Fritz Reuter
Läuschen un Rimels, Neue Folge
Fritz Reuter

 << zurück weiter >> 

14. Wo dat woll taugeiht?

»Wat steihst du dor un kikst du dor
Un kleist di mit de Hand in't Hor?«
Fröggt Jochen Burr Jehann Perdöhlen.
»Je, Brauder!« seggt Jehann, »mi fehlen
An den verfluchten Torf an föftig Saden,
So was dat gistern grad, as ick
Oll Swarten sinen af heww laden.
Dor fehlt an't Dusend ok an föftig Stück.«
»Ih, dat kann jo doch woll passieren.«
»Ih, doran würd 'ck mi ok nich kihren,
Doch Brauder«, seggt Jehann, »süh, wat mi wunnert –
Hei fehlt just ümmer an dat letzte Hunnert.«


 << zurück weiter >>