Homer
Ilias, 9. bis 16. Gesang
Homer

 << zurück 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Π Sechzehnter Gesang
    Ὣς οἳ μὲν περὶ νηὸς ἐυσσέλμοιο μάχοντο. Also kämpften sie dort um das schöngebordete Meerschiff.
Πάτροκλος δ' Ἀχιλῆι παρίστατο ποιμένι λαῶν Aber Patroklos trat zum Völkerhirten Achilleus,
δάκρυα ϑερμὰ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος, Heiße Tränen vergießend, der finsteren Quelle vergleichbar,
ἥ τε κατ' αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ. Die aus jähem Geklipp' hergeußt ihr dunkles Gewässer.
τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, 5 Mitleidsvoll erblickt ihn der mutige Renner Achilleus;
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »τίπτε δεδάκρυσαι, Πατρόκλεες, ἠύτε κούρη     Warum also geweint, Patrokleus? gleich wie ein Mägdlein,
νηπίη, ἥ ϑ' ἅμα μητρὶ ϑέουσ' ἀνελέσϑαι ἀνώγει· Klein und zart, das die Mutter verfolgt, und: nimm mich! sie anfleht,
εἱανοῦ ἁπτομένη, καί τ' ἐσσυμένην κατερύκει, An ihr Gewand sich schmiegend, den Lauf der Eilenden hemmet,
δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρκεται, ὄφρ' ἀνέληται· 10 Und mit tränenden Augen emporblickt, bis sie es aufhebt:
τῇ ἴκελος, Πάτροκλε, τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβεις. So auch dir, Patroklos, entrinnt das tröpfelnde Tränchen.
ἠέ τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι ἢ ἐμοὶ αὐτῷ; Bringst du den Myrmidonen Verkündigung, oder mir selber?
ἠέ τιν' ἀγγελίην Φϑίης ἒξ ἔκλυες οἶος; Hast du etwa allein Botschaft aus Phtia vernommen?
ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον Ἄκτορος υἱόν, Lebt doch annoch, wie sie sagen, Menötios, Aktors Erzeugter;
ζώει δ' Αἰακίδης Πηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 15 Peleus auch, des Äakos' Sohn, lebt herrschend im Volke:
τῶν κε μάλ' ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεϑα τεϑνηώτων. Welche zween wir am meisten betrauerten, wenn sie gestorben.
ἠὲ σύ γ' Ἀργεΐων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται. Oder um Argos' Volk wehklagest du, wie es verderbt wird
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ὑπερβασίης ἕνεκα σφῆς; An den geräumigen Schiffen, zum Lohn des eigenen Frevels?
ἐξαύδα, μή κεῦϑε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω.« Sprich, verhehle mir nichts, damit wir es beide wissen.
    τὸν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφης, Πατρόκλεες ἱππεῦ 20     Schwer aufseufzend erwidertest du, Gaultummler Patroklos:
»ὦ Ἀχιλεῦ, Πηλῆος ὑέ, μέγα φέρτατ' Ἀχαιῶν, Peleus' Sohn, Achilleus, erhabenster Held der Achaier,
μὴ νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς. Zürne mir nicht; zu schwer ja belastet der Gram die Achaier!
οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, Denn sie alle bereits, die vordem die tapfersten waren,
ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε· Liegen umher bei den Schiffen, mit Wurf und Stoße verwundet:
βέβληται μὲν ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης, 25 Wund von Geschoß ist Tydeus' Sohn, der Held Diomedes;
οὔτασται δ' Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ' Ἀγαμέμνων, Wund von der Lanz' Odysseus der Herrliche, und Agamemnon;
βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀιστῷ. Auch Eurypylos traf ein fliegender Pfeil in die Lende.
τοὺς μέν τ' ἰητροὶ πολυφάρμακοι ἀμφιπένονται, Dieser pflegen umher vielkundige Ärzte mit Heilung,
ἕλκε' ἀκειόμενοι· σὺ δ' ἀμήχανος ἔπλευ, Ἀχιλλεῦ. Lindernd die Qual. Du aber bist ganz unbiegsam, Achilleus!
μὴ ἐμέ γ' οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις 30 Nie doch fülle der Zorn die Seele mir, welchen du hegest,
αἰναρέτη. τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ, Starker zu Weh! Wer anders genießt dein, auch in der Zukunft,
αἴ κε μὴ Ἀργεΐοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς; Wenn du nicht die Argeier vorn schmählichen Jammer errettest?
νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεὺς Grausamer! Nicht dein Vater war traun der reisige Peleus,
οὐδὲ Θέτις μήτηρ· γλαυκὴ δέ σε τίκτε ϑάλασσα Noch auch Thetys die Mutter; dich schuf die finstere Meerflut,
πέτραι τ' ἠλίβατοι, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής. 35 Dich hochstarrende Felsen: denn starr ist dein Herz und gefühllos!
εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι ϑεοπροπίην ἀλεείνεις, Aber wofern im Herzen ein Götterspruch dich erschrecket,
καί τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, Und dir Worte von Zeus die göttliche Mutter gemeldet;
ἀλλ' ἐμέ περ πρόες ὦχ', ἅμα δ' ἄλλον λαὸν ὄπασσον Sende zum wenigsten mich, und der Myrmidonen Geschwader
Μυρμιδόνων, ἤν πού τι φάος Δαναοῖσι γένωμαι. Folge zugleich, ob ich etwa ein Licht der Danaer werde.
δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα ϑωρηχϑῆναι, 40 Gib mir auch um die Schultern die Rüstungen, welche du trägest;
αἴ κέ με σοὶ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο Ob mich für dich ansehend vielleicht vom Kampfe die Troer
Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ' ἀρήιοι υἷες Ἀχαιῶν Abstehn, und sich erholen die kriegrischen Männer Achaias
τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ' ἀνάπνευσις πολέμοιο. Ihrer Angst, wie klein sie auch sei die Erholung des Krieges.
ῥεῖα δέ κ' ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀυτῇ Leicht auch können wir Frische die schon ermüdeten Kämpfer
ὤσαιμεν προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.« 45 Rückwärts drängen zur Stadt, von den Schiffen hinweg und Gezelten.
    ὣς φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος· ἦ γὰρ ἔμελλεν     Also sprach er flehend, der Törichte! Siehe, sich selber
οἷ αὐτῷ ϑάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσϑαι. Sollt' er jetzo den Tod und das schreckliche Schicksal erflehen!
τὸν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· Unmutsvoll antwortete drauf der Renner Achilleus:
    »ὤ μοι, διογενὲς Πατρόκλεες, οἷον ἔειπες.     Wehe mir, edeler Held Patrokleus, welcherlei Rede!
οὔτε ϑεοπροπίης ἐμπάζομαι ἥν τινα οἶδα, 50 Weder ein Wink der Götter bekümmert mich, welchen ich wahrnahm;
οὔτε τί μοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ· Noch hat Worte von Zeus mir die göttliche Mutter gemeldet.
ἀλλὰ τόδ' αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ ϑυμὸν ἱκάνει, Aber der bittere Schmerz hat Seel' und Geist mir durchdrungen,
ὁππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐϑέλῃσιν ἀμέρσαι Wenn nunmehr den Gleichen ein Mann zu berauben gedenket,
καὶ γέρας ἂψ ἀφελέσϑαι, ὅ τε κράτεϊ προβεβήκῃ. Und sein Geschenk zu entziehn, da nur an Gewalt er vorangeht!
αἰνὸν ἄχος τό μοί ἐστιν, ἐπεὶ πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ· 55 Das ist mir bitterer Schmerz; denn ich trug unendlichen Kummer!
κούρην, ἣν ἄρα μοι γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν, Jene, die mir auskoren zum Ehrengeschenk die Achaier,
δουρὶ δ' ἐμῷ κτεάτισσα πόλιν εὐτειχέα πέρσας, Und mit der Lanz' ich gewann, die türmende Feste zerstörend,
τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων Sie nun rafft' aus den Händen der Völkerfürst Agamemnon,
Ἀτρεΐδης, ὡς εἴ τιν' ἀτίμητον μετανάστην. Atreus' Sohn, als wär' ich ein ungeachteter Fremdling!
ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν· οὐδ' ἄρα πως ἦν 60 Aber vergangen sei das Vergangene! Nimmer ja war auch
ἀσπερχὲς κεχολῶσϑαι ἐνὶ φρεσίν· – ἦ τοι ἔφην γε Sonder Rast zu zürnen mein Vorsatz; denn ich beschloß zwar
οὐ πρὶν μηνιϑμὸν καταπαυσέμεν, ἀλλ' ὁπότ' ἂν δὴ Eher nicht den Groll zu besänftigen, aber sobald nun
νῆας ἐμὰς ἀφίκηται ἀυτή τε πτόλεμός τε –. Meinen Schiffen genaht das Feldgeschrei und Getümmel.
τύνη δ' ὤμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦϑι, Du denn hülle die Schultern in meine gepriesene Rüstung,
ἄρχε δὲ Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι μάχεσϑαι, 65 Führ' auch das streitbare Volk der Myrmidonen zum Kampfe:
εἰ δὴ κυάνεον Τρώων νέφος ἀμφιβέβηκεν Weil ja mit düsterem Graun der Troer Gewölk sich umherzog,
νηυσὶν ἐπικρατέως, οἳ δὲ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης Gegen die Schiff' anstürmend; und jen', am Gestade des Meeres
κεκλίαται, χώρης ὀλίγην ἔτι μοῖραν ἔχοντες, Eingezwängt, nur wenig des schmalen Raums noch behaupten,
Ἀργέιοι· Τρώων δὲ πόλις ἐπὶ πᾶσα βέβηκεν Argos' Söhn', und der Troer gesamte Stadt auf sie eindringt,
ϑάρσυνος, οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυϑος λεύσσουσι μέτωπον 70 Trotziglich: denn nicht schaun sie von meinem Helme die Stirne
ἐγγύϑι λαμπομένης. τάχα κεν φεύγοντες ἐναύλους Nah herstrahlen voll Glanz! Bald hätten sie fliehend die Graben
πλήσειαν νεκύων, εἴ μοι κρείων Ἀγαμέμνων Angefüllt mit Toten, wenn mir Agamemnon der Herrscher
ἤπια εἰδείη· νῦν δὲ στρατὸν ἀμφιμάχονται. Billigkeit hätte gewährt; nun kämpfen sie rings um das Lager!
οὐ γὰρ Τυδεΐδεω Διομήδεος ἐν παλάμῃσιν Denn nicht Tydeus' Sohn Diomedes schwingt in den Händen
μαίνεται ἐγχείη Δαναῶν ἄπο λοιγὸν ἀμῦναι, 75 Seinen wütenden Speer, der Danaer Schmach zu entfernen;
οὐδέ πω Ἀτρεΐδεω ὀπὸς ἔκλυον αὐδήσαντος Noch den tönenden Ruf von Atreus' Sohne vernehm' ich
ἐχϑρῆς ἐκ κεφαλῆς· ἀλλ' Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο Aus dem verhaßten Mund: doch Hektors Ruf, des Erwürgers,
Τρωσὶ κελεύοντος περιάγνυται, οἳ δ' ἀλαλητῷ Trojas Söhn' anmahnend, umschmettert mich! Jene mit Kriegsschrei
πᾶν πεδίον κατέχουσι, μάχῃ νικῶντες Ἀχαιούς. Decken das ganze Gefild', und besiegen im Kampf die Achaier!
ἀλλὰ καὶ ὥς, Πάτροκλε, νεῶν ἄπο λοιγὸν ἀμύνων 80 Dennoch jetzt, Patroklos, das Weh von den Schiffen entfernend,
ἔμπεσ' ἐπικρατέως, μὴ δὴ πυρὸς αἰϑομένοιο Stürz' in die Troer mit Macht; daß nicht in flammendem Feuer
νῆας ἐνιπρήσωσι, φίλον δ' ἀπὸ νόστον ἕλωνται. Jene die Schiff' anzünden, und rauben die fröhliche Heimkehr.
    »πείϑεο δ', ὥς τοι ἐγὼ μύϑου τέλος ἐν φρεσὶ ϑείω, Aber vernimm, wie dir's mit umfassendem Wort ich gebiete;
ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι Daß du mir hochherrlichen Ruhm und Ehre gewinnest
πρὸς πάντων Δαναῶν, ἀτὰρ οἳ περικαλλέα κούρην 85 Vor dem Volk der Achaier, und sie das rosige Mägdlein
ἂψ ἀπονάσσωσιν, πότι δ' ἀγλαὰ δῶρα πόρωσιν. Wieder zurück mir geben, und köstliche Gaben hinzutun:
ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν· εἰ δέ κεν αὖ τοι Treib' aus den Schiffen sie weg, und wende dich! Ob dir vielleicht auch
δώῃ κῦδος ἀρέσϑαι ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης, Ruhm zu gewinnen verleiht der donnernde Gatte der Here;
μὴ σύ γ' ἄνευϑεν ἐμεῖο λιλαίεσϑαι πολεμίζειν Doch nicht ohne mich selbst verlange dein Herz zu bekämpfen
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν – ἀτιμότερον δέ με ϑήσεις – 90 Trojas streitbare Söhne: denn weniger ehrte mich solches.
μηδ' ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ καὶ δηιοτῆτι, Auch nicht üppiges Mutes im Streit und Waffengetümmel
Τρῶας ἐναιρόμενος, προτὶ Ἴλιον ἡγεμονεύειν, Führe du, mordend die Troer, das Volk vor Ilios Mauern;
μή τις ἀπ' Οὐλύμποιο ϑεῶν αἰειγενετάων Daß nicht her vom Olympos der ewig waltenden Götter
ἐμβήῃ· μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος Ἀπόλλων· Einer dir nah'; es liebt sie der treffende Phöbos Apollon:
ἀλλὰ πάλιν τρωπᾶσϑαι, ἐπὴν φάος ἐν νήεσσιν 95 Sondern zurück dich gewandt, nachdem du den Schiffen Errettung
ϑήῃς, τοὺς δέ τ' ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάεσϑαι. Brachtest, und laß die andern im Feld' umher sich ermorden.
[αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀϑηναίη καὶ Ἄπολλον, Wenn doch, o Vater Zeus, und Pallas Athen', und Apollon,
μήτε τις οὖν Τρώων ϑάνατον φύγοι ὅσσοι ἔασιν Auch kein einziger Troer sich rettete, aller die da sind,
μήτε τις Ἀργεΐων, νῶιν δ' ἐκδυῖμεν ὄλεϑρον, Auch der Danaer keiner; und wir nur entflohn der Vertilgung;
ὄφρ' οἶοι Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα λύωμεν.]« 100 Daß wir allein abrissen die heiligen Zinnen von Troja!
    ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.     Also redeten jen' im Wechselgespräch miteinander.
Αἴας δ' οὐκέτ' ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσιν. Ajas bestand nicht fürder; ihn drängten zu sehr die Geschosse.
δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ Denn ihn bezwang Zeus' heiliger Rat, und die mutigen Troer,
βάλλοντες· δεινὴν δὲ περὶ κροτάφοισι φαεινὴ Werfend Geschoß; daß schrecklich der leuchtende Helm um die Schläfen
πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε, βάλλετο δ' αἰεὶ 105 Ringsumprallt von Geschoß aufrasselte; denn es umprallt' ihm
κὰπ φάλαρ' εὐποίηϑ'. ὃ δ' ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν Stets das gebuckelte Erz; und links erstarrt' ihm die Schulter,
ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον· οὐ δὲ δύναντο Stets vom Schilde beschwert, dem beweglichen: dennoch vermocht' ihn
ἀμφ' αὐτῷ πελεμίξαι ἐρείδοντες βελέεσσιν. Keiner umher zu erschüttern, mit Todesgeschoß ihn umdrängend.
αἰεὶ δ' ἀργαλέῳ ἔχετ' ἄσϑματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς Häufig indes und schwer aufatmet' er, und es umfloß ihn
πάντοϑεν ἐκ μελέων πολὺς ἔρρεεν, οὐδέ πῃ εἶχεν 110 Rings von den Gliedern herab der Angstschweiß; nimmer Erholung
ἀμπνεῦσαι· πάντῃ δὲ κακὸν κακῷ ἐστήρικτο. Ward ihm vergönnt; ringsher ward Graun an Graun ihm gereihet.
    ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι,     Sagt mir anitzt, ihr Musen, olympische Höhen bewohnend,
ὅππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε νηυσὶν Ἀχαιῶν. Wie nun Feuer zuerst einfiel in der Danaer Schiffe.
Ἕκτωρ Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς     Hektor heran sich stürzend auf Ajas' eschene Lanze
πλῆξ' ἄορι μεγάλῳ, αἰχμῆς παρὰ καυλὸν ὄπισϑεν, 115 Schwang das gewaltige Schwert, und dicht an der Öse des Erzes
ἀντικρὺ δ' ἀπάραξε· τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας Schmettert' er grade sie durch; und der Telamonier Ajas
πῆλ' αὔτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ, τῆλε δ' ἀπ' αὐτοῦ Zuckt' umsonst in der Hand den verstümmelten Schaft, da geschleudert
αἰχμὴ χαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοῦσα. Fern die Spitze von Erz mit Getön hinsank auf den Boden.
γνῶ δ' Αἴας κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονα ῥίγησέν τε Ajas erkannte nunmehr in erhabener Seel' aufschauernd,
ἔργα ϑεῶν, ὅ ῥα πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρεν 120 Göttergewalt, daß gänzlich des Kampfs Anschläge vereitle
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην. Der hochdonnernde Zeus, und den Troern gönne den Siegsruhm;
χάζετο δ' ἐκ βελέων· τοὶ δ' ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ Und er entwich dem Geschoß. Da warfen sie brennendes Feuer
νηὶ ϑοῇ· τῆς δ' αἶψα κάτ' ἀσβέστη κέχυτο φλόξ. Schnell in das Schiff, und plötzlich durchflog unlöschbar umher Glut.
ὣς τὴν μὲν πρυμνὴν πῦρ ἄμφεπεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Also lodert' am Steuer die Flamm' auf. Aber Achilleus
μηρὼ πληξάμενος Πατροκλῆα προσέειπεν· 125 Schlug sich die Hüften vor Schmerz, und sprach zum Freunde Patrokleus:
    »ὄρσεο, διογενὲς Πατρόκλεες, ἱπποκέλευϑε·     Hebe dich, edeler Held Patrokleus, reisiger Kämpfer!
λεύσσω δὴ παρὰ νηυσὶ πυρὸς δηίοιο ἰωήν. Denn ich seh' in den Schiffen des feindlichen Feuers Gewalt nun!
μὴ δὴ νῆας ἕλωσι καὶ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται· Eh' sie die Schiff' einnehmen, und kein Entfliehn noch vergönnt wird!
δύσεο τεύχεα ϑᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω.« Hüll' in die Waffen dich schnell; und ich selbst versammle die Völker!
    ὣς φάτο· Πάτροκλος δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ 130     Jener sprach's; doch Patroklos umschloß sich mit blendendem Erze.
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔϑηκεν Eilend fügt' er zuerst um die Beine sich bergende Schienen,
καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας· Blank und schön, anschließend mit silberner Knöchelbedeckung.
δεύτερον αὖ ϑώρηκα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν Weiter umschirmt' er die Brust ringsher mit dem ehernen Harnisch,
ποικίλον ἀστερόεντα ποδώκεος Αἰακίδαο. Künstlich und sternenhell, des äakidischen Renners;
ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 135 Hängte sodann um die Schulter das Schwert voll silberner Buckeln,
χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε. Eherner Kling'; und darauf den Schild auch, groß und gediegen;
κρατὶ δ' ἐπ' ἰφϑίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔϑηκεν Auch das gewaltige Haupt mit stattlichem Helme bedeckt' er,
ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καϑύπερϑεν ἔνευεν. Von Roßhaaren umwallt; und fürchterlich winkte der Helmbusch;
εἵλετο δ' ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. Auch zwo mächtige Lanzen, gerecht in den Händen, ergriff er.
ἔγχος δ' οὐχ ἕλετ' οἶον ἀμύμονος Αἰακίδαο, 140 Nur nicht nahm er den Speer des untadligen Peleionen,
βριϑὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ' ἄλλος Ἀχαιῶν Schwer und groß und gediegen; es konnt' ihn der Danaer keiner
πάλλειν, ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεὺς Schwingen, allein vermocht' ihn umherzuschwingen Achilleus:
Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ τάμε Χείρων Pelions ragende Esche, die Cheiron schenkte dem Vater,
Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν. Pelions Gipfel enthaun, zum Mord den Heldengeschlechtern.
ἵππους δ' Αὐτομέδοντα ϑοῶς ζευγνῦμεν ἄνωγεν, 145 Aber Automedon hieß er in Eil' anschirren die Rosse,
τὸν μετ' Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα τῖε μάλιστα, Ihn den trautesten Freund nach dem Scharentrenner Achilleus,
πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν. Und ihm bewährt vor allen den stürmenden Kampf zu bestehen.
τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους Und Automedon führt' in das Joch die hurtigen Rosse
Ξάνϑον καὶ Βαλίον, τὼ ἅμα πνοιῇσι πετέσϑην, Xanthos und Balios her, die rasch hinflogen wie Winde:
τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ ἅρπυια Ποδάργη, 150 Diese gebar dem Zephyros einst die Harpye Podarge,
βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο. Weidend auf grüner Au an Okeanos strömenden Wassern,
ἐν δὲ παρηορίῃσιν ἀμύμονα Πήδασον ἵει, Nebengespannt dann ließ er den mutigen Pedasos wandeln,
τόν ῥά ποτ' Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ' Ἀχιλλεύς, Den aus Eëtions Stadt siegreich einst führet' Achilleus,
ὃς καὶ ϑνητὸς ἐὼν ἕπεϑ' ἵπποις ἀϑανάτοισιν. Der, zwar sterblich gezeugt, mit unsterblichen Rossen einherlief.
    Μυρμιδόνας δ' ἄρ' ἐποιχόμενος ϑώρηξεν Ἀχιλλεὺς 155     Aber die Myrmidonen bewaffnete wandelnd Achilleus
πάντῃ ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν. οἳ δὲ λύκοι ὣς Rings durch jedes Gezelt mit Rüstungen. Jene, wie Wölfe,
ὠμοφάγοι, τοῖσίν τε πέρι φρεσὶν ἄσπετος ἀλκή, Gierig nach Fleisch, und ihr Herz voll unermeßlicher Stärke,
οἵ τ' ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες Welche den mächtigen Hirsch mit Geweih, den sie würgten im Bergwald,
δάπτουσιν· πᾶσιν δὲ παρήια αἵματι φοινά· Fressend umstehn, sie alle von Blut die Backen gerötet;
καί τ' ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου 160 Jetzo geschart hinrennend zur finstersprudelnden Quelle,
λάψοντες γλώσσῃσιν ἁραιῇσιν μέλαν ὕδωρ Lecken sie, dünn die Zungen gestreckt, des dunklen Gewässers
ἄκρον, ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος· ἐν δέ τε ϑυμὸς Obenhin, ausspeiend den blutigen Mord; und es trotzet
στήϑεσιν ἄτρομός ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ· Kühn im Busen ihr Herz, und gedehnt sind allen die Bäuche:
τοῖοι Μυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες Also der Myrmidonen erhabene Fürsten und Pfleger,
ἀμφ' ἀγαϑὸν ϑεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο 165 Wild um den edlen Genossen des äakidischen Renners
ῥώοντ'. ἐν δ' ἄρα τοῖσιν ἀρήιος ἵστατ' Ἀχιλλεὺς Stürmten sie; unter der Schar stand kriegrisches Mutes Achilleus,
ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας. Laut ermahnend die Ross' und schildgewappneten Männer.
    πεντήκοντ' ἦσαν νῆες ϑοαί, ᾗσιν Ἀχιλλεὺς     Fünfzig waren der Schiffe von raschem Lauf, die Achilleus
ἐς Τροίην ἡγεῖτο διίφιλος, ἐν δὲ ἑκάστῃ Her gen Troja geführt, der Göttliche; aber in jedem
πεντήκοντ' ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληῖσιν ἑταῖροι· 170 Waren fünfzig Männer, die Ruderbänke bedeckend.
πέντε δ' ἄρ' ἡγεμόνας ποιήσατο, τοῖς ἐπεποίϑει, Diesen ordnet' er fünf Kriegsobersten, welchen er traute,
σημαίνειν· αὐτὸς δὲ μέγα κρατέων ἐάνασσεν Zum Befehl; und er selber gebot obwaltend den Herrschern.
τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσϑιος αἰολοϑώρηξ Eine der Ordnungen führte Menesthios, rasch in dem Panzer,
υἱὸς Σπερχειοῖο διιπετέος ποταμοῖο, Er ein Sohn Spercheios, des himmelentsprossenen Stromes:
ὃν τέκε Πηλῆος ϑυγάτηρ καλὴ Πολυδώρη 175 Ihn gebar Polydora, des Peleus' liebliche Tochter,
Σπερχειῷ ἀκάμαντι, γυνὴ ϑεῷ εὐνηϑεῖσα, Durch Spercheios Kraft, das Weib zum Gotte gelagert;
αὐτὰρ ἐπίκλησιν Βώρῳ Περιήρεος υἷι, Doch als Vater genannt ward Boros, der Sohn Perieres,
ὅς ῥ' ἀναφανδὸν ὄπυιε πορὼν ἀπερείσια ἕδνα. Welcher sie öffentlich nahm nach unendlicher Bräutigamsgabe.
τῆς δ' ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήιος ἡγεμόνευεν, Drauf die andere führt' Eudoros, jener beherzte
παρϑένιος, τὸν ἔτικτε χορῷ καλὴ Πολυμήλη 180 Jungfraunsohn, den die schönste zu Reigentanz Polymele,
Φύλαντος ϑυγάτηρ· – τῆς δὲ κρατὺς ἀργεϊφόντης Phylas Tochter, gebar: denn der mächtige Argoswürger
ἠράσατ' ὀφϑαλμοῖσιν ἰδὼν μετὰ μελπομένῃσιν Liebte sie, als er im Chor der Sängerinnen sie wahrnahm
ἐν χορῷ Ἀρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς. Tanzend an Artemis' Fest, der Göttin mit goldener Spindel;
αὐτίκα δ' εἰς ὑπερῷ' ἀναβὰς παρελέξατο λάϑρῃ Eilend stieg er zum Söller empor, und umarmte sie heimlich,
Ἑρμείας ἀκάκητα· πόρεν δέ οἱ ἀγλαὸν υἱὸν 185 Hermes, der Retter aus Not; und den glänzenden Sohn Eudoros
Εὔδωρον, πέρι μὲν ϑείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν. Trug ihr Schoß, im Laufe so rasch, und so rasch in der Feldschlacht.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε μογοστόκος Εἰλείϑυια Aber nachdem ihn jetzo die ringende Eileithya
ἐξάγαγε πρὸ φάοσδε καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγάς, Zog an das Tageslicht, und der Sonne Glanz er gesehen;
τὴν μὲν Ἐχεκλῆος κρατερὸν μένος Ἀκτορίδαο Führete jen' Echeklos, der starke Sohn des Aktor,
ἠγάγετο πρὸς δώματ', ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα· 190 Heim in seinen Palast, nach unendlicher Bräutigamsgabe;
τὸν δ' ὁ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ' ἀτίταλλεν, Phylas indes der Greis erzog den Knaben, und pflegt' ihn
ἀμφαγαπαζόμενος ὡς εἴ ϑ' ἑὸν υἱὸν ἐόντα. – Mit treuherziger Lieb', als wär's sein leibliches Söhnlein.
τῆς δὲ τρίτης Πείσανδρος ἀρήιος ἠγεμόνευεν Drauf der Dritten gebot der streitbare Held Peisandros,
Μαιμαλίδης, ὃς πᾶσι μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν Mämalos' Sohn, der berühmt vor den myrmidonischen Kämpfern
ἔγχεϊ μάρνασϑαι μετὰ Πηλεΐωνος ἑταῖρον. 195 Strebt an Kunde des Speers, nach Achilleus' Freunde Patroklos.
τῆς δὲ τετάρτης ἦρχε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ, Dann der Vierten gebot der graue reisige Phönix.
πέμπτης δ' Ἀλκιμέδων Λαέρκεος υἱὸς ἀμύμων. Endlich der Sohn Laerkes Alkimedon führte die Fünfte.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντας ἅμ' ἡγεμόνεσσιν Ἀχιλλεὺς Aber nachdem sie alle zusamt den Gebietern Achilleus'
στῆσεν ἐὺ κρίνας, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦϑον ἔτελλεν· Wohl gereiht und gestellt, jetzt rief er mit Ernst die Befehle:
    »Μυρμιδόνες, μή τίς μοι ἀπειλάων λελαϑέσϑω, 200     Keiner, o Myrmidonen, vergesse mir alle die Drohung,
ἃς ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσιν ἀπειλεῖτε Τρώεσσιν Die bei den rüstigen Schiffen ihr angedroht den Troern,
πάνϑ' ὑπὸ μηνιϑμόν, καὶ μ' ᾐτιάεσϑε ἕκαστος· Stets dieweil ich gezürnt; und wie sehr mich jeder beschuldigt:
›σχέτλιε Πηλέος υἱέ, χόλῳ ἄρα σ' ἔτρεφε μήτηρ, Grausamer Peleussohn, ja mit Gall' erzog dich die Mutter!
νηλεές, ὃς παρὰ νηυσὶν ἔχεις ἀέκοντας ἑταίρους. Harter, mit Zwang an den Schiffen die traurenden Freunde zu halten!
οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεϑα ποντοπόροισιν 205 Heimwärts laß uns vielmehr in rüstigen Schiffen des Meeres
αὖτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε ϑυμῷ.‹ Kehren, da dir doch also von bösem Zorne das Herz tobt!
ταῦτά μ' ἀγειρόμενοι ϑάμ' ἐβάζετε· νῦν δὲ πέφανται Dies oft redetet ihr in Versammlungen. Nun ist erschienen,
φυλόπιδος μέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν γ' ἐράεσϑε. Sehet, der Tag des Gefechts, nach welchem so lang' ihr geschmachtet!
ἔνϑα τις ἄλκιμον ἦτορ ἔχων Τρώεσσι μαχέσϑω.« Jetzt, wem das mutige Herz es gebeut, der bekämpfe die Troer!
    ὣς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου· 210     Jener sprach's, und erregte zu Mut und Stärke die Männer;
μᾶλλον δὲ στίχες ἄρϑεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν. Enger noch schlossen die Reihn, nachdem sie den König vernommen.
ὡς δ' ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίϑοισιν Fest wie die Wand sich füget ein Mann aus gedrängeten Steinen,
δώματος ὑψηλοῖο, βίας ἀνέμων ἀλεείνων, Eines erhabenen Saals, die Gewalt der Winde vermeidend:
ὣς ἄραρον κόρυϑές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. Also fügten sich Helm' und genabelte Schild' aneinander,
ἀσπὶς ἄρ' ἀσπίδ' ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ' ἀνήρ· 215 Tartsch' an Tartsche gelehnt, an Helm Helm, Krieger an Krieger;
ψαῦον δ' ἱππόκομοι κόρυϑες λαμπροῖσι φάλοισιν Und die umflatterten Helme der Nickenden rührten geengt sich
νευόντων· ὣς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν. Mit hellschimmernden Zacken: so dichtvereint war die Heerschar.
πάντων δὲ προπάροιϑε δύ' ἀνέρε ϑωρήσσοντο, Vornan gingen dem Zug die zween gewappneten Krieger,
Πάτροκλός τε καὶ Αὐτομέδων, ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, Beide, Patroklos der Held und Automedon, mutiges Herzens,
πρόσϑεν Μυρμιδόνων πολεμιζέμεν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς 220 Einzuhaun vor der Schar der Ihrigen. Aber Achilleus
βῆ ῥ' ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ' ἄπο πῶμ' ἀνέῳγεν Eilte zurück ins Gezelt, und hob den Deckel des Kastens,
καλῆς δαιδαλέης, τήν οἱ Θέτις ἀργυρόπεζα Welchen, schön und künstlich, die silberfüßige Thetys
ϑῆκ' ἐπὶ νηὸς ἄγεσϑαι, ἐὺ πλήσασα χιτώνων Ihm mitgab in das Schiff, wohlangefüllt mit Gewanden,
χλαινάων τ' ἀνεμοσκεπέων οὔλων τε ταπήτων· Mit dickwolligen Decken, und windabwehrenden Mänteln.
ἔνϑα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος 225 Drin auch lag ihm ein Becher voll Kunstwerk; nimmer noch hatte
οὔτ' ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ' αὐτοῦ αἴϑοπα οἶνον, Weder ein andrer daraus des funkelnden Weines getrunken,
οὔτε τέῳ σπένδεσκε ϑεῶν, ὅτι μὴ Διὶ πατρί. Noch er einem gesprengt der Unsterblichen, außer Kronion.
τό ῥα τότ' ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάϑηρε ϑεείῳ Den aus dem Kasten erhebend nun reinigte jener mit Schwefel
πρῶτον, ἔπειτα δ' ἔνιψ' ὕδατος καλῇσι ῥοῇσιν, Erst, und wusch ihn darauf in lauteren Fluten des Wassers;
νίψατο δ' αὐτὸς χεῖρας, ἀφύσσατο δ' αἴϑοπα οἶνον· 230 Wusch dann sich selber die Händ', und schöpfte des funkelnden Weines;
εὔχετ' ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δε οἶνον Trat in die Mitte des Hofs, und betete, sprengte den Wein dann,
οὐρανὸν εἲς ἀνιδών – Δία δ' οὐ λάϑε τερπικέραυνον – Schauend gen Himmel empor, und nicht unbemerkt von Kronion:
    »Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικέ, τηλόϑι ναίων,     Zeus, dodonischer König, pelasgischer, ferne gebietend,
Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου – ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ Herrscher im frostigen Hain Dodonas, wo dir die Seller
σοὶ ναίουσ' ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι –· 235 Dienst gelobt, ungewaschen die Füß', auf Erde gelagert!
ἠμὲν δή ποτ' ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο, So wie schon du zuvor mich höretest, als ich dich anrief,
τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ' ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν· Wie du Ehre mir gabst, und furchtbar schlugst die Achaier:
ἠδ' ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ' ἐπικρήηνον ἐέλδωρ. Also auch nun von neuem gewähre mir dieses Verlangen.
αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ μενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι, Selbst zwar bleib' ich allhier im Kreis der Schiffe beharrend;
ἀλλ' ἕταρον πέμπω πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν 240 Aber den Freund entsend' ich mit häufigen Myrmidonen
μάρνασϑαι· τῷ κῦδος ἅμα πρόες, εὐρύοπα Ζεῦ, Hin zur Schlacht. O gesell' ihm Siegsruhm, Herrscher der Welt Zeus!
ϑάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ Stärke sein Herz im Busen mit Tapferkeit, daß nun auch Hektor
εἴσεται, ἤ ῥα καὶ οἶος ἐπίστηται πολεμίζειν Lernen mög', ob allein auch den Kampf zu tragen verstehe
ἡμέτερος ϑεράπων, ἤ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι Unser Waffengenoß, ob nur dann die unnahbaren Händ' ihm
μαίνονϑ', ὁππότ' ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον Ἄρηος. 245 Wüten, wann ich ihm zugleich eingeh' ins Getümmel des Ares!
αὐτὰρ ἐπεί κ' ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται, Aber sobald von den Schiffen er Streit und Getöse verdränget;
ἀσκηϑής μοι ἔπειτα ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἵκοιτο Unverletzt mir alsdann in die rüstigen Schiffe gelang' er,
τεύχεσί τε ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν.« Samt dem Waffengeschmeid' und den nah' anstürmenden Freunden!
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· τοῦ δ' ἔκλυε μητίετα Ζεύς.     Also sprach er flehend; ihn hörete Zeus Kronion.
τῷ δ' ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ' ἀνένευσεν· 250 Doch ein anderes gab ihm der Gott, ein andres versagt' er:
νηῶν μέν οἱ ἀπώσασϑαι πόλεμόν τε μάχην τε Weg von den Schiffen zu drängen den Streit und das Kriegesgetöse,
δῶκε, σόον δ' ἀνένευσε μάχης ἒξ ἀπονέεσϑαι. Gab er; allein versagte, gesund aus dem Streite zu kehren.
    ἦ τοι ὃ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ Jetzo, nachdem er gesprengt, und Zeus dem Vater geflehet,
ἂψ κλισίην εἰσῆλϑε, δέπας δ' ἀπέϑηκ' ἐνὶ χηλῷ· Eilt' er zurück ins Gezelt, und legt' in den Kasten den Becher,
στῆ δὲ πάροιϑ' ἐλϑὼν κλισίης, ἔτι δ' ἤϑελε ϑυμῷ 255 Kam dann, und stand vor dem Zelte; denn noch verlangte das Herz ihm,
εἰσιδέειν Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνήν. Anzuschaun der Troer und Danaer blutige Feldschlacht.
οἳ δ' ἅμα Πατρόκλῳ μεγαλήτορι ϑωρηχϑέντες     Jene nunmehr um Patroklos den Mutigen wohlgerüstet
ἔστιχον, ὄφρ' ἐν Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν. Zogen einher, in die Troer mit trotziger Kraft sich zu stürzen.
αὐτίκα δὲ σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο Schnell wie ein Schwarm von Wespen am Heerweg, strömten sie vorwärts,
εἰνοδίοις, οὓς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔϑοντες 260 Die mutwillige Knaben erbitterten nach der Gewohnheit,
[αἰεὶ κερτομέοντες ὁδῷ ἔπι οἰκί' ἔχοντας] Immerdar sie kränkend, die hart am Wege genistet,
νηπίαχοι, ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι τιϑεῖσιν· Törichtes Sinns, da sie vielen gemeinsames Übel bereiten;
τοὺς δ' εἴ περ παρά τίς τε κιὼν ἄνϑρωπος ὁδίτης Denn wofern ein wandernder Mann, der etwa vorbeigeht,
κινήσῃ ἀέκων, οἳ δ' ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες Absichtslos sie erregt, schnell tapferes Mutes zur Abwehr
πρόσσω πᾶς πέτεται καὶ ἀμύνει οἷσι τέκεσσιν. 265 Fliegen sie alle hervor, ihr junges Geschlecht zu beschirmen:
τῶν τότε Μυρμιδόνες κραδίην καὶ ϑυμὸν ἔχοντες Also die Myrmidonen, von tapferem Mute beseelet,
ἐκ νηῶν ἐχέοντο· βοὴ δ' ἄσβεστος ὀρώρει. Strömten sie vor aus den Schiffen; und graunvoll brüllte der Schlachtruf
Πάτροκλος δ' ἑτάροισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας· Aber Patroklos gebot mit lautem Ruf den Genossen:
    »Μυρμιδόνες, ἕταροι Πηληιάδεω Ἀχιλῆος,     Myrmidonen, Erwählte des Peleiaden Achilleus,
ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς, 270 Seid nun Männer, o Freund', und gedenkt des stürmenden Mutes:
ὡς ἂν Πηλεΐδην τιμήσομεν, ὃς μέγ' ἄριστος Daß wir Peleus' Sohn verherrlichen, ihn der voranstrebt
Ἀργεΐων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι ϑεράποντες· Allen in Argos' Volk, dem stürmen zum Kampf die Genossen;
γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων Auch er selbst der Atreide, der Völkerfürst Agamemnon,
ἣν ἄτην, ὅ τ' ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.« Kenne die Schuld, da den besten der Danaer nichts er geehret!
    ὣς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 275     Jener sprach's, und erregte zu Mut und Stärke die Männer.
ἐν δ' ἔπεσον Τρώεσσιν ἀολλέες· ἀμφὶ δὲ νῆες Wild eindrang in die Troer die Heerschar; und in den Schiffen
σμερδαλέον κονάβησαν ἀυσάντων ὑπ' Ἀχαιῶν. Donnerte dumpf nachhallend das Feldgeschrei der Achaier.
Τρῶες δ' ὡς εἴδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υἱόν,     Doch wie die Troer ersahn Menötios' tapferen Sprößling,
αὐτὸν καὶ ϑεράποντα σὺν ἔντεσι μαρμαίροντας, Ihn, und seinen Genossen, in strahlendem Waffengeschmeide;
πᾶσιν ὀρίνϑη ϑυμός, ἐκίνηϑεν δὲ φάλαγγες, 280 Regte sich allen das Herz, und es schwankten verwirrt die Geschwader,
ἐλπόμενοι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλεΐωνα Wähnend, es hab' an den Schiffen der mutige Renner Achilleus
μηνιϑμὸν μὲν ἀπορρῖψαι, φιλότητα δ' ἑλέσϑαι· Abgelegt den zürnenden Groll, und Freundschaft erkoren;
πάπτηνεν δὲ ἕκαστος, ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεϑρον. Jeglicher schaut' umher, zu entfliehn dem grausen Verderben.
    Πάτροκλος δὲ πρῶτος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ     Aber Patroklos zuerst entschwang die blinkende Lanze,
ἀντικρὺ κατὰ μέσσον, ὅϑι πλεῖστοι κλονέοντο 285 Grad' in die Mitte hinein, wo am dichtesten schwoll das Getümmel,
νηὶ παρὰ πρυμνῇ μεγαϑύμου Πρωτεσιλάου, Hinten am dunkelen Schiff des erhabenen Protesilaos;
καὶ βάλε Πυραίχμην, ὃς Παίονας ἱπποκορυστὰς Und er traf den Pyrächmes, der gaulgewandte Päonen
ἤγαγεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ' Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος. Führt' aus Amydon her, von des Axios breitem Gewässer:
τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον· ὃ δ' ὕπτιος ἐν κονίῃσιν Rechts ihm durchbohrt' er die Schulter; und rücklings hinab auf den Boden
κάππεσεν οἰμώξας, ἕταροι δέ μιν ἀμφὶ φόβηϑεν 290 Taumelt' er, laut wehklagend; und rings die päonischen Freunde
Παίονες· ἐν γὰρ Πάτροκλος φόβον ἧκεν ἅπασιν Flüchteten, alle von Schrecken betäubt vor dem edlen Patroklos,
ἡγεμόνα κτείνας, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσϑαι. Als den Gebieter er schlug, den Tapfersten einst in der Feldschlacht.
ἐκ νηῶν δ' ἔλασεν, κατὰ δ' ἔσβεσεν αἰϑόμενον πῦρ. Weg von den Schiffen sie trieb er, und löschte die lodernde Flamm' aus.
ἡμιδαὴς δ' ἄρα νηῦς λίπετ' αὐτόϑι· τοὶ δ' ἐφόβηϑεν Halbverbrannt blieb stehen das Schiff, und es flohen die Troer
Τρῶες ϑεσπεσίῳ ὁμάδῳ, Δαναοὶ δ' ἐπέχυντο 295 Mit graunvollem Getümmel; es gossen sich nach die Achaier
νῆας ἀνὰ γλαφυράς· ὅμαδος δ' ἀλίαστος ἐτύχϑη. Durch die geräumigen Schiff'; und es tobt' unermeßlicher Aufruhr.
ὡς δ' ὅτ' ἀφ' ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο Wie wenn hoch vom ragenden Haupt des großen Gebirges
κινήσῃ πυκινὴν νεφέλην στεροπηγερέτα Ζεύς, Dickes Gewölk fortdrängt der Donnerer Zeus Kronion;
ἔκ τ' ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι Hell sind rings die Warten der Berg', und die zackigen Gipfel,
καὶ νάπαι, οὐρανόϑεν δὲ ὑπερράγη ἄσπετος αἰϑήρ, 300 Täler auch; aber am Himmel eröffnet sich endlos der Äther:
ὣς Δαναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήιον πῦρ So, da die feindliche Glut sie hinweggedrängt von den Schiffen,
τυτϑὸν ἀνέπνευσαν, πολέμου δ' οὐ γίγνετ' ἐρωή· Atmeten auf die Achaier; doch nicht war Ruhe der Feldschlacht.
οὐ γάρ πώ τι Τρῶες ἀρηιφίλων ὑπ' Ἀχαιῶν Denn nicht flohn die Troer vor Argos' kriegrischen Söhnen,
προτροπάδην φοβέοντο μελαινάων ἀπὸ νηῶν, Schon die Rücken gewandt, von den dunkelen Schiffen des Meeres;
ἀλλ' ἔτ' ἄρ' ἀνϑίσταντο, νεῶν δ' ὑπόεικον ἀνάγκῃ. 305 Sondern sie boten noch Trotz, und wichen aus Zwang von den Schiffen.
    ἔνϑα δ' ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασϑείσης ὑσμίνης     Nun schlug Mann vor Mann, im zerstreueten Kampf der Entscheidung,
ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς Jeglicher Fürst: doch zuerst Menötios' tapferer Sprößling,
αὐτίκ' ἄρα στρεφϑέντος Ἀρηιλύκου βάλε μηρὸν Schnell wie jener sich kehrte, durchschoß Areïlykos' Schenkel
ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν· Mit scharfspitziger Lanze, daß vorn das Erz ihm hervordrang;
ῥῆξεν δ' ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 310 Krachend zerbrach das Gebein, und vorwärts hin auf den Boden
κάππεσ'. ἀτὰρ Μενέλαος ἀρήιος οὖτα Θόαντα Taumelt' er. Drauf Menelaos der kriegrische bohrte dem Thoas
στέρνον γυμνωϑέντα παρ' ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα. Neben dem Schild' in die offene Brust, und löst' ihm die Glieder.
Φυλεΐδης δ' Ἄμφικλον ἐφορμηϑέντα δοκεύσας Phyleus' Sohn den Amphiklos, der wild anstürmte, bemerkend,
ἔφϑη ὀρεξάμενος πρυμνὸν σκέλος, ἔνϑα πάχιστος Zuckt' ihm entgegen die Lanz' in das obere Bein, wo am dicksten
μυὼν ἀνϑρώπου πέλεται· περὶ δ' ἔγχεος αἰχμῇ 315 Strotzt die Wade des Menschen von Fleisch; es zerriß ihm die Sehnen
νεῦρα διεσχίσϑη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. Rings das durchbohrende Erz, und die Augen ihm schattete Dunkel.
Νεστορίδαι δ' ὃ μὲν οὔτασ' Ἀτύμνιον ὀξέι δουρὶ Nestors Söhn': er Antilochos fuhr mit der spitzigen Lanze
Ἀντίλοχος, λαπάρης δὲ διήλασε χάλκεον ἔγχος· Gegen Atymnios an, und durchstieß ihm die Weiche des Bauches;
ἤριπε δὲ προπάροιϑε· Μάρις δ' αὐτοσχεδὰ δουρὶ Und er entsank vorwärts; da schwang mit der Lanze sich Maris
Ἀντιλόχῳ ἐπόρουσε κασιγνήτοιο χολωϑείς, 320 Nah an Antilochos her, voll Zorns um den leiblichen Bruder,
στὰς πρόσϑεν νέκυος· τοῦ δ' ἀντίϑεος Θρασυμήδης Vor den Erschlagnen gestellt; doch der göttliche Held Thrasymedes
ἔφϑη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι – οὐδ' ἀφάμαρτεν – Streckte den Speer, eh' jener verwundete; nicht ihn verfehlend,
ὦμον ἄφαρ· πρυμνὸν δὲ βραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ Drang in die Schulter das Erz; und hinweg vom Gelenke des Armes
δρύψ' ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ' ὀστέον ἄχρις ἄραξεν. Rissen die Muskeln zerfleischt, und es brach der zerschmetterte Knochen;
δούπησεν δὲ πεσών, κατὰ δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 325 Dumpf hinkracht' er im Fall, und die Augen ihm schattete Dunkel.
ὣς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε Also dort, zween Brüdern gebändiget, gingen die Brüder
βήτην εἰς ἔρεβος, Σαρπηδόνος ἐσϑλοὶ ἑταῖροι, Beid' in des Erebos Nacht, Sarpedons tapfre Genossen,
υἷες ἀκοντισταὶ Αμισωδάρου, ὅς ῥα Χίμαιραν Lanzenkundige Söhn' Amisodaros, der die Chimära
ϑρέψεν ἀμαιμακέτην, πολέσιν κακὸν ἀνϑρώποισιν. Nährte, das Ungeheuer, das viel hinraffte der Menschen.
Αἴας δὲ Κλεόβουλον Ὀιλιάδης ἐπορούσας 330 Ajas, Oileus' Sohn, sprang vor, und ergriff Kleobulos
ζωὸν ἕλε, βλαφϑέντα κατὰ κλόνον· ἀλλά οἱ αὖϑι Lebend, indem das Gedräng' ihn hinderte; aber sofort ihm
λῦσε μένος, πλήξας ξίφει αὐχένα κωπήεντι. Löst' er die Kraft, mit gewaltigem Schwert in den Nacken ihm hauend:
πᾶν δ' ὑπεϑερμάνϑη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ' ὄσσε Ganz ward warm die Klinge vom spritzenden Blut; und die Augen
ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. Übernahm der finstere Tod und das grause Verhängnis.
Πηνέλεως δὲ Λύκων τε συνέδραμον· ἔγχεσι μὲν γὰρ 335 Siehe Peneleos rannt' und Lykon zugleich aneinander;
ἤμβροτον ἀλλήλων, μέλεον δ' ἠκόντισαν ἄμφω· Denn mit Lanzen verfehlten sie beid', und warfen vergebens;
τὼ δ' αὖτις ξιφέεσσι συνέδραμον. ἔνϑα Λύκων μὲν Jetzt mit erhobenem Schwert anrannten sie: Lykon zuerst nun
ἱπποκόμου κόρυϑος φάλον ἤλασεν, ἀμφὶ δὲ καυλὸν Traf den gekegelten Helm an dem Roßbusch, aber am Hefte
φάσγανον ἐρραίσϑη· ὃ δ' ὑπ' οὔατος αὐχένα ϑεῖνεν Sprang ihm die Klinge zerknickt; Peneleos unter dem Ohr ihm
Πηνέλεως, πᾶν δ' εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεϑε δ' οἶον 340 Schwang in den Nacken das Schwert, ganz taucht' es hinein, und die Haut nur
δέρμα, παρηέρϑη δὲ κάρη, ὑπέλυντο δὲ γυῖα. Hing, und getrennt hinschwebte das Haupt, ihm erschlafften die Glieder.
Μηριόνης δ' Ἀκάμαντα κιχεὶς ποσὶ καρπαλίμοισιν Aber Meriones haschte den Akamas hurtiges Laufes,
νύξ' ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον· Als er den Wagen bestieg, und stach ihm rechts in die Schulter;
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων, κατὰ δ' ὀφϑαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς. Und er entsank dem Geschirr, und Nacht umzog ihm die Augen.
Ἰδομενεὺς δ' Ἐρύμαντα κατὰ στόμα νηλέι χαλκῷ 345 Aber Idomeneus traf in Erymas Mund mit des Erzes
νύξε, τὸ δ' ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησεν Stoß; und es drang aus dem Nacken die eherne Lanze durchbohrend
νέρϑεν ὑπ' ἐγκεφάλοιο, κέασσε δ' ἄρ' ὀστέα λευκά. Unter dem Hirn ihm hervor, und zerbrach die Gebeine des Hauptes;
ἐκ δ' ἐτίναχϑεν ὀδόντες, ἐνέπλησϑεν δέ οἱ ἄμφω Und ihm entstürzten die Zähn', und Blut erfüllte die Augen
αἵματος ὀφϑαλμοί· τὸ δ' ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας Beid', auch atmet' er Blut aus dem offenen Mund' und der Nase
πρῆσε χανών· ϑανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν. 350 Röchelnd empor; und dunkles Gewölk des Todes umhüllt' ihn.
    οὗτοι ἄρ' ἡγεμόνες Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος.     Diese Danaerfürsten ermordeten jeder den seinen.
ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισιν Wie wenn Wölf' in Lämmer sich stürzeten, oder in Zicklein,
σίνται, ὑπὲκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ' ἐν ὄρεσσιν Grimmvoll, weg sie zu rauben aus weidender Herd' im Gebirge,
ποιμένος ἀφραδίῃσι διέτμαγεν· οἳ δὲ ἰδόντες Welche vom Hirten versäumt sich zerstreuete; jen' es ersehend
αἶψα διαρπάζουσιν ἀνάλκιδα ϑυμὸν ἐχούσας· 355 Nahn in Eil', und durchwürgen die mutlos bebenden Tierlein:
ὣς Δαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον. οἳ δὲ φόβοιο So in die Troer nun stürzten die Danaer; nur des Entfliehens
δυσκελάδου μνήσαντο, λάϑοντο δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. Dachten sie und des Geschreis, und vergaßen des stürmenden Mutes.
    Αἴας δ' ὁ μέγας αἰὲν ἐφ' Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ     Ajas der Größere strebte den erzumschimmerten Hektor
ἵετ' ἀκοντίσσαι· ὃ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο, Stets mit dem Speer zu erreichen; doch er voll Kriegeserfahrung,
ἀσπίδι ταυρείῃ κεκαλυμμένος εὐρέας ὤμους, 360 Mit stierledernem Schilde bedeckt um die mächtigen Schultern,
σκέπτετ' ὀιστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων. Nahm in acht der Pfeile Geschwirr und das Sausen der Lanzen.
ἦ μὲν δὴ γίγνωσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην Zwar bereits erkannt' er der Schlacht abwechselnden Siegsruhm;
ἀλλὰ καὶ ὣς ἀνέμιμνε, σάω δ' ἐρίηρας ἑταίρους. Aber auch so verweilt' er, und rettete teure Genossen.
    ὡς δ' ὅτ' ἀπ' Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω     Wie vom Olympos daher ein Gewölk den Himmel umwandelt,
αἰϑέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ, 365 Aus hellstrahlendem Äther, wann Zeus Sturmwetter verbreitet:
ὡς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε, So von den Schiffen zurück war Angst und Geschrei und Verfolgung.
οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. Ἕκτορα δ' ἵπποι Nicht in geordnetem Zuge durchdrangen sie. Hektorn entführte
ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν Hurtiges Laufs sein Gespann mit den Rüstungen; aber zurück blieb
Τρωικόν, οὓς ἀέκοντας ὀρυκτὴ τάφρος ἔρυκεν. Trojas Volk, das in Angst die gegrabene Tiefe noch hemmte.
πολλοὶ δ' ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι 370 Viel' in dem Graben umher der wagenbeflügelnden Rosse
ἄξαντ' ἐν πρώτῳ ῥυμῷ λίπον ἅρματ' ἀνάκτων. Ließen zerschellt an der Deichsel zurück die Geschirre der Eigner.
Πάτροκλος δ' ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων, Aber Patroklos verfolgte, mit Macht die Achaier ermunternd,
Τρωσὶ κακὰ φρονέων. οἳ δὲ ἰαχῇ τε φόβῳ τε Unglück drohend dem Feind'; und rings mit Geschrei und Getümmel
πάσας πλῆσαν ὁδούς, ἐπεὶ ἂρ τμάγεν· ὕψι δ' ἄελλα Füllten sie jeglichen Weg, die Zerstreueten; hoch zu den Wolken
σκίδναϑ' ὑπὸ νεφέων, τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι 375 Wirbelte finsterer Staub; und es sprengten die stampfenden Rosse
ἄψορρον προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. Langgestreckt nach der Stadt, von den Schiffen hinweg und Gezelten.
Πάτροκλος δ' ᾗ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαόν, Er, wo das dickste Gedräng' hintummelte, sprengte Patroklos
τῇ ῥ' ἔχ' ὁμοκλήσας· ὑπὸ δ' ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον Nach mit tönendem Ruf, und vorwärts unter die Räder
πρηνέες ἐξ ὀχέων, δίφροι δ' ἀνακυμβαλίαζον. Stürzten die Männer in Staub, und zerrüttete Sessel erkrachten.
ἀντικρὺ δ' ἄρα τάφρον ὑπέρϑορον ὠκέες ἵπποι 380 Über den Graben hinweg nun sprang der Unsterblichen Rosse
[ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆι ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα,] Schnelles Gespann, die dem Peleus die ehrenden Götter geschenket,
πρόσσω ἱέμενοι, ἐπὶ δ' Ἕκτορι κέκλετο ϑυμός· Vorwärts eilend im Sturm; denn auf Hektor reizte der Mut ihn,
ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ' ἔκφερον ὠκέες ἵπποι. Daß sein Speer ihn ereilte, der schnell mit den Rossen dahinfloh.
ὡς δ' ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινῇ βέβριϑε χϑὼν Wie wenn stürmischer Regen die schwarze Erd' umher deckt,
ἤματ' ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ 385 Spät in Tagen des Herbstes, wann reißende Wasser ergießet
Ζεύς, ὅτε δή ῥ' ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ, Zeus, heimsuchend im Zorn die Freveltaten der Männer,
οἳ βίῃ εἰν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι ϑέμιστας, Welche gewaltsam richtend im Volk die Gesetze verdrehen,
ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι, ϑεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες· Und ausstoßen das Recht, sorglos um die Rache der Götter;
τῶν δέ τε πάντες μὲν ποταμοὶ πλήϑουσι ῥέοντες, Alle nunmehr sind ihnen gedrängt die flutenden Ströme,
πολλὰς δὲ κλιτῦς τότ' ἀποτμήγουσι χαράδραι, 390 Viel Abhäng' auch verschwemmen die schroff aushöhlenden Wasser;
ἐς δ' ἅλα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι ῥέουσαι Und in das finstere Meer mit lautem Geräusch sich ergießend,
ἐξ ὀρέων ἐπὶ κάρ, μινύϑει δέ τε ἔργ' ἀνϑρώπων· Taumeln sie hoch vom Gebirg'; und verheert sind die Werke der Menschen:
ὣς ἵπποι Τρῳαὶ μεγάλα στενάχοντο ϑέουσαι. Also die troischen Rosse, da laut mit Geräusch sie dahinflohn.
    Πάτροκλος δ' ἐπεὶ οὖν πρώτας ἐπέκερσε φάλαγγας,     Doch wie Patroklos nunmehr abschnitt die nächsten Geschwader,
ἂψ ἐπὶ νῆας ἔεργε παλιμπετές, οὐδὲ πόληος 395 Scheucht' er gewandt zu den Schiffen die Flüchtlinge, und zu der Stadt nicht
εἴα ἱεμένους ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ μεσηγὺ Ließ er die Sehnenden weiter hinaufziehn; sondern im Mittel
νηῶν καὶ ποταμοῦ καὶ τείχεος ὑψηλοῖο Dort der Schiff' und des Stromes, und dort der türmenden Mauer,
κτεῖνε μεταΐσσων, πολέων δ' ἀπετίνυτο ποινήν. Mordet' er stürmend umher, und schaffte sich viele Vergeltung.
ἔνϑ' ἦ τοι Πρόνοον πρῶτον βάλε δουρὶ φαεινῷ Siehe den Pronoos warf er zuerst mit blinkender Lanze
στέρνον γυμνωϑέντα παρ' ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα· 400 Neben dem Schild in die offene Brust, und löst' ihm die Glieder;
δούπησεν δὲ πεσών. ὃ δὲ Θέστορα Ἤνοπος υἱόν, Dumpf hinkracht' er im Fall. Dann auf Thestor, Enops Erzeugten,
δεύτερον ὁρμηϑείς, – ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ Wieder dahergestürzt: der saß in dem zierlichen Sessel,
ἧστο ἀλείς· ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ δ' ἄρα χειρῶν Eingeschmiegt; denn die Angst betäubte sein Herz, und den Händen
ἡνία ἠίχϑησαν· ὃ δ' ἔγχεϊ νύξε παραστὰς War das Gezäum entsunken: da stieß ihm jener genahet
γναϑμὸν δεξιτερόν, διὰ δ' αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων. 405 Rechts in den Backen den Speer, und ganz ihm die Zähne durchbohrt' er;
ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς Über den Rand dann zog er am Schaft ihn: gleich wie ein Fischer,
πέτρῃ ἔπι προβλῆτι καϑήμενος ἱερὸν ἰχϑὺν Auf vorragender Klippe gesetzt, den gewaltigen Meerfisch
ἐκ πόντοιο ϑύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῷ· Aufwärts zieht aus den Fluten an Schnur und eherner Angel:
ὣς ἕλκ' ἐκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ, So an blinkender Lanze den Schnappenden zog er vom Sessel,
κὰδ δ' ἄρ' ἐπὶ στόμ' ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε ϑυμός 410 Schüttelt' ihn dann aufs Gesicht; und der Fallende hauchte den Geist aus.
αὐτὰρ ἔπειτ' Ἐρύλαον ἐπεσσυμένον βάλε πέτρῳ Jener nun warf Eryalos, der gegen ihn lief, mit dem Steine
μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ' ἄνδιχα πᾶσα κεάσϑη Grad' auf die Mitte des Haupts; und ganz voneinander zerbarst es
ἐν κόρυϑι βριαρῇ· ὃ δ' ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ Unter dem lastenden Helm, und vorwärts hin auf den Boden
κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν ϑάνατος χύτο ϑυμοραϊστής. Taumelt' er; aber des Todes entseelender Schauer umfloß ihn.
αὐτὰρ ἔπειτ' Ἐρύμαντα καὶ Ἀμφοτερὸν καὶ Ἐπάλτην 415 Weiter den Erymas dann, und Amphoteros, und den Epaltes,
Τληπόλεμόν τε Δαμαστορίδην Ἐχίον τε Πύριν τε Pyres, und Echios dann, und Tlepolemos, Sohn des Damastor,
Ἰφέα τ' Εὔιππόν τε καὶ Ἀργεάδην Πολύμηλον Ipheus dann, und Euippos, und Argeas' Sohn Polymelos,
πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χϑονὶ πουλυβοτείρῃ. Streckt' er gehäuft miteinander zur nahrungsprossenden Erde.
    Σαρπηδὼν δ' ὡς οὖν ἴδ' ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους     Jetzt wie Sarpedon ersah die gurtlos trotzenden Freunde
χέρσ' ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμέντας, 420 Unter Patroklos' Hand des Menötiaden bezwungen;
κέκλετ' ἄρ' ἀντιϑέοισι καϑαπτόμενος Λυκίοισιν· Laut ermahnt' er und schalt der Lykier göttliche Heerschar:
    »αἰδώς, ὦ Λύκιοι· πόσε φεύγετε; νῦν ϑοοὶ ἔστε.     Schande doch, Lykias Volk! wo entflieht ihr? Rüstig gewandt nun!
ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ' ἀνέρος, ὄφρα δαείω, Denn ich will begegnen dem Manne da; daß ich erkenne,
ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν Wer da umher so schaltet, und schon viel Böses den Troern
Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσϑλῶν γούνατ' ἔλυσεν.« 425 Stiftete; weil er Vieler und Tapferer Kniee gelöset!
    ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε·     Sprach's, und vom Wagen herab mit den Rüstungen sprang er zur Erde.
Πάτροκλος δ' ἑτέρωϑεν, ἐπεὶ ἴδεν, ἔκϑορε δίφρου. Auch Patroklos, sobald er ihn schauete, sprang aus dem Sessel.
οἳ δ', ὥς τ' αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι Beide den Habichten gleich, scharfklauigen, krummgeschnabelt,
πέτρῃ ἔφ' ὑψηλῇ μεγάλα κλάζοντε μάχωνται, Die auf luftigem Fels mit wildem Getön sich bekämpfen:
ὣς οἳ κεκλήγοντες ἐπ' ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. 430 Also mit lautem Geschrei nun stürzten sie gegeneinander.
τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω, Diese schaut' erbarmend der Sohn des verborgenen Kronos;
Ἥρην δὲ προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε· Und zur Here begann er, der leiblichen Schwester und Gattin:
    »ὤ μοι ἐγών, ὅτε μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν     Wehe mir, wann das Geschick Sarpedon, meinen Geliebten,
μοῖρ' ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι. Unter Patroklos' Hand des Menötiaden mir bändigt!
διχϑὰ δέ μοι κραδίη μέμονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι, 435 Zwiefachen Rat nun bewegt mein sinnendes Herz im Busen:
ἤ μιν ζωὸν ἐόντα μάχης ἄπο δακρυοέσσης Ob ich ihn lebend annoch aus der tränenbringenden Feldschlacht
ϑείω ἀναρπάξας Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ, Setze hinweggerafft in Lykiens fruchtbare Fluren;
ἢ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαμάσσω.« Oder ihn unter der Hand des Menötiaden bezwinge.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·     Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:
»αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; 440 Welch ein Wort, Kronion, du Schrecklicher! hast du geredet?
ἄνδρα ϑνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, Einen sterblichen Mann, längst ausersehn dem Verhängnis,
ἂψ ἐϑέλεις ϑανάτοιο δυσηχέος ἒξ ἀναλῦσαι; Denkst du anitzt von des Tods graunvoller Gewalt zu erlösen?
ἔρδ'· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν ϑεοὶ ἄλλοι. Tu's! doch nimmer gefällt es dem Rat der anderen Götter!
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν· Eines verkünd' ich dir noch, und du bewahr' es im Herzen.
αἴ κε ζὼν πέμψῃς Σαρπηδόνα ὅνδε δόμονδε, 445 Wenn du ihn lebend entsendest in seinen Palast den Sarpedon;
φράζεο, μή τις ἔπειτα ϑεῶν ἐϑέλῃσι καὶ ἄλλος Dann bedenk', ob nicht ein anderer Gott auch begehre,
πέμπειν ὃν φίλον υἱὸν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης. Seinen geliebten Sohn der schrecklichen Schlacht zu entführen.
πολλοὶ γὰρ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται Denn noch viel' um die Feste des herrschenden Priamos kämpfen
υἱέες ἀϑανάτων· τοῖσιν κότον αἰνὸν ἐνήσεις. Söhn' unsterblicher Götter; die trügen dir heftigen Groll nach.
ἀλλ' εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὸν δ' ὀλοφύρεται ἦτορ. 450 Aber wofern du ihn liebst, und deine Seel' ihn betrauert;
ἦ τοι μέν μιν ἔασον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ Siehe so laß ihn zwar im Ungestüme der Feldschlacht
χέρσ' ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι· Sterben, besiegt von der Hand des Menötiaden Patroklos;
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών, Doch sobald ihn verlassen der Geist und der Odem des Lebens,
πέμπειν μιν Θάνατόν τε φέρειν καὶ ἥδυμον Ὕπνον, Gib ihn hinwegzutragen dem Tod' und dem ruhigen Schlafe,
εἰς ὅ κε δὴ Λυκίης εὐρείης δῆμον ἵκωνται· 455 Bis sie gekommen zum Volk des weiten Lykierlandes:
ἔνϑα ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε Wo ihn rühmlich bestatten die Brüder zugleich und Verwandten
τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων.« Mit Grabhügel und Säule; denn das ist die Ehre der Toten.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε·     Jene sprach's; ihr gehorchte der waltende Herrscher der Welt Zeus.
αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραζε Siehe mit blutigen Tropfen beträufelt' er jetzo die Erde,
παῖδα φίλον τιμῶν, τόν οἱ Πάτροκλος ἔμελλεν 460 Ehrend den lieben Sohn, den bald ihm sollte Patroklos
φϑίσειν ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι, τηλόϑι πάτρης. Tilgen in Trojas Lande, dem scholligen, fern von der Heimat.
    οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες,     Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegeneinander;
ἔνϑ' ἦ τοι Πάτροκλος ἀγακλειτὸν Θρασύμηλον, Jetzo traf Patroklos den herrlichen Held Thrasymelos,
ὅς ῥ' ἠὺς ϑεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος, Der ein tapfrer Genoß Sarpedons war des Gebieters;
τὸν βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα. 465 Diesem durchbohrt' er unten den Bauch, und löst' ihm die Glieder.
Σαρπηδὼν δ' αὐτοῦ μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ Auch Sarpedon verfehlt' ihn selbst mit der blinkenden Lanze,
δεύτερος ὁρμηϑείς, ὃ δὲ Πήδασον οὔτασεν ἵππον Werfend den anderen Wurf; doch Pedasos stürmt' er dem Rosse
ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον· ὃ δ' ἔβραχε ϑυμὸν ἀίσϑων, Rechts in die Schulter den Speer; und es röchelte schwer aufatmend,
κὰδ δ' ἔπεσ' ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ' ἔπτατο ϑυμός. Stürzete dann in den Staub mit Geschrei, und das Leben entflog ihm.
τὼ δὲ διαστήτην, κρίκε δὲ ζυγόν, ἡνία δέ σφιν 470 Jene sprangen zerscheucht, und es knarrte das Joch, und die Zügel
σύγχυτ', ἐπεὶ δὴ κεῖτο παρήορος ἐν κονίῃσιν. Wirrten sich, als in dem Staube das Nebenroß sich herumwarf
τοῖο μὲν Αὐτομέδων δουρικλυτὸς εὕρετο τέκμωρ· Doch Automedon steurte, der Lanzenschwinger, dem Unheil:
σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ, Schnell das geschliffene Schwert von der nervichten Hüfte sich reißend,
ἀίξας ἀπέκοψε παρήορον, οὐδ' ἐμάτησεν· Naht' und zerhieb er den Strang des getöteten, nicht unentscheidend;
τὼ δ' ἰϑυνϑήτην, ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσϑεν. 475 Und nun stellten sich beid', und zogen gerad' in den Strängen.
    τὼ δ' αὖτις συνίτην ἔριδος πέρι ϑυμοβόροιο. Wieder bekämpften sich jen' im vertilgenden Kampfe des Todes.
ἔνϑ' αὖ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ· Doch Sarpedon verfehlt' auch jetzt mit der blinkenden Lanze;
Πατρόκλου δ' ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυϑ' ἀκωκὴ Denn links über die Schulter Patroklos' stürmt' ihm des Erzes
ἔγχεος, οὐδ' ἔβαλ' αὐτόν. ὃ δ' ὕστερος ὤρνυτο χαλκῷ Schärf', und verwundete nicht. Nun schwang der edle Patroklos
Πάτροκλος· τοῦ δ' οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός, 480 Seinen Speer; und ihm flog nicht umsonst das Geschoß aus der Rechten;
ἀλλ' ἔβαλ', ἔνϑ' ἄρα τε φρένες ἔρχαται ἀμφ' ἁδινὸν κῆρ· Sondern traf, wo ums Herz des Zwerchfells Hülle sich windet;
ἤριπε δ', ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωὶς Und er entsank, wie die Eiche dahinsinkt, oder die Pappel,
ἠὲ πίτυς βλωϑρή, τήν τ' οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες Oder die stattliche Tanne, die hoch auf Bergen die Künstler
ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήιον εἶναι· Ab mit geschliffenen Äxten gehaun, zum Balken des Schiffes:
ὣς ὃ πρόσϑ' ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσϑείς, 485 Also lag er gestreckt vor dem rossebespanneten Wagen,
βεβρυχώς, κόνιος δεδραγμένος αἱματοέσσης. Knirschend vor Angst, mit den Händen des blutigen Staubes ergreifend.
ἠύτε ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέληφι μετελϑὼν So wie den Stier ermordet ein Löw', in die Herde sich stürzend,
αἴϑωνα μεγάϑυμον, ἐν εἰλιπόδεσσι βόεσσιν, Ihn, der glänzend und stolz vorragt schwerwandelnden Rindern;
ὤλετό τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῇσι λέοντος, Doch er verhaucht aufstöhnend die Kraft in dem Rachen des Löwen:
ὣς ὑπὸ Πατρόκλῳ Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων 490 So dem Patroklos erlag der geschildeten Lykier Heerfürst;
κτεινόμενος μενέαινε, φίλον δ' ὀνόμηνεν ἑταῖρον· Zürnendes Muts hinsank er, und rief dem teuren Genossen:
    »Γλαῦκε πέπον, πολεμιστὰ μετ' ἀνδράσι, νῦν σε μάλα χρὴ     Glaukos, o Freund, du des Kampfes Gewaltiger, jetzo gebührt dir's,
αἰχμητήν τ' ἔμεναι καὶ ϑαρσαλέον πολεμιστήν· Lanzenschwinger zu sein, und unerschrockener Krieger!
νῦν τοι ἐελδέσϑω πόλεμος κακός, εἰ ϑοός ἐσσι. Jetzo sein dir erwünscht Kriegsschrecknisse, wenn du beherzt bist!
πρῶτα μὲν ὄτρυνον Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας 495 Erst ermuntere nun der Lykier edle Gebieter,
πάντῃ ἐποιχόμενος Σαρπηδόνος ἀμφὶ μάχεσϑαι· Wandelnd um jegliche Schar, zu verteidigen ihren Sarpedon;
αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι μάρναο χαλκῷ. Aber sodann auch selber für mich mit dem Erze gekämpfet!
σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος Denn dir werd' ich hinfort zur Schmach und daurenden Schande
ἔσσομαι ἤματα πάντα διαμπερές, εἴ κέ μ' Ἀχαιοὶ Sein durch alle Geschlechter in Ewigkeit, wo die Achaier
τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα. 500 Mir die Waffen entziehn, der im Kreis der Schiffe dahinsank!
ἀλλ' ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.« Auf denn, heran mit Gewalt, und ermuntere jeglichen Streiter!
    ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος ϑανάτοιο κάλυψεν     Als er dieses geredet, umschloß ihm das Ende des Todes
ὀφϑαλμοὺς ῥῖνάς ϑ'. ὃ δὲ λὰξ ἐν στήϑεσι βαίνων Augen zugleich und Nase. Gestemmt nun die Fers' auf die Brust ihm,
ἐκ χροὸς ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἕποντο· Zog er die Lanz' aus dem Leib; es folgt' ihr die Hülle des Herzens;
τοῖο δ' ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ' αἰχμήν. 505 Also die Seele zugleich, und die Schärfe des Speers ihm entriß er.
Μυρμιδόνες δ' αὐτοῦ σχέϑον ἵππους φυσιάοντας, Myrmidonen hielten des Königes schnaubende Rosse,
ἱεμένους φοβέεσϑαι, ἐπεὶ λίπεν ἅρματ' ἀνάκτων. Sehnsuchtsvoll zu entfliehn, da der Eigner Geschirr sie verlassen.
    Γλαύκῳ δ' αἰνὸν ἄχος γένετο φϑογγῆς ἀίοντι·     Glaukos' Seele durchdrang Wehmut bei der Rede des Freundes;
ὠρίνϑη δέ οἱ ἦτορ, ὅτ' οὐ δύνατο προσαμῦναι. Und ihm stürmte das Herz, daß nicht er vermochte zu helfen.
χειρὶ δ' ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα· τεῖρε γὰρ αὐτὸν 510 Fassend drückt' er den Arm mit der Hand; denn es quälte die Wund' ihn
ἕλκος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσυμένον βάλεν ἰῷ Heftig, die Teukros ihm dem Stürmenden schoß mit dem Pfeile,
τείχεος ὑψηλοῖο, ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύνων. Als er die ragende Mauer verteidigte seinen Genossen.
εὐχόμενος δ' ἄρα εἶπεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι· Laut nun fleht' er empor zum treffenden Phöbos Apollon:
    »κλῦϑι, ἄναξ, ὅς που Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ     Herrscher, vernimm; ob vielleicht du in Lykias fruchtbarem Lande
εἲς ἢ ἐνὶ Τροίῃ· δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ' ἀκούειν 515 Bist, vielleicht auch in Troja: du kannst aus jeglichem Ort ja
ἀνέρι κηδομένῳ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει. Hören den leidenden Mann, wie anjetzt mich leiden umdränget!
ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ Diese Wund' hier trug' ich, die schreckliche! Ganz wird der Arm mir
ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ μοι αἷμα Von tiefbrennenden Schmerzen gepeiniget; nicht auch zu hemmen
τερσῆναι δύναται, βαρύϑει δέ μοι ὦμος ὑπ' αὐτοῦ· Ist das quellende Blut, und beschwert mir starret die Schulter!
ἔγχος δ' οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσϑαι 520 Nicht den Speer zu halten vermag ich noch, oder zu kämpfen,
ἐλϑὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ' ὤριστος ὄλωλεν Unter die Feinde gemengt: und der tapferste Mann, Sarpedon
Σαρπηδών, Διὸς υἱός· ὃ δ' οὐδ' οὗ παιδὸς ἀμύνει. Starb, Zeus' Sohn! der sogar des eigenen Kindes nicht achtet!
ἀλλὰ σύ πέρ μοι, ἄναξ, τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι, Hilf denn du, o Herrscher, die schreckliche Wunde mir heilend!
κοίμησον δ' ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ' ἑτάροισιν Schläfere ein die Schmerzen, und stärke mich: daß ich die Männer
κεκλόμενος Λυκίοισιν ἐποτρύνω πολεμίζειν 525 Lykiens rufend umher aufmuntere, tapfer zu streiten;
αὐτός τ' ἀμφὶ νέκυι κατατεϑνηῶτι μάχωμαι.« Und auch selbst um die Leiche des Abgeschiedenen kämpfe!
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων     Also sprach er flehend; ihn hörete Phöbos Apollon.
αὐτίκα παῦσ' ὀδύνας, ἀπὸ δ' ἕλκεος ἀργαλέοιο Plötzlich stillt' er die Schmerzen, und hemmt' aus der schrecklichen Wunde
αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε ϑυμῷ. Sein schwarzrinnendes Blut, und haucht' ihm Mut in die Seele.
Γλαῦκος δ' ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ γήϑησέν τε, 530 Glaukos aber erkannt' es im Geist, und freute sich herzlich,
ὅττι οἱ ὦκ' ἤκουσε μέγας ϑεὸς εὐξαμένοιο. Daß so schnell sein Gebet der mächtige Gott ihm gewähret.
πρῶτα μὲν ὤτρυνεν Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας Erst ermuntert' er nun der Lykier edle Gebieter,
πάντῃ ἐποιχόμενος Σαρπηδόνος ἀμφὶ μάχεσϑαι. Wandelnd um jegliche Schar, zu verteidigen ihren Sarpedon.
αὐτὰρ ἔπειτα μετὰ Τρῶας κίε μακρὰ βιβάσϑων, Aber sodann auch die Troer durchwandelt' er, mächtiges Schrittes,
Πουλυδάμαντ' ἔπι Πανϑοΐδην καὶ Ἀγήνορα δῖον, 535 Hin zu Polydamas, Panthoos Sohn, und dem edlen Agenor,
βῆ δὲ μετ' Αἰνείαν τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν. Auch zu Äneias darauf, und dem erzumschimmerten Hektor;
ἀγχοῦ δ' ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Nahe trat er zu ihnen, und sprach die geflügelten Worte:
    »Ἕκτορ, νῦν δὴ πάγχυ λελασμένος εἰς ἐπικούρων,     Hektor, so gänzlich nunmehr vergaßest du deiner Berufnen,
οἳ σέϑεν εἵνεκα τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης Welche für dich, von Freunden entfernt und Vatergefilde,
ϑυμὸν ἀποφϑινύϑουσι· σὺ δ' οὐκ ἐϑέλεις ἐπαμύνειν. 540 Hier aushauchen den Geist; du aber versagst sie zu retten!
κεῖται Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων, Siehe Sarpedon sank, der geschildeten Lykier Heerfürst,
ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σϑένεϊ ᾧ· Welcher Lykiens Heil durch Gerechtigkeit und durch Gewalt hob;
τὸν δ' ὑπὸ Πατρόκλου δάμασ' ἔγχεϊ χάλκεος Ἄρης. Unter Patroklos' Speer bezwang ihn der eherne Ares.
ἀλλά, φίλοι, πάρστητε, νεμεσσήϑητε δὲ ϑυμῷ, Eilet hinzu, ihr Geliebten, und nehmt zu Herzen die Kränkung,
μὴ ἀπὸ τεύχε' ἕλωνται ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν 545 Wenn ihn die Myrmidonen entwaffneten, wenn sie den Leichnam
Μυρμιδόνες, Δαναῶν κεχολωμένοι ὅσσοι ὄλοντο, Schändeten, über den Tod der Danaer aller erbittert,
τοὺς ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν.« Die um die hurtigen Schiffe wir ausgetilgt mit den Lanzen!
    ὣς ἔφατο· Τρῶας δὲ κατὰ κρῆϑεν λάβε πένϑος     Jener sprach's; und die Troer umschlug schwerlastender Kummer,
ἄσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πόληος Ungestüm, und unleidlich; denn eine Säule der Stadt war
ἔσκε καὶ ἀλλοδαπός περ ἐών· πολέες γὰρ ἅμ' αὐτῷ 550 Jener, wiewohl aus fremdem Geschlecht: viel tapferes Volkes
λαοὶ ἕποντ', ἒν δ' αὐτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσϑαι. Führt' er daher, er selbst der tapferste Held in der Heerschar.
βὰν δ' ἰϑὺς Δαναῶν λελιημένοι· ἦρχε δ' ἄρα σφιν Gradan drangen sie wild in die Danaer; aber voran ging
Ἕκτωρ χωόμενος Σαρπηδόνος. αὐτὰρ Ἀχαιοὺς Hektor, glühend vor Zorn um Sarpedon. Auch die Achaier
ὦρσε Μενοιτιάδεω Πατροκλῆος λάσιον κῆρ. Trieb des Menötiaden Patrokleus männliches Herz an.
Αἴαντε πρώτω προσέφη μεμαῶτε καὶ αὐτώ· 555 Erst zu den Ajas begann er, die selbst schon glühten von Kampflust:
    »Αἴαντε, νῦν σφῶιν ἀμύνεσϑαι φίλον ἔστω,     Ajas ihr, nun müsse der Feind' Abwehr euch erwünscht sein,
οἷοί περ πάρος ἦτε μετ' ἀνδράσιν ἢ καὶ ἀρείους. So wie vordem mit Männern ihr schaltetet, oder noch tapfrer!
κεῖται ἀνήρ, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν, Seht, er liegt, der zuerst einbrach in der Danaer Mauer,
Σαρπηδών. ἀλλ' εἴ μιν ἀεικισσαίμεϑ' ἑλόντες Er Sarpedon der Held! O daß wir entstellten den Leichnam,
τεύχεά τ' ὤμοιιν ἀφελοίμεϑα καί τιν' ἑταίρων 560 Daß wir die Wehr von der Schulter ihm raubeten, auch der Genossen
αὐτοῦ ἀμυνομένων δαμασαίμεϑα νηλέι χαλκῷ.« Manchen im Streit um ihn selber mit grausamem Erze bezähmten!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασϑαι μενέαινον.     Jener sprach's; und auch selbst schon waren sie gierig des Kampfes.
οἳ δ' ἐπεὶ ἀμφοτέρωϑεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας Aber da beiderseits sie dichter verstärkt die Geschwader,
Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Μυρμιδόνες καὶ Ἀχαιοί, Troer und Lykier dort, hier Myrmidon' und Achaier;
σύμβαλον ἀμφὶ νέκυι κατατεϑνηῶτι μάχεσϑαι 565 Rannten sie wild um die Leiche des Abgeschiednen zu kämpfen,
δεινὸν ἀύσαντες· μέγα δ' ἔβραχε τεύχεα φωτῶν. Mit graunvollem Geschrei; und es rasselten Waffen der Männer.
Ζεὺς δ' ἔπι νύκτ' ὀλοὴν τάνυσε κρατερῇ ὑσμίνῃ, Zeus mit entsetzlicher Nacht umzog das Getümmel des Mordes,
ὄφρα φίλῳ περὶ παιδὶ μάχης ὀλοὸς πόνος εἴη. Daß um den trauten Sohn noch entsetzlicher tobte die Kriegswut.
    ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·     Trojas Söhn' itzt drängten die freudigen Krieger Achaias:
βλῆτο γὰρ οὔ τι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 570 Denn es sank nicht der feigste der myrmidonischen Männer,
υἱὸς Ἀγακλῆος μεγαϑύμου δῖος Ἐπειγεύς, Er vom Held Agakles erzeugt, der edle Epeigeus:
ὅς ῥ' ἐν Βουδείῳ εὖ ναιομένῳ ἐάνασσεν Welcher mit Macht geboten im wohlbewohnten Budeion
τὸ πρίν· ἀτὰρ τότε γ' ἐσϑλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας Ehmals; aber nachdem er den trefflichen Vetter getötet,
ἐς Πηλῆ' ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν· Kam er um Peleus Schutz und der silberfüßigen Thetys;
οἳ δ' ἅμ' Ἀχιλλῆι ῥηξήνορι πέμπον ἕπεσϑαι 575 Welche zugleich mit Achilleus dem Scharentrenner ihn sandten
Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο. Gegen Ilios her, zum Kampf mit den reisigen Troern.
τόν ῥα τόϑ' ἁπτόμενον νέκυος βάλε φαίδιμος Ἕκτωρ Der nun faßte den Toten; da warf der strahlende Hektor
χερμαδίῳ κεφαλήν· ἣ δ' ἄνδιχα πᾶσα κεάσϑη Ihm mit dem Steine das Haupt; und ganz voneinander zerbarst es
ἐν κόρυϑι βριαρῇ· ὃ δ' ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ Unter dem lastenden Helm, und vorwärts hin auf den Leichnam
κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν ϑάνατος χύτο ϑυμοραϊστής. 580 Taumelt' er; aber des Todes entseelender Schauer umfloß ihn.
Πατρόκλῳ δ' ἄρ' ἄχος γένετο φϑιμένου ἑτάροιο· Schmerz ergriff den Patroklos, da tot sein Freund ihm dahinsank.
ἴϑυσεν δὲ διὰ προμάχων ἴρηκι ἐοικὼς Gradan stürmt' er durchs Vordergewühl, mit der Schnelle des Habichts,
ὠκέι, ὅς τ' ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε. Welcher den flüchtigen Schwarm der Star' und Dohlen verfolget:
ὣς ἰϑὺς Λυκίων, Πατρόκλεες ἱπποκέλευϑε, So in der Lykier Schar, Patrokleus, reisiger Kämpfer,
ἔσσυο καὶ Τρώων, κεχόλωσο δὲ κῆρ ἑτάροιο. 585 Stürmtest du ein und der Troer, ergrimmt um den Tod des Genossen.
καί ῥ' ἔβαλε Σϑενέλαον Ἰϑαιμένεος φίλον υἱὸν Sieh, er traf Sthenelaos, Ithämenes Sohn, an den Nacken
αὐχένα χερμαδίῳ, ῥῆξεν δ' ἄπο τοῖο τένοντας. Mit dem gewaltigen Stein, und zerschmetterte ganz ihm die Sehnen.
χώρησαν δ' ὕπο τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ. Rückwärts wichen die ersten des Kampfs, und der strahlende Hektor.
ὅσση δ' αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται, Weit wie die Lanz' im Schwunge, die langgeschaftete, hinfliegt,
ἥν ῥά τ' ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέϑλῳ 590 Wenn sie ein Mann aussendet mit Kraft, entweder im Kampfspiel,
ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ δηίων ὕπο ϑυμοραϊστέων, Oder im Schlachtgefild', umdroht von mordenden Feinden:
τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες, ὤσαντο δ' Ἀχαιοί. So weit wichen die Troer, gedrängt von den Söhnen Achaias.
    Γλαῦκος δὲ πρῶτος Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων Glaukos aber zuerst, der geschildeten Lykier Heerfürst,
ἐτράπετ', ἔκτεινεν δὲ Βαϑυκλῆα μεγάϑυμον Wandte sich um, und erschlug den großgesinnten Bathykles,
Χάλκωνος φίλον υἱόν, ὃς Ἑλλάδι οἰκία ναίων 595 Chalkons trefflichen Sohn, der, ein Haus in Hellas bewohnend,
ὄλβῳ τε πλούτῳ τε μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν. Reich an Gut und Habe vor Myrmidonen hervorschien:
τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆϑος μέσον οὔτασε δουρὶ Diesem nunmehr stieß Glaukos die Lanz' in die Mitte des Busens,
στρεφϑεὶς ἐξαπίνης, ὅτε μιν κατέμαρπτε διώκων· Gegen ihn plötzlich gewandt, als schon ihn ereilt der Verfolger;
δούπησεν δὲ πεσών. πυκινὸν δ' ἄχος ἔλλαβ' Ἀχαιούς, Dumpf hinkracht' er im Fall. Da ergriff Wehmut die Achaier,
ὡς ἔπεσ' ἐσϑλὸς ἀνήρ· μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο. 600 Als der Tapfere sank; doch die Troer freuten sich herzlich;
στὰν δ' ἀμφ' αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες· οὐ δ' ἄρ' Ἀχαιοὶ Und sie umstanden gedrängt den Liegenden: auch die Achaier,
ἀλκῆς ἐξελάϑοντο, μένος δ' ἰϑὺς φέρον αὐτῶν. Nicht vergessend der Kraft, kühn drangen sie grad' in die Heerschar.
ἔνϑ' αὖ Μηριόνης Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστήν, Aber Meriones traf den Laogonos unter den Troern,
Λαόγονον ϑρασὺν υἱὸν Ὀνήτορος, ὃς Διὸς ἱρεὺς Tapfer und kühn, den Sohn des Onetor, welcher ein Priester
Ἰδαίου ἐτέτυκτο, ϑεὸς δ' ὣς τίετο δήμῳ. 605 War des idäischen Zeus, wie ein Gott im Volke geehret:
τὸν βάλ' ὑπὸ γναϑμοῖο καὶ οὔατος· ὦκα δὲ ϑυμὸς Den an Backen und Ohr durchschmettert' er, daß aus den Gliedern
ᾤχετ' ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ' ἄρα μιν σκότος εἷλεν. Schnell der Geist ihm entfloh; und grauliches Dunkel umfing ihn.
Αἰνείας δ' ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν· Gegen Meriones schwang den ehernen Speer Äneias;
ἔλπετο γὰρ τεύξεσϑαι ὑπασπίδια προβιβάντος. Denn er hofft' ihn zu treffen, wie unter dem Schild' er dahertrat.
ἀλλ' ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος· 610 Jener indes vorschauend vermied den ehernen Wurfspieß,
πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ' ἐξόπιϑεν δόρυ μακρὸν Vorwärts niedergebückt; da flog der gewaltige Speer ihm
οὔδει ἐνισκίμφϑη, ἔπι δ' οὐρίαχος πελεμίχϑη Über das Haupt in die Erde, daß hinten der Schaft an dem Speere
ἔγχεος· ἔνϑα δ' ἔπειτ' ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης. Zitterte; doch bald ruhte die Kraft des mordenden Erzes,
[αἰχμὴ δ' Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης Des ergrimmt' Äneias im mutigen Geist, und begann so:
ᾤχετ', ἐπεί ῥ' ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.] 615     Bald, o Meriones, hätte dich leichtgewendeten Tänzer
Αἰνείας δ' ἄρα ϑυμὸν ἐχώσατο φώνησέν τε· Meine Lanz' auf immer beruhiget, hätt' ich getroffen.
    »Μηριόνη, τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα     Aber der speerberühmte Meriones sagte dagegen:
ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ' ἔβαλόν περ.« Schwer wird dir's, Äneias, wiewohl du ein mächtiger Held bist,
    τὸν δ' αὖ Μηριόνης δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα· Aller Menschen Gewalt zu bändigen, wer dir entgegen
»Αἰνεία, χαλεπόν σε καὶ ἴφϑιμόν περ ἐόντα 620 Kommt zum Streite gefaßt; auch du bist sterblich geboren.
πάντων ἀνϑρώπων σβέσσαι μένος, ὅς κέ σευ ἄντα Wenn ich selber dich träf, erzielt mit der Schärfe des Erzes:
ἔλϑῃ ἀμυνόμενος· ϑνητὸς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι. Bald, wie tapfer du bist, und mächtigen Händen vertrauend,
εἰ καὶ ἐγώ σε βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέι χαλκῷ, Gäbst du mir Ruhm, und die Seele dem Sporner der Gaul' Aïdoneus!
αἶψά κε καὶ κρατερός περ ἐὼν καὶ χερσὶ πεποιϑὼς     Jener sprach's; da straft' ihn Menötios' tapferer Sprößling:
εὖχος ἐμοὶ δοίης, ψυχὴν δ' Ἄιδι κλυτοπώλῳ.« 625 Warum, Edler im Streit, Meriones, schwatzest du also?
    ὣς φάτο· τὸν δ' ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός· Trautester, nie ja werden vor schmähenden Worten die Troer
»Μηριόνη, τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσϑλὸς ἐὼν ἀγορεύεις; Weichen vom Toten zurück, eh' manchen noch decket die Erde.
ὦ πέπον, οὔ τοι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσιν Denn im Arm ist Entscheidung des Kriegs, und des Wortes im Rate.
νεκροῦ χωρήσουσι· πάρος τινὰ γαῖα καϑέξει. Drum nicht Rede zu häufen gebührt uns, sondern zu kämpfen!
ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ' ἐνὶ βουλῇ· 630     Sprach's, und eilte voran; ihm folgte der göttliche Streiter.
τῷ οὔ τι χρὴ μῦϑον ὀφελλέμεν, ἀλλὰ μάχεσϑαι.« Jetzo wie laut das Getös' holzhauender Männer emporsteigt
    ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ', ὃ δ' ἅμ' ἕσπετο ἰσόϑεος φώς. Aus des Gebirgs Waldtal, und weit umher es gehört wird:
τῶν δ', ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὄρωρεν So dort stieg ein Getön von der weitumwanderten Erde,
οὔρεος ἐν βήσσῃς, ἕκαϑεν δέ τε γίγνετ' ἀκουή· Erzes zugleich und Leders und wohlbereiteter Stierhaut,
ὣς τῶν ὤρνυτο δοῦπος ἀπὸ χϑονὸς εὐρυοδείης 635 Unter dem Stoß der Schwerter und zwiefach schneidenden Lanzen.
χαλκοῦ τε ῥινοῦ τε βοῶν τ' εὐποιητάων, Nicht wär' itzt, auch ein achtsamer Mann, der den edlen Sarpedon
νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. Kennete; so mit Geschossen, mit Blut ringsher, und mit Staube
οὐδ' ἂν ἔτι φράδμων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον War er vom Haupte bedeckt bis hinab zu den äußersten Sohlen.
ἔγνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν Immer noch den Toten umschwärmten sie: gleich wie die Fliegen
ἐκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους. 640 Sumsen im Meierhof' um die milcherfülleten Eimer,
οἳ δ' αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι Im anmutigen Lenz, wann Milch von den Butten herabtrieft:
σταϑμῷ ἔνι βρομέωσι περιγλαγέας κατὰ πέλλας Also dort den Toten umschwärmten sie. Aber Kronion
ὥρῃ εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει. Wandte nie vom Getümmel der Schlacht die strahlenden Augen;
    ὣς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον· οὐδέ ποτε Ζεὺς Sondern schaut' auf die Streiter hinab, und vieles im Herzen
τρέψεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης ὄσσε φαεινώ, 645 Dacht' er über den Tod des Patrokleus, tiefnachsinnend:
ἀλλὰ κατ' αὐτοὺς αἰὲν ὅρα καὶ φράζετο ϑυμῷ Ob bereits auch jenen, in schreckenvoller Entscheidung,
πολλὰ μάλ' ἀμφὶ φόνῳ Πατρόκλου, μερμηρίζων, Dort um den hohen Sarpedon die Kraft des strahlenden Hektors
ἢ ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ Tilgte mit mordendem Erz, und die Wehr von der Schulter ihm raubte;
αὐτοῦ ἐπ' ἀντιϑέῳ Σαρπηδόνι φαίδιμος Ἕκτωρ Oder ob mehrere noch er überhäufte mit Arbeit.
χαλκῷ δῃώσαι ἀπό τ' ὤμων τεύχε' ἕλοιτο, 650 Dieser Gedank' erschien dem Zweifelnden endlich der beste:
ἢ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν. Daß der tapfre Genoß des Peleiaden Achilleus
ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι· Wieder der Troer Volk und den erzumschimmerten Hektor
ὄφρ' ἠὺς ϑεράπων Πηληιάδεω Ἀχιλῆος Rückwärts drängte zur Stadt, und vielen noch raubte das Leben.
ἐξαῦτις Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστὴν Hektorn sandt' er zuerst unmutige Furcht in die Seele;
ὤσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ' ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. 655 Und er sprang in den Sessel, und wandte sich, rufend den andern
Ἕκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα ϑυμὸν ἐνῆκεν· Troern zu fliehn; denn er kannte Kronions heilige Waage.
ἐς δίφρον δ' ἀναβὰς φύγαδ' ἔτραπε, κέκλετο δ' ἄλλους Auch nicht Lykias Helden verweileten, sondern gescheucht flohn
Τρῶας φευγέμεναι· γνῶ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα. Alle, nachdem sie den König gesehn, der im Herzen verwundet
ἔνϑ' οὐδ' ἴφϑιμοι Λύκιοι μένον, ἀλλ' ἐφόβηϑεν Lag, im Gemisch der Toten gestreckt; denn viel' um ihn selber
πάντες, ἐπεὶ βασιλῆα ἴδον βεβλαμμένον ἦτορ 660 Sanken in Blut, da den heftigen Streit anstrengte Kronion.
κείμενον ἐν νεκύων ἀγύρει· πολέες γὰρ ἐπ' αὐτῷ Jen' entzogen nunmehr von Sarpedons Schulter die Rüstung,
κάππεσον, εὖτ' ἔριδα κρατερὴν ἐτάνυσσε Κρονίων. Schimmernd von Erz, und hinab zu den räumigen Schiffen zu tragen
οἳ δ' ἄρ' ἀπ' ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε' ἕλοντο Gab sie den Kampfgenossen Menötios' tapferer Sprößling.
χάλκεα μαρμαίροντα· τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας Jetzo begann zu Apollon der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
δῶκε φέρειν ἑτάροισι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός. 665     Phöbos, geh', o Geliebter, vom dunkelen Blut ihn zu säubern;
καὶ τότ' Ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· Aus dem Geschoß enthebe Sarpedon, trage darauf ihn
    »εἰ δ' ἄγε νῦν, φίλε Φοῖβε, κελαινεφὲς αἷμα κάϑηρον Fern hinweg an den Strom, und spül' ihn rein im Gewässer;
ἐλϑὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί μιν ἔπειτα Auch mit Ambrosia salb' ihn, und hüll' ihm ambrosisch Gewand um.
πολλὸν ἀποπρὸ φέρων λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσιν Dann ihn wegzutragen vertrau den schnellen Geleitern,
χρῖσόν τ' ἀμβροσίῃ, περὶ δ' ἄμβροτα εἵματα ἕσσον. 670 Beiden dem Schlaf und dem Tode, den Zwillingen, welche sofort ihn
πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσϑαι Setzen ins weite Gebiet des fruchtbaren Lykierlandes:
Ὕπνῳ καὶ Θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα Wo ihn rühmlich bestatten die Brüder zugleich und Verwandten
ϑήσουσ' ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ, Mit Grabhügel und Säule; denn das ist die Ehre der Toten.
ἔνϑα ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε     Jener sprach's; und dem Vater war nicht unfolgsam Apollon.
τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων.« 675 Eilend schwebt' er vom Idagebirg' in die schreckliche Feldschlacht;
    ὣς ἔφατ'· οὐδ' ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων. Aus dem Geschoß enthub er den Held Sarpedon, und trug ihn
βῆ δὲ κατ' Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν, Fern hinweg an den Strom, und spült' ihn rein im Gewässer;
αὐτίκα δ' ἐκ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας, Auch mit Ambrosia salbt' er, und hüllt' ihm ambrosisch Gewand um.
πολλὸν ἀποπρὸ φέρων λοῦσεν ποταμοῖο ῥοῇσιν Dann ihn wegzutragen vertraut' er den schnellen Geleitern,
χρῖσέν τ' ἀμβροσίῃ, περὶ δ' ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν 680 Beiden dem Schlaf und dem Tode, den Zwillingen, welche sofort ihn
πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσϑαι Setzten ins weite Gebiet des fruchtbaren Lykierlandes.
Ὕπνῳ καὶ Θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα     Aber Patroklos, die Ross' und Automedon laut ermahnend,
κάτϑεσαν ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ. Jagte den Troern nach und Lykiern, rennend ins Unheil:
    Πάτροκλος δ' ἵπποισι καὶ Αὐτομέδοντι κελεύσας Törichter! Hätt' er das Wort des Peleiaden bewahret,
Τρῶας καὶ Λυκίους μετεκίαϑε, καὶ μέγ' ἀάσϑη 685 Traun er entrann dem bösen Geschick des dunkelen Todes.
νήπιος· εἰ δὲ ἔπος Πηληιάδαο φύλαξεν, Aber Zeus' Ratschluß ist mächtiger stets, denn der Menschen:
ἦ τ' ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν μέλανος ϑανάτοιο. Der auch den tapferen Kämpfer verscheucht, und den Sieg ihm entwendet,
ἀλλ' αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν· Sonder Müh; dann wieder ihn selbst antreibt zum Gefechte:
[ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην Er der jenem auch nun das Herz im Busen entflammte.
ῥηιδίως, ὁτὲ δ' αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασϑαι·] 690     Welchem entzogst du zuerst, und welchem zuletzt das Geschmeide,
ὅς οἱ καὶ τότε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνῆκεν. Als, o Menötios' Sohn, dich zum Tod' itzt riefen die Götter?
    ἔνϑα τίνα πρῶτον, τίνα δ' ὕστατον ἐξενάριξας,     Ihn den Adrastos zuerst, Antonoos dann, und Echeklos,
Πατρόκλεις, ὅτε δή σε ϑεοὶ ϑάνατόνδε κάλεσσαν; Perimos, Megas' Sohn, und Epistor, samt Melanippos,
Ἄδρηστον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ἔχεκλον Weiter den Elasos drauf, und Mulios, auch den Pylartes,
καὶ Πέριμον Μεγάδην καὶ Ἐπίστορα καὶ Μελάνιππον, 695 Rafft' er dahin; doch die andern entzitterten alle voll Schreckens.
αὐτὰρ ἔπειτ' Ἔλασον καὶ Μούλιον ἠδὲ Πυλάρτην.     Jetzt hätt' Argos Volk die türmende Troja erobert,
τοὺς ἕλεν· οἱ δ' ἄλλοι φύγαδε μνάοντο ἕκαστος. Unter Patroklos' Hand; so tobt' er voran mit der Lanze:
    ἔνϑα κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες Ἀχαιῶν Wenn nicht Phöbos Apollon auf festgegründetem Turme
Πατρόκλου ὑπὸ χερσί – πέρι πρὸ γὰρ ἔγχεϊ ϑῦεν –, Dastand, ihm Verderben ersann, und die Troer beschirmte.
εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐυδμήτου ἐπὶ πύργου 700 Dreimal stieg zur Ecke der hohen Mauer Patroklos
ἔστη, τῷ ὀλοὰ φρονέων Τρώεσσι δ' ἀρήγων. Kühn hinan, und dreimal verdrängte mit Macht ihn Apollon,
τρὶς μὲν ἐπ' ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο Gegen den leuchtenden Schild mit unsterblichen Händen ihm stoßend.
Πάτροκλος, τρὶς δ' αὐτὸν ἀπεστυφέλιξεν Ἀπόλλων Als er das vierte Mal drauf anstürmete, stark wie ein Dämon;
χείρεσσ' ἀϑανάτῃσι φαεινὴν ἀσπίδα νύσσων. Rief mit schrecklichem Drohn der treffende Phöbos Apollon:
ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος, 705     Weiche mir, edeler Held Patrokleus! Nicht dir gewährt ist,
δεινὰ δ' ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων Daß dein Speer verwüste die Stadt hochherziger Troer;
    »χάζεο, διογενὲς Πατρόκλεες· οὔ νύ τοι αἶσα Nicht dem Achilleus einmal, der weit an Kraft dir vorangeht!
σῷ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρϑαι Τρώων ἀγερώχων,     Jener sprach's; da entwich mit eilendem Schritt Patroklos,
οὐδ' ὑπ' Ἀχιλλῆος, ὅς περ σέο πολλὸν ἀμείνων.« Scheuend den furchtbaren Zorn des treffenden Phöbos Apollon.
    ὣς φάτο· Πάτροκλος δ' ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω, 710     Hektor am skäischen Tor nun hielt die stampfenden Rosse;
μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος. Denn er sann, ob er kämpfte, zurück ins Getümmel sie treibend,
    Ἕκτωρ δ' ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵππους· Oder dem Volk in die Mauer sich einzuschließen geböte.
δίζε γάρ, ἠὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάσσας Als er solches erwog, da nahete Phöbos Apollon,
ἢ λαοὺς ἐς τεῖχος ὁμοκλήσειεν ἀλῆναι. Gleich an Gestalt dem Mann in blühender Stärke der Jugend,
ταῦτ' ἄρα οἱ φρονέοντι παρίστατο Φοῖβος Ἀπόλλων 715 Asios, welcher ein Ohm des rossetummelnden Hektors
ἀνέρι εἰσάμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε War, der Hekabe Bruder, und Sohn des trefflichen Dymas,
Ἀσίῳ, ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο, Welcher in Phrygia wohnt' an Sangarios' grünenden Ufern;
αὐτοκασίγνητος Ἑκάβης υἱὸς δὲ Δύμαντος, Dessen Gestalt nachahmend begann itzt Phöbos Apollon:
ὃς Φρυγίῃ ναίεσκε ῥοῇς ἔπι Σαγγαρίοιο·     Hektor, warum entziehst du dem Kampfe dich? Wenig geziemt dir's!
τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων· 720 Möcht' ich, so weit ich dir folge, so weit an Stärke dir vorgehn;
    »Ἕκτορ, τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σε χρή. Bald dann wärst du zum Graun hinweg aus dem Kampfe gewichen!
αἴϑ', ὅσον ἥσσων εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην· Aber wohlan, auf Patroklos gelenkt die stampfenden Rosse;
τῷ κε τάχα στυγερῶς πολέμου ἀπερωήσειας. Ob du vielleicht ihn erlegst, und Ruhm dir gewähret Apollon!
ἀλλ' ἄγε Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους,     Dieses gesagt, enteilte der Gott in der Männer Getümmel.
αἴ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος Ἀπόλλων.« 725 Doch dem Kebriones rief der helmumflatterte Hektor,
    ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη ϑεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν· Daß er die Ross' in die Schlacht angeißelte. Aber Apollon
Κεβριόνῃ δ' ἐκέλευσε δαΐφρονι φαίδιμος Ἕκτωρ Drang in die Scharen hinein, und empört' in grauser Verwirrung
ἵππους ἐς πόλεμον πεπληγέμεν. αὐτὰρ Ἀπόλλων Argos' Volk; doch die Troer und Hektor schmückt' er mit Ehre.
δύσεϑ' ὅμιλον ἰών, ἐν δὲ κλόνον Ἀργεΐοισιν Hektor vermied sonst alle die Danaer, keinen ermordend;
ἧκε κακόν, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν. 730 Nur auf Patroklos lenkt' er die mächtig stampfenden Rosse.
Ἕκτωρ δ' ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα οὐδ' ἐνάριζεν, Auch Patroklos dagegen entsprang vom Geschirr auf die Erde,
αὐτὰρ ὃ Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους. Trug in der Linken den Speer, und faßt' in die Rechte den Marmor,
Πάτροκλος δ' ἑτέρωϑεν ἀφ' ἵππων ἄλτο χαμᾶζε Glänzendweiß, rauhzackig, den eben die Faust ihm umspannte.
σκαιῇ ἔγχος ἔχων· ἑτέρηφι δὲ λάζετο πέτρον Angestrengt nun warf er; und nicht flog säumend zum Manne,
μάρμαρον ὀκριόεντα, τόν οἱ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν. 735 Noch verirrt das Geschoß; den Wagenlenker des Hektor
ἧκε δ' ἐρεισάμενος – οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός –, Traf er, Kebriones, ihn des Priamos' mutigen Bastard,
οὐδ' ἁλίωσε βέλος· βάλε δ' Ἕκτορος ἡνιοχῆα Wie er die Zügel gefaßt, an der Stirn mit dem zackigen Steine.
Κεβριόνην, νόϑον υἱὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο, Beide Brauen zerknirscht' ihm der Fels; nicht wehrte des Hauptes
ἵππων ἡνί' ἔχοντα μετώπιον ὀξέι λᾶι. Knochen ihm; sondern die Augen entflossen zur Erd' in den Staub ihm.
ἀμφοτέρας δ' ὀφρῦς σύνελεν λίϑος, οὐδέ οἱ ἔσχεν 740 Dort vor die Füße hinab; und schnell, wie ein Taucher von Ansehn,
ὀστέον, ὀφϑαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν Schoß er vom prangenden Sitz, und der Geist verließ die Gebeine.
αὐτοῦ πρόσϑε ποδῶν· ὃ δ' ἄρ' ἀρνευτῆρι ἐοικὼς Kränkenden Spott nun riefst du daher, Gaultummler Patroklos:
κάππεσ' ἀπ' εὐεργέος δίφρου, λίπε δ' ὀστέα ϑυμός.     Wunder doch, wie behende der Mann! wie leicht er hinabtaucht!
τὸν δ' ἐπικερτομέων προσέφης, Πατρόκλεες ἱππεῦ· Übt' er die Kunst einmal in des Meers fischreichen Gewässern;
    »ὢ πόποι, ἦ μάλ' ἐλαφρὸς ἀνήρ· ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ. 745 Viele sättigte wahrlich der Mann mit gefangenen Austern,
εἰ δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχϑυόεντι γένοιτο, Hurtig vom Bord abspringend, und stürmt' es noch so gewaltig:
πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ ὅδε τήϑεα διφῶν, So wie jetzt im Gefild' er behend' aus dem Wagen hinabtaucht!
νηὸς ἀποϑρῴσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη· Traun, auch im troischen Volk sind unvergleichliche Taucher!
ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ.     Also sprach er, und stürzt' auf Kebriones Leiche des Helden,
ἦ ῥα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆρες ἔασιν.« 750 Ungestüm, wie ein Löwe, der ländliche Hürden verödend,
    ὣς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἥρωι βεβήκει Jetzt an der Brust verwundet, durch eigene Kühnheit vertilgt wird:
οἶμα λέοντος ἔχων, ὅς τε σταϑμοὺς κεραΐζων So auf Kebriones dort, Patrokleus, sprängest du wütend.
ἔβλητο πρὸς στῆϑος, ἑή τέ μιν ὤλεσεν ἀλκή· Hektor auch dagegen entsprang vom Geschirr auf die Erde.
ὣς ἐπὶ Κεβριόνῃ, Πατρόκλεες, ἄλσο μεμαώς. Beid' um Kebriones kämpften, wie zween blutgierige Löwen,
Ἕκτωρ δ' αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἀφ' ἵππων ἄλτο χαμᾶζε. 755 Die auf den Höhn des Gebirgs um eine getötete Hindin,
τὼ περὶ Κεβριόναο λέονϑ' ὣς δηρινϑήτην, Beide von Hunger gequält, hochtrotzendes Muts sich bekämpfen:
ὥ τ' ὄρεος κορυφῇσι περὶ κταμένης ἐλάφοιο, So um Kebriones dort die zween schlachtkundigen Männer,
ἄμφω πεινάοντε, μέγα φρονέοντε μάχεσϑον· Er Patroklos, Menötios' Sohn, und der strahlende Hektor,
ὣς περὶ Κεβριόναο δύω μήστωρες ἀυτῆς, Strebend einander den Leib mit grausamem Erz zu verwunden.
Πάτροκλός τε Μενοιτιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ, 760 Hektor, nachdem er das Haupt anrührete, ließ es durchaus nicht;
ἵεντ' ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέι χαλκῷ. Drüben hielt Patroklos am Fuß ihn; und sie umdrängten
Ἕκτωρ μὲν κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν, οὔ τι μεϑίει· Troer zugleich und Achaier, gemischt zu grauser Entscheidung.
Πάτροκλος δ' ἑτέρωϑεν ἔχεν ποδός. οἱ δὲ δὴ ἄλλοι     Wie wenn der Ost und der Süd mit Gewalt wetteifernd daherstürmt
Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην. In des Gebirgs Waldtalen, den tiefen Forst zu erschüttern,
ὡς δ' εὖρός τε νότος τ' ἐριδαίνετον ἀλλήλοιι 765 Buche zugleich und Esch' und zähumwachsne Kornelle;
οὔρεος ἐν βήσσῃς βαϑέην πελεμιζέμεν ὕλην, Daß sie wild aneinander die ragenden Äste zerschlagen
φηγόν τε μελίην τε τανύφλοιόν τε κράνειαν, Mit graunvollem Getös', und der Sturz der Zerbrochnen umherkracht:
αἵ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄζους Also stürzten die Troer und Danaer gegeneinander,
ἠχῇ ϑεσπεσίῃ, πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων· Mordend, nicht hier noch dort der verderblichen Flucht sich erinnernd,
ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ' ἀλλήλοισι ϑορόντες 770 Viel' um Kebriones starrten der spitzigen Lanzen geheftet,
δῄουν, οὐδ' ἕτεροι μνάοντ' ὀλοοῖο φόβοιο. Auch der gefiederten Pfeile, die schnellenden Bogen entsprangen;
πολλὰ δὲ Κεβριόνην ἄμφ' ὀξέα δοῦρα πεπήγει Viel' auch der mächtigen Steine zerschmetterten krachende Schilde
ἰοί τε πτερόεντες ἀπὸ νευρῆφι ϑορόντες, Kämpfender Männer umher; er lag im Gewirbel des Staubes,
πολλὰ δὲ χερμάδια μεγάλ' ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν Groß, weithingestreckt, der Wagenkunde vergessend.
μαρναμένων ἀμφ' αὐτόν. ὃ δ' ἐν στροφάλιγγι κονίης 775     Weil annoch die Sonne am Mittagshimmel einherging;
κεῖτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων. Hafteten jegliches Heeres Geschoß', und es sanken die Völker.
    ὄφρα μὲν ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει, Aber sobald die Sonne zum Stierabspannen sich neigte;
τόφρα μάλ' ἀμφοτέρων βέλε' ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός· Jetzt ward gegen das Schicksal die Übermacht den Achaiern:
ἦμος δ' ἠέλιος μετενίσσετο βουλυτόνδε, Denn sie entrissen den Held Kebriones aus den Geschossen,
καὶ τότε δή ῥ' ὑπὲρ αἶσαν Ἀχαιοὶ φέρτεροι ἦσαν. 780 Und aus der Troer Geschrei, und raubten die Wehr von den Schultern.
ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν     Aber Patroklos stürzte mit feindlicher Wut in die Troer.
Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ' ὤμων τεύχε' ἕλοντο· Dreimal stürzt' er hinein, dem stürmenden Ares vergleichbar,
Πάτροκλος δὲ Τρωσὶ κακὰ φρονέων ἐνόρουσεν. Schreiend mit grausen Getön; dreimal neun Männer erschlug er.
    τρὶς μὲν ἔπειτ' ἐπόρουσε ϑοῷ ἀτάλαντος Ἄρηι, Als er das vierte Mal drauf anstürmete, stark wie ein Dämon;
σμερδαλέα ἰάχων, τρὶς δ' ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν. 785 Jetzt war dir, Patroklos, genaht das Ende des Lebens.
ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος, Denn dir begegnete Phöbos im Ungestüme der Feldschlacht
ἔνϑ' ἄρα τοι, Πάτροκλε, φάνη βιότοιο τελευτή· Fürchterlich. Doch nicht merkt' er den Wandelnden durch das Getümmel,
ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ Weil in finstere Nacht der begegnende Gott sich gehüllet.
δεινός. ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν· Hinten stand und schlug er den Rücken ihm zwischen den Schultern,
ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησεν. 790 Mit gebreiteter Hand; da schwindelten jenem die Augen.
στῆ δ' ὄπιϑεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ' ὤμω Auch ihm hinweg vom Haupte den Helm schlug Phöbos Apollon;
χειρὶ καταπρηνεῖ· στρεφεδίνηϑεν δέ οἱ ὄσσε. Dieser rollte dahin, und erklang von den Hufen der Rosse
τοῦ δ' ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων· Hell, der gekegelte Helm; und besudelt ward ihm der Haarbusch
ἣ δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὕφ' ἵππων Ganz in Blut und Staube. Zuvor nicht war es nur denkbar,
αὐλῶπις τρυφάλεια, μιάνϑησαν δὲ ἔϑειραι 795 Daß der umflatterte Helm besudelt würd' in dem Staube;
αἵματι καὶ κονίῃσι· – πάρος γε μὲν οὐ ϑέμις ἦεν Sondern dem göttlichen Manne das Haupt und die liebliche Stirne
ἱππόκομον πήληκα μιαίνεσϑαι κονίῃσιν· Deckt' er, dem Peleionen: allein Zeus gab ihn dem Hektor
ἀλλ' ἀνδρὸς ϑείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον Jetzt auf dem Haupte zu tragen; doch nah' ihm war das Verderben.
ῥύετ', Ἀχιλλῆος, τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν Auch in den Händen zerbrach ihm die weithinschattende Lanze,
ᾗ κεφαλῇ φορέειν· σχεδόϑεν δέ οἱ ἦεν ὄλεϑρος· – 800 Schwer und groß und gediegen, die eherne; und von den Schultern
πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος, Sank ihm der Schild mit dem Riemen, der langausreichende nieder.
βριϑὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυϑμένον· αὐτὰρ ἀπ' ὤμων Auch den Harnisch löst' ihm der herrschende Phöbos Apollon.
ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα· Graun nun betäubte sein Herz, und starr die blühenden Glieder,
λῦσε δέ οἱ ϑώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων. Stand er erstaunt. Doch von hinten die spitzige Lanz' in den Rücken
τὸν δ' ἄτη φρένας εἷλε, λύϑεν δ' ὕπο φαίδιμα γυῖα. 805 Bohrt' ihm zwischen die Schultern genaht ein dardanischer Krieger,
στῆ δὲ ταφών. ὄπιϑεν δὲ μετάφρενον ὀξέι δουρὶ Panthoos' Sohn Euphorbos, der vor den Genossen der Jugend
ὤμων μεσσηγὺς σχεδόϑεν βάλε Δάρδανος ἀνήρ, Prangt' an Lanz', an reisiger Kunst, und an hurtigen Schenkeln:
Πανϑοΐδης Εὔφορβος, ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο Denn schon zwanzig vordem der Kämpfenden stürzt' er vom Wagen,
ἔγχεΐ ϑ' ἱπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίμοισιν· – Als er zuerst im Geschirre daherflog, lernend die Feldschlacht.
καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείκοσι βῆσεν ἀφ' ἵππων, 810 Dieser warf dir zuerst ein Geschoß, Gaultummler Patroklos;
πρῶτ' ἐλϑὼν σὺν ὄχεσφι, διδασκόμενος πολέμοιο· – Doch bezwang er dich nicht: dann eilt' er zurück in die Heerschar,
ὅς τοι πρῶτος ἐφῆκε βέλος, Πατρόκλεες ἱππεῦ, Schnell aus der Wund' entraffend den eschenen Speer, und bestand nicht
οὐ δ' ἐδάμασσ'. ὃ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μῖκτο δ' ὁμίλῳ Vor Patroklos, entblößt wie er war, im Kampf der Entscheidung.
ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον· οὐδ' ὑπέμεινεν Jener, vom Schlag des Gottes gebändiget, und von der Lanze,
Πάτροκλον γυμνόν περ ἐόντ' ἐν δηιοτῆτι. 815 Rasch in der Freunde Gedräng' entzog er sich, meidend das Schicksal.
Πάτροκλος δὲ ϑεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασϑεὶς     Hektor, sobald er sahe den hochgesinnten Patroklos
ἂψ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο κῆρ' ἀλεείνων. Wieder dem Kampf sich entziehn, vom spitzigen Erze verwundet,
    Ἕκτωρ δ' ὡς εἶδεν Πατροκλῆα μεγάϑυμον Stürmt' er ihm nahe daher durch die Ordnungen, stieß dann die Lanze
ἂψ ἀναχαζόμενον, βεβλημένον ὀξέι χαλκῷ, Ihm in die Weiche des Bauchs, daß hinten das Erz ihm hervordrang:
ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλϑε κατὰ στίχας· οὖτα δὲ δουρὶ 820 Dumpf hinkracht' er im Fall, und erfüllte mit Gram die Achaier.
νείατον ἐς κενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. Wie den gewaltigen Eber der Löw' im Kampfe bezwinget,
δούπησεν δὲ πεσών· μέγα δ' ἤκαχε λαὸν Ἀχαιῶν. Die auf den Höhn des Gebirgs hochtrotzendes Muts sich bekämpfen,
ὡς δ' ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ, Nahe dem mäßigen Quell; denn sie sehnen sich beide zu trinken;
ὥ τ' ὄρεος κορυφῇσι μέγα φρονέοντε μάχεσϑον Aber der Schnaubende stürzt, der Gewalt des Löwen gebändigt:
πίδακος ἀμφ' ὀλίγης· ἐϑέλουσι δὲ πιέμεν ἄμφω· 825 Also bezwang den Würger, Menötios' tapferen Sprößling,
πολλὰ δέ τ' ἀσϑμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν· Hektor, Priamos' Sohn, und entriß mit dem Speer ihm das Leben.
ὣς πολέας πεφνόντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν Laut nunmehr frohlockt' er, und sprach die geflügelten Worte:
Ἕκτωρ Πριαμίδης σχεδὸν ἔγχεϊ ϑυμὸν ἀπηύρα.     Ha! Patroklos, du dachtest die Stadt uns bald zu verwüsten,
καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und die troischen Weiber, beraubt der heiligen Freiheit,
    »Πάτροκλ', ἦ που ἔφησϑα πόλιν κεραϊξέμεν ἁμήν. 830 Weg in Schiffen zu führen zum lieben Lande der Väter!
Τρωιάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύϑερον ἦμαρ ἀπούρας Törichter! Jenen zum Schutz sind Hektors hurtige Rosse
ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, Kühn im Sturm zu durchsprengen die Feldschlacht; auch mit der Lanze
νήπιε· τάων δὲ πρόσϑ' Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι Rag' ich selbst vor den Helden des Troervolks, und entferne
ποσσὶν ὀρωρέχαται πολεμιζέμεν, ἔγχεϊ δ' αὐτὸς Ihnen der Knechtschaft Tag! Hier fressen dich jetzo die Geier!
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισι μεταπρέπω, ὅ σφιν ἀμύνω 835 Elender! Nichts hat, stark wie er ist, dir geholfen Achilleus,
ἦμαρ ἀναγκαῖον· σὲ δέ τ' ἐνϑάδε γῦπες ἔδονται. Welcher gewiß dort bleibend dir Gehenden mancherlei auftrug:
ἆ δείλ', οὐδέ τοι ἐσϑλὸς ἐὼν χραίσμησεν Ἀχιλλεύς, Kehre nur ja nicht eher, Patrokleus, reisiger Kämpfer,
ὅς πού τοι μάλα πολλὰ μένων ἐπετέλλετ' ἰόντι· Zu den gebogenen Schiffen, bevor des mordenden Hektors
›μή μοι πρὶν ἰέναι, Πατρόκλεες ἱπποκέλευϑε, Blutigen Panzerrock ringsher um die Brust du zerrissen!
νῆας ἔπι γλαφυράς, πρὶν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 840 Also sprach er vielleicht, und bewog das törichte Herz dir!
αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήϑεσσι δαΐξαι.‹     Schwaches Lauts antwortetest du, Gaultummler Patroklos:
ὥς πού σε προσέφη· σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖϑεν.« Immerhin, o Hektor, erhebe dich! Dir ja gewährte
    τὸν δ' ὀλιγοδρανέων προσέφης, Πατρόκλεες ἱππεῦ· Siegsruhm Zeus der Kronid' und Apollon, die mich bezwungen,
»ἤδη νῦν, Ἕκτορ, μεγάλ' εὔχεο· σοὶ γὰρ ἔδωκεν Sonder Müh; denn sie selber entzogen die Wehr von den Schultern.
νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ Ἀπόλλων, οἵ μ' ἐδάμασσαν 845 Solche wie du, wenn mir auch zwanzige wären begegnet,
ῥηιδίως· αὐτοὶ γὰρ ἀπ' ὤμων τεύχε' ἕλοντο. Alle sie lagen gestreckt, von meiner Lanze gebändigt!
τοιοῦτοι δ' εἴ πέρ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν, Mich hat böses Geschick, und Letos Sohn nur getötet,
πάντες κ' αὐτόϑ' ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. Und von Menschen Euphorbos; du dritter nur raubst mir die Waffen.
ἀλλά με μοῖρ' ὀλοὴ καὶ Λητόος ἔκτανεν υἱός, Eines verkünd' ich dir noch, und du bewahr' es im Herzen.
ἀνδρῶν δ' Εὔφορβος· σὺ δέ με τρίτος ἐξεναρίζεις. 850 Selbst fürwahr nicht lange noch wandelst du, sondern bereits dir
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν· Nahe steht zur Seite der Tod und das grause Verhängnis,
οὔ ϑην οὐδ' αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη Daß du erliegst vor Achilleus, dem göttlichen Äakiden.
ἄγχι παρέστηκεν ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή,     Als er dieses geredet, umschloß ihn das Ende des Todes;
χερσὶ δαμέντ' Ἀχιλῆος ἀμύμονος Αἰακίδαο.« Aber die Seel' aus den Gliedern entflog in die Tiefe des Aïs,
    ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος ϑανάτοιο κάλυψεν· 855 Klagend ihr Jammergeschick, getrennt von Jugend und Mannkraft.
ψυχὴ δ' ἐκ ῥεϑέων πταμένη Ἄιδόσδε βεβήκει, Auch dem Toten erwiderte noch der strahlende Hektor:
ὃν πότμον γοάουσα, λιποῦσ' ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.     Was weissagest du mir, Patrokleus, grauses Verderben?
τὸν καὶ τεϑνηῶτα προσηύδαε φαίδιμος Ἕκτωρ· Wer doch weiß, ob Achilleus, der Sohn der lockigen Thetys,
    »Πατρόκλεις, τί νύ μοι μαντεύεαι αἰπὺν ὄλεϑρον, Nicht von meiner Lanze durchbohrt sein Leben verliere?
τίς δ' οἶδ', εἴ κ' Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάις ἠυκόμοιο 860     Also sprach der Held, und den ehernen Speer aus der Wund' ihm
φϑήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσαι;« Zog er, die Fers' anstemmend, und warf ihn zurück von dem Speere.
    ὣς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς Schnell alsdann mit dem Speer zu Automedon kam er gewandelt,
εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ' ὕπτιον ὦσ' ἀπὸ δουρός. Ihm dem edlen Genossen des äakidischen Renners,
αὐτίκα δὲ ξὺν δουρὶ μετ' Αὐτομέδοντα βεβήκει Sehnsuchtsvoll ihn zu treffen; allein die unsterblichen Rosse
ἀντίϑεον ϑεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο· 865 Retteten ihn, die dem Peleus die ehrenden Götter geschenket.
ἵετο γὰρ βαλέειν. τὸν δ' ἔκφερον ὠκέες ἵπποι
ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆι ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.

 


 


 << zurück