelen Schiffen.
οἳ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες, 525 Jene stellten in Reihn die phokäischen Männer umwandelnd;
Βοιωτῶν δ' ἔμπλην ἐπ' ἀριστερὰ ϑωρήσσοντο. Und sie schlossen sich links an die Männerschar der Böoten.
    Λοκρῶν δ' ἡγεμόνευεν Ὀιλῆος ταχὺς Αἴας     Ajas führte die Lokrer, der schnelle Sohn des Oileus:
μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας, Kleiner, und nicht so groß, wie der Telamonier Ajas,
ἀλλὰ πολὺ μείων· ὀλίγος μὲν ἔην, λινοϑώρηξ, Sondern geringer an Wuchs; doch klein, und im leinenen Harnisch.
ἐγχείῃ δ' ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς, – 530 War er geübt mit der Lanze vor allem Volk der Achaier.
οἳ Κῦνόν τ' ἐνέμοντ' Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε Alle, die Kynos bewohnt, Kalliaros Auen und Opus,
Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς Bessa rings, und Skarphe, die liebliche Flur um Augeia,
Τάρφην τε Θρόνιόν τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεϑρα. Tarphe, und Thronios Au, von Boagrios Strome gewässert:
τῳ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο Folgeten jenem zugleich in vierzig dunkelen Schiffen,
Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Ἐυβοίης. 535 Lokrer, die jenseits wohnen dem heiligen Land Euböa.
    οἳ δ' Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες,     Dann die Euböa bewohnt, die mutbeseelten Abanter,
Χαλκίδα τ' Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν ϑ' Ἱστίαιαν Chalkis, Eiretria darin, und die Traubenhöhn Histiäas,
Κήρινϑόν τ' ἔφαλον Δίου τ' αἰπὺ πτολίεϑρον Auch Kerinthos am Meer, und Dios ragende Bergstadt,
οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ' οἳ Στύρα ναιετάεσκον, Auch die Karystos umher, und Styrons Fluren bebauten:
τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευ' Ἐλεφήνωρ ὄζος Ἄρηος 540 Diese führt' Elephenor zum Kampf, der Sprößling des Ares,
Χαλκωδοντιάδης, μεγαϑύμων ἀρχὸς Ἀβάντων. Chalkodons Sohn, Heerfürst der hochgesinnten Abanter.
τῷ δ' ἅμ Ἄβαντες ἕποντο ϑοοί, ὄπιϑεν κομάοντες, Rasch ihm folgte sein Volk mit rückwärts fliegendem Haupthaar,
αἰχμηταί, μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελίῃσιν Schwinger des Speers, und begierig mit ausgestreckter Esche
ϑώρηκας ῥήξειν δηίων ἀμφὶ στήϑεσσιν. Krachend des Panzers Erz an feindlicher Brust zu durchschmettern.
τῷ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 545 Deren folgt ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.
    οἳ δ' ἄρ' Ἀϑήνας εἶχον ἐυκτίμενον πτολίεϑρον,     Dann die Athenä bewohnt, des hochgesinnten Erechtheus
δῆμον Ἐρεχϑῆος μεγαλήτορος, – ὅν ποτ' Ἀϑήνη Wohlgebauete Stadt, des Königes, welchen Athene
ϑρέψε Διὸς ϑυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα· Nährte, die Tochter Zeus, (ihn gebar die fruchtbare Erde;)
κὰδ δ' ἐν Ἀϑήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ, Und in Athenä setzt' in ihren gefeierten Tempel:
ἔνϑα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται 550 Wo das Herz ihr erfreun mit geopferten Farren und Lämmern
κοῦροι Ἀϑηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν· – Jünglinge edler Athener, in kreisender Jahre Vollendung.
τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευ' υἱὸς Πετεῶο Μενεσϑεύς. Jenen gebot anführend des Peteos Sohn Menestheus.
τῷ δ' οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχϑόνιος γένετ' ἀνὴρ Ihm war nie zu vergleichen ein Mann von den Erdebewohnern,
κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας· Rosse zur Schlacht zu ordnen, und schildgewappnete Männer.
Νέστωρ οἶος ἔριζεν, ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν. 555 Nur wetteiferte Nestor; denn der war höheres Alters.
τῷ δ' ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. Diesem folgt ein Geschwader von fünfzig dunkelen Schiffen.
    Αἴας δ' ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δύο καὶ δέκα νῆας·     Ajas führte daher aus Salamis zwölf der Schiffe,
στῆσε δ' ἄγων, ἵν' Ἀϑηναίων ἵσταντο φάλαγγες. Stellte sie darin, wo in Reihn der Athener Schar sich geordnet.
    οἳ δ' Ἄργος τ' εἶχον Τίρυνϑά τε τειχιόεσσαν,     Dann die Argos bewohnt, und die festummauerte Tiryns,
Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε βαϑὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, 560 Asinens samt Hermionens Port an besegelter Meerbucht.
Τροιζῆν' Ἠιόνας τε καὶ ἀμπελόεντ' Ἐπίδαυρον, Trözen, Eionä auch, und die Traubengestad' Epidauros,
οἵ τ' ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν, Auch die Ägina und Mases bewohnt, die jungen Achaier:
τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης Diesen gebot obwaltend der Rufer im Streit Diomedes;
καὶ Σϑένελος Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός· Sthenelos auch, des Kapaneus Sohn, des gepriesenen Helden;
τοῖσι δ' ἅμ' Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόϑεος φώς, 565 Auch der dritte gebot Euryalos, ähnlich den Göttern,
Μηκιστῆος ὑὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος. Er des Mekistheus Sohn, des taläonidischen Königs.
συμπάντων δ' ἡγεῖτο βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης. Alle gesamt dann führte der Rufer im Streit Diomedes.
τοῖσι δ' ἅμ' ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. Ihnen folgt' ein Geschwader von achtzig dunkelen Schiffen.
    οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐυκτίμενον πτολίεϑρον     Dann die Mykenä bewohnt, die Stadt voll prangender Häuser,
ἀφνειόν τε Κόρινϑον ἐυκτιμένας τε Κλεωνάς, 570 Auch die reiche Korinthos, und schöngebaute Kleonä;
Ὀρνειάς τ' ἐνέμοντο Ἀραιϑυρέην τ' ἐρατεινὴν Auch die Orneia bestellt, und Aräthyreens Äcker,
καὶ Σικυῶν', ὅϑ' ἄρ' Ἄδρηστος πρῶτ' ἐμβασίλευεν, Sikyon auch, wo vordem der Held Adrastos gewaltet,
οἵ ϑ' Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν Hyperesia dann, und die Felsenstadt Gonoessa;
Πελλήνην τ' εἶχον ἠδ' Αἴγιον ἀμφενέμοντο Auch die Pellene gebaut, und Ägion ringsum bestellet,
Αἰγιαλόν τ' ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ' Ἑλίκην εὐρεῖαν, 575 Und die Gestad' umher, und Helike, grün von Ebnen:
τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων Führt' in hundert Schiffen der Völkerfürst Agamemnon,
Ἀτρεΐδης. ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι Atreus Sohn. Ihm folgte das mehreste Volk und das beste
λαοὶ ἕποντ'· ἒν δ' αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν Her zum Streit; und er selber, in blendendem Erze gerüstet,
κυδιάων· πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν, Trotzte voran, da er herrlich hervorschien unter den Helden;
οὕνεκ' ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς. 580 Weil er der tapferste war, und mit mehrerem Volke daherzog.
    οἳ δ' εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα καιετάεσσαν     Dann die gewohnt in der großen umhügelten Stadt Lakedämon,
Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην, Auch die Phare, und Sparta, die Messe, flatternd von Lauben,
Βρυσειάς τ' ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς, Und die Briseia bestellt, und die liebliche Flur um Augeia;
οἵ τ' ἄρ' Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ' ἔφαλον πτολίεϑρον, Die in Amyklä gewohnt, auch Helos Bürger, der Meerstadt,
οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ' Οἴτυλον ἀμφενέμοντο, 585 Auch die Laas gebaut, und Ötylos Auen bestellet:
τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, Deren führt' ihm der Bruder, der Rufer im Streit Menelaos,
ἑξήκοντα νεῶν· ἀπάτερϑε δὲ ϑωρήσσοντο. Sechzig Schiffe daher; doch hielt gesondert die Heerschar.
ἒν δ' αὐτὸς κίεν ᾗσι προϑυμίῃσι πεποιϑώς, Aber er selbst durchging sie, dem eigenen Mute vertrauend,
ὀτρύνων πόλεμόνδε· μάλιστα δὲ ἵετο ϑυμῷ Und ermahnte zur Schlacht: denn am heftigsten brannte das Herz ihm,
τίσασϑαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 590 Bis er gerächt der Helena Angst und einsame Seufzer.
    οἳ δὲ Πύλον τ' ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν     Dann die Pylos bewohnt, und die anmutsvolle Arene,
καὶ Θρύον, Ἀλφειοῖο πόρον, καὶ ἐύκτιτον Αἰπὺ Thryos, Alpheios Furt, und die schöngebauete Äpy,
καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον Auch die Kyparisseïs bestellt, und Amphigeneia,
καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνϑα τε Μοῦσαι Pteleos auch, und Helos und Dorion: dort wo die Musen
ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήικα παῦσαν ἀοιδῆς 595 Findend den Thrakier Thamyris einst des Gesanges beraubten,
Οἰχαλίηϑεν ἰόντα παρ' Εὐρύτου Οἰχαλιῆος· – Der aus Öchalia kam von Eurytos. Denn sich vermessend
στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν, εἴ περ ἂν αὐταὶ Prahlt' er laut, zu siegen im Lied, und sängen auch selber
Μοῦσαι ἀείδοιεν κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο· Gegen ihn die Musen, des Ägiserschütterers Töchter.
αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν ϑέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν Doch die Zürnenden straften mit Blindheit jenen, und nahmen
ϑεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαϑον κιϑαριστύν· – 600 Ihm den holden Gesang, und die Kunst der tönenden Harfe.
τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. Diesen herrschte voran der gerenische reisige Nestor,
τῷ δ' ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο. Und ihm folgt' ein Geschwader von fünfzig geräumigen Schiffen.
    οἳ δ' ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ     Die in Arkadia weit die kyllenischen Höhen umwohnten,
Αἰπύτιον παρὰ τύμβον, ἵν' ἀνέρες ἀγχιμαχηταί, Am äpytischen Male, die hartandringenden Kämpfer:
οἳ Φενεόν τ' ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον 605 Die durch Pheneos Flur, und Orchomenos Triften gewohnet,
Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην, Ripe, und Stratie dann, und Enispens wehende Gipfel,
καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινήν, Auch die Tegea sich, und die schöne Mantinea bauten,
Στύμφηλόν τ' εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο, Auch Stymphalos umher, und Parrhasiens frohe Bewohner:
τῶν ἦρχ' Ἀγκαίοιο πάις κρείων Ἀγαπήνωρ, Deren führt' Ankäos gebietender Sohn Agapenor
ἑξήκοντα νεῶν· πολέες δ' ἐν νηὶ ἑκάστῃ 610 Sechzig Schiffe daher; und viel' in jedes der Schiffe
Ἀρκάδες ἄνδρες ἔβαινον, ἐπιστάμενοι πολεμίζειν. Traten arkadische Männer, gewandt in Kriegeserfahrung.
αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων Denn er selbst gab ihnen, der Völkerfürst Agamemnon,
νῆας ἐυσσέλμους, περάειν ἐπὶ οἴνοπα πόντον, Schöngebordete Schiffe, das dunkele Meer zu durchsteuern,
Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι ϑαλάσσια ἔργα μεμήλει. Atreus Sohn; nicht waren der Meergeschäfte sie kundig.
    οἳ δ' ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον, 615     Die Buprasion dann, und die heilige Elis bewohnten,
ὅσσον ἔφ' Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατάουσα Was Hyrmine umher, und Myrsinos äußerste Grenzstadt,
πέτρη τ' Ὠλενίη καὶ Ἀλείσιον ἐντὸς ἐέργει, Dort der olenische Fels, und dort Aleision einschließt:
τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ' ἀνδρὶ ἑκάστῳ Ordneten vier Heerführer zum Kampf; und jeglichem folgten
νῆες ἕποντο ϑοαί, πολέες δ' ἔμβαινον Ἐπειοί. Zehn der hurtigen Schiffe, gedrängt voll edler Epeier.
τῶν μὲν ἄρ' Ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσϑην. 620 Denn Amphimachos dort und Thalpios führten die Heerschar.
υἷες ὃ μὲν Κτεάτου ὃ δ' ἄρ' Εὐρύτου Ἀκτορίωνε· Jener des Kteatos Sohn, des aktorischen Eurytos dieser;
τῶν δ' Ἀμαρυγκεΐδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης· Hier Amarynkeus Sohn, der tapfere Krieger Diores;
τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος ϑεοειδὴς Doch der vierten gebot der göttliche Held Polyxeinos,
υἱὸς Ἀγασϑένεος Αὐγηιάδαο ἄνακτος. Den Agasthenes zeugte, der augeiadische König.
    οἳ δ' ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων ϑ' ἱεράων 625     Aber Dulichions Volk, und der heiligen Echinaden
νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἁλός, Ἤλιδος ἄντα, Meereilande, die fern von Elis Ufer man schauet:
τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος Ἄρηι Dieses ordnete Meges zur Schlacht, dem Ares vergleichbar,
Φυλεΐδης, ὃν τίκτε διίφιλος ἱππότα Φυλεύς, Phyleus Sohn, den erzeugte der Rossebändiger Phyleus,
ὅς ποτε Δουλιχιόνδ' ἀπενάσσατο πατρὶ χολωϑείς. Der in Dulichion einst auswanderte, zürnend dem Vater.
τῷ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 630 Diesem folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.
    αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαϑύμους,     Aber Odysseus führte die mutigen Kephallener:
οἵ ῥ' Ἰϑάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, Die durch Ithaka wohnten, um Neritons rauschende Wälder,
καὶ Κροκύλει' ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν, Die Krokyleia bestellten, und Ägilips rauhe Gefilde;
οἵ τε Ζάκυνϑον ἔχον ἠδ' οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο, Die Zakynthos umher, und die weitbevölkerte Samos,
οἵ τ' ἤπειρον ἔχον ἠδ' ἀντιπέραι' ἐνέμοντο. 635 Auch die Epeiros dort und die Gegenküste bestellten:
τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος· Diesen gebot Odysseus, an Ratschluß gleich dem Kronion;
τῷ δ' ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι. Und ihm folgt' ein Geschwader von zwölf rotschnäblichten Schiffen.
    Αἰτωλῶν δ' ἡγεῖτο Θόας Ανδραίμονος υἱός,     Aber Thoas gebot, Andrämons Sohn, den Ätolern:
οἳ Πλευρῶν' ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην Welche von Pleuron kamen, von Olenos, und von Pylene,
Χαλκίδα τ' ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν. 640 Auch von Chalkis Gestad', und Kalydons felsichter Gegend.
οὐ γὰρ ἔτ' Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν – Denn nicht labeten mehr vom Geschlecht des erhabenen Öneus,
οὐδ' ἄρ' ἔτ' αὐτὸς ἔην –, ϑάνε δὲ ξανϑὸς Μελέαγρος· Noch er selbst; auch starb der bräunliche Held Meleagros:
τῷ δ' ἔπι πάντ' ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσιν. Drum ward jenem vertraut die Obergewalt der Ätoler;
τῷ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. Und ihm folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.
    Κρητῶν δ' Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 645     Kretas Volke gebot Idomeneus, kundig der Lanze:
οἳ Κνωσόν τ' εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν, Alle, die Gnossos bewohnt, und die festummauerte Gortyn,
Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον Lyktos auch, und Miletos, und rings die weiße Lykastos,
Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλις ἐὺ ναιεταούσας, Phästos und Rhythios auch, die volkdurchwimmelten Städte,
ἄλλοι ϑ' οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο. Auch die sonst noch Kreta in hundert Städten bewohnet:
τῶν μὲν ἄρ' Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν 650 Diesen herrschte voran Idomeneus, kundig der Lanze,
Μηριόνης τ' ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρεϊφόντῃ· Auch Meriones, gleich dem männermordenden Ares.
τοῖσι δ' ἅμ' ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. Ihnen folgt' ein Geschwader von achtzig dunkelen Schiffen.
    Τληπόλεμος δ' Ἡρακλεΐδης ἠύς τε μέγας τε     Aber der Herakleide Tlepolemos, groß und gewaltig,
ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων, Führt' in neun Meerschiffen der Rhodier trotzende Jugend:
οἳ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηϑέντες, 655 Welche die heilige Rhodos umwohneten, dreifach geordnet,
Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. Lindos, samt Ialyssos umher, und die weiße Kameiros:
τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, Diesen herrschte voran Tlepolemos, welchen die Fürstin
ὃν τέκεν Ἀστυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ· – Astiocheia gebar der hohen Kraft Herakles.
τὴν ἄγετ' ἐξ Ἐφύρης ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος, Diese gewann Herakles an Ephyras Strome Selleïs,
πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν. 660 Viel Städt' austilgend der gottbeseligten Männer.
Τληπόλεμος δ' ἐπεὶ οὖν τράφ' ἐνὶ μεγάρῳ ἐυπήκτῳ, Aber Tlepolemos wuchs in Herakles prangender Wohnung
αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα Kaum zum Jüngling empor, da erschlug er Lykymnios plötzlich,
ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον Ἄρηος. Ihn, des Vaters grauenden Ohm, den Sprößling des Ares.
αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ' ὅ γε λαὸν ἀγείρας Schnell nun bauet' er Schiff', und viel des Volkes sich sammelnd,
βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον· ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι 665 Floh er hinweg auf das Meer; denn Rach' ihm drohten die andern,
υἱέες υἱωνοί τε βίης Ἡρακληείης. Söhne zugleich und Enkel der hohen Kraft Herakles.
αὐτὰρ ὅ γ' ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος, ἄλγεα πάσχων. – Endlich kam er in Rhodos, der Irrende, Kummer erduldend.
τριχϑὰ δὲ ᾤκηϑεν καταφυλαδόν, ἠδ' ἐφίληϑεν Dreifach wohnten sie dort in Stämme geteilt, und gedeihten,
ἐκ Διός, ὅς τε ϑεοῖσι καὶ ἀνϑρώποισιν ἀνάσσει· Lieblinge Zeus, der Götter und sterbliche Menschen beherrschet;
καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 670 Segnend herab goß ihnen des Reichtums Schätze Kronion.
    Νιρεὺς αὖ Σύμηϑεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐίσας,     Nireus kam aus Syma mit drei gleichschwebenden Schiffen,
Νιρεὺς Ἀγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ' ἄνακτος, Nireus, Charopos Sohn des Herrschenden, und der Aglaia;
Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλϑεν Nireus, der der schöneste Mann vor Ilios herzog,
τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ' ἀμύμονα Πηλεΐωνα· Rings im Danaervolk, nach dem tadellosen Achilleus:
ἀλλ' ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός. 675 Aber er war unkriegrisch, und klein ihm folgte die Heerschar.
    οἳ δ' ἄρα Νίσυρόν τ' εἶχον Κράπαϑόν τε Κάσον τε     Dann die Nisyros umher, und Krapathos bauten, und Kasos,
καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας, Kos, des Eurypylos Stadt, und umher die kalydnischen Inseln:
τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσϑην Diesen gebot Pheidippos zugleich und Antiphos führend,
Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ἥρακλεΐδαο ἄνακτος· Beide Thessalos Söhne, des herakleidischen Königs.
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο. 680 Ihnen folgt' ein Geschwader von dreißig gebogenen Schiffen.
    νῦν αὖ τούς, ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,     Nun auch sie, die umher das pelasgische Argos bewohnten:
οἵ τ' Ἄλον οἵ τ' Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖν' ἐνέμοντο, Die sich in Alos gebaut, und Alope, auch die in Trachin,
οἵ τ' εἶχον Φϑίην ἠδ' Ἑλλάδα καλλιγύναικα, Auch die Phtia bewohnt, und Hellas, blühend von Jungfraun;
Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί, – Myrmidonen genannt, Hellenen zugleich, und Achaier.
τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς. 685 Diesen in fünfzig Schiffen gebot obwaltend Achilleus.
ἀλλ' οἵ γ' οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνάοντο· Doch nicht diese gedachten des schrecklichen Waffengetöses;
οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο. Denn nicht war, der jetzo geordneten Scharen voranging.
κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς Still ja lag in den Schiffen der mutige Renner Achilleus,
κούρης χωόμενος Βρισηίδος ἠυκόμοιο, Zürnend des Mägdleins wegen, der schöngelockten Briseïs,
τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας, 690 Die aus Lyrnessos vordem nach hartem Kampf er erbeutet,
Λυρνησσὸν διαπορϑήσας καὶ τείχεα Θήβης· Als er umher Lyrnessos zerstört, und die Mauren um Thebe,
κὰδ δὲ Μύνητ' ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους Als er den Mynes erlegt und Epistrophos, lanzengeübte,
υἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος. Mutige Söhn' Euenos, des selepiadischen Königs.
τῆς ὅ γε κεῖτ' ἀχέων, τάχα δ' ἀνστήσεσϑαι ἔμελλεν. Zürnend lag er vor Schmerz; allein bald sollt' er emporstehn.
    οἳ δ' εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνϑεμόεντα, 695     Dann die Philake bauten, und Parrhasos Blumengefilde,
Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε μητέρα μήλων Gern von Demeter bewohnt, und die lämmernährende Iton,
ἀγχίαλόν τ' Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην, Antrons laute Gestad', und Pteleos schwellende Rasen:
τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήιος ἡγεμόνευεν Diesen herrschte voran der streitbare Protesilaos,
ζωὸς ἐών· τότε δ' ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα. Weil er lebt'; itzt aber umschloß ihn die dunkele Erde.
τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκη ἐλέλειπτο 700 Einsam in Phylake blieb mit zerrissenen Wangen die Gattin
καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ' ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ Und sein verödetes Haus: ihn erlegt' ein dardanischer Krieger,
νηὸς ἀποϑρῴσκοντα πολὺ πρώτιστον Ἀχαιῶν. Als er dem Schiff entsprang, zuerst vor allen Achaiern.
οὐ δὲ μὲν οὐδ' οἳ ἄναρχοι ἔσαν – πόϑεόν γε μὲν ἀρχόν Zwar nicht blieb ungeführt sein Volk, doch vermißt es den Führer;
ἀλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης ὄζος Ἄρηος Sondern es ordnete nun des Ares Sprößling Podarkes,
Ἰφίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλακίδαο. 705 Sohn von Phylakos Sohne, dem herdenreichen Iphiklos,
αὐτοκασίγνητος μεγαϑύμου Πρωτεσιλάου Und ein leiblicher Bruder des mutigen Protesilaos,
ὁπλότερος γενεῇ· ὃ δ' ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων Jünger er selbst an Geburt; der ältere war und der stärkre
[ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήιος· οὐδέ τι λαοὶ Protesilaos, ein Held wie der Kriegsgott. Zwar es gebrach nicht
δεύονϑ' ἡγεμόνος, πόϑεόν γε μὲν ἐσϑλὸν ἐόντα]. Am Heerführer dem Volk; doch vermißten sie ihn, den Erhabnen.
τῷ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 710 Jenem folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.
    οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηίδα λίμνην,     Dann die Pherä bewohnten, am böbeïdischen Landsee,
Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐυκτιμένην Ἰαωλκόν, Böbe, und Glaphyrä weit, und die prangende Stadt Iaolkos:
τῶν ἦρχ' Ἀδμήτοιο φίλος πάις ἕνδεκα νηῶν Diese führt' Eumelos, der traute Sohn des Admetos,
Εὔμηλος, τὸν ὑπ' Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν In elf Schiffen zum Streit; ihn gebar Alkestis, die Fürstin
Ἄλκηστις, Πελίαο ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστη. 715 Aller Fraun, die schönste von Pelias blühenden Töchtern.
    οἳ δ' ἄρα Μηϑώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο     Die Methone sodann, und Thaumakia ringsum bestellet,
καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν, Die Meliböa bewohnt, und das rauhe Gefild Olizon:
τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐὺ εἰδώς, Diesen gebot Philoktetes der Held, wohlkundig des Bogens;
ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ' ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα Sieben waren der Schiff', und der Ruderer fünfzig in jedem,
ἐμβέβασαν, τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσϑαι. 720 Alle der Bogenkund' erfahrene, tapfere Streiter.
ἀλλ' ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ' ἄλγεα πάσχων Aber er selber lag in dem Eiland, Qualen erduldend,
Λήμνῳ ἐν ἠγαϑέῃ, ὅϑι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν Dort in der heiligen Lemnos, wo Argos Heer ihn zurückließ,
ἕλκεϊ μοχϑίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου· Krank an schwärender Wunde, vom Biß der verderblichen Natter.
ἔνϑ' ὅ γε κεῖτ' ἀχέων, τάχα δὲ μνήσεσϑαι ἔμελλον Jammernd lag er in Schmerz; allein bald sollte gedenken
Ἀργέιοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος. 725 Argos Heer bei den Schiffen des Königs Philoktetes.
οὐ δὲ μὲν οὐδ' οἳ ἄναρχοι ἔσαν – πόϑεόν γε μὲν ἀρχόν –, Zwar nicht blieb ungeführt sein Volk, doch vermißt' es den Führer;
ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν Ὀιλῆος νόϑος υἱός, Sondern es ordnete Medon, ein Nebensohn des Oileus,
τόν ῥ' ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ' Ὀιλῆι πτολιπόρϑῳ. Welchen Rhene gebar dem Städteverwüster Oileus.
    οἳ δ' εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰϑώμην κλωμακόεσσαν,     Dann die Trikka bewohnt, und die Felsanhöhen Ithomens,
οἵ τ' ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος, 730 Auch Öchalia rings, des Öchaliers Eurytos Feste:
τῶν αὖϑ' ἡγείσϑην Ἀσκληπιόο δύο παῖδε, Diesen herrschten voran Podaleirios samt Machaon,
ἰητῆρ' ἀγαϑώ, Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων. Zween heilkundige Männer, sie beid' Asklepios Söhne.
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο. Ihnen folgt' ein Geschwader von dreißig gebogenen Schiffen.
    οἳ δ' ἔχον Ὀρμένιον οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,     Die in Ormenion wohnten, und die am Quell Hypereia,
οἵ τ' ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα, 735 Die um Asterion auch, und Titanos schimmernde Häupter:
τῶν ἦρχ' Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός· Führt' Eurypylos her, der glänzende Sohn des Euämon;
τῷ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. Und ihm folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.
    οἳ δ' Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,     Dann die Argissa bestellt, und die Gyrtone bewohnet,
Ὄρϑην Ἠλώνην τε πόλιν τ' Ὀλοοσσόνα λευκήν, Orthe dann, und Elon', und die schimmernde Burg Oloosson:
τῶν αὖϑ' ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης 740 Diesen herrschte voran der mutige Held Polypötes,
υἱὸς Πειριϑόοιο, τὸν ἀϑάνατος τέκετο Ζεύς, – Er, Peirithoos Sohn, den Zeus der unsterbliche zeugte;
τόν ῥ' ὑπὸ Πειριϑόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια Doch dem Peirithoos selbst gebar ihn Hippodameia
ἢματι τῷ, ὅτε φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας, Jenes Tags, da er strafte die mähnichten Ungeheuer,
τοὺς δ' ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰϑίκεσσι πέλασσεν, – Und sie vom Pelion drängte, zum Volk der Äthiker verjagend:
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος 745 Nicht er allein; auch Leonteus zugleich, der Sprößling des Ares,
υἱὸς ὑπερϑύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο. Sohn von Käneus Sohne, dem hochgesinnten Koronos.
τοῖς δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. Diesen folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.
    Γουνεὺς δ' ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·     Guneus kam aus Kyphos mit zweiundzwanzig der Schiffe;
τῷ δ' Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοί, Dieser führt Eniener, und kriegsfrohe Peräber,
οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί' ἔϑεντο, 750 Die um Dodonas Hain, den winternden, Häuser bewohnten,
οἵ τ' ἀμφ' ἱμερτὸν Τιταρήσιον ἔργ' ἐνέμοντο, Auch die am lieblichen Strom Titaresios Äcker bestellten:
ὅς ῥ' ἐς Πηνειὸν προϊεῖ καλλίρροον ὕδωρ· Der in Peneios Flut hinrollt sein schönes Gewässer,
οὐ δ' ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ, Aber sich nie einmischt in Peneios Silbergestrudel,
ἀλλά τέ μιν καϑύπερϑεν ἐπιρρέει ἠύτ' ἔλαιον· Sondern wie glattes Öl auf oberer Welle hinabrinnt;
ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ. 755 Weil vom furchtbaren Eide, dem stygischen Strom, er entspringet.
    Μαγνήτων δ' ἦρχε Πρόϑοος Τενϑρηδόνος υἱός,     Aber Prothoos führte, Tendredons Sohn, die Magneter,
οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον Die am Peneios umher und Pelions rauschenden Gipfeln
ναίεσκον· τῶν μὲν Πρόϑοος ϑοὸς ἡγεμόνευεν. Wohneten: diesen gebot der hurtige Sohn des Tendredon;
τῷ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. Und ihm folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.
    οὗτοι ἄρ' ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν. 760     Solche waren die Fürsten der Danaer, und die Gebieter.
τίς τ' ἂρ τῶν ὄχ' ἄριστος ἔην, σύ μοι ἔννεπε, Μοῦσα, Doch wer war der trefflichste dort: das verkünde mir, Muse:
αὐτῶν ἠδ' ἵππων, οἳ ἅμ' Ἀτρεΐδῃσιν ἕποντο; Jener selbst und der Rosse, die Atreus Söhnen gefolget?
ἵπποι μὲν μέγ' ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο, Rosse waren die trefflichsten dort des Pheretiaden,
τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιϑας ὥς, Die, von Eumelos gelenkt, hinflogen im Lauf, wie die Vögel,
ὄτριχας οἰέτεας, σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐίσας – 765 Gleiches Haars, gleichjährig, und schnurgleich über den Rücken:
τὰς ἐν Πιερίῃ ϑρέψ' ἀργυρότοξος Ἀπόλλων Auf pierischer Weid' ernährte sie Phöbos Apollon,
ἄμφω ϑηλείας, φόβον Ἄρηος φορεούσας –, Stuten beid', und drohend umher mit den Schrecken des Ares.
ἀνδρῶν αὖ μέγ' ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας, Trefflich vor Männern war der Telamonier Ajas,
ὄφρ' Ἀχιλεὺς μήνιεν· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν, Weil Achilleus zürnte; denn er war tapfrer denn alle;
ἵπποι ϑ', οἳ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεΐωνα. 770 Auch das Gespann, das ihn trug, den untadligen Peleionen.
ἀλλ' ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισιν Aber er, bei den schnellen gebogenen Schiffen des Meeres,
κεῖτ' ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν Ruhete, zürnend im Geist dein Fürsten des Volks Agamemnon,
Ἀτρεΐδῃ· λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης Atreus Sohn; und die Völker am wogenden Strande des Meeres
δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες Freueten sich, mit Scheiben und Jägerspießen zu schleudern,
τόξοισίν ϑ'· ἵπποι δὲ παρ' ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος 775 Und mit Geschoß. Auch standen an jeglichem Wagen die Rosse
λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόϑρεπτόν τε σέλινον Müßig, den Lotos rupfend und sumpfentsprossenen Eppich;
ἕστασαν· ἅρματα δ' εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων Aber die Wagen, umhüllt mit Teppichen, standen den Eignern
ἐν κλισίῃς. οἳ δ' ἀρχὸν ἀρηίφιλον ποϑέοντες In dem Gezelt: sie selber, den streitbaren Führer vermissend,
φοίτων ἔνϑα καὶ ἔνϑα κατὰ στρατὸν οὐδ' ἐμάχοντο. Wandelten hier im Lager und dort, und mieden das Schlachtfeld.
    οἳ δ' ἄρ' ἴσαν, ὡς εἴ τε πυρὶ χϑὼν πᾶσα νέμοιτο· 780     Sie dort zogen einher, wie wenn Glut durchs ganze Gefild' hin
γαῖα δ' ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ Loderte; dumpf aufhallte der Grund, wie dem Gotte der Donner
χωομένῳ, ὅτε τ' ἀμφὶ Τυφωέι γαῖαν ἱμάσσῃ Zeus, wenn des Zürnenden Strahl weitschmetternd das Land des Typhoeus
εἰν Ἀρίμοις, ὅϑι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς· Arima schlägt, wo sie sagen, Typhoeus ruhe gelagert:
ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα Also dort ertönte der Grund von der herkommenden Völker
ἐρχομένων· μάλα δ' ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. 785 Mächtigen Gang; denn in Eile durchzog das Gefilde der Heerzug.
    Τρωσὶν δ' ἄγγελος ἦλϑε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις     Aber den Troern kam die windschnell eilende Iris
πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ· Her vom Ägiserschütterer Zeus mit der traurigen Botschaft.
οἳ δ' ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο ϑύρῃσιν Jene rieten im Rat an Priamos Pforte des Königs,
πάντες ὁμηγερέες, ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. Alle gedrängt miteinander, die Jünglinge so, wie die Greise.
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις· 790 Nahe trat und begann die leichthinschwebende Iris,
εἴσατο δὲ φϑογγὴν υἷι Πριάμοιο Πολίτῃ, Gleich an tönender Stimme des Priamos Sohne Polites,
ὃς Τρώων σκοπὸς ἷζε ποδωκείῃσι πεποιϑὼς Der zur Hut der Troer, den hurtigen Fersen vertrauend,
τύμβῳ ἔπ' ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος, Oben saß auf dem Grabe des grauenden Äsyetes,
δέγμενος ὁππότε ναῦφιν ἀφορμηϑεῖεν Ἀχαιοί· Spähend, sobald vom Gestad herstürzte das Volk der Achaier;
τῷ μιν ἐεισαμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις· 795 Dessen Gestalt nachahmend begann die schwebende Iris:
    »ὦ γέρον, αἰεί τοι μῦϑοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν     Edler Greis, noch immer gefallen dir eitele Reden,
ὥς ποτ' ἐπ' εἰρήνης· πόλεμος δ' ἀλίαστος ὄρωρεν. So wie im Frieden vordem; da der Krieg unermeßlich herannaht!
ἦ μὲν δὴ μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυϑον ἀνδρῶν, Traun, schon oftmals kam ich in blutige Schlachten der Männer;
ἀλλ' οὔ πω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν ὄπωπα· Doch nie hab' ich ein solches, so großes Volk noch gesehen!
λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάϑοισιν 800 Gleich den Blättern des Waldes an Zahl, und dem Sande des Meeres,
ἔρχονται πεδίοιο μαχεσσόμενοι προτὶ ἄστυ. Ziehn sie daher im Gefilde, die Stadt ringsum zu bestürmen!
Ἕκτορ, σοὶ δὲ μάλιστ' ἐπιτέλλομαι ὧδέ γε ῥέξαι· Hektor, du vor allen gehorche nun meiner Ermahnung.
πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι, Viel sind umher in Priamos Stadt der Bundesgenossen,
ἄλλη δ' ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνϑρώπων· Andre von andrer Sprache der weitzerstreueten Menschen.
τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει, 805 Denen gebiete nunmehr ein jeglicher, welchen er vorsteht;
τῶν δ' ἐξηγείσϑω, κοσμησάμενος πολιήτας.« Diese führ' er hinaus, in Ordnungen stellend die Bürger.
    ὣς ἔφαϑ'· Ἕκτωρ δ' οὕ τι ϑεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,     Jene sprach's; und Hektor, der Göttin Wort nicht verkennend,
αἶψα δ' ἔλυσ' ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ' ἐσσεύοντο. Trennte sofort die Versammlung; und alles entflog zu den Waffen.
πᾶσαι δ' ὠίγνυντο πύλαι, ἐκ δ' ἔσσυτο λαός, Ringsum standen geöffnet die Tor', und es stürzte das Kriegsheer,
πεζοί ϑ' ἱππῆές τε· πολὺς δ' ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 810 Streiter zu Fuß und zu Wagen, hinaus mit lautem Getümmel.
    ἔστι δέ τις προπάροιϑε πόλιος αἰπεῖα κολώνη     Draußen liegt vor den Toren der Stadt ein erhabener Hügel,
ἐν πεδίῳ ἀπάνευϑε, περίδρομος ἔνϑα καὶ ἔνϑα, Abgewandt im Gefild', umgehbar hierhin und dorthin.
τὴν ἦ τοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, Diesen pflegt Batieia der Sterblichen Rede zu nennen,
ἀϑάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρϑμοιο Μυρίνης· Aber die Götter das Mal der sprunggeübten Myrine.
ἔνϑα τότε Τρῶές τε διέκριϑεν ἠδ' ἐπίκουροι. 815 Dort nun teilten die Troer in Reihen sich, und die Genossen.
    Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυϑαίολος Ἕκτωρ     Erst den Troern gebot der helmumflatterte Hektor,
Πριαμίδης· ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι Priamos Sohn; ihm folgte das mehreste Volk und das beste,
λαοὶ ϑωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείῃσιν. Wohlgeordnet zur Schlacht, voll Muts die Speere bewegend.
    Δαρδανίων αὖτ' ἦρχεν ἐὺς πάις Ἀγχίσαο     Drauf vor den Dardanern ging Äneias einher, des Anchises
Αἰνείας, τὸν ὑπ' Ἀγχίσῃ τέκε δῖ' Ἀφροδίτη, 820 Starker Sohn, den ihn Aphrodite gebar auf des Idas
Ἴδης ἐν κνημοῖσι ϑεὰ βροτῷ εὐνηϑεῖσα, Waldigen Höhn, die Göttin zum sterblichen Manne gelagert:
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε Nicht er allein; zugleich ihm die beiden Söhn' Antenors,
Ἀρχέλοχός τ' Ἀκάμας τε μάχης ἐὺ εἰδότε πάσης. Akamas und Archilochos beid', allkundig des Streites.
    οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης     Dann die Zeleia bewohnt, am äußersten Hange des Ida,
ἀφνειοί, πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο, 825 Reich an Hab', und trinkend die dunkele Flut des Äsepos,
Τρῶες, τῶν αὖτ' ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς Troisches Stamms: die führte der glänzende Sohn des Lykaon,
Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν. Pandaros, dem den Bogen Apollon selber verliehen.
    οἳ δ' Ἀδρήστειάν τ' εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ     Aber die Adrasteia gebaut, und Apäsos Gemeinfeld,
καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ, Auch Pityeia gebaut, und die Felsenhöhn von Tereia:
τῶν ἦρχ' Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοϑώρηξ 830 Führt' Adrastos daher, und in leinenem Panzer Amphios,
υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων Beide von Merops erzeugt dem Perkosier: welcher vor allen
ᾔδεε μαντοσύνας· οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκεν Fernes Geschick wahrnahm, und nie den Söhnen verstattet,
στείχειν ἐς πόλεμον φϑισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι Einzugehn in den Krieg, den verderblichen; aber sie hörten
πειϑέσϑην, κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος ϑανάτοιο. Nicht sein Wort; denn sie führte des dunkelen Todes Verhängnis.
    οἳ δ' ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο 835     Welche Perkote sodann, und Praktion ringsum bestellet,
καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην, Sestos dann und Abydos gebaut, und die edle Arisbe:
τῶν αὖϑ' Ὑρτακίδης ἦρχ' Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν, Ordnete Hyrtakos Sohn, Held Asios, Männergebieter,
Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν Ἀρίσβηϑεν φέρον ἵπποι Asios, Hyrtakos Sohn, den hergebracht aus Arisbe
αἴϑωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος. Rosse, glänzend und groß, vom heiligen Strom Selleïs.
    Ἱππόϑοος δ' ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων 840     Aber Hippothoos führte der speergewohnten Pelasger
τῶν, οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάεσκον. Stämme daher aus Larissa, dem Land hochscholliger Äcker;
τῶν ἦρχ' Ἱππόϑοός τε Πύλαιός τ' ὄζος Ἄρηος Samt Hippothoos führte des Ares Sprößling Pyläos:
υἷε δύω Λήϑοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο. Beide von Teutamos Sohn, dem pelasgischen Lethos erzeuget.
    αὐτὰρ Θρήικας ἦγ' Ἀκάμας καὶ Πείροος ἥρως,     Aber Akamas führt' und Peiroos Thrakiens Völker,
ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει. 845 Welche der Hellespontos mit reißendem Strome begrenzet.
    Εὔφημος δ' ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων,     Weiter gebot Euphemos kikonischen Lanzenschwingern,
υἱὸς Τροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο. Den Trözenos gezeugt, der gottgeliebte Keade.
    αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους     Nächst ihm führte Pyrächmes päonische Krümmer des Bogens
τηλόϑεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ' Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος, Fern aus Amydon her, von des Axios breitem Gewässer,
Ἀξιοῦ, οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν. 850 Axios, der mit lieblichster Flut die Erde befruchtet.
    Παφλαγόνων δ' ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ     Weiter gebot Paphlagonen Pylämenes, trotziges Herzens,
ἐξ Ἐνετῶν, ὅϑεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων Her aus der Eneter Lande, wo wild aufwachsen die Mäuler:
οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο Die den Kytoros bewohnt, die Sesamos ringsum bestellet,
ἀμφί τε Παρϑένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ' ἔναιον, Und um Parthenios Strom sich gepriesene Häuser gebauet,
Κρῶμνάν τ' Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυϑίνους. 855 Kremna, Ägialos auch, und die felsenhohn Erithynö.
    αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον     Aber Hodios kam und Epistrophos samt Halizonen
τηλόϑεν ἐξ Ἀλύβης, ὅϑεν ἀργύρου ἐστὶ γενέϑλη. Fern aus Alybe her, allwo des Silbers Geburt ist.
    Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής·     Mysern gebot dann Chromis, und Ennomos, kundig der Vögel:
ἀλλ' οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσατο κῆρα μέλαιναν, Aber nicht durch Vögel vermied er das schwarze Verhängnis;
ἀλλ' ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 860 Sondern ihn tilgte die Hand des äakidischen Renners,
ἐν ποταμῷ, ὅϑι περ Τρῶας κεράιζε καὶ ἄλλους. Dort im Strom, wo gemordet noch andere Troer ihm sanken.
    Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ Ἀσκάνιος ϑεοειδὴς     Phorkys sodann und der Held Askanios führten die Phryger
τῆλ' ἐξ Ἀσκανίης· μέμασαν δ' ὑσμῖνι μάχεσϑαι. Fern von Askania her; und sie dürsteten alle nach Feldschlacht.
    Μῄοσιν αὖ Μέσϑλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσϑην     Mesthles ordnete drauf und Antiphos kühne Mäonen,
υἷε Ταλαιμένεος, τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη, 865 Beide Pylämenes Söhn', und der Nymph' im Teiche Gygäa,
οἳ καὶ Μῄονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας. Die auch mäonische Stämme geführt vom Fuße des Tmolos.
    Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων,     Nastes führte die Karen, ein Volk barbarischer Mundart,
οἳ Μίλητον ἔχον Φϑιρῶν τ' ὄρος ἀκριτόφυλλον Welche Miletos umwohnt, und das Waldgebirge der Phteirer,
Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ' αἰπεινὰ κάρηνα. Auch des Mäandros Flut, und Mykalens luftige Scheitel:
τῶν μὲν ἄρ' Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσϑην – 870 Diese führt' Amphimachos her und Nastes zur Feldschlacht,
Νάστης Ἀμφίμαχός τε Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα –, Nastes, der glänzende Held, und Amphimachos, Söhne Nomions;
ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμόνδ' ἴεν ἠύτε κούρη, Er, der mit Golde geschmückt, in die Schlacht einging, wie ein Mädchen.
νήπιος· οὐδέ τί οἱ τό γ' ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεϑρον, Tor! nicht konnte das Gold ihn befrein vom grausen Verderben;
ἀλλ' ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο Sondern ihn tilgte die Hand des äakidischen Renners
ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ' Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων. 875 Dort im Strom; und das Gold trug hin der erhabne Achilleus.
    Σαρπηδὼν δ' ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων     Lykier führte Sarpedon zum Kampf, und der rühmliche Glaukos,
τηλόϑεν ἐκ Λυκίης Ξάνϑου ἄπο δινήεντος. Fern aus Lykia her, von Xanthos wirbelnden Fluten.

 


 


 << zurück weiter >>