Homer
Ilias, 9. bis 16. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Λ Elfter Gesang
    Ἠὼς δ' ἐκ λεχέων παρ' ἀγαυοῦ Τιϑῶνοιο Eos nunmehr aus dem Lager des hochgesinnten Tithonos
ὤρνυϑ', ἵν' ἀϑανάτοισι φάος φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν· Hub sich, Göttern das Licht und sterblichen Menschen zu bringen.
Ζεὺς δ' Ἔριδα προΐαλλε ϑοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν Zeus nun sandte daher zu den rüstigen Schiffen Achaias
ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. Eris, die schreckliche Göttin, das Zeichen des Kampfs in den Händen.
στῆ δ' ἐπ' Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηὶ μελαίνῃ, 5 Und sie betrat des Odysseus gewaltiges dunkeles Meerschiff,
ἥ ῥ' ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, Welches die Mitt' einnahm, daß beiderseits sie vernähmen,
ἠμὲν ἐπ' Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο Dort zu Ajas' Gezelten hinab, des Telamoniden,
ἠδ' ἐπ' Ἀχιλλῆος, τοί ῥ' ἔσχατα νῆας ἐίσας Dort zu des Peleionen, die beid' an den Enden ihr Schiffheer
εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν· Aufgestellt, hochtrotzend auf Mut und Stärke der Hände.
ἔνϑα στᾶσ' ἤυσε ϑεὰ μέγα τε δεινόν τε 10 Hier nun stand die Göttin und schrie, machtvoll und entsetzlich,
ὄρϑι', Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σϑένος ἔμβαλ' ἑκάστῳ Laut in Achaias Heer, und rüstete jegliches Mannes
καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι. Busen mit Kraft, rastlos im Streite zu stehn und zu kämpfen.
[τοῖσι δ' ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ' ἠὲ νέεσϑαι Allen sofort schien süßer der Krieg, als wiederzukehren
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.] In den gebogenen Schiffen zum lieben Lande der Väter.
    Ἀτρεΐδης δ' ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσϑαι ἄνωγεν 15     Atreus' Sohn auch rief und ermahnete, schnell sich zu gürten,
Ἀργεΐους· ἒν δ' αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. Argos' Volk; auch deckt' er sich selbst mit blendendem Erze.
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔϑηκεν Eilend fügt' er zuerst um die Beine sich bergende Schienen,
καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας· Blank und schön, anschließend mit silberner Knöchelbedeckung;
δεύτερον αὖ ϑώρηκα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν, Weiter umschirmt' er die Brust ringsher mit dem ehernen Harnisch,
τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήιον εἶναι· – 20 Welchen Kinyras einst zum Gastgeschenk ihm verliehen.
πεύϑετο γὰρ Κύπρονδε μέγα κλέος, οὕνεκ' Ἀχαιοὶ Denn er vernahm in Kypros den großen Ruf der Achaier,
ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσϑαι ἔμελλον· Daß sie vereint gen Troja hinaufzuschiffen beschlossen;
τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε, χαριζόμενος βασιλῆι. Darum schenkt' er ihm jenen, gefällig zu sein dem Beherrscher.
τοῦ δ' ἦ τοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο, Ringsum wechselten zehn blauschimmernde Streifen des Stahles,
δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο· 25 Zwölf aus funkelndem Gold', und zwanzig andre des Zinnes;
κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν Auch drei bläuliche Drachen erhuben sich gegen den Hals ihm
τρεῖς ἑκάτερϑ', ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων Beiderseits, voll Glanz wie Regenbogen, die Kronos'
ἐν νέφεϊ στήριξε τέρας μερόπων ἀνϑρώπων. – Sohn in die Wolken gestellt, den redenden Menschen zum Zeichen.
ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι Hierauf warf er das Schwert um die Schulter sich: goldene Buckeln
χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ πέρι κουλεὸν ἦεν 30 Leuchteten über das Heft; und die Kling' umhüllte die Scheide,
ἀργύρεον, χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. Silberhell, am Gehenk von strahlendem Golde befestigt.
ἂν δ' ἕλετ' ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα ϑοῦριν Drauf den gewaltigen Schild, den ringsbedeckenden, hub er,
καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν, Schön von Kunst: ihm liefen umher zehn eherne Kreise;
ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο Auch umblinkten ihn zwanzig von Zinn gewölbete Nabel,
λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο. 35 Weiß, und der mittlere war von dunkeler Bläue des Stahles.
τῇ δ' ἔπι μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο Auch die Schreckengestalt der Gorgo drohete schlängelnd,
δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε. Mit wutfunkelndem Blick, und umher war Graun und Entsetzen.
τῆς δ' ἒξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν· αὐτὰρ ἐπ' αὐτοῦ Silbern war des Schildes Gehenk; und gräßlich auf diesem
κυάνεος ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν Schlängelt' ein bläulicher Drache dahin; drei Häupter des Scheusals
τρεῖς ἀμφιστρεφέες, ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. 40 Waren umhergekrümmt, aus einem Halse sich windend.
κρατὶ δ' ἔπ' ἀμφίφαλον κυνέην ϑέτο τετραφάληρον Drauf umschloß er das Haupt mit des Helms viergipflichter Kuppel,
ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καϑύπερϑεν ἔνευεν. Von Roßhaaren umwallt; und fürchterlich winkte der Helmbusch.
εἵλετο δ' ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυϑμένα χαλκῷ, Auch zwo mächtige Lanzen, gespitzt mit der Schärfe des Erzes,
ὀξέα· τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ' αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω Faßte der Held, daß ferne das Erz zum erhabenen Himmel
λάμπ'. ἔπι δ' ἐγδούπησαν Ἀϑηναίη τε καὶ Ἥρη, 45 Leuchtete. Laut her donnerten nun Athenäa und Here,
τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. Hoch zu ehren den König der golddurchstrahlten Mykene.
    ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος     Jetzo gebot ein jeder dem eigenen Wagenlenker,
ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖϑ' ἐπὶ τάφρῳ, Dort am Graben die Ross' in geordneter Reihe zu halten.
αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες Aber die Streiter zu Fuß mit ehernen Waffen gerüstet
ῥώοντ'· ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ' ἠῶϑι πρό. 50 Drangen voran; und laut erscholl ihr Geschrei in der Dämmrung.
φϑὰν δὲ μέγ' ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηϑέντες, Vor den Reisigen zogen sie nun, am Graben geordnet;
ἱππῆες δ' ὀλίγον μετεκίαϑον. ἒν δὲ κυδοιμὸν Nahe folgeten dann die Reisigen. Aber Getümmel
ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ' ὑψόϑεν ἧκεν ἐέρσας Tobte durchs Heer, von Kronion erregt, der hoch aus dem Äther
αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰϑέρος, οὕνεκ' ἔμελλεν Tau mit Blute gesprengt ausschüttete; denn er gedachte,
πολλὰς ἰφϑίμους κεφαλὰς Ἄιδι προϊάψειν. 55 Viele tapfere Häupter hinabzusenden zum Aïs.
    Τρῶες δ' αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἐπὶ ϑρῳσμῷ πεδίοιο,     Jenseits hielten die Troer geschart auf dem Hügel des Feldes;
Ἕκτορά τ' ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα Hektor der Große gebot und der edle Polydamas jenen,
Αἰνείαν ϑ', ὃς Τρωσὶ ϑεὸς ὣς τίετο δήμῳ, Auch Äneias, geehrt wie ein Gott im Volke der Troer,
τρεῖς τ' Ἀντηνορίδας, Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον Polybos auch, und Agenor der Held, und der mutige Jüngling
ἡίϑεόν τ' Ἀκάμαντ' ἐπιείκελον ἀϑανάτοισιν. 60 Akamas, Göttern gleich, drei tapfere Söhn' Agenors.
Ἕκτωρ δ' ἐν πρώτοισι φέρ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐίσην· Hektor durchging die ersten mit rund gewölbetem Schilde.
οἷος δ' ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ So wie aus Nachtgewölk ein Stern zum Verderben hervorblickt,
παμφαίνων, τοτὲ δ' αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα, Strahlend umher; dann wieder sich taucht in schattende Wolken:
ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, Also erschien itzt Hektor, die vordersten rings durchwandelnd,
ἄλλοτε δ' ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ' ἄρα χαλκῷ 65 Jetzo im äußersten Zug', und ordnete; ganz in dem Erze
λάμφ' ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. Leuchtet' er, ähnlich dem Strahl des ägiserschütternden Vaters.
    οἳ δ', ὥς τ' ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν     Siehe nunmehr, wie Schnitter entgegenstrebend einander
ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ' ἄρουραν Grade das Schwad hinmähn, auf der Flur des begüterten Mannes,
πυρῶν ἢ κριϑῶν, τὰ δὲ δάργματα ταρφέα πίπτει· Weizen oder auch Gerst', und die sinkenden Bunde sich häufen:
ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ' ἀλλήλοισι ϑορόντες 70 Also stürmten die Troer und Danaer gegeneinander
δῄουν, οὐδ' ἕτεροι μνάοντ' ὀλοοῖο φόβοιο. Mordend, nicht hier noch dort der verderblichen Flucht sich erinnernd;
ἴσας δ' ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς Haupt an Haupt drang alles zur Feldschlacht; und wie die Wölfe
ϑῦνον· Ἔρις δ' ἄρ' ἔχαιρε πολύστονος εἰσοράουσα. Tobten sie. Froh nun schaute die jammererregende Eris:
οἴη γάρ ῥα ϑεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν, Denn sie allein war noch der Unsterblichen unter den Streitern;
οἱ δ' ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν ϑεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι 75 Und kein anderer Gott gesellte sich; sondern geruhig
σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καϑήατο, ἧχι ἑκάστῳ Saßen sie all' in den eignen Behausungen, dort wo für jeden
δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. Prangt' ein schöner Palast, auf den steigenden Höhn des Olympos.
[πάντες δ' ἦτιάοντο κελαινεφέα Κρονίωνα, Alle tadelten sie den schwarzumwölkten Kronion,
οὕνεκ' ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. Weil er beschloß den Troern des Sieges Ruhm zu verleihen.
τῶν μὲν ἄρ' οὐκ ἀλέγιζε πατήρ· ὃ δὲ νόσφι λιασϑεὶς 80 Doch nicht achtete dessen der Donnerer; ferne gesondert
τῶν ἄλλων ἀπάνευϑε καϑέζετο κύδεϊ γαίων, Schied er hinweg von den andern, und setzte sich, freudiges Trotzes,
εἰσοράων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν, Weit umschauend der Troer Stadt und die Schiffe Achaias,
χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντας τ' ὀλλυμένους τε.] Und den Glanz des Erzes, und Würgende rings und Erwürgte.
    ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,     Weil noch Morgen es war, und der heilige Tag emporstieg;
τόφρα μάλ' ἀμφοτέρων βέλε' ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός· 85 Hafteten jegliches Heeres Geschoss', und es sanken die Völker.
ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὡπλίσσατο δεῖπνον Doch wenn ein Mann, holzhauend im Forst, sein Mahl sich bereitet,
οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ' ἐκορέσσατο χεῖρας An des Gebirgs Abhängen, nachdem er die Arme gesättigt,
τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο ϑυμὸν Ragende Bäume zu haun, und Unlust drang in die Seele,
σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ, Und nach erquickender Kost sein Herz vor Verlangen ihm schmachtet:
τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας 90 Jetzo mit Kraft durchbrachen die Danaer kühn die Geschwader,
κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας. ἐν δ' Ἀγαμέμνων Rufend den Freunden umher in den Ordnungen. Sieh' Agamemnon
πρῶτος ὄρουσ', ἕλε δ' ἄνδρα Βιήνορα ποιμένα λαῶν, Stürmte voran, und entraffte den Völkerhirten Bianor,
αὐτόν, ἔπειτα δ' ἑταῖρον Ὀιλῆα πλήξιππον. Ihn, und darauf den Genossen, den Wagenlenker Oileus.
ἦ τοι ὅ γ' ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη· Dieser schwang sich herab vom Wagengeschirr, sind bestand ihn;
τὸν δ' ἰϑὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέι δουρὶ 95 Doch in des grad' Anstrebenden Stirn mit spitziger Lanze
νύξ', οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέϑε χαλκοβάρεια, Stach er; und nicht verwehrte des Helms erzlastende Kuppel,
ἀλλὰ δι' αὐτῆς ἦλϑε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ Sondern sie drang durch Erz und Schädel ihm, und sein Gehirn ward
ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. Ganz mit Blute vermischt: so bändigt' er jenen im Angriff.
καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖϑι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων     Sie nun ließ er daselbst, der Völkerfürst Agamemnon,
στήϑεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας· 100 Nackt die schimmernden Brüste, nach abgehülleten Panzern;
αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ' Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρἰξων Eilte sodann auf Isos und Antiphos, gierig des Mordes,
υἷε δύω Πριάμοιο, νόϑον καὶ γνήσιον, ἄμφω Söhne des Priamos beid', unecht und ehelich, beide
εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας – ὁ μὲν νόϑος ἡνιόχευεν, Stehend in einem Geschirr. Der Bastard lenkte die Zügel;
Ἄντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός –, ὥ ποτ' Ἀχιλλεὺς Antiphos stand zum Kampfe, der Herrliche: sie die Achilleus
Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδει μόσχοισι λύγοισιν, 105 Einst auf Idis Höhn mit weidenden Gerten gefesselt,
ποιμαίνοντ' ἐπ' ὄεσσι λαβών, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων. Als er hütend der Schafe sie fand, und um Lösung befreiet.
δὴ τότε γ' Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων Aber des Atreus' Sohn, der Völkerfürst Agamemnon,
τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆϑος βάλε δουρί, Jenem über der Warze durchschoß er die Brust mit der Lanze;
Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ' ἔβαλ' ἵππων. Antiphos haut' er am Ohr mit dem Schwert, und stürzt' ihn vom Wagen.
σπερχόμενος δ' ἀπὸ τοῖιν ἐσύλαε τεύχεα καλά, 110 Schnell entzog er darauf der Getöteten prangende Rüstung,
γιγνώσκων· καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ ϑοῇσιν Kennend beid'; er sah sie vordem bei den rüstigen Schiffen,
εἶδεν, ὅτ' ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς. Als sie vom Ida geführt der mutige Renner Achilleus.
ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα So wie ein Leu der Hindin noch unbehilfliche Kinder
ῥηιδίως συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν, Leicht nacheinander zermalmt, mit mächtigen Zähnen sie fassend.
ἐλϑὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ' ἦτορ ἀπηύρα· 115 Wann er im Lager sie traf, und ihr blühendes Leben entreißet;
ἣ δ' εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφιν Jene, wie nahe sie ist, vermag nicht ihnen zu helfen;
χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ μιν ὕπο τρόμος αἰνὸς ἱκάνει· Denn ihr selbst erbeben von schrecklicher Angst die Gebeine;
καρπαλίμως δ' ἤιξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην Eilendes Laufs entflieht sie durch dichtes Gebüsch und durch Waldung,
σπεύδουσ' ἱδρώουσα κραταιοῦ ϑηρὸς ὑφ' ὁρμῆς· Rastlos, triefend von Schweiß, vor der Wut des mächtigen Raubtiers:
ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεϑρον 120 Also konnt' itzt keiner des troischen Volks vom Verderben
Τρώων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ' Ἀργεΐοισι φέβοντο. Jene befrein; auch selber vor Argos' Söhnen entflohn sie.
    αὐτὰρ ὃ Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην     Jetzo den kriegsfrohen Hippolochos und den Pisandros,
υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς ῥα μάλιστα Beid' Antimachos Söhne, des waltenden: welcher am meisten
χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος, ἀγλαὰ δῶρα, Drang, vom Gold' Alexandros', den glänzenden Gaben, betöret,
οὐκ εἴασχ' Ἑλένην δόμεναι ξανϑῷ Μενελάῳ, 125 Helena nicht zu geben dem bräunlichen Held Menelaos:
τοῦ περ δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων Ἀγαμέμνων Dessen Söhne nun traf der Völkerfürst Agamemnon,
εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας. ὁμοῦ δ' ἔχον ὠκέας ἵππους· Beid' auf einem Geschirr, die hurtigen Rosse bezähmend;
ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα, Denn es entflohn den Händen die purpurschimmernden Zügel,
τὼ δὲ κυκηϑήτην. ὃ δ' ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς Und sie tummelten wild. Da stürzt' er heran, wie ein Löwe,
Ἀτρεΐδης· τὼ δ' αὖτ' ἐκ δίφρου γουναζέσϑην· 130 Atreus' Sohn; und sie flehten ihm hingeschmiegt vom Wagen:
    »ζώγρει, Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ' ἄξια δέξαι ἄποινα·     Fah' uns, Atreus' Sohn, und nimm dir würdige Lösung.
πολλὰ δ' ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται, Viel der Kleinode ruhn in Antimachos hohem Palaste,
χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος, Erz und Goldes genug, und schöngeschmiedetes Eisen.
τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι' ἄποινα, Hievon reicht der Vater dir gern unermeßliche Lösung,
εἰ νῶι ζωοὺς πεπύϑοιτ' ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.« 135 Wenn er uns noch lebend vernimmt bei den Schiffen Achaias.
    ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα     Also fleheten sie mit freundlichen Worten den König
μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ' ὄπ' ἄκουσαν· Weinend an; da erscholl die unbarmherzige Stimme:
    »εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,     Hat Antimachos denn, der waltende Held, euch gezeuget,
ὅς ποτ' ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν Welcher im Rat einst hieß, daß Trojas Volk Menelaos,
ἀγγελίην ἐλϑόντα σὺν ἀντιϑέῳ Ὀδυσῆι 140 Als er gesandt hinkam, mit dem göttergleichen Odysseus,
αὖϑι κατακτεῖναι μηδ' ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς, Dort erschlüg', und sie nicht heimsendete zu den Achaiern,
νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην.« Auf, so büßt mir jetzo des Vaters schändlichen Frevel.
    ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ' ἵππων ὦσε χαμᾶζε,     Sprach's, und stürzte Pisandros vom Wagengeschirr auf die Erde,
δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆϑος· ὃ δ' ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη. Werfend den Speer in die Brust, daß zurück auf den Boden er hinsank.
Ἱππόλοχος δ' ἀπόρουσε· τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξεν, 145 Aber Hippolochos sprang von dem Sitz; da erschlug er ihn unten,
χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ πλήξας ἀπό τ' αὐχένα κόψας· Weg mit dem Schwerte die Händ', und das Haupt von der Schulter ihm hauend;
ὅλμον δ' ὣς ἔσσευε κυλίνδεσϑαι δι' ὁμίλου. Ließ dann rollen den Rumpf, wie ein Mörser gewälzt im Getümmel.
τοὺς μὲν ἔασ'· ὃ δ', ὅϑι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες,     Jene verließ er, und dort, wo am dichtesten drängten die Haufen,
τῇ ῥ' ἐνόρουσ', ἅμα δ' ἄλλοι ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί. Stürzt' er hinein, begleitet von hellumschienten Achaiern.
πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ, 150 Fußvolk mordete nun Fußvolk, das gezwungen zurückfloh,
ἱππῆες δ' ἱππῆας – ὑπὸ σφίσι δ' ὦρτο κονίη Reisige nun der Reisigen Schar, (und wölkender Staub stieg
ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων, – Aus dem Gefild', erregt von den donnernden Hufen der Rosse,)
χαλκῷ δηιόοντες· ἀτὰρ κρείων Ἀγαμέμνων Tötendes Erz nachschwingend. Doch Atreus' Sohn Agamemnon,
αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ', Ἀργεΐοισι κελεύων. Immer verfolgt' er mordend, und rief den Männern von Argos.
ὡς δ' ὅτε πῦρ ἀίδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ, 155 Wie wenn vertilgendes Feuer in nie gehauene Waldung
πάντῃ δ' εἰλυφάων ἄνεμος φέρει, οἱ δέ τε ϑάμνοι Fällt, dann wirbelnd der Sturm es umherträgt, und bis zur Wurzel
πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῃ· Stämm' und Gezweig' hinsinken, gerafft von des Feuerorkans Wut:
ὣς ἄρ' ὑπ' Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα Also vor Atreus' Sohn Agamemnon sanken die Häupter
Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ' ἐριαύχενες ἵπποι Fliehender Troer umher, und viel hochwiehernde Rosse
κείν' ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας, 160 Rasselten, leer die Geschirre, dahin durch die Pfade des Treffens,
ἡνιόχους ποϑέοντες ἀμύμονας· οἳ δ' ἐπὶ γαίῃ Ihrer untadligen Lenker beraubt, die zerstreut im Gefilde
κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἢ ἀλόχοισιν. Lagen, den Geiern anitzt weit lieblicher, als den Vermählten.
    Ἕκτορα δ' ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἐκ τε κονίης     Hektor entzog aus Geschossen der Donnerer, und aus dem Staube,
ἐκ τ' ἀνδροκτασίης ἔκ ϑ' αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ· Aus dem Gewürge der Schlacht, aus strömendem Blut und Getümmel.
Ἀτρεΐδης δ' ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων. 165 Doch ihm folgt' Agamemnon, mit Macht die Achaier ermunternd.
οἳ δὲ παρ' Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο Jene flohn zu dem Male des alten dardanischen Ilos
μέσσον κὰπ πεδίον, παρ' ἐρινεόν, ἐσσεύοντο Mitten durch das Gefild an dem Feigenbaume vorüber,
ἱέμενοι πόλιος· ὃ δὲ κεκληγὼς ἕπετ' αἰεὶ Sehnsuchtsvoll nach der Stadt; doch stets lautschreiend verfolgt' er,
Ἀτρεΐδης, λύϑρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. Atreus' Sohn, mit Blut die unnahbaren Hände besudelt.
ἀλλ' ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο, 170 Als sie nunmehr dem skäischen Tor und der Buche genahet,
ἔνϑ' ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον. Standen sie endlich still, und erwarteten einer den andern.
οἳ δ' ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο, βόες ὣς Stets durchs Gefild her stürzten die Flüchtlinge, scheu wie die Rinder,
ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ Welche der Löwe verscheucht, in dämmernder Stunde des Melkens,
πάσας, τῇ δέ τ' ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεϑρος· Alle zugleich; doch der einen erscheint das grause Verderben;
τῆς δ' ἐξ αὐχέν' ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν 175 Ihr nun bricht er den Nacken, mit mächtigen Zähnen sie fassend,
πρῶτον, ἔπειτα δέ ϑ' αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει· Erst, dann schlürft er das Blut und die Eingeweide hinunter:
ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων, Also verfolgte sie Atreus' gewaltiger Sohn Agamemnon,
αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δ' ἐφέβοντο. Immerdar hinstreckend den äußersten; und sie entflohen.
[πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων Vorwärts taumelten viel' und rückwärts viele vom Wagen,
Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί· πέρι πρὸ γὰρ ἔγχεϊ ϑῦεν.] 180 Unter der Hand des Atreiden; so tobt' er voran mit der Lanze.
ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ἔμελλον ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος     Aber da bald er nunmehr zur Stadt und türmenden Mauer
ἵξεσϑαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε Nahete; siehe der Vater des Menschengeschlechts und der Götter
Ἴδης ἐν κορυφῇσι καϑέζετο πιδηέσσης, Setzte sich nun auf dem Gipfel des quellenströmenden Ida,
οὐρανόϑεν καταβάς· ἔχε δ' ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν. Nieder vom Himmel gesenkt, den flammenden Blitz in den Händen.
Ἶριν δ' ὤτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν· 185 Schnell nun entsandt' er als Botin die goldgeflügelte Iris:
    »βάσκ' ἴϑι, Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦϑον ἐνίσπες.     Eile mir, hurtige Iris, dem Hektor das Wort zu verkünden.
ὄφρ' ἂν μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν Weil er sieht, daß annoch der Völkerhirt Agamemnon
ϑύνοντ' ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, Tobt in dem Vordergewühl, und die Reihn der Männer vertilget;
τόφρ' ἀναχωρείτω, τὸν δ' ἄλλον λαὸν ἀνώχϑω Weich' er selber zurück, doch dem anderen Volke gebiet' er,
μάρνασϑαι δηίοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 190 Gegen den Feind zu kämpfen im Ungestüme der Feldschlacht.
αὐτὰρ ἐπεί κ' ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ Aber sobald ein Speer ihn verwundete, oder ein Pfeilschuß,
εἰς ἵππους ἄλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω Daß er den Wagen besteigt; dann rüst' ich jenen mit Stärke,
κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐυσσέλμους ἀφίκηται Niederzuhaun, bis er naht den schöngebordeten Schiffen,
δύῃ τ' ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλϑη.« Bis die Sonne sich senkt, und heiliges Dunkel herauszieht.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις· 195     Jener sprach's; ihm gehorchte die windschnell eilende Iris;
βῆ δὲ κατ' Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν. Schwebte von Idas Höhn zur heiligen Ilios nieder,
εὗρ' υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον Fand des waltenden Priamos' Sohn, den göttlichen Hektor,
ἑσταότ' ἔν ϑ' ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν· Stehn auf rossebespanntem und wohlgefügetem Wagen;
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις· Nahe dann trat und begann die leichthinschwebende Iris:
    »Ἕκτορ, ὑὲ Πριάμοιο, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε, 200     Hektor, Priamos' Sohn, dem Zeus an Rate vergleichbar.
Ζεύς με πατὴρ προέηκε τεῒν τάδε μυϑήσασϑαι. Zeus entsendete mich, dir dieses Wort zu verkünden.
ὄφρ' ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν Weil du siehst, daß annoch der Völkerhirt Agamemnon
ϑύνοντ' ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, Tobt in dem Vordergewühl, und die Reihn der Männer vertilget;
τόφρ' ὑπόεικε μάχης, τὸν δ' ἄλλον λαὸν ἄνωχϑι Weiche du selber zurück, doch gebeut dem anderen Volke,
μάρνασϑαι δηίοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 205 Gegen den Feind zu kämpfen im Ungestüme der Feldschlacht.
αὐτὰρ ἐπεί κ' ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ Aber sobald ein Speer ihn verwundete, oder ein Pfeilschuß,
εἰς ἵππους ἄλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει Daß er den Wagen besteigt; dann rüstet er dich mit Stärke,
κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐυσσέλμους ἀφίκηαι Niederzuhaun, bis du nahst den schöngebordeten Schiffen,
δύῃ τ' ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλϑῃ.« Bis die Sonne sich senkt, und heiliges Dunkel heraufzieht.
    ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις. 210     Also sprach, und entflog, die leichthinschwebende Iris.
Ἕκτωρ δ' ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε, Hektor vom Wagen herab mit den Rüstungen sprang auf die Erde.
πάλλων δ' ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ Schwenkend die spitzigen Lanzen durchwandelt' er alle Geschwader,
ὀτρύνων μαχέσασϑαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν· Rings ermahnend zum Kampf, und erweckte die tobende Feldschlacht.
οἳ δ' ἐλελίχϑησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν. Jene nun wandten die Stirn, und begegneten kühn den Achaiern.
Ἀργέιοι δ' ἑτέρωϑεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. 215 Argos' Söhn' auch drüben verstärkten die Macht der Geschwader;
ἀρτύνϑη δὲ μάχη, στὰν δ' ἀντίοι· ἐν δ' Ἀγαμέμνων Neu begann das Gefecht; ein drangen sie: doch Agamemnon
πρῶτος ὄρουσ', ἔϑελεν δὲ πολὺ προμάχεσϑαι ἁπάντων. Stürmte voraus; denn er wollte der Vorderste kämpfen vor allen.
    ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι,     Sagt mir anitzt, ihr Musen, olympische Höhen bewohnend:
ὅς τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλϑεν Welcher kam zuerst Agamemnons Händen entgegen,
ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων. 220 Unter den Troern selbst, und den rühmlichen Bundesgenossen?
    Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠύς τε μέγας τε,     Erst Antenors Sohn Iphidamas, groß und gewaltig,
ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι, μητέρι μήλων. – Aufgenährt in Thraka, der scholligen Mutter der Schafe.
Κισσῆς τόν γ' ἔϑρεψε δόμοις ἔνι τυτϑὸν ἐόντα Kisseus der Ahn' erzog ihn als Kind in seinem Palaste,
μητροπάτωρ, ὃς τίκτε Θεανόα καλλιπάρῃον. Welcher Theano gezeugt, Iphidamas' rosige Mutter.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον, 225 Aber nachdem er das Ziel der rühmlichen Jugend erreichet,
αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ' ὅ γε ϑυγατέρα ἥν· Jetzo behielt ihn der Ahn', und gab ihm die blühende Tochter.
γήμας δ' ἐκ ϑαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ' Ἀχαιῶν Neuvermählt dann folgt' er dem großen Ruf der Achaier
σὺν δύο καὶ δέκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο. Aus dem Gemach, mit zwölf schönprangenden Schiffen des Meeres;
τὰς μὲν ἔπειτ' ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας ἐίσας, Ließ darauf in Perkope zurück die schwebenden Schiffe,
αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν εἰς Ἴλιον εἰληλούϑει· – 230 Aber zu Fuß hinwandelnd erreicht' er Ilios' Mauern.
ὅς ῥα τότ' Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἦλϑεν. Dieser begegnete jetzt des Atreus' Sohn' Agamemnon.
οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες, Als nunmehr sich genaht die Eilenden gegeneinander,
Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ' ἔγχος· Jetzo verfehlt' Agamemnon, und seitwärts flog ihm die Lanze.
Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην ϑώρηκος ἔνερϑεν Aber Iphidamas stieß auf den Gurt ihm, unter dem Panzer,
νύξ', ἐπὶ δ' αὐτὸς ἔρεισε, βαρείῃ χειρὶ πιϑήσας· 235 Kraftvoll, drängte dann nach, der nervichten Rechte vertrauend.
οὐ δ' ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ πολὺ πρὶν Dennoch nicht durchbohrt' er den schöngetriebenen Gürtel;
ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ' αἰχμή. Sondern vom Silber gehemmt, verbog wie Blei sich die Spitze.
καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων Schleunig ergriff die Lanze der herrschende Held Agamemnon,
ἕλκ' ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ' ἄρα χειρὸς Zog sie heran, mit Gewalt, wie ein Berglöw', und aus der Hand ihm
σπάσσατο· τὸν δ' ἄορι πλῆξ' αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. 240 Riß er sie; schwang in den Nacken das Schwert, und löst' ihm die Glieder.
ὣς ὃ μὲν αὖϑι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον Also sank er daselbst, und schlief den ehernen Schlummer,
οἰκτρός, ἄπο μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων, Mitleidswert, von der Gattin getrennt, für die Seinigen kämpfend,
κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ' ἔδωκεν· Ihr, die jugendlich nicht ihm belohnt die großen Geschenke:
πρῶϑ' ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι' ὑπέστη Hundert Rinder schenkt' er zuerst, und gelobte dem Schwäher
αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄις, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο. 245 Tausend Ziegen und Schaf' aus seinen unzähligen Herden.
δὴ τότε γ' Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξεν, Ihn entwaffnete jetzt des Atreus' Sohn Agamemnon,
βῆ δὲ φέρων ἀν' ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά. Trug dann einher durch der Danaer Reihn die prangende Rüstung.
    τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν,     Aber da jetzt ihn Koon ersah, der gepriesenste Kämpfer,
πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης, κρατερόν ῥά ἑ πένϑος Er Antenors älterer Sohn; da umhüllt' ihm die Augen
ὀφϑαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος. 250 Überschwenglicher Gram um den hingesunkenen Bruder.
στῆ δ' εὐρὰξ σὺν δουρί, λαϑὼν Ἀγαμέμνονα δῖον, Seitwärts genaht mit dem Speer, und unbemerkt Agamemnon,
νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερϑεν Stach er ihm in die Mitte des Arms, dicht unter der Beugung,
ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή. Daß ihm grade durchdrang die schimmernde Spitze der Erzes.
ῥίγησέν τ' ἄρ' ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· Schauer ergriff nun plötzlich den herrschenden Held Agamemnon;
ἀλλ' οὐδ' ὣς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, 255 Dennoch rastet' er nicht vom Kampf und Schlachtengetümmel,
ἀλλ' ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. Sondern er stürzt' auf Koon mit sturmgenähreter Lanze.
ἦ τοι ὃ Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον Jener zog den Iphidamas nun, den leiblichen Bruder,
ἕλκε ποδὸς μεμαὼς καὶ ἀύτεε πάντας ἀρίστους, Eifrig am Fuße gefaßt, und rief den Tapfersten allen.
τὸν δ' ἕλκοντ' ἀν' ὅμιλον ὑπ' ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης Doch wie er zog im Gedränge, verwundet ihn unter dem Schilde
οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα· 260 Jener mit erzgerüstetem Schaft, und löst' ihm die Glieder;
τοῖο δ' ἐπ' Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς. Hieb dann über dem Bruder das Haupt von der Schulter ihm nahend.
ἔνϑ' Ἀντήνορος υἷες ὑπ' Ἀτρεΐδῃ βασιλῆι So vom Atreiden besiegt dem Könige, fanden Antenors
πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄιδος εἴσω. Beide Söhn' ihr Verhängnis, und sanken in Aïdes' Wohnung.
    αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν     Aber jener durchflog noch andere Scharen der Männer,
ἔγχεΐ τ' ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, 265 Mordend mit Lanz' und Schwert und gewaltigen Steinen des Feldes,
ὄφρα οἱ αἷμ' ἔτι ϑερμὸν ἀνήνοϑεν ἐξ ὠτειλῆς· Weil ihm das Blut noch warm aus offener Wund' hervordrang.
αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο παύσατο δ' αἷμα, Aber sobald ihm stockte das Blut in erharschender Wunde,
ὀξεῖαι δ' ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. Heftiger Schmerz nun faßte den Heldenmut Agamemnons.
ὡς δ' ὅτ' ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα Wie der Gebärerin Seele der Pfeil des Schmerzes durchdringet,
δριμύ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείϑυιαι, 270 Herb und scharf, den gesandt hartringende Eileithyen,
Ἥρης ϑυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι, Sie der Here Töchter, von bitteren Wehen begleitet:
ὣς ὀξεῖ' ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. Also faßte der Schmerz den Heldenmut Agamemnons.
ἐς δίφρον δ' ἀνόρουσε καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλεν Und er sprang in den Sessel, dem Wagenlenker gebietend,
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν, ἤχϑετο γὰρ κῆρ· Schnell zu den Schiffen zu kehren; denn unmutsvoll war das Herz ihm.
ἤυσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· 275 Laut nun scholl sein durchdringender Ruf in das Heer der Achaier:
    »ὦ φίλοι, Ἀργεΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες     Freunde, des Volks von Argos erhabene Fürsten und Pfleger,
ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισιν Ihr nun hemmt zurück von den meerdurchwandelnden Schiffen
φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ μητίετα Ζεὺς Diesen entsetzlichen Streit, da mir Zeus' waltende Vorsicht
εἴασε Τρώεσσι πανημέριον πολεμίζειν.« Nicht gewährt, die Troer den ganzen Tag zu bekämpfen!
    ὣς ἔφαϑ'· ἡνίοχος δ' ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους 280     Sprach's; da geißelte jener die schöngemähneten Rosse
νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσϑην. Hin zu den räumigen Schiffen; und nicht unwillig entflohn sie.
ἄφρευν δὲ στήϑη, ῥαίνοντο δὲ νέρϑε κονίῃ, Beide mit schäumender Brust, und besprengt von unten mit Staube,
τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευϑε φέροντες. Trugen sie fern aus der Schlacht den qualenduldenden König.
    Ἕκτωρ δ' ὡς ἐνόησ' Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα,     Aber wie Hektor ersah, daß Atreus' Sohn sich entfernte,
Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας· 285 Rief er den Troern zugleich und Lykiern, laut ermahnend:
    »Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί,     Troer und Lykier ihr, und Dardaner, Kämpfer der Nähe,
ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. Seid nun Männer, o Freund', und gedenkt des stürmenden Mutes!
οἴχετ' ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ' εὖχος ἔδωκεν Fern ist der tapferste Mann, und mir gibt herrlichen Siegsruhm
Ζεὺς Κρονίδης. ἀλλ' ἰϑὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους Zeus der Kronid'! Auf, grade gelenkt die stampfenden Rosse
ἰφϑίμων Δαναῶν, ἵν' ὑπέρτερον εὖχος ἄρησϑε.« 290 Gegen der Danaer Helden, daß höheren Ruhm ihr gewinnet!
    ὣς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου.     Jener sprach's, und erregte zu Mut und Stärke die Männer.
ὡς δ' ὅτε πού τις ϑηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας Wie wenn oft ein Jäger die Schar weißzahniger Hunde
σεύῃ ἐπ' ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ λέοντι, Reizt auf den grimmigen Eber des Waldtals, oder den Löwen:
ὣς ἐπ' Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαϑύμους So auf die Danaer reizte die edelmütigen Troer
Ἕκτωρ Πριαμίδης, βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηι. 295 Hektor, Priamos' Sohn, dem mordenden Ares vergleichbar.
αὐτὸς δ' ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει, Selbst voll trotzendes Muts durchwandelt' er vorn das Getümmel,
ἐν δ' ἔπεσ' ὑσμίνῃ ὑπεραέι ἶσος ἀέλλῃ, Stürzte sich dann in die Schlacht, wie ein hochherbrausender Sturmwind,
ἥ τε καϑαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. Der in gewaltigem Sturz die dunkelen Wogen empöret.
    ἔνϑα τίνα πρῶτον, τίνα δ' ὕστατον ἐξενάριξεν     Welchen streckte zuerst, und welchen zuletzt in den Staub hin
Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν; 300 Hektor, Priamos' Sohn, da ihm Zeus Ehre verliehen?
Ἀσαῖον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην Erst Assäos den Held, Autonoos dann, und Opites,
καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ' Ἀγέλαον Dolops, Klytios' Sohn, und Opheltios, auch Agelaos,
Αἴσυμνόν τ' Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην. Oros, Äsymnos sodann, und Hipponoos, freudig zur Feldschlacht.
τοὺς ἄρ' ὅ γ' ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα Diese Gebieter entrafft' er den Danaern, würgte dann weiter
πληϑύν, ὡς ὁπότε νέφεα ζέφυρος στυφελίξῃ 305 Unter dem Volk: wie der West auseinander wirrt die Gewölke
ἀργεστᾶο νότοιο, βαϑείῃ λαίλαπι τύπτων· Vom blaßschauernden Süd, mit dichtem Sturm sie verdrängend;
πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ' ἄχνη Häufig wälzt hochbrandend die Woge sich, aber empor spritzt
σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς· Weißer Schaum, vor dem Stoße der vielfach zuckenden Windsbraut:
ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαϑ' ὑφ' Ἕκτορι δάμνατο λαῶν. So rings stürzten vor Hektor bezwungene Häupter des Volkes.
    ἔνϑα κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο 310 Jetzt wär' entschieden der Kampf, und unheilbare Taten vollendet,
καί νύ κεν ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί, Und in die Schiffe gedrängt das fliehende Heer der Achaier;
εἰ μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ' Ὀδυσσεύς· Hätte nicht den Tydeiden ermahnt der Dulder Odysseus:
    »Τυδεΐδη, τί παϑόντε λελάσμεϑα ϑούριδος ἀλκῆς;     Tydeus' Sohn, wie vergessen wir doch des stürmenden Mutes?
ἀλλ' ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ' ἔμ' ἵστασο· δὴ γὰρ ἔλεγχος Auf, tritt näher, mein Freund, steh' neben mir! Schande ja wär es,
ἔσσεται, εἴ κεν νῆας ἕλῃ κορυϑαίολος Ἕκτωρ.« 315 Wenn er die Schiff' einnähme, der helmumflatterte Hektor!
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·     Ihm antwortete drauf der starke Held Diomedes:
»ἦ τοι ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνϑα Gerne beharr' ich allhier, und dulde noch; aber nur wenig
ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς Fruchtet unsere Kraft; denn der Herrscher im Donnergewölk Zeus
Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ περ ἡμῖν.« Will die Troer mit Sieg verherrlichen, vor den Achaiern!
    ἦ, καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ' ἵππων ὦσε χαμᾶζε, 320     Sprach's, und warf Thymbräos vom Wagen herab auf die Erde,
δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς Links durchschmetternd die Brust mit dem Wurfspieß; aber Odysseus
ἀντίϑεον ϑεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος. Traf den edlen Molion, des Königes Wagengenossen.
τοὺς μὲν ἔπειτ' εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν· Jene ließen sie dort ausruhn von der kriegrischen Arbeit,
τὼ δ' ἀν' ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω Drangen hinein ins Getümmel, und wüteten: wie wenn die Eber
ἐν κυσὶ ϑηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον. 325 Unter die Hunde der Jagd hochtrotzendes Mutes sich stürzen:
ὣς ὄλεκον Τρῶας πάλιν ὀρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ Also durchtobten den Feind die Gewendeten; und die Achaier
ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Ἕκτορα δῖον. Freuten sich aufzuatmen, gescheucht von dem göttlichen Hektor.
    ἔνϑ' ἑλέτην δίφρον τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρἰστω.     Jetzt war erhascht ein Geschirr; zween tapferste Männer des Volkes
υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων Trug es, von Merops erzeugt dem Perkosier: welcher vor allen
ᾔδεε μαντοσύνας· οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκεν 330 Fernes Geschick wahrnahm, und nie den Söhnen verstattet,
στείχειν ἐς πόλεμον φϑισήνορα, τὼ δέ οἱ οὔ τι Einzugehn in den Krieg, den verderblichen; aber sie hörten
πειϑέσϑην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος ϑανάτοιο. Nicht sein Wort, denn sie führte des dunkelen Todes Verhängnis.
τοὺς μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης Diesen kann der Tydeide, der Schwinger des Speers Diomedes,
ϑυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε' ἀπηύρα· Raubete Geist und Leben, und trug die prangende Rüstung.
Ἱππόδαμον δ' Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. 335 Doch des Hippodamas' Wehr und Hypeirochos nahm sich Odysseus.
    ἔνϑα σφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων     Nun ließ schweben die Schlacht im Gleichgewichte Kronion,
ἐξ Ἴδης καϑορῶν· τοὶ δ' ἀλλήλους ἐνάριζον. Schauend von Idas Höhn; und sie würgten sich untereinander.
ἦ τοι Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ Siehe den Päoniden Agastrophos traf Diomedes
Παιονίδην ἥρωα κατ' ἰσχίον· οὐ γάρ οἱ ἵπποι Stoßend mit eherner Lanz' am Hüftbein; denn sein Gespann war
ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα ϑυμῷ· 340 Nicht ihm nah zu entfliehn; so groß war des Geistes Betörung!
τοὺς μὲν γὰρ ϑεράπων ἀπάνευϑ' ἔχεν, αὐτὰρ ὃ πεζὸς Abwärts hielt der Genoß den Wagen ihm; aber er selber
ϑῦνε διὰ προμάχων, ἧος φίλον ὤλεσε ϑυμόν. Tobte zu Fuß durch das Vordergewühl, bis sein Leben dahin war.
Ἕκτωρ δ' ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ' ἐπ' αὐτοὺς     Doch wie sie Hektor ersah durch die Ordnungen, stürmt' er auf jene
κεκληγώς· ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες. Her mit Geschrei; ihm folgten zugleich Heerscharen der Troer.
τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης, 345 Ihn erblickt' aufschauend der Rufer im Streit Diomedes,
αἶψα δ' Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα· Wandte sich schnell, und begann zu Odysseus, der ihm genaht war:
    »νῶιν δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται, ὄβριμος Ἕκτωρ·     Schau, dort wälzt das Verderben sich her, der gewaltige Hektor!
ἀλλ' ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσϑα μένοντες.« Aber wohlan, wir bleiben, und widerstehn unerschüttert!
    ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος     Sprach's, und im Schwung' entsandt' er die weithinschattende Lanze,
καὶ βάλεν – οὐδ' ἀφάμαρτε –, τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν, 350 Traf, und verfehlete nicht, auf das Haupt dem Kommenden zielend,
ἄκρην κὰκ κόρυϑα. πλάγχϑη δ' ἀπὸ χαλκόφι χαλκὸς Oben die Kuppel des Helms; doch prallte das Erz von dem Erze,
οὐδ' ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια Eh' es die schöne Haut ihm berührt; denn es wehrte der Helm ab,
τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων. Dreifach, länglich gespitzt, ihm geschenkt von Phöbos Apollon.
Ἕκτωρ δ' ὦκ' ἀπέλεϑρον ἀνέδραμε, μῖκτο δ' ὁμίλῳ, Hektor flog unermeßlich zurück, in die Scharen sich mischend;
στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ 355 Und er entsank hinkineend, und stemmte die nervichte Rechte
γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. Gegen die Erd'; und die Augen umzog die finstere Nacht ihm.
ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ' ἐρωὴν Aber indes der Tydeide den Schwung der Lanze verfolgte,
τῆλε διὰ προμάχων, ὅϑι οἱ καταείσατο γαίης, Fern durch das Vordergewühl, wo sie nieder ihm schoß in den Boden;
τόφρ' Ἕκτωρ ἄμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας Kehrete Hektors Geist, und schnell in den Sessel sich schwingend,
ἐξέλασ' ἐς πληϑὺν καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 360 Jagt' er hinweg ins Gedräng', und vermied das schwarze Verhängnis.
δουρὶ δ' ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης· Doch mit dem Speer nachstürmend, begann der Held Diomedes:
    »ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες ϑάνατον, κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι     Wieder entrannst du dem Tode, du Hund! Schon nahte Verderben
ἦλϑε κακόν· νῦν αὖτέ σ' ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων, Über dein Haupt; allein dich errettete Phöbos Apollon,
ᾧ μέλλεις εὔχεσϑαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. Den du gewiß anflehst, ins Geklirr der Geschosse dich wagend!
ἦ ϑήν σ' ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, 365 Doch bald mein' ich mit dir zu endigen, künftig begegnend,
εἴ πού τις καὶ ἐμοί γε ϑεῶν ἐπιτάρροϑός ἐστιν. Würdiget anders auch mich ein unsterblicher Gott zu begleiten!
νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.« Jetzo eil' ich umher zu den übrigen, wen ich erhasche!
    ἦ, καὶ Παιονίδην δουρικλυτὸν ἐξενάριξεν.     Sprach's, und Päons Sohne, dem Tapferen, raubt' er die Rüstung.
αὐτὰρ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠυκόμοιο Aber der Held Alexandros, der lockigen Helena Gatte,
Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα τιταίνετο ποιμένι λαῶν, 370 Richtet' auf Tydeus' Sohn das Geschoß, den Hirten der Völker,
στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ Hinter die Säule geschmiegt, auf dem männerbereiteten Grabmal
Ἴλου Δαρδανίδαο παλαιοῦ δημογέροντος. Ilos des Dardaniden, des vormals waltenden Greises.
ἦ τοι ὃ μὲν ϑώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφϑίμοιο Jener entriß dem starken Agastrophos eilend des Panzers
αἴνυτ' ἀπὸ στήϑεσφι παναίολον ἀσπίδα τ' ὤμων Künstlichen Schmuck von der Brust, und den mächtigen Schild von den Schultern
καὶ κόρυϑα βριαρήν· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκεν 375 Samt dem gewichtigen Helm. Da zog er den Bügel des Hornes,
καὶ βάλεν – οὐδ' ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός Schoß und traf, leicht umsonst den Pfeil von der Nerve versendend,
ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ δ' ἀμπερὲς ἰὸς Unten den rechten Fuß; und das Erz, durch die Sohle gedrungen,
ἐν γαίῃ κατέπηκτο. ὃ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας Bohrt' in den Boden hinein. Doch er mit behaglicher Lache
ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· Sprang aus dem Hinterhalt, und rief lautjauchzend die Worte:
    »βέβληαι, οὐδ' ἅλιον βέλος ἔκφυγεν. ὡς ὄφελόν τοι 380     Ha das traf! nicht umsonst mir entflog das Geschoß! O wie gerne
νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἑλέσϑαι. Hätt' ich die Weiche des Bauchs dir durchbohrt, und das Leben entrissen!
οὕτω κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος, Dann vermochten die Troer nun aufzuatmen von Drangsal,
οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονϑ' ὣς μηκάδες αἶγες.« Welche du wild hinscheuchst, wie ein Leu die meckernden Ziegen!
    τὸν δ' οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·     Drauf begann unerschrocken der starke Held Diomedes:
»τοξότα, λωβητήρ, κέραι ἀγλαέ, παρϑενοπῖπα· 385 Lästerer, Bogenschütz, Pfeilprangender, Mädchenbeäugler!
εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηϑείης, Wenn du mit offner Gewalt in Rüstungen wider mich kämest,
οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί· Wenig frommte dir wohl dein Geschoß und die häufigen Pfeile.
νῦν δέ μ' ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως. Jetzt da du leicht den Fuß mir ritzetest, prahlest du eitel.
οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάις ἄφρων· Nichts gilt mir's! als träf' ein Mädchen mich, oder ein Knäblein!
κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. 390 Kraftlos spielt das Geschoß des nichtsgeachteten Weichlings!
ἦ τ' ἄλλως ὑπ' ἐμεῖο, καὶ εἴ κ' ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, Traun wohl anders von mir, und ob nur ein wenig es fasse,
ὀξὺ βέλος πέλεται καὶ ἀκήριον ἄνδρα τίϑησιν· Dringt ein scharfes Geschoß, und sofort zu den Toten gesellt es!
τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ' ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαὶ Seiner Vermählten daheim sind umher zerrissen die Wangen,
παῖδές τ' ὀρφανικοί, ὃ δέ ϑ' αἵματι γαῖαν ἐρεύϑων Und die Kinder verwaist; mit Blut die Erde befleckend
πύϑεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες.« 395 Modert er; und des Gevögels umschwärmt ihn mehr, denn der Weiber!
    ὣς φάτο. τοῦ δ' Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύϑεν ἐλϑὼν     Jener sprach's; doch Odysseus der Lanzenschwinger sich nahend
ἔστη πρόσϑ', ὃ δ' ὄπισϑε καϑεζόμενος βέλος ὠκὺ Trat vor ihn; nun saß er geschirmt, und zog sich den schnellen
ἐκ ποδὸς ἕλκ'· ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλϑ' ἀλεγεινή. Pfeil aus dem Fuß; und der Schmerz durchdrang ihm heftig die Glieder.
ἐς δίφρον δ' ἀνόρουσε καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλεν Und er sprang in den Sessel, dem Wagenlenker gebietend,
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχϑετο γὰρ κῆρ. 400 Schnell zu den Schiffen zu kehren; denn unmutsvoll war das Herz ihm.
    οἰώϑη δ' Ὀδυσεὺς δουρικλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ     Einsam war nun Odysseus der Lanzenschwinger, und niemand
Ἀργεΐων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας. Harrt' um ihn der Achaier, denn Furcht verscheuchte sie alle.
ὀχϑήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν· Tief erseufzt' er und sprach zu seiner erhabenen Seele:
    »ὤ μοι ἐγώ, τί πάϑω; μέγα μὲν κακόν, αἴ κε φέβωμαι     Wehe, was soll mir geschehn! O Schande doch, wenn ich entflöhe,
πληϑὺν ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον, αἴ κεν ἁλώω 405 Fort durch Menge geschreckt! Doch entsetzlicher, wenn sie mich fingen,
μοῦνος· τοὺς δ' ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. Einsam hier; denn die andern der Danaer scheuchte Kronion!
ἀλλὰ τί ἦ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; Aber warum bewegte das Herz mir solche Gedanken?
οἶδα γάρ, ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο, Weiß ich ja doch, daß Feige von dannen gehn aus dem Kampfe!
ὃς δέ κ' ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι, τὸν δὲ μάλα χρεὼ Doch wer edel erscheint in der Feldschlacht, diesem gebührt es,
ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤ τ' ἔβλητ' ἤ τ' ἔβαλ' ἄλλον.« 410 Tapfer den Feind zu bestehn, er treffe nun, oder man treff' ihn!
    ἧος ὃ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν,     Als er solches erwog in des Herzens Geist und Empfindung,
τόφρα δ' ἔπι Τρώων στίχες ἤλυϑον ἀσπιστάων· Zogen bereits die Troer heran in geschildeten Schlachtreihn;
ἔλσαν δ' ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιϑέντες. Und sie umschlossen ihn rings, ihr Unheil selber umzingelnd.
ὡς δ' ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες ϑαλεροί τ' αἰζηοὶ Wie auf den Eber umher die Hund' und die blühenden Jäger
σεύωνται, ὃ δέ τ' εἶσι βαϑείης ἐκ ξυλόχοιο 415 Stürzen; er wandelt hervor aus tiefverwachsenem Dickicht,
ϑήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν· Wetzend den weißen Zahn im zurückgebogenen Rüssel;
ἀμφὶ δέ τ' ἀίσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων Rings nun stürmen sie an; und wild mit klappenden Hauern
γίγνεται· οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα· Wütet er; dennoch bestehn sie zugleich, wie schrecklich er drohet:
ὥς ῥα τότ' ἀμφ' Ὀδυσῆα διίφιλον ἐσσεύοντο Also dort um Odysseus den Göttlichen stürzten sich ringsher
Τρῶες. ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηιοπίτην 420 Troer. Doch jener zuerst dem untadligen Deïopites
οὔτασεν ὦμον ὕπερϑεν ἐπάλμενος ὀξέι δουρί, Stach er die Schulter von oben, mit spitziger Lanz' ihn ereilend;
αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξεν. Auch den Thoon darauf und Ennomos streckt' er in Blut hin;
Χερσιδάμαντα δ' ἔπειτα καϑ' ἵππων ἀίξαντα Auch dem Chersidamas rannt' er, der schnell vom Wagen herabsprang,
δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ' ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης Unter dem bucklichten Schild den scharfen Speer in den Nabel,
νύξεν· ὃ δ' ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 425 Tief; und er sank in den Staub, mit der Hand den Boden ergreifend.
τοὺς μὲν ἔασ', ὃ δ' ἄρ' Ἱππασίδην Χάροπ' οὔτασε δουρὶ Jene verließ er, und Hippasos' Sohn mit der Lanze durchstach er,
αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος Σώκοιο. Charops, den leiblichen Bruder des wohlentsprossenen Sokos.
τῷ δ' ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν ἰσόϑεος φώς, Ihm ein Helfer zu sein, wie ein Gott, kam Sokos gewandelt;
στῆ δὲ μάλ' ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Nahe trat er hinan, und sprach zu jenem die Worte:
    »ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε, δόλων ἆτ' ἠδὲ πόνοιο, 430     O preisvoller Odysseus, an List unerschöpft, und an Arbeit,
σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσιν, Heut ist entweder dein Ruhm, daß Hippasos' Söhne du beide,
τοιώδ' ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε' ἀπούρας, Solche Männer, dahingestreckt, und die Waffen erbeutet;
ἤ κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσῃς Oder von meiner Lanze durchbohrt verlierst du das Leben!
    ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐίσην·     Jener sprach's, und stieß auf des Schildes geründete Wölbung.
διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλϑε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος 435 Siehe den strahlenden Schild durchschmetterte mächtig die Lanze,
καὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, Auch in das Kunstgeschmeide des Harnisches drang sie geheftet;
πάντα δ' ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαϑεν· οὐ δέ τ' ἔασεν Ganz dann entriß sie die Haut von den Rippen ihm; aber Athene
Παλλὰς Ἀϑηναίη μιχϑήμεναι ἔγκασι φωτός. Wehrte dem Erz zu dringen ins Eingeweide des Mannes.
γνῶ δ' Ὀδυσεύς, ὅ οἱ οὔ τι βέλος κατὰ καίριον ἦλϑεν· Doch wie Odysseus erkannt, nicht tödlich sei das Geschoß ihm,
ἂψ δ' ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦϑον ἔειπεν· 440 Wich er ein wenig zurück, und sprach zu Sokos die Worte:
    »ἆ δείλ', ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεϑρος.     Unglückseliger, traun! dich ergreift nun grauses Verderben!
ἦ τοι μὲν ἔμ' ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσϑαι· Zwar mich hast du gehemmt, der Troer Volk zu bekämpfen:
σοὶ δ' ἐγὼ ἐνϑάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν Doch dir meld' ich allhier den Tod und das schwarze Verhängnis,
ἤματι τῷδ' ἔσσεσϑαι, ἐμῷ δ' ὑπὸ δουρὶ δαμέντα Diesen Tag dir bestimmt; von meiner Lanze gebändigt,
εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ' Ἄιδι κλυτοπώλῳ.« 445 Gibst du mir Ruhm, und die Seele dem Sporner der Gaul' Aïdoneus.
    ἦ, καὶ ὃ μὲν φύγαδ' αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει,     Sprach's; und jener zur Flucht hinweggewendet enteilte;
τῷ δὲ μεταστρεφϑέντι μεταφρένῳ ἒν δόρυ πῆξεν Doch dem Gewendeten schoß er den ehernen Speer in den Rücken,
ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήϑεσφιν ἔλασσεν. Zwischen der Schulterbucht, daß vorn aus dem Busen er vordrang;
δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ' ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς· Dumpf hinkracht' er im Fall; und es rief frohlockend Odysseus:
    »ὦ Σῶχ', Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο, 450     Sokos, Hippasos' Sohn, des feurigen Rossebezähmers,
φϑῆ σε τέλος ϑανάτοιο κιχήμενον, οὐδ' ὑπάλυξας. Siehe der endende Tod erhaschte dich, und du entrannst nicht!
ἆ δείλ', οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ Wehe dir, nicht dein Vater und deine liebende Mutter
ὄσσε καϑαιρήσουσι ϑανόντι περ, ἀλλ' οἰωνοὶ Drücken die Augen dir zu, dem Sterbenden; sondern des Raubes
ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντες. Vögel zerhacken dich bald, mit den Fittichen froh dich umflatternd!
αὐτὰρ ἔμ', εἴ κε ϑάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί.« 455 Sterb' auch ich, dann schmücken mein Grab die edlen Achaier!
    ὣς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος     Jener sprach's, und den mächtigen Speer des erhabenen Sokos
ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης· Zog er hervor aus der Wund', und dem hochgenabelten Schilde.
αἷμα δέ οἱ σπασϑέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ ϑυμόν. Blut nun schoß dem entzogenen nach, und schwächte das Herz ihm.
Τρῶες δὲ μεγάϑυμοι ὅπως ἴδον αἷμ' Ὀδυσῆος, Doch wie die mutigen Troer das Blut des Königes schauten,
κεκλόμενοι καϑ' ὅμιλον ἐπ' αὐτῷ πάντες ἔβησαν. 460 Riefen sie laut einander, und wandelten gegen ihn alle.
αὐτὰρ ὅ γ' ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ' ἑταίρους. Aber Odysseus wich dem Gedräng', und schrie zu den Freunden.
τρὶς μὲν ἔπειτ' ἤυσεν, ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός, Dreimal schrie er empor, wie die Brust aushallet des Mannes;
τρὶς δ' ἄιεν ἰάχοντος ἀρηίφιλος Μενέλαος. Dreimal vernahm das Geschrei der streitbare Held Menelaos.
αἶψα δ' ἄρ' Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα· Schnell begann er und sprach zu Ajas, der ihm genaht war:
    »Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν, 465     Ajas, göttlicher Sohn des Telamon, Völkergebieter,
ἀμφί μ' Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ' ἀυτή, Eben umscholl Odysseus' des Duldenden fernes Geschrei mich,
τῷ ἰκέλη, ὡς εἴ ἑ βιῴατο μοῦνον ἐόντα Jenem gleich, als drängten den einsam Verlassenen etwa
Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. Troer, den Weg abschneidend im Ungestüme der Feldschlacht,
ἀλλ' ἴομεν καϑ' ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον. Auf, wir gehn durchs Getümmel; denn ihm zu helfen geziemt uns.
δείδω, μή τι πάϑησιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωϑεὶς 470 Daß nur nichts ihm begegne, dem Einsamen unter den Troern,
ἐσϑλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποϑὴ Δαναοῖσι γένηται.« Stark wie er sei; und schmerzlich der Danaer Volk ihn vermisse!
    ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ', ὃ δ' ἅμ' ἕσπετο ἰσόϑεος φώς.     Sprach's und ging; ihm folgte der götterähnliche Streiter.
εὗρον ἔπειτ' Ὀδυσῆα διίφιλον· ἀμφὶ δ' ἄρ' αὐτὸν Und sie erreichten Odysseus den Herrlichen; um ihn gedrängt war
Τρῶες ἕπον, ὡς εἴ τε δαφοινοὶ ϑῶες ὄρεσφιν Troergewühl: so wie oft rotgelbe Schakal' im Gebirge
ἀμφ' ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ' ἔβαλ' ἀνὴρ 475 Um den gehörneten Hirsch, den verwundeten, welchen ein Jäger
ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· – τὸν μέν τ' ἤλυξε πόδεσσιν Traf mit der Senne Geschoß; ihm zwar entrann er im Laufe
φεύγων, ὄφρ' αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ' ὀρώρῃ· Fliehend, dieweil warm strömte das Blut, und die Kniee sich regten;
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀιστός, Aber sobald nun der Schmerz des geflügelten Pfeils ihn gebändigt,
ὠμοφάγοι μιν ϑῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν Dann zerreißen Schakal' im Gebirg' ihn, gierig des Fleisches,
ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἔπι τε λῖν ἤγαγε δαίμων 480 Tief im schattigen Hain; doch ein Leu, vom Dämon gesendet,
σίντην· ϑῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὃ δάπτει· – Naht grimmvoll; es entfliehn die Schakal', und jener verschlingt nun:
ὥς ῥα τότ' ἀμφ' Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην Also dort um Odysseus, den feurigen Held voll Erfindung,
Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως Drangen viel der Troer und Tapfere. Aber der Held schwang
ἀίσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ. Seine Lanz', und wehrte dem grausamen Todestage.
Αἴας δ' ἐγγύϑεν ἦλϑε φέρων σάκος ἠύτε πύργον 485 Ajas jetzo genaht, den türmenden Schild vortragend,
στῆ δὲ παρέξ· Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. Trat zu ihm; und die Troer entzitterten hiehin und dorthin.
ἦ τοι τὸν Μενέλαος ἀρήιος ἔξαγ' ὁμίλου Jenen führt' an der Hand der streitbare Held Menelaos
χειρὸς ἔχων, ἧος ϑεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους· Aus dem Gewühl, bis die Rosse der Wagengenoß ihm genähert.
Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον     Ajas sprang in der Troer Gedräng', und entraffte Doryklos,
Πριαμίδην νόϑον υἱόν, ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὖτα, 490 Priamos' Nebensohn; und darauf auch den Pandokos stürzt' er,
οὖτα δὲ Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην. Stürzte Lysandros dahin, und Pyrasos, und den Pylartes.
ὡς δ' ὁπότε πλήϑων ποταμὸς πεδίονδε κάτεισιν Wie wenn hochgeschwollen ein Strom in das Tal sich ergießet,
χειμάρρους κατ' ὄρεσφιν, ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ, Strudelnd im Herbst vom Gebirg', indem Zeus' Regen ihn fortdrängt;
πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας Viel der dorrenden Eichen alsdann, viel Kiefergehölz auch
ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ' ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει, 495 Wälzt er hinab, und viel des trübenden Schlamms in die Salzflut:
ὣς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας, Also durchtobt' hinstürzend das Feld der strahlende Ajas,
δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας. οὐ δέ πω Ἕκτωρ Bahn durch Männer sich hauend und Reisige. Aber noch hört' es
πεύϑετ', ἐπεί ῥα μάχης ἐπ' ἀριστερὰ μάρνατο πάσης, Hektor nicht; denn er kämpft' an der linken Seite des Treffens,
ὄχϑας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα Längs dem Gestade des Stroms Skamandros: dort wo am meisten
ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ' ἄσβεστος ὀρώρει 500 Taumelten Häupter der Männer, und graunvoll brüllte der Schlachtruf,
Νέστορά τ' ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήιον Ἰδομενῆα. Um den erhabenen Idomeneus her, und den mutigen Nestor.
    Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλεε μέρμερα ῥέζων Hektor schaltete dort mit den Danaern; schreckliche Taten
ἔγχεΐ ϑ' ἱπποσύνῃ τε, νέων δ' ἀλάπαζε φάλαγγας· Übt' er mit Speer und Wagen, der Jünglinge Reihen verwüstend.
οὐ δ' ἄν πω χάζοντο κελεύϑου δῖοι Ἀχαιοί, Dennoch wären ihm nicht Achaias Helden gewichen,
εἰ μὴ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠυκόμοιο 505 Hätte nicht Alexandros, der lockigen Helena Gatte,
παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαῶν, Mitten im Streite gehemmt den Völkerhirten Machaon,
ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον. Mit dreischneidigem Pfeil ihm rechts die Schulter verwundend.
τῷ ῥα περίδδεισαν μένεα πνείοντες Ἀχαιοί, Seinethalb erschraken die mutbeseelten Achaier,
μή πώς μιν πολέμοιο μετακλινϑέντος ἕλοιεν· Sorgend, es möchte der Feind in gewendeter Schlacht ihn ermorden.
αὐτίκα δ' Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον· 510 Und Idomeneus sprach zum göttlichen Nestor in Eile:
    »ὦ Νέστορ Νηληιάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,     Nestor, Neleus' Sohn, du erhabener Ruhm der Achaier,
ἄγρει, σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων Hurtig, betritt dein Wagengeschirr; auch betret' es Machaon
βαινέτω· ἐς νῆας δὲ τάχιστ' ἔχε μώνυχας ἵππους. Neben dir; dann zu den Schiffen gelenkt die stampfenden Rosse!
ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων Denn ein heilender Mann ist wert wie viele zu achten,
ἰούς τ' ἐκτάμνειν ἐπί τ' ἤπια φάρμακα πάσσειν.« 515 Der ausschneidet den Pfeil, und mit lindernder Salbe verbindet.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·     Sprach's; und ihm folgete gern der gerenische reisige Nestor;
αὐτίκα δ' ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων Schnell betrat er sein Wagengeschirr; auch betrat es Machaon,
βαῖν', Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος. Er Asklepios' Sohn, des unvergleichbaren Arztes.
μάστιξεν δ' ἵππους, τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσϑην Treibend schwang er die Geißel, und rasch hinflogen die Rosse
νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο ϑυμῷ. 520 Zu den geräumigen Schiffen; denn dorthin wünschten sie herzlich.
    Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν     Aber Kebriones sah der troischen Männer Getümmel,
Ἕκτορι παρβεβαώς, καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Hektors Wagengenoß, und redete, also beginnend:
    »Ἕκτορ, νῶι μὲν ἐνϑάδ' ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν,     Hektor, wir beide sind hier mit Danaerscharen beschäftigt,
ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι Fern am Ende der brüllenden Schlacht; doch die übrigen Troer
Τρῶες ὀρίνονται, ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ αὐτοί. 525 Tummeln dort durcheinander gewirrt, die Gespann' und sie selber.
Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν ἔγνων· Ajas durchtobt das Gewühl, der Telamonid'; ich erkenn' ihn:
εὐρὺ γὰρ ἀμφ' ὤμοισιν ἔχει σάκος. ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς Denn breit ragt sein Schild an der Schulter ihm. Wenn wir denn itzo
κεῖσ' ἵππους τε καὶ ἅρμ' ἰϑύνομεν, ἔνϑα μάλιστα Dorthin Ross' und Wagen beflügelten, wo nun am meisten
ἱππῆες πεζοί τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες Streiter zu Fuß und zu Wagen, im schrecklichen Kampf sich begegnend,
ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ δ' ἄσβεστος ὄρωρεν.« 530 Rings einander ermorden, und graunvoll brüllet der Schlachtruf!
    ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους     Sprach's, und geißelte rasch das Gespann schönmähnichter Rosse
μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ δὲ πληγῆς ἀίοντες Mit hellknallendem Schwung; doch sie, der Geißel gehorchend,
ῥίμφ' ἔφερον ϑοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς, Trugen das schnelle Geschirr durch Troer dahin und Achaier,
στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας. αἵματι δ' ἄξων Stampfend auf bäuchige Schild' und Leichname: unten besudelt
νέρϑεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἱ περὶ δίφρον, 535 Troff die Achse von Blut, und die zierlichen Ränder des Sessels,
ἃς ἄρ' ἀφ' ἱππείων ὁπλέων ῥαϑάμιγγες ἔβαλλον Welchen jetzt von der Hufe Gestampf anspritzten die Tropfen,
αἵ τ' ἀπ' ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον Jetzt von der Räder Beschlag. So strebte der Held in der Männer
ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν Dichtes Gewühl, zu zerstreun, wo er stürmete! Grauses Getümmel
ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνϑα δὲ χάζετο δουρός. Bracht er dem Volk der Achaier, und rastete wenig vom Speere.
αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν 540 Aber stets durchflog er der anderen Männer Geschwader,
ἔγχεΐ τ' ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, Mordend mit Lanz' und Schwert und gewaltigen Steinen des Feldes;
Αἴαντος δ' ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. Ajas nur vermied er im Kampf, den Telamoniden;
[Ζεὺς γάρ οἱ νεμεσᾶϑ', ὅτ' ἀμείνονι φωτὶ μάχοιτο.] Denn ihm eiferte Zeus, wann den stärkeren Mann er bekämpfte.
    Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανϑ' ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσεν·     Zeus der Allmächtige sandte nun Furcht in die Seele des Ajas.
στῆ δὲ ταφών, ὄπιϑεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον, 545 Starrend stand, und warf er den lastenden Schild auf die Schulter,
τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ' ὁμίλου ϑηρὶ ἐοικώς, Flüchtete dann, umschauend im Männergewühl, wie ein Raubtier,
ἐντροπαλιζόμενος, ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων. Rückwärts häufig gewandt, mit langsam wechselnden Knieen.
ὡς δ' αἴϑωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο Wie wenn den gelblichen Leun vom verschlossenen Rindergehege
ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, Oftmals Hund' abscheuchen und landbewohnende Männer,
οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσϑαι 550 Welche nicht ihm gestatten, das Fett der Rinder zu rauben,
πάννυχοι ἐγρήσσοντες· ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων Ganz durchwachend die Nacht; er dort, nach Fleische begierig,
ἰϑύει, ἀλλ' οὔ τι πρήσσει· ϑαμέες γὰρ ἄκοντες Rennt grad an; doch er wütet umsonst; denn häufige Speere
ἀντίον ἀίσσουσι ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν Fliegen ihm weit entgegen, von mutigen Händen geschleudert,
καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρέει ἐσσυμένος περ· Auch hellodernde Bränd'; und er zuckt im stürmenden Angriff,
ἠῶϑεν δ' ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι ϑυμῷ· – 555 Scheidet dann frühmorgens hinweg, mit bekümmertem Herzen:
ὣς Αἴας τότ' ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ Also ging nun Ajas mit traurendem Geist von den Troern,
ἤιε, πόλλ' ἀέκων· πέρι γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν. Sehr ungern; denn er sorgte voll Angst um der Danaer Schiffe.
    ὡς δ' ὅτ' ὄνος παρ' ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας Wie wenn am Feld' ein Esel geführt obsieget den Knaben,
νωϑής, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ' ἀμφὶς ἐάγη, Träges Gangs, auf welchem schon viel der Stecken zertrümmert;
κείρει τ' εἰσελϑὼν βαϑὺ λήιον· οἱ δέ τε παῖδες 560 Aber er frißt eindringend die tiefe Saat; und die Knaben
τύπτουσιν ῥοπάλοισι, βίη δέ τε νηπίη αὐτῶν· Schlagen umher mit Stecken; doch schwach ist die Stärke der Kinder,
σπουδῇ τ' ἐξήλασσαν, ἐπεί τ' ἐκορέσσατο φορβῆς· Und sie vertreiben ihn kaum, nachdem er mit Fraß sich gesättigt:
ὣς τότ' ἔπειτ' Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν Also schwärmt' um den Held, den Telamonier Ajas,
Τρῶες ὑπέρϑυμοι πολυηγερέες τ' ἐπίκουροι Mutiger Troer Gewühl und fernberufener Helfer,
νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο. 565 Die auf den Schild die Lanzen ihm schmetterten, immer verfolgend.
    Αἴας δ' ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο ϑούριδος ἀλκῆς Aber bald gedachte der Held des stürmenden Mutes,
αὖτις ὑποστρεφϑεὶς καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας Wieder das Antlitz gewandt, und zwang die dichten Geschwader
Τρώων ἱπποδάμων, ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν. Reisiger Troer zurück; bald kehrt' er von neuem zur Flucht um.
πάντας δὲ προέεργε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν, Allen indes verwehrt' er den Weg zu den rüstigen Schiffen;
αὐτὸς δὲ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ϑῦνε μεσηγὺ 570 Denn er selbst, in der Troer und Danaer Mitte sich stellend,
ἱστάμενος. τὰ δὲ δοῦρα ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν Wütete; aber die Speere, von mutigen Händen geschleudert,
ἄλλα μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω, Hafteten teils anprallend im siebenhäutigen Stierschild;
πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν, Viel auch im Zwischenraume, den schönen Leib nicht erreichend,
ἐν γαίη ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι. Standen empor aus der Erde, voll Gier im Fleische zu schwelgen.
    τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησ' Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς 575     Als ihn Eurypylos jetzt, der glänzende Sohn des Euämon,
Εὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσιν, Schauete, dicht umdrängt vorn Ungestüm der Geschosse;
στῆ ῥα παρ' αὐτὸν ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ· Stand er zu jenem genaht, und schwang den blinkenden Wurfspieß,
καὶ βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν Und traf Phausias' Sohn, den Hirten des Volks Apisaon,
ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶϑαρ δ' ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν. Unter der Brust in die Leber, und stracks ihm löst' er die Glieder.
Εὐρύπυλος δ' ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε' ἀπ' ὤμων. 580 Schnell dann sprang er hinzu, und raubte die Wehr von den Schultern.
τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος ϑεοειδὴς Aber sobald ihn ersah der göttliche Held Alexandros,
τεύχε' ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τόξον Wie er die Waffen entzog dem Getöteten; spannt' er den Bogen
ἕλκετ' ἐπ' Εὐρυπύλῳ· καί μιν βάλε μηρὸν ὀιστῷ Gegen Eurypylos schnell, und schoß in die Lende den Pfeil ihm,
δεξιόν, ἐκλάσϑη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν. Rechts hinein; und das Rohr brach ab, und beschwert' ihm die Lende.
ἂψ δ' ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο κῆρ' ἀλεείνων· 585 Schnell in der Freunde Gedräng' entzog er sich, meidend das Schicksal;
ἤυσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· Und es erscholl sein durchdringender Ruf in das Heer der Achaier:
    »ὦ φίλοι, Ἀργεΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,     Freunde, des Volks von Argos erhabene Fürsten und Pfleger,
στῆτ' ἐλελιχϑέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ Steht, die Stirne gewandt, und schirmt vor dem grausamen Tage
Αἴανϑ', ὃς βελέεσσι βιάζεται· οὐδέ ἑ φημὶ Ajas, der hart von Geschossen bedrängt wird! Schwerlich entrinnt er
φεύξεσϑ' ἐκ πολέμοιο δυσηχέος. ἀλλὰ μάλ' ἄντην 590 Jetzt dem grimmen Getöse der Feldschlacht! Aber o stellt euch
ἵστασϑ' ἀμφ' Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν.« Gegen den Feind, um Ajas, den mächtigen Telamoniden!
    ὣς ἔφατ' Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ δὲ παρ' αὐτὸν     So der verwundete Held Eurypylos; und die Genossen
πλησίοι ἔστησαν σάκε' ὤμοισι κλίναντες, Stellten sich nah um ihn, die Schilde gelehnt an die Schultern,
δούρατ' ἀνασχόμενοι. τῶν δ' ἀντίος ἤλυϑεν Αἴας· Alle die Lanzen erhöht. Daher nun wandelte Ajas,
στῆ δὲ μεταστρεφϑείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔϑνος ἑταίρων. 595 Stand dann zum Feinde gekehrt, da der Seinigen Schar er erreichte.
    ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰϑομένοιο· Also kämpften sie dort, gleich lodernden Feuerflammen.
Νέστορα δ' ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήιαι ἵπποι     Nestor indes enttrugen der Schlacht die neleischen Stuten,
ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν. Schäumend in Schweiß, und brachten den Völkerhirten Machaon.
τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς· Jenen sah und erkannte der mutige Renner Achilleus;
ἑστήκει γὰρ ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ νηὶ 600 Denn er stand auf dem Hinterverdeck des gewaltigen Meerschiffs,
εἰσοράων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν. Schauend die Kriegsarbeit, und die tränenwerte Verfolgung.
αἶψα δ' ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπεν Schnell zu seinem Genossen Patrokleus redet' er jetzo,
φϑεγξάμενος παρὰ νηός, ὃ δὲ κλισίηϑεν ἀκούσας Rufend vom Schiffe daher; doch jener im Zelt es vernehmend
ἔκμολεν ἶσος Ἄρηι· κακοῦ δ' ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. Kam gleich Ares hervor; dies war des Wehes Beginn ihm;
τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός· 605 Eilend sprach zu jenem Menötios' tapferer Sprößling:
    »τίπτε με κικλήσκεις, Ἀχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο;«     Warum rufest du mir, o Achilleus? wessen bedarfst du?
τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
    »δῖε Μενοιτιάδη, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ,     Edler Menötiad', o meiner Seele Geliebter,
νῦν ὀίω περὶ γούνατ' ἐμὰ στήσεσϑαι Ἀχαιοὺς Bald wohl nahn, vermut' ich, zu meinen Knien die Achaier,
λισσομένους· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ' ἀνεκτός. 610 Anzuflehn; denn die Not umdränget sie, ganz unerträglich.
ἀλλ' ἴϑι νῦν, Πάτροκλε διίφιλε, Νέστορ' ἔρειο, Aber o geh, Patroklos, du Göttlicher, forsche von Nestor,
ὅν τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο. Welchen verwundeten Mann er dort herführt aus dem Treffen.
ἦ τοι μὲν τά γ' ὄπισϑε Μαχάονι πάντα ἔοικεν Zwar von hinten erschien er Machaon ganz an Gestalt gleich,
τῷ Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός· Ihm des Asklepios Sohn; allein nicht sah ich das Antlitz,
ἵπποι γάρ με παρήιξαν πρόσσω μεμαυῖαι.« 615 Denn mir stürmten die Rosse vorbei, im geflügelten Laufe.
    ὣς φάτο· Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείϑεϑ' ἑταίρῳ,     Jener sprach's; und Patroklos, dem lieben Freunde gehorchend,
βῆ δὲ ϑέειν παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν. Eilte dahin zu den Zelten und rüstigen Schiffen Achaias.
    οἳ δ' ὅτε δὴ κλισίην Νηληιάδεω ἀφίκοντο,     Jene sobald sie das Zelt des Neleiaden erreichten,
αὐτοὶ μέν ῥ' ἀπέβησαν ἐπὶ χϑόνα πουλυβότειραν, Stiegen sie selbst vom Wagen zur nahrungsprossenden Erde;
ἵππους δ' Εὐρυμέδων ϑεράπων λύε τοῖο γέροντος 620 Aber die Rosse löst' Eurymedon, Diener des Greises,
ἐξ ὀχέων. τοὶ δ' ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων Von dem Geschirr. Sie aber, den Schweiß der Gewande zu kühlen,
στάντε ποτὶ πνοιὴν παρὰ ϑῖν' ἁλός· αὐτὰρ ἔπειτα Stellten sich gegen den Wind am luftigen Meergestade,
ἐς κλισίην ἐλϑόντες ἐπὶ κλισμοῖσι καϑῖζον. Gingen darauf ins Gezelt, und setzten sich nieder auf Sessel.
τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐυπλόκαμος Ἑκαμήδη, Weinmus mengte nun ihnen die lockige Hekamede,
τὴν ἄρετ' ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς, 625 Die aus Tenedos brachte der Greis, wie Achilleus sie einnahm,
ϑυγατέρ' Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἥν οἱ Ἀχαιοὶ Tochter des hochgesinnten Arsinoos, die die Achaier
ἔξελον, οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. Ihm erwählt, dieweil er im Rat vorragte vor allen.
ἥ σφωιν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν Diese rückte zuerst die schöne geglättete Tafel
καλὴν κυανόπεζαν ἐύξοον, αὐτὰρ ἐπ' αὐτῆς Mit stahlblauem Gestell vor die Könige; mitten darauf dann
χάλκειον κάνεον, ἔπι δὲ κρόμυον, ποτῷ ὄψον, 630 Stand ein eherner Korb mit trunkeinladenden Zwiebeln,
ἠδὲ μέλι χλωρόν, πάρα δ' ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν· Gelblicher Honig dabei, und die heilige Blume des Mehles;
πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοϑεν ἦγ' ὁ γεραιός, Auch ein stattlicher Kelch, den der Greis mitbrachte von Pylos:
χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ' αὐτοῦ Welchen goldene Buckeln umschimmerten; aber der Henkel
τέσσαρ' ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον Waren vier, und umher zwo pickende Tauben an jedem,
χρύσειαι νεμέϑοντο, δύω δ' ὕπο πυϑμένες ἦσαν· 635 Schön aus Golde geformt; zwei waren auch unten der Boden.
ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης Mühsam hob ein andrer den schweren Kelch von der Tafel,
πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ' ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. War er voll; doch Nestor der Greis erhob ihn nur spielend.
ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἐικυῖα ϑεῇσιν Hierin mengte das Weib, an Gestalt den Göttinnen ähnlich,
οἴνῳ Πραμνείῳ, ἔπι δ' αἴγειον κνέε τυρὸν Ihnen des pramnischen Weins, und rieb mit eherner Raspel
κνήστι χαλκείῃ, ἔπι δ' ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν· 640 Ziegenkäse darauf, mit weißem Mehl ihn bestreuend,
πινέμεναι δ' ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ' ὥπλισσε κυκειῶ. Nötigte dann zu trinken vom wohlbereiteten Weinmus.
    τὼ δ' ἐπεὶ οὖν πίνοντ' ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν, Beide, nachdem sie im Tranke den brennenden Durst sich gelöschet,
μύϑοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες· Freueten sich des Gesprächs, und redeten viel miteinander.
Πάτροκλος δὲ ϑύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόϑεος φώς.     Jetzo stand an der Pforte Patroklos, ähnlich den Göttern.
τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ ϑρόνου ὦρτο φαεινοῦ, 645 Als ihn erblickte der Greis, da entsprang er dem schimmernden Sessel,
ἐς δ' ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ' ἑδριάεσϑαι ἄνωγεν. Führt' ihn herein an der Hand, und nötigte freundlich zum Sitze.
Πάτροκλος δ' ἑτέρωϑεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦϑον· Doch Patroklos versagt' es dem Greis', und erwiderte also:
    »οὐχ ἕδος ἐστί, γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις·     Nötige nicht zum Sitze, du göttlicher Greis; denn ich darf nicht.
αἰδοῖος νεμεσητός, ὅ με προέηκε πυϑέσϑαι, Ehrfurcht fordert und Scheu, der mich gesendet, zu forschen,
ὅν τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 650 Welchen Verwundeten dort du herführst. Aber ich selber
γιγνώσκω, ὁράω δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν. Kenn' ihn schon; denn ich sehe den Völkerhirten Machaon.
νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ' Ἀχιλῆι. Jetzo, das Wort zu verkünden, enteil' ich zurück zum Achilleus,
εὖ δὲ σὺ οἶσϑα, γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος Wohl ja kennest auch du, ehrwürdiger Alter, des Mannes
δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιάοιτο.« Heftigen Sinn, der leicht Unschuldige selber beschuldigt.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· 655     Ihm antwortete drauf der gerenische reisige Nestor:
»τίπτε τ' ἄρ' ὧδ' Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας Ἀχαιῶν, Was doch kümmern so sehr Achilleus Herz die Achaier,
ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ τι οἶδεν, Welche bereits das Geschoß verwundete? Aber er weiß nicht,
πένϑεος ὅσσον ὄρωρε κατὰ σρατόν· οἱ γὰρ ἄριστοι Welch ein Weh sich erhub durch das Kriegsheer! Alle die Tapfern
ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. Liegen umher bei den Schiffen, mit Wurf und Stoße verwundet!
βέβληται μὲν ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης, 660 Wund von Geschoß ist Tydeus' Sohn, der Held Diomedes;
οὔτασται δ' Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ' Ἀγαμέμνων· Wund von der Lanz' Odysseus der Herrliche, und Agamemnon;
[βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀιστῷ]· Auch Eurypylos traf ein fliegender Pfeil in die Lende.
τοῦτον δ' ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο Diesen anderen bracht' ich selber nur jüngst aus der Feldschlacht,
ἰῷ ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Als der Senne Geschoß ihn verwundete. Aber Achilleus
ἐσϑλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ' ἐλεαίρει. 665 Hegt, zwar tapfer, mit uns nicht Mitleid oder Erbarmung!
ἦ μένει, εἰς ὅ κε δὴ νῆες ϑοαὶ ἄγχι ϑαλάσσης Harrt er vielleicht, bis erst die rüstigen Schiff' am Gestade,
Ἀργεΐων ἀέκητι πυρὸς δηίοιο ϑέρωνται Trotz der Achaiermacht, in feindlicher Flamme verlodern,
αὐτοί τε κτεινώμεϑ' ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς Und wir selbst hinbluten der Reihe nach? Nicht ja besteht mir
ἔσϑ' οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. Kraft, wie vordem sie gestrebt in den leichtgebogenen Gliedern!
    »εἴϑ' ὣς ἡβάοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη, 670 Wär' ich so jugendlich noch, und ungeschwächtes Vermögens,
ὡς ὁπότ' Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχϑη Wie als einst der Eleier und Pylier Streit sich erhoben,
ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ' ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα Ober den Rinderraub; da ich den Itymoneus hinwarf,
ἐσϑλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάεσκεν, Ihn den tapferen Sohn des Hypeirochos, wohnend in Elis,
ῥύσι' ἐλαυνόμενος. ὃ δ' ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν Und mir Entschädigung nahm. Er stritt, die Rinder uns wehrend;
ἔβλητ' ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι, 675 Aber ihn traf im Vordergewühl mein stürmender Wurfspieß,
κὰδ δ' ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. Daß er sank, und in Angst sein ländliches Volk sich zerstreute.
ληίδα δ' ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιϑα πολλήν, Viel und reichliche Beute gewannen wir rings aus den Feldern:
πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν, Fünfzig Herden der Rinder umher, der weidenden Schafe
τόσσα συῶν συβόσια, τόσ' αἰπόλια πλατέ' αἰγῶν, Eben so viel, auch der Schweine so viel, und der streifenden Ziegen;
ἵππους δὲ ξανϑὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα 680 Auch der bräunlichen Rosse gewannen wir hundertundfünfzig,
πάσας ϑηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. Stuten all', und viele von saugenden Füllen begleitet.
καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσϑα Πύλον Νηλήιον εἴσω Weg nun trieben wir jene hinein zur nelaïschen Pylos,
ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ· γεγήϑει δὲ φρένα Νηλεύς, Nachts in die Stadt ankommend; und herzlich freute sich Neleus,
οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμόνδε κιόντι. Daß mir Jünglinge schon so viel Kriegsbeute beschert war.
κήρυκες δ' ἐλίγαινον ἅμ' ἠόι φαινομένηφιν 685 Herolde riefen nunmehr, sobald der Morgen emporstieg,
τοὺς ἴμεν, οἷσι χρεῖος ὀφείλετ' ἐν Ἤλιδι δίῃ· Jeden herbei, wem Schuld in der heiligen Elis gebührte.
οἳ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες Aber des Pyliervolks versammelte Obergebieter
δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον, Teileten aus; denn vielen gebührete Schuld von Epeiern,
ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν· – Seit wir wenigen dort in Drangsal Pylos bewohnet.
ἐλϑὼν γάρ ῥ' ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη 690 Denn uns drängt' hinkommend die hohe Kraft Herakles'
τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ' ἔκταϑεν ὅσσοι ἄριστοι. Einige Jahre zuvor, und erschlug die tapfersten Männer.
δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες ἦμεν· Siehe wir waren zwölf untadlige Söhne des Neleus;
τῶν οἶος λιπόμην, οἱ δ' ἄλλοι πάντες ὄλοντο. Davon blieb ich allein; die anderen sanken getötet.
ταῦϑ' ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες, Drum verachteten uns die erzumschirmten Epeier,
ἡμέας ὑβρίζοντες, ἀτάσϑαλα μηχανάοντο. – 695 Und voll Übermutes verübten sie mancherlei Frevel.
ἒκ δ' ὁ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶυ μέγ' οἰῶν Draus nun wählte der Greis sich eine Herde der Rinder,
εἵλετο, κρινάμενος τριηκόσι' ἠδὲ νομῆας. Eine von Schafen gedrängt, drei Hunderte samt den Hirten;
καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ' ὀφείλετ' ἐν Ἤλιδι δίῃ, Weil auch ihm viel Schuld in der heiligen Elis gebührte:
τέσσαρες ἀϑλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, Vier siegprangende Rosse zusamt dem Wagengeschirre,
ἐλϑόντες μετ' ἄεϑλα. περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον 700 Zum Wettrennen gesandt; denn ein Dreifuß war zur Belohnung
ϑεύσεσϑαι· τοὺς δ' αὖϑι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας Aufgestellt; da behielt der Völkerfürst Augeias
κάσχεϑε, τὸν δ' ἐλατῆρ' ἀφίει ἀκαχημένον ἵππων. Jene zurück, und entsandte den traurenden Wagenlenker.
τῶν ὁ γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων So zum Zorne gereizt durch Wort' und Taten des Frevels,
ἐξέλετ' ἄσπετα πολλά· τὰ δ' ἄλλ' ἐς δῆμον ἔδωκεν Wählte sich vieles der Greis; das übrige gab er dem Volke,
[δαιτρεύειν, μή τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης]. 705 Gleichgeteilt, daß keiner ihm leer der Beute hinwegging.
    »ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ Wir vollendeten nun ein jegliches, und um die Stadt her
ἔρδομεν ἱρὰ ϑεοῖς· οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες Weihten wir Opfer des Danks. Doch schnell am dritten der Tage
ἦλϑον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι Kamen die Feind' unzählbar, sie selbst und stampfende Rosse,
πανσυδίῃ· μετὰ δέ σφι Μολίονε ϑωρήσσοντο Alle geschart; auch kamen die zween Molionen gerüstet,
παῖδ' ἔτ' ἐόντ', οὔ πω μάλα εἰδότε ϑούριδος ἀλκῆς. 710 Kinder annoch, und wenig geübt zum herzhaften Angriff.
ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις, αἰπεῖα κολώνη, Eine Stadt Thryoessa erhebt sich auf felsichtem Hügel,
τηλοῦ ἐπ' Ἀλφειῷ, νεάτη Πύλου ἡμαϑόεντος· Fern an Alpheios' Strom, die heilige Elis begrenzend:
τὴν ἀμφεστρατάοντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. Diese bekämpfte der Feind, sie auszutilgen verlangend.
ἀλλ' ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαϑον, ἄμμι δ' Ἀϑήνη Doch wie sie ganz das Gefild umschwärmeten, kam uns Athene
ἄγγελος ἦλϑε ϑέουσ' ἀπ' Ὀλύμπου ϑωρήσσεσϑαι 715 Schnell als Botin daher vom Olympos, uns zu bewaffnen,
ἔννυχος· οὐδ' ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν Nachts; und nicht unwillig erhuben sich Pylos' Bewohner,
ἀλλὰ μάλ' ἐσσυμένους πολεμιζέμεν. οὐ δέ με Νηλεὺς Sondern mit freudigem Mut zu der Feldschlacht. Mir nur verwehrte
εἴα ϑωρήσσεσϑαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους· Neleus, mitzugehn in den Streit, und barg mir die Rosse;
οὐ γάρ πώ τί μ' ἔφη ἴδμεν πολεμήια ἔργα. Denn noch wähnt' er mich nicht zu Kriegsarbeiten gewitzigt.
ἀλλὰ καὶ ὣς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισιν 720 Dennoch strahlt' ich hervor in unserer Reisigen Scharen,
καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὣς ἄγε νεῖκος Ἀϑήνη. Ohne Gespann, auch zu Fuß; so trieb in den Kampf mich Athene.
ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήιος εἰς ἅλα βάλλων Aber es rollt ein Strom Minyeïos nieder zur Salzflut,
ἐγγύϑεν Ἀρήνης, ὅϑι μείναμεν Ἠόα δῖαν Dicht an Aren': hier harreten wir der heiligen Frühe,
ἱππῆες Πυλίων· τὰ δ' ἐπέρρεον ἔϑνεα πεζῶν. Pylos' reisige Schar; und daher floß Menge des Fußvolks.
ἔνϑεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 725 Drauf mit gesamter Macht in wohlgerüstetem Heerzug
ἔνδιοι ἱκόμεσϑ' ἱερὸν ῥόον Ἀλφειοῖο. Kamen wir mittags hin zum heiligen Strom Alpheios.
ἔνϑα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά, Allda brachten wir Zeus dem Allmächtigen prangende Opfer,
ταῦρον δ' Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, Einen Stier dem Alpheios, und einen Stier dem Poseidon,
αὐτὰρ Ἀϑηναίῃ γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην, Eine Kuh von der Herde für Zeus' blauäugige Tochter;
δόρπον ἔπειϑ' ἑλόμεσϑα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν 730 Nahmen die Abendkost durch das Kriegsheer, Haufen bei Haufen,
καὶ κατεκοιμήϑημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος Legten uns dann zur Ruh, in eigener Rüstung ein jeder,
ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάϑυμοι Ἐπειοὶ Längs dem Ufer des Stroms. Die hochgesinnten Epeier
ἀμφίσταντο δὴ ἄστυ διαρραῖσαι μεμαῶτες. Standen bereits um die Stadt, sie hinwegzutilgen verlangend;
    »ἀλλά σφι προπάροιϑε φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος· Aber sie fanden zuvor des Ares schreckliche Arbeit.
εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέϑων ὑπερέσχεϑε γαίης, 735 Denn als leuchtend die Sonn' emporstieg über die Erde,
συμφερόμεσϑα μάχῃ, Διί τ' εὐχόμενοι καὶ Ἀϑήνῃ. Rannten wir an zum Gefecht, und fleheten Zeus und Athenen.
ἀλλ' ὅτε δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος, Als nun die Schlacht anhub der Pylier und der Epeier,
πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα – κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους – Rafft' ich den ersten der Feind', und nahm die stampfenden Rosse,
Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς δ' ἦν Αὐγείαο, Mulios, kühn und gewandt, der ein Eidam war des Augeias,
πρεσβυτάτην δὲ ϑύγατρ' εἶχε ξανϑὴν Ἀγαμήδην, 740 Seiner ältesten Tochter vermählt, Agamede der blonden,
ἣ τόσα φάρμακα ᾔδει ὅσα τρέφει εὐρεῖα χϑών. Die Heilkräuter verstand, so viel rings nähret die Erde.
τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί, Ihn, wie er gegen mich kam, mit eherner Lanze durchbohrt' ich;
ἤριπε δ' ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ' ἐς δίφρον ὀρούσας Und er entsank in den Staub; und ich, in den Sessel mich schwingend,
στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν. ἀτὰρ μεγάϑυμοι Ἐπειοὶ Stand nun im Vordergewühl. Die hochgesinnten Epeier
ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα 745 Zitterten ängstlich umher, da den Mann hinfallen sie sahen,
ἡγεμόν' ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσϑαι. Ihn der, führend den reisigen Zeug, vorstrebt' in der Feldschlacht.
αὐτὰρ ἐγὼν ἐνόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶσος, Aber ich stürmt' in die Feinde, dem dunkelen Donnerorkan gleich;
πεντήκοντα δ' ἕλον δίφρους, δύο δ' ἀμφὶς ἕκαστον Fünfzig gewann ich der Wagen, und zween Kriegsmänner um jeden
φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. Knirschten den Staub mit den Zähnen, von meiner Lanze gebändigt.
καί νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ' ἀλάπαξα, 750 Aktors Söhn' auch hätt' ich gestreckt, die zween Molionen,
εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχϑων Hätte nicht ihr Vater, der Erderschüttrer Poseidon,
ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ. Schnell dem Gefecht sie entrückt, ringsher in Nebel sie hüllend.
ἔνϑα Ζεὺς Πυλίοισι μέγα κράτος ἐγγυάλιξεν· Jetzo gewährete Zeus den Pyliern herrliche Siegsmacht.
τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσϑα διὰ σπιδέος πεδίοιο, Denn stets folgeten wir durch schildbestreuete Felder,
κτείνοντές τ' αὐτοὺς ἀνά τ' ἔντεα καλὰ λέγοντες, 755 Niederhauend den Feind, und stattliche Rüstungen sammelnd,
ὄφρ' ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους Bis wir zum Weizengefilde Buprasion trieben die Rosse,
πέτρης τ' Ὠλενίης, καὶ Ἀλεισίου ἔνϑα κολώνη Und zum olenischen Fels, und wo Alesions Hügel
κέκληται· ὅϑεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀϑήνη. Wird genannt, wo zurück uns wendete Pallas Athene.
ἔνϑ' ἄνδρα κτείνας πύματον λίπον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ Dort verließ ich den letzten Erschlagenen; und die Achaier
ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ' ἔχον ὠκέας ἵππους, 760 Lenkten das schnelle Gespann von Buprasion wieder gen Pylos,
πάντες δ' εὐχετάοντο ϑεῶν Διὶ Νέστορί τ' ἀνδρῶν. Preisend mit Dank von den Himmlischen Zeus, von den Sterblichen Nestor.
    »ὣς ἔον, εἴ ποτ' ἔον γε, μετ' ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς So war ich, ja ich war's! in der Feldschlacht! Aber Achilleus
οἶος ἧς ἀρετῆς ἀπονήσεται· ἦ τέ μιν οἴω Hegt der Tugend Genuß sich allein nur! Wahrlich mit Tränen
πολλὰ μετακλαύσεσϑαι, ἐπεί κ' ἀπὸ λαὸς ὄληται. Wird er hinfort es bejammern, nachdem das Volk uns vertilgt ist!
ὦ πέπον, ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ' ἐπέτελλεν 765 Ach mein Freund, wohl hat dich Menötios also ermahnet,
ἤματι τῷ, ὅτε σ' ἐκ Φϑίης Ἀγαμέμνονι πέμπεν· – Jenes Tags, da aus Pytia zu Atreus' Sohn er dich sandte.
νῶι δὲ ἔνδον ἐόντες, ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεύς, Denn wir beide darinnen, ich selbst und der edle Odysseus,
πάντα μάλ' ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλεν. Höreten all' im Gemach die Ermahnungen, die er dir mitgab.
Πηλῆος δ' ἱκόμεσϑα δόμους ἐὺ ναιετάοντας Siehe wir kamen dahin zu Peleus' schönem Palaste,
λαὸν ἀγείροντες κατ' Ἀχαιίδα πουλυβότειραν· 770 Völker umher versammelnd im fruchtbaren Land Achaias;
ἔνϑα δ' ἔπειϑ' ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον Und wir fanden den Held Menötios dort im Palaste,
ἡδὲ σέ, πὰρ δ' Ἀχιλῆα. γέρων δ' ἱππηλάτα Πηλεὺς Dich und Achilleus zugleich. Der alte reisige Peleus
πίονα μηρί' ἔκαιε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ Brannte dem Donnerer Zeus die fetten Schenkel des Stieres
αὐλῆς ἐν χόρτῳ· ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον, In dem umschlossenen Hof, und hielt den goldenen Becher,
σπένδων αἴϑοπα οἶνον ἐπ' αἰϑομένοις ἱεροῖσιν. 775 Sprengend den funkelnden Wein in die heilige Flamme des Opfers.
σφῶι μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶι δ' ἔπειτα Ihr bereitetet beide das Stierfleisch. Jetzo erschienen
στῆμεν ἐνὶ προϑύροισι· ταφὼν δ' ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς, Wir an der Pforte des Hofs; bestürzt nun erhub sich Achilleus,
ἐς δ' ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ' ἑδριάεσϑαι ἄνωγεν, Führt' uns herein an der Hand, und nötigte freundlich zum Sitze,
ξείνιά τ' εὖ παρέϑηκεν, ἅ τε ξείνοις ϑέμις ἐστίν. Wohl dann bewirtet' er uns, nach heiliger Sitte des Gastrechts.
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 780 Aber nachdem wir der Kost uns gesättiget und des Getränkes,
ἦρχον ἐγὼ μύϑοιο, κελεύων ὔμμ' ἅμ' ἕπεσϑαι· Jetzo begann ich die Red', euch mitzugehen ermahnend;
σφῲ δὲ μάλ' ἠϑέλετον, τὼ δ' ἄμφω πόλλ' ἐπέτελλον. – Ihr auch wolltet es gern, und viel euch geboten die Väter.
Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ' Ἀχιλῆι Peleus der graue Held ermahnete seinen Achilleus,
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων· Immer der Erste zu sein, und vorzustreben vor andern.
σοὶ δ' αὖϑ' ὧδ' ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός· 785 Aber dich ermahnte Menötios, Aktors Erzeugter:
    ›τέκνον ἐμόν, γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς, Lieber Sohn, an Geburt ist zwar erhabner Achilleus,
πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι· βίῃ δ' ὅ γε πολλὸν ἀμείνων. Älter dafür bist du; doch ihm ward größere Stärke;
ἀλλ' εὖ οἱ φάσϑαι πυκινὸν ἔπος ἠδ' ὑποϑέσϑαι Aber du hilf ihm treulich mit Rat und kluger Erinnrung,
καί οἱ σημαίνειν· ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαϑόν περ.‹ Und sei Lenker dem Freund'; er folgt dir gerne zum Guten.
    »ὣς ἐπέτελλ' ὁ γέρων, σὺ δὲ λήϑεαι. ἀλλ' ἔτι καὶ νῦν 790 Also ermahnte der Greis; du vergaßest es. Aber auch jetzt noch
ταῦτ' εἴποις Ἀχιλῆι δαΐφρονι, αἴ κε πίϑηται· Sage dies Achilleus dem Feurigen, ob er gehorche.
τίς δ' οἶδ', εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι ϑυμὸν ὀρίναις Denn wer weiß, ob vielleicht durch göttliche Hilf' ihn beweget
παρειπών; ἀγαϑὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. Dein Zuspruch! Gut immer ist redliche Warnung des Freundes.
εἰ δέ τινα φρεσὶν ᾗσι ϑεοπροπίην ἀλεείνει Aber wofern im Herzen ein Götterspruch ihn erschrecket,
καί τινά οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, 795 Und ihm Worte von Zeus die göttliche Mutter gemeldet;
ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα δ' ἄλλος λαὸς ἑπέσϑω Send' er zum wenigsten dich, und der Myrmidonen Geschwader
Μυρμιδόνων, αἴ κέν τι φάος Δαναοῖσι γένηαι. Folge zugleich, ob du etwa ein Licht der Danaer werdest.
καί τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμόνδε φέρεσϑαι, Dir auch geb' er das Waffengeschmeid' im Kampfe zu tragen,
αἴ κέ σε τῷ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο Ob dich für ihn ansehend vielleicht vom Kampfe die Troer
Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ' ἀρήιοι υἷες Ἀχαιῶν 800 Abstehn, und sich erholen die kriegrischen Männer Achaias
τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ' ἀνάπνευσις πολέμοιο. Ihrer Angst; wie klein sie auch sei die Erholung des Krieges.
ῥεῖα δέ κ' ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀυτῇ Leicht auch könnt ihr, noch frisch, die ermüdeten Männer im Angriff
ὤσαισϑε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.« Rückwärts drängen zur Stadt, von den Schiffen hinweg und Gezelten.
    ὣς φάτο, τῷ δ' ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν·     Also der Greis, und jenem das Herz im Busen bewegt' er.
βῆ δὲ ϑέειν παρὰ νῆας ἐπ' Αἰακίδην Ἀχιλῆα. 805 Schnell durchlief er die Schiffe zum Äakiden Achilleus.
ἀλλ' ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος ϑεΐοιο Aber nachdem zu den Schiffen des göttergleichen Odysseus
ἷξε ϑέων Πάτροκλος, ἵνα σφ' ἀγορή τε ϑέμις τε Laufend Patroklos genaht, wo der Volkskreis und der Gerichtplatz
ἤην, τῇ δὴ καί σφι ϑεῶν ἐτετεύχατο βωμοί, War, wo rings auch Altäre, gebaut den unsterblichen Göttern;
ἔνϑα οἱ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησεν Traf er Eurypylos dort, den glänzenden Sohn des Euämon,
διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν ὀιστῷ, 810 Welcher hart verwundet daher, mit dem Pfeil in der Lende,
σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς Mühsam hinkt' aus der Schlacht; herab ihm strömte der Angstschweiß
ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ' ἕλκεος ἀργαλέοιο Häufig von Schulter und Haupt, und hervor aus der schmerzenden Wunde
αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν. Rieselte schwarzes Blut; doch blieb ihm die Stärke des Geistes.
τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς Mitleidsvoll erblickt' ihn Menötios' tapferer Sprößling;
καί ῥ' ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 815 Und er begann wehklagend, und sprach die geflügelten Worte:
    »ἆ δειλοί, Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,     Weh euch, weh! der Achaier erhabene Fürsten und Pfleger!
ὣς ἄρ' ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης Solltet ihr so, den Freunden entfernt und dem Vatergefilde,
ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ, Nähren mit weißem Fett in Troja hurtige Hunde?
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπέ, διοτρεφὲς Εὐρύπυλ' ἥρως, Aber verkündige mir, Eurypylos, göttlicher Kämpfer:
ἤ ῥ' ἔτι που σχήσουσι πελώριον Ἕκτορ' Ἀχαιοί, 820 Ob noch bestehn die Achaier dem übergewaltigen Hektor,
ἢ ἤδη φϑίσονται ὑπ' αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες.« Oder bereits hinsinken, von seiner Lanze gebändigt?
    τὸν δ' αὖτ' Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Sohn des Euämon sagte dagegen:
»οὐκέτι, διογενὲς Πατρόκλεες, ἄλκαρ Ἀχαιῶν Nichts mehr, göttlicher Held Patrokleus, schafft den Achaiern
ἔσσεται, ἀλλ' ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται. Heil; bald werden sie all' um die dunkelen Schiffe gestreckt sein!
οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, 825 Denn sie alle bereits, die vordem die tapfersten waren,
ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε Liegen umher bei den Schiffen, mit Wurf und Stoße verwundet,
χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν δὲ σϑένος ὄρνυται αἰέν. Unter der Hand der Troer, die stets anwachsen an Stärke!
ἀλλ' ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν, Aber errette du mich, zum dunkelen Schiffe mich führend;
μηροῦ δ' ἔκταμ' ὀιστόν, ἀπ' αὐτοῦ δ' αἷμα κελαινὸν Schneid' aus der Lende den Pfeil, und rein mit laulichem Wasser
νίζ' ὕδατι λιαρῷ, ἔπι δ' ἤπια φάρμακα πάσσε 830 Wasche das schwärzliche Blut; auch lege mir lindernde Salb' auf,
ἐσϑλά, τά σε προτὶ φασὶν Ἀχιλλῆος δεδιδάχϑαι, Heilsame, welche du selbst von Achilleus, sagt man, gelernet,
ὃν Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος κενταύρων. Ihm, den Cheiron gelehrt, der gerechteste aller Kentauren.
ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων – Denn die Ärzte des Heers, Podaleirios und Machaon:
τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀίομαι ἕλκος ἔχοντα, Einer wird im Gezelt an seiner Wunde, vermut' ich,
χρηίζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος, 835 Selber anjetzt bedürftig des wohlerfahrenen Arztes,
κεῖσϑαι· ὃ δ' ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα.« Liegen; der andr' im Gefilde besteht die wütende Schlacht noch.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·     Ihm antwortete drauf Menötios' tapferer Sprößling:
»πῶς τ' ἄρ' ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν, Εὐρύπυλ' ἥρως; Wie kann solches geschehn? was machen wir, Sohn des Euämon?
ἔρχομαι, ὄφρ' Ἀχιλῆι δαΐφρονι μῦϑον ἐνίσπω, Eilend muß ich Achilleus dem Feurigen melden die Botschaft,
ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν. 840 Welche mir Nestor befahl, der gerenische Hort der Achaier.
ἀλλ' οὐδ' ὥς περ σεῖο μεϑήσω τειρομένοιο.« Dennoch werd' ich nimmer dich hier verlassen im Schmerze!
    ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν     Sprach's und unter der Brust den Völkerhirten umfassend
ἐς κλισίην· ϑεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας. Führt' er ins Zelt; ein Genoß dort breitete Felle der Stier' aus.
ἔνϑα μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ Hierauf streckt' ihn der Held, und schnitt mit dem Messer den scharfen
ὀξὺ βέλος περιπευκές, ἀπ' αὐτοῦ δ' αἷμα κελαινὸν 845 Schmerzenden Pfeil aus der Lend'; auch rein mit laulichem Wasser
νίζ' ὕδατι λιαρῷ, ἔπι δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν Wusch er das schwärzliche Blut; dann streut' er bittere Wurzel
χερσὶ διατρίψας, ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας Drauf, mit den Händen zermalmt, die lindernde, welche die Schmerzen
ἔσχ' ὀδύνας. τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ' αἷμα. Alle bezwang; und es stockte das Blut in erharschender Wunde.

 


 


 << zurück weiter >>