Homer
Odyssee, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α Erster Gesang
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ     Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes,
πλάγχϑη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεϑρον ἔπερσε· Welcher so weit geirrt, nach der heiligen Troja Zerstörung,
πολλῶν δ' ἀνϑρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, Vieler Menschen Städte gesehn, und Sitte gelernt hat,
πολλὰ δ' ὅ γ' ἐν πόντῳ πάϑεν ἄλγεα ὃν κατὰ ϑυμόν, Und auf dem Meere so viel' unnennbare Leiden erduldet,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. 5 Seine Seele zu retten, und seiner Freunde Zurückkunft.
ἀλλ' οὐδ' ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ· Aber die Freunde rettet' er nicht, wie eifrig er strebte,
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασϑαλίῃσιν ὄλοντο, Denn sie bereiteten selbst durch Missetat ihr Verderben:
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο Toren! welche die Rinder des hohen Sonnenbeherrschers
ἤσϑιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ. Schlachteten; siehe, der Gott nahm ihnen den Tag der Zurückkunft,
τῶν ἁμόϑεν γε, ϑεά, ϑὐγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν. 10 Sage hievon auch uns ein weniges, Tochter Kronions.
    ἔνϑ' ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεϑρον,     Alle die andern, so viel dem verderbenden Schicksal entflohen,
οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ ϑάλασσαν· Waren jetzo daheim, dem Krieg' entflohn und dem Meere:
τὸν δ' οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός, Ihn allein, der so herzlich zur Heimat und Gattin sich sehnte,
νύμφη πότνι' ἔρυκε Καλυψώ, δῖα ϑεάων, Hielt die unsterbliche Nymphe, die hehre Göttin Kalypso,
ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι. 15 In der gewölbeten Grotte, und wünschte sich ihn zum Gemahle.
ἀλλ' ὅτε δὴ ἔτος ἦλϑε περιπλομένων ἐνιαυτῶν, Selbst da das Jahr nun kam im kreisenden Laufe der Zeiten,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο ϑεοὶ οἶκόνδε νέεσϑαι Da ihm die Götter bestimmt, gen Ithaka wiederzukehren;
εἰς Ἰϑάκην, οὐδ' ἔνϑα πεφυγμένος ἦεν ἀέϑλων Hatte der Held noch nicht vollendet die müdende Laufbahn,
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· ϑεοὶ δ' ἐλέαιρον ἅπαντες Auch bei den Seinigen nicht. Es jammerte seiner die Götter;
νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ' ἀσπερχὲς μενέαινεν 20 Nur Poseidon zürnte dem göttergleichen Odysseus
ἀντιϑέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσϑαι. Unablässig, bevor er sein Vaterland wieder erreichte.
ἀλλ' ὁ μὲν Αἰϑίοπας μετεκίαϑε τηλόϑ' ἐόντας,     Dieser war jetzo fern zu den Äthiopen gegangen;
Αἰϑίοπας, τοὶ διχϑὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν, Äthiopen, die zwiefach geteilt sind, die äußersten Menschen,
οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ' ἀνιόντος, Gegen den Untergang der Sonnen, und gegen den Aufgang:
ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης. 25 Welche die Hekatombe der Stier' und Widder ihm brachten.
ἔνϑ' ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι Allda saß er, des Mahls sich freuend. Die übrigen Götter
Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁϑρόοι ἦσαν. Waren alle in Zeus' des Olympiers Hause versammelt.
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε πατὴρ ἀνδρών τε ϑεῶν τε· Unter ihnen begann der Vater der Menschen und Götter;
μνήσατο γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσϑοιο, Denn er gedachte bei sich des tadellosen Ägisthos,
τόν ῥ' Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν' Ὀρέστης· 30 Den Agamemnons Sohn, der berühmte Orestes, getötet;
τοῦ ὅ γ' ἐπιμνησϑεὶς ἔπε' ἀϑανάτοισι μετηύδα· Dessen gedacht' er jetzo, und sprach zu der Götter Versammlung:
    »ὢ πόποι, οἷον δή νυ ϑεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται.     Welche Klagen erheben die Sterblichen wider die Götter!
ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ' ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ Nur von uns, wie sie schrein, kommt alles Übel; und dennoch
σφῇσιν ἀτασϑαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε' ἔχουσιν, Schaffen die Toren sich selbst, dem Schicksal entgegen, ihr Elend.
ὡς καὶ νῦν Αἴγισϑος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο 35 So nahm jetzo Ägisthos, dem Schicksal entgegen, die Gattin
γῆμ' ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ' ἔκτανε νοστήσαντα, Agamemnons zum Weib', und erschlug den kehrenden Sieger,
εἰδὼς αἰπὺν ὄλεϑρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς, Kundig des schweren Gerichts! Wir hatten ihn lange gewarnet,
Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐΰσκοπον Ἀργεϊφόντην, Da wir ihm Hermes sandten, den wachsamen Argosbesieger,
μήτ' αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασϑαι ἄκοιτιν· Weder jenen zu töten, noch um die Gattin zu werben.
ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο, 40 Denn von Orestes wird einst das Blut Agamemnons gerochen,
ὁππότ' ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης. Wann er, ein Jüngling nun, des Vaters Erbe verlanget.
ὣς ἔφαϑ' Ἑρμείας, ἀλλ' οὐ φρένας Αἰγίσϑοιο So weissagte Hermeias; doch folgte dem heilsamen Rate
πεῖϑ' ἀγαϑὰ φρονέων· νῦν δ' ἁϑρόα πάντ' ἀπέτεισε.« Nicht Ägisthos, und jetzt hat er alles auf einmal gebüßet.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Drauf antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene:
»ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων, 45 Unser Vater Kronion, der herrschenden Könige Herrscher,
καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέϑρῳ, Seiner verschuldeten Strafe ist jener Verräter gefallen.
ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι. Möchte doch jeder so fallen, wer solche Taten beginnet!
ἀλλά μοι ἀμφ' Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι δαίεται ἦτορ, Aber mich kränkt in der Seele des weisen Helden Odysseus
δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηϑὰ φίλων ἄπο πήματα πἀσχει Elend, welcher so lang', entfernt von den Seinen, sich abhärmt,
νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅϑι τ' ὀμφαλός ἐστι ϑαλάσσης, 50 Auf der umflossenen Insel, der Mitte des wogenden Meeres.
νῆσος δενδρήεσσα, ϑεὰ δ' ἐν δώματα ναίει, Eine Göttin bewohnt das waldumschattete Eiland,
Ἄτλαντος ϑυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε ϑαλάσσης Atlas' Tochter, des Allerforschenden, welcher des Meeres
πάσης βένϑεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς Dunkle Tiefen kennt, und selbst die ragenden Säulen
μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι. Aufhebt, welche die Erde vom hohen Himmel sondern.
τοῦ ϑυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύκει, 55 Dessen Tochter hält den ängstlich harrenden Dulder,
αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι Immer schmeichelt sie ihm mit sanft liebkosenden Worten,
ϑέλγει, ὅπως Ἰϑάκης ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεύς, Daß er des Vaterlandes vergesse. Aber Odysseus
ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποϑρῴσκοντα νοῆσαι Sehnt sich, auch nur den Rauch von Ithakas heimischen Hügeln
ἧς γαίης, ϑανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ Steigen zu sehn, und dann zu sterben! Ist denn bei dir auch
ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ' Ὀδυσσεὺς 60 Kein Erbarmen für ihn, Olympier? Brachte Odysseus
Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων Nicht bei den Schiffen der Griechen in Trojas weitem Gefilde
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ώδύσαο, Ζεῦ;« Sühnender Opfer genug? Warum denn zürnest du so, Zeus?
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·     Ihr antwortete drauf der Wolkenversammler Kronion:
»τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. Welche Rede, mein Kind, ist deinen Lippen entflohen?
πῶς ἂν ἔπειτ' Ὀδυσῆος ἐγὼ ϑείοιο λαϑοίμην, 65 O wie könnte doch ich des edlen Odysseus vergessen?
ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ' ἱρὰ ϑεοῖσιν Sein, des weisesten Mannes, und der die reichlichsten Opfer
ἀϑανἀτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν; Uns Unsterblichen brachte, des weiten Himmels Bewohnern?
ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἰὲν Poseidaon verfolgt ihn, der Erdumgürter, mit heißer
Κύκλωπος κεχόλωται, ὃν ὀφϑαλμοῦ ἀλάωσεν, Unaufhörlicher Rache; weil er den Kyklopen geblendet,
ἀντίϑεον Πολύφημον, ὅου κράτος ἐστὶ μέγιστον 70 Polyphemos, den Riesen, der unter allen Kyklopen,
πάσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη, Stark wie ein Gott, sich erhebt. Ihn gebar die Nymphe Thoosa,
Φόρκυνος ϑυγάτηρ, ἁλὸς ἀτρυγέτοιο μέδοντος, Phorkyns Tochter, des Herrschers im wüsten Reiche der Wasser,
ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα. Welche Poseidon einst in dämmernder Grotte bezwungen.
ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων Darum trachtet den Helden der Erderschüttrer Poseidon,
οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ' ἀπὸ πατρίδος αἴης. 75 Nicht zu töten, allein von der Heimat irre zu treiben
ἀλλ' ἄγεϑ' ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεϑα πάντες Aber wir wollen uns alle zum Rat vereinen, die Heimkehr
νόστον, ὅπως ἔλϑῃσι· Ποσειδάων δὲ μεϑήσει Dieses Verfolgten zu fördern; und Poseidaon entsage
ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων Seinem Zorn: denn nichts vermag er doch wider uns alle,
ἀϑανάτων ἀέκητι ϑεῶν ἐριδαινέμεν οἶος.'' Uns unsterblichen Göttern allein entgegen zu kämpfen!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· 80     Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene:
»ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων, Unser Vater Kronion, der herrschenden Könige Herrscher,
εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι ϑεοῖσι, Ist denn dieses im Rate der seligen Götter beschlossen,
νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε, Daß in sein Vaterland heimkehre der weise Odysseus;
Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα, διάκτορον Ἀργεϊφόντην, Auf! so laßt uns Hermeias, den rüstigen Argosbesieger,
νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα 85 Senden hinab zu der Insel Ogygia: daß er der Nymphe
νύμφῃ ἐϋπλοκάμῳ εἴπῃ νημερτέα βουλήν, Mit schönwallenden Locken verkünde den heiligen Ratschluß,
νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέῃται. Von der Wiederkehr des leidengeübten Odysseus.
αὐτὰρ ἐγὼν Ἰϑάκηνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν Aber ich will gern Ithaka gehn, den Sohn des Verfolgten
μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ ϑείω, Mehr zu entflammen, und Mut in des Jünglings Seele zu gießen;
εἰς ἀγορὴν καλέσαντα κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς 90 Daß er zu Rat berufe die hauptumlockten Achaier,
πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ Und den Freiern verbiete, die stets mit üppiger Frechheit
μῆλ' ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς. Seine Schafe schlachten, und sein schwerwandelndes Hornvieh;
πέμψω δ' ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαϑόεντα Will ihn dann senden gen Sparta, und zu der sandigen Pylos:
νόστον πευσόμενον πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσῃ, Daß er nach Kundschaft forsche von seines Vaters Zurückkunft,
ἠδ' ἵνα μιν κλέος ἐσϑλὸν ἐν ἀνϑρώποισιν ἔχῃσιν.« 95 Und ein edler Ruf ihn unter den Sterblichen preise.
    ὣς εἰποῦσ' ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,     Also sprach sie, und band sich unter die Füße die schönen
ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ' ὑγρὴν Goldnen ambrosischen Sohlen, womit sie über die Wasser
ἠδ' ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ' ἀνέμοιο. Und das unendliche Land im Hauche des Windes einherschwebt;
εἵλετο δ' ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ, Faßte die mächtige Lanze mit scharfer eherner Spitze,
βριϑὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρών 100 Schwer und groß und stark, womit sie die Scharen der Helden
ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. Stürzt, wenn im Zorn sich erhebt die Tochter des schrecklichen Vaters.
βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα, Eilend fuhr sie hinab von den Gipfeln des hohen Olympos,
στῆ δ' Ἰϑάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προϑύροισ' Ὀδυσῆος, Stand nun in Ithakas Stadt, am Tore des Helden Odysseus,
οὐδοῦ ἐπ' αὐλείου· παλάμῃ δ' ἔχε χάλκεον ἔγχος, Vor der Schwelle des Hofs, und hielt die eherne Lanze,
εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι, Μέντῃ. 105 Gleich dem Freunde des Hauses, dem Fürsten der Taphier Mentes.
εὗρε δ' ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα     Aber die mutigen Freier erblickte sie an des Palastes
πεσσοῖσι προπάροιϑε ϑυράων ϑυμὸν ἔτερπον, Pforte, wo sie ihr Herz mit Steineschieben ergötzten,
ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν, οὓς ἔκτανον αὐτοί. Hin auf Häuten der Rinder gestreckt, die sie selber geschlachtet.
κήρυκες δ' αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ ϑεράποντες Herold' eilten umher und fleißige Diener im Hause:
οἱ μὲν ἄρ' οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ, 110 Jene mischten für sie den Wein in den Kelchen mit Wasser;
οἱ δ' αὖτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέζας Diese säuberten wieder mit lockern Schwämmen die Tische,
νίζον καὶ πρότιϑεν, τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο. Stellten in Reihen sie hin, und teilten die Menge des Fleisches.
    τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος ϑεοειδής·     Pallas erblickte zuerst Telemachos, ähnlich den Göttern.
ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ, Unter den Freiern saß er mit traurigem Herzen; denn immer
ὀσσόμενος πατέρ' ἐσϑλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποϑεν ἐλϑὼν 115 Schwebte vor seinem Geiste das Bild des trefflichen Vaters:
μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα ϑείη, Ob er nicht endlich käme, die Freier im Hause zerstreute,
τιμὴν δ' αὐτὸς ἔχοι καὶ κτήμασιν οἷσιν ἀνάσσοι. Und, mit Ehre gekrönt, sein Eigentum wieder beherrschte.
τὰ φρονέων μνηστῆρσι μεϑήμενος εἴσιδ' Ἀϑήνην, Dem nachdenkend, saß er bei jenen, erblickte die Göttin,
βῆ δ' ἰϑὺς προϑύροιο, νεμεσσήϑη δ' ἐνὶ ϑυμῷ Und ging schnell nach der Pforte des Hofs, unwillig im Herzen,
ξεῖνον δηϑὰ ϑύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύϑι δὲ στὰς 120 Daß ein Fremder so lang' an der Türe harrte; empfing sie,
χεῖρ' ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος, Drückt' ihr die rechte Hand, und nahm die eherne Lanze,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Redete freundlich sie an, und sprach die geflügelten Worte:
    »χαῖρε, ξεῖνε, παρ' ἄμμι φιλήσεαι· αὐτὰρ ἔπειτα     Freue dich, fremder Mann! Sei uns willkommen; und hast du
δείπνου πασσάμενος μυϑήσεαι ὅττεό σε χρή.« Dich mit Speise gestärkt, dann sage, was du begehrest.
    ὣς εἰπὼν ἡγεῖϑ', ἡ δ' ἕσπετο Παλλὰς Ἀϑήνη. 125     Also sprach er, und ging; ihm folgete Pallas Athene.
οἱ δ' ὅτε δή ῥ' ἔντοσϑεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο, Als sie jetzt in den Saal des hohen Palastes gekommen;
ἔγχος μέν ῥ' ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν Trug er die Lanz' in das schöngetäfelte Speerbehältnis,
δουροδόκης ἔντοσϑεν ἐϋξόου, ἔνϑα περ ἄλλα An die hohe Säule sie lehnend, an welcher noch viele
ἔγχε' Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά, Andere Lanzen stunden des leidengeübten Odysseus.
αὐτὴν δ' ἐς ϑρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας, 130 Pallas führt' er zum Thron, und breitet' ein Polster ihr unter,
καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ ϑρῆνυς ποσὶν ἦεν. Schön und künstlich gewirkt; ein Schemel stützte die Füße,
πὰρ δ' αὐτὸς κλισμὸν ϑέτο ποικίλον, ἔκτοϑεν ἄλλων Neben ihr setzt' er sich selbst auf einen prächtigen Sessel,
μνηστήρων, μὴ ξεῖνος ἀνιηϑεὶς ὀρυμαγδῷ Von den Freiern entfernt: daß nicht dem Gaste die Mahlzeit
δείπνῳ ἀηδήσειεν, ὑπερφιάλοισι μετελϑών, Durch das wüste Getümmel der Trotzigen würde verleidet;
ἠδ' ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο. 135 Und er um Kundschaft ihn von seinem Vater befragte.
χέρνιβα δ' ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα     Eine Dienerin trug in der schönen goldenen Kanne,
καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, Über dem silbernen Becken, das Wasser, beströmte zum Waschen
νίψασϑαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. Ihnen die Händ', und stellte vor sie die geglättete Tafel.
σῖτον δ' αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα, Und die ehrbare Schaffnerin kam, und tischte das Brot auf,
εἴδατα πόλλ' ἐπιϑεῖσα, χαριζομένη παρεόντων· 140 Und der Gerichte viel aus ihrem gesammelten Vorrat.
δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέϑηκεν ἀείρας Hierauf kam der Zerleger, und bracht' in erhobenen Schüsseln
παντοίων, παρὰ δέ σφι τίϑει χρύσεια κύπελλα, Allerlei Fleisch, und setzte vor sie die goldenen Becher.
κῆρυξ δ' αὐτοῖσιν ϑάμ' ἐπῴχετο οἰνοχοεύων. Und ein geschäftiger Herold versorgte sie reichlich mit Weine.
    ἐς δ' ἦλϑον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα     Jetzo kamen auch die mutigen Freier, und saßen
ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε. 145 All' in langen Reihen auf prächtigen Thronen und Sesseln.
τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν, Herolde gossen ihnen das Wasser über die Hände.
σῖτον δὲ δμῳαὶ παρενήεον ἐν κανέοισι, Aber die Mägde setzten gehäufte Körbe mit Brot auf,
[κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο.] Jünglinge füllten die Kelche bis oben mit dem Getränke,
οἱ δ' ἐπ' ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. Und sie erhoben die Hände zum leckerbereiteten Mahle.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο 150 Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war,
μνηστῆρες, τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλει, Dachten die üppigen Freier auf neue Reize der Seelen,
μολπή τ' ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ' ἀναϑήματα δαιτός. Auf Gesang und Tanz, des Mahles liebliche Zierden.
κῆρυξ δ' ἐν χερσὶν κίϑαριν περικαλλέα ϑῆκε Und ein Herold reichte die schöngebildete Harfe
Φημίῳ, ὅς ῥ' ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ. Phemios hin, der an Kunst des Gesangs vor allen berühmt war,
ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν, 155 Phemios, der bei den Freiern gezwungen wurde zu singen.
αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν Ἀϑήνην, Prüfend durchrauscht' er die Saiten, und hub den schönen Gesang an.
ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευϑοίαϑ' οἱ ἄλλοι·     Aber Telemachos neigte das Haupt zu Pallas Athene,
    »ξεῖνε φίλ', ἦ καί μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω; Und sprach leise zu ihr, damit es die andern nicht hörten:
τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίϑαρις καὶ ἀοιδή,     Lieber Gastfreund, wirst du mir auch die Rede verargen?
ῥεῖ', ἐπεὶ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν, 160 Diese können sich wohl bei Saitenspiel' und Gesange
ἀνέρος, οὗ δή που λεύκ' ὀστέα πύϑεται ὄμβρῳ Freun, da sie ungestraft des Mannes Habe verschwelgen,
κείμεν' ἐπ' ἠπείρου, ἢ εἰν ἁλὶ κῦμα κυλίνδει. Dessen weißes Gebein vielleicht schon an fernem Gestade
εἰ κεῖνόν γ' Ἰϑάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα, Modert im Regen, vielleicht von den Meereswogen gewälzt wird.
πάντες κ' ἀρησαίατ' ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι Sähen sie jenen einmal zurück in Ithaka kommen;
ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσϑῆτός τε. 165 Alle wünschten gewiß sich lieber noch schnellere Füße,
νῦν δ' ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν Als noch größere Last an Gold' und prächtigen Kleidern.
ϑαλπωρή, εἴ πέρ τις ἐπιχϑονίων ἀνϑρώπων Aber es war sein Verhängnis, so hinzusterben; und keine
φῇσιν ἐλεύσεσϑαι· τοῦ δ' ὤλετο νόστιμον ἦμαρ. Hoffnung erfreuet uns mehr, wenn auch zuweilen ein Fremdling
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον· Sagt, er komme zurück. Der Tag ist auf immer verloren!
τίς πόϑεν εἰς ἀνδρῶν; πόϑι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; 170 Aber verkündige mir, und sage die lautere Wahrheit.
ὁπποίης τ' ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται Wer, wes Volkes bist du? und wo ist deine Geburtstadt?
ἤγαγον εἰς Ἰϑάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο; Und in welcherlei Schiff kamst du? wie brachten die Schiffer
οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνϑάδ' ἱκέσϑαι. Dich nach Ithaka her? was rühmen sich jene vor Leute?
καί μοι τοῦτ' ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ' ἐῢ εἰδῶ, Denn unmöglich bist du doch hier zu Fuße gekommen!
ἠὲ νέον μεϑέπεις, ἦ καὶ πατρώϊός ἐσσι 175 Dann erzähle mir auch aufrichtig, damit ich es wisse:
ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοὶ ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ Bist du in Ithaka noch ein Neuling, oder ein Gastfreund
ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἦν ἀνϑρώπων.« Meines Vaters? Denn unser Haus besuchten von jeher
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Viele Männer, und er mocht' auch mit Leuten wohl umgehn.
»τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω.     Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene:
Μέντης Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι 180 Dieses will ich dir alles, und nach der Wahrheit, erzählen.
υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω. Mentes, Anchialos Sohn, des kriegserfahrenen Helden,
νῦν δ' ὧδε ξὺν νηῒ κατήλυϑον ἠδ' ἑτάροισι, Rühm' ich mich, und beherrsche die ruderliebenden Taphos.
πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ' ἀλλοϑρόους ἀνϑρώπους, Jetzo schifft' ich hier an; denn ich steure mit meinen Genossen
ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ' αἴϑωνα σίδηρον. Über das dunkle Meer zu unverständlichen Völkern,
νηῦς δέ μοι ἥδ' ἕστηκεν ἐπ' ἀγροῦ νόσφι πόληος, 185 Mir in Temesa Kupfer für blinkendes Eisen zu tauschen.
ἐν λιμένι Ῥείϑρῳ, ὑπὸ Νηΐῳ ὑλήεντι. Und mein Schiff liegt außer der Stadt am freien Gestade,
ξεῖνοι δ' ἀλλήλων πατρώϊοι εὐχόμεϑ' εἶναι In der reithrischen Bucht, all des waldichten Neïon Fuße.
ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ' εἴρηαι ἐπελϑὼν Lange preisen wir, schon von dein Zeiten unserer Väter,
Λαέρτην ἥρωα, τὸν οὐκέτι φασὶ πόλινδε Uns Gastfreunde. Du darfst nur zum alten Helden Laertes
ἔρχεσϑ', ἀλλ' ἀπάνευϑεν ἐπ' ἀγροῦ πήματα πάσχειν 190 Gehn und fragen; der jetzt, wie man sagt, nicht mehr in die Stadt kommt,
γρηῒ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε Sondern in Einsamkeit auf dem Lande sein Leben vertrauret,
παρτιϑεῖ, εὖτ' ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν Bloß von der Alten bedient, die ihm sein Essen und Trinken
ἑρπύζοντ' ἀνὰ γουνὸν ἀλῳῆς οἰνοπέδοιο. Vorsetzt, wann er einmal vom fruchtbaren Rebengefilde,
νῦν δ' ἦλϑον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ' ἐπιδήμιον εἶναι, Wo er den Tag hinschleicht, mit müden Gliedern zurückwankt.
σὸν πατέρ'· ἀλλά νυ τόν γε ϑεοὶ βλάπτουσι κελεύϑου. 195 Aber ich kam, weil es hieß, dein Vater wäre nun endlich
οὐ γάρ πω τέϑνηκεν ἐπὶ χϑονὶ δῖος Ὀδυσσεύς, Heimgekehrt; doch ihm wehren vielleicht die Götter die Heimkehr.
ἀλλ' ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ, Denn noch starb er nicht auf Erden der edle Odysseus;
νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν, Sondern er lebt noch wo in einem umflossenen Eiland
ἄγριοι, οἵ που κεῖνον ἐρυκανόωσ' ἀέκοντα. Auf dem Meere der Welt; ihn halten grausame Männer,
αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ ϑυμῷ 200 Wilde Barbaren, die dort mit Gewalt zu bleiben ihn zwingen.
ἀϑάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσϑαι ὀΐω, Aber ich will dir anitzt weissagen, wie es die Götter
οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ' οἰωνῶν σάφα εἰδώς. Mir in die Seele gelegt, und wie's wahrscheinlich geschehn wird;
οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης Denn kein Seher bin ich, noch Flüge zu deuten erleuchtet.
ἔσσεται, οὐδ' εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ' ἔχῃσι· Nicht mehr lange bleibt er von seiner heimischen Insel
φράσσεται ὥς κε νέηται, ἐπεὶ πολυμήχανός ἐστιν. 205 Ferne, nicht lange mehr, und hielten ihn eiserne Bande;
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, Sinnen wird er auf Flucht, und reich ist sein Geist an Erfindung.
εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς Ὀδυσῆος. Aber verkündige mir, und sage die lautere Wahrheit.
αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας Bist du mit dieser Gestalt ein leiblicher Sohn von Odysseus?
κείνῳ, ἐπεὶ ϑαμὰ τοῖον ἐμισγόμεϑ' ἀλλήλοισι, Wundergleich bist du ihm, an Haupt und Glanze der Augen!
πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι, ἔνϑα περ ἄλλοι 210 Denn oft haben wir so uns zu einander gesellet,
Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἔβαν κοίλῃσ' ἐνὶ νηυσίν· Eh' er gen Troja fuhr mit den übrigen Helden Achaias.
ἐκ τοῦ δ' οὔτ' Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ' ἐμὲ κεῖνος.« Seitdem hab' ich Odysseus, und jener mich nicht gesehen.
    τὴν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω. Dieses will ich dir, Freund, und nach der Wahrheit, erzählen.
μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε 215 Meine Mutter die sagt es, er sei mein Vater; ich selber
οὐκ οἶδ'· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω. Weiß es nicht: denn von selbst weiß niemand, wer ihn gezeuget.
ὡς δὴ ἐγώ γ' ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς Wär ich doch lieber der Sohn von einem glücklichen Manne,
ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖσ' ἔπι γῆρας ἔτετμε. Den bei seiner Habe das ruhige Alter beschliche!
νῦν δ' ὃς ἀποτμότατος γένετο ϑνητῶν ἀνϑρώπων, Aber der Unglückseligste aller sterblichen Menschen
τοῦ μ' ἔκ φασι γενέσϑαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ' ἐρεείνεις,« 220 Ist, wie man sagt, mein Vater; weil du mich darum befragest.
    τὸν δ' αὔτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη·     Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene:
»οὐ μέν τοι γενεήν γε ϑεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω Nun so werden die Götter doch nicht den Namen des Hauses
ϑῆκαν, ἐπεὶ σέ γε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια. Tilgen, da solchen Sohn ihm Penelopeia geboren.
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον· Aber verkündige mir, und sage die lautere Wahrheit.
τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ' ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ; 225 Was für ein Schmaus ist hier, und Gesellschaft? Gibst du ein Gastmahl,
εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ' ἐστίν, Oder ein Hochzeitfest? Denn keinem Gelag' ist es ähnlich!
ὥς τέ μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσι Dafür scheinen die Gäste mit zu unbändiger Frechheit
δαίνυσϑαι κατὰ δῶμα. νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ Mir in dem Saale zu schwärmen. Ereifern müßte die Seele
αἴσχεα πόλλ' ὁρόων, ὅς τις πινυτός γε μετέλϑοι.« Jedes vernünftigen Manns, der solche Greuel mit ansäh!
    τὴν δ' αὐ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 230     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»ξεῖν', ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ' ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς, Fremdling, weil du mich fragst, und so genau dich erkundest;
μέλλεν μέν ποτε οἶκος ὅδ' ἀφνειὸς καὶ ἀμύμων Ehmals konnte dies Haus vielleicht begütert und glänzend
ἔμμεναι, ὄφρ' ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν· Heißen, da jener noch im Vaterlande verweilte:
νῦν δ' ἑτέρως ἐβόλοντο ϑεοὶ κακὰ μητιόωντες, Aber nun haben es anders die grausamen Götter entschieden,
οἳ κεῖνον μὲν ἄϊστον ἐποίησαν περὶ πάντων 235 Welche den herrlichen Mann vor allen Menschen verdunkelt!
ἀνϑρώπων, ἐπεὶ οὔ κε ϑανόντι περ ὧδ' ἀκαχοίμην, Ach! ich trauerte selbst um den Tod des Vaters nicht so sehr,
εἰ μετὰ οἷσ' ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ, Wär' er mit seinen Genossen im Lande der Troer gefallen,
ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε. Oder den Freunden im Arme, nachdem er den Krieg vollendet.
τῷ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποιησαν Παναχαιοί, Denn ein Denkmal hätt' ihm das Volk der Achaier errichtet,
ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ' ὀπίσσω. 240 Und so wäre zugleich sein Sohn bei den Enkeln verherrlicht.
νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο· Aber er ward unrühmlich ein Raub der wilden Harpyen;
οἴχετ' ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ' ὀδύνας τε γόους τε Weder gesehn, noch gehört, verschwand er, und ließ mir zum Erbteil
κάλλιπεν· οὐδέ τι κεῖνον ὀδυρόμενος στεναχίζω Jammer und Weh! Doch jetzo bewein' ich nicht jenen allein mehr;
οἶον, ἐπεί νύ μοι ἄλλα ϑεοὶ κακὰ κήδε' ἔτευξαν. Ach! es bereiteten mir die Götter noch andere Leiden.
ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 245 Alle Fürsten, so viel in diesen Inseln gebieten,
Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνϑῳ, In Dulichion, Same, der waldbewachsnen Zakynthos,
ἠδ' ὅσσοι κραναὴν Ἰϑάκην κάτα κοιρανέουσι, Und so viele hier in der felsichten Ithaka herrschen:
τόσσοι μητέρ' ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον. Alle werben um meine Mutter, und zehren das Gut auf.
ἡ δ' οὔτ' ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν Aber die Mutter kann die aufgedrungne Vermählung
ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φϑινύϑουσιν ἔδοντες 250 Nicht ausschlagen, und nicht vollziehn. Nun verprassen die Schwelger
οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαρραίσουσι καὶ αὐτόν.« All mein Gut, und werden in kurzem mich selber zerreißen!
    τὸν δ' ἐπαλαστήσασα προσηύδα Παλλὰς Ἀϑήνη·     Und mit zürnendem Schmerz antwortete Pallas Athene:
»ὢ πόποι, ἦ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου Ὀδυσῆος Götter, wie sehr bedarfst du des langabwesenden Vaters,
δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη. Daß sein furchtbarer Arm die schamlosen Freier bestrafe!
εἰ γὰρ νῦν ἐλϑὼν δόμου ἐν πρώτῃσι ϑύρῃσι 255 Wenn er doch jetzo käm', und vorn in der Pforte des Saales
σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε, Stünde, mit Helm und Schild und zween Lanzen bewaffnet;
τοῖος ἐὼν οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτ' ἐνόησα So an Gestalt, wie ich ihn zum erstenmale gesehen,
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε, Da er aus Ephyra kehrend von Ilos, Mermeros' Sohne,
ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα παρ' Ἴλου Μερμερίδαο· – Sich in unserer Burg beim gastlichen Becher erquickte!
ᾦχετο γὰρ καὶ κεῖσε ϑοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς 260 Denn dorthin war Odysseus im schnellen Schiffe gesegelt,
φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενος, ὄφρα οἱ εἴη Menschentötende Säfte zu holen, damit er die Spitze
ἰοὺς χρίεσϑαι χαλκήρεας· ἀλλ' ὁ μὲν οὔ οἱ Seiner gefiederten Pfeile vergiftete. Aber sie gab ihm
δῶκεν, ἐπεί ῥα ϑεοὺς νεμεσίζετο αἰὲν ἐόντας, Ilos nicht, denn er scheute den Zorn der unsterblichen Götter;
ἀλλὰ πατήρ οἱ δῶκεν ἐμός· φιλέεσκε γὰρ αἰνῶς· – Aber mein Vater gab ihm das Gift, weil er herzlich ihn liebte:
τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς· 265 Wenn doch in jener Gestalt Odysseus den Freiern erschiene!
πάντες κ' ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε. Bald wär' ihr Leben gekürzt, und ihnen die Heirat verbittert!
ἀλλ' ἦ τοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι κεῖται, Aber dieses ruhet im Schoße der seligen Götter,
ἤ κεν νοστήσας ἀποτείσεται, ἦε καὶ οὐκί, Ob er zur Heimat kehrt, und einst in diesem Palaste
οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι· σὲ δὲ φράζεσϑαι ἄνωγα, Rache vergilt, oder nicht. Dir aber gebiet' ich, zu trachten,
ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο. 270 Daß du der Freier Schar aus deinem Hause vertreibest.
εἰ δ' ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύϑων· Lieber, wohlan! merk' auf, und nimm die Rede zu Herzen.
αὔριον εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς Fodere morgen zu Rat die Edelsten aller Achaier,
μῦϑον πέφραδε πᾶσι, ϑεοὶ δ' ἐπὶ μάρτυροι ἔστων. Rede vor der Versammlung, und rufe die Götter zu Zeugen.
μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασϑαι ἄνωχϑι, Allen Freiern gebeut, zu dem Ihrigen sich zu zerstreuen;
μητέρα δ', εἴ οἱ ϑυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσϑαι, 275 Und der Mutter: verlangt ihr Herz die zwote Vermählung,
ἂψ ἴτω ἐς μέγαρον πατρὸς μέγα δυναμένοιο· Kehre sie heim in das Haus des wohlbegüterten Vaters.
οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα Dort bereite man ihr die Hochzeit, und statte sie reichlich
πολλὰ μάλ', ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσϑαι. Ihrem Bräutigam aus, wie lieben Töchtern gebühret.
σοὶ δ' αὐτῷ πυκινῶς ὑποϑήσομαι, αἴ κε πίϑηαι· Für dich selbst ist dieses mein Rat, wofern du gehorchest.
νῆ' ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, ἥ τις ἀρίστη, 280 Rüste das trefflichste Schiff mit zwanzig Gefährten, und eile,
ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο, Kundschaft dir zu erforschen vom langabwesenden Vater;
ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς Ob dir's einer verkünde der Sterblichen, oder du Ossa,
ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνϑρώποισι. Zeus' Gesandte, vernehmest, die viele Gerüchte verbreitet.
πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλϑὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον, Erstlich fahre gen Pylos, und frage den göttlichen Nestor,
κεῖϑεν δὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανϑὸν Μενέλαον· 285 Dann gen Sparta, zur Burg Menelaos' des Bräunlichgelockten,
ὃς γὰρ δεύτατος ἦλϑεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. Welcher zuletzt heim kam von dein erzgepanzerten Griechen.
εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς, Hörst du, er lebe noch, dein Vater, und kehre zur Heimat;
ἦ τ' ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν· Dann, wie bedrängt du auch seist, erduld' es noch ein Jahr lang.
εἰ δέ κε τεϑνηῶτος ἀκούσῃς μηδ' ἔτ' ἐόντος, Hörst du, er sei gestorben, und nicht mehr unter den Menschen;
νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 290 Siehe dann kehre wieder zur lieben heimischen Insel,
σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι Häufe dem Vater ein Mal, und opfere Totengeschenke
πολλὰ μάλ', ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι. Reichlich, wie sich's gebührt, und gib einem Manne die Mutter.
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἕρξῃς, Aber hast du dieses getan und alles vollendet,
φράζεσϑαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν, Siehe dann denk' umher, und überlege mit Klugheit,
ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι 295 Wie du die üppige Schar der Freier in deinem Palaste
κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν· οὐδέ τί σε χρὴ Tötest, mit heimlicher List, oder öffentlich! Fürder geziemen
νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσί. Kinderwerke dir nicht, du bist dem Getändel entwachsen.
ἦ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης Hast du nimmer gehört, welch ein Ruhm den edlen Orestes
πάντας ἐπ' ἀνϑρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα, Unter den Sterblichen preist, seitdem er den Meuchler Ägisthos
Αἴγισϑον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα; 300 Umgebracht, der ihm den herrlichen Vater ermordet?
καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ' ὁρόω καλόν τε μέγαν τε, Auch du, Lieber, denn groß und stattlich bist du von Ansehn,
ἄλκιμος ἔσσ', ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ. Halte dich wohl, daß einst die spätesten Enkel dich loben!
αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα ϑοὴν κατελεύσομαι ἤδη Ich will jetzo wieder zum schnellen Schiffe hinabgehn,
ἠδ' ἑτάρους, οἵ πού με μάλ' ἀσχαλόωσι μένοντες· Und den Gefährten, die mich, vielleicht unwillig, erwarten.
σοὶ δ' αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύϑων.« 305 Sorge nun selber für dich, und nimm die Rede zu Herzen.
    τὴν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»ξεῖν', ἦ τοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις, Freund, du redest gewiß mit voller herzlicher Liebe,
ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν. Wie ein Vater zum Sohn, und nimmer werd' ich's vergessen.
ἀλλ' ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο, Aber verweile bei uns noch ein wenig, wie sehr du auch eilest;
ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ 310 Lieber, bade zuvor, und gib dem Herzen Erfrischung:
δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ ϑυμῷ, Daß du mit froherem Mut heimkehrest, und zu dem Schiffe
τιμῆεν, μάλα καλόν, ὅ τοι κειμήλιον ἔσται Bringest ein Ehrengeschenk, ein schönes köstliches Kleinod
ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι ξεῖνοι ξείνοισι διδοῦσι.« Zum Andenken von mir, wie Freunde Freunden verehren.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη·     Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene:
»μή μ' ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο· 315 Halte nicht länger mich auf; denn dringend sind meine Geschäfte.
δῶρον δ' ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ, Dein Geschenk, das du mir im Herzen bestimmest, das gib mir,
αὖτις ἀνερχομένῳ δόμεναι οἶκόνδε φέρεσϑαι, Wann ich wiederkomme, damit ich zur Heimat es bringe;
καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ' ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.« Und empfange dagegen von mir ein würdiges Kleinod.
    ἡ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀϑήνη,     Also redete Zeus' blauäugichte Tochter, und eilend
ὄρνις δ' ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ' ἐνὶ ϑυμῷ 320 Flog wie ein Vogel sie durch den Kamin. Dem Jünglinge goß sie
ϑῆκε μένος καὶ ϑάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς Kraft und Mut in die Brust, und fachte des Vaters Gedächtnis
μᾶλλον ἔτ' ἢ τὸ πάροιϑεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας Heller noch an, wie zuvor. Er empfand es im innersten Herzen,
ϑάμβησεν κατὰ ϑυμόν· ὀΐσατο γὰρ ϑεὸν εἶναι. Und erstaunte darob; ihm ahnete, daß es ein Gott war.
αὐτίκα δὲ μνηστῆρας ἐπῴχετο ἰσόϑεος φώς.     Jetzo ging er zurück zu den Freiern, der göttliche Jüngling.
    τοῖσι δ' ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ 325 Vor den Freiern sang der berühmte Sänger; und schweigend
εἵατ' ἀκούοντες· ὁ δ' Ἀχαιῶν νόστον ἄειδε Saßen sie all', und horchten. Er sang die traurige Heimfahrt,
λυγρόν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς Ἀϑήνη. Welche Pallas Athene den Griechen von Troja beschieden.
    τοῦ δ' ὑπερωϊόϑεν φρεσὶ σύνϑετο ϑέσπιν ἀοιδὴν     Und im oberen Stock vernahm die himmlischen Töne
κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια· Auch Ikarios Tochter, die kluge Penelopeia.
κλίμακα δ' ὑψηλὴν κατεβήσετο οἷο δόμοιο, 330 Eilend stieg sie hinab die hohen Stufen der Wohnung,
οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ' ἕποντο. Nicht allein; sie wurde von zwo Jungfrauen begleitet.
ἡ δ' ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, Als das göttliche Weib die Freier jetzo erreichte,
στῆ ῥα παρὰ σταϑμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο, Stand sie still an der Schwelle des schönen gewölbeten Saales;
ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα· Ihre Wangen umwallte der feine Schleier des Hauptes,
ἀμφίπολος δ' ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερϑε παρέστη. 335 Und an jeglichem Arm stand eine der stattlichen Jungfraun.
δακρύσασα δ' ἔπειτα προσηύδα ϑεῖον ἀοιδόν· Tränend wandte sie sich zum göttlichen Sänger, und sagte:
    »Φήμιε, πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶν ϑελκτήρια οἶδας     Phemios, du weißt ja noch sonst viel reizende Lieder,
ἔργ' ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί· Taten der Menschen und Götter, die unter den Sängern berühmt sind;
τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ Singe denn davon eins vor diesen Männern, und schweigend
οἶνον πινόντων· ταύτης δ' ἀποπαύε' ἀοιδῆς 340 Trinke jeder den Wein. Allein mit jenem Gesange
λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήϑεσσι φίλον κῆρ Quäle mich nicht, der stets mein armes Herz mir durchbohret.
τείρει, ἐπεί με μάλιστα καϑίκετο πένϑος ἄλαστον. Denn mich traf ja vor allen der unaussprechlichste Jammer!
τοίην γὰρ κεφαλὴν ποϑέω μεμνημένη αἰεὶ Ach den besten Gemahl bewein' ich, und denke beständig
ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καϑ' Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.« Jenes Mannes, der weit durch Hellas und Argos berühmt ist!
    τὴν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 345     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»μῆτερ ἐμή, τί τ' ἄρα φϑονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν Meine Mutter, warum verargst du dem lieblichen Sänger,
τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ' ἀοιδοὶ Daß er mit Liedern uns reizt, wie sie dem Herzen entströmen?
αἴτιοι, ἀλλά ποϑι Ζεὺς αἴτιος, ὅς τε δίδωσιν Nicht die Sänger sind des zu beschuldigen, sondern allein Zeus,
ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν ὅπως ἐϑέλῃσιν ἑκάστῳ. Welcher die Meister der Kunst nach seinem Gefallen begeistert.
τούτῳ δ' οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν· 350 Zürne denn nicht, weil dieser die Leiden der Danaer singet;
τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ' ἄνϑρωποι, Denn der neuste Gesang erhält vor allen Gesängen
ἥ τις ἀϊόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται. Immer das lauteste Lob der aufmerksamen Versammlung:
σοὶ δ' ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀκούειν· Sondern stärke vielmehr auch deine Seele, zu hören.
οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ Nicht Odysseus allein verlor den Tag der Zurückkunft
ἐν Τροίῃ, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι φῶτες ὄλοντο. 355 Unter den Troern; es sanken mit ihm viel andere Männer.
ἀλλ' εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ' αὐτῆς ἔργα κόμιζε, Aber gehe nun heim, besorge deine Geschäfte,
ἱστόν τ' ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε Spindel und Webestuhl, und treib an beschiedener Arbeit
ἔργον ἐποίχεσϑαι· μῦϑος δ' ἄνδρεσσι μελήσει Deine Mägde zum Fleiß! Die Rede gebühret den Männern,
πᾶσι, μάλιστα δ' ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ' ἐνὶ οἴκῳ.« Und vor allen mir; denn mein ist die Herrschaft im Hause!
    ἡ μὲν ϑαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει· 360     Staunend kehrte die Mutter zurück in ihre Gemächer,
παιδὸς γὰρ μῦϑον πεπνυμένον ἔνϑετο ϑυμῷ. Und erwog im Herzen die kluge Rede des Sohnes.
ἐς δ' ὑπερῷ' ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ Als sie nun oben kam mit den Jungfraun, weinte sie wieder
κλαῖεν ἔπειτ' Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον Ihren trauten Gemahl Odysseus; bis ihr Athene
ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀϑήνη. Sanft mit süßem Schlummer die Augenlider betaute.
    μνηστῆρες δ' ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα· 365     Aber nun lärmten die Freier umher in dem schattichten Saale,
πάντες δ' ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιϑῆναι. Denn sie wünschten sich alle, mit ihr das Bette zu teilen.
τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύϑων· Und der verständige Jüngling Telemachos sprach zur Versammlung:
    »μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες, ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες,     Freier meiner Mutter, voll übermütiges Trotzes,
νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεϑα, μηδὲ βοητὺς Freut euch jetzo des Mahls, und erhebt kein wüstes Getümmel!
ἔστω, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ 370 Denn es füllt ja mit Wonne das Herz, dem Gesange zu horchen,
τοιοῦδ' οἷος ὅδ' ἐστί, ϑεοῖσ' ἐναλίγκιος αὐδήν. Wann ein Sänger, wie dieser, die Töne der Himmlischen nachahmt!
ἠῶϑεν δ' ἀγορήνδε καϑεζώμεσϑα κιόντες Morgen wollen wir uns zu den Sitzen des Marktes versammeln;
πάντες, ἵν' ὕμιν μῦϑον ἀπηλεγέως ἀποείπω, Daß ich euch allen dort freimütig und öffentlich rate,
ἐξιέναι μεγάρων· ἄλλας δ' ἀλεγύνετε δαῖτας, Mir aus dem Hause zu gehn! Sucht künftig andere Mähler;
ὑμὰ κτήματ' ἔδοντες, ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους. 375 Zehret von euren Gütern, und laßt die Bewirtungen umgehn.
εἰ δ' ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον Aber wenn ihr es so bequemer und lieblicher findet,
ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσϑαι, Eines Mannes Hab', ohn' alle Vergeltung zu fressen;
κείρετ'· ἐγὼ δὲ ϑεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας, Schlingt sie hinab! Ich werde die ewigen Götter anflehn,
αἴ κέ ποϑι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσϑαι· Ob euch nicht endlich einmal Zeus eure Taten bezahle,
νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσϑεν ὄλοισϑε.« 380 Daß ihr in unserm Haus' auch ohne Vergeltung dahinstürzt!
    ὣς ἔφαϑ', οἱ δ' ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες     Also sprach er; da bissen sie ringsumher sich die Lippen,
Τηλέμαχον ϑαύμαζον, ὃ ϑαρσαλέως ἀγόρευε. Über den Jüngling erstaunt, der so entschlossen geredet.
    τὸν δ' αὖτ' Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείϑεος υἱός· Aber Eupeithes' Sohn Antinoos gab ihm zur Antwort:
»Τηλέμαχ', ἦ μάλα δή σε διδάσκουσιν ϑεοὶ αὐτοὶ     Ei! dich lehren gewiß, Telemachos, selber die Götter,
ὑψαγόρην τ' ἔμεναι καὶ ϑαρσαλέως ἀγορεύειν. 385 Vor der Versammlung so hoch und so entschlossen zu reden!
μὴ σέ γ' ἐν ἀμφιάλῳ Ἰϑάκῃ βασιλῆα Κρονίων Daß Kronion dir ja die Herrschaft unseres Eilands
ποιήσειεν, ὅ τοι γενεῇ πατρώϊόν ἐστιν.« Nicht vertraue, die dir von deinem Vater gebühret!
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»Ἀντίνο', εἴ πέρ μοι καὶ ἀγάσσεαι ὅττι κεν εἴπω, O Antinoos, wirst du mir auch die Rede verargen?
καί κεν τοῦτ' ἐϑέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσϑαι. 390 Gerne nähm' ich sie an, wenn Zeus sie schenkte, die Herrschaft!
ἦ φῂς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνϑρώποισι τετύχϑαι; Oder meinst du, es sei das Schlechteste unter den Menschen?
οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ Wahrlich, es ist nichts Schlechtes, zu herrschen; des Königes Haus wird
ἀφνειὸν πέλεται καὶ τιμηέστερος αὐτός. Schnell mit Schätzen erfüllt, er selber höher geachtet!
ἀλλ' ἦ τοι βασιλῆες Ἀχαιῶν εἰσὶ καὶ ἄλλοι Aber es wohnen ja sonst genug achaiische Fürsten
πολλοὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰϑάκῃ, νέοι ἠδὲ παλαιοί, 395 In dem umfluteten Reiche von Ithaka, Jüngling' und Greise;
τῶν κέν τις τόδ' ἔχῃσιν, ἐπεὶ ϑάνε δῖος Ὀδυσσεύς· Nehm' es einer von diesen, wofern Odysseus gestorben!
αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ' ἡμετέροιο Doch behalt' ich für mich die Herrschaft unseres Hauses,
καὶ δμώων, οὕς μοι ληΐσσατο δῖος Ὀδυσσεύς« Und der Knechte, die mir der edle Odysseus erbeutet!
    τὸν δ' αὖτ' Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·     Aber Polybos' Sohn Eurymachos sagte dagegen:
»Τηλέμαχ', ἦ τοι ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι κεῖται, 400 Dies, Telemachos, ruht im Schoße der seligen Götter,
ὅς τις ἐν ἀμφιάλῳ Ἰϑάκῃ βασιλεύσει Ἀχαιῶν· Wer das umflutete Reich von Ithaka künftig beherrschet;
κτήματα δ' αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασι σοῖσιν ἀνάσσοις. Aber die Herrschaft im Haus und dein Eigentum bleiben dir sicher!
μὴ γὰρ ὅ γ' ἔλϑοι ἀνήρ, ὅς τίς σ' ἀέκοντα βίηφι Komme nur keiner, und raube dir je mit gewaltsamen Händen
κτήματ' ἀπορραίσει', Ἰϑάκης ἔτι ναιεταούσης. Deine Habe, so lange noch Männer in Ithaka wohnen!
ἀλλ' ἐϑέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο ἐρέσϑαι, 405 Aber ich möchte dich wohl um den Gast befragen, mein Bester.
ὁππόϑεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ' ἐξ εὔχεται εἶναι Sage, woher ist der Mann? und welches Landes Bewohner
γαίης; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα; Rühmt er sich? Wo ist sein Geschlecht und väterlich Erbe?
ἠέ τιν' ἀγγελίην πατρὸς φέρει ἐρχομένοιο, Bracht' er dir etwa Botschaft von deines Vaters Zurückkunft?
ἦ ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ' ἱκάνει; Oder kam er hieher in seinen eignen Geschäften?
οἷον ἀναΐξας ἄφαρ οἴχεται, οὐδ' ὑπέμεινε 410 Warum eilt' er so plötzlich hinweg, und scheute so sichtbar
γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει.« Unsre Bekanntschaft? Gewiß, unedel war seine Gestalt nicht!
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»Εὐρύμαχ', ἦ τοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο· Hin, Eurymachos, ist auf immer des Vaters Zurückkunft!
οὔτ' οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείϑομαι, εἴ ποϑεν ἔλϑοι, Darum trau' ich nicht mehr Botschaften, woher sie auch kommen,
οὔτε ϑεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥν τινα μήτηρ 415 Kümmre mich nie um Deutungen mehr, wen auch immer die Mutter
ἐς μέγαρον καλέσασα ϑεοπρόπον ἐξερέηται. Zu sich ins Haus berufe, um unser Verhängnis zu forschen!
ξεῖνος δ' οὕτος ἐμὸς πατρώϊος ἐκ Τάφου ἐστί, Dies war ein taphischer Mann, mein angeborener Gastfreund.
Μέντης δ' Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι Mentes, Anchialos' Sohn, des kriegserfahrenen Helden,
υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσει.« Rühmt er sich, und beherrscht die ruderliebende Taphos.
    ὣς φάτο Τηλέμαχος, φρεσὶ δ' ἀϑανάτην ϑεὸν ἔγνω. 420     Also sprach er; im Herzen erkannt' er die heilige Göttin.
οἱ δ' εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν Und sie wandten sich wieder zum Tanz und frohen Gesange,
τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ' ἐπὶ ἕσπερον ἐλϑεῖν. Und belustigten sich, bis ihnen der Abend herabsank.
τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλϑε· Als den Lustigen nun der dunkle Abend herabsank;
δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος. Gingen sie alle heim, der süßen Ruhe zu pflegen.
Τηλέμαχος δ', ὅϑι οἱ ϑάλαμος περικαλλέος αὐλῆς 425     Aber Telemachos ging zu seinem hohen Gemache.
ὑψηλὸς δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ, Auf dem prächtigen Hof', in weitumschauender Gegend;
ἔνϑ' ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων. Dorthin ging er zur Ruh mit tiefbekümmerter Seele.
τῷ δ' ἄρ' ἅμ' αἰϑομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα Vor ihm ging mit brennenden Fackeln die tüchtige alte
Εὐρύκλει', Ὦπος ϑυγάτηρ Πεισηνορίδαο, Eurykleia, die Tochter Ops, des Sohnes Peisenors,
τήν ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσι, 430 Welche vordem Laertes mit seinem Gute gekaufet,
πρωϑήβην ἔτ' ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ' ἔδωκεν, In jungfräulicher Blüte, für zwanzig Rinder: er ehrte
ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν, Sie im hohen Palast, gleich seiner edlen Gemahlin,
εὐνῇ δ' οὔ ποτ' ἔμικτο, χόλον δ' ἀλέεινε γυναικός· Aber berührte sie nie, aus Furcht vor dem Zorne der Gattin.
ἥ οἱ ἅμ' αἰϑομένας δαΐδας φέρε καί ἑ μάλιστα Diese begleitete ihn mit brennenden Fackeln; sie hatt' ihn
δμῳάων φιλέεσκε καὶ ἔτρεφε τυτϑὸν ἐόντα. 435 Unter den Mägden am liebsten, und pflegt' ihn, als er ein Kind war.
ὤϊξεν δὲ ϑύρας ϑαλάμου πύκα ποιητοῖο,     Und er öffnete jetzt die Türe des schönen Gemaches,
ἕζετο δ' ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ' ἔκδυνε χιτῶνα· Setzte sich auf sein Lager, und zog das weiche Gewand aus,
καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν. Warf es dann in die Hände der wohlbedächtigen Alten.
ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα, Diese fügte den Rock geschickt in Falten, und hängt' ihn
πασσάλῳ ἀγκρεμάσασα παρὰ τρητοῖσι λέχεσσι, 440 An den hölzernen Nagel zur Seite des zierlichen Bettes,
βῆ ῥ' ἴμεν ἐκ ϑαλάμοιο, ϑύρην δ' ἐπέρυσσε κορώνῃ Ging aus der Kammer, und zog mit dem silbernen Ringe die Türe
ἀργυρέῃ, ἐπὶ δὲ κληῗδ' ἐτάνυσσεν ἱμάντι. Hinter sich an, und schob den Riegel vor mit dem Riemen.
ἔνϑ' ὅ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ,     Also lag er die Nacht, mit feiner Wolle bedecket,
βούλευε φρεσὶν ᾗσιν ὁδόν, τὴν πέφραδ' Ἀϑήνη. Und umdachte die Reise, die ihm Athene geraten.

 


 


 << zurück weiter >>