Homer
Odyssee, 1. bis 8. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ Vierter Gesang
Οἱ δ' ἷξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν, Und sie erreichten im Tale die große Stadt Lakedämon,
πρὸς δ' ἄρα δώματ' ἔλων Μενελάου κυδαλίμοιο. Lenkten darauf zur Burg Menelaos' des Ehregekrönten.
τὸν δ' εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν Und Menelaos feirte mit vielen Freunden die Hochzeit
υἱέος ἠδὲ ϑυγατρὸς ἀμύμονος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ. Seines Sohnes im Hause, und seiner lieblichen Tochter.
τὴν μὲν Ἀχιλλῆος ῥηξήνορος υἱέϊ πέμπεν· 5 Diese sandt' er dem Sohne des Scharentrenners Achilleus.
ἐν Τροίῃ γὰρ πρῶτον ὑπέσχετο καὶ κατένευσε Denn er gelobte sie ihm vordem im troischen Lande;
δωσέμεναι, τοῖσιν δὲ ϑεοὶ γάμον ἐξετέλειον· Und die himmlischen Götter vollendeten ihre Vermählung.
τὴν ἄρ' ὅ γ' ἔνϑ' ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσϑαι Jetzo sandt' er sie hin, mit Rossen und Wagen begleitet,
Μυρμιδόνων προτὶ ἄστυ περικλυτόν, οἷσιν ἄνασσεν. Zu der berühmten Stadt des Myrmidonenbeherrschers.
υἱέϊ δὲ Σπάρτηϑεν Ἀλέκτορος ἤγετο κούρην, 10 Aber dem Sohne gab er aus Sparta die Tochter Alektors,
ὅς οἱ τηλύγετος γένετο κρατερὸς Μεγαπένϑης Megapenthes dem Starken, den ihm in späterem Alter
ἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ ϑεοὶ γόνον οὐκέτ' ἔφαινον, Eine Sklavin gebar. Denn Helenen schenkten die Götter
ἐπεὶ δὴ τὸ πρῶτον ἐγείνατο παῖδ' ἐρατεινήν, Keine Frucht, nachdem sie die liebliche Tochter geboren,
Ἑρμιόνην, ἣ εἶδος ἔχε χρυσῆς Ἀφροδίτης. Hermione, ein Bild der goldenen Aphrodite.
    ὣς οἱ μὲν δαίνυντο καϑ' ὑψερεφὲς μέγα δῶμα 15     Also feierten dort im hochgewölbeten Saale
γείτονες ἠδὲ ἔται Μενελάου κυδαλίμοιο, Alle Nachbarn und Freunde des herrlichen Menelaos
τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο ϑεῖος ἀοιδὸς Fröhlich am Mahle das Fest. Es sang ein göttlicher Sänger
φορμίζων· δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ' αὐτοὺς In die Harfe sein Lied. Und zween nachahmende Tänzer
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους. Stimmten an den Gesang, und dreheten sich in der Mitte.
τὼ δ' αὖτ' ἐν προϑύροισι δόμων αὐτώ τε καὶ ἵππω, 20     Aber die Rosse hielten am Tore des hohen Palastes,
Τηλέμαχός ϑ' ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός, Und Telemachos harrte mit Nestors glänzendem Sohne.
στῆσαν· ὁ δὲ προμολὼν ἴδετο κρείων Ἐτεωνεύς, Siehe da kam Eteoneus hervor, und sahe die Fremden,
ὀτρηρὸς ϑεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο, Dieser geschäftige Diener des herrlichen Menelaos.
βῆ δ' ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένι λαῶν. Schnell durchlief er die Wohnung, und brachte dem Könige Botschaft,
ἀγχοῦ δ' ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 25 Stellte sich nahe vor ihn, und sprach die geflügelten Worte:
    »ξείνω δή τινε τώδε, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,     Fremde Männer sind draußen, o göttlicher Held Menelaos,
ἄνδρε δύω, γενεῇ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊκτον. Zween an der Zahl, von Gestalt wie Söhne des großen Kronions!
ἀλλ' εἴπ', ἤ σφωϊν καταλύσομεν ὠκέας ἵππους, Sage mir, sollen wir gleich abspannen die hurtigen Rosse;
ἦ ἄλλον πέμπωμεν ἱκανέμεν, ὅς κε φιλήσῃ.« Oder sie weiter senden, damit sie ein andrer bewirte?
    τὸν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος· 30     Voll Unwillens begann Menelaos der Bräunlichgelockte:
»οὐ μὲν νήπιος ἦσϑα, Βοηϑοΐδη Ἐτεωνεῦ, Ehmals warst du kein Tor, Boethos' Sohn Eteoneus;
τὸ πρίν· ἀτὰρ μὲν νῦν γε πάϊς ὣς νήπια βάζεις. Aber du plauderst jetzt, wie ein Knabe, so törichte Worte!
ἦ μὲν δὴ νῶϊ ξεινήϊα πολλὰ φαγόντες Wahrlich wir haben ja beid' in Häusern anderer Menschen
ἄλλων ἀνϑρώπων δεῦρ' ἱκόμεϑ', αἴ κέ ποϑι Ζεὺς So viel Gutes genossen, bis wir heimkehrten! Uns wolle
ἐξοπίσω περ παύσῃ ὀϊζύος. ἀλλὰ λύ' ἵππους 35 Zeus auch künftig vor Not bewahren! Drum spanne die Rosse
ξείνων, ἐς δ' αὐτοὺς προτέρω ἄγε ϑοινηϑῆναι.« Hurtig ab, und führe die Männer zu unserem Gastmahl!
    ὣς φάϑ', ὁ δὲ μεγάροιο διέσσυτο, κέκλετο δ' ἄλλους     Also sprach er; und schnell durcheilete jener die Wohnung,
ὀτρηροὺς ϑεράποντας ἅμα σπέσϑαι ἑοῖ αὐτῷ. Rief die geschäftigen Diener zusammen, daß sie ihm folgten.
οἱ δ' ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας· Und nun spanneten sie vom Joche die schäumenden Rosse,
καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐφ' ἱππείῃσι κάπῃσι, 40 Führten sie dann in den Stall, und banden sie fest an die Krippen,
πὰρ δ' ἔβαλον ζειάς, ἀνὰ δὲ κρῖ λευκὸν ἔμειξαν, Schütteten Hafer hinein, mit gelblicher Gerste gemenget,
ἅρματα δ' ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα, Stellten darauf den Wagen an eine der schimmernden Wände,
αὐτοὺς δ' εἰσῆγον ϑεῖον δόμον. οἱ δὲ ἰδόντες Führten endlich die Männer hinein in die göttliche Wohnung.
ϑαύμαζον κατὰ δῶμα διοτρεφέος βασιλῆος·     Staunend sahn sie die Burg des göttergesegneten Königs.
ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης 45 Gleich dem Strahle der Sonn', und gleich dem Schimmer des Mondes
δῶμα καϑ' ὑψερεφὲς Μενελάου κυδαλίμοιο. Blinkte die hohe Burg Menelaos' des Ehregekrönten.
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφϑαλμοῖσιν, Und nachdem sie ihr Herz mit bewunderndem Blicke gesättigt,
ἔς ῥ' ἀσαμίνϑους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο. Stiegen sie beide zum Bad' in schöngeglättete Wannen.
τοὺς δ' ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ, Als sie die Mägde gebadet, und drauf mit Öle gesalbet,
ἀμφὶ δ' ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας, 50 Und mit wollichtem Mantel und Leibrock hatten bekleidet;
ἔς ῥα ϑρόνους ἕζοντο παρ' Ἀτρεΐδην Μενέλαον. Setzten sie sich auf Throne bei Atreus' Sohn Menelaos.
χέρνιβα δ' ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα Eine Dienerin trug in der schönen goldenen Kanne
καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, Über dem silbernen Becken das Wasser, beströmte zum Waschen
νίψασϑαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. Ihnen die Händ', und stellte vor sie die geglättete Tafel.
σῖτον δ' αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα, 55 Und die ehrbare Schaffnerin kam, und tischte das Brot auf,
εἴδατα πόλλ' ἐπιϑεῖσα, χαριζομένη παρεόντων. Und der Gerichte viel aus ihrem gesammelten Vorrat.
[δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέϑηκεν ἀείρας Hierauf kam der Zerleger, und bracht' in erhobenen Schüsseln
παντοίων, παρὰ δέ σφι τίϑει χρύσεια κύπελλα.] Allerlei Fleisch, und setzte vor sie die goldenen Becher.
τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος· Beiden reichte die Hände der Held Menelaos, und sagte:
    »σίτου ϑ' ἅπτεσϑον καὶ χαίρετον· αὐτὰρ ἔπειτα 60     Langt nun zu, und eßt mit Wohlgefallen, ihr Freunde!
δείπνου πασσαμένω εἰρησόμεϑ' οἵ τινές ἐστον Habt ihr euch dann mit Speise gestärkt, dann wollen wir fragen,
ἀνδρῶν· οὐ γὰρ σφῶν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων, Wer ihr seid. Denn wahrlich aus keinem versunknen Geschlechte
ἀλλ' ἀνδρῶν γένος ἐστὲ διοτρεφέων βασιλήων Stammt ihr, sondern ihr stammt von edlen sceptergeschmückten
σκηπτούχων, ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδε τέκοιεν.« Königen her; denn gewiß Unedle zeugen nicht solche!
    ὣς φάτο, καί σφιν νῶτα βοὸς παρὰ πίονα ϑῆκεν 65     Also sprach er, und reichte den fetten gebratenen Rückgrat
ὄπτ' ἐν χερσὶν ἑλών, τά ῥά οἱ γέρα πάρϑεσαν αὐτῷ. Von dem Rinde den Gästen, der ihm zur Ehre bestimmt war.
οἱ δ' ἐπ' ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. Und sie erhoben die Hände zum leckerbereiteten Mahle.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war,
δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν, Neigte Telemachos sein Haupt zum Sohne des Nestor,
ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευϑοίαϑ' οἱ ἄλλοι· 70 Und sprach leise zu ihm, damit es die andern nicht hörten:
    »φράζεο, Νεστορίδη, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ,     Schaue doch, Nestoride, du meines Herzens Geliebter,
χαλκοῦ τε στεροπὴν κατὰ δώματα ἠχήεντα Schaue den Glanz des Erzes umher in der hallenden Wohnung,
χρυσοῦ τ' ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ' ἐλέφαντος. Und des Goldes und Ambras und Elfenbeines und Silbers!
Ζηνός που τοιήδε γ' Ὀλυμπίου ἔνδοϑεν αὐλή, Also glänzt wohl von innen der Hof des olympischen Gottes!
ὅσσα τάδ' ἄσπετα πολλά· σέβας μ' ἔχει εἰσορόωντα.« 75 Welch ein unendlicher Schatz! Mit Staunen erfüllt mich der Anblick!
    τοῦ δ' ἀγορεύοντος ξύνετο ξανϑὸς Μενέλαος,     Seine Rede vernahm Menelaos der Bräunlichgelockte,
καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Wandte sich gegen die Fremden, und sprach die geflügelten Worte:
    »τέκνα φίλ', ἦ τοι Ζηνὶ βροτῶν οὐκ ἄν τις ἐρίζοι·     Liebe Söhne, mit Zeus wetteifre der Sterblichen keiner;
ἀϑάνατοι γὰρ τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ' ἔασιν· Ewig besteht des Unendlichen Burg und alles, was sein ist!
ἀνδρῶν δ' ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί, 80 Doch von den Menschen mag einer mit mir sich messen an Reichtum,
κτήμασιν. ἦ γὰρ πολλὰ παϑὼν καὶ πόλλ' ἐπαληϑεὶς Oder auch nicht! Denn traun! nach vielen Leiden und Irren
ἠγαγόμην ἐν νηυσὶ καὶ ὀγδοάτῳ ἔτει ἦλϑον, Bracht' ich ihn in den Schiffen am achten Jahre zur Heimat;
Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληϑείς, Ward nach Kypros vorher, nach Phönike gestürmt und Ägyptos,
Αἰϑίοπάς ϑ' ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς Sahe die Äthiopen, Sidonier dann und Erember,
καὶ Λιβύην, ἵνα τ' ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέϑουσι. 85 Libya selbst, wo schon den Lämmern Hörner entkeimen.
τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν· Denn es gebären dreimal im Laufe des Jahres die Schafe.
ἔνϑα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν Nimmer gebricht es dort dem Eigner, und nimmer dem Hirten,
τυροῦ καὶ κρειῶν οὐδὲ γλυκεροῖο γάλακτος, Weder an Käse noch Fleisch noch süßer Milch von der Herde,
ἀλλ' αἰεὶ παρέχουσιν ἐπηετανὸν γάλα ϑῆσϑαι. Welche das ganze Jahr mit vollen Eutern einhergeht.
εἷος ἐγὼ περὶ κεῖνα πολὺν βίοτον ξυναγείρων 90 Also durchirrt' ich die Länder, und sammelte großes Vermögen.
ἠλώμην, τεῖός μοι ἀδελφεὸν ἄλλος ἔπεφνε Aber indessen erschlug mir meinen Bruder ein andrer
λάϑρῃ, ἀνωϊστί, δόλῳ οὐλομένης ἀλόχοιο. Heimlich, mit Meuchelmord, durch die List des heillosen Weibes:
ὣς οὔ τοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω· Daß ich gewiß nicht froh dies große Vermögen beherrsche!
καὶ πατέρων τάδε μέλλετ' ἀκουέμεν, οἵ τινες ὕμιν Doch dies habt ihr ja wohl von euren Vätern gehöret,
εἰσίν· – ἐπεὶ μάλα πολλὰ πάϑον καὶ ἀπώλεσα οἶκον 95 Wer sie auch sein. Denn viel, sehr vieles hab' ich erlitten,
εὖ μάλα ναιετάοντα, κεχανδότα πολλὰ καὶ ἐσϑλά. Und mein prächtiges Haus voll köstlicher Güter zerrüttet!
ὧν ὄφελον τριτάτην περ ἔχων ἐν δώμασι μοῖραν Könnt' ich nur jetzo darin mit dem dritten Teile der Güter
ναίειν, οἱ δ' ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἳ τότ' ὄλοντο Wohnen, und lebten die Männer, die im Gefilde vor Troja
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο. Hingesunken sind, fern von der rossenährenden Argos!
ἀλλ' ἔμπης, πάντας μὲν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων. 100 Aber dennoch, wie sehr ich sie alle klag' und beweine;
πολλάκις ἐν μεγάροισι καϑήμενος ἡμετέροισιν (Oftmal hab' ich hier so in meinem Hause gesessen,
ἄλλοτε μέν τε γόῳ φρένα τέρπομαι, ἄλλοτε δ' αὖτε Und mir jetzo mit Tränen das Herz erleichtert, und jetzo
παύομαι· αἰψηρὸς δὲ κόρος κρυεροῖο γόοιο· Wieder geruht; denn bald ermüdet der starrende Kummer!)
τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ, Dennoch, wie sehr ich traure, bewein' ich alle nicht so sehr,
ὡς ἑνός, ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχϑαίρει καὶ ἐδωδὴν, 105 Als den einen, der mir den Schlaf und die Speise verleidet,
μνωομένῳ, ἐπεὶ οὔ τις Ἀχαιῶν τόσσ' ἐμόγησεν, Denk' ich seiner! Denn das hat kein Achaier erduldet,
ὅσσ' Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο. τῷ δ' ἄρ' ἔμελλεν Was Odysseus erduldet' und trug! Ihm selber war Unglück
αὐτῷ κήδε' ἔσεσϑαι, ἐμοὶ δ' ἄχος αἰὲν ἄλαστον Von dem Schicksal bestimmt, und mir unendlicher Jammer,
κείνου, ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται, οὐδέ τι ἴδμεν, Seinethalben des Langabwesenden, weil wir nicht wissen,
ζώει ὅ γ' ἦ τέϑνηκεν. ὀδὐρονται νύ που αὐτὸν 110 Ob er leb' oder tot sei. Vielleicht beweinen ihn jetzo
Λαέρτης ϑ' ὁ γέρων καὶ ἐχέφρων Πηνελόπεια Schon Laertes der Greis, und die keusche Penelopeia,
Τηλέμαχός ϑ', ὃν ἔλειπε νέον γεγαῶτ' ἐνὶ οἴκῳ.« Und Telemachos, den er als Kind im Hause zurückließ!
    ὣς φάτο, τῷ δ' ἄρα πατρὸς ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο·     Also sprach er, und rührte Telemachos herzlich zu weinen.
δάκρυ δ' ἀπὸ βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρὸς ἀκούσας, Seinen Wimpern entstürzte die Träne, als er vorn Vater
χλαῖναν πορφυρέην ἄντ' ὀφϑαλμοῖιν ἀνασχὼν 115 Hörte; da hüllt' er sich schnell vor die Augen den purpurnen Mantel,
ἀμφοτέρῃσιν χερσί. νόησε δέ μιν Μενέλαος, Fassend mit beiden Händen; und Menelaos erkannt' ihn.
μερμήριξε δ' ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν, Dieser dachte darauf umher in zweifelnder Seele:
ἠέ μιν αὐτὸν πατρὸς ἐάσειε μνησϑῆναι, Ob er ihn ruhig ließe an seinen Vater gedenken;
ἦ πρῶτ' ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο. Oder ob er zuerst ihn fragt', und alles erforschte.
    εἷος ὁ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν, 120     Als er solche Gedanken in zweifelnder Seele bewegte;
ἐκ δ' Ἑλένη ϑαλάμοιο ϑυώδεος ὑψορόφοιο Wallte Helena her aus der hohen duftenden Kammer,
ἤλυϑεν Ἀρτέμιδι χρυσηλακάτῳ ἐϊκυῖα. Artemis gleich an Gestalt, der Göttin mit goldener Spindel.
τῇ δ' ἄρ' ἅμ' Ἀδρήστη κλισίην εὔτυκτον ἔϑηκεν, Dieser setzte sofort Adraste den zierlichen Sessel;
Ἀλκίππη δὲ τάπητα φέρεν μαλακοῦ ἐρίοιο, Und Alkippe brachte den weichen wollichten Teppich.
Φυλὼ δ' ἀργύρεον τάλαρον φέρε, τόν οἱ ἔδωκεν 125 Phylo brachte den silbernen Korb, den ehmals Alkandre
Ἀλκάνδρη, Πολύβοιο δάμαρ, ὃς ἔναι' ἐνὶ Θήβῃς Ihr verehrte, die Gattin des Polybos, welcher in Thebä
Αἰγυπτίῃσ', ὅϑι πλεῖστα δόμοισ' ἐν κτήματα κεῖται· Wohnte, Ägyptos Stadt voll schätzereicher Paläste.
ὅς Μενελάῳ δῶκε δύ' ἀργυρέας ἀσαμίνϑους, Dieser gab Menelaos zwo Badewannen von Silber,
δοιοὺς δὲ τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα. Zween dreifüßige Kessel, und zehn Talente des Goldes.
χωρὶς δ' αὖϑ' Ἑλένῃ ἄλοχος πόρε κάλλιμα δῶρα· 130 Aber Helenen gab Alkandre schöne Geschenke,
χρυσῆν τ' ἠλακάτην τάλαρόν ϑ' ὑπόκυκλον ὄπασσεν Eine goldene Spindel im länglichgeründeten Korbe,
ἀργύρεον, χρυσῷ δ' ἐπὶ χείλεα κεκράαντο. Der, aus Silber gebildet, mit goldenem Rande geschmückt war.
τόν ῥά οἱ ἀμφίπολος Φυλὼ παρέϑηκε φέρουσα Diesen setzte vor sie die fleißige Dienerin Phylo,
νήματος ἀσκητοῖο βεβυσμένον· αὐτὰρ ἐπ' αὐτῷ Angefüllt mit geknäueltem Garn, und über dem Garne
ἠλακάτη τετάνυστο ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχουσα. 135 Lag die goldene Spindel mit violettener Wolle.
ἕζετο δ' ἐν κλισμῷ, ὑπὸ δὲ ϑρῆνυς ποσὶν ἦεν. Helena saß auf dem Sessel; ein Schemel stützte die Füße.
αὐτίκα δ' ἥ γ' ἐπέεσσι πόσιν ἐρέεινεν ἕκαστα· Und sie fragte sogleich den Gemahl nach allem, und sagte:
    »ἴδμεν δή, Μενέλαε διοτρεφές, οἵ τινες οἵδε     Wissen wir schon, Menelaos du Göttlicher, welches Geschlechtes
ἀνδρῶν εὐχετόωνται ἱκανέμεν ἡμέτερον δῶ; Diese Männer sich rühmen, die unsere Wohnung besuchen?
ψεύσομαι ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με ϑυμός. 140 Irr' ich, oder ahnet mir wahr? Ich kann es nicht bergen!
οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσϑαι Niemals erschien mir ein Mensch mit solcher ähnlichen Bildung,
οὔτ' ἄνδρ' οὔτε γυναῖκα, σέβας μ' ἔχει εἰσορόωσαν, Weder Mann, noch Weib; (mit Staunen erfüllt mich der Anblick!)
ὡς ὅδ' Ὀδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε, Als der Jüngling dort des edelgesinnten Odysseus'
Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ' ἐνὶ οἴκῳ Sohne Telemachos gleicht, den er als Säugling daheimließ,
κεῖνος ἀνήρ, ὅτ' ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ' Ἀχαιοὶ 145 Jener Held, da ihr Griechen, mich Ehrvergeßne zu rächen,
ἤλϑεϑ' ὑπὸ Τροίην, πόλεμον ϑρασὺν ὁρμαίνοντες« Hin gen Ilion schifftet, mit Tod und Verderben gerüstet!
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος·     Ihr antwortete drauf Menelaos der Bräunlichgelockte:
»οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις· Ebenso denke auch ich, o Frau, wie du jetzo vermutest.
κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες Denn so waren die Händ', und so die Füße des Helden,
ὀφϑαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ' ἐφύπερϑέ τε χαῖται. 150 So die Blicke der Augen, das Haupt und die lockichten Haare.
καὶ νῦν ἦ τοι ἐγὼ μεμνημένος ἀμφ' Ὀδυσῆϊ Auch gedacht' ich jetzo des edelgesinnten Odysseus,
μυϑεόμην, ὅσα κεῖνος ὀϊζύσας ἐμόγησεν Und erzählte, wie jener für mich so mancherlei Elend
ἀμφ' ἐμοί, αὐτὰρ ὁ πυκνὸν ὑπ' ὀφρύσι δάκρυον εἶβε, Duldete; siehe da drang aus seinen Augen die Träne,
χλαῖναν πορφυρέην ἄντ' ὀφϑαλμοῖιν ἀνασχών.« Und er verhüllete schnell mit dem Purpurmantel sein Antlitz.
    τὸν δ' αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα· 155     Und der Nestoride Peisistratos sagte dagegen:
»Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν, Atreus' Sohn, Menelaos, du göttlicher Führer des Volkes,
κείνου μέν τοι ὅδ' υἱὸς ἐτήτυμον, ὡς ἀγορεύεις· Dieser ist wirklich der Sohn Odysseus', wie du vermutest.
ἀλλὰ σαόφρων ἐστί, νεμεσσᾶται δ' ἐνὶ ϑυμῷ Aber er ist bescheiden, und hält es für unanständig,
ὧδ' ἐλϑὼν τὸ πρῶτον ἐπεσβολίας ἀναφαίνειν Gleich, nachdem er gekommen, so dreist entgegen zu schwatzt
ἄντα σέϑεν, τοῦ νῶϊ ϑεοῦ ὣς τερπόμεϑ' αὐδῇ. 160 Deiner Rede, die uns, wie eines Gottes, erfreuet.
αὐτὰρ ἐμὲ προέηκε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ Und mich sandte mein Vater, der Rossebändiger Nestor,
τῷ ἅμα πομπὸν ἕπεσϑαι· ἐέλδετο γάρ σε ἰδέσϑαι, Diesen hieher zu geleiten, der dich zu sehen begehrte,
ὄφρα οἱ ἤ τι ἔπος ὑποϑήεαι ἠέ τι ἔργον. Daß du ihm Rat erteiltest zu Worten oder zu Taten.
πολλὰ γὰρ ἄλγε' ἔχει πατρὸς πάϊς οἰχομένοιο Denn viel leidet ein Sohn des langabwesenden Vaters,
ἐν μεγάροισ', ᾧ μὴ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἔωσιν, 165 Wenn er, im Hause verlassen, von keinem Freunde beschützt wird:
ὡς νῦν Τηλεμάχῳ ὁ μὲν οἴχεται, οὐδέ οἱ ἄλλοι Wie Telemachos jetzt! Sein Vater ist ferne, und niemand
εἴσ', οἵ κεν κατὰ δῆμον ἀλάλκοιεν κακότητα.« Regt sich im ganzen Volke, von ihm die Plage zu wenden!
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος·     Ihm antwortete drauf Menelaos der Bräunlichgelockte:
»ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ φίλου ἀνέρος υἱὸς ἐμὸν δῶ Götter, so ist ja mein Gast der Sohn des geliebtesten Freundes,
ἵκεϑ', ὃς εἵνεκ' ἐμεῖο πολέας ἐμόγησεν ἀέϑλους· 170 Welcher um meinetwillen so viele Gefahren erduldet!
καί μιν ἔφην ἐλϑόντα φιλησέμεν ἔξοχα πάντων Und ich hoffte, dem Kommenden einst vor allen Argeiern
Ἀργείων, εἰ νῶϊν ὑπεὶρ ἅλα νόστον ἔδωκε Wohlzutun, hätt' uns der Olympier Zeus Kronion
νηυσὶ ϑοῇσι γενέσϑαι Ὀλύμπιος εὐρύοπα Ζεύς. Glückliche Wiederkehr in den schnellen Schiffen gewähret!
καί κέ οἱ Ἄργεϊ νάσσα πόλιν καὶ δώματ' ἔτευξα, Eine Stadt und ein Haus in Argos wollt' ich ihm schenken,
ἐξ Ἰϑάκης ἀγαγὼν σὺν κτήμασι καὶ τέκεϊ ᾧ 175 Und ihn aus Ithaka führen mit seinem ganzen Vermögen.
καὶ πᾶσιν λαοῖσι, μίαν πόλιν ἐξαλαπάξας, Seinem Sohn und dem Volk, und räumen eine der Städte,
αἳ περιναιετάουσιν, ἀνάσσονται δ' ἐμοὶ αὐτῷ. Welche Sparta umgrenzen, und meinem Befehle gehorchen.
καί κε ϑάμ' ἐνϑάδ' ἐόντες ἐμισγόμεϑ'· οὐδέ κεν ἥμεας Oft besuchten wir dann als Nachbarn einer den andern,
ἄλλο διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τε, Und nichts trennt' uns beid' in unserer seligen Eintracht,
πρίν γ' ὅτε δὴ ϑανάτοιο μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν. 180 Bis uns die schwarze Wolke des Todes endlich umhüllte!
ἀλλὰ τὰ μέν που μέλλεν ἀγάσσασϑαι ϑεὸς αὐτός, Aber ein solches Glück mißgönnte mir einer der Götter,
ὃς κεῖνον δύστηνον ἀνόστιμον οἶον ἔϑηκεν.« Welcher jenem allein, dem Armen, raubte die Heimkehr!
    ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο.     Also sprach er, und rührte sie alle zu herzlichen Tränen.
κλαῖε μὲν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα, Argos' Helena weinte, die Tochter des großen Kronions,
κλαῖε δὲ Τηλέμαχός τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος, 185 Und Telemachos weinte, und Atreus' Sohn Menelaos.
οὐδ' ἄρα Νέστορος υἱὸς ἀδακρύτω ἔχεν ὄσσε· Auch Peisistratos konnte sich nicht der Tränen enthalten;
μνήσατο γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο, Denn ihm trat vor die Seele des edlen Antilochos' Bildnis,
τόν ῥ' Ἠοῦς ἔκτεινε φαεινῆς ἀγλαὸς υἱός. Welchen der glänzende Sohn der Morgenröte getötet.
τοῦ ὅ γ' ἐπιμνησϑεὶς ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευεν· Dessen gedacht' er jetzo, und sprach die geflügelten Worte:
    »Ἀτρεΐδη, περὶ μέν σε βροτῶν πεπνυμένον εἶναι 190     Atreus' Sohn Menelaos, vor allen Menschen verständig,
Νέστωρ φάσχ' ὁ γέρων, ὅτ' ἐπιμνησαίμεϑα σεῖο Rühmte dich Nestor der Greis, so oft wir deiner gedachten
οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι καὶ ἀλλήλους ἐρέοιμεν· In des Vaters Palast, und uns miteinander besprachen.
καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πίϑοιό μοι· οὐ γὰρ ἐγώ γε Darum, ist es dir möglich, gehorche mir jetzo. Ich finde
τέρπομ' ὀδυρόμενος μεταδόρπιος, ἀλλὰ καὶ Ἠὼς Kein Vergnügen an Tränen beim Abendessen; auch morgen
ἔσσεται ἠριγένεια· νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδὲν 195 Dämmert ein Tag für uns. Ich tadele freilich mitnichten,
κλαίειν, ὅς κε ϑάνῃσι βροτῶν καὶ πότμον ἐπίσπῃ. Daß man den Toten beweine, der sein Verhängnis erfüllt hat.
τοῦτό νυ καὶ γέρας οἶον ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι, Ist doch dieses allein der armen Sterblichen Ehre,
κείρασϑαί τε κόμην βαλέειν τ' ἀπὸ δάκρυ παρειῶν. Daß man schere sein Haar, und die Wange mit Tränen benetze.
καὶ γὰρ ἐμὸς τέϑνηκεν ἀδελφεός, οὔ τι κάκιστος Auch mein Bruder verlor sein Leben, nicht der geringste
Ἀργείων· μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι· – οὐ γὰρ ἐγώ γε 200 Im argeiischen Heer! Du wirst ihn kennen; ich selber
ἤντησ' οὐδὲ ἴδον· – περὶ δ' ἄλλων φασὶ γενέσϑαι Hab' ihn nimmer gesehen: doch rühmen Antilochos alle,
Ἀντίλοχον, περὶ μὲν ϑείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.« Daß er an Schnelle des Laufs und in Kriegsmut andre besieget.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος·     Ihm antwortete drauf Menelaos der Bräunlichgelockte:
»ὦ φίλ', ἐπεὶ τόσα εἶπες, ὅσ' ἂν πεπνυμένος ἀνὴρ Lieber, du redest so, wie ein Mann von reifem Verstande
εἴποι καὶ ῥέξειε, καὶ ὃς προγενέστερος εἴη· 205 Reden und handeln muß, und wär' er auch höheres Alters.
τοίου γὰρ καὶ πατρός, ὃ καὶ πεπνυμένα βάζεις. Denn du redest als Sohn von einem verständigen Vater.
ῥεῖα δ' ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος, ᾧ τε Κρονίων Leicht erkennt man den Samen des Mannes, welchen Kronion
ὄλβον ἐπικλώσῃ γαμέοντί τε γεινομένῳ τε, schmückte mit himmlischem Segen bei seiner Geburt und Vermählung.
ὡς νῦν Νέστορι δῶκε διαμπερὲς ἤματα πάντα Also krönet er nun auch Nestors Tage mit Wohlfahrt;
αὐτὸν μὲν λιπαρῶς γηρασκέμεν ἐν μεγάροισιν, 210 Denn er freut sich im Hause des stillen behaglichen Alters,
υἱέας αὖ πινυτούς τε καὶ ἔγχεσιν εἶναι ἀρίστους. Und verständiger Söhne, geübt die Lanze zu schwingen.
ἡμεῖς δὲ κλαυϑμὸν μὲν ἐάσομεν, ὃς πρὶν ἐτύχϑη, Laßt uns also des Grams und unserer Tränen vergessen,
δόρπου δ' ἐξαῦτις μνησώμεϑα, χερσὶ δ' ἐφ' ὕδωρ Und von neuem das Mahl beginnen! Wohlauf, man begieße
χευάντων· μῦϑοι δὲ καὶ ἠῶϑέν περ ἔσονται Unsere Hände mit Wasser! Auch morgen wird Zeit zu Gesprächen
Τηλεμάχῳ καὶ ἐμοὶ διαειπέμεν ἀλλήλοισιν.« 215 Mit Telemachos sein, uns beiden das Herz zu erleichtern!
    ὣς ἔφατ', Ἀσφαλίων δ' ἄρ' ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευεν,     Sprach's, und eilend begoß Asphalion ihnen die Hände,
ὀτρηρὸς ϑεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο. Dieser geschäftige Diener des herrlichen Menelaos.
οἱ δ' ἐπ' ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. Und sie erhoben die Hände zum leckerbereiteten Mahle.
    ἔνϑ' αὖτ' ἄλλ' ἐνόησ' Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·     Aber ein Neues ersann die liebliche Tochter Kronions:
αὐτίκ' ἄρ' εἰς οἶνον βάλε φάρμακον, ἔνϑεν ἔπινον, 220 Siehe sie warf in den Wein, wovon sie tranken, ein Mittel
νηπενϑές τ' ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληϑον ἁπάντων. Gegen Kummer und Groll und aller Leiden Gedächtnis.
ὃς τὸ καταβρόξειεν, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη, Kostet einer des Weins, mit dieser Würze gemischet;
οὔ κεν ἐφημέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ παρειῶν, Dann benetzet den Tag ihm keine Träne die Wangen,
οὐδ' εἴ οἱ κατατεϑναίη μήτηρ τε πατήρ τε, Wär' ihm auch sein Vater und seine Mutter gestorben,
οὐδ' εἴ οἱ προπάροιϑεν ἀδελφεὸν ἢ φίλον υἱὸν 225 Würde vor ihm sein Bruder, und sein geliebtester Sohn auch
χαλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ' ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῷτο. Mit dem Schwerte getötet, daß seine Augen es sähen.
τοῖα Διὸς ϑυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα, Siehe so heilsam war die künstlichbereitete Würze,
ἐσϑλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις, Welche Helenen einst die Gemahlin Thons Polydamna
Αἰγυπτίη, τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα In Ägyptos geschenkt. Dort bringt die fruchtbare Erde
φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσϑλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά, 230 Mancherlei Säfte hervor, zu guter und schädlicher Mischung;
ἰητρὸς δὲ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων Dort ist jeder ein Arzt, und übertrifft an Erfahrung
ἀνϑρώπων· ἦ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέϑλης. Alle Menschen; denn wahrlich sie sind vom Geschlechte Päeons.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἐνέηκε κέλευσέ τε οἰνοχοῆσαι, Als sie die Würze vermischt, und einzuschenken befohlen,
ἐξαῦτις μύϑοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν· Da begann sie von neuem, und sprach mit freundlicher Stimme:
    »Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς ἠδὲ καὶ οἵδε 235     Atreus' göttlicher Sohn Menelaos, und ihr geliebten
ἀνδρῶν ἐσϑλῶν παῖδες, ἀτὰρ ϑεὸς ἄλλοτε ἄλλῳ Söhne tapferer Männer; es sendet im ewigen Wechsel
Ζεὺς ἀγαϑόν τε κακόν τε διδοῖ· δύναται γὰρ ἅπαντα· Zeus bald Gutes bald Böses herab, denn er herrschet mit Allmacht.
ἦ τοι νῦν δαίνυσϑε καϑήμενοι ἐν μεγάροισι Auf, genießet denn jetzo in unserem Hause des Mahles,
καὶ μύϑοις τέρπεσϑε· ἐοικότα γὰρ καταλέξω. Euch mit Gesprächen erfreuend! Ich will euch was Frohes erzählen.
πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ' ὀνομήνω, 240 Alles kann ich euch zwar nicht nennen oder beschreiben,
ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεϑλοι· Alle mutigen Taten des leidengeübten Odysseus;
ἀλλ' οἷον τόδ' ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ Sondern nur eine Gefahr, die der tapfere Krieger bestanden
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅϑι πάσχετε πήματ' Ἀχαιοί. In dein troischen Lande, wo Not euch Achaier umdrängte.
αὐτόν μιν πληγῇσιν ἀεικελίῃσι δαμάσσας, Seht, er hatte sich selbst unwürdige Striemen gegeißelt,
σπεῖρα κάκ' ἀμφ' ὤμοισι βαλών, οἰκῆϊ ἐοικώς, 245 Und nachdem er die Schultern mit schlechten Lumpen umhüllet,
ἀνδρῶν δυσμενέων κατέδυ πόλιν εὐρυάγυιαν. Ging er in Sklavengestalt zur Stadt der feindlichen Männer.
ἄλλῳ δ' αὐτὸν φωτὶ κατακρύπτων ἤϊσκε Ganz ein anderer Mann, ein Bettler schien er von Ansehn,
Δέκτῃ, ὃς οὐδὲν τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν· So wie er wahrlich nicht im achaiischen Lager einherging.
τῷ ἴκελος κατέδυ Τρώων πόλιν, οἱ δ' ἀβάκησαν Also kam er zur Stadt der Troer; und sie verkannten
πάντες· ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα, 250 Alle den Helden; nur ich entdeckt' ihn unter der Hülle,
καί μιν ἀνειρώτευν· ὁ δὲ κερδοσύνῃ ἀλέεινεν. Und befragt' ihn: doch er fand immer listige Ausflucht.
ἀλλ' ὅτε δή μιν ἐγὼ λόεον καὶ χρῖον ἐλαίῳ, Aber als ich ihn jetzo gebadet, mit Öle gesalbet,
ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσα καὶ ὤμοσα καρτερὸν ὅρκον, Und mit Kleidern geschmückt, und drauf bei den Göttern geschworen,
μή με πρὶν Ὀδυσῆα μετὰ Τρώεσσ' ἀναφῆναι, Daß ich Odysseus den Troern nicht eher wollte verraten,
πρίν γε τὸν ἐς νῆάς τε ϑοὰς κλισίας τ' ἀφικέσϑαι, 255 Bis er die schnellen Schiff' und Zelte wieder erreichet;
καὶ τότε δή μοι πάντα νόον κατέλεξεν Ἀχαιῶν. Da verkündet' er mir den ganzen Entwurf der Achaier.
πολλοὺς δὲ Τρώων κτείνας ταναήκεϊ χαλκῷ Als er nun viele der Troer mit langem Erze getötet,
ἦλϑε μετ' Ἀργείους, κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν. Kehrt' er zu den Argeiern, mit großer Kunde bereichert.
ἔνϑ' ἄλλαι Τρῳαὶ λίγ' ἐκώκυον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ Laut wehklageten jetzo die andern Weiber in Troja;
χαῖρ', ἐπεὶ ἤδη μοι κραδίη τέτραπτο νεέσϑαι 260 Aber mein Herz frohlockte; denn herzlich wünscht' ich die Heimkehr,
ἂψ οἶκόν δ', ἄτην δὲ μετέστενον, ἣν Ἀφροδίτη Und beweinte den Jammer, den Aphrodite gestiftet,
δῶχ', ὅτε μ' ἤγαγε κεῖσε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης, Als sie mich dorthin, fern vorn Vaterlande geführet,
παῖδά τ' ἐμὴν νοσφισσαμένην ϑάλαμόν τε πόσιν τε Und von der Tochter getrennt, dem Eh'bett und dem Gemahle,
οὔ τευ δευόμενον, οὔτ' ἂρ φρένας οὔτε τι εἶδος.« Dem kein Adel gebricht des Geistes oder der Bildung!
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος· 265     Ihr antwortete drauf Menelaos der Bräunlichgelockte:
»ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γύναι, κατὰ μοῖραν ἔειπες. Dieses alles ist wahr, o Helena, was du erzähltest.
ἤδη μὲν πολέων ἐδάην βουλήν τε νόον τε Denn ich habe schon mancher Gesinnung und Tugend gelernet,
ἀνδρῶν ἡρώων, πολλὴν δ' ἐπελήλυϑα γαῖαν· Hochberühmter Helden, und bin viel Länder durchwandert;
ἀλλ' οὔ πω τοιοῦτον ἐγὼν ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν Aber ein solcher Mann kam mir noch nimmer vor Augen,
οἷον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἔσκε φίλον κῆρ. 270 Gleich an erhabener Seele dem leidengeübten Odysseus!
οἷον καὶ τόδ' ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ Also bestand er auch jene Gefahr, mit Kühnheit und Gleichmut,
ἵππῳ ἔνι ξεστῷ, ἵν' ἐνήμεϑα πάντες ἄριστοι In dem gezimmerten Rosse, worin wir Fürsten der Griechen
Ἀργείων, Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες. Alle saßen, und Tod und Verderben gen Ilion brachten.
ἦλϑες ἔπειτα σὺ κεῖσε· κελευσέμεναι δέ σ' ἔμελλε Dorthin kamest auch du, gewiß von einem der Götter
δαίμων, ὃς Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι· 275 Hingeführt, der etwa die Troer zu ehren gedachte;
καί τοι Δηΐφοβος ϑεοείκελος ἕσπετ' ἰούσῃ. Und der göttergleiche Deiphobos war dein Begleiter.
τρὶς δὲ περίστειξας κοῖλον λόχον ἀμφαφόωσα, Dreimal umwandeltest du das feindliche Männergehäuse,
ἐκ δ' ὀνομακλήδην Δαναῶν ὀνόμαζες ἀρίστους, Rings betastend, und riefst der tapfersten Helden Achaias
πάντων Ἀργείων φωνὴν ἴσκουσ' ἀλόχοισιν· Namen, indem du die Stimme von aller Gemahlinnen annahmst.
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ Τυδεΐδης καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς 280 Aber ich und Tydeus' Sohn und der edle Odysseus
ἤμενοι ἐν μέσσοισιν ἀκούσαμεν, ὡς ἐβόησας. Saßen dort in der Mitte, und höreten, wie du uns riefest.
νῶϊ μὲν ἀμφοτέρω μενεήναμεν ὁρμηϑέντες Plötzlich fuhren wir auf, wir beiden andern, entschlossen,
ἢ ἐξελϑέμεναι ἢ ἔνδοϑεν αἶψ' ὑπακοῦσαι· Auszusteigen, oder von innen uns hören zu lassen.
ἀλλ' Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεϑεν ἱεμένω περ. Aber Odysseus hielt uns zurück von dem raschen Entschlusse.
ἔνϑ' ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν υἷες Ἀχαιῶν, 285 Jetzo saßen wir still, und alle Söhne der Griechen.
Ἀντικλος δὲ σέ γ' οἶος ἀμείψασϑαι ἐπέεσσιν Nur Antiklos wollte dir Antwort geben; doch eilend
ἤϑελεν· ἀλλ' Ὀδυσεὺς ἐπὶ μάστακα χερσὶ πίεζε Sprang Odysseus hinzu, und drückte mit nervichten Händen
νωλεμέως κρατερῇσι, σάωσε δὲ πάντας Ἀχαιούς· Fest den Mund ihm zusammen, und rettete alle Achaier;
τόφρα δ' ἔχ', ὄφρα σε νόσφιν ἀπήγαγε Παλλὰς Ἀϑήνη« Eher ließ er ihn nicht, bis Athene von dannen dich führte.
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 290     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν, Atreus' Sohn Menelaos, du göttlicher Führer des Volkes,
ἄλγιον· οὐ γάρ οἵ τι τό γ' ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεϑρον, Desto betrübter! Denn alles entriß ihn dem traurigen Tode
οὐδ' εἴ οἱ κραδίη γε σιδηρέη ἔνδοϑεν ἦεν. Nicht, und hätt' er im Busen ein Herz von Eisen getragen!
ἀλλ' ἄγετ' εἰς εὐνὴν τράπεϑ' ἥμεας, ὄφρα καὶ ἤδη Aber lasset uns nun zu Bette gehen, damit uns
ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεϑα κοιμηϑέντες.« 295 Jetzo auch die Ruhe des süßen Schlafes erquicke.
    ὣς ἔφατ', Ἀργείη δ' Ἑλένη δμῳῆσι κέλευσε     Als er dieses gesagt, rief Helena eilend den Mägden,
δέμνι' ὑπ' αἰϑούσῃ ϑέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ Unter die Halle ein Bett zu setzen, unten von Purpur
πορφύρε' ἐμβαλέειν, στορέσαι τ' ἐφύπερϑε τάπητας Prächtige Polster zu legen, und Teppiche drüber zu breiten,
χλαίνας τ' ἐνϑέμεναι οὔλας καϑύπερϑεν ἕσασϑαι. Hierauf wenige Mäntel zur Oberdecke zu legen.
αἱ δ' ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι, 300 Und sie enteilten dem Saal, in den Händen die leuchtende Fackel,
δέμνια δ' ἐστόρεσαν· ἐκ δὲ ξείνους ἄγε κῆρυξ. Und bereiteten schnell das Lager. Aber ein Herold
οἱ μὲν ἄρ' ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόϑι κοιμήσαντο, Führte Telemachos hin, samt Nestors glänzendem Sohne.
Τηλέμαχός ϑ' ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός· Also ruhten sie dort in der Halle vor dem Palaste.
Ἀτρεΐδης δὲ καϑεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο, Und der Atreide schlief im Innern des hohen Palastes;
πὰρ δ' Ἑλένη τανύπεπλος ἐλέξατο, δῖα γυναικῶν. 305 Helena ruhte bei ihm, die schönste unter den Weibern.
    ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,     Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
ὤρνυτ' ἄρ' ἐξ εὐνῆφι βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος Sprang er vom Lager empor, der Rufer im Streit Menelaos,
εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ ϑέτ' ὤμῳ, Legte die Kleider an, und hing das Schwert um die Schulter,
ποσσὶ δ' ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, Band die schönen Sohlen sich unter die zierlichen Füße,
βῆ δ' ἴμεν ἐκ ϑαλάμοιο ϑεῷ ἐναλίγκιος ἄντην, 310 Trat aus der Kammer hervor, geschmückt mit göttlicher Hoheit,
Τηλεμάχῳ δὲ παρῖζεν, ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζε· Ging und setzte sich neben Telemachos nieder, und sagte:
    »τίπτε δέ σε χρειὼ δεῦρ' ἤγαγε, Τηλέμαχ' ἥρως,     Welches Geschäft, o edler Telemachos, führte dich hieher,
ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἐπ' εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης; Über das weite Meer, zur göttlichen Stadt Lakedämon?
δήμιον ἦ ἴδιον; τόδε μοι νημερτὲς ἐνίσπες.« Deines, oder des Volks? Verkünde mir lautere Wahrheit!
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 315     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν, Atreus' Sohn Menelaos, du göttlicher Führer des Volkes,
ἤλυϑον εἴ τινά μοι κληηδόνα πατρὸς ἐνίσποις. Darum kam ich zu dir, um Kunde vom Vater zu hören.
ἐσϑίεταί μοι οἶκος, ὄλωλε δὲ πίονα ἔργα, Ausgezehrt wird mein Haus, und Hof und Äcker verwüstet;
δυσμενέων δ' ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵ τέ μοι αἰεὶ Denn feindselige Männer erfüllen die Wohnung und schlachten
μῆλ' ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς, 320 Meine Ziegen und Schaf' und mein schwerwandelndes Hornvieh,
μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες. Freier meiner Mutter, voll übermütiges Trotzes.
τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναϑ' ἱκάνομαι, αἴ κ' ἐϑέλῃσϑα Darum fleh ich dir jetzo, die Knie' umfassend, du wollest
κείνου λυγρὸν ὄλεϑρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας Seinen traurigen Tod mir verkündigen; ob du ihn selber
ὀφϑαλμοῖσι τεοῖσιν ἢ ἄλλου μῦϑον ἄκουσας Ansahst, oder vielleicht von einem irrenden Wandrer
πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ. 325 Ihn erfuhrst: denn ach! zum Leiden gebar ihn die Mutter!
μηδέ τί μ' αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ' ἐλεαίρων, Aber schmeichle mir nicht, aus Schonung oder aus Mitleid;
ἀλλ' εὖ μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς. Sondern erzähle mir treulich, was deine Augen gesehen.
λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσϑλὸς Ὀδυσσεύς, Flehend beschwör' ich dich, hat je mein Vater Odysseus
ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε Einen Wunsch dir gewährt mit Worten oder mit Taten,
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅϑι πάσχετε πήματ' Ἀχαιοί· 330 In dem troischen Lande, wo Not euch Achaier umdrängte:
τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.« Daß du, dessen gedenkend, mir jetzo Wahrheit verkündest!
    τὸν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος·     Voll Unwillens begann Menelaos der Bräunlichgelockte:
»ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ O ihr Götter, ins Lager des übergewaltigen Mannes
ἤϑελον εὐνηϑῆναι ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες. Wollten jene sich legen, die feigen verworfenen Menschen!
ὡς δ' ὁπότ' ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος 335 Aber wie wenn in den Dickicht des starken Löwen die Hirschkuh
νεβροὺς κοιμήσασα νεηγενέας γαλαϑηνοὺς Ihre saugenden Jungen, die neugeborenen, hinlegt,
κνημοὺς ἐξερέῃσι καὶ ἄγκεα ποιήεντα Dann auf den Bergen umher und kräuterbewachsenen Tälern
βοσκομένη, ὁ δ' ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυϑεν εὐνήν, Weide sucht; und jener darauf in sein Lager zurückkehrt,
ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν, Und den Zwillingen beiden ein schreckliches Ende bereitet:
ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει. 340 So wird jenen Odysseus ein schreckliches Ende bereiten!
αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀϑηναίη καὶ Ἄπολλον, Wenn er, o Vater Zeus, Athene und Phöbos Apollon!
τοῖος ἐὼν οἷός ποτ' ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ Doch in jener Gestalt, wie er einst in der fruchtbaren Lesbos
ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς, Sich mit Philomeleides zum Wetteringen emporhub,
κὰδ δ' ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες Ἀχαιοί, Und auf den Boden ihn warf, daß alle Achaier sich freuten;
τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς· 345 Wenn doch in jener Gestalt Odysseus den Freiern erschiene!
πάντες κ' ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε. Bald wär' ihr Leben gekürzt, und ihnen die Heirat verbittert!
ταῦτα δ', ἅ μ' εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε Aber warum du mich fragst und bittest, das will ich geradaus
ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν οὐδ' ἀπατήσω· Ohn' Umschweife dir sagen, und nicht durch Lügen dich täuschen;
ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής, Sondern was mir der wahrhafte Greis des Meeres geweissagt,
τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ' ἐπικεύσω. 350 Davon will ich kein Wort dir bergen oder verhehlen.
    Αἰγύπτῳ μ' ἔτι δεῦρο ϑεοὶ μεμαῶτα νέεσϑαι     Noch in Ägyptos hielten, wie sehr ich nach Hause verlangte,
ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας· Mich die Unsterblichen auf, denn ich versäumte die Opfer;
οἱ δ' αἰεί βούλοντο ϑεοὶ μεμνῆσϑαι ἐφετμέων. Und wir sollen nimmer der Götter Gebote vergessen.
νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ Eine der Inseln liegt im wogenstürmenden Meere
Αἰγύπτου προπάροιϑε, Φάρον δέ ἑ κικλήσκουσι, 355 Vor des Ägyptos Strome; die Menschen nennen sie Pharos:
τόσσον ἄνευϑ', ὅσσον τε πανημερίη γλαφυρὴ νηῦς Von dem Strome so weit, als wohlgerüstete Schiffe
ἤνυσεν, ᾗ λιγὺς οὖρος ἐπιπνείῃσιν ὄπισϑεν. Tages fahren, wenn rauschend der Wind die Segel erfüllet.
ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅϑεν τ' ἀπὸ νῆας ἐΐσας Dort ist ein sicherer Hafen, allwo die Schiffer gewöhnlich
ἐς πόντον βάλλουσιν, ἀφυσσάμενοι μέλαν ὕδωρ. Frisches Wasser sich schöpfen, und weiter die Wogen durchsegeln.
ἔνϑα μ' ἐείκοσιν ἤματ' ἔχον ϑεοί, οὐδέ ποτ' οὖροι 360 Allda hielten die Götter mich zwanzig Tage; denn niemals
πνείοντες φαίνονϑ' ἁλιαέες, οἵ ῥά τε νηῶν Wehten günstige Wind' in die See hinüber, die Schiffe
πομπῆες γίνονται ἐπ' εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. Wehten günstige Wind' in die See hinüber, die Schiffe
καί νύ κεν ἤϊα πάντα κατέφϑιτο καὶ μένε' ἀνδρῶν, Und bald wäre die Speis' und der Mut der Männer geschwunden,
εἰ μή τίς με ϑεῶν ὀλοφύρατο καί μ' ἐλέησε, Hätte mich nicht erbarmend der Himmlischen eine gerettet.
Πρωτέος ἰφϑίμου ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος, 365 Aber Eidothea, des grauen Wogenbeherrschers
Εἰδοϑέη· τῇ γάρ ῥα μάλιστά γε ϑυμὸν ὄρινα· Proteus' Tochter bemerkt' es, und fühlte herzliches Mitleid.
ἥ μ' οἴῳ ἔρροντι συνήντετο νόσφιν ἑταίρων· Diese begegnete mir, da ich fern von den Freunden umherging;
αἰεὶ γὰρ περὶ νῆσον ἀλώμενοι ἰχϑυάασκον Denn sie streiften beständig, vom nagenden Hunger gefoltert,
γναμπτοῖσ' ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός. Durch die Insel, um Fische mit krummer Angel zu fangen.
ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα ἔπος φάτο φώνησέν τε· 370 Und sie nahte sich mir, und sprach mit freundlicher Stimme:
νήπιός εἰς, ὦ ξεῖνε, λίην τόσον ἠδὲ χαλίφρων,     Fremdling, bist du so gar einfältig, oder so träge?
ἦε ἑκὼν μεϑιεῖς καὶ τέρπεαι ἄλγεα πάσχων; Oder zauderst du gern, und findest Vergnügen am Elend:
ὡς δὴ δήϑ' ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι, οὐδέ τι τέκμωρ Daß du so lang auf der Insel verweilst? Ist nirgends ein Ausweg
εὑρέμεναι δύνασαι, μινύϑει δέ τοι ἦτορ ἑταίρων. Aus dem Jammer zu sehn, da das Herz den Genossen entschwindet?
ὣς ἔφατ', αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον· 375     Also sprach sie; und ich antwortete wieder und sagte:
ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἧ τις σύ πέρ ἐσσι ϑεάων, Ich verkündige dir, o Göttin, wie du auch heißest,
ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν κατερύκομαι, ἀλλά νυ μέλλω Daß ich mitnichten gerne verweile; sondern gesündigt
ἀϑανάτους ἀλιτέσϑαι, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. Hab' ich vielleicht an den Göttern, des weiten Himmels Bewohnern.
ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, ϑεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν, Aber sage mir doch, die Götter wissen ja alles!
ὅς τίς μ' ἀϑανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύϑου, 380 Wer der Unsterblichen hält mich hier auf, und hindert die Reise?
νόστον ϑ', ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχϑυόεντα. Und wie gelang' ich heim auf dem fischdurchwimmelten Meere?
ὣς ἐφάμην, ἡ δ' αὐτίκ' ἀμείβετο δῖα ϑεάων·     Also sprach ich; mir gab die hohe Göttin zur Antwort:
τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω. Gerne will ich, o Fremdling, dir lautere Wahrheit verkünden.
πωλεῖταί τις δεῦρο γέρων ἅλιος νημερτής, Hier am Gestade schaltet ein grauer Bewohner des Meeres,
ἀϑάνατος, Πρωτεὺς Αἰγύπτιος, ὅς τε ϑαλάσσης 385 Proteus, der wahrhafte Gott aus Ägyptos, welcher des Meeres
πάσης βένϑεα οἶδε, Ποσειδάωνος ὑποδμώς· Dunkle Tiefen kennt, ein treuer Diener Poseidons.
τὸν δέ τ' ἐμόν φασιν πατέρ' ἔμμεναι ἠδὲ τεκέσϑαι. Dieser ist, wie man sagt, mein Vater, der mich gezeuget.
τόν γ' εἴ πως σὺ δύναιο λοχησάμενος λελαβέσϑαι, Wüßtest du diesen nur durch heimliche List zu erhaschen;
ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύϑου Er weissagte dir wohl den Weg und die Mittel der Reise,
νόστον ϑ', ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχϑυόεντα. 390 Und wie du heimgelangst auf dem fischdurchwimmelten Meere.
καὶ δέ κέ τοι εἴπῃσι, διοτρεφές, αἴ κ' ἐϑέλῃσϑα, Auch verkündigt' er dir, Zeus' Liebling, wenn du es wolltest,
ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ' ἀγαϑόν τε τέτυκται Was dir Böses und Gutes in deinem Hause geschehn sei,
οἰχομένοιο σέϑεν δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε. Weil du ferne warst auf der weiten gefährlichen Reise.
ὣς ἔφατ', αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·     Also sprach sie; und ich antwortete wieder, und sagte:
αὐτὴ νῦν φράζευ σὺ λόχον ϑείοιο γέροντος, 395 Nun verkünde mir selber, wie fang' ich den göttlichen Meergreis,
μή πώς με προϊδὼν ἠὲ προδαεὶς ἀλέηται· Daß er mir nicht entfliehe, mich sehend oder auch ahnend?
ἀργαλέος γάρ τ' ἐστὶ ϑεὸς βροτῷ ἀνδρὶ δαμῆναι. Wahrlich, schwer wird ein Gott vom sterblichen Manne bezwungen!
ὣς ἐφάμην, ἡ δ' αὐτίκ' ἀμείβετο δῖα ϑεάων·     Also sprach ich; mir gab die hohe Göttin zur Antwort:
[τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω.] Gerne will ich, o Fremdling, dir lautere Wahrheit verkünden.
ἦμος δ' ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκῃ, 400 Wann die Mittagssonne den hohen Himmel besteiget,
τῆμος ἄρ' ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων ἅλιος νημερτὴς Siehe dann kommt aus der Flut der graue untrügliche Meergott,
πνοιῇ ὕπο ζεφύροιο, μελαίνῃ φρικὶ καλυφϑείς, Unter dem Wehn des Westes, umhüllt vom schwarzen Gekräusel,
ἐκ δ' ἐλϑὼν κοιμᾶται ὑπὸ σπέεσι γλαφυροῖσιν· Legt sich hin zum Schlummer in überhangende Grotten,
ἀμφὶ δέ μιν φῶκαι νέποδες καλῆς ἁλοσύδνης Und floßfüßige Robben der lieblichen Halosydne
ἁϑρόαι εὕδουσιν, πολιῆς ἁλὸς ἐξαναδῦσαι, 405 Ruhn in Scharen um ihn, dem grauen Gewässer entstiegen,
πικρὸν ἀποπνείουσαι ἁλὸς πολυβενϑέος ὀδμήν. Und verbreiten umher des Meeres herbe Gerüche.
ἔνϑα σ' ἐγὼν ἀγαγοῦσα ἅμ' ἠόϊ φαινομένηφιν Dorthin will ich dich führen, sobald der Morgen sich rötet,
εὐνάσω ἑξείης· σὺ δ' ἐῢ κρίνασϑαι ἑταίρους Und in die Reihe dich legen. Du aber wähle mit Vorsicht
τρεῖς, οἵ τοι παρὰ νηυσὶν ἐϋσσέλμοισιν ἄριστοι. Drei von den kühnsten Genossen der schöngebordeten Schiffe.
πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα τοῖο γέροντος. 410 Alle furchtbaren Künste des Greises will ich dir nennen
φώκας μέν τοι πρῶτον ἀριϑμήσει καὶ ἔπεισιν· Erstlich geht er umher, und zählt die liegenden Robben;
αὐτὰρ ἐπὴν πάσας πεμπάσσεται ἠδὲ ἴδηται, Und nachdem er sie alle bei Fünfen gezählt und betrachtet,
λέξεται ἐν μέσσῃσι, νομεὺς ὣς πώεσι μήλων. Legt er sich mitten hinein, wie ein Schäfer zwischen die Herde.
τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτα κατευνηϑέντα ἴδησϑε, Aber sobald ihr seht, daß er zum Schlummer sich hinlegt;
καὶ τότ' ἔπειϑ' ὕμιν μελέτω κάρτος τε βίη τε, 415 Dann erhebet euch mutig, und übet Gewalt und Stärke,
αὖϑι δ' ἔχειν μεμαῶτα, καὶ ἐσσύμενόν περ ἀλύξαι. Haltet den Sträubenden fest, wie sehr er auch ringt zu entfliehen!
πάντα δὲ γινόμενος πειρήσεται, ὅσσ' ἐπὶ γαῖαν Denn der Zauberer wird sich in alle Dinge verwandeln,
ἑρπετὰ γίνονται καὶ ὕδωρ καὶ ϑεσπιδαὲς πῦρ· Was auf der Erde lebt, in Wasser und loderndes Feuer.
ὑμεῖς δ' ἀστεμφέως ἐχέμεν μᾶλλόν τε πιέζειν. Aber greift unerschrocken ihn an, und haltet noch fester!
ἀλλ' ὅτε κεν δή σ' αὐτὸς ἀνείρηται ἐπέεσσι, 420 Wenn er nun endlich selbst euch anzureden beginnet,
τοῖος ἐών, οἷόν κε κατευνηϑέντα ἴδηαι, In der Gestalt, worin ihr ihn saht zum Schlummer sich legen;
καὶ τότε δὴ σχέσϑαι τε βίης λῦσαί τε γέροντα, Dann laß ab von deiner Gewalt, und löse den Meergreis,
ἥρως, εἴρεσϑαι δέ, ϑεῶν ὅς τίς σε χαλέπτει, Edler Held, und frag' ihn, wer unter den Göttern dir zürne,
νόστον ϑ', ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχϑυόεντα. Und wie du heimgelangst auf dem fischdurchwimmelten Meere.
ὣς εἰποῦσ' ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα· 425     Also sprach sie, und sprang in die hochaufwallende Woge.
αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας, ὅϑ' ἕστασαν ἐν ψαμάϑοισιν, Aber ich ging zu den Schiffen, wo sie im Sande des Ufers
ἤϊα· πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι. Standen; und viele Gedanken bewegten des Gehenden Seele.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἐπὶ νῆα κατήλυϑον ἠδὲ ϑάλασσαν, Als ich jetzo mein Schiff und des Meeres Ufer erreichte,
δόρπον ϑ' ὁπλισάμεσϑ' ἐπί τ' ἤλυϑεν ἀμβροσίη νύξ, Da bereiteten wir das Mahl. Die ambrosische Nacht kam;
δὴ τότε κοιμήϑημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 430 Und wir lagerten uns am rauschenden Ufer des Meeres.
ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, Als die heilige Frühe mit Rosenfingern erwachte,
καὶ τότε δὴ παρὰ ϑῖνα ϑαλάσσης εὐρυπόροιο Ging ich längst dem Gestade des weithinflutenden Meeres
ἤϊα, πολλὰ ϑεοὺς γουνούμενος· αὐτὰρ ἑταίρους Fort, und betete viel zu den Himmlischen. Von den Genossen
τρεῖς ἄγον, οἷσι μάλιστα πεποίϑεα πᾶσαν ἐπ' ἰϑύν. Folgten mir drei, bewährt vor allen an Kühnheit und Stärke.
τόφρα δ' ἄρ' ἥ γ' ὑποδῦσα ϑαλάσσης εὐρέα κόλπον 435     Aber indessen fuhr Eidothea tief in des Meeres
τέσσαρα φωκάων ἐκ πόντου δέρματ' ἔνεικε Weiten Busen, und trug vier Robbenfelle von dannen,
πάντα δ' ἔσαν νεόδαρτα· – δόλον δ' ἐπεμήδετο πατρί. Welche sie frisch abzog; und entwarf die Täuschung des Vaters.
εὐνὰς δ' ἐν ψαμάϑοισι διαγλάψασ' ἁλίῃσιν Jedem höhlete sie ein Lager im Sande des Meeres,
ἧστο μένουσ'· ἡμεῖς δὲ μάλα σχεδὸν ἤλϑομεν αὐτῆς· Saß und erwartete uns. Sobald wir die Göttin erreichten,
ἑξείης δ' εὔνησε, βάλεν δ' ἐπὶ δέρμα ἑκάστῳ. 440 Legte sie uns nach der Reih', und hüllte jedem ein Fell um.
ἔνϑα κεν αἰνότατος λόχος ἔπλετο· τεῖρε γὰρ αἰνῶς Wahrlich die Lauer bekam uns fürchterlich! Bis zum Ersticken
φωκάων ἁλιοτρεφέων ὀλοώτατος ὀδμή· Quält' uns der tranichte Dunst der meergemästeten Robben!
τίς γάρ κ' εἰναλίῳ παρὰ κήτεϊ κοιμηϑείη; Denn wer ruhte wohl gerne bei Ungeheuern des Meeres?
ἀλλ' αὐτὴ ἐσάωσε καὶ ἐφράσατο μέγ' ὄνειαρ· Aber die Göttin ersann zu unserer Rettung ein Labsal:
ἀμβροσίην ὑπὸ ῥῖνα ἑκάστῳ ϑῆκε φέρουσα 445 Denn sie strich uns allen Ambrosia unter die Nasen,
ἡδὺ μάλα πνείουσαν, ὄλεσσε δὲ κήτεος ὀδμήν. Dessen lieblicher Duft des Tranes Gerüche vertilgte.
πᾶσαν δ' ἠοίην μένομεν τετληότι ϑυμῷ· Also lauerten wir den ganzen Morgen geduldig.
φῶκαι δ' ἐξ ἁλὸς ἦλϑον ἀολλέες. αἱ μὲν ἔπειτα Scharweis kamen die Robben nun aus dem Wasser, und legten
ἑξῆς εὐνάζοντο παρὰ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης· Nach der Reihe sich hin am rauschenden Ufer des Meeres.
ἔνδιος δ' ὁ γέρων ἦλϑ' ἐξ ἁλός, εὗρε δὲ φώκας 450 Aber am Mittag kam der göttliche Greis aus dem Wasser,
ζατρεφέας, πάσας δ' ἄρ' ἐπῴχετο, λέκτο δ' ἀριϑμόν. Ging bei den feisten Robben umher, und zählte sie alle.
ἐν δ' ἡμέας πρώτους λέγε κήτεσιν, οὐδέ τι ϑυμῷ Also zählt' er auch uns für Ungeheuer, und dachte
ώΐσϑη δόλον εἶναι· ἔπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός. Gar an keinen Betrug; dann legt' er sich selber zu ihnen.
ἡμεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύμεϑ', ἀμφὶ δὲ χεῖρας Plötzlich fuhren wir auf mit Geschrei, und schlangen die Hände
βάλλομεν· οὐδ' ὁ γέρων δολίης ἐπελήϑετο τέχνης, 455 Schnell um den Greis; doch dieser vergaß der betrüglichen Kunst nicht.
ἀλλ' ἦ τοι πρώτιστα λέων γένετ' ἠϋγένειος, Erstlich ward er ein Leu mit fürchterlich wallender Mähne,
αὐτὰρ ἔπειτα δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ μέγας σῦς· Drauf ein Pardel, ein bläulicher Drach', und ein zürnender Eber,
[γίνετο δ' ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον.] Floß dann als Wasser dahin, und rauscht' als Baum in den Wolken.
ἡμεῖς δ' ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι ϑυμῷ. Aber wir hielten ihn fest mit unerschrockener Seele.
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἀνίαζ' ὁ γέρων ὀλοφώϊα εἰδώς, 460 Als nun der zaubernde Greis ermüdete sich zu verwandeln,
καὶ τότε δή μ' ἐπέεσσιν ἀνειρόμενος προσέειπε· Da begann er selber mich anzureden, und fragte:
τίς νύ τοι, Ἀτρέος υἱέ, ϑεῶν συμφράσσατο βουλάς,     Welcher unter den Göttern, Atreide, gab dir den Anschlag,
ὄφρα μ' ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρή; Daß du mit Hinterlist mich Fliehenden fängst? Was bedarfst du?
ὣς ἔφατ', αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·    Also sprach er; und ich antwortete wieder, und sagte:
οἶσϑα, γέρον· τί με ταῦτα παρατροπέων ἐρεείνεις; 465 Alter, du weißt es, (warum verstellst du dich, dieses zu fragen?)
ὡς δὴ δήϑ' ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδέ τι τέκμωρ Daß ich so lang' auf dieser Insel verweil', und nirgends ein Ausweg
εὑρέμεναι δύναμαι, μινύϑει δέ μοι ἔνδοϑεν ἦτορ. Aus dem Jammer sich zeigt, da das Herz den Genossen entschwindet!
ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, ϑεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν, Drum verkündige mir, die Götter wissen ja alles!
ὅς τίς μ' ἀϑανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύϑου, Wer der Unsterblichen hält mich hier auf, und hindert die Reise?
νόστον ϑ', ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχϑυόεντα. 470 Und wie gelang ich heim auf dem fischdurchwimmelten Meere?
ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ' αὐτίκ' ἀμειβόμενος προσέειπεν·     Also sprach ich; der Greis antwortete wieder, und sagte:
ἀλλὰ μάλ' ὤφελλες Διί τ' ἄλλοισίν τε ϑεοῖσι Aber du solltest auch Zeus und den andern unsterblichen Göttern
ῥέξας ἱερὰ κάλ' ἀναβαινέμεν, ὄφρα τάχιστα Opfern, als du die Schiffe bestiegst, damit du geschwinder
σὴν ἐς πατρίδ' ἵκοιο πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον. Deine Heimat erreichtest, die dunkle Woge durchsteuernd!
οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ' ἰδέειν καὶ ἱκέσϑαι 475 Denn dir verbeut das Schicksal, die Deinigen wieder zu sehen
οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, Und dein prächtiges Haus und deiner Väter Gefilde,
πρίν γ' ὅτ' ἂν Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο, Bis du wieder zurück zu des himmelernährten Ägyptos
αὖτις ὕδωρ ἔλϑῃς ῥέξῃς ϑ' ἱερὰς ἑκατόμβας Wassern segelst, und dort mit heiligen Hekatomben
ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι· Sühnst der Unsterblichen Zorn, die den weiten Himmel bewohnen:
καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν ϑεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς. 480 Dann verleihn dir die Götter die Heimfahrt, welche du wünschest.
ὣς ἔφατ', αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσϑη φίλον ἦτορ, Also sagte der Greis. Mir brach das Herz vor Betrübnis,
οὕνεκά μ' αὖτις ἄνωγεν ἐπ' ἠεροειδέα πόντον Weil er mir wieder befahl, auf dem dunkelwogenden Meere
Αἴγυπτόνδ' ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε. Nach dem Ägyptos zu schiffen, die weite gefährliche Reise.
ἀλλὰ καὶ ὧς μύϑοισιν ἀμειβόμενος προσέειπον· Aber ich faßte mich doch, und gab ihm dieses zur Antwort:
ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις. 485     Göttlicher Greis, ich will ausrichten, was du befiehlest,
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, Aber verkündige mir, und sage die lautere Wahrheit:
ἢ πάντες σὺν νηυσὶν ἀπήμονες ἦλϑον Ἀχαιοί, Sind die Danaer all' unbeschädigt wiedergekehret,
οὓς Νέστωρ καὶ ἐγὼ λίπομεν Τροίηϑεν ἰόντες, Welche Nestor und ich beim Scheiden in Troja verließen?
ἦέ τις ὤλετ' ὀλέϑρῳ ἀδευκέϊ ἧς ἐπὶ νηὸς Oder ward einer im Schiffe vom bittern Verderben ereilet,
ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν. 490 Oder den Freunden im Arme, nachdem er den Krieg vollendet?
ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ' αὐτίκ' ἀμειβόμενος προσέειπεν·     Also sprach ich; und drauf antwortete jener, und sagte:
Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τί σε χρὴ Warum fragst du mich das, Sohn Atreus'? Du mußt nicht alles
ἴδμεναι, οὐδὲ δαῆναι ἐμὸν νόον· οὐδέ σέ φημι Wissen, noch meine Gedanken erforschen! Du möchtest nicht lange
δὴν ἄκλαυτον ἔσεσϑαι, ἐπεί κ' ἐῢ πάντα πύϑηαι. Dich der Tränen enthalten, wenn du das alles erführest!
πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν γε δάμεν, πολλοὶ δὲ λίποντο· 495 Siehe, gefallen sind viele davon, und viele noch übrig;
ἀρχοὶ δ' αὖ δύο μοῦνοι Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων Aber nur zween Heerführer der erzgepanzerten Griechen
ἐν νόστῳ ἀπόλοντο· μάχῃ δέ τε καὶ σὺ παρῆσϑα. Raffte die Heimfahrt hin; in der Feldschlacht warest du selber.
εἷς δ' ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ. Einer der Lebenden wird im weiten Meere gehalten.
Αἴας μὲν μετὰ νηυσὶ δάμη δολιχηρέτμοισι· Ajas versank in die See mit den langberuderten Schiffen.
Γυρῇσίν μιν πρῶτα Ποσειδάων ἐπέλασσε 500 Anfangs rettete zwar den Scheiternden Poseidaon
πέτρῃσιν μεγάλῃσι καὶ ἐξεσάωσε ϑαλάσσης· Aus den Fluten des Meers an die großen gyräischen Felsen.
καί νύ κεν ἔκφυγε κῆρα, καὶ ἐχϑόμενός περ Ἀϑήνῃ, Dort wär' Athenens Feind dem verderbenden Schicksal entronnen,
εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ' ἀάσϑη· Hätte der Lästerer nicht voll Übermutes geprahlet,
φῆ ῥ' ἀέκητι ϑεῶν φυγέειν μέγα λαῖτμα ϑαλάσσης. Daß er den Göttern zum Trotz den stürmenden Wogen entflöhe.
τοῦ δὲ Ποσειδάων μεγάλ' ἔκλυεν αὐδήσαντος· 505 Aber Poseidon vernahm die stolzen Worte des Prahlers,
αὐτίκ' ἔπειτα τρίαιναν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν Und ergriff mit der nervichten Faust den gewaltigen Dreizack,
ἤλασε Γυραίην πέτρην, ἀπὸ δ' ἔσχισεν αὐτήν· Schlug den gyräischen Fels; und er spaltete schnell voneinander.
καὶ τὸ μὲν αὐτόϑι μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ἔμπεσε πόντῳ, Eine der Trümmern blieb, die andre stürzt' in die Fluten,
τῷ ῥ' Αἴας τὸ πρῶτον ἐφεζόμενος μέγ' ἀάσϑη· Wo der Achaier saß, und die Gotteslästerung ausstieß;
τὸν δ' ἐφόρει κατὰ πόντον ἀπείρονα κυμαίνοντα. 510 Und er versank ins unendliche hochaufwogende Weltmeer.
[ὣς ὁ μὲν ἔνϑ' ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ.] So fand Ajas den Tod, ersäuft von der salzigen Welle.
σὸς δέ που ἔκφυγε κῆρας ἀδελφεὸς ἠδ' ὑπάλυξεν Zwar dein Bruder entfloh der schrecklichen Rache der Göttin
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι· σάωσε δὲ πότνια Ἥρη. Samt den gebogenen Schiffen; ihn schützte die mächtige Here.
ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ἔμελλε Μαλειάων ὄρος αἰπὺ Aber als er sich jetzo dem Vorgebirge Maleia
ἵξεσϑαι, τότε δή μιν ἀναρπάξασα ϑύελλα 515 Näherte, rafft' ihn der wirbelnde Sturm und schleuderte plötzlich
πόντον ἐπ' ἰχϑυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα, Ihn, den Jammernden, weit in das fischdurchwimmelte Weltmeer,
ἀγροῦ ἐπ' ἐσχατιήν, ὅϑι δώματα ναῖε Θυέστης An die äußerste Küste, allwo vor Zeiten Thyestes
τὸ πρίν, ἀτὰρ τότ' ἔναιε Θυεστιάδης Αἴγισϑος. Hatte gewohnt, und jetzo Thyestes' Sohn Ägisthos.
ἀλλ' ὅτε δὴ καὶ κεῖϑεν ἐφαίνετο νόστος ἀπήμων, Aber ihm schien auch hier die Heimfahrt glücklich zu enden;
ἂψ δὲ ϑεοὶ οὖρον στρέψαν, καὶ οἴκαδ' ἵκοντο, 520 Denn die Götter wandten den Sturm, und trieben ihn heimwärts.
ἦ τοι ὁ μὲν χαίρων ἐπεβήσετο πατρίδος αἴης, Freudig sprang er vom Schiff ans vaterländische Ufer,
καὶ κύνει ἁπτόμενος ἣν πατρίδα· πολλὰ δ' ἀπ' αὐτοῦ Küßt' und umarmte sein Land, und heiße Tränen entstürzten
δάκρυα ϑερμὰ χέοντ', ἐπεὶ ἀσπασίως ἴδε γαῖαν. Seiner Wange, vor Freude, die Heimat wieder zu sehen.
τὸν δ' ἄρ' ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καϑεῖσεν Ihn erblickte der Wächter auf einer erhabenen Warte,
Αἴγισϑος δολόμητις ἄγων, ὑπὸ δ' ἔσχετο μισϑὸν 525 Von Ägisthos bestellt, der zwei Talente des Goldes
χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ' ὅ γ' εἰς ἐνιαυτόν, Ihm zum Lohne versprach. Ein Jahr lang hielt er schon Wache,
μή ἑ λάϑοι παριών, μνήσαιτο δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. Daß er nicht heimlich käm', und stürmende Tapferkeit übte.
βῆ δ' ἴμεν ἀγγελέων πρὸς δώματα ποιμένι λαῶν. Eilend lief er zur Burg, und brachte dem Könige Botschaft;
αὐτίκα δ' Αἴγισϑος δολίην ἐφράσσατο τέχνην· Und Ägisthos gedachte sogleich des schlauen Betruges.
κρινάμενος κατὰ δῆμον ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους 530 Zwanzig tapfere Männer erlas er im Volk, und verbarg sie;
εἷσε λόχον, ἑτέρωϑι δ' ἀνώγει δαῖτα πένεσϑαι· Auf der anderen Seite gebot er, ein Mahl zu bereiten.
αὐτὰρ ὁ βῆ καλέων Ἀγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, Jetzo ging er, und lud Agamemnon, den Hirten der Völker,
ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν, ἀεικέα μερμηρίζων. Prangend mit Rossen und Wagen, sein Herz voll arger Entwürfe;
τὸν δ' οὐκ εἰδότ' ὄλεϑρον ἀνήγαγε καὶ κατέπεφνε Führte den nichts argwöhnenden Mann ins Haus, und erschlug ihn
δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ. 535 Unter den Freuden des Mahls: so erschlägt man den Stier an der Krippe!
οὐδέ τις Ἀτρεΐδεω ἑτάρων λίπεϑ', οἵ οἱ ἕποντο, Keiner entrann dem Tode vom ganzen Gefolg' Agamemnons,
οὐδέ τις Αἰγίσϑου, ἀλλ' ἔκταϑεν ἐν μεγάροισιν. Und von Ägisthos keiner; sie stürzten im blutigen Saale.
ὣς ἔφατ', αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσϑη φίλον ἦτορ,     Also sagte der Greis. Mir brach das Herz vor Betrübnis:
κλαῖον δ' ἐν ψαμάϑοισι καϑήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ Weinend saß ich im Sande des Meers, und wünschte nicht länger
ἤϑελ' ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο. 540 Unter den Lebenden hier das Licht der Sonne zu schauen.
αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέσϑην, Aber als ich mein Herz durch Weinen und Wälzen erleichtert,
δὴ τότε με προσέειπε γέρων ἅλιος νημερτής· Da erhub er die Stimme, der graue untrügliche Meergott:
μηκέτι, Ἀτρέος υἱέ, πολὺν χρόνον ἀσκελὲς οὕτω     Weine nicht immerdar, Sohn Atreus', hemme die Tränen;
κλαῖ', ἐπεὶ οὐκ ἄνυσίν τινα δήομεν· ἀλλὰ τάχιστα Denn wir können damit nichts bessern! Aber versuche
πείρα, ὅπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι. 545 Jetzt, aufs eiligste wieder dein Vaterland zu erreichen.
ἢ γάρ μιν ζωόν γε κιχήσεαι, ἤ κεν Ὀρέστης Jenen findest du noch lebendig, oder Orestes
κτεῖνεν ὑποφϑάμενος· σὺ δέ κεν τάφου ἀντιβολήσαις. Tötet ihn schon vor dir: dann kommst du vielleicht zum Begräbnis.
ὣς ἔφατ', αὐτὰρ ἐμοὶ κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ     Also sprach er, und stärkte mein edles Herz in dem Busen,
αὖτις ἐνὶ στήϑεσσι καὶ ἀχνυμένῳ περ ἰάνϑη, So bekümmert ich war, durch seine frohe Verheißung.
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων· 550 Und ich redet' ihn an, und sprach die geflügelten Worte:
τούτους μὲν δὴ οἶδα· σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ' ὀνόμαζε,     Dieser Schicksal weiß ich nunmehr. Doch nenne den Dritten,
ὅς τις ἔτι ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ Welchen man noch lebendig im weiten Meere zurückhält,
[ἠὲ ϑανών· ἐϑέλω δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀκοῦσαι.] Oder auch tot. Verschweige mir nicht die traurige Botschaft!
ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ' αὐτίκ' ἀμειβόμενος προσέειπεν·     Also sprach ich; und drauf antwortete jener, und sagte:
υἱὸς Λαέρτεω, Ἰϑάκῃ ἔνι οἰκία ναίων· 555 Das ist der Sohn Laertes, der Ithakas Fluren bewohnet.
τὸν δ' ἴδον ἐν νήσῳ ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα, Ihn sah ich auf der Insel die bittersten Tränen vergießen,
νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ In dem Hause der Nymphe Kalypso, die mit Gewalt ihn
ἴσχει· ὁ δ' οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσϑαι· Hält; und er sehnt sich umsonst nach seiner heimischen Insel;
οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι, Denn es gebricht ihm dort an Ruderschiffen und Männern,
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ' εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. 560 Über den weiten Rücken des Meeres ihn zu geleiten.
σοὶ δ' οὐ ϑέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε, Aber dir bestimmt, o Geliebter von Zeus, Menelaos,
Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ ϑανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν, Nicht das Schicksal den Tod in der rossenährenden Argos;
ἀλλά σ' ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης Sondern die Götter führen dich einst an die Enden der Erde,
ἀϑάνατοι πέμψουσιν, ὅϑι ξανϑὸς Ῥαδάμανϑυς, In die elysische Flur, wo der bräunliche Held Radamanthus
τῇ περ ῥηΐστη βιοτὴ πέλει ἀνϑρώποισιν· 565 Wohnt, und ruhiges Leben die Menschen immer beseligt:
οὐ νιφετός, οὔτ' ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ' ὄμβρος, (Dort ist kein Schnee, kein Winterorkan, kein gießender Regen;
ἀλλ' αἰεὶ ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας Ewig wehn die Gesäusel des leiseatmenden Westes,
Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνϑρώπους, Welche der Ocean sendet, die Menschen sanft zu kühlen:)
οὕνεκ' ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι. Weil du Helena hast, und Zeus als Eidam dich ehret.
ὣς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα, 570     Also sprach er, und sprang in des Meeres hochwallende Woge.
αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἅμ' ἀντιϑέοισ' ἑτάροισιν Aber ich ging zu den Schiffen mit meinen tapfern Genossen,
ἤϊα, πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι. Schweigend, und viele Gedanken bewegten des Gehenden Seele.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἐπὶ νῆα κατήλϑομεν ἠδὲ ϑάλασσαν, Als wir jetzo das Schiff und des Meeres Ufer erreichten,
δόρπον ϑ' ὁπλισάμεσϑ' ἐπί τ' ἤλυϑεν ἀμβροσίη νύξ, Da bereiteten wir das Mahl. Die ambrosische Nacht kam;
δὴ τότε κοιμήϑημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 575 Und wir lagerten uns ans rauschenden Ufer des Meeres.
ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
νῆας μὲν πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν, Zogen wir erst die Schiffe hinab in die heilige Meersflut,
ἐν δ' ἱστοὺς τιϑέμεσϑα καὶ ἱστία νηυσὶν ἐΐσῃς· Stellten die Masten empor, und spannten die schwellenden Segel,
ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῖσι καϑῖζον, Traten dann selber ins Schiff, und setzten uns hin auf die Bänke,
ἑξῆς δ' ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. 580 Saßen in Reihn, und schlugen die graue Woge mit Rudern.
ἂψ δ' εἰς Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο, Und ich fuhr zum Strome des himmelgenährten Ägyptos,
στῆσα νέας καὶ ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας. Landete dort, und brachte den Göttern heilige Opfer.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατέπαυσα ϑεῶν χόλον αἰὲν ἐόντων, Und nachdem ich den Zorn der unsterblichen Götter gesühnet,
χεῦ' Ἀγαμέμνονι τύμβον, ἵν' ἄσβεστον κλέος εἴη. Häuft' ich ein Grabmal auf, Agamemnon zum ewigen Nachruhm.
ταῦτα τελευτήσας νεόμην, ἔδοσαν δέ μοι οὖρον 585 Als ich dieses vollbracht, entschifften wir. Günstige Winde
ἀϑάνατοι, τοί μ' ὦκα φίλην ἐς πατρίδ' ἔπεμψαν. Sandten mir jetzo die Götter, und führten mich schnell zu der Heimat.
ἀλλ' ἄγε νῦν ἐπίμεινον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν, Aber ich bitte dich, Lieber, verweil in meinem Palaste,
ὄφρα κεν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται· Bis der elfte der Tage vorbei ist, oder der zwölfte.
καὶ τότε σ' εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα, Alsdann send' ich dich heim, und schenke dir köstliche Gaben:
τρεῖς ἵππους καὶ δίφρον ἐΰξοον· αὐτὰρ ἔπειτα 590 Drei der mutigsten Rosse, und einen prächtigen Wagen;
δώσω καλὸν ἄλεισον, ἵνα σπένδῃσϑα ϑεοῖσιν Auch ein schönes Gefäß, damit du den ewigen Göttern
ἀϑανάτοισ' ἐμέϑεν μεμνημένος ἤματα πάντα.« Opfer gießest, und dich beständig meiner erinnerst.
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»Ἀτρεΐδη, μὴ δή με πολὺν χρόνον ἐνϑάδ' ἔρυκε. Atreus' Sohn, berede mich nicht, hier länger zu bleiben.
καὶ γὰρ κ' εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ' ἀνεχοίμην 595 Denn ich säße mit Freuden bei dir ein ganzes Jahr lang,
ἥμενος, οὐδέ κέ μ' οἴκου ἕλοι πόϑος οὐδὲ τοκήων· Ohne mich jemals heim nach meinen Eltern zu sehnen:
αἰνῶς γὰρ μύϑοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων Siehe mit solchem Entzücken erfüllt mich deine Erzählung
τέρπομαι· ἀλλ' ἤδη μοι ἀνιάζουσιν ἑταῖροι Und dein Gespräch! Allein unwillig harren die Freunde
ἐν Πύλῳ ἠγαϑέῃ· σὺ δέ με χρόνον ἐνϑάδ' ἐρύκεις. In der göttlichen Pylos; und du verweilst mich noch länger.
δῶρον δ', ὅττι κέ μοι δώῃς, κειμήλιον ἔστω· 600 Hast du mir ein Geschenk bestimmt, so sei es ein Kleinod.
ἵππους δ' εἰς Ἰϑάκην οὐκ ἄξομαι, ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ Rosse nützen mir nicht in Ithaka; darum behalte
ἐνϑάδε λείψω ἄγαλμα· σὺ γὰρ πεδίοιο ἀνάσσεις Selber diese zur Pracht: du beherrschest flache Gefilde,
εὐρέος, ᾧ ἔνι μὲν λωτὸς πολύς, ἐν δὲ κύπειρον Überwachsen mit Klee und würzeduftendem Galgan,
πυροί τε ζειαί τε ἰδ' εὐρυφυὲς κρῖ λευκόν. Und mit Weizen und Spelt und weißer fruchtbarer Gerste.
ἐν δ' Ἰϑάκῃ οὔτ' ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών· 605 Aber in Ithaka fehlt es an weiten Ebnen und Wiesen;
αἰγίβοτος, καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἱπποβότοιο. Ziegen nährt sie: doch lieb' ich sie nicht, als irgend ein Roßland.
οὐ γάρ τις νήσων ἱππήλατος οὐδ' εὐλείμων, Keine der Inseln im Meer' ist mutigen Rossen zur Laufbahn
αἵ ϑ' ἁλὶ κεκλίαται· Ἰϑάκη δέ τε καὶ περὶ πασέων.« Oder zur Weide bequem, und Ithaka minder als alle.
    ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος,     Lächelnd hörte den Jüngling der Rufer im Streit Menelaos,
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· 610 Faßte Telemachos Hand, und sprach mit freundlicher Stimme:
    »αἵματός εἰς ἀγαϑοῖο, φίλον τέκος, οἷ' ἀγορεύεις·     Edles Geblütes bist du, mein Sohn; das zeuget die Rede!
τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μεταστήσω· δύναμαι γάρ. Gerne will ich dir denn die Geschenke verändern; ich kann's ja!
δώρων δ', ὅσσ' ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται, Von den Schätzen, soviel ich in meinem Hause bewahre,
δώσω, ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι. Geb' ich dir zum Geschenk das schönste und köstlichste Kleinod:
δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ 615 Gebe dir einen Kelch von künstlicherhobener Arbeit,
ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ' ἐπὶ χείλεα κεκράανται, Aus geläutertem Silber, gefaßt mit goldenem Rande;
ἔργον δ' Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως, Und ein Werk von Hephästos! Ihn gab der Sidonier König
Σιδονίων βασιλεύς, ὅϑ' ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε Phädimos mir, der Held, der einst in seinem Palaste
κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ' ἐϑέλω τόδ' ὀπάσσαι.« Mich Heimkehrenden pflegte. Den will ich jetzo dir schenken.
    ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 620     Also besprachen diese sich jetzo untereinander.
δαιτυμόνες δ' ἐς δώματ' ἴσαν ϑείου βασιλῆος. Aber die Köche gingen ins Haus des göttlichen Königs,
οἱ δ' ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ' εὐήνορα οἶνον· Führeten Ziegen und Schaf', und trugen stärkende Weine.
σῖτον δέ σφ' ἄλοχοι καλλικρήδεμνοι ἔπεμπον. Ihre Weiber, geschmückt mit Schleiern, brachten Gebacknes.
    ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο, Also bereiteten sie im hohen Saale die Mahlzeit.
μνηστῆρες δὲ πάροιϑεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο 625     Aber vor dem Palast Odysseus' schwärmten die Freier,
δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες, Und belustigten sich, die Scheib' und die Lanze zu werfen,
ἐν τυκτῷ δαπέδῳ, ὅϑι περ πάρος, ὕβριν ἔχοντες. Auf dem geebneten Platz, wo sie sonst Mutwillen verübten.
Ἀντίνοος δὲ καϑῆστο καὶ Εὐρύμαχος ϑεοειδής, Nur Antinoos saß und Eurymachos, göttlich von Ansehn,
ἀρχοὶ μνηστήρων, ἀρετῇ δ' ἔσαν ἔξοχ' ἄριστοι. Beide Häupter der Freier, und ihre tapfersten Helden.
τοῖς δ' υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἐγγύϑεν ἐλϑὼν 630 Aber Phronios' Sohn Noemon nahte sich ihnen,
Ἀντίνοον μύϑοισιν ἀνειρόμενος προσέειπεν· Redet' Antinoos an, den Sohn Eupeithes, und fragte:
    »Ἀντίνο', ἤ ῥά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν ἦε καὶ οὐκί,     Ist es uns etwa bekannt, Antinoos, oder verborgen,
ὁππότε Τηλέμαχος νεῖτ' ἐκ Πύλου ἠμαϑόεντος; Ob Telemachos bald aus der sandigen Pylos zurückkehrt?
νῆά μοι οἴχετ' ἄγων· ἐμὲ δὲ χρεὼ γίνεται αὐτῆς Mir gehöret das Schiff, und jetzo brauch' ich es selber,
Ἤλιδ' ἐς εὐρύχορον διαβήμεναι, ἔνϑα μοι ἵπποι 635 Nach den Auen von Älis hinüber zu fahren. Es weiden
δώδεκα ϑήλειαι, ὑπὸ δ' ἡμίονοι ταλαεργοὶ Dort zwölf Stuten für mich, mit jungen lastbaren Mäulern:
ἀδμῆτες· τῶν κέν τιν' ἐλασσάμενος δαμασαίμην.« Davon möcht' ich mir eins abholen, und zähmen zur Arbeit.
    ὣς ἔφαϑ', οἱ δ' ἀνὰ ϑυμὸν ἐϑάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο     Sprach's; da erstaunten die Freier, daß er die Reise vollendet
ἐς Πύλον οἴχεσϑαι Νηλήϊον, ἀλλά που αὐτοῦ Zur neleischen Pylos: sie glaubten, er wär' auf dem Lande,
ἀγρῶν ἢ μήλοισι παρέμμεναι ἠὲ συβώτῃ. 640 Wo ihn die weidende Herd' erfreute, oder der Sauhirt.
    τὸν δ' αὖτ' Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείϑεος υἱός· Und Eupeithes' Sohn Antinoos gab ihm zur Antwort:
»νημερτές μοι ἔνισπε· πότ' ᾦχετο καὶ τίνες αὐτῷ     Sage mir ohne Falsch: Wann reist' er? Welche Genossen
κοῦροι ἕποντ'; Ἰϑάκης ἐξαίρετοι, ἦ ἑοὶ αὐτοῦ Folgten aus Ithaka ihm; Freiwillige oder Gedungne,
ϑῆτές τε δμῶές τε; δύναιτό κε καὶ τὸ τελέσσαι. Und leibeigene Knechte? Wie konnt' er doch dieses vollenden!
καί μοι τοῦτ' ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ' ἐῢ εἰδῶ, 645 Dann erzähle mir auch aufrichtig, damit ich es wisse:
ἤ σε βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρα νῆα μέλαιναν, Brauchte der Jüngling Gewalt, dir das schwarze Schiff zu entreißen;
ἦε ἑκών οἱ δῶκας, ἐπεὶ προσπτύξατο μύϑῳ.« Oder gabst du es ihm gutwillig, als er dich ansprach?
    τὸν δ' υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἀντίον ηὔδα·     Aber Phronios' Sohn Noemon sagte dagegen:
»αὐτὸς ἑκών οἱ δῶκα· τί κεν ῥέξειε καὶ ἄλλος, Selber gab ich es ihm! Wie würd' ein anderer handeln,
ὁππότ' ἀνὴρ τοιοῦτος, ἔχων μελεδήματα ϑυμῷ, 650 Wenn ihn ein solcher Mann, mit so bekümmertem Herzen,
αἰτίζῃ; χαλεπόν κεν ἀνήνασϑαι δόσιν εἴη. Bäte? Es wäre ja schwer, ihm seine Bitte zu weigern!
κοῦροι δ', οἳ κατὰ δῆμον ἀριστεύουσι μεϑ' ἡμέας, Aber die Jünglinge waren die Tapfersten unseres Volkes,
οἵ οἱ ἕποντ'· ἐν δ' ἀρχὸν ἐγὼ βαίνοντ' ἐνόησα Die ihm folgten; es ging mit diesen, als Führer des Schiffes,
Μέντορα ἠὲ ϑεόν, τῷ δ' αὐτῷ πάντα ἐῴκει. Mentor, oder ein Gott, der jenem gleich an Gestalt war.
ἀλλὰ τὸ ϑαυμάζω· ἴδον ἐνϑάδε Μέντορα δῖον 655 Aber das wundert mich: ich sah den trefflichen Mentor
χϑιζὸν ὑπηοῖον. τότε δ' ἔμβη νηῒ Πύλονδε.« Gestern Morgen noch hier, und damals fuhr er gen Pylos!
    ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς δώματα πατρός,     Also sprach Noemon, und ging zum Hause des Vaters.
τοῖσιν δ' ἀμφοτέροισιν ἀγάσσατο ϑυμὸς ἀγήνωρ. Aber den beiden wühlte der Schmerz in der stolzen Seele.
μνηστῆρας δ' ἄμυδις κάϑισαν καὶ παῦσαν ἀέϑλων. Und die Freier verließen ihr Spiel, und setzten sich nieder.
τοῖσιν δ' Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείϑεος υἱός, 660 Aber Eupeithes' Sohn Antinoos sprach zur Versammlung,
ἀχνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι Glühend vor Zorn; ihm schwoll von schwarzer strömender Galle
πίμπλαντ', ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην· Hoch die Brust, und den Augen entfunkelte strahlendes Feuer:
    »ὢ πόποι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσϑη     Wahrlich ein großes Werk hat Telemachos kühnlich vollendet!
Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσϑαι. Diese Reise! Wir dachten, er würde sie nimmer vollenden;
εἰ τοσσῶνδ' ἀέκητι νέος πάϊς οἴχεται αὔτως, 665 Und trotz allen entwischt er, der junge Knabe, wie spielend,
νῆα ἐρυσσάμενος κρίνας τ' ἀνὰ δῆμον ἀρίστους, Rüstet ein Schiff, und wählt sich die tapfersten Männer im Volke!
ἄρξει καὶ προτέρω κακὸν ἔμμεναι· ἀλλά οἱ αὐτῷ Der verspricht uns hinfort erst Unheil! Aber ihm tilge
Ζεὺς ὀλέσειε βίην, πρὶν ἥβης μέτρον ἱκέσϑαι. Zeus die mutige Kraft, bevor er uns Schaden bereitet!
ἀλλ' ἄγε μοι δότε νῆα ϑοὴν καὶ εἴκοσ' ἑταίρους, Auf! und gebt mir ein rüstiges Schiff und zwanzig Gefährten,
ὄφρα μιν αὖτις ἰόντα λοχήσομαι ἠδὲ φυλάξω 670 Daß ich dem Reisenden selbst auflaure, wann er zurückkehrt,
ἐν πορϑμῷ Ἰϑάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης, In dem Sunde, der Ithaka trennt und die bergichte Samos;
ὡς ἂν ἐπισμυγερῶς ναυτίλεται εἵνεκα πατρός.« Daß die Fahrt nach dem Vater ein jämmerlich Ende gewinne!
    ὣς ἔφαϑ', οἱ δ' ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ' ἐκέλευον·     Also sprach er; sie lobten ihn all', und reizten ihn stärker,
αὐτίκ' ἔπειτ' ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος. Standen dann auf, und gingen ins Haus des edlen Odysseus.
    οὐδ' ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος 675     Penelopeia blieb nicht lang' unkundig des Rates,
μύϑων, οὓς μνηστῆρες ἐνὶ φρεσὶ βυσσοδόμευον. Welchen die Freier jetzt in tückischer Seele beschlossen.
κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύϑετο βουλὰς Denn ihr verkündete Medon, der Herold, welcher den Ratschluß
αὐλῆς ἐκτὸς ἐών· οἱ δ' ἔνδοϑι μῆτιν ὕφαινον. Außer dem Hause belauscht, als jene sich drinnen besprachen.
βῆ δ' ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα Πηνελοπείῃ· Schnell durcheilt' er die Burg, und brachte der Königin Botschaft.
τὸν δὲ κατ' οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια· 680 Als er die Schwelle betrat, da fragt' ihn Penelopeia:
    »κῆρυξ, τίπτε δέ σε πρόεσαν μνηστῆρες ἀγαυοί;     Herold, sage, warum dich die stolzen Freier gesendet!
ἦ εἰπέμεναι δμῳῇσιν Ὀδυσσῆος ϑείοιο Etwa daß du den Mägden des hohen Odysseus befehlest,
ἔργων παύσασϑαι, σφίσι δ' αὐτοῖς δαῖτα πένεσϑαι; Von der Arbeit zu ruhn, und ihnen das Mahl zu bereiten?
μὴ μνηστεύσαντες μηδ' ἄλλοϑ' ὁμιλήσαντες Möchten die trotzigen Freier sich niemals wieder versammeln,
ὕστατα καὶ πύματα νῦν ἐνϑάδε δειπνήσειαν· 685 Sondern ihr letztes Mahl, ihr letztes! heute genießen!
οἳ ϑάμ' ἀγειρόμενοι βίοτον κατακείρετε πολλόν, Die ihr hier täglich in Scharen das große Vermögen hinabschlingt,
κτῆσιν Τηλεμάχοιο δαΐφρονος. οὐδέ τι πατρῶν Alle Güter des klugen Telemachos! Habt ihr denn niemals,
ὑμετέρων τὸ πρόσϑεν ἀκούετε, παῖδες ἐόντες, Als ihr noch Kinder war't, von euren Vätern gehöret,
οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μεϑ' ὑμετέροισι τοκεῦσιν, Wie sich gegen sein Volk Odysseus immer betragen,
οὔτε τινὰ ῥέξας ἐξαίσιον οὔτε τι εἰπὼν 690 Wie er keinem sein Recht durch Taten oder durch Worte
ἐν δήμῳ; ἥ τ' ἐστὶ δίκη ϑείων βασιλήων· Jemals gekränkt? da sonst der mächtigen Könige Brauch ist,
ἄλλον κ' ἐχϑαίρῃσι βροτῶν, ἄλλον κε φιλοίη. Daß sie einige Menschen verfolgen, und andre hervorziehn?
κεῖνος δ' οὔ ποτε πάμπαν ἀτάσϑαλον ἄνδρα ἐώργει· Aber nie hat Odysseus nach blindem Dünkel gerichtet;
ἀλλ' ὁ μὲν ὑμέτερος ϑυμὸς καὶ ἀεικέα ἔργα Und ihr zeiget euch ganz in eurer bösen Gesinnung,
φαίνεται, οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισϑ' εὐεργέων.« 695 Da ihr mit Undank nun so viel Wohltaten vergeltet!
    τὴν δ' αὖτε προσέειπε Μέδων, πεπνυμένα εἰδώς·     Ihr antwortete drauf der gute verständige Medon:
»εἰ γὰρ δή, βασίλεια, τόδε πλεῖστον κακὸν εἴη. Königin, wäre doch dieses von allen das äußerste Übel!
ἀλλὰ πολὺ μεῖζόν τε καὶ ἀργαλεώτερον ἄλλο Aber ein größeres noch und weit furchtbareres Unglück
μνηστῆρες φράζονται, ὃ μὴ τελέσειε Κρονίων· Hegen die Freier im Sinne, das Zeus Kronion verhüte!
Τηλέμαχον μεμάασι κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ 700 Deinen Telemachos trachten sie jetzt mit dem Schwerte zu töten,
οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ' ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν Wenn er zur Heimat kehrt. Er forscht nach Kunde vom Vater
ἐς Πύλον ἠγαϑέην ἠδ' ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.« In der heiligen Pylos, und Lakedämon der großen.
    ὣς φάτο, τῆς δ' αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·     Sprach's; und Penelopeien erzitterten Herz und Kniee.
δὴν δέ μιν ἀφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε Lange vermochte sie nicht, ein Wort zu reden; die Augen
δακρυόφιν πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 705 Wurden mit Tränen erfüllt, und atmend stockte die Stimme.
ὀψὲ δὲ δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε· Endlich erholte sie sich, und gab ihm dieses zur Antwort:
    »κῆρυξ, τίπτε δέ μοι πάϊς οἴχεται; οὐδέ τί μιν χρεὼ     Sage mir, Herold, warum mein Sohn denn reiset! Was zwingt ihn
νηῶν ὠκυπόρων ἐπιβαινέμεν, αἵ ϑ' ἁλὸς ἵπποι Sich auf die hurtigen Schiffe zu setzen, auf welchen die Männer,
ἀνδράσι γίνονται, περόωσι δὲ πουλὺν ἐφ' ὑγρήν. Wie mit Rossen des Meers, das große Wasser durcheilen?
ἦ ἵνα μηδ' ὄνομ' αὐτοῦ ἐν ἀνϑρώποισι λίπηται;« 710 Will er, daß auch sein Name vertilgt sei unter den Menschen?
    τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·     Ihr antwortete drauf der gute verständige Medon:
»οὐκ οἶδ', ἤ τίς μιν ϑεὸς ὤρορεν, ἦε καὶ αὐτοῦ Fürstin, ich weiß es nicht, ob ihn ein Himmlischer antrieb,
ϑυμὸς ἐφωρμήϑη ἴμεν ἐς Πύλον, ὄφρα πύϑηται Oder sein eigenes Herz, nach Pylos zu schiffen, um Kundschaft
πατρὸς ἑοῦ ἢ νόστον ἢ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.« Von dem Vater zu suchen, der Heimkehr oder des Todes.
    ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κατὰ δῶμ' Ὀδυσῆος. 715     Als er dieses gesagt, durcheilt' er die Wohnung Odysseus.
τὴν δ' ἄχος ἀμφεχύϑη ϑυμοφϑόρον, οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη Seelenangst umströmte die Königin: ach! sie vermochte
δίφρῳ ἐφέζεσϑαι πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων, Nicht auf den Stühlen zu ruhn, so viel in der Kammer auch waren,
ἀλλ' ἄρ' ἐπ' οὐδοῦ ἷζε πολυκμήτου ϑαλάμοιο Sondern sank auf die Schwelle des schimmerreichen Gemaches
οἴκτρ' ὀλοφυρομένη· περὶ δὲ δμῳαὶ μινύριζον Lautwehklagend dahin; und um sie jammerten alle
πᾶσαι, ὅσαι κατὰ δώματ' ἔσαν νέαι ἠδὲ παλαιαί. 720 Mägde, jung und alt, so viel im Hause nur waren.
τῇς δ' ἁδινὸν γοόωσα μετηύδα Πηνελόπεια· Und mit heftigem Schluchzen begann itzt Penelopeia:
    »κλῦτε, φίλαι· περὶ γάρ μοι Ὀλύμπιος ἄλγε' ἔδωκεν     O Geliebte, mich wählten vor allen Weibern der Erde,
ἐκ πασέων, ὅσσαι μοι ὁμοῦ τράφον ἠδ' ἐγένοντο, Welche mit mir erwachsen, die Götter zum Ziele des Jammers!
ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσϑλὸν ἀπώλεσα ϑυμολέοντα, Erst verlor ich den tapfern Gemahl, den Löwenbeherzten,
παντοίῃσ' ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν, 725 Der mit jeglicher Tugend vor allen Achaiern geschmückt war,
ἐσϑλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καϑ' Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος. Tapfer und weitberühmt von Hellas bis mitten in Argos!
νῦν αὖ παῖδ' ἀγαπητὸν ἀνηρέψαντο ϑύελλαι Und nun raubten mir meinen geliebten Sohn die Orkane
ἀκλέα ἐκ μεγάρων, οὐδ' ὁρμηϑέντος ἄκουσα. Unberühmt aus dem Haus, und ich hörte nichts von der Abfahrt!
σχέτλιαι, οὐδ' ὑμεῖς περ ἐνὶ φρεσὶ ϑέσϑε ἑκάστη Unglückselige Mädchen, wie konntet ihr alle so hart sein,
ἐκ λεχέων μ' ἀνεγεῖραι, ἐπιστάμεναι σάφα ϑυμῷ, 730 Daß ihr nicht aus dem Bette mich wecktet, da ihr es wußtet,
ὁππότε κεῖνος ἔβη κοίλην ἐπὶ νῆα μέλαιναν. Als er von hinnen fuhr im schwarzen gebogenen Schiffe!
εἰ γὰρ ἐγὼ πυϑόμην ταύτην ὁδὸν ὁρμαίνοντα, Hätt' ich es nur gemerkt, daß er die Reise beschlossen;
τῶ κε μάλ' ἤ κεν ἔμεινε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο, Wahrlich er wäre geblieben, wie sehr auch sein Herz ihn dahintrieb.
ἤ κέ με τεϑνηυῖαν ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν. Oder er hätte mich tot in diesem Hause verlassen!
ἀλλά τις ὀτρηρῶς Δολίον καλέσειε γέροντα, 735 Aber man rufe geschwinde mir meinen Diener, den alten
δμῶ' ἐμόν, ὅν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ, Dolios, welchen mein Vater mir mitgab, als ich hieherzog,
καί μοι κῆπον ἔχει πολυδένδρεον, ὄφρα τάχιστα Und der jetzo die Bäume des Gartens hütet; damit er,
Λαέρτῃ τάδε πάντα παρεζόμενος καταλέξῃ, Hin zu Laertes eilend, ihm dieses alles verkünde!
εἰ δή πού τινα κεῖνος ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ὑφήνας Jener möchte vielleicht sich eines Rates besinnen,
ἐξελϑὼν λαοῖσιν ὀδύρεται, οἳ μεμάασιν 740 Und wehklagend zum Volke hinausgehn, welches nun trachtet,
ὃν καὶ Ὀδυσσῆος φϑεῖσαι γόνον ἀντιϑέοιο.« Sein und des göttlichen Helden Odysseus Geschlecht zu vertilgen!
    τὴν δ' αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·     Ihr antwortete drauf die Pflegerin Eurykleia:
»νύμφα φίλη, σὺ μὲν ἄρ με κατάκτανε νηλέϊ χαλκῷ, Liebe Tochter, töte mich gleich mit dem grausamen Erze,
ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ· μῦϑον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω. Oder laß mich im Haus; ich kann es nicht länger verschweigen!
ᾔδε' ἐγὼ τάδε πάντα, πόρον δέ οἱ, ὅσσ' ἐκέλευσε, 745 Alles hab' ich gewußt! Ich gab ihm, was er verlangte,
σῖτον καὶ μέϑυ ἡδύ· ἐμεῦ δ' ἕλετο μέγαν ὅρκον Speise und süßen Wein. Doch mußt' ich ihm heilig geloben,
μὴ πρὶν σοὶ ἐρέειν, πρὶν δωδεκάτην γε γενέσϑαι Dir nichts eher zu sagen, bevor zwölf Tage vergangen,
ἤ σ' αὐτὴν ποϑέσαι καὶ ἀφορμηϑέντος ἀκοῦσαι, Oder du ihn vermißtest, und hörtest von seiner Entfernung:
ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃς. Daß du nicht durch Tränen dein schönes Antlitz entstelltest.
ἀλλ' ὑδρηναμένη, καϑαρὰ χροῒ εἵμαϑ' ἑλοῦσα, 750 Aber bade dich jetzo, und leg' ein reines Gewand an,
εἰς ὑπερῷ' ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν Geh hinauf in den Söller mit deinen Mägden, und flehe
εὔχε' Ἀϑηναίῃ κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο· Pallas Athenen, der Tochter des wetterleuchtenden Gottes.
ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ ϑανάτοιο σαώσαι. Diese wird ihn gewiß, auch selbst aus dem Tode, erretten!
μηδὲ γέροντα κάκου κεκακωμένον· οὐ γὰρ ὀΐω Aber den Greis, den betrübten, betrübe nicht mehr! Unmöglich
πάγχυ ϑεοῖς μακάρεσσι γονὴν Ἀρκεισιάδαο 755 Ist den seligen Göttern der Same des Arkeisiaden
ἔχϑεσϑ', ἀλλ' ἔτι πού τις ἐπέσσεται, ὅς κεν ἔχῃσι Ganz verhaßt; ihm bleibt noch jemand, welcher beherrsche
δώματά ϑ' ὑψερεφέα καὶ ἀπόπροϑι πίονας ἀγρούς.« Diesen hohen Palast und rings die fetten Gefilde!
    ὣς φάτο, τῆς δ' εὔνησε γόον, σχέϑε δ' ὄσσε γόοιο.     Also sprach sie, und stillte der Königin weinenden Jammer.
ἡ δ' ὑδρηναμένη, καϑαρὰ χροῒ εἵμαϑ' ἑλοῦσα, Und sie badete sich, und legt' ein reines Gewand an,
εἰς ὑπερῷ' ἀνέβαινε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν, 760 Ging hinauf in den Söller, von ihren Mägden begleitet,
ἐν δ' ἔϑετ' οὐλοχύτας κανέῳ, ἠρᾶτο δ' Ἀϑήνῃ· Trug die heilige Gerst' im Korb', und flehte Athenen:
    »κλῦϑί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη,     Unbezwungene Tochter des wetterleuchtenden Gottes,
εἴ ποτέ τοι πολύμητις ἐνὶ μεγάροισιν Ὀδυσσεὺς Höre mein Flehn: wo dir im Palaste der weise Odysseus
ἢ βοὸς ἢ ὄϊος κατὰ πίονα μηρία κῆε, Je von Rindern und Schafen die fetten Lenden verbrannt hat,
τῶν νῦν μοι μνῆσαι καί μοι φίλον υἷα σάωσον, 765 Daß du, dessen gedenkend, den lieben Sohn mir errettest,
μνηστῆρας δ' ἀπάλαλκε κακῶς ὑπερηνορέοντας.« Und zerstreuest die Freier voll übermütiger Bosheit!
    ὣς εἰποῦσ' ὀλόλυξε, ϑεὰ δέ οἱ ἔκλυεν ἀρῆς.     Also flehte sie jammernd; ihr Flehn erhörte die Göttin.
μνηστῆρες δ' ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα· Aber nun lärmten die Freier umher in dem schattichten Saale.
ὦδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων· Unter dem Schwarme begann ein übermütiger Jüngling:
    »ἦ μάλα δὴ γάμον ἄμμι πολυμνήστη βασίλεια 770     Sicher bereitet sich jetzo die schöne Fürstin zur Hochzeit,
ἀρτύει, οὐδέ τι οἶδεν, ὅ οἱ φόνος υἷϊ τέτυκται« Und denkt nicht an den Tod, der ihrem Sohne bevorsteht!
    ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ' οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο.     Also sprachen die Freier, und wußten nicht, was geschehn war.
τοῖσιν δ' Ἀντίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε· Aber Eupeithes' Sohn Antinoos sprach zur Versammlung:
    »δαιμόνιοι, μύϑους μὲν ὑπερφιάλους ἀλέασϑε     Unglückselige, meidet die übermütigen Reden
πάντες ὁμῶς, μή πού τις ἀπαγγείλῃσι καὶ εἴσω. 775 Allzumal, damit uns im Hause keiner verrate!
ἀλλ' ἄγε σιγῇ τοῖον ἀναστάντες τελέωμεν Laßt uns jetzo vielmehr so still aufstehen, den Ratschluß
μῦϑον, ὃ δὴ καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν ἥμιν.« Auszuführen, den eben die ganze Versammlung gebilligt!
    ὣς εἰπὼν ἐκρίνατ' ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους,     Also sprach er, und wählte sich zwanzig tapfere Männer.
βὰν δ' ἰέναι ἐπὶ νῆα ϑοὴν καὶ ϑῖνα ϑαλάσσης. Und sie eilten zum rüstigen Schiff am Strande des Meeres:
νῆα μὲν οὐν πάμπρωτον ἁλὸς βένϑοσδε ἔρυσσαν. 780 Zogen zuerst das Schiff hinab ins tiefe Gewässer,
ἐν δ' ἱστόν τε τίϑεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ, Trugen den Mast hinein und die Segel des schwärzlichen Schiffes;
ἠρτύναντο δ' ἐρετμὰ τροποῖσ' ἐν δερματίνοισι Hängten darauf die Ruder in ihre ledernen Wirbel,
[πάντα κατὰ μοῖραν· ἀνά ϑ' ἱστία λευκὰ πέτασσαν·] Alles wie sich's gebührt, und spannten die schimmernden Segel,
τεύχεα δέ σφ' ἤνεικαν ὑπέρϑυμοι ϑεράποντες. Ihre Rüstungen brachten die übermütigen Diener.
ὑψοῦ δ' ἐν νοτίῳ τήν γ' ὥρμισαν, ἐκ δ' ἔβαν αὐτοί· 785 Und sie stellten das Schiff im hohen Wasser des Hafens,
ἔνϑα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ' ἐπὶ ἕσπερον ἐλϑεῖν. Stiegen hinein, und nahmen das Mahl, und harrten der Dämmrung.
    ἡ δ' ὑπερωΐῳ αὖϑι περίφρων Πηνελόπεια     Aber Penelopeia im oberen Söller des Hauses
κεῖτ' ἄρ' ἄσιτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, Legte sich hin, nicht Trank noch Speise kostend, bekümmert:
ὁρμαίνουσ', ἤ οἱ ϑάνατον φύγοι υἱὸς ἀμύμων, Ob ihr trefflicher Sohn entflöhe dem Todesverhängnis,
ἦ ὅ γ' ὑπὸ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι δαμείη. 790 Oder ob ihn die Schar der trotzigen Freier besiegte.
ὅσσα δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ἐν ὁμίλῳ Wie im Getümmel der Männer die zweifelnde Löwin umherblickt,
δείσας, ὁππότε μιν δόλιον περὶ κύκλον ἄγωσι, Voller Furcht, denn rings umgeben sie laurende Jäger:
τόσσα μιν ὁρμαίνουσαν ἐπήλυϑε νήδυμος ὕπνος· Also sann sie voll Angst. Doch sanft umfing sie der Schlummer,
εὗδε δ' ἀνακλινϑεῖσα, λύϑεν δέ οἱ ἅψεα πάντα. Und sie einschlief hinsinkend, es lösten sich alle Gelenke.
    ἔνϑ' αὖτ' ἄλλ' ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις Ἀϑήνη· 795     Aber ein Neues ersann die heilige Pallas Athene:
εἴδωλον ποίησε, δέμας δ' ἤϊκτο γυναικί. Siehe, ein Luftgebild erschuf sie in weiblicher Schönheit,
Ἰφϑίμῃ, κούρῃ μεγαλήτορος Ἰκαρίοιο, Gleich Iphthimen, des großgesinnten Ikarios' Tochter,
τὴν Εὔμηλος ὄπυιε, Φερῇσ' ἔνι οἰκία ναίων. Deren Gemahl Eumelos die Flur um Pherä beherrschte.
πέμπε δέ μιν πρὸς δώματ' Ὀδυσσῆος ϑείοιο, Diese sandte die Göttin zum Hause des edlen Odysseus,
εἷος Πηνελόπειαν ὀδυρομένην γοόωσαν 800 Daß sie Penelopeia, die Jammernde, Herzlichbetrübte,
παύσειε κλαυϑμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος. Ruhen ließe vom Weinen, und ihrer zagenden Schwermut.
ἐς ϑάλαμον δ' εἰσῆλϑε παρὰ κληῖδος ἱμάντα, Und sie schwebt' in die Kammer hinein beim Riemen des Schlosses,
στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Neigte sich über das Haupt der ruhenden Fürstin, und sagte:
    »εὕδεις, Πηνελόπεια, φίλον τετιημένη ἦτορ;     Schläfst du, Penelopeia, du arme Herzlichbetrübte?
οὐ μέν σ' οὐδὲ ἐῶσι ϑεοὶ ῥεῖα ζώοντες 805 Wahrlich sie wollen es nicht, die seligen Götter des Himmels,
κλαίειν οὐδ' ἀκάχησϑαι, ἐπεί ῥ' ἔτι νόστιμός ἐστι Daß du weinst und traurest! Denn wiederkehren zur Heimat
σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι ϑεοῖσ' ἀλιτήμενός ἐστι.« Soll dein Sohn; er hat sich mit nichts an den Göttern versündigt.
    τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια,     Ihr antwortete drauf die kluge Penelopeia,
ἡδὺ μάλα κνώσσουσ' ἐν ὀνειρείῃσι πύλῃσιν· Aus der süßen Betäubung im stillen Tore der Träume:
    »τίπτε, κασιγνήτη, δεῦρ' ἤλυϑες; οὔ τι πάρος γε 810     Warum kamst du hieher, o Schwester? Du hast mich ja nimmer
πωλέ', ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροϑι δώματα ναίεις· Sonst besucht; denn fern ist deine Wohnung von hinnen!
καί με κέλεαι παύσασϑαι ὀϊζύος ἠδ' ὀδυνάων Jetzo ermahnst du mich, zu ruhn von meiner Betrübnis,
πολλέων, αἵ μ' ἐρέϑουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν· Und von der schrecklichen Angst, die meine Seele belastet:
ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσϑλὸν ἀπώλεσα ϑυμολέοντα, Mich, die den tapfern Gemahl verlor, den Löwenbeherzten,
παντοίῃσ' ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν, 815 Der mit jeglicher Tugend vor allen Achaiern geschmückt war,
ἐσϑλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καϑ' Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος. Tapfer und weitberühmt von Hellas bis mitten in Argos!
νῦν αὖ παῖς ἀγαπητὸς ἔβη κοίλης ἐπὶ νηός, Und nun ging mein Sohn, mein geliebter, im Schiffe von hinnen,
νήπιος, οὔτε πόνων εὖ εἰδὼς οὔτ' ἀγοράων. Noch unmündig, und ungeübt in Taten und Worten!
τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου. Diesen bejammre ich jetzt noch mehr, als meinen Odysseus!
τοῦ δ' ἀμφιτρομέω καὶ δείδια μή τι πάϑῃσιν. 820 Diesem erzittert mein Herz, und fürchtet, daß ihn ein Unfall
ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν' οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ· Treffe, unter dem Volk, wo er hinfährt, oder im Meere!
δυσμενέες γὰρ πολλοὶ ἐπ' αὐτῷ μηχανόωνται, Denn es lauren auf ihn viel böse Menschen, und trachten
ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσϑαι.« Ihn zu ermorden, bevor er in seine Heimat zurückkehrt!
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·     Und die dunkle Gestalt der Schwester gab ihr zur Antwort:
»ϑάρσει, μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδιϑι λίην· 825 Sei getrost, und entreiße dein Herz der bangen Verzweiflung!
τοίη γάρ οἱ πομπὸς ἅμ' ἔρχεται, ἥν τε καὶ ἄλλοι Eine solche Gefährtin begleitet ihn, deren Gesellschaft
ἀνέρες ἠρήσαντο παρεστάμεναι, δύναται γάρ, Andere Männer gewiß gern wünschten, die mächtige Göttin
Παλλὰς Ἀϑηναίη· σὲ δ' ὀδυρομένην ἐλεαίρει· Pallas Athene, die sich, o Traurende, deiner erbarmet!
ἣ νῦν με προέηκε τεῒν τάδε μυϑήσασϑαι.« Diese sendet mich jetzo, damit ich dir solches verkünde.
    τὴν δ' αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 830     Ihr antwortete drauf die kluge Penelopeia:
»εἰ μὲν δὴ ϑεός ἐσσι, ϑεοῖό τε ἔκλυες αὐδήν, Bist du der Göttinnen eine, und hörtest die Stimme der Göttin;
εἰ δ' ἄγε μοι καὶ κεῖνον ὀϊζυρὸν κατάλεξον, O so erzähle mir auch das Schicksal jenes Verfolgten!
ἤ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, Lebt er noch irgendwo, das Licht der Sonne noch schauend?
ἦ ἤδη τέϑνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.« Oder ist er schon tot, und in der Schatten Behausung?
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν· 835     Und die dunkle Gestalt der Schwester gab ihr zur Antwort:
»οὐ μέν τοι κεῖνόν γε διηνεκέως ἀγορεύσω, Dieses kann ich dir nicht genau verkünden, ob jener
ζώει ὅ γ' ἦ τέϑνηκε· κακὸν δ' ἀνεμώλια βάζειν.« Tot sei, oder noch lebe; und eitles Schwatzen ist unrecht.
    ὣς εἰπὸν σταϑμοῖο παρὰ κληῖδα λιάσϑη     Also sprach die Gestalt, und verschwand beim Schlosse der Pforte
ἐς πνοιὰς ἀνέμων· ἡ δ' ἐξ ὕπνου ἀνόρουσε In sanftwehende Luft. Da fuhr Ikarios' Tochter
κούρη Ἰκαρίοιο· φίλον δέ οἱ ἦτορ ἰάνϑη, 840 Schnell aus dem Schlummer empor, und freute sich tief in der Seele,
ὥς οἱ ἐναργὲς ὄνειρον ἐπέσσυτο νυκτὸς ἀμολγῷ. Daß ihr ein deutender Traum in der Morgendämmrung erschienen.
    μνηστῆρες δ' ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευϑα,     Aber die Freier im Schiffe befuhren die flüssigen Pfade,
Τηλεμάχῳ φόνον αἰπὺν ἐνὶ φρεσὶν ὁρμαίνοντες. Um den grausamen Mord Telemachos' auszuführen.
ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ ἁλὶ πετρήεσσα, Mitten im Meere liegt ein kleines felsichtes Eiland,
μεσσηγὺς Ἰϑάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης, 845 In dem Sunde, der Ithaka trennt und die bergichte Samos,
Ἀστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ' ἔνι ναύλοχοι αὐτῇ Asteris wird es genannt, wo ein sicherer Hafen die Schiffe
ἀμφίδυμοι· τῇ τόν γε μένον λοχόωντες Ἀχαιοί. Mit zween Armen empfängt. Hier laurten auf ihn die Achaier.

 


 


 << zurück weiter >>