Homer
Odyssee, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε Fünfter Gesang
Ἠὼς δ' ἐκ λεχέων παρ' ἀγαυοῦ Τιϑωνοῖο Und die rosige Frühe entstieg des edlen Tithonos
ὤρνυϑ', ἵν' ἀϑανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν· Lager, und brachte das Licht den Göttern und sterblichen Menschen.
οἱ δὲ ϑεοὶ ϑῶκόνδε καϑίζανον, ἐν δ' ἄρα τοῖσι Aber die Götter saßen zum Rate versammelt; mit ihnen
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον. Saß der Donnerer Zeus, der alle Dinge beherrschet.
τοῖσι δ' Ἀϑηναίη λέγε κήδεα πόλλ' Ὀδυσῆος 5 Und Athene gedachte der vielen Leiden Odysseus',
μνησαμένη· μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης· Welchen Kalypso hielt, und sprach zu der Götter Versammlung:
    »Ζεῦ πάτερ ἠδ' ἄλλοι μάκαρες ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες,     Vater Zeus, und ihr andern, unsterbliche selige Götter,
μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω Künftig befleißige sich keiner der scepterführenden Herrscher,
σκηπτοῦχος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς, Huldreich, mild und gnädig zu sein, und die Rechte zu schützen;
ἀλλ' αἰεὶ χαλεπός τ' εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι, 10 Sondern er wüte nur stets und frevle mit grausamer Seele!
ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος ϑείοιο Niemand erinnert sich ja des göttergleichen Odysseus
λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ' ὣς ἤπιος ἦεν. Von den Völkern, die er mit Vaterliebe beherrschte!
ἀλλ' ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρ' ἄλγεα πάσχων, Sondern er liegt in der Insel, mit großem Kummer belastet,
νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ In dem Hause der Nymphe Kalypso, die mit Gewalt ihn
ἴσχει· ὁ δ' οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσϑαι· 15 Hält; und wünschet umsonst, die Heimat wiederzusehen:
οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι, Denn es gebricht ihm dort an Ruderschiffen und Männern,
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ' εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. Über den breiten Rücken des Meeres ihn zu geleiten.
νῦν αὖ παῖδ' ἀγαπητὸν ἀποκτεῖναι μεμάασιν Jetzo beschlossen sie gar des einzigen Sohnes Ermordung.
οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ' ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν Wann er zur Heimat kehrt; er forscht nach Kunde vorn Vater
ἐς Πύλον ἠγαϑέην ἠδ' ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.« 20 In der göttlichen Pylos und Lakedämon der großen.
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·     Ihr antwortete drauf der Wolkenversammler Kronion:
»τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. Welche Rede, mein Kind, ist deinen Lippen entflohen?
οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή, Hast du nicht selber den Rat in deinem Herzen ersonnen,
ὧς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλϑών; Daß heimkehrend jenen Odysseus Rache vergelte?
Τηλέμαχον δὲ σὺ πέμψον ἐπισταμένως, δύνασαι γάρ, 25 Aber Telemachos führe mit Sorgfalt, denn du vermagst es:
ὥς κε μάλ' ἀσκηϑὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται, Daß er ohne Gefahr sein heimisches Ufer erreiche,
μνηστῆρες δ' ἐν νηῒ παλιμπετὲς ἀπονέωνται.« Und die Freier im Schiffe vergebens wieder zurückziehn.
    ἦ ῥα, καὶ Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα·     Sprach's, und redete drauf zu seinem Sohne Hermeias:
»Ἑρμεία· σὺ γὰρ αὖτε τά τ' ἄλλα περ ἄγγελός ἐσσι· Hermes, meiner Gebote Verkündiger, melde der Nymphe
νύμφῃ ἐϋπλοκάμῳ εἰπεῖν νημερτέα βουλήν, 30 Mit schönwallenden Locken der Götter heiligen Ratschluß
νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται, Über den leidengeübten Odysseus! Er kehre von dannen
οὔτε ϑεῶν πομπῇ οὔτε ϑνητῶν ἀνϑρώπων· Ohne der Götter Geleit, und ohne der sterblichen Menschen!
ἀλλ' ὅ γ' ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου πήματα πάσχων Einsam, im vielgebundenen Floß, von Schrecken umstürmet,
ἤματι εἰκοστῷ Σχερίην ἐρίβωλον ἵκοιτο, Komm' er am zwanzigsten Tage zu Scherias fruchtbaren Auen,
Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίϑεοι γεγάασιν· 35 In das glückliche Land der götternahen Phäaken!
οἵ κέν μιν περὶ κῆρι ϑεὸν ὣς τιμήσουσι, Diese werden ihn hoch, wie einen Unsterblichen, ehren,
πέμψουσιν δ' ἐν νηΐ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, Und ihn senden im Schiffe zur lieben heimischen Insel,
χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσϑῆτά τε δόντες, Reichlich mit Erz und Golde beschenkt und prächtigen Kleidern,
πόλλ', ὅσ' ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ' Ὀδυσσεύς, Mehr als jemals der Held von Ilion hätte geführet,
εἴ περ ἀπήμων ἦλϑε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν. 40 Wär' er auch ohne Schaden mit seiner Beute gekommen!
ὣς γάρ οἱ μοῖρ' ἐστὶ φίλους τ' ἰδέειν καὶ ἱκέσϑαι Also gebeut ihm das Schicksal, die Freunde wiederzuschauen,
οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.« Und den hohen Palast und seiner Väter Gefilde!
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.     Also sprach Kronion. Der rüstige Argosbesieger
αὐτίκ' ἔπειϑ' ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, Eilte sofort, und band sich unter die Füße die schönen
ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ' ὑγρὴν 45 Goldnen ambrosischen Sohlen, womit er über die Wasser
ἠδ' ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ' ἀνέμοιο. Und das unendliche Land im Hauche des Windes einherschwebt.
εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ' ἀνδρῶν ὄμματα ϑέλγει, Hierauf nahm er den Stab, womit er die Augen der Menschen
ὧν ἐϑέλει, τοὺς δ' αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει· Zuschließt, welcher er will, und wieder vom Schlummer erwecket.
τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς Ἀργεϊφόντης. Diesen hielt er und flog, der tapfere Argosbesieger,
Πιερίην δ' ἐπιβὰς ἐξ αἰϑέρος ἔμπεσε πόντῳ· 50 Stand auf Pieria still, und senkte sich schnell aus dem Äther
σεύατ' ἔπειτ' ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιϑι ἐοικώς, Nieder aufs Meer, und schwebte dann über die Flut, wie die Möwe,
ὅς τε κατὰ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο Die um furchtbare Busen des ungebändigten Meeres
ἰχϑῦς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃ· Fische fängt, und sich oft die flüchtigen Fittiche netzet:
τῷ ἴκελος πολέεσσιν ὀχήσατο κύμασιν Ἑρμῆς. Also beschwerte Hermeias die weithinwallende Fläche.
    ἀλλ' ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφίκετο τηλόϑ' ἐοῦσαν, 55 Als er die ferne Insel Ogygia jetzo erreichte,
ἔνϑ' ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος ἤπειρόνδε Stieg er aus dem Gewässer des dunkeln Meeres ans Ufer,
ἤϊεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη Wandelte fort, bis er kam zur weiten Grotte der Nymphe
ναῖεν ἐϋπλόκαμος· τὴν δ' ἔνδοϑι τέτμεν ἐοῦσαν. Mit schönwallenden Locken, und fand die Nymphe zu Hause.
πῦρ μὲν ἐπ' ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ' ὀδμὴ Vor ihr brannt' auf dem Herd' ein großes Feuer, und fernhin
κέδρου τ' εὐκεάτοιο ϑύου τ' ἀνὰ νῆσον ὀδώδει 60 Wallte der liebliche Duft vom brennenden Holze der Ceder
δαιομένων· ἡ δ' ἔνδον ἀοιδιάουσ' ὀπὶ καλῇ· Und des Citronenbaums. Sie sang mit melodischer Stimme,
ἱστὸν ἐποιχομένη χρυσείῃ κερκίδ' ὕφαινεν. Emsig, ein schönes Gewebe mit goldener Spule zu wirken.
ὕλη δὲ σπέος ἀμφὶ πεφύκει τηλεϑόωσα, Rings um die Grotte wuchs ein Hain voll grünender Bäume,
κλήϑρη τ' αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος. Pappelweiden und Erlen und düftereicher Cypressen.
ἔνϑα δέ τ' ὄρνιϑες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο, 65 Unter dem Laube wohnten die breitgefiederten Vögel,
σκῶπές τ' ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι Eulen und Habichte und breitzüngichte Wasserkrähen,
εἰνάλιαι, τῇσίν τε ϑαλάσσια ἔργα μέμηλεν. Welche die Küste des Meers mit gierigem Blicke bestreifen.
ἡ δ' αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο Um die gewölbete Grotte des Felsens breitet' ein Weinstock
ἡμερὶς ἡβώωσα, τεϑήλει δὲ σταφυλῇσι. Seine scharrenden Ranken, behängt mit purpurnen Trauben.
κρῆναι δ' ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ, 70 Und vier Quellen ergossen ihr silberblinkendes Wasser,
πλησίαι ἀλλήλων τετραμμέναι ἄλλυδις ἄλλη. Eine nahe der andern, und schlängelten hierhin und dorthin.
ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου Wiesen grünten umher, mit Klee bewachsen und Eppich.
ϑήλεον. ἔνϑα κ' ἔπειτα καὶ ἀϑάνατός περ ἐπελϑὼν Selbst ein unsterblicher Gott verweilete, wann er vorbeiging,
ϑηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφϑείη φρεσὶν ᾗσιν. Voll Verwunderung dort, und freute sich herzlich des Anblicks.
    ἔνϑα στὰς ϑηεῖτο διάκτορος Ἀργεϊφόντης. 75 Voll Verwunderung stand der rüstige Argosbesieger;
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ ϑηήσατο ϑυμῷ, Und nachdem er alles in seinem Herzen bewundert,
αὐτίκ' ἄρ' εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυϑεν. οὐδέ μιν ἄντην Ging er eilend hinein in die schöngewölbete Grotte.
ἠγνοίησεν ἰδοῦσα Καλυψώ, δῖα ϑεάων· Ihn erkannte sogleich die hehre Göttin Kalypso:
οὐ γάρ τ' ἀγνῶτες ϑεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται Denn die unsterblichen Götter verkennen nimmer das Antlitz
ἀϑάνατοι, οὐδ' εἴ τις ἀπόπροϑι δώματα ναίει. 80 Eines anderen Gottes, und wohnt' er auch ferne von dannen.
οὐδ' ἄρ' Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν, Aber nicht Odysseus den Herrlichen fand er zu Hause;
ἀλλ' ὅ γ' ἐπ' ἀκτῆς κλαῖε καϑήμενος, ἔνϑα πάρος περ, Weinend saß er am Ufer des Meers. Dort saß er gewöhnlich,
δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι ϑυμὸν ἐρέχϑων Und zerquälte sein Herz mit Weinen und Seufzen und Jammern,
[πόντον ἐπ' ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων]. Und durchschaute mit Tränen die große Wüste des Meeres.
Ἑρμείαν δ' ἐρέεινε Καλυψώ, δῖα ϑεάων, 85 Aber dem Kommenden setzte die hehre Göttin Kalypso
ἐν ϑρόνῳ ἱδρύσασα φαεινῷ σιγαλόεντι· Einen prächtigen Thron von strahlender Arbeit, und fragte:
    »τίπτε μοι, Ἑρμεία χρυσόρραπι, εἰλήλουϑας,     Warum kamst du zu mir, du Gott mit goldenem Stabe,
αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔ τι ϑαμίζεις. Hermes, Geehrter, Geliebter? Denn sonst besuchst du mich niemals.
αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με ϑυμὸς ἄνωγεν, Sage, was du verlangst; ich will es gerne gewähren,
εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν. 90 Steht es in meiner Macht, und sind es mögliche Dinge.
[ἀλλ' ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια ϑείω.]« Aber komm doch näher, daß ich dich gastlich bewirte.
    ὣς ἄρα φωνήσασα ϑεὰ παρέϑηκε τράπεζαν     Also sprach Kalypso, und setzte dem Gott die Tafel
ἀμβροσίης πλήσασα, κέρασσε δὲ νέκταρ ἐρυϑρόν· Voll Ambrosia vor, und mischte rötlichen Nektar.
αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσϑε διάκτορος Ἀργεϊφόντης. Und nun aß er und trank, der rüstige Argosbesieger.
αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε ϑυμὸν ἐδωδῇ, 95 Und nachdem er gegessen, und seine Seele gelabet;
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν· Da begann er und sprach zur hehren Göttin Kalypso:
    »εἰρωτᾷς μ' ἐλϑόντα ϑεὰ ϑεόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι     Fragst du, warum ich komme, du Göttin den Gott? Ich will dir
νημερτέως τὸν μῦϑον ἐνισπήσω· κέλεαι γάρ. Dieses alles genau verkündigen, wie du befiehlest.
Ζεὺς ἐμέ γ' ἠνώγει δεῦρ' ἐλϑέμεν οὐκ ἐϑέλοντα· Zeus gebot mir hieher, ohn' meinen Willen, zu wandern!
τίς δ' ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ 100 Denn wer ginge wohl gern durch dieses salzigen Meeres
ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵ τε ϑεοῖσιν Unermeßliche Flut? Ringsum ist keine der Städte,
ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἐξαίτους ἑκατόμβας. Wo man die Götter mit Opfern und Hekatomben begrüßet!
ἀλλὰ μάλ' οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο Aber kein Himmlischer mag dem wetterleuchtenden Gotte
οὔτε παρεξελϑεῖν ἄλλον ϑεὸν οὔϑ' ἁλιῶσαι. Zeus entgegen sich stellen, noch seinen Willen vereiteln.
φησί τοι ἄνδρα παρεῖναι ὀϊζυρώτατον ἄλλων, 105 Dieser sagt, es weile der Unglückseligste aller
τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἄστυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο Männer bei dir, die Priamos' Stadt neun Jahre bekämpften,
εἰνάετες, δεκάτῳ δὲ πόλιν πέρσαντες ἔβησαν Und am zehnten darauf mit Ilions Beute zur Heimat
οἴκαδ'· ἀτὰρ ἐν νόστῳ Ἀϑηναίην ἀλίτοντο, Kehreten, aber Athene durch Missetaten erzürnten,
ἥ σφιν ἐπῶρσ' ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά. Daß sie die Göttin mit Sturm und hohen Fluten verfolgte.
ἔνϑ' ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφϑιϑεν ἐσϑλοὶ ἑταῖροι, 110 Alle tapfern Gefährten versanken ihm dort in den Abgrund;
τὸν δ' ἄρα δεῦρ' ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε. Aber er selbst kam hier, von Sturm und Woge geschleudert.
τὸν νῦν σ' ἠνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα· Jetzo gebeut dir der Gott, daß du ihn eilig entlassest.
οὐ γάρ οἱ τῇδ' αἶσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσϑαι, Denn ihm ward nicht bestimmt, hier fern von den Seinen zu sterben;
ἀλλ' ἔτι οἱ μοῖρ' ἐστὶ φίλους τ' ἰδέειν καὶ ἱκέσϑαι Sondern sein Schicksal ist, die Freunde wiederzuschauen,
οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.« 115 Und sein prächtiges Haus, und seiner Väter Gefilde.
    ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ Καλυψώ, δῖα ϑεάων,     Als er es sprach, da erschrak die hehre Göttin Kalypso.
καί μιν φωνήσασ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und sie redet' ihn an, und sprach die geflügelten Worte:
    »σχέτλιοί ἐστε, ϑεοί, ζηλήμονες ἔξοχον ἄλλων,     Grausam seid ihr vor allen und neidisches Herzens, o Götter!
οἵ τε ϑεαῖσ' ἀγάασϑε παρ' ἀνδράσιν εὐνάζεσϑαι Jeglicher Göttin verargt ihr die öffentliche Vermählung
ἀμφαδίην, ἤν τίς τε φίλον ποιήσετ' ἀκοίτην. 120 Mit dem sterblichen Manne, den sie zum Gatten erkoren.
ὣς μὲν ὅτ' Ὠρίων' ἕλετο ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, Als den schönen Orion die rosenarmige Eos
τόφρα οἱ ἠγάασϑε ϑεοὶ ῥεῖα ζώοντες, Raubte, da zürnetet ihr so lang', ihr seligen Götter,
ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόϑρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ Bis in Ortygia ihn die goldenthronende Jungfrau
οἷσ' ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν. Artemis plötzlich erregte mit ihrem sanften Geschosse.
ὣς δ' ὁπότ' Ἰασίωνι ἐϋπλόκαμος Δημήτηρ, 125 Als in Jasions Arm die schöngelockte Demeter,
ᾧ ϑυμῷ εἴξασα, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ Ihrem Herzen gehorchend, auf dreimalgeackertem Saatfeld
νειῷ ἔνι τριπόλῳ· οὐδὲ δὴν ἦεν ἄπυστος Seliger Liebe genoß; wie bald erfuhr die Umarmung
Ζεύς, ὅς μιν κατέπεφνε βαλὼν ἀργῆτι κεραυνῷ. Zeus, und erschlug ihn im Zorne mit seinem flammenden Donner!
ὣς δ' αὖ νῦν μοι ἄγασϑε, ϑεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. Also verargt ihr auch mir des sterblichen Mannes Gemeinschaft,
τὸν μὲν ἐγὼν ἐσάωσα περὶ τρόπιος βεβαῶτα 130 Den ich vom Tode gewann, als er auf zertrümmertem Kiele
οἶον, ἐπεί οἱ νῆα ϑοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ Einsam trieb; denn ihm hatte der Gott hochrollender Donner
Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ. Mitten im Meere sein Schiff mit dem dampfenden Strahle zerschmettert.
ἔνϑ' ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφϑιϑεν ἐσϑλοὶ ἑταῖροι, Alle tapfern Gefährten versanken ihm dort in den Abgrund;
τὸν δ' ἄρα δεῦρ' ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε. Aber er selbst kam hier von Sturm und Woge geschleudert.
τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον 135 Freundlich nahm ich ihn auf, und reicht' ihm Nahrung, und sagte
ϑήσειν ἀϑάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα. Ihm Unsterblichkeit zu und nimmerverblühende Jugend.
ἀλλ' ἐπεὶ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο Aber kein Himmlischer mag dem wetterleuchtenden Gotte
οὔτε παρεξελϑεῖν ἄλλον ϑεὸν οὔϑ' ἁλιῶσαι, Zeus entgegen sich stellen, noch seinen Willen vereiteln.
ἐρρέτω, εἴ μιν κεῖνος ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει, Mög' er denn gehn, wo ihn des Herrschers Wille hinwegtreibt,
πόντον ἐπ' ἀτρύγετον. πέμψω δέ μιν οὔ πῃ ἐγώ γε· 140 Über das wilde Meer! Doch senden werd' ich ihn nimmer;
οὐ γάρ μοι πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι, Denn mir gebricht es hier an Ruderschiffen und Männern,
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ' εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. Über den weiten Rücken des Meeres ihn zu geleiten.
αὐτάρ οἱ πρόφρων ὑποϑήσομαι οὐδ' ἐπικεύσω, Aber ich will ihm mit Rat beistehn, und nichts ihm verhehlen;
ὥς κε μάλ' ἀσκηϑὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται.« Daß er ohne Gefahr die Heimat wieder erreiche.
    τὴν δ' αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργεϊφόντης· 145     Ihr antwortete drauf der rüstige Argosbesieger:
»οὕτω νῦν ἀπόπεμπε, Διὸς δ' ἐποπίζεο μῆνιν, Send' ihn also von hinnen, und scheue den großen Kronion,
μή πώς τοι μετόπισϑε κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ.« Daß dich der Zürnende nicht mit schrecklicher Rache verfolge!
    ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κρατὺς Ἀργεϊφόντης·     Also sprach er und ging, der tapfere Argosbesieger.
ἡ δ' ἐπ' Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα πότνια νύμφη Aber Kalypso eilte zum großgesinnten Odysseus,
ἤϊ', ἐπεὶ δὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ἀγγελιάων. 150 Als die heilige Nymphe Kronions Willen vernommen,
τὸν δ' ἄρ' ἐπ' ἀκτῆς εὗρε καϑήμενον· οὐδέ ποτ' ὄσσε Dieser saß am Gestade des Meers, und weinte beständig,
δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν Ach! in Tränen verrann sein süßes Leben, voll Sehnsucht
νόστον ὀδυρομένῳ, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη. Heimzukehren: denn lange nicht mehr gefiel ihm die Nymphe;
ἀλλ' ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ Sondern er ruhte des Nachts in ihrer gewölbeten Grotte
ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι παρ' οὐκ ἐϑέλων ἐϑελούσῃ· 155 Ohne Liebe bei ihr, ihn zwang die liebende Göttin;
ἤματα δ' ἂμ πέτρῃσι καὶ ἠϊόνεσσι καϑίζων Aber des Tages saß er auf Felsen und sandigen Hügeln,
[δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι ϑυμὸν ἐρέχϑων] Und zerquälte sein Herz mit Weinen und Seufzen und Jammern
πόντον ἐπ' ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων. Und durchschaute mit Tränen die große Wüste des Meeres.
ἄγχοῦ δ' ἱσταμένη προσεφώνεε δῖα ϑεάων· Jetzo nahte sich ihm und sprach die herrliche Göttin:
    »κάμμορε, μή μοι ἔτ' ἐνϑάδ' ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν 160     Armer, sei mir nicht immer so traurig, und härme dein Leben
φϑινέτω· ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ' ἀποπέμψω. Hier nicht ab; ich bin ja bereit, dich von mir zu lassen.
ἀλλ' ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῷ Haue zum breiten Floß dir hohe Bäume, verbinde
εὐρεῖαν σχεδίην· ἀτὰρ ἴκρια πῆξαι ἐπ' αὐτῆς Dann die Balken mit Erz, und oben befestige Bretter;
ὑψοῦ, ὥς σε φέρῃσιν ἐπ' ἠεροειδέα πόντον. Daß er über die Wogen des dunkeln Meeres dich trage.
αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυϑρὸν 165 Siehe dann will ich dir Brot und Wasser reichen, und roten
ἐνϑήσω μενοεικέ', ἅ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι, Herzerfreuenden Wein, damit dich der Hunger nicht töte;
εἵματά τ' ἀμφιέσω· πέμψω δέ τοι οὐρον ὄπισϑεν, Dich mit Kleidern umhüllen, und günstige Winde dir senden;
ὥς κε μάλ' ἀσκηϑὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι, Daß du ohne Gefahr die Heimat wieder erreichest,
αἴ κε ϑεοί γ' ἐϑέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, Wenn es die Götter gestatten, des weiten Himmels Bewohner,
οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε.« 170 Welche höher als ich an Weisheit sind und an Stärke.
    ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,     Als sie es sprach, da erschrak der herrliche Dulder Odysseus.
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er redet' sie an, und sprach die geflügelten Worte:
    »ἄλλο τι δὴ σύ, ϑεά, τόδε μήδεαι οὐδέ τι πομπήν,     Wahrlich du denkst ein andres, als mich zu senden, o Göttin,
ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα ϑαλάσσης, Die du mich heißeste im Floße des unermeßlichen Meeres
δεινόν τ' ἀργαλέον τε· τὸ δ' οὐδ' ἐπὶ νῆες ἐῖσαι 175 Furchtbare Flut zu durchfahren, die selbst kein künstlichgebautes
ὠκύποροι περόωσιν, ἀγαλλόμεναι Διὸς οὔρῳ. Rüstiges Schiff durchfährt, vom Winde Gottes erfreuet!
οὐδ' ἂν ἐγώ γ' ἀέκητι σέϑεν σχεδίης ἐπιβαίην, Nimmer besteig' ich den Floß ohn' deinen Willen, o Göttin,
εἰ μή μοι τλαίης γε, ϑεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι Du willfahrest mir denn, mit hohem Schwur zu geloben,
μή τί μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.« Daß du bei dir nichts andres zu meinem Verderben beschließest!
    ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψώ, δῖα ϑεάων, 180     Sprach's, und lächelnd vernahm es die hehre Göttin Kalypso,
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Streichelte ihn mit der Hand, und sprach die freundlichen Worte:
    »ἦ δὴ ἀλιτρός γ' ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,     Wahrlich du bist doch ein Schalk, und unermüdet an Vorsicht:
οἷον δὴ τὸν μῦϑον ἐπεφράσϑης ἀγορεῦσαι. So bedachtsam und schlau ist alles, was du geredet!
ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερϑε Nun mir zeuge die Erde, der weite Himmel dort oben,
καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος 185 Und die stygischen Wasser der Tiefe; welches der größte
ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι ϑεοῖσι, Furchtbarste Eidschwur ist für alle unsterblichen Götter:
μή τί τοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο. Daß ich bei mir nichts anders zu deinem Verderben beschließe!
ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ἅσσ' ἂν ἐμοί περ Sondern ich denke so und rede, wie ich mir selber
αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι· Suchen würde zu raten, wär' ich in gleicher Bedrängnis!
καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ 190 Denn ich denke gewiß nicht ganz unbillig, und trage
ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι σιδήρεος, ἀλλ' ἐλεήμων.« Nicht im Busen ein Herz von Eisen, sondern voll Mitleid!
    ὣς ἄρα φωνήσασ' ἡγήσατο δῖα ϑεάων     Also sprach sie, und ging, die hehre Göttin Kalypso,
καρπαλίμως· ὁ δ' ἔπειτα μετ' ἴχνια βαῖνε ϑεοῖο. Eilend voran, und er folgte den Schritten der wandelnden Göttin.
ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν ϑεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ· Und sie kamen zur Grotte, die Göttin und ihr Geliebter.
καί ῥ' ὁ μὲν ἔνϑα καϑέζετ' ἐπὶ ϑρόνου, ἔνϑεν ἀνέστη 195 Allda setzte der Held auf den Thron sich nieder, auf welchem
Ἑρμείας, νύμφη δ' ἐτίϑει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν, Hermes hatte gesessen. Ihm reichte die heilige Nymphe
ἔσϑειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν· Allerlei Speis' und Trank, was sterbliche Männer genießen;
αὐτὴ δ' ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος ϑείοιο, Setzte sich dann entgegen dem göttergleichen Odysseus,
τῇ δὲ παρ' ἀμβροσίην δμῳαὶ καὶ νέκταρ ἔϑηκαν. Und Ambrosia reichten ihr Dienerinnen und Nektar.
οἱ δ' ἐπ' ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 200 Und sie erhoben die Hände zum leckerbereiteten Mahle.
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, Als sie jetzo ihr Herz mit Trank und Speise gesättigt;
τοῖσ' ἄρα μύϑων ἦρχε Καλυψώ, δῖα ϑεάων· Da begann das Gespräch die hehre Göttin Kalypso:
    »διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ,     Edler Laertiad', erfindungsreicher Odysseus,
οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν Also willst du mich nun so bald verlassen, und wieder
αὐτίκα νῦν ἐϑέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης. 205 In dein geliebtes Vaterland gehn? Nun Glück auf die Reise!
εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσίν, ὅσσα τοι αἶσα Aber wüßte dein Herz, wie viele Leiden das Schicksal
κήδε' ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσϑαι, Dir zu dulden bestimmt, bevor du zur Heimat gelangest;
ἐνϑάδε κ' αὖϑι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις Gerne würdest du bleiben, mit mir die Grotte bewohnen,
ἀϑάνατός τ' εἴης, ἱμειρόμενός περ ἰδέσϑαι Und ein Unsterblicher sein: wie sehr du auch wünschest, die Gattin
σὴν ἄλοχον, τῆς τ' αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα. 210 Wiederzusehn, nach welcher du stets so herzlich dich sehnest!
οὐ μέν ϑην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι, Glauben darf ich doch wohl, daß ich nicht schlechter als sie bin,
οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε Weder an Wuchs noch Bildung! Wie könnten sterbliche Weiber
ϑνητὰς ἀϑανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν.« Mit unsterblichen sich an Gestalt und Schönheit vergleichen?
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·     Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus:
»πότνα ϑεά, μή μοι τόδε χώεο· οἶδα καὶ αὐτὸς 215 Zürne mir darum nicht, ehrwürdige Göttin! Ich weiß es
πάντα μάλ', οὕνεκα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια Selber zu gut, wie sehr der klugen Penelopeia
εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεϑός τ' εἰσάντα ἰδέσϑαι· Reiz vor deiner Gestalt und erhabenen Größe verschwindet;
ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ' ἀϑάνατος καὶ ἀγήρως. Denn sie ist nur sterblich, und dich schmückt ewige Jugend.
ἀλλὰ καὶ ὧς ἐϑέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα Aber ich wünsche dennoch und sehne mich täglich von Herzen,
οἴκαδέ τ' ἐλϑέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσϑαι. 220 Wieder nach Hause zu gehn, und zu schaun den Tag der Zurückkunft.
εἰ δ' αὖ τις ῥαίῃσι ϑεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, Und verfolgt mich ein Gott im dunkeln Meere, so will ich's
τλήσομαι ἐν στήϑεσσιν ἔχων ταλαπενϑέα ϑυμόν· Dulden; mein Herz im Busen ist längst zum Leiden gehärtet!
ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάϑον καὶ πολλὰ μόγησα Denn ich habe schon vieles erlebt, schon vieles erduldet,
κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσϑω.« Schrecken des Meers und des Kriegs: so mag auch dieses geschehen!
    ὣς ἔφατ', ἠέλιος δ' ἄρ' ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλϑεν· 225     Also sprach er, da sank die Sonne, und Dunkel erhob sich.
ἐλϑόντες δ' ἄρα τώ γε μυχῷ σπείους γλαφυροῖο Beide gingen zur Kammer der schöngewölbeten Grotte,
τερπέσϑην φιλότητι, παρ' ἀλλήλοισι μένοντες. Und genossen der Lieb', und ruheten nebeneinander.
    ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,     Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
αὐτίχ' ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕννυτ' Ὀδυσσεύς, Da bekleidete sich Odysseus mit Mantel und Leibrock.
αὐτὴ δ' ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη, 230 Aber die Nymphe zog ihr silberfarbnes Gewand an,
λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ' ἰξυῖ Fein und zierlich gewebt; und schlang um die Hüfte den Gürtel,
καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ' ἐφύπερϑε καλύπτρην. Schön mit Golde gestickt; und schmückte das Haupt mit dem Schleier.
καὶ τότ' Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μήδετο πομπήν· Eilend besorgte sie jetzo die Reise des edlen Odysseus:
δῶκε μέν οἱ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι, Gab ihm die mächtige Axt, von gehärtetem Erze geschmiedet,
χάλκεον, ἀμφοτέρωϑεν ἀκαχμένον· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 235 Unten und oben geschärft, und sicheres Schwunges, und drinnen
στειλειὸν περικαλλὲς ἐλάϊνον, εὖ ἐναρηρός· War ein zierlicher Stiel von Olivenholze befestigt;
δῶκε δ' ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον· ἦρχε δ' ὁδοῖο Gab ihm auch ein geschliffenes Beil, und führet' ihn jetzo
νήσου ἐπ' ἐσχατιήν, ὅϑι δένδρεα μακρὰ πεφύκει, An der Insel Gestade voll hoher schattender Bäume,
κλήϑρη τ' αἴγειρός τ', ἐλάτη τ' ἦν οὐρανομήκης, Pappelweiden und Erlen und wolkenberührender Tannen.
αὖα πάλαι, περίκηλα, τά οἱ πλώοιεν ἐλαφρῶς. 240 Viele waren von Alter verdorrt, und leichter zur Schiffahrt.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ' ὅϑι δένδρεα μακρὰ πεφύκει, Als sie den Ort ihm gezeigt, voll hoher schattender Bäume;
ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα ϑεάων, Kehrte sie heim zur Grotte, die hehre Göttin Kalypso.
αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· ϑοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.     Und er fällte die Bäum', und vollendete hurtig die Arbeit.
εἴκοσι δ' ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ' ἄρα χαλκῷ, Zwanzig stürzt' er in allem, umhaute mit eherner Axt sie,
ξέσσε δ' ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάϑμην ἴϑυνε. 245 Schlichtete sie mit dem Beil, und nach dem Maße der Richtschnur.
τόφρα δ' ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα ϑεάων· Jetzo brachte sie Bohrer, die hehre Göttin Kalypso.
τέτρηνεν δ' ἄρα πάντα καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι, Und er bohrte die Balken, und fügte sie wohl aneinander,
γόμφοισιν δ' ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν. Und verband nun den Floß mit ehernen Nägeln und Klammern.
ὅσσον τίς τ' ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνὴρ Von der Größe, wie etwa ein kluger Meister im Schiffbau
φορτίδος εὐρείης, εὖ εἰδὼς τεκτοσυνάων, 250 Zimmern würde den Boden des breiten geräumigen Lastschiffs,
τόσσον ἐπ' εὐρεῖαν σχεδίην ποιἠσατ' Ὀδυσσεύς. Baute den breiten Floß der erfindungsreiche Odysseus.
ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν ϑαμέσι σταμίνεσσι, Nun umstellt' er ihn dicht mit Pfählen, heftete Bohlen
ποίει· ἀτὰρ μακρῇσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτα. Ringsherum, und schloß das Verdeck mit langen Brettern.
ἐν δ' ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ· Drinnen erhob er den Mast, von der Segelstange durchkreuzet.
πρὸς δ' ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ' ἰϑύνοι. 255 Endlich zimmert' er sich ein Steuer, die Fahrt zu lenken.
φράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι, Beide Seiten des Floßes beschirmt' er mit weidenen Flechten
κύματος εἶλαρ ἔμεν· πολλὴν δ' ἐπεχεύατο ὕλην. Gegen die rollende Flut; und füllte den Boden mit Ballast.
τόφρα δὲ φάρε' ἔνεικε Καλυψώ, δῖα ϑεάων, Jetzo brachte sie Tücher, die hehre Göttin Kalypso,
ἱστία ποιήσασϑαι· ὁ δ' εὖ τεχνήσατο καὶ τά. Segel davon zu schneiden; auch diese bereitet' er künstlich;
ἐν δ' ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ' ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ, 260 Band die Taue des Mastes und segelwendenden Seile;
μοχλοῖσιν δ' ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δίαν. Wälzte darauf mit Hebeln den Floß in die heilige Meersflut.
    τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα·     Jetzt war der vierte Tag, an dem ward alles vollendet.
τῷ δ' ἄρα πέμπτῳ πέμπ' ἀπὸ νήσου δῖα Καλυψώ, Und am fünften entließ ihn die hehre Göttin Kalypso,
εἵματά τ' ἀμφιέσασα ϑυώδεα καὶ λούσασα. Frischgebadet, und angetan mit duftenden Kleidern.
ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔϑηκε ϑεὰ μέλανος οἴνοιο 265 Und sie legt' in den Floß zween Schläuche, voll schwärzliches Weines
τὸν ἕτερον, ἕτερον δ' ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα Einen, und einen großen voll Wasser; und gab ihm zur Zehrung
κωρύκῳ, ἐν δέ οἱ ὄψα τίϑει μενοεικέα πολλά· Einen geflochtenen Korb voll herzerfreuender Speisen;
οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε. Ließ dann leise vor ihm ein laues Lüftchen einherwehn.
γηϑόσυνος δ' οὔρῳ πέτασ' ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς. Freudig spannte der Held im Winde die schwellenden Segel.
αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ ἰϑύνετο τεχνηέντως 270 Und nun setzt' er sich hin ans Ruder, und steuerte künstlich
ἥμενος· οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε Über die Flut. Ihm schloß kein Schlummer die wachsamen Augen,
Πληϊάδας τ' ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην Auf die Pleiaden gerichtet, und auf Bootes, der langsam
Ἄρκτον ϑ', ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν, Untergeht, und den Bären, den andre den Wagen benennen,
ἥ τ' αὐτοῦ στρέφεται καί τ' Ὠρίωνα δοκεύει, Welcher im Kreise sich dreht, den Blick nach Orion gewendet,
οἴη δ' ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο· 275 Und allein von allen sich nimmer im Ocean badet.
τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δῖα ϑεάων, Denn beim Scheiden befahl ihm die hehre Göttin Kalypso,
ποντοπορευέμεναι ἐπ' ἀριστερὰ χειρὸς ἔχοντα. Daß er auf seiner Fahrt ihn immer zur Linken behielte.
ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων, Siebzehn Tage befuhr er die ungeheuren Gewässer.
ὀκτωκαιδεκάτῃ δ' ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα Am achtzehnten erschienen die fernen schattigen Berge
γαίης Φαιήκων, ὅϑι τ' ἄγχιστον πέλεν αὐτῷ· 280 Von dem phäakischen Lande, denn dieses lag ihm am nächsten;
εἴσατο δ' ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ. Dunkel erschienen sie ihm, wie ein Schild, im Nebel des Meeres.
    τὸν δ' ἐξ Αἰϑιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχϑων     Jetzo kam aus dem Lande der Äthiopen Poseidon,
τηλόϑεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν· εἴσατο γάρ οἱ Und erblickte fern von der Solymer Bergen Odysseus,
πόντον ἐπιπλείων. ὁ δ' ἐχώσατο κηρόϑι μᾶλλον, Welcher die Wogen befuhr. Da ergrimmt' er noch stärker im Geiste,
κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν· 285 Schüttelte zürnend sein Haupt, und sprach in der Tiefe des Herzens:
    »ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μετεβούλευσαν ϑεοὶ ἄλλως     Himmel, es haben gewiß die Götter sich über Odysseus
ἀμφ' Ὀδυσῆϊ ἐμεῖο μετ' Αἰϑιόπεσσιν ἐόντος· Anders entschlossen, da ich die Äthiopen besuchte!
καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδόν, ἔνϑα οἱ αἶσα Siehe da naht er sich schon dem phäakischen Lande, dem großen
ἐκφυγέειν μέγα πεῖραρ ὀϊζύος, ἥ μιν ἱκάνει. Heiligen Ziele der Leiden, die ihm das Schicksal bestimmt hat!
ἀλλ' ἔτι μέν μίν φημι ἅδην ἐλάαν κακότητος.« 290 Aber ich meine, er soll mir noch Jammer die Fülle bestehen!
    ὣς εἰπὼν σύναγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον     Also sprach er, versammelte Wolken, und regte das Meer auf,
χερσὶ τρίαιναν ἑλών· πάσας δ' ὀρόϑυνεν ἀέλλας Mit dem erhobenen Dreizack; rief itzt allen Orkanen
παντοίων ἀνέμων, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε Aller Enden zu toben, verhüllt' in dicke Gewölke
γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ' οὐρανόϑεν νύξ. Meer und Erde zugleich; und dem düstern Himmel entsank Nacht.
σὺν δ' εὖρός τε νότος τ' ἔπεσον ζέφυρός τε δυσαὴς 295 Unter sich stürmten der Ost und der Süd und der sausende Westwind,
καὶ βορέης αἰϑρηγενέτης, μέγα κῦμα κυλίνδων. Auch der hellfrierende Nord, und wälzte gewaltige Wogen.
καὶ τότ' Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ, Und dem edlen Odysseus erzitterten Herz und Kniee;
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν· Tiefaufseufzend sprach er zu seiner erhabenen Seele:
    »ὤ μοι ἐγὼ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται;     Weh mir, ich elender Mann! Was werd' ich noch endlich erleben!
δείδω μὴ δὴ πάντα ϑεὰ νημερτέα εἶπεν, 300 Ach ich fürchte, die Göttin hat lauter Wahrheit geweissagt,
ἥ μ' ἔφατ' ἐν πόντῳ, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσϑαι, Die mir im wilden Meere, bevor ich zur Heimat gelangte,
ἄλγε' ἀναπλήσειν· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. Leiden die Fülle verhieß! Da wird nun alles erfüllet!
οἵοισιν νεφέεσσι περιστέφει οὐρανὸν εὐρὺν Ha! wie fürchterlich Zeus den ganzen Himmel in Wolken
Ζεύς, ἐτάραξε δὲ πόντον, ἐπισπέρχουσι δ' ἄελλαι Hüllt, und das Meer aufregt! wie sausen die wütenden Stürme
παντοίων ἀνέμων· νῦν μοι σῶς αἰπὺς ὄλεϑρος. 305 Aller Enden daher! Nun ist mein Verderben entschieden!
τρὶς μάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἳ τότ' ὄλοντο Dreimal selige Griechen und viermal, die ihr in Trojas
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, χάριν Ἀτρεΐδῃσι φέροντες. Weitem Gefilde sankt, der Atreiden Ehre verfechtend!
ὡς δὴ ἐγώ γ' ὄφελον ϑανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν Wär' ich doch auch gestorben, und hätte die traurige Laufbahn
ἤματι τῷ ὅτε μοι πλεῖστοι χαλκήρεα δοῦρα An dem Tage vollendet, als mich, im Getümmel der Troer,
Τρῶες ἐπέρριψαν περὶ Πηλεΐωνι ϑανόντι. 310 Eherne Lanzen umflogen, um unsern erschlagnen Achilleus!
τῶ κ' ἔλαχον κτερέων, καί μευ κλέος ἦγον Ἀχαιοί· Dann wär' ich rühmlich bestattet, dann sängen mein Lob die Achaier!
νῦν δέ με λευγαλέῳ ϑανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.« Aber nun ist mein Los, des schmählichen Todes zu sterben!
    ὣς ἄρα μιν εἰπόντ' ἔλασεν μέγα κῦμα κατ' ἄκρης,     Also sprach er; da schlug die entsetzliche Woge von oben
δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε. Hochherdrohend herab, daß im Wirbel der Floß sich herumriß:
τῆλε δ' ἀπὸ σχεδίης αὐτὸς πέσε, πηδάλιον δὲ 315 Weithin warf ihn der Schwung des erschütterten Floßes, und raubte
ἐκ χειρῶν προέηκε· μέσον δέ οἱ ἱστὸν ἔαξε Ihm aus den Händen das Steu'r; und mit einmal stürzte der Mastbaum
δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλϑοῦσα ϑύελλα· Krachend hinab vor der Wut der fürchterlich sausenden Windsbraut.
τηλοῦ δὲ σπεῖρον καὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντῳ. Weithin flog in die Wogen die Stang' und das flatternde Segel.
τὸν δ' ἄρ' ὑπόβρυχα ϑῆκε πολὺν χρόνον, οὐδὲ δυνάσϑη Lange blieb er untergetaucht, und strebte vergebens,
αἶψα μάλ' ἀνσχεϑέειν μεγάλου ὑπὸ κύματος ὁρμῆς· 320 Unter der ungestüm rollenden Flut sich empor zu schwingen;
εἵματα γάρ ἑ βάρυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ. Denn ihn beschwerten die Kleider, die ihm Kalypso geschenket.
ὀφὲ δὲ δή ῥ' ἀνέδυ, στόματος δ' ἐξέπτυσεν ἅλμην Endlich strebt' er empor, und spie aus dem Munde das bittre
πικρήν, ἥ οἱ πολλὴ ἀπὸ κρατὸς κελάρυζεν. Wasser des Meers, das strömend von seiner Scheitel herabtroff.
ἀλλ' οὐδ' ὧς σχεδίης ἐπελήϑετο, τειρόμενός περ, Dennoch vergaß er des Floßes auch selbst in der schrecklichen Angst nicht,
ἀλλὰ μεϑορμηϑεὶς ἐνὶ κύμασιν ἐλλάβετ' αὐτῆς, 325 Sondern schwung sich ihm nach durch reißende Fluten, ergriff ihn,
ἐν μέσσῃ δὲ καϑῖζε τέλος ϑανάτου ἀλεείνων. Setzte sich wieder hinein, und entfloh dem Todesverhängnis.
τὴν δ' ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνϑα καὶ ἔνϑα. Hiehin und dorthin trieben den Floß die Ströme des Meeres.
ὡς δ' ὅτ' ὀπωρινὸς βορέης φορέῃσιν ἀκάνϑας Also treibt im Herbste der Nord die verdorreten Disteln
ἂμ πεδίον, πυκιναὶ δὲ πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχονται. Durch die Gefilde dahin; sie entfliehn ineinander gekettet:
ὣς τὴν ἂμ πέλαγος ἄνεμοι φέρον ἔνϑα καὶ ἔνϑα· 330 Also trieben durchs Meer ihn die Winde bald hiehin bald dorthin.
ἄλλοτε μέν τε νότος βορέῃ προβάλεσκε φέρεσϑαι, Jetzo stürmte der Süd ihn dem Nordsturm hin zum Verfolgen;
ἄλλοτε δ' αὖτ' εὖρος ζεφύρῳ εἴξασκε διώκειν. Jetzo sandte der Ost ihn dem brausenden Weste zum Spiele.
    τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου ϑυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ,     Aber Leukothea sah ihn, die schöne Tochter des Kadmos,
Λευκοϑέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα, Ino, einst ein Mädchen mit heller melodischer Stimme,
νῦν δ' ἁλὸς ἐν πελάγεσσι ϑεῶν ἐξέμμορε τιμῆς. 335 Nun in den Fluten des Meers der göttlichen Ehre genießend.
ἥ ῥ' Ὀδυσῆ' ἐλέησεν ἀλώμενον, ἄλγε' ἔχοντα· Und sie erbarmete sich des umhergeschleuderten Mannes,
[αἰϑυίῃ δ' εἰκυῖα ποτῇ ἀνεδύσετο λίμνης,] Kam wie ein Wasserhuhn empor aus der Tiefe geflogen,
ἷζε δ' ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπε· Setzte sich ihm auf den Floß, und sprach mit menschlicher Stimme:
    »κάμμορε, τίπτε τοι ὧδε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων     Armer, beleidigtest du den Erderschüttrer Poseidon,
ὠδύσατ' ἐκπάγλως, ὅτι τοι κακὰ πολλὰ φυτεύει; 340 Daß er so schrecklich zürnend dir Jammer auf Jammer bereitet?
οὐ μὲν δή σε καταφϑείσει, μάλα περ μενεαίνων. Doch verderben soll er dich nicht, wie sehr er auch eifre!
ἀλλὰ μάλ' ὧδ' ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν· Tu nur, was ich dir sage; du scheinst mir nicht unverständig.
εἵματα ταῦτ' ἀποδὺς σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσϑαι Ziehe die Kleider aus, und lasse den Floß in dem Sturme
κάλλιπ', ἀτὰρ χείρεσσι νέων ἐπιμαίεο νόστου Treiben; spring in die Flut, und schwimme mit strebenden Händen
γαίης Φαιήκων, ὅϑι τοι μοῖρ' ἐστὶν ἀλύξαι. 345 An der Phäaken Land, allwo dir Rettung bestimmt ist.
τῆ δέ, τόδε κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τανύσσαι Da, umhülle die Brust mit diesem heiligen Schleier,
ἄμβροτον· οὐδέ τί τοι παϑέειν δέος οὐδ' ἀπολέσϑαι. Und verachte getrost die drohenden Schrecken des Todes.
αὐτὰρ ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψεαι ἠπείροιο, Aber sobald du das Ufer mit deinen Händen berührest,
ἂψ ἀπολυσάμενος βαλέειν εἰς οἴνοπα πόντον Löse den Schleier ab, und wirf ihn ferne vom Ufer
πολλὸν ἀπ' ἠπείρου, αὐτὸς δ' ἀπονόσφι τραπέσϑαι.« 350 In das finstere Meer, mit abgewendetem Antlitz.
    ὣς ἄρα φωνήσασα ϑεὰ κρήδεμνον ἔδωκεν,     Also sprach die Göttin, und gab ihm den heiligen Schleier;
αὐτὴ δ' ἂψ ἐς πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα Fuhr dann wieder hinab in die hochaufwallende Woge,
αἰϑυίῃ εἰκυῖα· μέλαν δέ ἑ κῦμ' ἐκάλυψεν. Ähnlich dem Wasserhuhn, und die schwarze Woge verschlang sie.
αὐτὰρ ὁ μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς, Und nun sann er umher, der herrliche Dulder Odysseus;
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν· 355 Tiefaufseufzend sprach er zu seiner erhabenen Seele:
    »ὤ μοι ἐγώ, μή τίς μοι ὑφαίνῃσιν δόλον αὖτε     Weh mir! ich fürchte, mich will der Unsterblichen einer von neuem
ἀϑανάτων, ὅ τέ με σχεδίης ἀποβῆναι ἀνώγει. Hintergehn, der mir vom Floße zu steigen gebietet!
ἀλλὰ μάλ' οὔ πω πείσομ', ἐπεὶ ἑκὰς ὀφϑαλμοῖσι Aber noch will ich ihm nicht gehorchen; denn eben erblickt' ich
γαῖαν ἐγὼν ἰδόμην, ὅϑι μοι φάτο φύξιμον εἶναι. Ferne von hinnen das Land, wo jene mir Rettung gelobte.
ἀλλὰ μάλ' ὧδ' ἕρξω, δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον· 360 Also will ich es machen, denn dieses scheint mir das Beste!
ὄφρ' ἂν μέν κεν δούρατ' ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ, Weil die Balken noch fest in ihren Banden sich halten,
τόφρ' αὐτοῦ μενέω καὶ τλήσομαι ἄλγεα πάσχων· Bleib' ich hier, und erwarte mit duldender Seele mein Schicksal.
αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ κῦμα τινάξῃ, Aber wann mir den Floß die Gewalt des Meeres zertrümmert,
νήξομ', ἐπεὶ οὐ μέν τι πάρα προνοῆσαι ἄμεινον.« Dann will ich schwimmen; ich weiß mir ja doch nicht besser zu raten!
    εἷος ὁ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν, 365     Als er solche Gedanken im zweifelnden Herzen bewegte,
ὦρσε δ' ἐπὶ μέγα κῦμα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, Siehe da sandte Poseidon, der Erdumstürmer, ein hohes
δεινόν τ' ἀργαλέον τε, κατηρεφές, ἤλασε δ' αὐτόν. Steiles schreckliches Wassergebirg'; und es stürzt' auf ihn nieder.
ὡς δ' ἄνεμος ζαὴς ᾔων ϑημῶνα τινάξῃ Und wie der stürmende Wind in die trockene Spreu auf der Tenne
καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ' ἄλλυδις ἄλλῃ, Ungestüm fährt, und im Wirbel sie hiehin und dorthin zerstreuet;
ὣς τῆς δούρατα μακρὰ διεσκέδασ'. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 370 Also zerstreute die Flut ihm die Balken. Aber Odysseus
ἀμφ' ἑνὶ δούρατι βαῖνε, κέληϑ' ὡς ἵππον ἐλαύνων, Schwung sich auf einen, und saß, wie auf dem Rosse der Reiter;
εἵματα δ' ἐξαπέδυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ. Warf die Kleider hinweg, die ihm Kalypso geschenket,
αὐτίκα δὲ κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσεν, Und umhüllte die Brust mit Inos heiligem Schleier.
αὐτὸς δὲ πρηνὴς ἁλὶ κάππεσε, χεῖρε πετάσσας, Vorwärts sprang er hinab in das Meer, die Hände verbreitet,
νηχέμεναι μεμαώς. ἴδε δὲ κρείων ἐνοσίχϑων, 375 Und schwamm eilend dahin. Da sah ihn der starke Poseidon,
κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν· Schüttelte zürnend sein Haupt, und sprach in der Tiefe des Herzens:
    »οὕτω νῦν κακὰ πολλὰ παϑὼν ἀλόω κατὰ πόντον,     So, durchirre mir jetzo, mit Jammer behäuft, die Gewässer,
εἰς ὅ κεν ἀνϑρώποισι διοτρεφέεσσι μιγήῃς. Bis du die Menschen erreichst, die Zeus vor allen beseligt!
ἀλλ' οὐδ' ὧς σε ἔολπα ὀνόσσεσϑαι κακότητος.« Aber ich hoffe, du sollst mir dein Leiden nimmer vergessen!
    ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους, 380     Also sprach er, und trieb die Rosse mit fliegender Mähne,
ἵκετο δ' εἰς Αἰγάς, ὅϑι οἱ κλυτὰ δώματ' ἔασιν. Bis er gern Ägä kam, zu seiner glänzenden Wohnung.
    αὐτὰρ Ἀϑηναίη, κούρη Διός, ἄλλ' ἐνόησεν·     Aber ein Neues ersann Athene, die Tochter Kronions.
ἦ τοι τῶν ἄλλων ἀνέμων κατέδησε κελεύϑους, Eilend fesselte sie den Lauf der übrigen Winde,
παύσασϑαι δ' ἐκέλευσε καὶ εὐνηϑῆναι ἅπαντας· Daß sie alle verstummten, und hin zur Ruhe sich legten;
ὦρσε δ' ἐπὶ κραιπνὸν βορέην, πρὸ δὲ κύματ' ἔαξεν, 385 Und ließ stürmen den Nord, und brach vor ihm die Gewässer:
εἷος ὃ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μιγείη Bis er zu den Phäaken, den ruderliebenden Männern,
διογενὴς Ὀδυσεύς, ϑάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας. Käme, der edle Odysseus, entflohn dem Todesverhängnis.
    ἔνϑα δύω νύκτας δύο τ' ἤματα κύματι πηγῷ     Schon zween Tage trieb er und zwo entsetzliche Nächte
πλάζετο, πολλὰ δέ οἱ κραδίη προτιόσσετ' ὄλεϑρον. In dem Getümmel der Wogen, und ahnete stets sein Verderben.
ἀλλ' ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ' Ἠώς, 390 Als nun die Morgenröte des dritten Tages emporstieg,
καὶ τότ' ἔπειτ' ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη Siehe da ruhte der Wind; von heiterer Bläue des Himmels
ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ' ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν Glänzte die stille See. Und nahe sah er das Ufer,
ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρϑείς. Als er mit forschendem Blick von der steigenden Welle dahinsah.
ὡς δ' ὅτ' ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ     So erfreulich den Kindern des lieben Vaters Genesung
πατρός, ὃς ἐν νούσῳ κεῖται κρατέρ' ἄλγεα πάσχων, 395 Kommt, der lange schon an brennenden Schmerzen der Krankheit
δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ οἱ ἔχραε δαίμων, Niederlag und verging, vom feindlichen Dämon gemartert;
ἀσπάσιον δ' ἄρα τόν γε ϑεοὶ κακότητος ἔλυσαν, Aber ihn heilen nun zu ihrer Freude die Götter:
ὣς Ὀδυσῆ' ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕλη, So erfreulich war ihm der Anblick des Landes und Waldes.
νῆχε δ' ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι. Und er strebte mit Händen und Füßen, das Land zu erreichen.
ἀλλ' ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας, 400 Aber so weit entfernt, wie die Stimme des Rufenden schallet,
καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι ϑαλάσσης· Hört' er ein dumpfes Getöse des Meers, das die Felsen bestürmte,
ῥόχϑει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο Graunvoll donnerte dort an dem schroffen Gestade die hohe
δεινὸν ἐρευγόμενον, εἴλυτο δὲ πάνϑ' ἁλὸς ἄχνῃ· Fürchterlich strudelnde Brandung, und weithin spritzte der Meerschaum.
οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὀχοί, οὐδ' ἐπιωγαί, Keine Buchten empfingen, noch schirmende Reeden, die Schiffe;
ἀλλ' ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε· 405 Sondern trotzende Felsen und Klippen umstarrten das Ufer.
καὶ τότ' Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ, Und dem edlen Odysseus erzitterten Herz und Kniee;
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν· Tiefaufseufzend sprach er zu seiner erhabenen Seele:
    »ὤ μοι, ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσϑαι     Weh mir! nachdem mich Zeus dies Land ohn' alles Vermuten
Ζεύς, καὶ δὴ τόδε λαῖτμα διατμήξας ἐπέρησα, Sehen ließ, und ich jetzo die stürmenden Wasser durchkämpfet;
ἔκβασις οὔ πῃ φαίνεϑ' ἁλὸς πολιοῖο ϑύραζε· 410 Öffnet sich nirgends ein Weg aus dem dunkelwogenden Meere!
ἔκτοσϑεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κῦμα Zackichte Klippen türmen sich hier, umtobt von der Brandung
βέβρυχεν ῥόϑιον, λισσὴ δ' ἀναδέδρομε πέτρη, Brausenden Strudeln, und dort das glatte Felsengestade!
ἀγχιβαϑὴς δὲ ϑάλασσα, καὶ οὔ πως ἔστι πόδεσσι Und das Meer darunter ist tief; man kann es unmöglich
στήμεναι ἀμφοτέροισι καὶ ἐκφυγέειν κακότητα· Mit den Füßen ergründen, um watend ans Land sich zu retten!
μή πώς μ' ἐκβαίνοντα βάλῃ λίϑακι ποτὶ πέτρῃ 415 Wagt' ich durchhin zu gehn, unwiderstehliches Schwunges
κῦμα μέγ' ἁρπάξαν· μελέη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή. Schmetterte mich die rollende Flut an die zackichte Klippe!
εἰ δέ κ' ἔτι προτέρω παρανήξομαι, ἤν που ἐφεύρω Schwimm' ich aber noch weiter herum, abhängiges Ufer
ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε ϑαλάσσης. Irgendwo auszuspähn und sichere Busen des Meeres;
δείδω μή μ' ἐξαῦτις ἀναρπάξασα ϑύελλα Ach dann fürcht' ich, ergreift der Orkan mich von neuem, und schleudert
πόντον ἐπ' ἰχϑυόεντα φέρῃ βαρέα στενάχοντα, 420 Mich Schwerseufzenden weit in das fischdurchwimmelte Weltmeer!
ἠέ τί μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων Oder ein Himmlischer reizt auch ein Ungeheuer des Abgrunds
ἐξ ἁλός, οἷά τε πολλὰ τρέφει κλυτὸς Ἀμφιτρίτη· Wider mich auf, aus den Scharen der furchtbaren Amphitrite!
οἶδα γὰρ ὥς μοι ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος.« Denn ich weiß es, mir zürnt der gewaltige Küstenerschüttrer!
    εἷος ὁ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν,     Als er solche Gedanken im zweifelnden Herzen bewegte,
τόφρα δέ μιν μέγα κῦμα φέρεν τρηχεῖαν ἐπ' ἀκτήν. 425 Warf ihn mit einmal die rollende Wog' an das schroffe Gestade.
ἔνϑα κ' ἀπὸ ῥινοὺς δρύφϑη, σὺν δ' ὀστέ' ἀράχϑη, Jetzo wär' ihm geschunden die Haut, die Gebeine zermalmet,
εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Hätte nicht Pallas Athene zu seiner Seele geredet.
ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἐπεσσύμενος λάβε πέτρης, Eilend umfaßte der Held mit beiden Händen die Klippe,
τῆς ἔχετο στενάχων, εἷος μέγα κῦμα παρῆλϑε. Schmiegte sich keuchend an, bis die rollende Woge vorbei war.
καὶ τὸ μὲν ὣς ὑπάλυξε, παλιρρόϑιον δέ μιν αὖτις 430 Also entging er ihr jetzt. Allein da die Woge zurückkam,
πλῆξεν ἐπεσσύμενον, τηλοῦ δέ μιν ἔμβαλε πόντῳ. Raffte sie ihn mit Gewalt, und schleudert' ihn fern in das Weltmeer.
ὡς δ' ὅτε πουλύποδος ϑαλάμης ἐξελκομένοιο Also wird der Polyp dem festen Lager entrissen;
πρὸς κοτυληδονόφιν πυκιναὶ λάϊγγες ἔχονται, Kiesel hängen und Sand an seinen ästigen Gliedern:
ὣς τοῦ πρὸς πέτρῃσι ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν Also blieb an dem Fels von den angeklammerten Händen
ῥινοὶ ἀπέδρυφϑεν· τὸν δὲ μέγα κῦμ' ἐκάλυψεν. 435 Abgeschunden die Haut; und die rollende Woge verschlang ihn.
ἔνϑα κε δὴ δύστηνος ὑπὲρ μόρον ὤλετ' Ὀδυσσεύς, Jetzo wäre der Dulder auch wider sein Schicksal gestorben,
εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶκε γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Hätt' ihn nicht Pallas Athene mit schnellem Verstande gerüstet.
κύματος ἐξαναδύς, τά τ' ἐρεύγεται ἤπειρόνδε, Aber er schwung sich empor aus dem Schwalle der schäumenden Brandung,
νῆχε παρέξ, ἐς γαῖαν ὁρώμενος, εἴ που ἐφεύροι Schwamm herum, und sah nach dem Land', abhängiges Ufer
ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε ϑαλάσσης. 440 Irgendwo auszuspähn und sichere Busen des Meeres.
ἀλλ' ὅτε δὴ ποταμοῖο κατὰ στόμα καλλιρόοιο Jetzo hatt' er nun endlich die Mündung des herrlichen Stromes
ἷξε νέων, τῇ δή οἱ ἐείσατο χῶρος ἄριστος, Schwimmend erreicht. Hier fand er bequem zum Landen das Ufer,
λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο· Niedrig und felsenleer, und vor denn Winde gesichert.
ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ ϑυμόν· Und er erkannte den strömenden Gott, und betet' im Herzen:
    »κλῦϑι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ' ἱκάνω 445     Höre mich, Herrscher, wer du auch seist, du Sehnlicherflehter!
φεύγων ἐκ πόντοιο Ποσειδάωνος ἐνιπάς. Rette mich aus dem Meer vor denn schrecklichen Grimme Poseidons!
αἰδοῖος μέν τ' ἐστὶ καὶ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν, Heilig sind ja, ach selbst unsterblichen Göttern, die Menschen,
ἀνδρῶν ὅς τις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν Welche von Leiden gedrängt um Hilfe flehen! Ich winde
σόν τε ῥόον σά τε γούναϑ' ἱκάνω πολλὰ μογήσας. Mich vor deinem Strome, vor deinen Knieen, in Jammer!
ἀλλ' ἐλέαιρε, ἄναξ· ἱκέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι.« 450 Herrscher, erbarme dich mein, der deiner Gnade vertrauet!
    ὣς φάϑ', ὁ δ' αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα,     Also sprach er. Da hemmte der Gott die wallenden Fluten,
πρόσϑε δέ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ' ἐσάωσεν Und verbreitete Stille vor ihm, und rettet' ihn freundlich
ἐς ποταμοῦ προχοάς. ὁ δ' ἄρ' ἄμφω γούνατ' ἔκαμψε An das seichte Gestade. Da ließ er die Kniee sinken
χεῖράς τε στιβαράς· ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κῆρ· Und die nervichten Arme; ihn hatten die Wogen entkräftet:
ᾦδεε δὲ χρόα πάντα, ϑάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ 455 Alles war ihm geschwollen, ihm floß das salzige Wasser
ἂν στόμα τε ῥῖνάς ϑ'· ὁ δ' ἄρ' ἄπνευστος καὶ ἄναυδος Häufig aus Nas' und Mund; der Stimme beraubt und des Atems,
κεῖτ' ὀλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν. Sank er in Ohnmacht hin, erstarrt von der schrecklichen Arbeit.
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα ϑυμὸς ἀγέρϑη, Als er zu atmen begann, und sein Geist dem Herzen zurückkam,
καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε ϑεοῖο. Löst' er ab von der Brust den heiligen Schleier der Göttin,
καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸν ἁλιμυρήεντα μεϑῆκεν, 460 Warf ihn eilend zurück in die salzige Welle des Flusses;
ἂψ δ' ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ' ἄρ' Ἰνὼ Und ihn führte die Welle den Strom hinunter, und Ino
δέξατο χερσὶ φίλῃσιν· ὁ δ' ἐκ ποταμοῖο λιασϑεὶς Nahm ihn mit ihren Händen. Nun stieg der Held aus dem Flusse,
σχοίνῳ ὑπεκλίνϑη, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν. Legte sich nieder auf Binsen, und küßte die fruchtbare Erde;
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν· Tiefaufseufzend sprach er zu seiner erhabenen Seele:
    »ὤ μοι ἐγώ, τί πάϑω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται; 465     Weh mir Armen, was leid' ich, was werd' ich noch endlich erleben!
εἰ μέν κ' ἐν ποταμῷ δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω, Wenn ich die greuliche Nacht an diesem Strome verweilte,
μή μ' ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ ϑῆλυς ἐέρση Würde zugleich der starrende Frost und der tauende Nebel
ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ κεκαφηότα ϑυμόν· Mich Entkräfteten, noch Ohnmächtigen, gänzlich vertilgen;
αὔρη δ' ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶϑι πρό. Denn kalt wehet der Wind aus dem Strome vor Sonnenaufgang!
εἰ δέ κεν ἐς κλειτὺν ἀναβὰς καὶ δάσκιον ὕλην 470 Aber klimm' ich hinan zum waldbeschatteten Hügel,
ϑάμνοισ' ἐν πυκινοῖσι καταδράϑω, εἴ με μεϑείη Unter dem dichten Gesträuche zu schlafen, wenn Frost und Ermattung
ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλϑοι, Anders gestatten, daß mich der süße Schlummer befalle:
δείδω μὴ ϑήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι.« Ach dann werd' ich vielleicht den reißenden Tieren zur Beute!
    ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·     Dieser Gedanke schien dem Zweifelnden endlich der beste,
βῆ ῥ' ἴμεν εἰς ὕλην· τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατος εὗρεν 475 Hinzugehn in den Wald, der den weitumschauenden Hügel
ἐν περιφαινομένῳ. δοιοὺς δ' ἄρ' ὑπήλυϑε ϑάμνους Nah am Wasser bewuchs. Hier grüneten, ihn zu umhüllen,
ἐξ ὁμόϑεν πεφυῶτας· ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ' ἐλαίης. Zwei verschlungne Gebüsche, ein wilder und fruchtbarer Ölbaum.
τοὺς μὲν ἄρ' οὔτ' ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων, Nimmer durchstürmte den Ort die Wut naßhauchender Winde,
οὔτε ποτ' ἠέλιος φαέϑων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν, Ihn erleuchtete nimmer mit warmen Strahlen die Sonne,
οὔτ' ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνοὶ 480 Selbst der gießende Regen durchdrang ihn nimmer: so dicht war
ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίς· οὓς ὑπ' Ὀδυσσεὺς Sein Gezweige verwebt. Hier kroch der edle Odysseus
δύσετ'. ἄφαρ δ' εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν Unter, und bettete sich mit seinen Händen ein Lager,
εὐρεῖαν· φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιϑα πολλή, Hoch und breit; denn es deckten so viele Blätter den Boden,
ὅσσον τ' ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσϑαι Daß zween Männer darunter und drei sich hätten geborgen
ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι. 485 Gegen den Wintersturm, auch wann er am schrecklichsten tobte.
τὴν μὲν ἰδὼν γήϑησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς, Freudig sahe das Lager der herrliche Dulder Odysseus,
ἐν δ' ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ' ἐπεχεύατο φύλλων. Legte sich mitten hinein, und häufte die rasselnden Blätter.
ὡς δ' ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ     Also verbirgt den Brand in grauer Asche der Landmann;
ἀγροῦ ἐπ' ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι, Auf entlegenem Felde, von keinem Nachbar umwohnet,
σπέρμα πυρὸς σῴζων, ἵνα μή ποϑεν ἄλλοϑεν αὕοι, 490 Hegt er den Samen des Feuers, um nicht in der Ferne zu zünden:
ὣς Ὀδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο. τῷ δ' ἄρ' Ἀϑήνη Also verbarg sich der Held in den Blättern. Aber Athene
ὕπνον ἐπ' ὄμμασι χεῦ', ἵνα μιν παύσειε τάχιστα Deckt' ihm die Augen mit Schlummer, damit sie der schrecklichen Arbeit
δυσπονέος καμάτοιο, φίλα βλέφαρ' ἀμφικαλύψας. Qualen ihm schneller entnähme, die lieben Wimper verschließend.

 


 


 << zurück weiter >>