Fritz Reuter
Läuschen un Rimels, Neue Folge
Fritz Reuter

 << zurück 

69. Not- und Liebeswerke

Herr Pastor Zahn tau Hogen-Zittel
Hett sin Bedkinner vör sick stahn
Un kümmt denn nu up dat Kapittel,
Wat Not- un Liebeswerke sünd.
»Nu sag mal«, seggt Herr Paster Zahn,
»Nun, sag mir du mal, liebes Kind,
Was Not- und Liebeswerke sind!«
Un wend't sick an lütt Fiken Schachten,
Ut de ehr'n lütten roden Mund
Un ut de Ogen krall un rund
Noch Kinnerspill un Hägen lachten.
»Du weißt es«, seggt de Paster, »wie ich merke;
Was sind wohl Not- und Liebeswerke?
Du gibst gewiß mir d'rauf Bescheid.«
Un Fiken kickt den framen Mann
So recht vertrut unschüllig an.
»Wenn ein den annern frigen deiht.«


 << zurück