Homer
Ilias, 9. bis 16. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Ξ Vierzehnter Gesang
    Νέστορα δ' οὐκ ἔλαϑεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης, Nestor vernahm das Geschrei, auch sitzend am Trunk nicht achtlos;
ἀλλ' Ἀσκληπιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Schnell zu Asklepios' Sohn die geflügelten Worte begann er:
    »φράζεο, δῖε Μαχᾶον, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα·     Denke doch, edler Machaon, wohin sich wende die Sache!
μείζων δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴ ϑαλερῶν αἰζηῶν. Lauter hallt um die Schiffe der Ruf von blühenden Streitern!
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καϑήμενος αἴϑοπα οἶνον, 5 Aber bleib du sitzen, und trink des funkelnden Weines,
εἰς ὅ κε ϑερμὰ λοετρὰ ἐυπλόκαμος Ἑκαμήδη Bis dir ein warmes Bad die lockige Hekamede
ϑερμήνῃ καὶ λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα· Wärmt, und rein die Glieder vom blutigen Staube dir badet.
αὐτὰρ ἐγὼν ἐλϑὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπήν.« Ich will indes hineilen, und schnell umschaun von der Höhe.
    ὣς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἑοῖο     Sprach's, und nahm den gediegenen Schild des trefflichen Sohnes
κείμενον ἐν κλισίῃ, Θρασυμήδεος ἱπποδάμοιο, 10 Der im Gezelt dalag dem reisigen Held Thrasymedes,
χαλκῷ παμφαῖνον – ὃ δ' ἔχ' ἀσπίδα πατρὸς ἑοῖο –, Überstrahlt von Erz: der ging mit dem Schilde des Vaters:
εἵλετο δ' ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῷ, Nahm dann die mächtige Lanze, gespitzt mit der Schärfe des Erzes,
στῆ δ' ἐκτὸς κλισίης· τάχα δ' εἴσιδεν ἔργον ἀεικές, Stellte sich außer dem Zelt, und schaut' unerfreuliche Taten:
τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισϑεν Diese dahergescheucht, und jen' im Tumult sie verfolgend,
Τρῶας ὑπερϑύμους· ἐρέριπτο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν. 15 Trojas mutige Söhn'; auch gestürzt war die Mauer Achaias.
ὡς δ' ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ, Wie wenn dunkel sich hebt das Meer mit stummem Gewoge,
ὀσσόμενον λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευϑα Ahndend nur der sausenden Wind' herzuckende Wirbel,
αὔτως, οὐδ' ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδ' ἑτέρωσε Kaum, doch nirgendwohin die schlagende Woge gewälzt wird,
πρίν τινα κεκριμένον καταβήμεναι ἐκ Διὸς οὖρον, Bis ein entscheidender Sturm sich herunterstürzt von Kronion:
ὣς ὁ γέρων ὥρμαινε δαϊζόμενος κατὰ ϑυμὸν 20 Also erwog unruhig der Greis in der Tiefe des Herzens,
διχϑάδι', ἢ μεϑ' ὅμιλον ἴοι Δαναῶν ταχυπώλων, Zwiefach: ob er zur Schar gaultummelnder Danaer ginge,
ἠὲ μετ' Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν. Oder zu Atreus' Sohn, dem Hirten des Volks Agamemnon.
ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι· Dieser Gedank' erschien dem Zweifelnden endlich der beste,
βῆναι ἐπ' Ἀτρεΐδην. οἳ δ' ἀλλήλους ἐνάριζον Hin zum Atreiden zu gehn. Dort würgten sie einer den andern,
μαρνάμενοι· λάκε δέ σφι περὶ χροῒ χαλκὸς ἀτειρὴς 25 Wütend im Kampf; und es krachte das starrende Erz um die Leiber
νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. Unter dem Stoß der Schwerter und zwiefachschneidenden Lanzen.
    Νέστορι δὲ ξύμβληντο διοτρεφέες βασιλῆες     Nestorn begegneten nun die gottbeseligten Herrscher
πὰρ νηῶν ἀνιόντες, ὅσοι βεβλήατο χαλκῷ, Wiedergekehrt von den Schiffen, so viel das feindliche Erz traf,
Τυδεΐδης Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων. Tydeus' Sohn, und Odysseus, und Atreus' Sohn Agamemnon:
πολλὸν γὰρ ἀπάνευϑε μάχης εἰρύατο νῆες 30 Welchen weit vom Treffen entfernt sich reihten die Schiffe
ϑῖν' ἔφ' ἁλὸς πολιῆς· τὰς γὰρ πρώτας πεδίονδε Tief am Gestade des Meers. Denn die erstgelandeten zog man
εἴρυσαν, αὐτὰρ τεῖχος ἐπὶ πρυμνῇσιν ἔδειμαν. Feldwärts auf, und erhub an den Steuerenden die Mauer.
οὐδὲ γὰρ οὐδ' εὐρύς περ ἐὼν ἐδυνήσατο πάσας Nimmermehr ja konnte, wie breit es war, das Gestade
αἰγιαλὸς νῆας χαδέειν, στείνοντο δὲ λαοί· Alle Schiff' einschließen des Heers; und es engte die Völker:
τῷ ῥα προκρόσσας ἔρυσαν, καὶ πλῆσαν ἁπάσης 35 Darum zog man gestuft sie empor, und erfüllte des Ufers
ἠιόνος στόμα μακρόν, ὅσον συνεέργαϑον ἄκραι. Weite Bucht, die begrenzt von den Vorgebirgen umherlief.
τῷ ῥ' οἵ γ' ὀψείοντες ἀυτῆς καὶ πολέμοιο Drum nun kamen zu schaun das Feldgeschrei und Getümmel,
ἔγχει ἐρειδόμενοι κίον ἁϑρόοι, ἄχνυτο δέ σφιν Matt auf die Lanze gestützt, die Verwundeten; und von Betrübnis
ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν. ὃ δὲ ξύμβλητο γεραιός Schwoll in den Busen ihr Herz. Es begegnete jetzo der graue
[Νέστωρ, πτῆξε δὲ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν Ἀχαιῶν]. 40 Nestor, und macht' hinstarren das Herz der edlen Achaier.
τὸν καὶ φωνήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων· Ihn anredend begann der herrschende Held Agamemnon:
    »ὦ Νέστορ Νηληιάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,     Nestor, Neleus' Sohn, du erhabener Ruhm der Achaier,
τίπτε λιπὼν πόλεμον φϑισήνορα δεῦρ' ἀφικάνεις; Warum kommst du daher, das würgende Treffen verlassend?
δείδω, μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἕκτωρ, Ach ich sorg', es vollende sein Wort der stürmende Hektor,
ὥς ποτ' ἐπηπείλησεν ἐνὶ Τρώεσσ' ἀγορεύων, 45 Wie er vordem mir gedroht im Rat der versammelten Troer:
μὴ πρὶν πὰρ νηῶν προτὶ Ἴλιον ἀπονέεσϑαι, Eher nicht von den Schiffen gen Ilios wiederzukehren,
πρὶν πυρὶ νῆας ἐνιπρῆσαι, κτεῖναι δὲ καὶ αὐτούς. Eh' er in Glut die Schiffe verbrannt, und getötet sie selber.
κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. Also redete jener; und nun wird alles vollendet.
ὢ πόποι, ἦ ῥα καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες Ἀχαιοὶ Götter, gewiß sie alle, die hellumschienten Achaier,
ἐν ϑυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον, ὥς περ Ἀχιλλεύς, 50 Hegen mir Groll im Herzen, und hassen mich, gleich wie Achilleus;
οὐδ' ἐϑέλουσι μάχεσϑαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν.« Daß sie dem Kampf sich entziehn um die ragenden Steuer der Schiffe!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·     Ihm antwortete drauf der gerenische reisige Nestor:
»ἦ δὴ ταῦτά γ' ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως Dies ward alles vollbracht und gefertiget; nimmer vermocht' auch
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης αὐτὸς παρατεκτήναιτο. Selbst der Donnerer Zeus es anders wieder zu schaffen!
τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιϑμεν, 55 Denn schon sank die Mauer in Schutt, die ganz unzerbrechlich,
ἄρρηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσϑαι· Traueten wir, sich erhub uns selbst und den Schiffen zur Abwehr.
οἳ δ' ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσι μάχην ἀλίαστον ἔχουσιν Jen' um die rüstigen Schiff', unermeßliche Kämpfe bestehn sie,
νωλεμές, οὐδ' ἂν ἔτι γνοίης μάλα περ σκοπιάζων, Rastlos; nicht erkanntest du mehr, wie scharf du umhersähst,
ὁπποτέρωϑεν Ἀχαιοὶ ὀρινόμενοι κλονέονται· Welcherseits die Achaier im tobenden Schwarme sich tummeln:
ὣς ἐπιμὶξ κτείνονται, ἀυτὴ δ' οὐρανὸν ἵκει. 60 So ist vermischt das Gemord', und es schallt zum Himmel der Aufruhr.
ἡμεῖς δὲ φραζώμεϑ', ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, Uns nun laßt erwägen, wohin sich wende die Sache,
εἴ τι νόος ῥέξει. πόλεμον δ' οὐκ ἄμμε κελεύω Wenn ja Verstand noch hilft. Nur rat' ich nicht, in die Feldschlacht
δύμεναι· οὐ γάρ πως βεβλημένον ἔστι μάχεσϑαι.« Einzugehn; denn es taugt der Verwundete nimmer zu streiten.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·     Ihm antwortete drauf der Herrscher des Volks Agamemnon:
»Νέστορ, ἐπεὶ δὴ νηυσὶν ἐπὶ πρυμνῇσι μάχονται, 65 Nestor, dieweil schon wütet der Kampf um die ragenden Steuer,
τεῖχος δ' οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον οὐδέ τι τάφρος, Und nichts frommte der Mauer gewaltiger Bau, noch der Graben,
οἷς ἔπι πόλλ' ἔπαϑον Δαναοί, ἔλποντο δὲ ϑυμῷ Was mit Müh' uns Achaiern gelang, und ganz unzerbrechlich,
ἄρρηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσϑαι, Traueten wir, sich erhub uns selbst und den Schiffen zur Abwehr;
οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέι φίλον εἶναι, So gefällt es nun wohl dem hocherhabnen Kronion,
νωνύμνους ἀπολέσϑαι ἄπ' Ἄργεος ἐνϑάδ' Ἀχαιούς. 70 Daß hier ruhmlos sterben von Argos fern die Achaier.
ᾔδεα μὲν γάρ, ὅτε πρόφρων Δαναοῖσιν ἄμυνεν· Wußt' ich es doch, als Zeus huldvoll die Achaier beschirmte;
οἶδα δὲ νῦν, ὅτι τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι ϑεοῖσιν Und weiß nun, daß er jene zur Herrlichkeit seliger Götter
κυδάνει, ἡμέτερον δὲ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν. Auserwählt, uns aber den Mut und die Hände gefesselt.
ἀλλ' ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. Aber wohlan, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle.
νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύαται ἄγχι ϑαλάσσης, 75 Welche Schiffe zunächst am Rande des Meers wir gestellet,
ἕλκωμεν, πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, Nehmen wir all', und ziehn sie hinab in die heilige Meerflut,
ὕψι δ' ἐπ' εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰς ὅ κεν ἔλϑῃ Hoch auf der Flut mit Ankern befestigend, bis uns herannaht
νὺξ ἀβρότη, ἢν καὶ τῇ ἀπόσχωνται πολέμοιο Öde Nacht, wo alsdann auch zurück sich hält vom Gefechte
Τρῶες· ἔπειτα δέ κεν ἐρυσαίμεϑα νῆας ἁπάσας. Trojas Volk; drauf ziehn wir die sämtlichen Schiff' in die Wogen.
οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ' ἀνὰ νύκτα· 80 Denn nicht Tadel verdient's, der Gefahr auch bei Nacht zu entrinnen!
βέλτερον, ὃς φεύγων προφύγῃ κακὸν ἠὲ ἁλώῃ.« Besser, wer fliehend entrann der Gefahr, als wen sie ereilet!
    τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·     Finster schaut' und begann der erfindungsreiche Odysseus:
»Ἀτρεΐδη, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων; Welch ein Wort, o Atreid', ist dir aus den Lippen entflohen?
οὐλόμεν', αἴϑ' ὤφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου Schrecklicher! daß du vielmehr doch ein anderes feigeres Kriegsvolk
σημαίνειν μηδ' ἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς 85 Führetest, doch nicht uns obwaltetest, welchen fürwahr Zeus
ἐκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν Früh von Jugend gewährte bis spät zum Alter zu dauern
ἀργαλέους πολέμους, ὄφρα φϑιόμεσϑα ἕκαστος. Unter des Kriegs Drangsalen, bis tot auch der letzte dahinsinkt!
οὕτω δὴ μέμονας Τρώων πόλιν εὐρυάγυιαν Also gedenkst du im Ernst, von der weitdurchwanderten Troja
καλλείψειν, ἧς εἵνεκ' ὀιζύομεν κακὰ πολλά; Heimzufliehn, um welche des Grams so viel wir erduldet?
σίγα, μή τίς τ' ἄλλος Ἀχαιῶν τοῦτον ἀκούσῃ 90 Schweig, damit kein andrer in Argos' Volk es vernehme,
μῦϑον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο, Dieses Wort, das schwerlich ein Mann mit den Lippen nur ausspricht,
ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν, Dessen Seele gelernt, anständige Dinge zu reden,
σκηπτοῦχός τ' εἴη καί οἱ πειϑοίατο λαοὶ Wenn er, geschmückt mit dem Scepter, so mächtige Völker beherrschet,
τοσσοίδ', ὅσσοισιν σὺ μετ' Ἀργεΐοισιν ἀνάσσεις. Als dir, König, daher aus Argos' Städten gefolgt sind!
νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες· 95 Jetzo tadl' ich dir gänzlich den Einfall, welchen du vorbringst!
ὃς κέλεαι πολέμοιο συνεσταότος καὶ ἀυτῆς Mitten in Schlacht und Getümmel die schöngebordeten Schiffe
νῆας ἐυσσέλμους ἅλαδ' ἑλκέμεν, ὄφρ' ἔτι μᾶλλον Nieder ins Meer zu ziehen, ermahnest du: daß noch erwünschter
Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται ἐπικρατέουσί περ ἔμπης, Ende der Troer Geschick, die so schon siegen an Stärke,
ἡμῖν δ' αἰπὺς ὄλεϑρος ἐπιρρέπῃ· οὐ γὰρ Ἀχαιοὶ Und uns Tod und Verderben zerschmettere! Denn die Achaier
σχήσουσιν πόλεμον νηῶν ἅλαδ' ἑλκομενάων, 100 Halten nicht aus das Gefecht, wann ins Meer wir die Schiffe hinabziehn
ἀλλ' ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρμης. Sondern voll Angst umschauend, vergessen sie alle der Streitlust!
ἔνϑα κε σὴ βουλὴ δηλήσεται, ὄρχαμε λαῶν.« Traun dann wäre dein Rat uns fürchterlich, Völkergebieter!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·     Ihm antwortete drauf der Herrscher des Volks Agamemnon:
»ὦ Ὀδυσεῦ, μάλα πώς με καϑίκεο ϑυμὸν ἐνιπῇ Tief in die Seele fürwahr, Odysseus, drang dein Verweis mir,
ἀργαλέῃ· ἀτὰρ οὐ μὲν ἐγὼν ἀέκοντας ἄνωγα 105 Schreckenvoll! Doch ich heiße ja nicht, daß wider ihr Wollen
νῆας ἐυσσέλμους ἅλαδ' ἑλκέμεν υἷας Ἀχαιῶν. Argos' Söhn' in das Meer die gebogenen Schiffe hinabziehn.
νῦν δ' εἴη, ὃς τῆσδε ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι, Komme nunmehr, wer besseren Rat zu sagen vermeinet,
ἢ νέος ἠὲ παλαιός· ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη.« Jüngling oder auch Greis; mir sei er herzlich willkommen!
    τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης·     Jetzo begann vor ihnen der Rufer im Streit Diomedes:
»ἐγγὺς ἀνήρ – οὐ δηϑὰ ματεύσομεν –, αἴ κ' ἐϑέλητε 110 Hier ist der Mann! Was suchen wir länger ihn? höret ihr anders
πείϑεσϑαι καὶ μή τι κότῳ ἀγάσησϑε ἕκαστος, Guten Rat, und verschmähet ihn nicht, unwilliges Herzens,
οὕνεκα δὴ γενεῆφι νεώτατός εἰμι μεϑ' ὑμῖν· Weil ich zwar an Geburt der jüngere bin von euch allen.
πατρὸς δ' ἐξ ἀγαϑοὺ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι· Aber ich rühme mich stolz nicht weniger edles Geschlechtes,
Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει. – Tydeus' Sohn, den in Thebe gehügelte Erde bedecket!
Πορϑεῖ γὰρ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, 115 Portheus wurden ja drei untadlige Söhne geboren,
ᾤκευν δ' ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι, Welche Pleuron bewohnt, und Kalydons bergichte Felder:
Ἄγριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ' ἦν ἱππότα Οἰνεύς, Agrios erst, dann Melas, und dann der reisige Öneus,
πατρὸς ἐμοῖοω πατήρ· ἀρετῇ δ' ἦν ἔξοχος αὐτῶν. Tydeus' Vater, mein Ahn', berühmt vor jenen an Tugend.
ἀλλ' ὃ μὲν αὐτόϑι μεῖνε, πατὴρ δ' ἐμὸς Ἄργεϊ νάσϑη Dieser weilte daselbst; doch es zog mein Vater gen Argos,
πλαγχϑείς· ὣς γάρ που Ζεὺς ἤϑελε καὶ ϑεοὶ ἄλλοι. 120 Lange verirrt: so ordnet' es Zeus und die anderen Götter.
Ἀδρήστοιο δ' ἔγημε ϑυγατρῶν, ναῖε δὲ δῶμα Einer Tochter vermählt des Adrastos, wohnt' er im Hause,
ἀφνειὸν βιότοιο, ἅλις δέ οἱ ἦσαν ἄρουραι Reich an Lebensgut; auch genug der Weizengefilde
πυροφόροι, πολλοὶ δὲ φυτῶν ἔσαν ὄρχατοι ἀμφίς, Hatt' er, und viel der Gärten, von Baum und Rebe beschattet,
πολλὰ δέ οἱ πρόβατ' ἔσκε· κέκαστο δὲ πάντας Ἀχαιοὺς Viel auch der weidenden Schaf'; und an Lanzenkunde besiegt' er
ἐγχείῃ. τὰ δὲ μέλλετ' ἀκουέμεν, εἰ ἐτεόν περ. – 125 Alles Volk. Doch sicher vernahmt ihr schon, wie es wahr ist.
τῷ οὐκ ἄν με γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες Darum wähnet mich nicht unkriegrisches feiges Geschlechtes,
μῦϑον ἀτιμήσαιτε πεφασμένον, ὅν κ' ἐὺ εἴπω. Noch verachtet den Rat, den ich frei und gut euch eröffne.
δεῦτ' ἴομεν πόλεμόνδε, καὶ οὐτάμενοί περ, ἀνάγκῃ. Kommt, wir gehn in die Schlacht, verwundet zwar, doch genötigt!
ἔνϑα δ' ἔπειτ' αὐτοὶ μὲν ἐχώμεϑα δηιοτῆτος Dort dann wollen wir zwar uns selbst enthalten des Kampfes,
ἐκ βελέων, μή πού τις ἐφ' ἕλκεϊ ἕλκος ἄρηται· 130 Aus dem Geschoß, daß nicht uns Wund' auf Wunde verletze;
ἄλλους δ' ὀτρύνοντες ἐνήσομεν, οἳ τὸ πάρος περ Doch ermahnen wir andre zur Tapferkeit, welche zuvor schon,
ϑυμῷ ἦρα φέροντες ἀφεστᾶσ' οὐδὲ μάχονται.« Ihrem Mut willfahrend, zurückflohn, müde des Kampfes.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίϑοντο.     Jener sprach's; da hörten sie aufmerksam, und gehorchten.
βὰν δ' ἴμεν, ἦρχε δ' ἄρα σφιν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων. Eilend folgten sie jetzt dem Herrscher des Volks Agamemnon.
οὐδ' ἀλαοσκοπίην εἶχε κλυτὸς ἐννοσίγαιος, 135     Aber nicht achtlos lauschte der Erderschüttrer Poseidon;
ἀλλὰ μετ' αὐτοὺς ἦλϑε παλαιῷ φωτὶ ἐοικώς· Sondern er trat zu ihnen, ein alternder Krieger von Ansehn,
δεξιτερὴν δ' ἕλε χεῖρ' Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο Faßte die rechte Hand dem Herrscher des Volks Agamemnon,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Redete drauf zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
    »Ἀτρεΐδη, νῦν δή που Ἀχιλλῆος ὀλοὸν κῆρ     Atreus' Sohn, nun schlägt des Achilleus grausames Herz wohl
γηϑεῖ ἐνὶ στήϑεσσι, φόνον καὶ φύζαν Ἀχαιῶν 140 Hoch vor Freud' in der Brust, das Gewürg' und die Flucht der Achaier
δερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες, οὐδ' ἠβαιαί. Anzuschaun; denn ihm fehlt auch die mindeste gute Besinnung.
ἀλλ' ὃ μὲν ὣς ἀπόλοιτο, ϑεὸς δέ ἑ σιφλώσειεν· Laß ihn seinem Verderben; ein Himmlischer zeichne mit Schand' ihn!
σοὶ δ' οὔ πω μάλα πάγχυ ϑεοὶ μάκαρες κοτέουσιν, Noch sind dir nicht ganz die seligen Götter gehässig;
ἀλλ' ἔτι που Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες Sondern gewiß der Troer erhabene Fürsten und Pfleger
εὐρὺ κονίσουσιν πεδίον, σὺ δ' ἐπόψεαι αὐτὸς 145 Füllen noch weit das Gefilde mit Staub, und du siehest noch einmal
φεύγοντας προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.« Heim sie entfliehn in die Stadt, von den Schiffen hinweg und Gezelten.
    ὣς εἰπὼν μέγ' ἄυσεν, ἐπεσσυμένος πεδίοιο.     Sprach's, und mit lautem Geschrei durchwandelt' er schnell das Gefilde.
ὅσσον δ' ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι Wie wenn zugleich neuntausend daherschrein, ja zehntausend
ἀνέρες ἐν πολέμῳ, ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος, Rüstige Männer im Streit, zu schrecklichem Kampf sich begegnend:
τόσσην ἐκ στήϑεσφιν ὄπα κρείων ἐνοσίχϑων 150 Solche Stimm' enthallte des erderschütternden Königs
ἧκεν· Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σϑένος ἔμβαλ' ἑκάστῳ Starker Brust in das Heer, und rüstete jegliches Mannes
καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι. Busen mit Kraft, rastlos im Streite zu stehn und zu kämpfen.
    Ἥρη δ' εἰσεῖδε χρυσόϑρονος ὀφϑαλμοῖσιν     Here stand nun schauend, die goldenthronende Göttin,
στᾶσ' ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου· αὐτίκα δ' ἔγνω Hoch vom Gipfel herab des Olympos; und sie erkannte
τὸν μὲν ποιπνύοντα μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν 155 Schnell den Schaltenden dort in der männerehrenden Feldschlacht,
αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα, χαῖρε δὲ ϑυμῷ· Ihren leiblichen Bruder und Schwager, freudiges Herzens.
Ζῆνα δ' ἐπ' ἀκροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος Ἴδης Ihn alsdann auf der Höhe des quellenströmenden Ida
ἥμενον εἰσεῖδε· στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο ϑυμῷ. Sahe sie sitzen, den Zeus, und zürnt' ihm tief in der Seele.
μερμήριξε δ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη, Jetzo sann sie umher, die hoheitblickende Here,
ὅππως ἐξαπάφοιτο Διὸς νόον αἰγιόχοιο. 160 Wie sie täuschte den Sinn des ägiserschütternden Gottes.
ἥδε δέ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή· Dieser Gedank' erschien der Zweifelnden endlich der beste:
ἐλϑεῖν εἰς Ἴδην εὖ ἐντύνασαν ἓ αὐτήν, Hinzugehn auf Ida, geschmückt mit lieblichem Schmucke;
εἴ πως ἱμείραιτο παραδραϑέειν φιλότητι Ob er vielleicht begehrte, von Lieb' entbrannt zu umarmen
ᾗ χροιῇ, τῷ δ' ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε Ihren Reiz, und sie ihm einschläfernde sanfte Betäubung
χεύαι ἐπὶ βλεφάροισιν ἰδὲ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν. 165 Gießen möcht' auf die Augen, und seine waltende Seele.
    βῆ δ' ἴμεν ἐς ϑάλαμον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν Und sie enteilt' ins Gemach, das ihr Sohn, der kluge Hephästos,
Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ ϑύρας σταϑμοῖσιν ἐπῆρσεν Ihr gebaut, und die künstliche Pfort' an die Pfosten gefüget
κληῖδι κρυπτῇ· τὴν δ' οὐ ϑεὸς ἄλλος ἀνῷγεν. Mit verborgenem Schloß, das kein anderer Gott noch geöffnet.
ἔνϑ' ἥ γ' εἰσελϑοῦσα ϑύρας ἐπέϑηκε φαεινάς. Dort ging jene hinein, und verschloß die glänzenden Flügel.
ἀμβροσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερόεντος 170 Jetzt entwusch sie zuerst mit Ambrosia jede Befleckung
λύματα πάντα κάϑηρεν, ἀλείψατο δὲ λίπ' ἐλαίῳ Ihrem reizenden Wuchs, und salbt' ihn mit lauterem Öle,
ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεϑυωμένον ἦεν· Fein und ambrosischer Kraft, von würzigem Dufte durchbalsamt;
τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸς κατὰ χαλκοβατὲς δῶ Welches auch, kaum nur bewegt im ehernen Hause Kronions,
ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ' ἀυτμή. Erde sogleich und Himmel mit Wohlgerüchen umhauchte:
τῷ ῥ' ἥ γε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτας 175 Hiermit salbte sie rings die schöne Gestalt; auch das Haupthaar
πεξαμένη χερσὶ πλοκάμους ἔπλεξε φαεινοὺς Kämmt' und ordnete sie, und ringelte glänzende Locken,
καλοὺς ἀμβροσίους, ἐκ κράατος ἀϑανάτοιο. Schön und ambrosiaduftend, herab von der göttlichen Scheitel;
ἀμφὶ δ' ἄρ' ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαϑ', ὅν οἱ Ἀϑήνη Hüllte sich drauf ins Gewand, das ambrosische, so ihr Athene
ἔξυσ' ἀσκήσασα, τίϑει δ' ἔνι δαίδαλα πολλά· Zart und künstlich gewirkt, und reich an Wundergebilde;
χρυσείῃς δ' ἐνετῇσι κατὰ στῆϑος περονᾶτο. 180 Dann mit goldenen Spangen verband sie es über dem Busen;
ζώσατο δὲ ζώνῃ ἑκατὸν ϑυσάνοις ἀραρυίῃ, Schlang dann umher den Gürtel, mit hundert Quästen umbordet.
ἐν δ' ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐυτρήτοισι λοβοῖσιν Jetzo fügte sie auch die schönen Gehäng' in die Ohren,
τρίγληνα μορόεντα· χάρις δ' ἀπελάμπετο πολλή. Dreigestirnt, hellspielend; und Anmut leuchtete ringsum.
κρηδέμνῳ δ' ἐφύπερϑε καλύψατο δῖα ϑεάων Auch ein Schleier umhüllte das Haupt der erhobenen Göttin,
καλῷ νηγατέῳ· λευκὸν δ' ἦν ἠέλιος ὥς· 185 Lieblich und neu vollendet; er schimmerte, hell wie die Sonne;
ποσσὶ δ' ὕπο λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. Unter die glänzenden Füß' auch band sie sich stattliche Sohlen.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ ϑήκατο κόσμον, Als sie nunmehr vollkommen den Schmuck der Glieder geordnet,
βῆ ῥ' ἴμεν ἐκ ϑαλάμοιο· καλεσσαμένη δ' Ἀφροδίτην Eilte sie aus dem Gemach, und rief hervor Aphrodite,
τῶν ἄλλων ἀπάνευϑε ϑεῶν πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Von den anderen Göttern entfernt, dann freundlich begann sie:
    »ἦ ῥά νύ μοί τι πίϑοιο, φίλον τέκος, ὅττι κεν εἴπω. 190     Möchtest du jetzt mir gehorchen, mein Töchterchen, was ich begehre;
ἠέ κεν ἀρνήσαιο, κοτεσσαμένη τό γε ϑυμῷ, Oder vielleicht es versagen, mir darum zürnend im Herzen,
οὕνεκ' ἐγὼ Δαναοῖσι σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις;« Weil ich selbst die Achaier, und du die Troer beschützest?
    τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Διὸς ϑυγάτηρ Ἀφροδίτη·     Ihr antwortete drauf die Tochter Zeus' Aphrodite:
»Ἥρη πρέσβα ϑεά, ϑύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο, Here, gefeierte Göttin, erzeugt vom gewaltigen Kronos,
αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με ϑυμὸς ἄνωγεν, 195 Rede, was du verlangst; mein Herz gebeut mir Gewährung,
εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.« Kann ich es nur gewähren, und ist es selber gewährbar.
    τὴν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδαε πότνια Ἥρη·     Listenreich antwortete drauf die Herrscherin Here:
»δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας Gib mir den Zauber der Lieb' und Sehnsucht, welcher dir alle
δάμνασαι ἀϑανάτους ἠδὲ ϑνητοὺς ἀνϑρώπους. Herzen der Götter bezähmt, und sterblicher Erdebewohner.
εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης, 200 Denn ich geh' an die Grenzen der nahrungsprossenden Erde,
Ὠκεανόν τε ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν, Daß ich den Vater Okeanos schau', und Thetys die Mutter:
οἵ μ' ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐὺ τρέφον ἠδ' ἀτίταλλον, Welche beid' im Palaste mich wohl gepflegt und erzogen,
δεξάμενοι Ῥείας, ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς Ihnen von Rheia gebracht, da der waltende Zeus den Kronos
γαίης νέρϑε καϑεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο ϑαλάσσης. Unter die Erde verstieß und die Flut des verödeten Meeres.
τοὺς εἶμ' ὀψομένη καί σφ' ἄκριτα νείκεα λύσω· 205 Diese geh' ich zu schaun, und den heftigen Zwist zu vergleichen.
ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται Denn schon lange Zeit vermeiden sie einer des andern
εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε ϑυμῷ. Hochzeitbett und Umarmung, getrennt durch bittere Feindschaft.
εἰ κείνω ἐπέεσσι παραιπεπιϑοῦσα φίλον κῆρ Könnt' ich jenen das Herz durch freundliche Worte bewegen,
εἰς εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμωϑῆναι φιλότητι, Wieder zu nahn dem Lager, gesellt zu Lieb' und Umarmung;
αἰεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην.« 210 Stets dann würd' ich die teure geehrteste Freundin genennet.
    τὴν δ' αὖτε προσέειπε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη·     Ihr antwortete drauf die hold anlächelnde Kypris:
»οὐκ ἔστ' οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασϑαι· Nie wär's recht, noch geziemt es, dir jenes Wort zu verweigern;
Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις.« Denn du ruhst in den Armen des hocherhabnen Kronion.
    ἦ, καὶ ἀπὸ στήϑεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα     Sprach's, und löste vom Busen den wunderköstlichen Gürtel,
ποικίλον, ἔνϑα τέ οἱ ϑελκτήρια πάντα τετυκτο· 215 Buntgestickt: dort waren des Zaubers Reize versammelt;
ἔνϑ' ἔνι μὲν φιλότης, ἒν δ' ἵμερος, ἒν δ' ὀαριστὺς Dort war schmachtende Lieb' und Sehnsucht, dort das Getändel,
πάρφασις, ἥ τ' ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων. Und die schmeichelnde Bitte, die selbst den Weisen betöret.
τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Den nun reichte sie jener, und redete, also beginnend:
    »τῆ νυν, τοῦτον ἱμάντα τεῷ ἐγκάτϑεο κόλπῳ     Da, verbirg' in dem Busen den bunt durchschimmerten Gürtel,
ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται· οὐδέ σε φημὶ 220 Wo ich des Zaubers Reize versammelte. Wahrlich du kehrst nicht
ἄπρηκτόν γε νέεσϑαι, ὅ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς.« Sonder Erfolg von dannen, was dir dein Herz auch begehret.
    ὣς φάτο· μείδησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,     Sprach's; da lächelte sanft die hoheitblickende Here;
μειδήσασα δ' ἔπειτα ἑῷ ἐγκάτϑετο κόλπῳ. Lächelnd drauf verbarg sie den Zaubergürtel im Busen.
    ἣ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς ϑυγάτηρ Ἀφροδίτη, Jene nun ging in den Saal, die Tochter Zeus' Aphrodite.
Ἥρη δ' ἀίξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο. 225 Here voll Ungestüms entschwang sich den Höhn des Olympos,
Πιερίην δ' ἐπιβᾶσα καὶ Ἠμαϑίην ἐρατεινὴν Trat auf Pieria dann, und Emathiens liebliche Felder,
σεύατ' ἐφ' ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα, Stürmete dann zu den schneeigen Höhn gaultummelnder Thraker,
ἀκροτάτας κορυφάς, οὐδὲ χϑόνα μάρπτε ποδοῖιν· Über die äußersten Gipfel, und nie die Erde berührend;
ἐξ Ἀϑόω δ' ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυμαίνοντα, Schwebete dann vom Athos herab auf die Wogen des Meeres;
Λῆμνον δ' εἰσαφίκανε, πόλιν ϑείοιο Θόαντος. 230 Lemnos erreichte sie dann, die Stadt des göttlichen Thoas.
ἔνϑ' Ὕπνῳ ξύμβλητο κασιγνήτῳ Θανάτοιο, Dort nun fand sie den Schlaf, den leiblichen Bruder des Todes,
ἔν τ' ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Faßt' ihm freundlich die Hand, und redete, also beginnend:
    »Ὕπνε, ἄναξ πάντων τε ϑεῶν πάντων τ' ἀνϑρώπων,     Mächtiger Schlaf, der Menschen und ewigen Götter Beherrscher,
ἠμὲν δή ποτ' ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ' ἔτι καὶ νῦν Wenn du je mir ein Wort vollendetest, o so gehorch' auch
πείϑευ· ἐγὼ δέ κέ τοι εἰδέω χάριν ἤματα πάντα. 235 Jetzo mir; ich werde dir Dank es wissen auf immer.
κοίμησόν μοι Ζηνὸς ὑπ' ὀφρύσιν ὄσσε φαεινώ, Schnell die leuchtenden Augen Kronions unter den Wimpern
αὐτίκ' ἐπεί κεν ἐγὼ παραλέξομαι ἐν φιλότητι. Schläfre mir ein, nachdem uns gesellt hat Lieb' und Umarmung.
δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν ϑρόνον, ἄφϑιτον αἰεὶ, Deiner harrt ein Geschenk, ein schöner unalternder Sessel,
χρύσεον· Ἥφαιστος δὲ ἐμὸς πάις ἀμφιγυήεις Strahlend von Gold: ihn soll mein hinkender Sohn Hephästos
τεύξει ἀσκήσας, ὑπὸ δὲ ϑρῆνυν ποσὶν ἥσει, 240 Dir bereiten mit Kunst, und ein Schemel sei unter den Füßen;
τῷ κεν ἐπισχοίης λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.« Daß du behaglich am Mahl die glänzenden Füße dir ausruhst.
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσεφώνεεν ἥδυμος Ὕπνος·     Und der erquickende Schlaf antwortete, solches erwidernd:
»Ἥρη πρέσβα ϑεά, ϑύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο, Here, gefeierte Göttin, erzeugt vorn gewaltigen Kronos,
ἄλλον μέν κεν ἐγώ γε ϑεῶν αἰειγενετάων Jeden anderen leicht der ewigwährenden Götter
ῥεῖα κατευνήσαιμι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεϑρα 245 Schläfert' ich ein, ja selbst des Okeanos wallende Fluten,
Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται· Jenes Stroms, der allen Geburt verliehn und Erzeugung.
Ζηνὸς δ' οὐκ ἂν ἐγώ γε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίμην Nur nicht Zeus Kronion, dem Donnerer, wag' ich zu nahen,
οὐδὲ κατευνήσαιμ', ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι. Oder ihn einzuschläfern, wo nicht er selbst es gebietet.
ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμή, Einst schon witzigten mich, o Königin, deine Befehle,
ἤματι τῷ ὅτε κεῖνος ὑπέρϑυμος Διὸς υἱὸς 250 Jenes Tags, da Zeus' hochherziger Sohn Herakles
ἔπλεεν Ἰλιόϑεν Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας. Heim von Ilios fuhr, die Stadt in Trümmern verlassend.
ἦ τοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο Denn ich betäubte den Sinn des ägiserschütternden Gottes,
ἥδυμος ἀμφιχυϑείς· σὺ δέ οἱ κακὰ μήσαο ϑυμῷ, Sanft umhergeschmiegt; du aber ersannst ihm ein Unheil,
ὄρσασ' ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας, Über das Meer aufstürmend die Wut lautbrausender Winde,
καί μιν ἔπειτα Κόωνδ' εὖ ναιομένην ἀπένεικας 255 Und verschlugst ihn darauf in Kos' bevölkertes Eiland,
νόσφι φίλων πάντων. ὃ δ' ἐπεγρόμενος χαλέπαινεν, Weit von den Freunden entfernt. Allein der Erwachende zürnte,
ῥιπτάζων κατὰ δῶμα ϑεούς, ἐμὲ δ' ἔξοχα πάντων Schleudernd umher die Götter im Saal; mich aber vor allen
ζήτει· καί κέ μ' ἄιστον ἀπ' αἰϑέρος ἔμβαλε πόντῳ, Sucht' er, und hätt' austilgend vom Äther ins Meer mich gestürzet;
εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα ϑεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν. Nur die Nacht, die Bändigerin der Götter und Menschen
τὴν ἱκόμην φεύγων, ὃ δ' ἐπαύσατο χωόμενός περ· 260 Nahm mich Fliehenden auf: da ruhete, wie er auch tobte,
ἅζετο γάρ, μὴ Νυκτὶ ϑοῇ ἀποϑύμια ἔρδοι. Zeus, und scheute sich, die schnelle Nacht zu betrüben.
νῦν αὖ τοῦτό μ' ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι.« Und nun treibst du mich wieder, ein heillos Werk zu beginnen!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε βοῶπις πότνια Ἥρη·     Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:
»Ὕπνε, τί ἦ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς; Schlaf, warum doch solches in deiner Seele gedenkst du?
ἦ φὴς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπα Ζῆν, 265 Meinst du vielleicht, die Troer verteidige so der Kronide,
ὡς Ἥρακλῆος πέρι χώσατο παιδὸς ἑοῖο; Wie um Herakles vor Zorn, um seinen Sohn, er entbrannt war?
ἀλλ' ἴϑ', ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων Aber komm; ich will auch der jüngeren Grazien eine
δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσϑαι ἄκοιτιν Dir zu umarmen verleihn, daß dir sie Ehegenossin
[Πασιϑέην, ἧς αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα].« Heiße, Pasithea selbst, nach welcher du stets dich gesehnet.
    ὣς φάτο· χήρατο δ' Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα· 270     Jene sprach's; und der Schlaf antwortete freudiges Herzens:
»ἄγρει νύν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ, Nun wohlan, beschwör' es bei Styx' wehdrohenden Wassern,
χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χϑόνα πουλυβότειραν, Rührend mit einer Hand die nahrungsprossende Erde,
τῇ δ' ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶιν ἅπαντες Und mit der andern das schimmernde Meer; daß alle sie uns nun
μάρτυροι ὦσ' οἱ ἔνερϑε ϑεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες· Zeugen sein, die um Kronos versammelten unteren Götter:
ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων, 275 Ganz gewiß mir verleihn der jüngeren Grazien eine
Πασιϑέην, ἧς τ' αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.« Willst du, Pasithea selbst, nach welcher ich stets mich gesehnet.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη·     Sprach's; und willig gehorchte die lilienarmige Here,
ὤμνυε δ' ὡς ἐκέλευε, ϑεοὺς δ' ὀνόμηνεν ἅπαντας Schwur, wie jener begehrt, und rief mit Namen die Götter
τοὺς ὑποταρταρίους, οἳ Τιτῆνες καλέονται. All' im Tartaros unten, die man Titanen benennet.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον, 280 Aber nachdem sie gelobt, und ausgesprochen den Eidschwur;
τὼ βήτην Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε, Eilten sie, Lemnos Stadt und Imbros beide verlassend,
ἠέρα ἑσσαμένω, ῥίμφα πρήσσοντε κέλευϑον. Eingehüllt in Nebel, mit leicht hinschwebenden Füßen.
Ἴδην δ' ἱκέσϑην πολυπίδακα, μητέρα ϑηρῶν, Ida erreichten sie nun, den quelligen Nährer des Wildes,
Λεκτόν, ὅϑι πρῶτον λιπέτην ἅλα· τὼ δ' ἐπὶ χέρσου Lekton, wo erst dem Meer sie entschwebeten; dann auf der Feste
βήτην, ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείετο ὕλη. 285 Wandelten beid'; es erbebten vom Gang die Wipfel des Waldes.
ἔνϑ' Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσϑαι, Dort nun weilte der Schlaf, bevor Zeus' Augen ihn sahen,
εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ' ἐν Ἴδῃ Hoch auf die Tanne gesetzt, die erhabene, welche des Idas
μακροτάτη πεφυυῖα δι' ἠέρος αἰϑέρ' ἵκανεν· Höchste nunmehr durch trübes Gedüft zum Äther emporstieg:
ἔνϑ' ἧστ' ὄζοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν, Dort saß jener umhüllt von stachelvollem Gezweige,
ὄρνιϑι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ' ἐν ὄρεσσιν 290 Gleich dem tönenden Vogel, der nachts die Gebirge durchflattert,
χαλκίδα κικλήσκουσι ϑεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν. Chalkis genannt von Göttern, und Nachtrab' unter den Menschen.
Ἥρη δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον     Here mit hurtigem Schritt erstieg des Gargaros Gipfel,
Ἴδης ὑψηλῆς· ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς. Idas Höh'; und sie sahe der Herrscher im Donnergewölk Zeus.
ὡς δ' ἴδεν, ὥς μιν ἔρος πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν, So wie er sah, so umhüllt' Inbrunst sein waltendes Herz ihm,
οἷον ὅτε πρῶτόν περ ἐμισγέσϑην φιλότητι 295 Jener gleich, da zuerst sich beide gesellt zur Umarmung,
εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήϑοντε τοκῆας. Nahend dem bräutlichen Lager, geheim von den liebenden Eltern.
στῆ δ' αὐτῆς προπάροιϑεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Und er trat ihr entgegen, und redete, also beginnend:
    »Ἥρη, πῇ μεμαυῖα κατ' Οὐλύμπου τόδ' ἱκάνεις;     Here, wohin verlangst du, da hier vom Olympos du herkommst?
ἵπποι δ' οὐ παρέασι καὶ ἅρματα, τῶν κ' ἐπιβαίης.« Auch nicht hast du die Ross' und ein schnelles Geschirr zu besteigen.
    τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδαε πότνια Ἥρη· 300     Listenreich antwortete drauf die Herrscherin Here:
»ἔρχομαι ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης, Zeus, ich geh' an die Grenzen der nahrungsprossenden Erde,
Ὠκεανόν τε ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν, Daß ich den Vater Okeanos schau', und Thetys die Mutter,
οἵ μ' ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐὺ τρέφον ἠδ' ἀτίταλλον. Welche beid' im Palaste mich wohl gepflegt und erzogen;
τοὺς εἶμ' ὀψομένη καί σφ' ἄκριτα νείκεα λύσω· Diese geh' ich zu schaun, und den heftigen Zwist zu vergleichen.
ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 305 Denn schon lange Zeit vermeiden sie einer des andern
εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε ϑυμῷ. Hochzeitbett und Umarmung, getrennt durch bittere Feindschaft.
ἵπποι δ' ἐν πρυμνωρείῃ πολυπίδακος Ἴδης Aber die Ross', am untersten Fuß des quelligen Ida
ἑστᾶσ', οἵ μ' οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν. Stehen sie, mich zu tragen durch festes Land und Gewässer.
νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ' Οὐλύμπου τόδ' ἱκάνω, Deinethalb nun bin ich hieher vom Olympos gekommen,
μή πώς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αἴ κε σιωπῇ 310 Daß nicht etwa dein Herz mir eiferte, wandert' ich heimlich
οἴχωμαι πρὸς δῶμα βαϑυρρόου Ὠκεανοῖο.« Zu des Okeanos Burg, des tiefhinströmenden Herrschers.
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·     Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»Ἥρη, κεῖσε μὲν ἔστι καὶ ὕστερον ὁρμηϑῆναι, Here, dorthin magst du nachher auch enden die Reise.
νῶι δ' ἄγ' ἐν φιλότητι τραπείομεν εὐνηϑέντε. Komm, wir wollen in Lieb' uns vereinigen, sanft gelagert.
οὐ γάρ πώ ποτέ μ' ὧδε ϑεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς 315 Denn so sehr hat keine der Göttinnen oder der Weiber
ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι περιπροχυϑεὶς ἐδάμασσεν, Je mein Herz im Busen mit mächtiger Glut mir bewältigt:
[οὐδ' ὁπότ' ἠρασάμην Ἰξιονίης ἀλόχοιο, Weder, als ich entflammt von Ixions Ehegenossin
ἣ τέκε Πειρίϑοον ϑεόφιν μήστωρ' ἀτάλαντον· Einst den Peirithoos zeugt', an Rat den Unsterblichen ähnlich;
οὐδ' ὅτε περ Δανάης καλλισφύρου Ἀκρισιώνης, Noch da ich Danae liebt', Akrisios' reizende Tochter,
ἣ τέκε Περσῆα πάντων ἀριδείκετον ἀνδρῶν· 320 Welche den Perseus gebar, den herrlichsten Kämpfer der Vorzeit;
οὐδ' ὅτε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοῖο, Noch auch Phönix' Tochter, des ferngepriesenen Königs,
ἣ τέκε μοι Μίνωα καὶ ἀντίϑεον Ῥαδάμανϑυν· Welche mir Minos gebar, und den göttlichen Held Rhadamanthys;
οὐδ' ὅτε περ Σεμέλης, οὐδ' Ἀλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ, Noch da ich Semele liebt', auch nicht Alkmene von Thebe,
ἥ ῥ' Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα· Welche mir Mutter ward des hochgesinnten Herakles;
ἣ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε, χάρμα βροτοῖσιν· 325 Jene gebar die Freude des Menschengeschlechts Dionysos;
οὐδ' ὅτε Δήμητρος καλλιπλοκάμοιο ἀνάσσης, Noch da ich einst die erhabne, die schöngelockte Demeter,
οὐδ' ὁπότε Λητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς,] Oder die herrliche Leto umarmete, oder dich selber:
ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.« Als ich anjetzt dir glühe, durchbebt von süßem Verlangen!
    τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδαε πότνια Ἥρη·     Listenreich antwortete drauf die Herrscherin Here:
»αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; 330 Welch ein Wort, Kronion, du Schrecklicher, hast du geredet!
εἰ νῦν ἐν φιλότητι λιλαίεαι εὐνηϑῆναι Wenn du jetzt in Liebe gesellt zu ruhen begehrest
Ἴδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα, Oben auf Idas Höhn, wo umher frei alles erscheinet;
πῶς κ' ἔοι, εἴ τις νῶι ϑεῶν αἰειγενετάων O wie wär's, wenn uns einer der ewigwährenden Götter
εὕδοντ' ἀϑρήσειε, ϑεοῖσι δὲ πᾶσι μετελϑὼν Beid' im Schlummer erblickt', und den Himmlischen allen es eilend
πεφράδοι; οὐκ ἂν ἐγώ γε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίμην 335 Meldete? Traun nie kehrt' ich hinfort zu deinem Palaste,
ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη. Aufgestanden vom Lager; denn unanständig ja wär' es!
ἀλλ' εἰ δή ῥ' ἐϑέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο ϑυμῷ, Aber wofern du willst, und deiner Seel' es genehm ist;
ἔστιν τοι ϑάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν Hast du ja ein Gemach, das dein Sohn, der kluge Hephästos,
Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ ϑύρας σταϑμοῖσιν ἐπῆρσεν· Dir gebaut, und die künstliche Pfort' an die Pfosten gefüget:
ἔνϑ' ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.« 340 Dorthin gehn wir zu ruhn, gefällt dir jetzo das Lager.
    τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·     Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»Ἥρη, μήτε ϑεῶν τό γε δείδιϑι μήτε τιν' ἀνδρῶν Here, weder ein Gott, vertraue mir, weder ein Mensch auch
ὄψεσϑαι· τοῖόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω Wird uns schaun: denn ein solches Gewölk umhüll' ich dir ringsum,
χρύσεον. οὐδ' ἂν νῶι διαδράκοι Ἠέλιός περ, Strahlend von Gold; nie würd' uns hindurchspähn Helios selber,
οὗ τε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράεσϑαι.« 345 Der doch scharf vor allen mit strahlenden Augen umherblickt.
    ἦ ῥα, καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου πάις ἣν παράκοιτιν.     Also Zeus, und umarmte voll Inbrunst seine Gemahlin.
τοῖσι δ' ὕπο χϑὼν δῖα φύεν νεοϑηλέα ποίην, Unten nun sproß die heilige Erd' aufgrünende Kräuter,
λωτόν ϑ' ἑρσήεντα ἰδὲ κρόκον ἠδ' ὑάκινϑον Lotos mit tauiger Blum', und Krokos, samt Hyakinthos,
πυκνὸν καὶ μαλακόν, ὃς ἀπὸ χϑονὸς ὑψόσ' ἔεργεν. Dichtgedrängt und weich, die empor vom Boden sie trugen:
τῷ ἔνι λεξάσϑην· ἔπι δὲ νεφέλην ἕσσαντο 350 Hierauf ruheten beid', und hüllten sich rings ein Gewölk um,
καλὴν χρυσείην, στιλπναὶ δ' ἀπέπιπτον ἔερσαι. Schön und strahlend von Gold; und es taueten glänzende Tropfen.
    ὣς ὃ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ,     Also schlummerte dort auf Gargaros Höhe der Vater,
ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμείς, ἔχε δ' ἀγκὰς ἄκοιτιν· Sanft von Schlaf bezwungen und Lieb', und umarmte die Gattin.
βῆ δὲ ϑέειν ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἥδυμος Ὕπνος, Eilend lief der erquickende Schlaf zu den Schiffen Achaias,
ἀγγελίην ἐρέων γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ. 355 Botschaft anzusagen dem Erderschüttrer Poseidon;
ἀγχοῦ δ' ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Nahe trat er hinan, und sprach die geflügelten Worte:
    »πρόφρων νῦν Δαναοῖσι, Ποσείδαον, ἐπάμυνε     Jetzo mit Ernst, Poseidon, den Danaern Hilfe gewähret!
καί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνϑά περ, ὄφρ' ἔτι εὕδει Ihnen verleih' itzt Ruhm, zum wenigsten, weil noch Kronion
Ζεύς, ἐπεὶ αὐτῷ ἐγὼ μαλακὸν πέρι κῶμα κάλυψα· Schläft; ich selber umhüllt' ihn mit sanft betäubendem Schlummer,
Ἥρη δ' ἐν φιλότητι παρήπαφεν εὐνηϑῆναι.« 360 Als ihn Here betört zu holder Lieb' und Umarmung.
    ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ᾤχετ' ἐπὶ κλυτὰ φῦλ' ἀνϑρώπων·     Dieses gesagt, entflog er zu rühmlichen Menschengeschlechtern.
τὸν δ' ἔτι μᾶλλον ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι Δαναοῖσιν. Doch ihn reizt' er noch mehr, dem Danaervolke zu helfen.
αὐτίκα δ' ἐν πρώτοισι μέγα προϑορὼν ἐκέλευσεν· Schnell in das Vordergetümmel voraus sich stürzend ermahnt' er:
    »Ἀργέιοι, καὶ δὴ αὖτε μεϑίεμεν Ἕκτορι νίκην     Argos' Söhn', auch jetzo vergönnen wir Sieg dem Hektor,
Πριαμίδῃ, ἵνα νῆας ἕλῃ καὶ κῦδος ἄρηται; 365 Priamos' Sohn, daß er nehme die Schiff, und Ruhm sich gewinne?
ἀλλ' ὃ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται, οὕνεκ' Ἀχιλλεὺς Aber er wähnt zwar also, und frohlockt, weil noch Achilleus
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι μένει κεχολωμένος ἦτορ· Bei den geräumigen Schiffen verweilt mit zürnendem Herzen.
κείνου δ' οὔ τι λίην ποϑὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἱ ἄλλοι Dennoch vermissen wir sein nicht sonderlich, wenn nur wir andern
ἡμεῖς ὀτρυνώμεϑ' ἀμυνέμεν ἀλλήλοισιν. Mutiger angestrengt uns verteidigen untereinander!
ἀλλ' ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. 370 Aber wohlan, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle.
ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται, Jetzt die gewaltigsten Schild' und größesten unseres Heeres
ἑσσάμενοι, κεφαλὰς δὲ παναίϑῃσιν κορύϑεσσιν Angelegt und die Häupter in weithinstrahlende Helme
κρύψαντες, χερσὶν δὲ τὰ μακρότατ' ἔγχε' ἑλόντες, Eingehüllt, in den Händen die mächtigsten Lanzen bewegend,
ἴομεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἡγήσομαι, οὐδ' ἔτι φημὶ Wollen wir gehn, ich selber voran; und schwerlich besteht uns
Ἕκτορα Πριαμίδην μενέειν μάλα περ μεμαῶτα. 375 Hektor, Priamos' Sohn, wie ungestüm er daherstrebt!
ὃς δέ κ' ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχῃ δ' ὀλίγον σάκος ὤμῳ, Ist wo ein streitbarer Mann, der mit kleinerem Schilde sich decket,
χείρονι φωτὶ δότω, ὃ δ' ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω.« Reich' er dem schwächeren Krieger ihn dar, und nehme den größern!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίϑοντο.     Jener sprach's; da hörten sie aufmerksam, und gehorchten.
τοὺς δ' αὐτοὶ βασιλῆες ἐκόσμεον οὐτάμενοί περ, Ringsum ordneten diese die Könige selbst, auch verwundet,
Τυδεΐδης Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων, 380 Tydeus' Sohn, und Odysseus, und Atreus' Sohn Agamemnon;
οἰχόμενοι δ' ἐπὶ πάντας ἀρήια τεύχε' ἄμειβον· Gingen umher, und vertauschten die kriegrischen Waffen der Männer:
ἐσϑλὰ μὲν ἐσϑλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν. Starke bekam der Starke, dem Schwächeren gaben sie schwache.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν, Aber nachdem sie den Leib mit blendendem Erz sich umhüllet,
βάν ῥ' ἴμεν· ἦρχε δ' ἄρα σφι Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, Drangen sie vor; sie führte der Erderschüttrer Poseidon,
δεινὸν ἄορ τανύηκες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ, 385 Tragend ein Schwert, entsetzlich und lang, in der nervichten Rechte,
εἴκελον ἀστεροπῇ· τῷ δ' οὐ ϑέμις ἐστὶ μιγῆναι Gleich dem flammenden Blitz, dem niemand wagt zu begegnen
ἐν δαῒ λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας. In der vertilgenden Schlacht; auch die Furcht schon hemmet die Krieger.
Τρῶας δ' αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἐκόσμεε φαίδιμος Ἕκτωρ.     Trojas Söhn' auch stellte der strahlende Hektor in Ordnung.
    δή ῥα τότ' αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τάνυσσαν Siehe mit schrecklicher Wut nun strengten den Kampf der Entscheidung
κυανοχαῖτα Ποσειδάων καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ, 390 Der schwarzlockige Herrscher des Meers, und der strahlende Hektor,
ἦ τοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ δ' Ἀργεΐοισιν ἀρήγων. Dieser dem Troervolk, und der den Danaern helfend.
ἐκλύσϑη δὲ ϑάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τε Hoch aufwogte das Meer an der Danaer Schiff' und Gezelte
Ἀργεΐων· οἳ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ. Brandend empor; und sie rannten mit lautem Geschrei aneinander.
οὔτε ϑαλάσσης κῦμα τόσον βοάει ποτὶ χέρσον, Nicht so donnert die Woge mit Ungestüm an den Felsstrand,
ποντόϑεν ὀρνύμενον πνοιῇ βορέω ἀλεγεινῇ· 395 Aufgestürmt aus dem Meer vom gewaltigen Hauche des Nordwinds;
οὔτε πυρὸς τόσσος γε πέλει βρόμος αἰϑομένοιο Nicht so prasselt das Feuer heran mit sausenden Flammen
οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ' ὤρετο καιέμεν ὕλην· Durch ein gekrümmt Bergtal, wann den Forst zu verbrennen es auffuhr;
οὔτ' ἄνεμος τόσσον γε ποτὶ δρυσὶν ὑψικόμοισιν Nicht der Orkan durchbrauset die hochgewipfelten Eichen
ἠπύει, ὅς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων, So voll Wut, wann am meisten mit großem Getös' er dahertobt:
ὅσση ἄρα Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἔπλετο φωνὴ 400 Als dort laut der Troer und Danaer Stimmen erschollen,
δεινὸν ἀυσάντων, ὅτ' ἐπ' ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. Da sie mit grausem Geschrei anwüteten gegeneinander.
    Αἴαντος δὲ πρῶτος ἀκόντισε φαίδιμος Ἕκτωρ     Jetzo zielt' auf Ajas zuerst der strahlende Hektor,
ἔγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰϑύ οἱ, οὐδ' ἀφάμαρτεν, Als er sich gegen ihn wandt', und nicht verfehlt' ihn die Lanze:
τῇ ῥα δύω τελαμῶνε περὶ στήϑεσσι τετάσϑην, Dort wo ihm zween Riemen sich breiteten über den Busen,
ἦ τοι ὃ μὲν σάκεος ὃ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου, 405 Dieser vom Schild', und jener des silbergebuckelten Schwertes,
τώ οἱ ῥυσάσϑην τέρενα χρόα. χώσατο δ' Ἕκτωρ, Traf er; doch beide beschirmten den Leib. Da zürnete Hektor,
ὅττι ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός, Daß sein schnelles Geschoß umsonst aus der Hand ihm entflohn war;
ἂψ δ' ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο κῆρ' ἀλεείνων. Und in der Freunde Gedräng' entzog er sich, meidend das Schicksal.
τὸν μὲν ἔπειτ' ἀπιόντα μέγας Τελαμώνιος Αἴας Aber den Weichenden traf der Telamonier Ajas
χερμαδίῳ, τά ῥα πολλά, ϑοάων ἔχματα νηῶν, 410 Schnell mit dem Stein; denn viele, die räumigen Schiffe zu stützen,
πὰρ ποσὶ μαρναμένων ἐκυλίνδετο, – τῶν ἓν ἀείρας Lagen gewälzt vor den Füßen der Kämpfenden: den nun erhebend,
στῆϑος βεβλήκει ὑπὲρ ἄντυγος, ἀγχόϑι δειρῆς, Warf er über dem Schilde die Brust ihm, nahe dem Halse;
στρόμβον δ' ὣς ἔσσευε βαλών, περὶ δ' ἔδραμε πάντῃ. Jenen schwang, wie den Kräusel, der Wurf, und er taumelte ringsum;
ὡς δ' ὅϑ' ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς So wie vor Zeus' hochschmetterndem Schlag hinstürzet die Eiche,
πρόρριζος, δεινὴ δὲ ϑεείου γίγνεται ὀδμὴ 415 Wurzellos, und entsetzlich der Dampf des brennenden Schwefels
ἐξ αὐτῆς· τῶν δ' οὔ τιν ἔχει ϑράσος, ὅς κεν ἴδηται Ihr entsteigt; mutlos und betäubt steht, welcher es anschaut
ἐγγὺς ἐών, χαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κεραυνός· Nahe dem Ort; denn furchtbar ist Zeus' des Allmächtigen Donner:
ὣς ἔπεσ' Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσιν. Also stürzt' in den Staub die Gewalt des göttlichen Hektor.
χειρὸς δ' ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ' αὐτῷ δ' ἀσπὶς ἑάφϑη Schnell entsank die Lanze der Hand, es folgte der Schild nach,
καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. 420 Auch der Helm; ihn umklirrte das Erz der prangenden Rüstung.
οἳ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες Ἀχαιῶν, Laut vor Freud' aufjauchzend bestürmten ihn Männer Achaias,
ἐλπόμενοι ἐρύεσϑαι, ἀκόντιζον δὲ ϑαμείας Hoffend ihn wegzuziehn, und schleuderten häufig Speere
αἰχμάς. ἀλλ' οὔ τις ἐδυνήσατο ποιμένα λαῶν Gegen ihn; dennoch traf den Völkerhirten nicht einer,
οὐτάσαι οὐδὲ βαλεῖν· πρὶν γὰρ περίβησαν ἄριστοι, Weder mit Stoß noch Wurf, denn die Tapfersten nahten umwandelnd,
Πουλυδάμας τε καὶ Αἰνείας καὶ δῖος Ἀγήνωρ 425 Held Äneias, Polydamas auch, und der edle Agenor,
Σαρπηδών τ' ἀρχὸς Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων· Auch Sarpedon, der Lykier Fürst, und der treffliche Glaukos;
τῶν δ' ἄλλων οὔ τίς εὑ ἀκήδεσεν, ἀλλὰ πάροιϑεν Auch der anderen keiner versäumt' ihn, sondern sie hielten
ἀσπίδας εὐκύκλους σχέϑον αὐτοῦ. τὸν δ' ἄρ' ἑταῖροι Wohlgeründete Schild' ihm zur Abwehr. Doch ihn erhebend
χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ' ἵκεϑ' ἵππους Trugen die Freund' auf den Armen aus Kriegsarbeit zu den Rossen,
ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισϑε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 430 Welche geflügeltes Hufs ihm hinter dem Kampf und Gefechte
ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ' ἔχοντες· Standen, gehemmt vom Lenker am kunstreich prangenden Wagen;
οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα. Diese trugen zur Stadt den schwer aufstöhnenden Krieger.
ἀλλ' ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐυρρεῖος ποταμοῖο     Als sie nunmehr an die Furt des schönhinwallenden Xanthos
Ξάνϑου δινήεντος, ὃν ἀϑάνατος τέκετο Ζεύς, Kamen, des wirbelnden Stroms, den Zeus der Unsterbliche zeugte;
ἔνϑα μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χϑονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ 435 Legten sie dort vom Geschirr zur Erd' ihn, sprengten dann Wasser
χεῦαν· ὃ δ' ἀμπνύνϑη καὶ ἀνέδρακεν ὀφϑαλμοῖσιν. Über ihn her: bald atmet' er auf, und blickte gen Himmel;
ἑζόμενος δ' ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ' ἀπέμεσσεν. Hingekniet dann saß er, und spie schwarzschäumendes Blut aus;
αὖτις δ' ἐξοπίσω πλῆτο χϑονί, τὼ δέ οἱ ὄσσε Aber zurück nun sank er zur Erd' hin, und es umhüllte
νὺξ ἐκάλυψε μέλαινα· βέλος δ' ἔτι ϑυμὸν ἐδάμνα. Finstere Nacht ihm die Augen; denn noch betäubte der Wurf ihn.
    Ἀργέιοι δ' ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα, 440     Argos' Söhn', als jetzo sie Hektor sahen hinweggehn,
μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι ϑόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. Drangen gestärkt in der Troer Gewühl, und entbrannten vor Streitlust.
ἔνϑα πολὺ πρώτιστος Ὀιλῆος ταχὺς Αἴας Siehe zuerst traf Ajas, der rasche Sohn des Oileus,
Σάτνιον οὔτασε δουρὶ μετάλμενος ὀξυόεντι Satnios, ungestüm mit spitziger Lanz' ihn ereilend,
Ἠνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε νηὶς ἀμύμων Enops Sohn; ihn gebar dem rinderweidenden Enops
Ἤνοπι βουκολέοντι παρ' ὄχϑας Σατνιόεντος. 445 Eine schöne Najad' an Satniois grünenden Ufern:
τὸν μὲν Ὀιλιάδης δουρικλυτὸς ἐγγύϑεν ἐλϑὼν Diesen traf anrennend der streitbare Sohn des Oileus
οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ' ἀνετράπετ', ἀμφὶ δ' ἄρ' αὐτῷ Durch die Weiche des Bauchs, daß er taumelte; und ihn umdrängten
Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην. Troer zugleich und Achaier, gemischt zu grauser Entscheidung.
τῷ δ' ἔπι Πουλυδάμας ἐγχέσπαλος ἦλϑεν ἀμύντωρ Aber der Lanzenschwinger Polydamas kam ihm ein Rächer,
Πανϑοΐδης, βάλε δὲ Προϑοήνορα δεξιὸν ὦμον, 450 Panthoos Sohn, und schoß Prothoënor rechts in die Schulter,
υἱὸν Ἀρηιλύκοιο· δι' ὤμου δ' ὄβριμον ἔγχος Areïlykos' Sohn, daß hindurch der stürmende Wurfspieß
ἔσχεν, ὃ δ' ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. Fuhr; und er sank in den Staub, mit der Hand den Boden ergreifend.
Πουλυδάμας δ' ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀύσας· Hoch frohlockte darob Polydamas, laut ausrufend:
    »οὐ μὰν αὖτ' ὀίω μεγαϑύμου Πανϑοΐδαο     Nicht ist jetzt, wie ich meine, dem mutigen Panthoiden
χειρὸς ἄπο στιβαρῆς ἅλιον πηδῆσαι ἄκοντα, 455 Aus der gewaltigen Hand umsonst entsprungen der Wurfspieß;
ἀλλά τις Ἀργεΐων κόμισε χροΐ, καί μιν ὀίω Sondern der Danaer einer empfing ihn im Leib'; und vermutlich
αὐτῷ σκηπτόμενον κατίμεν δόμον Ἄιδος εἴσω.« Wird er, gestützt auf den Stab, in Aïdes Wohnung hinabgehn!
    ὣς ἔφατ'· Ἀργεΐοισι δ' ἄχος γένετ' εὐξαμένοιο.     Jener sprach's; und es schmerzte der jauchzende Ruf die Achaier;
Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι ϑυμὸν ὄρινεν Aber dem Ajas schwoll sein mutiges Herz vor Betrübnis,
τῷ Τελαμωνιάδῃ· τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα· 460 Ihm des Telamons Sohn, dem zunächst hinsank Prothoënor.
καρπαλίμως δ' ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. Schnell dem Weichenden nach entsandt' er die blinkende Lanze.
Πουλυδάμας δ' αὐτὸς μὲν ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν Zwar Polydamas selber vermied das schwarze Verhängnis,
λικριφὶς ἀίξας, κόμισεν δ' Ἀντήνορος υἱὸς Schnell zur Seite gewandt; doch Archilochos, Sohn des Antenor,
Ἀρχέλοχος· τῷ γάρ ῥα ϑεοὶ βούλευσαν ὄλεϑρον. Fing es auf; ihn weihte der Götter Rat dem Verderben.
τόν ῥ' ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ. 465 Diesem flog das Geschoß, wo Haupt und Nacken sich füget,
νείατον ἀστράγαλον, ἀπὸ δ' ἄμφω κέρσε τένοντε· Oben am Wirbel hinein, und durchschnitt ihm beide die Sehnen;
τοῦ δὲ πολὺ πρότερον κεφαλὴ στόμα τε ῥῖνές τε Daß ihm eher das Haupt und Mund und Nas' auf die Erd' hin
οὔδεϊ πλῆντ' ἤ περ κνῆμαι καὶ γοῦνα πεσόντος. Taumelten, ehe hinab die Knie' und Schenkel ihm sanken.
Αἴας δ' αὖτ' ἐγέγωνεν ἀμύμονι Πουλυδάμαντι· Laut rief Ajas nunmehr zu Panthoos trefflichem Sohne:
    »φράζεο, Πουλυδάμαν, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες· 470     Sinne, Polydamas, nach, und sage mir lautere Wahrheit!
ἦ ῥ' οὐχ οὗτος ἀνὴρ Προϑοήνορος ἀντὶ πεφάσϑαι War nicht dieser ein Mann, Prothoënors wegen zu fallen,
ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ, Würdig genug? Kein Niedrer erscheint er mir, oder von Niedern;
ἀλλὰ κασίγνητος Ἀντήνορος ἱπποδάμοιο Sondern ein leiblicher Bruder des Rossezähmers Antenor,
ἢ παῖς· αὐτῷ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα ἔοικεν.« Oder ein Sohn; ihm muß an Geschlecht er nahe verwandt sein.
    ἦ ῥ' εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ' ἄχος ἔλλαβε ϑυμόν. 475     Sprach's, ihn wohl erkennend; doch Schmerz erfüllte die Troer.
ἔνϑ' Ἀκάμας Πρόμαχον Βοιώτιον οὔτασε δουρί, Akamas stieß mit dem Speer itzt Promachos hin den Böoten,
ἀμφὶ κασιγνήτῳ βεβαώς· ὃ δ' ὕφελκε ποδοῖιν. Treu den Bruder umwandelnd, da er an den Füßen ihn wegzog.
τῷ δ' Ἀκάμας ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀύσας· Hoch frohlockte darob Held Akamas, laut ausrufend:
    »Ἀργέιοι ἰόμωροι, ἀπειλάων ἀκόρητοι,     Argos' Volk, Pfeilkühne, der Drohungen ganz unersättlich!
οὔ ϑην οἴοισίν γε πόνος τ' ἔσεται καὶ ὀιζὺς 480 Nicht wird wahrlich allein Mühseligkeit stets und Betrübnis
ἡμῖν, ἀλλά ποϑ' ὧδε κατακτενέεσϑε καὶ ὔμμες. Uns zu teil; euch selber ist so zu fallen geordnet!
φράζεσϑ', ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδμημένος εὕδει Schaut, wie Promachos euch, von meiner Lanze gebändigt,
ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ Ruhig schläft; daß nicht des Bruders schuldige Rache
δηρὸν ἄτιτος ἔῃ. τῷ καί κέ τις εὔχεται ἀνὴρ Lang' euch bleib' unbezahlt! So wünscht auch ein anderer Mann wohl
γνωτὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ἀλκτῆρα λιπέσϑαι.« 485 Einen Freund im Hause, des Streits Abwehrer, zu lassen!
    ὣς ἔφατ'· Ἀργεΐοισι δ' ἄχος γένετ' εὐξαμένοιο·     Jener sprach's; und es schmerzte der jauchzende Ruf die Achaier.
Πηνέλεῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι ϑυμὸν ὄρινεν. Aber Peneleos schwoll sein mutiges Herz vor Betrübnis.
ὡρμήϑη δ' Ἀκάμαντος· ὃ δ' οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν Wild auf Akamas sprang er; doch nicht zu bestehen vermochte
Πηνελέωο ἄνακτος. ὃ δ' οὔτασεν Ἰλιονῆα Jener des Königes Sturm; und Ilioneus streckt' er danieder,
υἱὸν Φόρβαντος πολυμήλου, τόν ῥα μάλιστα 490 Phorbas' Sohn, des herdebegüterten, welchen Hermeias
Ἑρμείας Τρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν· Hoch im Volk der Troer geliebt, und mit Habe gesegnet;
τῷ δ' ἄρ' ὕπο μήτηρ μοῦνον τέκεν Ἰλιονῆα. Doch ihm hatte sein Weib den Ilioneus einzig geboren:
τὸν τόϑ' ὑπ' ὀφρύος οὖτα κατ' ὀφϑαλμοῖο ϑέμεϑλα, Unter der Brau' ihm stach er die unterste Wurzel des Auges,
ἐκ δ' ὦσε γλήνην· δόρυ δ' ὀφϑαλμοῖο διαπρὸ Daß ihm der Stern ausfloß, und der Speer durchs Auge gebohret,
καὶ διὰ ἰνίου ἦλϑεν, ὃ δ' ἕζετο χεῖρε πετάσσας 495 Hinten den Schädel zerbrach; und er saß ausbreitend die Hände
ἄμφω. Πηνέλεως δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ Beide. Peneleos drauf, das geschliffene Schwert sich entreißend,
αὐχένα μέσσον ἔλασσεν, ἀπήραξεν δὲ χαμᾶζε Schwang es gerad' auf den Nacken, und schmetterte nieder zur Erde
αὐτῇ σὺν πήληκι κάρη· ἔτι δ' ὄβριμον ἔγχος Samt dem Helme das Haupt; noch war die gewaltige Lanze
ἦεν ἐν ὀφϑαλμῷ. ὃ δὲ φὴ κώδειαν ἀνασχὼν Ihm durchs Auge gebohrt; dann hub er es, ähnlich dem Mohnhaupt,
πέφραδέ τε Τρώεσσι καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· 500 Zeigt' es dem Troervolk, und sprach mit jauchzender Stimme:
    »εἰπέμεναί μοι, Τρῶες, ἀγαυοῦ Ἰλιονῆος     Meldet mir dies, ihr Troer, Ilioneus' Vater und Mutter,
πατρὶ φίλῳ καὶ μητρὶ γοήμεναι ἐν μεγάροισιν. Daß sie den glänzenden Sohn daheim im Palaste betrauern!
οὐδὲ γὰρ ἡ Προμάχοιο δάμαρ Ἀλεγηνορίδαο Denn auch nicht des Promachos Weib, des Sohns Alegenors,
ἀνδρὶ φίλῳ ἐλϑόντι γανύσσεται, ὁππότε κεν δὴ Heißt den trauten Gemahl willkommen hinfort, wann aus Troja
ἐκ Τροίης σὺν νηυσὶ νεώμεϑα κοῦροι Ἀχαιῶν.« 505 Heim wir kehren in Schiffen, wir blühenden Männer Achaias!
    ὣς φάτο· τοὺς δ' ἄρα πάντας ὕπο τρόμος ἔλλαβε γυῖα·     Jener sprach's; und rings nun faßte sie bleiches Entsetzen;
πάπτηνεν δὲ ἕκαστος, ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεϑρον. Jeglicher schaut' umher, zu entfliehn dem grausen Verderben.
    ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι,     Sagt mir anitzt, ihr Musen, olympische Höhen bewohnend,
ὅς τις δὴ πρῶτος βροτόεντ' ἀνδράγρι' Ἀχαιῶν Wer der Achaier zuerst des Erschlagenen blutige Rüstung
ἤρατ', ἐπεί ῥ' ἔκλινε μάχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος. 510 Raubte, nachdem gewendet die Schlacht der gewaltige Meergott.
Αἴας ῥα πρῶτος Τελαμώνιος Ὕρτιον οὖτα     Ajas, Telamons Sohn, stieß erst den Hyrtios nieder,
Γυρτιάδην, Μυσῶν ἡγήτορα καρτεροϑύμων· Gyrtias' Sohn, den Ordner der trotzigen Myserscharen;
Φάλκην δ' Ἀντίλοχος καὶ Μέρμερον ἐξενάριξεν· Drauf Antilochos nahm des Mermeros Wehr, und des Phalkes;
Μηριόνης δὲ Μόρυν τε καὶ Ἱπποτίωνα κατέκτα· Aber Meriones warf den Hippotion nieder und Morys;
Τεῦκρος δὲ Προϑόωνά τ' ἐνήρατο καὶ Περιφήτην. 515 Teukros darauf entraffte den Prothoon und Periphetes;
Ἀτρεΐδης δ' ἄρ' ἔπειϑ' Ὑπερήνορα ποιμένα λαῶν Atreus' Sohn auch stach dem Hirten des Volks Hyperenor
οὖτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ' ἔντερα χαλκὸς ἄφυσσεν Tief in die Weiche des Bauchs, und die Eingeweide durchdrang ihm
δῃώσας· ψυχὴ δὲ κατ' οὐταμένην ὠτειλὴν Schneidend das Erz; daß die Seel' aus der gaffenden Todeswunde
ἔσσυτ' ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. Schleunig entfloh, und die Augen ihm nächtliches Dunkel umhüllte.
πλείστους δ' Αἴας εἷλεν Ὀιλῆος ταχὺς υἱός· 520 Doch schlug Ajas die meisten, der rasche Sohn des Oileus;
οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσϑαι ποσὶν ἦεν Denn ihm gleich war keiner, im fliegenden Lauf zu verfolgen
ἀνδρῶν τρεσσάντων, ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον ὄρσῃ. Zitternder Männer Gewühl, sobald Zeus Schrecken erregte.

 


 


 << zurück weiter >>