Homer
Odyssee, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ Dritter Gesang
Ἠέλιος δ' ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην, Jetzo erhub sich die Sonn' aus ihrem strahlenden Teiche
οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν' ἀϑανάτοισι φαείνοι Auf zum ehernen Himmel, zu leuchten den ewigen Göttern
καὶ ϑνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν· Und den sterblichen Menschen auf lebenschenkender Erde.
οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐϋκτίμενον πτολίεϑρον, Und die Schiffenden kamen zur wohlgebaueten Pylos,
ἷξον· τοὶ δ' ἐπὶ ϑινὶ ϑαλάσσης ἱερὰ ῥέζον, 5 Neleus' Stadt. Dort brachten am Meergestade die Männer
ταύρους παμμέλανας, ἐνοσίχϑονι κυανοχαίτῃ. Schwarze Stiere zum Opfer dem bläulichgelockten Poseidon
ἐννέα δ' ἕδραι ἔσαν, πεντηκόσιοι δ' ἐν ἑκάστῃ Neun war der Bänke Zahl, fünfhundert saßen auf jeder;
εἵατο, καὶ προὔχοντο ἑκάστοϑι ἐννέα ταύρους. Jede von diesen gab neun Stiere. Sie kosteten jetzo
εὖϑ' οἱ σπλάγχνα πάσαντο, ϑεῷ δ' ἐπὶ μηρί' ἔκηαν, Alle der Eingeweide, und brannten dem Gotte die Lenden.
οἱ δ' ἰϑὺς κατάγοντο ἰδ' ἱστία νηὸς ἐΐσης 10 Jene steurten ans Land, und zogen die Segel herunter,
στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ' ὥρμισαν, ἐκ δ' ἔβαν αὐτοί· Banden das gleichgezimmerte Schiff, und stiegen ans Ufer.
ἐκ δ' ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν', ἦρχε δ' Ἀϑήνη. Auch Telemachos stieg aus dem Schiffe, geführt von der Göttin.
τὸν προτέρη προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Ihn erinnerte Zeus' blauäugichte Tochter Athene:
    »Τηλέμαχ', οὐ μέν σε χρὴ ἔτ' αἰδοῦς οὐδ' ἠβαιόν·     Jetzo, Telemachos, brauchst du dich keinesweges zu scheuen!
τοὔνεκα γὰρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύϑηαι 15 Darum bist du die Wogen durchschifft, nach dem Vater zu forschen,
πατρός, ὅπου κύϑε γαῖα καὶ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν. Wo ihn die Erde verbirgt, und welches Schicksal ihn hinnahm.
ἀλλ' ἄγε νῦν ἰϑὺς κίε Νέστορος ἱπποδάμοιο· Auf denn! und gehe gerade zum Rossebändiger Nestor;
εἴδομεν ἥν τινα μῆτιν ἐνὶ στήϑεσσι κέκευϑε. Daß wir sehen, was etwa sein Herz für Rat dir bewahre.
[λίσσεσϑαι δέ μιν αὐτόν, ὅπως νημερτέα εἴπῃ·] Aber du mußt ihm flehn, daß er die Wahrheit verkünde.
ψεῦδος δ' οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστί.« 20 Lügen wird er nicht reden: denn er ist viel zu verständig!
    τὴν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»Μέντορ, πῶς τ' ἄρ' ἴω, πῶς τ' ἂρ προσπτύξομαι αὐτόν; Mentor, wie geh ich doch, und wie begrüß' ich den König?
οὐδέ τί πω μύϑοισι πεπείρημαι πυκινοῖσιν· Unerfahren bin ich in wohlgeordneten Worten;
αἰδὼς δ' αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεσϑαι.« Und ich scheue mich auch, als Jüngling den Greis zu befragen!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· 25     Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene:
»Τηλέμαχ', ἄλλα μὲν αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶ σῇσι νοήσεις, Einiges wird dein Herz dir selber sagen, o Jüngling;
ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποϑήσεται· οὐ γὰρ ὀΐω Anderes wird dir ein Gott eingeben. Ich denke, du bist nicht
οὔ σε ϑεῶν ἀέκητι γενέσϑαι τε τραφέμεν τε.« Ohne waltende Götter geboren oder erzogen.
    ὣς ἄρα φωνήσασ' ἡγήσατο Παλλὰς Ἀϑήνη     Als sie die Worte geredet, da wandelte Pallas Athene
καρπαλίμως· ὁ δ' ἔπειτα μετ' ἴχνια βαῖνε ϑεοῖο. 30 Eilend voran, und er folgte den Schritten der wandelnder Göttin.
ἷξον δ' ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας, Und sie erreichten die Sitze der pylischen Männer, wo Nestor
ἔνϑ' ἄρα Νέστωρ ἧστο σὺν υἱάσιν, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι Saß mit seinen Söhnen, und rings die Freunde zur Mahlzeit
δαῖτ' ἐντυνόμενοι κρέα τ' ὤπτων ἄλλα τ' ἔπειρον. Eilten das Fleisch zu braten, und andres an Spieße zu stecken.
οἱ δ' ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁϑρόοι ἦλϑον ἅπαντες, Als sie die Fremdlinge sahn, da kamen sie alle bei Haufen,
χερσίν τ' ἠσπάζοντο καὶ ἑδριάασϑαι ἄνωγον. 35 Reichten grüßend die Händ', und nötigten beide zum Sitze.
πρῶτος Νεστορίδης Πεισίστρατος ἐγγύϑεν ἐλϑὼν Nestors Sohn vor allen, Peisistratos, nahte sich ihnen,
ἀμφοτέρων ἕλε χεῖρα καὶ ἵδρυσεν παρὰ δαιτὶ Nahm sie beid' an der Hand, und hieß sie sitzen am Mahle,
κώεσιν ἐν μαλακοῖσιν, ἐπὶ ψαμάϑοισ' ἁλίῃσι, Auf dickwollichten Fellen, im Kieselsande des Meeres,
πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ. Seinem Vater zur Seit' und Thrasymedes dem Bruder;
δῶκε δ' ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ' οἶνον ἔχευε 40 Legte vor jeden ein Teil der Eingeweide, und schenkte
χρυσείῳ δέπαϊ· δειδισκόμενος δὲ προσηύδα Wein in den goldenen Becher, und reicht' ihn mit herzlichem Handschlag
Παλλάδ' Ἀϑηναίην, κούρην Διὸς αἰγιόχοιο· Pallas Athenen, der Tochter des wetterleuchtenden Gottes:
»εὔχεο νῦν, ὦ ξεῖνε, Ποσειδάωνι ἄνακτι·     Bete jetzt, o Fremdling, zum Meerbeherrscher Poseidon,
τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἠντήσατε δεῦρο μολόντες. Denn ihr findet uns hier an seinem heiligen Mahle.
αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι, ἣ ϑέμις ἐστί, 45 Hast du, der Sitte gemäß, dein Opfer gebracht und gebetet,
δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτα δέπας μελιηδέος οἴνου Dann gib diesem den Becher mit herzerfreuendem Weine
σπεῖσαι, ἐπεὶ καὶ τοῦτον ὀΐομαι ἀϑανάτοισιν Zum Trankopfer. Er wird doch auch die Unsterblichen gerne
εὔχεσϑαι· πάντες δὲ ϑεῶν χατέουσ' ἄνϑρωποι. Anflehn; denn es bedürfen ja alle Menschen der Götter.
ἀλλὰ νεώτερός ἐστιν, ὁμηλικίη δ' ἐμοὶ αὐτῷ· Aber er ist der Jüngste, mit mir von einerlei Alter;
τοὔνεκα σοὶ προτέρῳ δώσω χρύσειον ἄλεισον.« 50 Darum bring' ich dir zuerst den goldenen Becher.
    ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει δέπας ἡδέος οἴνου·     Also sprach er, und reicht' ihr den Becher voll duftendes Weines.
χαῖρε δ' Ἀϑηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ, Und Athene ward froh des gerechten verständigen Mannes,
οὕνεκα οἷ προτέρῃ δῶκε χρύσειον ἄλεισον· Weil er ihr zuerst den goldenen Becher gereichet;
αὐτίκα δ' εὔχετο πολλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι· Und sie betete viel zum Meerbeherrscher Poseidon:
    »κλῦϑι, Ποσείδαον γαιήοχε, μηδὲ μεγήρῃς 55     Höre mich, Poseidaon, du Erdumgürter! Verwirf nicht
ἡμῖν εὐχομένοισι τελευτῆσαι τάδε ἔργα. Unser frommes Gebet; erfülle, was wir begehren!
Νέστορι μὲν πρώτιστα καὶ υἱάσι κῦδος ὄπαζε, Nestorn kröne vor allen und Nestors Söhne mit Ehre;
αὐτὰρ ἔπειτ' ἄλλοισι δίδου χαρίεσσαν ἀμοιβὴν Und erfreue dann auch die andern Männer von Pylos
σύμπασιν Πυλίοισιν ἀγακλειτῆς ἑκατόμβης. Für ihr herrliches Opfer mit reicher Wiedervergeltung!
δὸς δ' ἔτι Τηλέμαχον καὶ ἐμὲ πρήξαντα νέεσϑαι, 60 Mich und Telemachos laß heimkehren als frohe Vollender
οὕνεκα δεῦρ' ἱκόμεσϑα ϑοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.« Dessen, warum wir hieher im schnellen Schiffe gekommen!
    ὣς ἄρ' ἔπειτ' ἠρᾶτο καὶ αὐτὴ πάντα τελεύτα.     Also betete sie, und erfüllte selber die Bitte,
δῶκε δὲ Τηλεμάχῳ καλὸν δέπας ἀμφικύπελλον· Reichte Telemachos drauf den schönen doppelten Becher.
ὣς δ' αὔτως ἠρᾶτο Ὀδυσσῆος φίλος υἱός. Eben so betete jetzt der geliebte Sohn von Odysseus.
οἱ δ' ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ' ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο, 65 Als sie das Fleisch nun gebraten, und von den Spießen gezogen,
μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ' ἐρικυδέα δαῖτα. Teilten sie's allen umher, und feirten das prächtige Gastmahl.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war;
τοῖσ'ἄρα μύϑων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· Sprach der gerenische Greis, der Rossebändiger Nestor:
    »νῦν δὴ κάλλιόν ἐστι μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσϑαι     Jetzo ziemt es sich besser, die fremden Gäste zu fragen,
ξείνους, οἵ τινές εἰσιν, ἐπεὶ τάρπησαν ἐδωδῆς. 70 Wer sie sei'n, nachdem sie ihr Herz mit Speise gesättigt.
ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόϑεν πλεῖϑ' ὑγρὰ κέλευϑα; Fremdlinge, sagt, wer seid ihr? Von wannen trägt euch die Woge?
ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησϑε Habt ihr wo ein Gewerb', oder schweift ihr ohne Bestimmung
οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ' ἀλόωνται Hin und her auf der See: wie küstenumirrende Räuber,
ψυχὰς παρϑέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες;« Die ihr Leben verachten, um fremden Völkern zu schaden?
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα, 75     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen,
ϑαρσήσας· αὐτὴ γὰρ ἐνὶ φρεσὶ ϑάρσος Ἀϑήνη Ohne Furcht; denn ihm goß Athene Mut in die Seele,
ϑῆχ', ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο, Daß er nach Kundschaft forschte vom langabwesenden Vater,
[ἠδ' ἵνα μιν κλέος ἐσϑλὸν ἐν ἀνϑρώποισιν ἔχῃσιν·] Und sich selber ein gutes Gerücht bei den Menschen erwürbe:
    »ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,     Nestor, Neleus' Sohn, du großer Ruhm der Achaier
εἴρεαι ὁππόϑεν εἰμέν· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω. 80 Fragst, von wannen wir sei'n; ich will dir alles erzählen.
ἡμεῖς ἐξ Ἰϑάκης Ὑπονηΐου εἰλήλουϑμεν· Siehe von Ithaka her am Neïon sind wir gekommen,
πρῆξις δ' ἥδ' ἰδίη, οὐ δήμιος, ἣν ἀγορεύω. Nicht in Geschäften des Volks, im eigenen; dieses vernimm jetzt:
πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρὺ μετέρχομαι, ἤν που ἀκούσω, Meines edlen Vaters verbreiteten Ruhm zu erforschen,
δίου Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ποτέ φασι Reis' ich umher, Odysseus des Leidengeübten, der ehmals,
σὺν σοὶ μαρνάμενον Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξαι. 85 Sagt man, streitend mit dir, die Stadt der Troer zerstört hat.
ἄλλους μὲν γὰρ πάντας, ὅσοι Τρωσὶν πολέμιζον, Von den übrigen allen, die einst vor Ilion kämpften,
πευϑόμεϑ', ἧχι ἕκαστος ἀπώλετο λυγρῷ ὀλέϑρῳ· Hörten wir doch, wie jeder dem grausamen Tode dahinsank;
κείνου δ' αὖ καὶ ὄλεϑρον ἀπευϑέα ϑῆκε Κρονίων. Aber von jenem verbarg sogar das Ende Kronion.
οὐ γάρ τις δύναται σάφα εἰπέμεν ὁππόϑ' ὄλωλεν, Niemand weiß uns den Ort zu nennen, wo er gestorben:
εἴ ϑ' ὅ γ' ἐπ' ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν. 90 Ob er auf festem Lande von feindlichen Männern vertilgt sei,
εἴ τε καὶ ἐν πελάγει μετὰ κύμασιν Ἀμφιτρίτης. Oder im stürmenden Meere von Amphitritens Gewässern.
τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναϑ' ἱκάνομαι, αἴ κ' ἐϑέλῃσϑα Darum fleh ich dir jetzo, die Knie' umfassend, du wollest
κείνου λυγρὸν ὄλεϑρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας Seinen traurigen Tod mir verkündigen; ob du ihn selber
ὀφϑαλμοῖσι τεοῖσιν, ἢ ἄλλου μῦϑον ἄκουσας Ansahst, oder vielleicht von einem irrenden Wandrer
πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ. 95 Ihn erfuhrst: denn ach! zum Leiden gebar ihn die Mutter!
μηδέ τί μ' αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ' ἐλεαίρων, Aber schmeichle mir nicht, aus Schonung oder aus Mitleid;
ἀλλ' εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς. Sondern erzähle mir treulich, was deine Augen gesehen.
λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσϑλὸς Ὀδυσσεύς, Flehend beschwör' ich dich, hat je mein Vater Odysseus
ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε Einen Wunsch dir gewährt mit Worten oder mit Taten,
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅϑι πάσχετε πήματ' Ἀχαιοί· 100 In dem troischen Lande, wo Not euch Achaier umdrängte:
τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.« Daß du, dessen gedenkend, mir jetzo Wahrheit verkündest!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·     Ihm antwortete drauf der Rossebändiger Nestor:
»ὦ φίλ', ἐπεί μ' ἔμνησας ὀϊζύος, ἣν ἐν ἐκείνῳ Lieber weil du mich doch an jene Trübsal erinnerst,
δήμῳ ἀνέτλημεν μένος ἄσχετοι υἷες Ἀχαιῶν, Die wir tapfern Achaier im troischen Lande geduldet;
ἠμὲν ὅσα ξὺν νηυσὶν ἐπ' ἠεροειδέα πόντον 105 Wann wir jetzt mit den Schiffen im dunkelwogenden Meere
πλαζόμενοι κατὰ ληΐδ', ὅπῃ ἄρξειεν Ἀχιλλεύς, Irrten nach Beute umher, wohin Achilleus uns führte;
ἠδ' ὅσα καὶ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος Jetzt um die große Stadt des herrschenden Priamos kämpften:
μαρνάμεϑ'· ἔνϑα δ' ἔπειτα κατέκταϑεν ὅσσοι ἄριστοι· Dort verloren ihr Leben die tapfersten aller Achaier!
ἔνϑα μὲν Αἴας κεῖται ἀρήϊος, ἔνϑα δ' Ἀχιλλεύς, Dort liegt Ajas, ein Held gleich Ares; dort auch Achilleus;
ἔνϑα δὲ Πάτροκλος, ϑεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, 110 Dort sein Freund Patroklos, an Rat den Unsterblichen ähnlich;
ἔνϑα δ' ἐμὸς φίλος υἱός, ἅμα κρατερὸς καὶ ἀταρβής, Dort mein geliebter Sohn Antilochos, tapfer und edel,
Ἀντίλοχος, περὶ μὲν ϑείειν ταχὺς ἠδὲ μαχητής· Rüstig vor allen Achaiern im Lauf, und rüstig im Streite!
ἄλλα τε πόλλ' ἐπὶ τοῖς πάϑομεν κακά· τίς κεν ἐκεῖνα Und wir haben auch sonst noch viele Leiden erduldet!
πάντα γε μυϑήσαιτο καταϑνητῶν ἀνϑρώπων; Welcher sterbliche Mensch vermöchte sie alle zu nennen?
οὐδ' εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων 115 Bliebest du auch fünf Jahr' und sechs nacheinander, und forschtest
ἐξερέοις, ὅσα κεῖϑι πάϑον κακὰ δῖοι Ἀχαιοί· Alle Leiden von mir der edlen Achaier; du würdest
πρίν κεν ἀνιηϑεὶς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκοιο. Überdrüssig vorher in deine Heimat zurückgehn.
εἰνάετες γάρ σφιν κακὰ ῥάπτομεν ἀμφιέποντες Denn neun Jahre hindurch erschöpften wir, ihnen zu schaden,
παντοίοισι δόλοισι, μόγις δ' ἐτέλεσσε Κρονίων. Alle Listen des Kriegs; und kaum vollbracht' es Kronion!
ἔνϑ' οὔ τίς ποτε μῆτιν ὁμοιωϑήμεναι ἄντην 120 Da war keiner im Heere, der sich mit jenem an Klugheit
ἤϑελ', ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος Ὀδυσσεὺς Maß; allübersehend erfand der edle Odysseus
παντοίοισι δόλοισι, πατὴρ τεός, εἰ ἐτεόν γε Alle Listen des Kriegs, dein Vater; woferne du wirklich
κείνου ἔκγονός ἐσσι· σέβας μ' ἔχει εἰσορόωντα. Seines Geschlechtes bist. - Mit Staunen erfüllt mich der Anblick!
ἦ τοι γὰρ μῦϑοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης Auch dein Reden gleichet ihm ganz; man sollte nicht glauben,
ἄνδρα νεώτερον ὧδε ἐοικότα μυϑήσασϑαι. 125 Daß ein jüngerer Mann so gut zu reden verstünde!
ἔνϑ' ἦ τοι εἷος μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς Damals sprachen wir nie, ich und der edle Odysseus,
οὔτε ποτ' εἰν ἀγορῇ δίχ' ἐβάζομεν οὔτ' ἐνὶ βουλῇ, Weder im Rat verschieden, noch in des Volkes Versammlung;
ἀλλ' ἕνα ϑυμὸν ἔχοντε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ Sondern eines Sinns ratschlagten wir beide mit Klugheit
φραζόμεϑ' Ἀργείοισιν ὅπως ὄχ' ἄριστα γένοιτο. Und mit Bedacht, wie am besten das Wohl der Achaier gediehe.
αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν, 130 Als wir die hohe Stadt des Priamos endlich zerstöret,
[βῆμεν δ' ἐν νήεσσι, ϑεὸς δ' ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,] Gingen wir wieder zu Schiff, allein Gott trennte die Griechen.
καὶ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο νόστον Damals beschloß Kronion im Herzen die traurigste Heimfahrt
Ἀργείοισ', ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι Für das argeiische Heer; denn sie waren nicht alle verständig,
πάντες ἔσαν· τῶ σφεων πολέες κακὸν οἶτον ἐπέσπον Noch gerecht; drum traf so viele das Schreckenverhängnis.
μήνιος ἐξ ὀλοῆς γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης, 135 Siehe des mächtigen Zeus' blauäugichte Tochter entzweite,
ἥ τ' ἔριν Ἀτρεΐδῃσι μετ' ἀμφοτέροισιν ἔϑηκε. Zürnender Rache voll, die beiden Söhne von Atreus.
τὼ δὲ καλεσσαμένω ἀγορὴν ἐς πάντας Ἀχαιούς, Diese beriefen das Heer zur allgemeinen Versammlung;
μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐς ἠέλιον καταδύντα, Aber verkehrt, nicht der Ordnung gemäß, da die Sonne sich neigte,
οἱ δ' ἦλϑον οἴνῳ βεβαρηότες υἷες Ἀχαιῶν, Und es kamen, vom Weine berauscht, die Söhne der Griechen.
μῦϑον μυϑείσϑην, τοῦ εἵνεκα λαὸν ἄγειραν. 140 Jetzo trugen sie vor, warum sie die Völker versammelt.
ἔνϑ' ἦ τοι Μενέλαος ἀνώγει πάντας Ἀχαιοὺς Menelaos ermahnte das ganze Heer der Achaier,
νόστου μιμνῄσκεσϑαι ἐπ' εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης· Über den weiten Rücken des Meers nach Hause zu schiffen,
οὐδ' Ἀγαμέμνονι πάμπαν ἑήνδανε· βούλετο γάρ ῥα Aber sein Rat mißfiel Agamemnon gänzlich: er wünschte,
λαὸν ἐρυκακέειν ῥέξαι ϑ' ἱερὰς ἑκατόμβας, Dort das Volk zu behalten, und Hekatomben zu opfern,
ὡς τὸν Ἀϑηναίης δεινὸν χόλον ἐξακέσαιτο, 145 Daß er den schrecklichen Zorn der beleidigten Göttin versöhnte.
νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη, ὃ οὐ πείσεσϑαι ἔμελλεν· Tor! er wußte nicht, daß sein Beginnen umsonst war!
οὐ γάρ τ' αἶψα ϑεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων. Denn nicht schnell ist der Zorn der ewigen Götter zu wandeln.
ὣς τὼ μὲν χαλεποῖσιν ἀμειβομένω ἐπέεσσιν Also standen sie beid', und wechselten heftige Worte;
ἕστασαν· οἱ δ' ἀνόρουσαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ Und es erhuben sich die schöngeharnischten Griechen
ἠχῇ ϑεσπεσίῃ, δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή. 150 Mit unendlichem Lärm, geteilt durch zwiefache Meinung.
νύκτα μὲν ἀέσαμεν χαλεπὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντες Beide ruhten die Nacht, voll schadenbrütendes Grolles;
ἀλλήλοισ'· ἐπὶ γὰρ Ζεὺς ἤρτυε πῆμα κακοῖο· Denn es bereitete Zeus den Achaiern die Strafe des Unfugs.
ἠῶϑεν δ' οἱ μὲν νέας ἕλκομεν εἰς ἅλα δῖαν Frühe zogen wir Hälfte die Schiff' in die heilige Meersflut,
κτήματά τ' ἐντιϑέμεσϑα βαϑυζώνους τε γυναῖκας. Brachten die Güter hinein, und die schöngegürteten Weiber.
ἡμίσεες δ' ἄρα λαοὶ ἐρητύοντο μένοντες 155 Aber die andere Hälfte der Heerschar blieb am Gestade
αὐϑι παρ' Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν· Dort, bei Atreus' Sohn Agamemnon, dem Hirten der Völker.
ἡμίσεες δ' ἀναβάντες ἐλαύνομεν· αἱ δὲ μάλ' ὦκα Wir indes in den Schiffen entruderten eilig von dannen,
ἔπλεον, ἐστόρεσεν δὲ ϑεὸς μεγακήτεα πόντον. Und ein Himmlischer bahnte das ungeheure Gewässer.
ἐς Τένεδον δ' ἐλϑόντες ἐρέξαμεν ἱρὰ ϑεοῖσιν, Als wir gen Tenedos kamen, da opferten alle den Göttern,
οἴκαδε ἱέμενοι· Ζεὺς δ' οὔ πω μήδετο νόστον, 160 Heimverlangend; allein noch hinderte Zeus die Heimfahrt;
σχέτλιος, ὅς ῥ' ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις. Denn der Zürnende sandte von neuem verderbliche Zwietracht.
οἱ μὲν ἀποστρέψαντες ἔβαν νέας ἀμφιελίσσας Einige lenkten zurück die gleichberuderten Schiffe,
ἀμφ' Ὀδυσῆα ἄνακτα δαΐφρονα ποικιλομήτην, Angeführt von dem tapfern erfindungsreichen Odysseus,
αὖτις ἐπ' Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἦρα φέροντες· Daß sie sich Atreus' Sohn' Agamemnon gefällig erwiesen.
αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηυσὶν ἀολλέσιν, αἵ μοι ἕποντο, 165 Aber ich flohe voraus mit dem Schiffsheer, welches mir folgte;
φεῦγον, ἐπεὶ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων. Denn es ahnete mir, daß ein Himmlischer Böses verhängte.
φεῦγε δὲ Τυδέος υἱὸς ἀρήϊος, ὦρσε δ' ἑταίρους. Tydeus' kriegrischer Sohn floh auch, und trieb die Gefährten.
ὀψὲ δὲ δὴ μετὰ νῶϊ κίε ξανϑὸς Μενέλαος, Endlich kam auch zu uns Menelaos der Bräunlichgelockte,
ἐν Λέσβῳ δ' ἔκιχεν δολιχὸν πλόον ὁρμαίνοντας, Als wir in Lesbos noch ratschlagten wegen der Laufbahn:
ἢ καϑύπερϑε Χίοιο νεοίμεϑα παιπαλοέσσης, 170 Ob wir oberhalb der bergichten Chios die Heimfahrt
νήσου ἔπι Ψυρίης, αὐτὴν ἐπ' ἀριστέρ' ἔχοντες, Lenkten auf Psyria zu, und jene zur Linken behielten;
ἦ ὑπένερϑε Χίοιο παρ' ἠνεμόεντα Μίμαντα. Oder unter Chios, am Fuße des stürmischen Mimas.
ᾐτέομεν δὲ ϑεὸν φῆναι τέρας· αὐτὰρ ὅ γ' ἥμιν Und wir baten den Gott, uns ein Zeichen zu geben; und dieser
δεῖξε, καὶ ἠνώγει πέλαγος μέσον εἰς Εὔβοιαν Deutete uns, und befahl, gerade durchs Meer nach Euböa
τέμνειν, ὄφρα τάχιστα ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν. 175 Hinzusteuern, damit wir nur schnell dem Verderben entflöhen.
ὦρτο δ' ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ' ὦκα Jetzo blies ein säuselnder Wind in die Segel der Schiffe;
ἰχϑυόεντα κέλευϑα διέδραμον, ἐς δὲ Γεραιστὸν Und sie durchließen in Eile die Pfade der Fische, und kamen
ἐννύχιαι κατάγοντο· Ποσειδάωνι δὲ ταύρων Nachts vor Geraistos an. Hier brannten wir Poseidaon
πόλλ' ἐπὶ μῆρ' ἔϑεμεν, πέλαγος μέγα μετρήσαντες. Viele Lenden der Stiere zum Dank für die glückliche Meerfahrt.
τέτρατον ἦμαρ ἔην, ὅτ' ἐν Ἄργεϊ νῆας ἐΐσας 180 Jetzt war der vierte Tag, als in Argos mit seinen Genossen
Τυδεΐδεω ἕταροι Διομήδεος ἱπποδάμοιο Landete Tydeus' Sohn, Diomedes der Rossebezähmer.
ἵστασαν· αὐτὰρ ἐγώ γε Πύλονδ' ἔχον, οὐδέ ποτ' ἔσβη Aber ich setzte den Lauf nach Pylos fort, und der Fahrwind
οὖρος, ἐπεὶ δὴ πρῶτα ϑεὸς προέηκεν ἀῆναι. Hörte nicht auf zu wehn, den uns der Himmlische sandte.
ὣς ἦλϑον, φίλε τέκνον, ἀπευϑής, οὐδέ τι οἶδα Also kam ich, mein Sohn, ohn' alle Kundschaft, und weiß nicht,
κείνων, οἵ τ' ἐσάωϑεν Ἀχαιῶν οἵ τ' ἀπόλοντο. 185 Welche von den Achaiern gestorben sind, oder noch leben.
ὅσσα δ' ἐνὶ μεγάροισι καϑήμενος ἡμετέροισι Welche von den Achaiern gestorben sind, oder noch leben.
πεύϑομαι, ἣ ϑέμις ἐστί, δαήσεαι, οὐδέ σε κεύσω. Will ich, wie sich's gebührt, anzeigen, und nichts dir verhehlen.
εὖ μὲν Μυρμιδόνας φάσ' ἐλϑέμεν ἐγχεσιμώρους, Glücklich kamen, wie's heißt, die streitbaren Myrmidonen,
οὓς ἄγ' Ἀχιλλῆος μεγαϑύμου φαίδιμος υἱός, Angeführt von dem trefflichen Sohne des großen Achilleus;
εὖ δὲ Φιλοκτήτην, Ποιάντιον ἀγλαὸν υἱόν. 190 Glücklich auch Philoktetes, der glänzende Sohn des Pöas.
πάντας δ' Ἰδομενεὺς Κρήτην εἰσήγαγ' ἑταίρους, Auch Idomeneus brachte gen Kreta alle Genossen,
οἳ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὔ τιν' ἀπηύρα. Welche dem Krieg' entflohn, und keinen raubte das Meer ihm.
Ἀτρεΐδην δὲ καὶ αὐτοὶ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες, Endlich von des Atreiden Zurückkunft habt ihr Entfernten
ὥς τ' ἦλϑ' ὥς τ' Αἴγισϑος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεϑρον. Selber gehört, wie Ägisthos den traurigsten Tod ihm bereitet.
ἀλλ' ἦ τοι κεῖνος μὲν ἐπισμυγερῶς ἀπέτεισεν. 195 Aber wahrlich er hat ihn mit schrecklicher Rache gebüßet!
ὡς ἀγαϑὸν καὶ παῖδα καταφϑιμένοιο λιπέσϑαι O wie schön, wenn ein Sohn von einem erschlagenen Manne
ἀνδρός, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐτείσατο πατροφονῆα, Nachbleibt! Also hat jener am Meuchelmörder Ägisthos
Αἴγισϑον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα. Rache geübt, der ihm den herrlichen Vater ermordet!
καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ' ὁρόω καλόν τε μέγαν τε, Auch du, Lieber, denn groß und stattlich bist du von Ansehn,
ἄλκιμος ἔσσ', ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.« 200 Halte dich wohl, daß einst die spätesten Enkel dich preisen!
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν, Nestor, Neleus' Sohn, du großer Ruhm der Achaier,
καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτείσατο, καί οἱ Ἀχαιοὶ Schreckliche Rache hat jener geübt, und weit in Achaia
οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδήν. Wird erschallen sein Ruhm, ein Gesang der spätesten Enkel.
αἲ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε ϑεοὶ δύναμιν περιϑεῖεν, 205 O beschieden auch mir so viele Stärke die Götter,
τείσασϑαι μνηστῆρας ὑπερβασίης ἀλεγεινῆς, Daß ich den Übermut der rasenden Freier bestrafte,
οἵ τέ μοι ὑβρίζοντες ἀτάσϑαλα μηχανόωνται. Welche mir immer zum Trotz die schändlichsten Greuel ersinnen!
ἀλλ' οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν ϑεοὶ ὄλβον, Aber versagt ward mir ein solches Glück von den Göttern,
πατρί τ' ἐμῷ καὶ ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.« Meinem Vater und mir! Nun gilt nichts weiter, als dulden!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· 210     Ihm antwortete drauf der Rossebändiger Nestor:
»ὦ φίλ', ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ' ἀνέμνησας καὶ ἔειπες, Lieber, weil du mich doch an jenes erinnerst; man sagt ja,
φασὶ μνηστῆρας σῆς μητέρος εἵνεκα πολλοὺς Daß um deine Mutter ein großer Haufe von Freiern,
ἐν μεγάροισ' ἀέκητι σέϑεν κακὰ μηχανάασϑαι. Dir zum Trotz, im Palaste so viel Unarten beginge.
εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ Sprich, erträgst du das Joch freiwillig, oder verabscheun
ἐχϑαίρουσ' ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι ϑεοῦ ὀμφῇ. 215 Dich die Völker des Landes, gewarnt durch göttlichen Ausspruch?
τίς δ' οἶδ' εἴ κέ ποτέ σφι βίας ἀποτείσεται ἐλϑών, Aber wer weiß, ob jener nicht einst, ein Rächer des Aufruhrs,
ἢ ὅ γε μοῦνος ἐὼν ἢ καὶ σύμπαντες Ἀχαιοί; Kommt, er selber allein, oder auch mit allen Achaiern.
εἰ γάρ σ' ὣς ἐϑέλοι φιλέειν γλαυκῶπις Ἀϑήνη, Liebte sie dich so herzlich, die heilige Pallas Athene,
ὡς τότ' Ὀδυσσῆος περικήδετο κυδαλίμοιο Wie sie einst für Odysseus den Hochberühmten besorgt war,
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅϑι πάσχομεν ἄλγε' Ἀχαιοί· 220 In dem troischen Lande, wo Not uns Achaier umdrängte;
οὐ γάρ πω ἴδον ὧδε ϑεοὺς ἀναφανδὰ φιλεῦντας, (Niemals sah ich so klar die Zeichen göttlicher Obhut,
ὡς κείνῳ ἀναφανδὰ παρίστατο Παλλὰς Ἀϑήνη· Als sich Pallas Athene für ihren Geliebten erklärte!)
εἴ σ' οὕτως ἐϑέλοι φιλέειν κήδοιτό τε ϑυμῷ, Liebte sie dich so herzlich, und waltete deiner so sorgsam:
τῶ κέν τις κείνων γε καὶ ἐκλελάϑοιτο γάμοιο.« Mancher von jenen vergäße der hochzeitlichen Gedanken!
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 225     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»ὦ γέρον, οὔ πω τοῦτο ἔπος τελέεσϑαι ὀΐω· Edler Greis, dies Wort wird schwerlich jemals vollendet;
λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ' ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε Denn du sagtest zu viel! Erstaunen muß ich! O nimmer
ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ', οὐδ' εἰ ϑεοὶ ὣς ἐϑέλοιεν.« Würde die Hoffnung erfüllt, wenn auch die Götter es wollten!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη·     Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene:
»Τηλέμαχε, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. 230 Welche Rede, o Jüngling, ist deinen Lippen entflohen?
ῥεῖα ϑεός γ' ἐϑέλων καὶ τηλόϑεν ἄνδρα σαώσαι. Leicht bringt Gott, wenn er will, auch Fernverirrte zur Ruhe!
βουλοίμην δ' ἂν ἐγώ γε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας Und ich möchte doch lieber nach vielem Jammer und Elend
οἴκαδέ τ' ἐλϑέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσϑαι, Spät zur Heimat kehren und schaun den Tag der Zurückkunft,
ἢ ἐλϑὼν ἀπολέσϑαι ἐφέστιος, ὡς Ἀγαμέμνων Als heimkehrend sterben am eigenen Herde, wie jener
ὤλεϑ' ὑπ' Αἰγίσϑοιο δόλῳ καὶ ἧς ἀλόχοιο. 235 Durch Ägisthos' Verrat und seines Weibes dahinsank.
ἀλλ' ἦ τοι ϑάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ ϑεοί περ Nur das gemeine Los des Todes können die Götter
καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ Selbst nicht wenden, auch nicht von ihrem Geliebten, wenn jetzo
μοῖρ' ὀλοὴ καϑέλῃσι τανηλεγέος ϑανάτοιο.« Ihn die finstere Stunde mit Todesschlummer umschattet.
    τὴν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»Μέντορ, μηκέτι ταῦτα λεγώμεϑα κηδόμενοί περ· 240 Mentor, rede nicht weiter davon, wie sehr wir auch trauren!
κείνῳ δ' οὐκέτι νόστος ἐτήτυμος, ἀλλά οἱ ἤδη Jener wird nimmermehr heimkehren; sondern es weihten
φράσσαντ' ἀϑάνατοι ϑάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν. Ihn die Unsterblichen längst dem schwarzen Todesverhängnis.
νῦν δ' ἐϑέλω ἔπος ἄλλο μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσϑαι Jetzo will ich Nestorn um etwas anderes fragen,
Νέστορ', ἐπεὶ περίοιδε δίκας ἠδὲ φρόνιν ἄλλων· Ihn, der vor allen Menschen Gerechtigkeit kennet und Weisheit.
τρὶς γὰρ δή μίν φασιν ἀνάξασϑαι γένε' ἀνδρῶν. 245 Denn man saget, er hat drei Menschenalter beherrschet;
ὥς τέ μοι ἀϑάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασϑαι. Darum scheinet er mir ein Bild der unsterblichen Götter.
ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, σὺ δ' ἀληϑὲς ἐνίσπες· Nestor, Neleus' Sohn, verkünde mir lautere Wahrheit!
πῶς ἔϑαν' Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων; Wie starb Atreus' Sohn, der große Held Agamemnon?
ποῦ Μενέλαος ἔην; τίνα δ' αὐτῷ μήσατ' ὄλεϑρον Wo war denn Menelaos? Und welchen listigen Anschlag
Αἴγισϑος δολόμητις, ἐπεὶ κτάνε πολλὸν ἀρείω; 250 Fand der Meuchler Ägisthos, den stärkeren Mann zu ermorden?
ἦ οὐκ Ἄργεος ἦεν Ἀχαιϊκοῦ, ἀλλά πῃ ἄλλῃ War er etwa noch nicht im achaiischen Argos, und irrte
πλάζετ' ἐπ' ἀνϑρώπους, ὁ δέ ϑαρσήσας κατέπεφνε;« Unter den Menschen umher, daß der sich des Mordes erkühnte?
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·     Ihm antwortete drauf der Rossebändiger Nestor:
»τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληϑέα πάντ' ἀγορεύσω. Gerne will ich, mein Sohn, dir lautere Wahrheit verkünden.
ἦ τοι μὲν τόδε καὐτὸς ὀΐεαι, ὥς κεν ἐτύχϑη, 255 Siehe, du kannst es dir leicht vorstellen, wie es geschehn ist.
εἰ ζώοντ' Αἴγισϑον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτετμεν Hätt' er Ägisthos noch lebendig im Hause gefunden,
Ἀτρεΐδης Τροίηϑεν ἰών, ξανϑὸς Μενέλαος· Als er von Ilion kehrte, der Held Menelaos Atreides:
τῶ κέ οἱ οὐδὲ ϑανόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν, Niemand hätte den Toten mit lockerer Erde beschüttet;
ἀλλ' ἄρα τόν γε κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν Sondern ihn hätten die Hund' und die Vögel des Himmels gefressen,
κείμενον ἐν πεδίῳ ἑκὰς ἄστεος, οὐδὲ κέ τίς μιν 260 Liegend fern von der Stadt auf wüstem Gefild', und es hätte
κλαῦσεν Ἀχαιϊάδων· μάλα γὰρ μέγα μήσατο ἔργον. Keine Achaierin ihn, den Hochverräter! beweinet.
ἡμεῖς μὲν γὰρ κεῖϑι πολέας τελέοντες ἀέϑλους Während wir andern dort viel blutige Schlachten bestanden,
ἥμεϑ'· ὁ δ' εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο Saß er ruhig im Winkel der rossenährenden Argos,
πόλλ' Ἀγαμεμνονέην ἄλοχον ϑέλγεσκεν ἔπεσσιν. Und liebkoste dem Weib' Agamemnons mit süßem Geschwätze.
ἡ δ' ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές, 265 Anfangs hörte sie zwar den argen Verführer mit Abscheu,
δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ' ἀγαϑῇσι· Klytämnestra die Edle; denn sie war gut und verständig.
πὰρ δ' ἄρ' ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ' ἐπέτελλεν Auch war ein Sänger bei ihr, dem Agamemnon besonders,
Ἀτρεΐδης Τροίηνδε κιὼν εἴρυσϑαι ἄκοιτιν. Als er gen Ilion fuhr, sein Weib zu bewahren vertraute.
ἀλλ' ὅτε δή μιν μοῖρα ϑεῶν ἐπέδησε δαμῆναι, Aber da sie die Götter in ihr Verderben bestrickten,
δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην 270 Führt' Ägisthos den Sänger auf eine verwilderte Insel,
κάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσϑαι, Wo er ihn zur Beute dem Raubgevögel zurückließ;
τὴν δ' ἐϑέλων ἐϑέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε. Führte dann liebend das liebende Weib zu seinem Palaste;
πολλὰ δὲ μηρί' ἔκηε ϑεῶν ἱεροῖσ' ἐπὶ βωμοῖς, Opferte Rinder und Schaf' auf der Götter geweihten Altären,
πολλὰ δ' ἀγάλματ' ἀνῆψεν, ὑφάσματά τε χρυσόν τε, Und behängte die Tempel mit Gold und feinem Gewebe,
ἐκτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔ ποτε ἔλπετο ϑυμῷ. 275 Weil er das große Werk, das unverhoffte, vollendet.
ἡμεῖς μὲν γὰρ ἅμα πλέομεν Τροίηϑεν ἰόντες, Jetzo segelten wir zugleich von Ilions Küste,
Ἀτρεΐδης καὶ ἐγώ, φίλα εἰδότες ἀλλήλοισιν· Menelaos und ich, vereint durch innige Freundschaft.
ἀλλ' ὅτε Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεϑ', ἄκρον Ἀϑηνέων, Aber am attischen Ufer, bei Sunions heiliger Spitze,
ἔνϑα κυβερνήτην Μενελάου Φοῖβος Ἀπόλλων Siehe da ward der Pilot des menelaïschen Schiffes
οἷσ' ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνε, 280 Von den sanften Geschossen Apollons plötzlich getötet,
πηδάλιον μετὰ χερσὶ ϑεούσης νηὸς ἔχοντα, Haltend in seinen Händen das Steuer des laufenden Schiffes:
Φρόντιν Ὀνητορίδην, ὃς ἐκαίνυτο φῦλ' ἀνϑρώπων Phrontis, Onetors Sohn, der vor allen Erdebewohnern
νῆα κυβερνῆσαι, ὁπότε σπέρχοιεν ἄελλαι. Durch der Orkane Tumult ein Schiff zu lenken berühmt war.
ὣς ὁ μὲν ἔνϑα κατέσχετ', ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο, Also ward Menelaos, wie sehr er auch eilte, verzögert,
ὄφρ' ἕταρον ϑάπτοι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσειεν. 285 Um den Freund zu begraben, und Totengeschenke zu opfern.
ἀλλ' ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἰὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον Aber da nun auch jener, die dunkeln Wogen durchsegelnd,
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι Μαλειάων ὄρος αἰπὺ Seine gerüsteten Schiffe zum hohen Gebirge Maleia
ἷξε ϑέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς Hatte geführt; da verhängte der Gott weithallender Donner
ἐφράσατο, λιγέων δ' ἀνέμων ἐπ' ἀϋτμένα χεῦε Ihm die traurigste Fahrt, sandt' ihm lautbrausende Stürme,
κύματά τε τροφόεντα πελώρια, ἶσα ὄρεσσιν. 290 Und hoch wogten, wie Berge, die ungeheuren Gewässer.
ἔνϑα διατμήξας τὰς μὲν Κρήτῃ ἐπέλασσεν, Plötzlich zerstreut' er die Schiffe; die meisten verschlug er gen Kreta,
ἧχι Κύδωνες ἔναιον Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεϑρα. Wo der Kydonen Volk des Jardanos Ufer umwohnet.
ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη An der gordynischen Grenz', im dunkelwogenden Meere,
ἐσχατιῇ Γόρτυνος ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ· Türmt sich ein glatter Fels den dringenden Fluten entgegen,
ἔνϑα νότος μέγα κῦμα ποτὶ σκαιὸν ῥίον ὠϑεῖ, 295 Die der gewaltige Süd an das linke Gebirge vor Phästos
ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίϑος μέγα κῦμ' ἀποέργει. Stürmt; und der kleine Fels hemmt große brandende Fluten.
αἱ μὲν ἄρ' ἔνϑ' ἦλϑον, σπουδῇ δ' ἤλυξαν ὄλεϑρον Dorthin kamen die meisten; und kaum entflohn dem Verderben
ἄνδρες, ἀτὰρ νῆάς γε ποτὶ σπιλάδεσσιν ἔαξαν Noch die Männer, die Schiffe zerschlug an den Klippen die Brandung.
κύματ'· ἀτὰρ τὰς πέντε νέας κυανοπρωείρους Aber die übrigen fünfe der blaugeschnäbelten Schiffe
Αἰγύπτῳ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ. 300 Wurden von Sturm und Woge zum Strom Ägyptos getrieben.
ὣς ὁ μὲν ἔνϑα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων Allda fuhr Menelaos bei unverständlichen Völkern
ἠλᾶτο ξὺν νηυσὶ κατ' ἀλλοϑρόους ἀνϑρώπους· Mit den Schiffen umher, viel Gold und Schätze gewinnend.
τόφρα δὲ ταῦτ' Αἴγισϑος ἐμήσατο οἴκοϑι λυγρά, Unterdessen verübte zu Haus Ägisthos die Schandtat,
κτείνας Ἀτρεΐδην, δέδμητο δὲ λαὸς ὑπ' αὐτῷ. Bracht' Agamemnon um, und zwang das Volk zum Gehorsam.
ἑπτάετες δ' ἤνασσε πολυχρύσοιο Μυκήνης, 305 Sieben Jahre beherrscht' er die schätzereiche Mykene.
τῷ δέ οἱ ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυϑε δῖος Ὀρέστης Aber im achten kam zum Verderben der edle Orestes
ἂψ ἀπ' Ἀϑηνάων, κατὰ δ' ἔκτανε πατροφονῆα, Von Athenä zurück, und nahm von dem Meuchler Ägisthos
[Αἴγισϑον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.] Blutige Rache, der ihm den herrlichen Vater ermordet;
ἦ τοι ὁ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον Ἀργείοισι Brachte dann mit dein Volk ein Opfer bei dem Begräbnis
μητρός τε στυγερῆς καὶ ἀνάλκιδος Αἰγίσϑοιο· 310 Seiner abscheulichen Mutter und ihres feigen Ägisthos.
αὐτῆμαρ δέ οἱ ἦλϑε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, Eben den Tag kam auch der Rufer im Streit Menelaos,
πολλὰ κτήματ' ἄγων, ὅσα οἱ νέες ἄχϑος ἄειραν. Mit unendlichen Schätzen, so viel die Schiffe nur trugen.
καὶ σύ, φίλος, μὴ δηϑὰ δόμων ἄπο τῆλ' ἀλάλησο, Auch du, Lieber, irre nicht lange fern von der Heimat,
κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ' ἐν σοῖσι δόμοισιν Da du alle dein Gut und so unbändige Männer
οὕτω ὑπερφιάλους, μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι 315 In dem Palaste verließest: damit sie nicht alles verschlingen,
κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλϑῃς. Deine Güter sich teilend, und fruchtlos ende die Reise!
ἀλλ' ἐς μὲν Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα Aber ich rate dir doch, zu Atreus' Sohn Menelaos
ἐλϑεῖν· κεῖνος γὰρ νέον ἄλλοϑεν εἰλήλουϑεν, Hinzugehn, der neulich aus fernen Landen zurückkam,
ἐκ τῶν ἀνϑρώπων, ὅϑεν οὐκ ἔλποιτό γε ϑυμῷ Von entlegenen Völkern, woher kein Sterblicher jemals
ἐλϑέμεν, ὅν τινα πρῶτον ἀποσφήλωσιν ἄελλαι 320 Hoffen dürfte zu kommen, den Sturm und Woge so weithin
ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ὅϑεν τέ περ οὐδ' οἰωνοὶ Über das Meer verschlugen, woher auch selbst nicht die Vögel
αὐτόετες οἰχνεῦσιν, ἐπεὶ μέγα τε δεινόν τε. Fliegen können im Jahre: so furchtbar und weit ist die Reise!
ἀλλ' ἴϑι νῦν σὺν νηΐ τε σῇ καὶ σοῖσ' ἑτάροισιν· Eil' und gehe sogleich im Schiffe mit deinen Gefährten!
εἰ δ' ἐϑέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι, Oder willst du zu Lande, so fodere Wagen und Rosse,
πὰρ δέ τοι υἷες ἐμοί, οἵ τοι πομπῆες ἔσονται 325 Meine Söhne dazu: sie werden dich sicher gen Sparta
ἐς Λακεδαίμονα δῖαν, ὅϑι ξανϑὸς Μενέλαος. Führen, der prächtigen Stadt Menelaos' des Bräunlichgelockten.
λίσσεσϑαι δέ μιν αὐτός, ἵνα νημερτὲς ἐνίσπῃ· Aber du mußt ihm flehn, daß er die Wahrheit verkünde.
ψεῦδος δ' οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν.« Lügen wird er nicht reden; denn er ist viel zu verständig!
    ὣς ἔφατ', ἠέλιος δ' ἄρ' ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλϑε.     Also sprach er. Da sank die Sonn', und Dunkel erhob sich.
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· 330 Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene:
»ὦ γέρον, ἦ τοι ταῦτα κατὰ μοῖραν κατέλεξας·     Wahrlich, o Greis, du hast mit vieler Weisheit geredet.
ἀλλ' ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράασϑε δὲ οἶνον, Aber schneidet jetzo die Zungen, und mischet des Weines,
ὄφρα Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοισ' ἀϑανάτοισι Daß wir Poseidaon und allen unsterblichen Göttern
σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεϑα· τοῖο γὰρ ὥρη. Opfern, und schlafen gehn; die Stunde gebeut uns zu ruhen;
ἤδη γὰρ φάος οἴχεϑ' ὑπὸ ζόφον, οὐδὲ ἔοικε 335 Denn schon sinket das Licht in Dämmerung. Länger geziemt sich's
δηϑὰ ϑεῶν ἐν δαιτὶ ϑαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσϑαι« Nicht, am Mahle der Götter zu sitzen, sondern zu gehen.
    ἦ ῥα Διὸς ϑυγάτηρ, οἱ δ' ἔκλυον αὐδησάσης·     Also die Tochter Zeus', und jene gehorchten der Rede.
τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. Herolde gossen ihnen das Wasser über die Hände;
κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, Jünglinge füllten die Kelche bis oben mit dem Getränke,
νώμησαν δ' ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσι· 340 Teilten dann rechts herum die vollgegossenen Becher.
γλώσσας δ' ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ' ἐπέλειβον. Und sie verbrannten die Zungen, und opferten stehend des Weines.
αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον ϑ' ὅσον ἤϑελε ϑυμός, Als sie ihr Opfer vollbracht, und nach Verlangen getrunken,
δὴ τότ' Ἀϑηναίη καὶ Τηλέμαχος ϑεοειδὴς Machte Athene sich auf und Telemachos, göttlich von Bildung,
ἄμφω ἱέσϑην κοίλην ἐπὶ νῆα νέεσϑαι· Wieder von dannen zu gehn zu ihrem geräumigen Schiffe.
Νέστωρ αὖ κατέρυκε καϑαπτόμενος ἐπέεσσι· 345 Aber Nestor verbot es mit diesen strafenden Worten:
    »Ζεὺς τό γ' ἀλεξήσειε καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι,     Zeus verhüte doch dieses und alle unsterblichen Götter,
ὡς ὑμεῖς παρ' ἐμεῖο ϑοὴν ἐπὶ νῆα κίοιτε Daß ihr jetzo von mir zum schnellen Schiffe hinabgeht,
ὥς τέ τευ ἢ παρὰ πάμπαν ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ, Gleich als wär' ich ein Mann in Lumpen, oder ein Bettler,
ᾧ οὔ τι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ' ἐνὶ οἴκῳ, Der nicht viele Mäntel und weiche Decken besäße,
οὔτ' αὐτῷ μαλακῶς οὔτε ξείνοισιν ἐνεύδειν. 350 Für sich selber zum Lager, und für besuchende Freunde!
αὐτὰρ ἐμοὶ πάρα μὲν χλαῖναι καὶ ῥήγεα καλά. Aber ich habe genug der Mäntel und prächtigen Decken!
οὔ ϑην δὴ τοῦδ' ἀνδρὸς Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς Wahrlich nimmer gestatt' ich des großen Mannes Odysseus'
νηὸς ἐπ' ἰκριόφιν καταλέξεται, ὄφρ' ἂν ἐγώ γε Sohne, auf dem Verdeck des Schiffes zu ruhen, so lang' ich
ζώω, ἔπειτα δὲ παῖδες ἐνὶ μεγάροισι λίπωνται Lebe! Und dann auch werden noch Kinder bleiben im Hause,
ξείνους ξεινίζειν, ὅς τίς κ' ἐμὰ δώμαϑ' ἳκηται.« 355 Einen Gast zu bewirten, der meine Wohnung besuchet!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη·     Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene:
»εὖ δὴ ταῦτά γ' ἔφησϑα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικε Edler Greis, du hast sehr wohl geredet, und gerne
Τηλέμαχον πείϑεσϑαι, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω. Wird Telemachos dir gehorchen, denn es gebührt sich!
ἀλλ' οὗτος μὲν νῦν σοι ἅμ' ἕψεται, ὄφρα κεν εὕδῃ Dieser gehe denn jetzo mit dir zu deinem Palaste,
σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ἐγὼ δ' ἐπὶ νῆα μέλαιναν 360 Dort zu ruhn. Allein ich muß zum schwärzlichen Schiffe
εἶμ', ἵνα ϑαρσύνω ϑ' ἑτάρους εἴπω τε ἕκαστα. Gehen, unsere Freunde zu stärken, und alles zu ordnen.
οἶος γὰρ μετὰ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι· Denn von allen im Schiffe bin ich der einzige Alte;
οἱ δ' ἄλλοι φιλότητι νεώτεροι ἄνδρες ἕπονται, Jünglinge sind die andern, die uns aus Liebe begleiten,
πάντες ὁμηλικίη μεγαϑύμου Τηλεμάχοιο. Allesamt von des edlen Telemachos blühendem Alter.
ἔνϑα κε λεξαίμην κοίλῃ παρὰ νηῒ μελαίνῃ, 365 Allda will ich die Nacht am schwarzen gebogenen Schiffe
νῦν· ἀτὰρ ἠῶϑεν μετὰ Καύκωνας μεγαϑύμους Ruhn, und morgen früh zu den großgesinnten Kaukonen
εἶμ', ἔνϑα χρεῖός μοι ὀφέλλεται, οὔ τι νέον γε Gehen, daß ich die Schuld, die weder neu noch gering ist,
οὐδ' ὀλίγον· σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα, Mir einfodre. Doch diesen, den Gastfreund deines Palastes,
πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέϊ· δὸς δέ οἱ ἵππους, Send' im Wagen gen Sparta, vom Sohne begleitet, und gib ihm
οἵ τοι ἐλαφρότατοι ϑείειν καὶ κάρτος ἄριστοι.« 370 Zum Gespanne die schnellsten und unermüdlichsten Rosse.
    ὣς ἄρα φωνήσασ' ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀϑήνη     Also redete Zeus' blauäugichte Tochter, und schwebte,
φήνῃ εἰδομένη· ϑάμβος δ' ἕλε πάντας Ἀχαιούς. Plötzlich ein Adler, empor; da erstaunte die ganze Versammlung.
ϑαύμαζεν δ' ὁ γεραιός, ὅπως ἴδεν ὀφϑαλμοῖσι· Wundernd stand auch der Greis, da seine Augen es sahen,
Τηλεμάχου δ' ἕλε χεῖρα, ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Faßte Telemachos' Hand, und sprach mit freundlicher Stimme:
    »ὦ φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσϑαι, 375     Lieber, ich hoffe, du wirst nicht feige werden noch kraftlos;
εἰ δή τοι νέῳ ὧδε ϑεοὶ πομπῆες ἕπονται. Denn es begleiten dich schon als Jüngling waltende Götter!
οὐ μὲν γάρ τις ὅδ' ἄλλος Ὀλύμπια δώματ' ἐχόντων, Siehe kein anderer war's der himmelbewohnenden Götter,
ἀλλὰ Διὸς ϑυγάτηρ, ἀγελείη Τριτογένεια, Als des allmächtigen Zeus' siegprangende Tochter Athene,
ἥ τοι καὶ πατέρ' ἐσϑλὸν ἐν Ἀργείοισιν ἐτίμα. Die auch deinen Vater vor allen Achaiern geehrt hat!
ἀλλά, ἄνασσ', ἵληϑι, δίδωϑι δέ μοι κλέος ἐσϑλόν, 380 Herrscherin, sei uns gnädig, und krön' uns mit glänzendem Ruhme,
αὐτῷ καὶ παίδεσσι καὶ αἰδοίῃ παρακοίτι· Mich und meine Kinder, und meine teure Genossin!
σοὶ δ' αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἤνιν εὐρυμέτωπον, Dir will ich opfern ein jähriges Rind, breitstirnig und fehllos,
ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ· Unbezwungen vom Stier, und nie zum Joche gebändigt:
τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας.« Dieses will ich dir opfern, mit Gold die Hörner umzogen!
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε Παλλὰς Ἀϑήνη. 385     Also sprach er flehend; ihn hörete Pallas Athene.
τοῖσιν δ' ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, Und der gerenische Greis, der Rossebändiger Nestor,
υἱάσι καὶ γαμβροῖσιν, ἑὰ πρὸς δώματα καλά. Führte die Eidam' und Söhne zu seinem schönen Palaste.
ἀλλ' ὅτε δώμαϑ' ἵκοντο ἀγακλυτὰ τοῖο ἄνακτος, Als sie den hohen Palast des Königs jetzo erreichten,
ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε· Setzten sich alle in Reihn auf prächtige Thronen und Sessel.
τοῖς δ' ὁ γέρων ἐλϑοῦσιν ἀνὰ κρητῆρα κέρασσεν 390 Und den Kommenden mischte der Greis von neuem im Kelche
οἴνου ἡδυπότοιο, τὸν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ Süßen balsamischen Wein; im elften Jahre des Alters
ὤϊξεν ταμίη καὶ ἀπὸ κρήδεμνον ἔλυσε· Wählte die Schaffnerin ihn, und löste den spündenden Deckel.
τοῦ ὁ γέρων κρητῆρα κεράσσατο, πολλὰ δ' Ἀϑήνῃ Diesen mischte der Greis und flehete, opfernd des Trankes,
εὔχετ' ἀποσπένδων, κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο. Viel zu der Tochter des Gottes mit wetterleuchtendem Schilde.
    αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον ϑ' ὅσον ἤϑελε ϑυμός, 395 Als sie ihr Opfer vollbracht, und nach Verlangen getrunken,
οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος, Gingen sie alle heim, der süßen Ruhe zu pflegen.
τὸν δ' αὐτοῦ κοίμησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, Aber Telemachos hieß der Rossebändiger Nestor
Τηλέμαχον, φίλον υἱὸν Ὀδυσσῆος ϑείοιο, Dort im Palaste ruhn, den Sohn des edlen Odysseus,
τρητοῖσ' ἐν λεχέεσσιν, ὑπ' αἰϑούσῃ ἐριδούπῳ, Unter der tönenden Hall', im schöngebildeten Bette.
πὰρ δ' ἂρ' ἐϋμμελίην Πεισίστρατον, ὄρχαμον ἀνδρῶν, 400 Neben ihm ruhte der Held Peisistratos, welcher allein noch
ὅς οἱ ἔτ' ἠΐϑεος παίδων ἦν ἐν μεγάροισιν. Unvermählt von den Söhnen in Nestors Hause zurückblieb.
αὐτὸς δ' αὖτε καϑεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο· Aber er selber schlief im Innern des hohen Palastes,
τῷ δ' ἄλοχος δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν. Und die Königin schmückte das Eh'bett ihres Gemahles.
    ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,     Als nun die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
ὤρνυτ' ἄρ' ἐξ εὐνῆφι Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 405 Da erhub sich vom Lager der Rossebändiger Nestor,
ἐκ δ' ἐλϑὼν κατ' ἄρ' ἕζετ' ἐπὶ ξεστοῖσι λίϑοισιν, Ging hinaus, und setzte sich auf gehauene Steine,
οἵ οἱ ἔσαν προπάροιϑε ϑυράων ὑψηλάων Vor der hohen Pforte des schöngebauten Palastes,
λευκοί, ἀποστίλβοντες ἀλείφατος· οἷσ' ἔπι μὲν πρὶν Weiß und glänzend wie Öl. Auf diesen pflegte vor alters
Νηλεὺς ἵζεσκεν, ϑεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος· Neleus sich hinzusetzen, an Rat den Unsterblichen ähnlich.
ἀλλ' ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει, 410 Aber er war schon tot und in der Schatten Behausung.
Νέστωρ αὖ τότ' ἐφῖζε Γερήνιος, οὖρος Ἀχαιῶν, Nun saß Nestor darauf, der gerenische Hüter der Griechen,
σκῆπτρον ἔχων. περὶ δ' υἷες ἀολλέες ἠγερέϑοντο Seinen Stab in der Hand. Da sammelten sich um den Vater
ἐκ ϑαλάμων ἐλϑόντες, Ἐχέφρων τε Στρατίος τε Eilend aus den Gemächern, Echephron, Stratios, Perseus,
Περσεύς τ' Ἄρητός τε καὶ ἀντίϑεος Θρασυμήδης. Und Aretos der Held, und der göttliche Thrasymedes.
τοῖσι δ' ἔπειϑ' ἕκτος Πεισίστρατος ἤλυϑεν ἥρως, 415 Auch der sechste der Brüder Peisistratos eilte zu Nestor.
πὰρ δ' ἄρα Τηλέμαχον ϑεοείκελον εἷσαν ἄγοντες. Und sie setzten den schönen Telemachos neben den Vater.
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· Unter ihnen begann der Rossebändiger Nestor:
    »καρπαλίμως μοι, τέκνα φίλα, κρηήνατ' ἐέλδωρ,     Hurtig, geliebteste Kinder, erfüllt mir dieses Verlangen,
ὄφρ' ἦ τοι πρώτιστα ϑεῶν ἱλάσσομ' Ἀϑήνην, Daß ich vor allen Göttern Athenens Gnade gewinne,
ἥ μοι ἐναργὴς ἦλϑε ϑεοῦ ἐς δαῖτα ϑάλειαν. 420 Welche mir sichtbar erschien am festlichen Mahle Poseidons!
ἀλλ' ἄγ' ὁ μὲν πεδίονδ' ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα Gehe denn einer aufs Feld, damit in Eile zum Opfer
ἔλϑῃσιν, ἐλάσῃ δὲ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ· Komme die Kuh, geführt vom Hirten der weidenden Rinder.
εἷς δ' ἐπὶ Τηλεμάχου μεγαϑύμου νῆα μέλαιναν Einer gehe hinab zu des edlen Telemachos' Schiffe,
πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ' οἴους· Seine Gefährten zu rufen, und lasse nur zween zur Bewahrung.
εἷς δ' αὖ χρυσοχόον Λαέρκεα δεῦρο κελέσϑω 425 Einer heiße hieher den Meister in Golde Laerkes
ἐλϑεῖν, ὄφρα βοὸς χρυσὸν κέρασιν περιχεύῃ. Kommen, daß er mit Gold des Rindes Hörner umziehe.
οἱ δ' ἄλλοι μένετ' αὐτοῦ ἀολλέες, εἴπατε δ' εἴσω Aber ihr übrigen bleibt hier allesamt, und gebietet
δμῳῆσιν κατὰ δώματ' ἀγακλυτὰ δαῖτα πένεσϑαι, Drinnen im hohen Palaste den Mägden, ein Mahl zu bereiten,
ἕδρας τε ξύλα τ' ἀμφὶ καὶ ἀγλαὸν οἰσέμεν ὕδωρ.« Und uns Sessel und Holz und frisches Wasser zu bringen.
    ὣς ἔφαϑ', οἱ δ' ἄρα πάντες ἐποίπνυον· ἦλϑε μὲν ἂρ βοῦς 430     Also sprach er, und emsig enteilten sie alle. Die Kuh kam
ἐκ πεδίου, ἦλϑον δὲ ϑοῆς παρὰ νηὸς ἐΐσης Aus dem Gefild'; es kamen vom gleichgezimmerten Schiffe
Τηλεμάχου ἕταροι μεγαλήτορος, ἦλϑε δὲ χαλκεὺς Auch Telemachos' Freunde: es kam der Meister in Golde,
ὅπλ' ἐν χερσὶν ἔχων χαλκήϊα, πείρατα τέχνης, Alle Schmiedegeräte, der Kunst Vollender, in Händen,
ἄκμονά τε σφῦράν τ' εὐποίητόν τε πυράγρην, Seinen Hammer und Amboß und seine gebogene Zange,
οἷσίν τε χρυσὸν εῤγάζετο· ἦλϑε δ' Ἀϑήνη 435 Auszubilden das Gold. Es kam auch Pallas Athene
ἱρῶν ἀντιόωσα. γέρων δ' ἱππηλάτα Νέστωρ Zu der heiligen Feier. Der Rossebändiger Nestor
χρυσὸν ἔδωχ'· ὁ δ' ἔπειτα βοὸς κέρασιν περίχευεν Gab ihm Gold; und der Meister umzog die Hörner des Rindes
ἀσκήσας, ἵν' ἄγαλμα ϑεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα. Künstlich, daß sich die Göttin am prangenden Opfer erfreute.
βοῦν δ' ἀγέτην κεράων Στρατίος καὶ δῖος Ἐχέφρων. Stratios führte die Kuh am Horn und der edle Echephron.
χέρνιβα δέ σφ' Ἄρητος ἐν ἀνϑεμόεντι λέβητι 440 Aber Aretos trug im blumigen Becken das Wasser
ἤλυϑεν ἐκ ϑαλάμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ' ἔχεν οὐλὰς Aus der Kammer hervor, ein Körbchen voll heiliger Gerste
ἐν κανέῳ· πέλεκυν δὲ μενεπτόλεμος Θρασυμήδης In der Linken. Es stand der kriegrische Thrasymedes,
ὀξὺν ἔχων ἐν χειρὶ παρίστατο, βοῦν ἐπικόψων. Eine geschliffene Axt in der Hand, die Kuh zu erschlagen.
Περσεὺς δ' ἀμνίον εἶχε. γέρων δ' ἱππηλάτα Νέστωρ Perseus hielt ein Gefäß, das Blut zu empfangen. Der Vater
χέρνιβά τ' οὐλοχύτας τε κατήρχετο, πολλὰ δ' Ἀϑήνῃ 445 Wusch zuerst sich die Händ', und streute die heilige Gerste,
εὔχετ' ἀπαρχόμενος, κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλων. Flehte dann viel zu Athenen; und warf in die Flamme das Stirnhaar.
    αὐτὰρ ἐπεί ῥ' εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,     Als sie jetzo gefleht und die heilige Gerste gestreuet,
αὐτίκα Νέστορος υἱός, ὑπέρϑυμος Θρασυμήδης, Trat der mutige Held Thrasymedes näher, und haute
ἤλασεν ἄγχι στάς· πέλεκυς δ' ἀπέκοψε τένοντας Zu; es zerschnitt die Axt die Sehnen des Nackens, und kraftlos
αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος· αἱ δ' ὀλόλυξαν 450 Stürzte die Kuh in den Sand. Und jammernd beteten jetzo
ϑυγατέρες τε νυοί τε καὶ αἰδοίη παράκοιτις Alle Töchter und Schnür' und die ehrenvolle Gemahlin
Νέστορος, Εὐρυδίκη, πρέσβα Κλυμένοιο ϑυγατρῶν. Nestors, Eurydike, die erste von Klymenos Töchtern.
οἱ μὲν ἔπειτ' ἀνελόντες ἀπὸ χϑονὸς εὐρυοδείης Aber die Männer beugten das Haupt der Kuh von der Erde
ἔσχον· ἀτὰρ σφάξεν Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν. Auf; da schlachtete sie Peisistratos, Führer der Menschen.
τῆς δ' ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ' ὀστέα ϑυμός, 455 Schwarz entströmte das Blut, und der Geist verließ die Gebeine.
αἶψ' ἄρα μιν διέχευαν, ἄφαρ δ' ἐκ μηρία τάμνον Jene zerhauten das Opfer, und schnitten, nach dem Gebrauche,
πάντα κατὰ μοῖραν, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν, Eilig die Lenden aus, umwickelten diese mit Fette,
δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ' αὐτῶν δ' ὠμοϑέτησαν. Und bedeckten sie drauf mit blutigen Stücken der Glieder,
καῖε δ' ἐπὶ σχίζῃσ' ὁ γέρων, ἐπὶ δ' αἴϑοπα οἶνον Und sie verbrannte der Greis auf dem Scheitholz, sprengte darüber
λεῖβε· νέοι δὲ παρ' αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν. 460 Dunkeln Wein; und die Jüngling' umstanden ihn mit dem Fünfzack.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ' ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο, Als sie die Lenden verbrannt, und die Eingeweide gekostet,
μίστυλλόν τ' ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειρον, Schnitten sie auch das übrige klein, und steckten's an Spieße,
ὤπτων δ' ἀκροπόρους ὀβελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες. Drehten die spitzigen Spieß' in der Hand, und brieten's mit Vorsicht.
    τόφρα δὲ Τηλέμαχον λοῦσεν καλὴ Πολυκάστη,     Aber den blühenden Jüngling Telemachos badet' indessen
Νέστορος ὁπλοτάτη ϑυγάτηρ Νηληϊάδαο. 465 Polykaste die Schöne, die jüngste Tochter des Nestor.
αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ' ἐλαίῳ. Als sie ihn jetzo gebadet, und drauf mit Öle gesalbet,
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα, Da umhüllte sie ihm den prächtigen Mantel und Leibrock.
ἔκ ῥ' ἀσαμίνϑου βῆ δέμας ἀϑανάτοισιν ὁμοῖος· Und er stieg aus dem Bad', an Gestalt den Unsterblichen ähnlich,
πὰρ δ' ὅ γε Νέστορ' ἰὼν κατ' ἄρ' ἕζετο, ποιμένα λαῶν. Ging und setzte sich hin bei Nestor, dem Hirten der Völker.
    οἱ δ' ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ' ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο, 470     Als sie das Fleisch nun gebraten, und von den Spießen gezogen,
δαίνυνϑ' ἑζόμενοι· ἐπὶ δ' ἀνέρες ἐσϑλοὶ ὄροντο Setzten sie sich zum Mahle. Die edlen Jünglinge schöpften
οἶνον οἰνοχοεῦντες ἐνὶ χρυσέοις δεπάεσσιν. Aus dem Kelche den Wein, und verteilten die goldenen Becher.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war,
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· Sprach der gerenische Greis, der Rossebändiger Nestor:
    »παῖδες ἐμοί, ἄγε Τηλεμάχῳ καλλίτριχας ἵππους 475     Eilt, geliebteste Kinder, und bringt schönmähnichte Rosse;
ζεύξαϑ' ὑφ' ἅρματ' ἄγοντες, ἵνα πρήσσῃσιν ὁδοῖο.« Spannt sie schnell vor den Wagen, Telemachos' Reise zu fördern!
    ὣς ἔφαϑ', οἱ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίϑοντο,     Also sprach er; ihn hörten die Söhne mit Fleiß, und gehorchten.
καρπαλίμως δ' ἔζευξαν ὑφ' ἅρμασιν ὠκέας ἵππους. Eilend spannten sie vor den Wagen die hurtigen Rosse.
ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔϑηκεν Aber die Schaffnerin legt' in den Wagen die köstliche Zehrung,
ὄψα τε, οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες. 480 Brot und feurigen Wein und göttlicher Könige Speisen.
ἂν δ' ἄρα Τηλέμαχος περικαλλέα βήσετο δίφρον· Und Telemachos stieg auf den künstlichgebildeten Wagen.
πὰρ δ' ἄρα Νεστορίδης Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, Nestors mutiger Sohn Peisistratos, Führer der Menschen,
ἐς δίφρον τ' ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί, Setzte sich neben ihn, und hielt in den Händen die Zügel;
μάστιξεν δ' ἐλάαν, τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσϑην Treibend schwang er die Geißel, und willig enteilten die Rosse
ἐς πεδίον, λιπέτην δὲ Πύλου αἰπὺ πτολίεϑρον. 485 In das Gefild', und verließen die hochgebauete Pylos.
οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες. Also schüttelten sie bis zum Abend das Joch an den Nacken.
δύσετό τ' ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·     Und die Sonne sank, und Dunkel umhüllte die Pfade.
ἐς Φηρὰς δ' ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα, Und sie kamen gen Pherä, zur Burg des edlen Diokles,
υἱέος Ὀρτιλόχοιο, τὸν Ἀλφειὸς τέκε παῖδα. Welchen Alpheios' Sohn Orsilochos hatte gezeuget,
ἔνϑα δὲ νύκτ' ἄεσαν, ὁ δ' ἄρα ξεινήϊα δῶκεν. 490 Ruhten bei ihm die Nacht, und wurden freundlich bewirtet.
ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,     Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
ἵππους τ' ἐζεύγνυντ' ἀνά ϑ' ἅρματα ποικίλ' ἔβαινον, Rüsteten sie ihr Gespann, und bestiegen den prächtigen Wagen,
[ἐκ δ' ἔλασαν προϑύροιο καὶ αἰϑούσης ἐριδούπου·] Lenkten darauf aus dem Tore des Hofs und der tönenden Halle.
μάστιξεν δ' ἐλάαν, τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσϑην. Treibend schwang er die Geißel, und willig enteilten die Rosse,
ἷξον δ' ἐς πεδίον πυρηφόρον, ἔνϑα δ' ἔπειτα 495 Und durchliefen behende die Weizenfelder, und jetzo
ἦνον ὁδόν· τοῖον γὰρ ὑπέκφερον ὠκέες ἵπποι. War die Reise vollbracht: so flogen die hurtigen Rosse.
δύσετό τ' ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί. Und die Sonne sank, und Dunkel umhüllte die Pfade.

 


 


 << zurück weiter >>