Homer
Ilias, 9. bis 16. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Ι Neunter Gesang
    Ὣς οἱ μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς So dort wachten die Troer vor Ilios. Doch die Achaier
ϑεσπεσίη ἔχε φύζα, φόβου κρυόεντος ἑταίρη, Ängstete greuliche Flucht, des starrenden Schreckens Genossin;
πένϑεϊ δ' ἀτλήτῳ βεβολήατο πάντες ἄριστοι. Und unduldsamer Schmerz durchdrang die Tapfersten alle.
ὡς δ' ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχϑυόεντα, Wie zween Winde des Meers fischwimmelnde Fluten erregen,
βορρῆς καὶ ζέφυρος, τώ τε Θρῄκηϑεν ἄητον, 5 Nord und sausender West, die beid' aus Thrakia herwehn,
ἐλϑόντ' ἐξαπίνης· ἄμυδις δέ τε κῦμα κελαινὸν Kommend in schleuniger Wut; und sogleich nun dunkles Gewoge
κορϑύεται, πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦκος ἔχευεν· Hoch sich erhebt, und häufig ans Land sie schütten das Meergras:
ὣς ἐδαΐζετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν Ἀχαιῶν. Also zerriß Unruhe das Herz der edlen Achaier.
    Ἀτρεΐδης δ' ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος ἦτορ     Atreus' Sohn, von unendlichem Gram in der Seele verwundet,
φοίτα κηρύκεσσι λιγυφϑόγγοισι κελεύων 10 Wandelt' umher, Herolden von tönender Stimme gebietend,
κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλησκέμεν ἄνδρα ἕκαστον, Jeglichen Mann mit Namen zur Ratsversammlung zu rufen,
μὴ δὲ βοᾶν· αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο. Doch nicht laut; auch selbst arbeitet' er unter den ersten.
ἷζον δ' εἰν ἀγορῇ τετιηότες· ἂν δ' Ἀγαμέμνων Jetzo saßen im Rat die Bekümmerten; und Agamemnon
ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος, Stand voll Tränen empor, der schwärzlichen Quelle vergleichbar,
ἥ τε κατ' αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ· 15 Die aus jähem Geklipp hergeußt ihr dunkles Gewässer.
ὣς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε' Ἀργεΐοισι μετηύδα· Also schwer aufseufzend vor Argos' Söhnen begann er:
    »ὦ φίλοι, Ἀργεΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,     Freunde, des Volks von Argos erhabene Fürsten und Pfleger,
Ζεύς με μέγας Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ Hart hat Zeus der Kronid' in schwere Schuld mich verstricket!
σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν Grausamer, welcher mir einst mit gnädigem Winke gelobet,
Ἴλιον ἐκπέρσαντ' εὐτείχεον ἀπονέεσϑαι, 20 Heimzugehn ein Vertilger der festummauerten Troja.
νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει Doch nun sann er verderblichen Trug, und heißet mich ruhmlos
δυσκλέα Ἄργος ἱκέσϑαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν. Wieder gen Argos kehren, nachdem viel Volks mir dahinstarb.
οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέι φίλον εἶναι. Also gefällt's nun wohl dem hocherhabnen Kronion,
ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα Der schon vielen Städten das Haupt zu Boden geschmettert,
ἠδ' ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον. 25 Und noch schmettern es wird; denn sein ist siegende Allmacht.
ἀλλ' ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες· Aber wohlan, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle:
φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν· Laßt uns fliehn in den Schiffen zum lieben Lande der Väter;
οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.« Nie erobern wir doch die weitdurchwanderte Troja!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,     Jener sprach's; doch alle verstummten umher, und schwiegen.
δὴν δ' ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν. 30 Lange saßen verstummt die bekümmerten Männer Achaias.
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης· Endlich begann vor ihnen der Rufer im Streit Diomedes:
    »Ἀτρεΐδη, σοὶ πρῶτα μαχέσσομαι ἀφραδέοντι,     Atreus' Sohn, gleich muß ich dein törichtes Wort dir bestreiten,
ἣ ϑέμις ἐστίν, ἄναξ, ἀγορῇ· σὺ δὲ μή τι χολωϑῇς. Wie es gebührt, o König, im Rat; du zürne mir des nicht.
ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσιν Zwar mir schmähtest du jüngst die Tapferkeit vor den Achaiern,
φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα· ταῦτα δὲ πάντα 35 Mutlos sei ich und ganz unkriegerisch; aber das alles
ἴσασ' Ἀργεΐων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. Wissen nun Argos' Söhne, die Jünglinge so wie die Greise.
σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω· Dir gab eins nur von beiden der Sohn des verborgenen Kronos:
σκήπτρῳ μέν τοι δῶκε τετιμῆσϑαι περὶ πάντων, Nur mit dem Scepter der Macht geehrt zu werden vor allen;
ἀλκὴν δ' οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον. Doch nicht Tapferkeit gab er, die edelste Stärke der Menschen!
δαιμόνι', οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας Ἀχαιῶν 40 Wunderbarer, du glaubtest im Ernst, die Männer Achaias
ἀπτολέμους τ' ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας, ὡς ἀγορεύεις; Wären so gar unkriegrisch und mutlos, wie du geredet?
εἰ δὲ σοὶ αὐτῷ ϑυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσϑαι, Doch wenn dir selber das Herz so eifrig drängt nach der Heimkehr,
ἔρχεο· πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι ϑαλάσσης Wandere! Frei ist der Weg, und nahe die Schiff' an dem Meerstrand
ἑστᾶσ', αἵ τοι ἕποντο Μυκήνηϑεν μάλα πολλαί. Aufgestellt, die in Menge dir hergefolgt von Mykene.
ἀλλ' ἄλλοι μενέουσι κάρη κομάοντες Ἀχαιοί, 45 Aber die anderen bleiben, die hauptumlockten Achaier,
εἰς ὅ κέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοί – Bis wir zerstört die Feste des Priamos! Wollen auch jene,
φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν· Laß sie entfliehn in den Schiffen zum lieben Lande der Väter!
νῶι δ', ἐγὼ Σϑένελός τε, μαχεσσόμεϑ', εἰς ὅ κε τέκμωρ Ich dann und Sthenelos kämpfen, und ruhn nicht, bis wir das Schicksal
Ἰλίου εὕρωμεν· σὺν γὰρ ϑεῷ εἰλήλουϑμεν.« Ilios endlich erreicht; denn ein Gott geleitet' uns hieher!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν 50     Jener sprach's; da jauchzten ihm rings die Männer Achaias,
μῦϑον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. Hoch das Wort anstaunend von Tydeus' Sohn Diomedes.
τοῖσι δ' ἀνιστάμενος μετεφώνεεν ἱππότα Νέστωρ· Jetzo erstand vor ihnen und sprach der reisige Nestor:
    »Τυδεΐδη, πέρι μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερός ἐσσι,     Tydeus' Sohn, wohl bist du der tapferste Krieger im Schlachtfeld,
καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος. Auch im Rat erscheinst du von deinem Alter der beste.
οὔ τίς τοι τὸν μῦϑον ὀνόσσεται, ὅσσοι Ἀχαιοί, 55 Keiner mag dir tadeln das Wort, von allen Achaiern,
οὐδὲ πάλιν ἐρέει· ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύϑων. Noch entgegen dir reden; nur ward nicht vollendet das Wort dir.
ἦ μὴν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάις εἴης Zwar auch bist du ein Jüngling, und könntest sogar mein Sohn sein,
ὁπλότατος γενεῆφιν· ἀτὰρ πεπνυμένα βάζεις Selber der Jüngst' an Geburt! allein du sprichst mit Verstande
[Ἀργεΐων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες]. Unter den Fürsten des Heers, da der Sache gemäß du geredet.
ἀλλ' ἄγ' ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι, 60 Aber wohlan, ich selber, der höherer Jahre sich rühmet,
ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι· οὐδέ κέ τίς μοι Will ausreden das Wort und endigen; schwerlich auch wird mir
μῦϑον ἀτιμήσει, οὐδὲ κρείων Ἀγαμέμνων. Einer die Rede verschmähn, auch nicht Agamemnon der Herrscher.
[ἀφρήτωρ ἀϑέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος, Ohne Geschlecht und Gesetz, ohn' eigenen Herd ist jener,
ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίοο κρυόεντος.] Wer des heimischen Kriegs sich erfreut, des entsetzlichen Scheusals!
ἀλλ' ἦ τοι νῦν μὲν πειϑώμεϑα νυκτὶ μελαίνῃ 65 Aber wohlan, jetzt wollen der finsteren Nacht wir gehorchen,
δόρπα τ' ἐφοπλισόμεσϑα· φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι Und das Mahl uns bereiten. Allein die Hüter der Scharen
λεξάσϑων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός. Gehn hinaus, und lagern am Graben sich, außer der Mauer.
κούροισιν μὲν ταῦτ' ἐπιτέλλομαι· αὐτὰρ ἔπειτα, Solches nun befehl' ich den Jünglingen. Aber du führ' uns,
Ἀτρεΐδη, σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι· Atreus' Sohn, ins Gezelt; denn du bist Obergebieter.
δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές. 70 Gib den Geehrten ein Mahl; dir gleich ist solches, nicht ungleich.
πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Ἀχαιῶν Voll sind dir die Gezelte des Weins, den der Danaer Schiffe
ἠμάτιαι Θρῄκηϑεν ἐπ' εὐρέα πόντον ἄγουσιν· Täglich aus Thrakia her auf weitem Meere dir bringen;
πᾶσά τοι ἔσϑ' ὑποδεξίη, πολέσιν δὲ ἀνάσσεις. Dir ist aller Bewirtung genug, der du vieles beherrschest.
πολλῶν δ' ἀγρομένων τῷ πείσεαι, ὅς κεν ἀρίστην Sind dann viele gesellt, so gehorch' ihm, welcher den besten
βουλὴν βουλεύσῃ· μάλα δὲ χρεὼ πάντας Ἀχαιοὺς 75 Rat zu raten vermag: denn Not ist allen Achaiern
ἐσϑλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήιοι ἐγγύϑι νηῶν Kluger und heilsamer Rat, da die Feind' uns nahe den Schiffen
καίουσιν πυρὰ πολλά· τίς ἂν τάδε γηϑήσειεν; Brennen der Feuer so viel! Wer mag wohl dessen erfreut sein?
νὺξ δ' ἥδ' ἠὲ διαρραίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει.« Diese Nacht wird vertilgen das Kriegsheer, oder erretten!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίϑοντο.     Jener sprach's; da hörten sie aufmerksam, und gehorchten.
ἐκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο 80 Schnell zur Hut enteilten gewappnete Männer dem Lager:
ἀμφί τε Νεστορίδην Θρασυμήδεα ποιμένα λαῶν Dort um Nestors Sohn, den Hirten des Volks Thrasymedes;
ἠδ' ἀμφ' Ἀσκάλαφον καὶ Ἰάλμενον υἷας Ἄρηος Dort um Askalaphos her und Jalmenos, Söhne des Ares;
ἀμφί τε Μηριόνην Ἀφαρῆά τε Δηίπυρόν τε Auch um Meriones dort, um Deïpyros auch, und den edlen
ἠδ' ἀμφὶ Κρείοντος ὑὸν Λυκομήδεα δῖον. Aphareus, auch um Kreions erhabenen Sohn Lykomedes.
ἕπτ' ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ἑκάστῳ 85 Sieben geboten der Hut; und hundert Jünglinge jedem
κοῦροι ἅμα στεῖχον δολίχ' ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες. Folgten gereiht, in den Händen die ragenden Speere bewegend.
κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἷζον ἰόντες· Zwischen dem Graben umher und der Mauer setzten sich jene;
ἔνϑα δὲ πῦρ κήαντο, τίϑεντο δὲ δόρπα ἔκαστοι. Dort entflammten sie Feuer, und rüsteten jeder die Nachtkost.
    Ἀτρεΐδης δὲ γέροντας ἀολλέας ἦγεν Ἀχαιῶν     Atreus' Sohn nun führte die edleren Fürsten Achaias
ἐς κλισίην, παρὰ δέ σφι τίϑει μενοεικέα δαῖτα· 90 All' ins Gezelt, und empfing sie mit herzerfreuendem Schmause.
οἳ δ' ἐπ' ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. Und sie erhoben die Hände zum leckerbereiteten Mahle.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war;
τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαινέμεν ἤρχετο μῆτιν Jetzo begann der Greis den Entwurf zu ordnen in Weisheit,
Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσϑεν ἀρίστη φαίνετο βουλή· Nestor, der schon eher mit trefflichem Rate genützet;
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· 95 Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung:
    »Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,     Atreus' Sohn, Ruhmvoller, du Völkerfürst Agamemnon,
ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ' ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν Dir soll beginnen das Wort, dir endigen; weil du so vielen
λαῶν ἐσσι ἄναξ καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξεν Völkern mächtig gebeutst, und dir Zeus selber verliehn hat
σκῆπτρόν τ' ἠδὲ ϑέμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύῃσϑα. Scepter zugleich und Gesetz, daß aller Wohl du beratest.
τῷ σε χρὴ πέρι μὲν φάσϑαι ἔπος ἠδ' ἐπακοῦσαι, 100 Drum ziemt dir's vor allen, zu reden ein Wort, und zu hören,
κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅτ' ἄν τινα ϑυμὸς ἀνώγῃ Auch zu vollziehn dem andern, wem sonst sein Herz es gebietet,
εἰπεῖν εἰς ἀγαϑόν· σέο δ' ἕξεται, ὅττι κεν ἄρχῃ. Daß er rede zum Heil; denn du entscheidest, was sein soll.
αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. Aber ich selbst will sagen, wie mir's am heilsamsten dünket.
οὐ γάρ τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοήσει, Denn kein anderer mag wohl besseren Rat noch ersinnen,
οἷον ἐγὼ νοέω ἠμὲν πάλαι ἠδ' ἔτι καὶ νῦν, 105 Als mein Herz ihn bewahrt, nicht vormals, oder anjetzt auch,
ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε, διογενές, Βρισηίδα κούρην Seit dem Tag, da du, Liebling des Zeus, die schöne Briseïs
χωομένου Ἀχιλῆος ἔβης κλισίηϑεν ἀπούρας Aus dem Gezelt entführtest dem zürnenden Peleionen:
οὔ τι καϑ' ἡμέτερόν γε νόον. μάλα γάρ τοι ἐγώ γε Nicht nach unserem Sinne fürwahr; denn ich habe mit großem
πόλλ' ἀπεμυϑεόμην· σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι ϑυμῷ Ernste dich abgemahnt. Doch du, hochherziges Geistes,
εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀϑάνατοί περ ἔτισαν, 110 Hast den tapfersten Mann, den selbst die Unsterblichen ehrten,
ἠτίμησας· ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας. ἀλλ' ἔτι καὶ νῦν Schmählich entehrt; denn du nahmst sein Geschenk ihm. Aber auch jetzo
φραζώμεσϑ', ὥς κέν μιν ἀρεσσάμενοι πεπίϑωμεν Sinnt umher, wie wir etwa sein Herz versöhnend bewegen
δώροισίν τ' ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν.« Durch gefällige Gaben, und sanft einnehmende Worte.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·     Ihm antwortete drauf der Herrscher des Volks Agamemnon:
»ὦ γέρον, οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας· 115 Greis, nicht unwahr hast du mir meine Fehle gerüget.
ἀασάμην, οὐδ' αὐτὸς ἀναίνομαι. ἀντί νυ πολλῶν Ja ich fehlt', und leug'n es auch nicht! Traun, vielen der Völker
λαῶν ἐστιν ἀνήρ, ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ· Gleicht an Stärke der Mann, den Zeus im Herzen sich auskor:
ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν Ἀχαιῶν. Wie nun jenen er ehrt', und niederschlag die Achaier.
ἀλλ' ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιϑήσας, Aber nachdem ich gefehlt, dem schädlichen Sinne gehorchend;
ἂψ ἐϑέλω ἀρέσαι δόμεναί τ' ἀπερείσι' ἄποινα. 120 Will ich gern es vergelten, und biet' unendliche Sühnung.
ὑμῖν δ' εν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ' ὀνομήνω· Allen umher nun will ich die herrlichen Gaben benennen:
ἕπτ' ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, Zehn Talente des Goldes, dazu dreifüßiger Kessel
αἴϑωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ' ἵππους Sieben vom Feuer noch rein, und zwanzig schimmernde Becken;
πηγοὺς ἀϑλοφόρους, οἳ ἀέϑλια ποσσὶν ἄροντο· – Auch zwölf mächtige Rosse, gekrönt mit Preisen des Wettlaufs.
οὔ κεν ἀλήιος εἴη ἀνήρ, ᾧ τόσσα γένοιτο, 125 Wohl nicht dürftig wäre der Mann, dem so vieles geworden,
οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο, Und nicht arm an Schätzen des hochgepriesenen Goldes:
ὅσσα μοι ἠνείκαντο ἀέϑλια μώνυχες ἵπποι. – Als mir Siegskleinode gebracht die stampfenden Rosse!
δώσω δ' ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας Sieben Weiber auch geb' ich, untadlige, kundig der Arbeit,
Λεσβίδας, ἅς, ὅτε Λέσβον ἐυκτιμένην ἕλεν αὐτός, Lesbische, die, da er Lesbos, die blühende, selber erobert,
ἐξελόμην, αἳ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. 130 Ich mir erkor, die an Reiz der Sterblichen Töchter besiegten.
τὰς μέν οἱ δώσω, μέτα δ' ἔσσεται, ἣν τότ' ἀπηύρων, Diese nun geb' ich ihm; es begleite sie, die ich entführet,
κούρη Βρισῆος· ἔπι δὲ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι Brises Tochter zugleich; und mit heiligem Eide beschwör' ich's,
μή ποτε τῆς εὐνής ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, Daß ich nie ihr Lager verunehrt, noch ihr genahet,
ἣ ϑέμις ἀνϑρώπων πέλει, ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν. Wie in der Menschen Geschlecht der Mann dem Weibe sich nahet.
ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε 135 Dieses empfang' er alles sogleich. Wenn aber hinfort uns
ἄστυ μέγα Πριάμοιο ϑεοὶ δώωσ' ἀλαπάξαι, Priamos' mächtige Stadt die Götter verleihn zu erobern;
νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηησάσϑω, Reichlich soll er sein Schiff mit Gold und Erz belasten,
εἰσελϑὼν ὅτε κεν δατεώμεϑα ληίδ' Ἀχαιοί· Selbst einsteigend, wann einst wir Danaer teilen den Siegsraub.
Τρωιάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσϑω, Auch der troischen Weiber erwähle sich zwanzig er selber,
αἵ κε μετ' Ἀργεΐην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν. 140 Die nach Helena dort, der Argeierin, prangen an Schönheit.
εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεϑ' Ἀχαιικόν, οὖϑαρ ἀρούρης, Wann zum achaiischen Argos, dem Segenslande, wir heimziehn;
γαμβρός κέν μοι ἔοι· τίσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστῃ, Soll er mein Eidam sein, und ich ehr' ihn gleich dem Orestes,
ὅς μοι τηλύγετος τρέφεται ϑαλίῃ ἔνι πολλῇ. Der mein einziger Sohn aufblüht in freudiger Fülle.
τρεῖς δέ μοι εἰσὶ ϑύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ ἐυπήκτῳ, Drei sind mir der Töchter in wohlverschlossener Wohnung:
Χρυσόϑεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα· 145 Deren wähl' er sich eine, Chrysothemis, Iphianassa,
τάων ἥν κ' ἐϑέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσϑω Oder Laodike auch, und führ' umsonst die Erkorne
πρὸς οἶκον Πηλῆος· ἐγὼ δ' ἔπι μείλια δώσω Heim in des Peleus Haus; ich geb' ihm selber noch Brautschatz,
πολλὰ μάλ', ὅσσ' οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε ϑυγατρί. Reichlichen, mehr als je ein Mann der Tochter gegeben.
ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίεϑρα, Sieben geb' ich ihm dort der wohlbevölkerten Städte:
Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν 150 Enope, und Kardamyle auch, und die grasige Hire,
Φηράς τε ζαϑέας ἠδ' Ἄνϑειαν βαϑύλειμον Phera, die heilige Burg, und die grünenden Aun um Antheia,
καλήν τ' Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. Auch Äpeia die schön', und Pedasos, fröhlich des Weinbaus.
πᾶσαι δ' ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαϑόεντος· Alle sind nah' am Meere, begrenzt von der sandigen Pylos;
ἒν δ' ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοῦται, Und es bewohnen sie Männer, an Schafen reich, und an Rindern:
οἵ κέ ἑ δωτίνῃσι ϑεὸν ὣς τιμήσουσιν 155 Welche hoch mit Geschenk, wie einen Gott, ihn verehrten,
καί οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι ϑέμιστας. Und dem Scepter gehorchend ihm steuerten reichliche Schatzung.
ταῦτά κέ οἱ τελέσαιμι μεταλλήξαντι χόλοιο. Dieses vollend' ich jenem, sobald er sich wendet vom Zorne.
δμηϑήτω – Ἀίδης τοι ἀμείλιχος ἠδ' ἀδάμαστος· Zähm' er sich! Aïdes ist unbiegsam, und unversöhnlich;
τοὔνεκα καί τε βροτοῖσι ϑεῶν ἔχϑιστος ἁπάντων – Aber den Sterblichen auch der Verhaßteste unter den Göttern.
καί μοι ὑποστήτω, ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι 160 Mir nachstehn doch sollt' er, so weit ich höher an Macht bin,
ἠδ' ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι.« Und so weit ich älter an Lebensjahren mich rühme.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·     Ihm antwortete drauf der gerenische reisige Nestor:
»Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον, Atreus' Sohn, Ruhmvoller, du Völkerfürst Agamemnon,
δῶρα μὲν οὐκέτ' ὀνοστὰ διδοῖς Ἀχιλῆι ἄνακτι· Nicht verächtliche Gaben gewährst du dem Herrscher Achilleus.
ἀλλ' ἄγετε, κλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα 165 Auf denn, erlesene Männer entsenden wir, eilendes Schrittes
ἔλϑωσ' ἐς κλισίην Πηληιάδεω Ἀχιλῆος. Hinzugehn ins Gezelt des Peleiaden Achilleus.
εἰ δ' ἄγε, τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι· οἳ δὲ πιϑέσϑων. Oder wohlan, ich selber erwähle sie; und sie gehorchen.
Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα διίφιλος ἡγησάσϑω, Phönix gehe zuerst, der Liebling des Zeus, als Führer;
αὐτὰρ ἔπειτ' Αἴας τε μέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς· Dann auch Ajas der Große zugleich, und der edle Odysseus.
κηρύκων δ' Ὀδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ' ἑπέσϑων. 170 Aber Hodios folg' und Eurybates ihnen als Herold.
φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ εὐφημῆσαί τε κέλεσϑε, Sprengt nun mit Wasser die Händ', und ermahnt zur Stille der Andacht;
ὄφρα Διὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεϑ', αἴ κ' ἐλεήσῃ.« Daß wir Zeus den Kroniden zuvor anflehn um Erbarmung.
    ὣς φάτο· τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦϑον ἔειπεν.     Jener sprach's; und allen gefiel die Rede des Königs.
αὐτίκα κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν, Eilend sprengten mit Wasser die Herold' ihnen die Hände;
κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 175 Jünglinge füllten sodann die Krüge zum Rand mit Getränke,
νώμησαν δ' ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. Wandten von neuem sich rechts, und verteileten allen die Becher.
αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ' ἔπιόν ϑ' ὅσον ἤϑελε ϑυμός, Als sie des Tranks nun gesprengt, und nach Herzenswunsche getrunken;
ὡρμῶντ' ἐκ κλισίης Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο. Eilten sie aus dem Gezelte von Atreus' Sohn Agamemnon.
τοῖσι δὲ πόλλ' ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ Viel ermahnte sie noch der gerenische reisige Nestor,
δενδίλλων ἐς ἕκαστον, Ὀδυσσῆι δὲ μάλιστα, 180 Jeglichem Mann zuwinkend, allein vor allen Odysseus,
πειρᾶν, ὡς πεπίϑοιεν ἀμύμονα Πηλεΐωνα. Eiferig doch zu bereden den herrlichen Peleionen.
    τὼ δὲ βάτην παρὰ ϑῖνα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης,     Beide nun gingen am Ufer des weitaufrauschenden Meeres,
πολλὰ μάλ' εὐχομένω γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ Beteten viel und gelobten dem Erdumgürter Poseidon,
ῥηιδίως πεπιϑεῖν μεγάλας φρένας Αἰακίδαο· Daß sie doch leicht gewönnen den hohen Sinn des Achilleus.
Μυρμιδόνων δ' ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσϑην. 185     Als sie die Zelt' und Schiffe der Myrmidonen erreichten;
τὸν δ' εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ Fanden sie ihn, erfreuend sein Herz mit der klingenden Leier,
καλῇ δαιδαλέῃ, ἔπι δ' ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν· Schön und künstlich gewölbt, woran ein silberner Steg war;
τὴν ἄρετ' ἐξ ἐνάρων πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας· Die aus der Beut' er gewählt, da Eëtions Stadt er vertilget:
τῇ ὅ γε ϑυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ' ἄρα κλέα ἀνδρῶν. Hiermit erfreut' er sein Herz, und sang Siegstaten der Männer.
Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ 190 Gegen ihn saß Patroklos allein, und harrete schweigend
δέγμενος Αἰακίδην, ὁπότε λήξειεν ἀείδων. Dort auf Äakos' Enkel, bis seinen Gesang er vollendet.
τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς, Beid' itzt gingen daher, und voran der edle Odysseus,
στὰν δὲ πρόσϑ' αὐτοῖο· ταφὼν δ' ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς Nahten und standen vor ihm; bestürzt nun erhub sich Achilleus,
αὐτῇ σὺν φόρμιγγι, λιπὼν ἕδος ἔνϑα ϑάασσεν· Samt der Leier zugleich, verlassend den Sitz, wo er ruhte.
ὣς δ' αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη. 195 Auch Patroklos erhub sich, sobald er sahe die Männer.
τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· Beid' an der Hand anfassend begann der Renner Achilleus:
    »χαίρετον· ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον – ἦ τι μάλα χρεώ –     Freude mit euch! willkommen ihr Teuersten! Zwar ist gewiß Not!
οἵ μοι σκυζομένῳ περ Ἀχαιῶν φίλτατοί ἐστον.« Doch auch dem Zürnenden kommt ihr geliebt vor allen Achaiern.
    ὣς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος Ἀχιλλεύς,     Also sprach, und führte hinein, der edle Achilleus,
εἷσεν δ' ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν· 200 Setzte sie dann auf Sessel und Teppiche, schimmernd von Purpur.
αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα· Eilend sprach er darauf zu Patroklos, der ihm genaht war:
    »μείζονα δὴ κρητῆρα, Μενοιτίου υἱέ, καϑίστα,     Einen größeren Krug, Menötios' Sohn, uns gestellet;
ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ' ἔντυνον ἑκάστῳ· Misch' auch stärkeren Wein, und jeglichem reiche den Becher;
οἱ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάϑρῳ.« Denn die wertesten Männer sind unter mein Dach nun gekommen.
    ὣς φάτο· Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείϑεϑ' ἑταίρῳ. 205     Jener sprach's; da gehorchte dem lieben Freunde Patroklos.
αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ, Selbst nun stellt' er die mächtige Bank im Glanze des Feuers,
ἐν δ' ἄρα νῶτον ἔϑηκ' ὄιος καὶ πίονος αἰγός, Legte darauf den Rücken der feisten Zieg' und des Schafes,
ἒν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεϑαλυῖαν ἀλοιφῇ. Legt' auch des Mastschweins Schulter darauf voll blühendes Fettes.
τῷ δ' ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ' ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς. Aber Automedon hielt, und es schnitt der edle Achilleus;
καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειρεν, 210 Wohl zerstückt' er das Fleisch, und steckt es alles an Spieße.
πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσόϑεος φώς. Mächtige Glut entflammte Menötios' göttlicher Sohn itzt.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνϑη, Als nun die Loh' ausbrannt', und des Feuers Blume verwelkt war;
ἀνϑρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερϑε τάνυσσεν, Breitet' er hin die Kohlen, und richtete drüber die Spieße,
πάσσε δ' ἁλὸς ϑείοιο, κρατευτάων ἐπαείρας. Sprengte mit heiligem Salz, und dreht' auf stützenden Gabeln.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευεν, 215 Als er nunmehr es gebraten, und hin auf Borde geschüttet;
Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ Teilte Patrokles das Brot in schöngeflochtenen Körben
καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς. Rings um den Tisch; und das Fleisch verteilete selber Achilleus;
αὐτὸς δ' ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος ϑεΐοιο Setzte sich dann entgegen dem göttergleichen Odysseus,
τοίχου τοῦ ἑτέροιο, ϑεοῖσι δὲ ϑῦσαι ἀνώγει. Dort an der anderen Wand, und gebot, daß Patroklos den Göttern
Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον· ὃ δ' ἐν πυρὶ βάλλε ϑυηλάς. 220 Opferte; dieser gehorcht', und warf die Erstling' ins Feuer.
οἳ δ' ἐπ' ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. Und sie erhoben die Hände zum leckerbereiteten Mahle.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war;
νεῦσ' Αἴας Φοίνικι· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς, Jetzt winkt Ajas dem Phönix. Das sah der edle Odysseus,
πλησάμενος δ' οἴνοιο δέπας δείδεκτ' Ἀχιλῆα· Füllte mit Wein den Becher, und trank dem Peleiden mit Handschlag:
    »χαῖρ', Ἀχιλεῦ· δαιτὸς μὲν ἐίσης οὐκ ἐπιδευεῖς 225     Heil dir, Peleid'! es mangelt uns nicht des gemeinsamen Mahles,
ἠμὲν ἐνὶ κλισίῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο Weder dort im Gezelt um Atreus' Sohn Agamemnon,
ἠδὲ καὶ ἐνϑάδε νῦν· πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ Noch auch jetzo allhier; denn genug des Erfreuenden stehet
δαίνυσϑ'. ἀλλ' οὐ δαιτὸς ἐπήρατα ἔργα μέμηλεν, Hier zum Schmaus; doch nicht nach lieblichem Mahle verlangt uns;
ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα, διοτρεφές, εἰσοράοντες Sondern das große Weh, du Göttlicher, ringsum schauend,
δείδιμεν· ἐν δοιῇ δὲ σόας ἔμεν ἢ ἀπολέσϑαι 230 Zagen wir! Jetzo gilt's, ob errettet sind, oder verloren,
νῆας ἐυσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν. Uns die gebogenen Schiffe, wo du nicht mit Stärke dich gürtest!
ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔϑεντο Nahe den Schiffen bereits und der Mauer drohn sie gelagert,
Τρῶες ὑπέρϑυμοι τηλεκλειτοί τ' ἐπίκουροι, Trojas mutige Söhn', und die fernberufenen Helfer,
κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατόν, οὐδ' ἔτι φασὶν Ringsum Feuer entflammend durchs Heer; und es hemme sie, trotzt man,
σχήσεσϑ', ἀλλ' ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσϑαι. 235 Nichts annoch, sich hinein in die dunkelen Schiffe zu stürzen.
Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων Ihnen gewährt auch Zeus rechtshin erscheinende Zeichen
ἀστράπτει. Ἕκτωρ δὲ μέγα σϑένεϊ βλεμεαίνων Seines Strahls; doch Hektor, die funkelnden Augen voll Mordlust,
μαίνεται ἐκπάγλως, πίσυνος Διί, οὐδέ τι τίει Wütet daher, und vertrauend dem Donnerer, achtet er nichts mehr,
ἀνέρας οὐδὲ ϑεούς· κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν. Weder Menschen noch Gott; so treibt ihn der Taumel des Wahnsinns.
ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι Ἠόα δῖαν· 240 Sehnlich wünscht er, daß bald der heilige Morgen erscheine;
στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκοψέμεν ἄκρα κόρυμβα Denn er verheißt von den Schiffen zu haun die prangenden Schnäbel,
αὐτάς τ' ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς Sie dann selbst zu verbrennen in stürmender Flamm', und zu morden
δῃώσειν παρὰ τῇσιν ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ. Argos' Söhn' um die Schiffe, betäubt im Dampfe des Brandes.
ταῦτ' αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς Doch nun sorg' ich im Herzen, und fürchte mich, daß ihm die Drohung
ἐκτελέσωσι ϑεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον ἤῃ 245 Ganz vollenden die Götter, und uns das Schicksal verhängt sei,
φϑίσϑαι ἐνὶ Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο. Hinzusterben in Troja, entfernt von der fruchtbaren Argos.
ἀλλ' ἄνα, εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ἀχαιῶν Aber wohlauf! wenn das Herz dir gebeut, die Männer Achaias
τειρομένους ἐρύεσϑαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. Jetzt, auch spät, zu befrein aus der drängenden Troer Getümmel.
αὐτῷ τοι μετόπισϑ' ἄχος ἔσσεται, οὐ δέ τι μῆχος Siehe dich selbst hinfort bekümmert es; aber umsonst ja
ῥεχϑέντος κακοῦ ἔστ' ἄκος εὑρέμεν· ἀλλὰ πολὺ πρὶν 250 Sucht man geschehenem Übel noch Besserung; lieber zuvor nun
φράζευ, ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ. Sinn' umher, wie du wendest den schrecklichen Tag der Achaier.
ὦ πέπον, ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς Ach mein Freund, wie sehr ermahnte dich Peleus der Vater
ἤματι τῷ, ὅτε σ' ἐκ Φϑίης Ἀγαμέμνονι πέμπεν· Jenes Tags, da aus Phtia zu Atreus' Sohn er dich sandte:
›τέκνον ἐμόν, κάρτος μὲν Ἀϑηναίη τε καὶ Ἥρη Lieber Sohn, Siegsstärke wird dir Athenäa und Here
δώσουσ', αἴ κ' ἐϑέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα ϑυμὸν 255 Geben, wenn's ihnen gefällt; nur bändige du dein erhabnes
ἴσχειν ἐν στήϑεσσι· φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων· Stolzes Herz in der Brust; denn freundlicher Sinn ist besser.
ληγέμεναι δ' ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρα σε μᾶλλον Meide den bösen Zank, den verderblichen, daß dich noch höher
τίωσ' Ἀργεΐων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.‹ Ehre das Volk der Argeier, die Jünglinge so wie die Greise.
ὣς ἐπέτελλ' ὁ γέρων, σὺ δὲ λήϑεαι. ἀλλ' ἔτι καὶ νῦν Also ermahnte der Greis; du vergaßest es. Aber auch jetzt noch
παύε', ἔα δὲ χόλον ϑυμαλγέα· σοὶ δ' Ἀγαμέμνων 260 Ruh', und entsage dem Zorne, dem kränkenden! Sieh Agamemnon
ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλλήξαντι χόλοιο. Beut dir würdige Gaben, sobald du dich wendest vom Zorne.
εἰ δέ, σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω, Willst du, so höre mich an, damit ich dir alles erzähle,
ὅσσα τοι ἐν κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ' Ἀγαμέμνων· Was dir dort im Gezelt zur Gabe verhieß Agamemnon:
    »ἕπτ' ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, Zehn Talente des Goldes, dazu dreifüßiger Kessel
αἴϑωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ' ἵππους 265 Sieben vom Feuer noch rein, und zwanzig schimmernde Becken;
πηγοὺς ἀϑλοφόρους, οἳ ἀέϑλια ποσσὶν ἄροντο· – Auch zwölf mächtige Rosse, gekrönt mit Preisen des Wettlaufs.
οὔ κεν ἀλήιος εἴη ἀνήρ, ᾧ τόσσα γένοιτο, Wohl nicht dürftig wäre der Mann, dem so vieles geworden,
οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο, Und nicht arm an Schätzen des hochgepriesenen Goldes;
ὅσσ' Ἀγαμέμνονος ἵπποι ἀέϑλια ποσσὶν ἄροντο. – Als Agamemnons Rosse der Siegskleinode gewannen.
δώσει δ' ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας 270 Sieben Weiber auch gibt er, untadlige, kundig der Arbeit,
Λεσβίδας, ἅς, ὅτε Λέσβον ἐυκτιμένην ἕλες αὐτός, Lesbische, die, da du Lesbos, die blühende, selber erobert,
ἐξέλεϑ', αἳ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. Er sich erkor, die an Reiz der Sterblichen Töchter besiegten.
τὰς μέν τοι δώσει, μέτα δ' ἔσσεται, ἣν τότ' ἀπηύρα, Diese nun gibt er dir; es begleite sie, die er entführet,
κούρη Βρισῆος· ἔπι δὲ μέγαν ὅρκον ὀμεῖται Brises Tochter zugleich; und mit heiligem Eide beschwört er's,
μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 275 Daß er nie ihr Lager verunehrt, noch ihr genahet,
ἣ ϑέμις ἐστίν, ἄναξ, ἤ τ' ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν. Wie in der Menschen Geschlecht der Mann dem Weibe sich nahet.
ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε Dieses empfängst du alles sogleich. Wenn aber hinfort uns
ἄστυ μέγα Πριάμοιο ϑεοὶ δώωσ' ἀλαπάξαι, Priamos' mächtige Stadt die Götter verleihn zu erobern;
νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηήσασϑαι, Reichlich sollst du dein Schiff mit Gold und Erz belasten,
εἰσελϑὼν ὅτε κεν δατεώμεϑα ληίδ' Ἀχαιοί· 280 Selbst einsteigend, wenn einst wir Danaer teilen den Siegsraub.
Τρωιάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσϑαι, Auch der troischen Weiber erwähle du zwanzig dir selber,
αἵ κε μετ' Ἀργεΐην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν. Die nach Helena dort, der Argeierin, prangen an Schönheit.
εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεϑ' Ἀχαιικόν, οὖϑαρ ἀρούρης, Wann zum achaiischen Argos, dem Segenslande, wir heimziehn;
γαμβρός κέν οἱ ἔοις· τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ, Sollst du sein Eidam sein, und er ehrt dich gleich dem Orestes,
ὅς οἱ τηλύγετος τρέφεται ϑαλίῃ ἔνι πολλῇ. 285 Der sein einziger Sohn aufblüht in freudiger Fülle.
τρεῖς δέ οἱ εἰσὶ ϑύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ ἐυπήκτῳ, Drei sind ihm der Töchter in wohlverschlossener Wohnung:
Χρυσόϑεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα· Deren wähle dir eine, Chrysothemis, Iphianassa,
τάων ἥν κ' ἐϑέλῃσϑα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσϑαι Oder Laodike auch, und führ' umsonst die Erkorne
πρὸς οἶκον Πηλῆος· ὃ δ' αὖτ' ἔπι μείλια δώσει Heim in des Peleus Haus; er gibt dir selber noch Brautschatz,
πολλὰ μάλ', ὅσσ' οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε ϑυγατρί. 290 Reichlichen, mehr als je ein Mann der Tochter gegeben.
ἑπτὰ δέ τοι δώσει εὖ ναιόμενα πτολίεϑρα, Sieben gibt er dir dort der wohlbevölkerten Städte:
Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν Enope, und Kardamyle auch, und die grasige Hire,
Φηράς τε ζαϑέας ἠδ' Ἄνϑειαν βαϑύλειμον Pherä, die heilige Burg, und die grünenden Aun um Antheia,
καλήν τ' Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. Auch Äpeia die schön', und Pedasos, fröhlich des Weinbaus.
πᾶσαι δ' ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαϑόεντος· 295 Alle sind nah' am Meere, begrenzt von der sandigen Pylos;
ἒν δ' ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοῦται, Und es bewohnen sie Männer, an Schafen reich, und an Rindern:
οἵ κέ σε δωτίνῃσι ϑεὸν ὣς τιμήσουσιν Welche hoch mit Geschenk, wie einen Gott, dich verehrten,
καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι ϑέμιστας. Und dein Scepter gehorchend dir steuerten reichliche Schatzung.
    »ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλλήξαντι χόλοιο. Dieses vollendet er dir, sobald du dich wendest vom Zorne.
εἰ δέ τοι Ἀτρεΐδης μὲν ἀπήχϑετο κηρόϑι μᾶλλον, 300 Aber wenn Atreus' Sohn zu sehr dir im Herzen verhaßt ist,
αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα, σὺ δ' ἄλλους περ Παναχαιοὺς Er und seine Geschenk'; o so schau der andern Achaier
τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε ϑεὸν ὣς Drängende Not mit Erbarmen im Heer, das wie einen der Götter
τίσουσ'· ἦ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο. Ehren dich wird; denn wahrlich erhabenen Ruhm dir gewännst du:
νῦν γάρ χ' Ἕκτορ' ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλϑοι Hektor entraftest du nun! denn nahe dir wagt' er zu kommen,
λύσσαν ἔχων ὀλοήν, ἐπεὶ οὔ τινα φησὶν ὁμοῖον 305 Voll unsinniger Wut; da er wähnt, nicht einer auch gleiche
οἷ ἔμεναι Δαναῶν, οὓς ἐνϑάδε νῆες ἔνεικαν.« Ihm in der Danaer Volk, so viel hertrugen die Schiffe.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ, Edler Laertiad', erfindungsreicher Odysseus,
χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦϑον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν Sieh ich muß die Rede nur grad' und frank dir verweigern,
ᾗ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται, 310 So wie im Herzen ich denk'; und wie's unfehlbar geschehn wird;
ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοϑεν ἄλλος· Daß ihr mir nicht vorjammert, von hier und dort mich belagernd.
ἐχϑρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀίδαο πύλῃσιν, Denn mir verhaßt ist jener, so sehr wie des Aïdes Pforten,
ὅς χ' ἕτερον μὲν κεύϑῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ. Wer ein andres im Herzen verbirgt, und ein anderes redet.
αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.« Aber ich selbst will sagen, wie mir's am heilsamsten dünket.
    »οὔτ' ἐμέ γ' Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα πεισέμεν οἴω 315 Weder des Atreus' Sohn Agamemnon soll mich bereden,
οὔτ' ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν Noch die andern Achaier; dieweil ja nimmer ein Dank war,
μάρνασϑαι δηίοισιν ἐπ' ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί· Stets unverdrossenen Kampf mit feindlichen Männern zu kämpfen!
ἴση μοῖρα μένοντι καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι, Gleich ist des Bleibenden Los, und sein, der mit Eifer gestritten;
ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσϑλός. Gleicher Ehre genießt der Feig' und der tapfere Krieger;
[κάτϑαν' ὁμῶς ὅ τ' ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς.] 320 Gleich auch stirbt der Träge dahin, und wer vieles getan hat.
οὐδέ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ, Nichts ja frommt es mir selbst, da ich Sorg' und Kummer erduldet,
αἰὲν ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν. Stets die Seele dem Tod' entgegentragend im Streite.
ὡς δ' ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσιν So wie den nackenden Vöglein im Nest herbringet die Mutter
μάστακ', ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δέ τέ οἱ πέλει αὐτῇ, Einen gefundenen Bissen, wenn ihr auch selber nicht wohl ist:
ὣς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀύπνους νύκτας ἴαυον, 325 Also hab' ich genug unruhiger Nächte durchwachet,
ἤματα δ' αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων Auch der blutigen Tage genug durchstrebt in der Feldschlacht,
ἀνδράσι μαρναμένοις ὀάρων ἕνεκα σφετεράων. Tapfere Männer bestreitend, um jenen ein Weib zu erobern!
δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλις ἀλάπαξ' ἀνϑρώπων, Zwölf schon hab' ich mit Schiffen bevölkerte Städte verwüstet,
πεζὸς δ' ἕνδεκα φημὶ κατὰ Τροίην ἐρίβωλον· Und elf andre zu Fuß umher in der scholligen Troja;
τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσϑλὰ 330 Dort aus allen erkor ich der Kleinode viel und geehrte
ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων Ἀγαμέμνονι δόσκον Mir voraus, und brachte sie all' Agamemnon zur Gabe,
Ἀτρεΐδῃ· ὃ δ' ὄπισϑε μένων παρὰ νηυσὶ ϑοῇσιν Atreus' Sohn; er ruhend indes bei den rüstigen Schiffen,
δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ' ἔχεσκεν. Nahm die Schätz', und verteilt' ein weniges, vieles behielt er.
ἅσσα δ' ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσιν, Dennoch gab er den Helden und Königen Ehrengeschenke,
τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ' ἄπο μούνου Ἀχαιῶν 335 Die noch jeder verwahrt; nur mir von allen Achaiern
εἵλετ'· ἔχει δ' ἄλοχον ϑυμαρέα, τῇ παριαύων Nahm er's, und hat das reizende Weib, womit er der Wollust
τερπέσϑω. τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώεσσιν Pflegen mag! Was bewog denn zum Kriegszug gegen die Troer
Ἀργεΐους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνϑάδ' ἀγείρας Argos' Volk? Was fährt' er hieher die versammelten Streiter,
Ἀτρεΐδης; ἦ οὐχ Ἑλένης ἕνεκ' ἠυκόμοιο; Atreus' Sohn? War's nicht der lockigen Helena wegen?
ἦ μοῦνοι φιλέουσ' ἀλόχους μερόπων ἀνϑρώπων 340 Lieben allein denn jene die Fraun von den redenden Menschen,
Ἀτρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ ἐχέφρων, Atreus' Söhn'? Ein jeglicher Mann, der edel und weis' ist,
τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν Liebt und pflegt die Seine mit Zärtlichkeit: so wie ich jene
ἐκ ϑυμοῦ φίλεον δουρικτητήν περ ἐοῦσαν. Auch von Herzen geliebt, wiewohl mein Speer sie erbeutet.
νῦν δ', ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ' ἀπάτησεν, Nun er mir aus den Händen den Siegslohn raubte mit Arglist,
μή μευ πειράτω εὖ εἰδότος – οὐδέ με πείσει –· 345 Nie versuch' er hinfort mich Kundigen! Nimmer ihm trau' ich!
ἀλλ', Ὀδυσεῦ, σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσιν Sondern mit dir, Odysseus, und anderen Völkergebietern
φραζέσϑω νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήιον πῦρ. Sinn' er nach, von den Schiffen die feindliche Glut zu entfernen.
ἦ μὴν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο, Wahrlich schon sehr vieles vollendet' er ohne mein Zutun:
καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ' αὐτῷ Schon die Mauer erbaut' er, und leitete draußen den Graben,
εὐρεῖαν μεγάλην, ἒν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν· 350 Breit umher und groß; und drinnen auch pflanzet' er Pfähle!
ἀλλ' οὐδ' ὣς δύναται σϑένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο Dennoch kann er ja nicht die Gewalt des mordenden Hektors
ἴσχειν. ὄφρα δ' ἐγὼ μετ' 'Αχαιοῖσιν πολέμιζον, Bändigen! Aber da ich im Danaervolke noch mitzog;
οὐκ ἐϑέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ, Niemals wagt' es Hektor, entfernt von der Mauer zu kämpfen;
ἀλλ' ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν· Sondern nur zum skäischen Tor und der Buche gelangt' er,
ἔνϑα ποτ' οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἐκφυγεν ὁρμήν. 355 Wo er einst mich bestand, und kaum mir entfloh vor dem Angriff.
    »νῦν δ', ἐπεὶ οὐκ ἐϑέλω πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ, Nun mir nicht es gefällt, mit dem göttlichen Hektor zu kämpfen;
αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας καὶ πᾶσι ϑεοῖσιν, Bring' ich morgen ein Opfer für Zeus und die anderen Götter,
νηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλαδε προερύσσω – Wohl dann belad' ich die Schiff', und nachdem ich ins Meer sie gezogen,
ὄψεαι, ἢν ἐϑέλῃσϑα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ, Wirst du schaun, so du willst, und solcherlei Dinge dich kümmern,
ἦρι μάλ' Ἑλλήσποντον ἔπ' ἰχϑυόεντα πλεούσας 360 Schwimmen im Morgenrot auf dem flutenden Hellespontos
νῆας ἐμάς, ἒν δ' ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας· Meine Schiff', und darin die emsig rudernden Männer;
εἰ δέ κεν εὐπλοΐην δώῃ κλυτὸς ἐννοσίγαιος, Und wenn glückliche Fahrt der Gestaderschüttrer gewähret,
ἤματί κεν τριτάτῳ Φϑίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. Möcht' ich am dritten Tag' in die schollige Phtia gelangen.
ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνϑάδε ἔρρων· Vieles hab' ich daheim, das ich hieher wandernd zurückließ;
ἄλλον δ' ἐνϑένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυϑρὸν 365 Anderes auch von hier, des rötlichen Erzes und Goldes,
ἠδὲ γυναῖκας ἐυζώνους πολιόν τε σίδηρον Schöngegürtete Weiber zugleich, und grauliches Eisen,
ἄξομαι, ἅσσ' ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν, Bring' ich, durchs Los mir beschert; doch den Siegslohn, der ihn gegeben,
αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων Nahm ihn mir selbst hochmütig, der Völkerfürst Agamemnon,
Ἀτρεΐδης. τῷ πάντ' ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω, Atreus' Sohn! Das alles verkünd' ihm, so wie ich sage,
ἀμφαδόν, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύζωνται Ἀχαιοί. 370 Öffentlich: daß auch die andern im Volk der Achaier ergrimmen,
εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν, Wenn er vielleicht noch einen der Danaer hofft zu betrügen,
αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος· οὐ δ' ἂν ἐμοί γε Jener in Unverschämtheit gehüllete! Schwerlich indes mir
τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσϑαι. Wagt er hinfort, auch frech wie ein Hund, ins Antlitz zu schauen;
οὐδ' ἔτι οἱ βουλὰς συμφράσσομαι οὐδὲ μὲν ἔργον· Nimmer ihm werd' ich zu Rat mich vereinigen, nimmer zu Taten!
ἐκ γὰρ δή μ' ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν. οὐ δ' ἂν ἔτ' αὖτις 375 Einmal betrog er mich nun, und frevelte; nimmer hinfort wohl
ἐξαπάφοιτ' ἐπέεσσιν· ἅλις δέ οἱ. ἀλλὰ ἕκηλος Täuscht sein tückisches Wort; er begnüge sich! sondern geruhig
ἐρρέτω· ἐκ γάρ εὑ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς. Wandr' er dahin: denn ihm raubte der waltende Zeus die Besinnung.
    »ἐχϑρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ. Greul sind mir seine Geschenk', und ich acht' ihn selber nicht so viel!
οὐδ' εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη, Nein, und böt' er mir zehnmal und zwanzigmal größere Güter,
ὅσσα τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποϑεν ἄλλα γένοιτο, 380 Als was jetzo er hat, und was er vielleicht noch erwartet;
οὐδ' ὅσ' ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσσεται οὐδ' ὅσα Θήβας Böt' er sogar die Güter Orchomenos, oder was Thebe
Αἰγυπτίας, ὅϑι πλεῖστα δόμοις ἒν κτήματα κεῖται, Hegt, Ägyptos Stadt, wo reich sind die Häuser an Schätzen:
αἵ ϑ' ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ' ἀν' ἑκάστας Hundert hat sie der Tor', und es ziehn zweihundert aus jedem
ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν· Rüstige Männer zum Streit mit Rossen daher und Geschirren:
οὐδ' εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαϑός τε κόνις τε, 385 Böt' er mir auch so viel, wie des Sandes am Meer und des Staubes;
οὐδέ κεν ὣς ἔτι ϑυμὸν ἐμὸν πείσει' Ἀγαμέμνων, Dennoch nimmer hinfort bewegte mein Herz Agamemnon,
πρίν γ' ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι ϑυμαλγέα λώβην. Eh' er mir ausgebüßt die seelenkränkende Schmähung!
κούρην δ' οὐ γαμέω Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο, Keine Tochter begehr' ich von Atreus' Sohn Agamemnon;
οὐδ' εἰ χρυσείῃ Ἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι, Trotzte sie auch an Reiz der goldenen Aphrodite,
ἔργα δ' Αϑηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι· 390 Wäre sie klug, wie Pallas Athen', an künstlicher Arbeit;
οὐδέ μιν ὣς γαμέω· ὃ δ' Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσϑω, Dennoch begehr' ich sie nicht! Er wähle sich sonst der Achaier
ὅς τις οἷ τ' ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν. Einen, der ihm gemäß, und der auch höher an Macht ist.
ἢν γὰρ δή με σαῶσι ϑεοὶ καὶ οἴκαδ' ἵκωμαι, Denn erhalten die Götter mich nur, und gelang' ich zur Heimat;
Πηλεύς ϑήν μοι ἔπειτα γυναῖκα γαμέσσεται αὐτός. Dann wird Peleus selbst ein edeles Weib mir vermählen.
πολλαὶ Ἀχαιίδες εἰσὶν ἀν' Ἑλλάδα τε Φϑίην τε 395 Viel der Achaierinnen sind rings in Hellas und Phtia,
κοῦραι ἀριστήων, οἵ τε πτολίεϑρα ῥύονται· Töchter erhabener Fürsten, die Städt' und Länder beherrschen;
τάων ἥν κ' ἐϑέλωμι φίλην ποιήσομ' ἄκοιτιν. Hievon, die mir gefällt, erwähl' ich zur trauten Gemahlin.
    »ἔνϑα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο ϑυμὸς ἀγήνωρ Dort auch trachtet mir oft des mutigen Herzens Verlangen,
γήμαντι μνηστὴν ἄλοχον, ἐικυῖαν ἄκοιτιν, Einer Ehegenossin vermählt, in gefälliger Eintracht,
κτήμασι τέρπεσϑαι τὰ γέρων ἐκτήσατο Πηλεύς. 400 Mich der Güter zu freun, die Peleus der Greis sich gesammelt.
οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ' ὅσα φασὶν Nichts sind gegen das Leben die Schätze mir: nichts, was vordem auch
Ἴλιον ἐκτῆσϑαι εὖ ναιόμενον πτολίεϑρον Ilios barg, wie man sagt, die Stadt voll prangender Häuser,
τὸ πρὶν ἐπ' εἰρήνης, πρὶν ἐλϑέμεν υἷας Ἀχαιῶν, Einst, als blühte der Fried', eh' die Macht der Achaier daherkam;
οὐδ' ὅσα λάινος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει Noch, was die steinerne Schwelle des Treffenden drinnen bewahret,
Φοίβου Ἀπόλλωνος Πυϑοῖ ἔνι πετρηέσσῃ. 405 Phöbos Apollons Schatz, in Pythos klippichten Feldern.
ληιστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα, Beutet man doch im Kriege gemästete Rinder und Schafe,
κτητοὶ δὲ τρίποδές τε καὶ ἵππων ξανϑὰ κάρηνα· Und gewinnt Dreifüß' und braungemähnete Rosse;
ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλϑέμεν οὔτε λεϊστὴ Aber des Menschen Geist kehrt niemals, weder erbeutet,
οὔϑ' ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων. Noch erlangt, nachdem er des Sterbenden Lippen entflohn ist.
μήτηρ γάρ τέ με φησὶ ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα 410 Meine göttliche Mutter, die silberfüßige Thetis,
διχϑαδίας κῆρας φερέμεν ϑανάτοιο τέλοσδε· Sagt, mich führe zum Tod' ein zweifach endendes Schicksal.
εἰ μέν κ' αὖϑι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, Wenn ich allhier verharrend die Stadt der Troer umkämpfe;
ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφϑιτον ἔσται· Hin sei die Heimkehr dann, doch blühe mir ewiger Nachruhm.
εἰ δέ κεν οἴκαδ' ἵκωμαι ἐμὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, Aber wenn heim ich kehre zum lieben Lande der Väter;
ὤλετό μοι κλέος ἐσϑλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰών 415 Dann sei verwelkt mein Ruhm, doch weithin reiche des Lebens
[ἔσσεται οὐδέ κέ μ' ὦκα τέλος ϑανάτοιο κιχείη]. Dauer, und nicht frühzeitig ans Ziel des Todes gelang' ich.
καὶ δ' ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυϑησαίμην Auch den übrigen möcht' ich ein ratsames Wort zureden,
οἴκαδ' ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ Heim in den Schiffen zu gehn: nie findet ihr doch der erhabnen
Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἕϑεν εὐρύοπα Ζεὺς Ilios Untergang; denn der waltende Zeus Kronion
χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεϑαρσήκασι δὲ λαοί. 420 Deckt sie mit schirmender Hand, und mutvoll trotzen die Völker.
    »ἀλλ' ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν Aber ihr nun geht, den edelen Fürsten Achaias
ἀγγελίην ἀπόφασϑε – τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων –, Botschaft anzusagen: das Ehrenamt der Geehrten:
ὄφρ' ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω, Daß sie anderen Rat und besseren jetzo ersinnen,
ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ καὶ λαὸν Ἀχαιῶν Welcher die Schiff' errette zugleich, und das Volk der Achaier
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἥδε γ' ἑτοίμη 425 Bei den geräumigen Schiffen; denn nicht ist jener gedeihlich,
ἣν νῦν ἐφράσσαντο, ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος. Welchen sie jetzt ausdachten, da ich im Zorne beharre.
Φοῖνιξ δ' αὖϑι παρ' ἄμμι μένων κατακοιμηϑήτω, Phönix indes mag bleibend bei uns zur Ruhe sich legen,
ὄφρα μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ' ἕπηται Daß er mit mir heimschiffe zum lieben Lande der Väter
αὔριον, ἢν ἐϑέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ' οὔ τί μιν ἄξω.« Morgen, wenn's ihm gefällt; denn nicht aus Zwang soll er mitgehn.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 430     Jener sprach's; doch alle verstummten umher, und schwiegen,
μῦϑον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν. Hoch das Wort anstaunend; denn kraftvoll hatt' er geredet.
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ Endlich begann vor ihnen der graue reisige Phönix,
δάκρυ ἀναπρήσας· πέρι γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν· Mit vordrängenden Tränen, besorgt um der Danaer Schiffe:
    »εἰ μὲν δὴ νόστον γε μετὰ φρεσί, φαίδιμ' Ἀχιλλεῦ,     Hast du die Heimkehr denn im Geiste dir, edler Achilleus,
βάλλεαι οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ ϑοῇσιν 435 Vorgesetzt, und entsagst du durchaus, vom vertilgenden Feuer
πῦρ ἐϑέλεις ἀίδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε ϑυμῷ, Unsere Schiffe zu retten, da Zorn dein Herz dir erfüllet;
πῶς ἂν ἔπειτ' ἀπὸ σεῖο, φίλον τέκος, αὖϑι λιποίμην O wie könnt' ich von dir, mein Sohn, verlassen noch weilen,
οἶος; σοὶ δέ μ' ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς Einsam? Mich sandte mit dir der graue reisige Peleus
ἤματι τῷ, ὅτε σ' ἐκ Φϑίης Ἀγαμέμνονι πέμπεν Jenes Tags, da aus Phtia zu Atreus' Sohn er dich sandte,
νήπιον, οὔ πω εἰδόϑ' ὁμοιίοο πτολέμοιο 440 Noch sehr jung, unkundig des allverheerenden Krieges,
οὐδ' ἀγορέων, ἵνα τ' ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέϑουσιν· Und ratschlagender Reden, wodurch sich Männer hervortun.
τοὔνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα, Darum sandt' er mich her, um dich das alles zu lehren:
μύϑων τε ῥητῆρ' ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων. Beides beredt in Worten zu sein, und rüstig in Taten.
ὣς ἂν ἔπειτ' ἀπὸ σεῖο, φίλον τέκος, οὐκ ἐϑέλοιμι Also könnt' ich von dir, mein trauter Sohn, mich unmöglich
λείπεσϑ', οὐδ' εἴ κέν μοι ὑποσταίη ϑεὸς αὐτὸς 445 Trennen, und gäbe mir auch ein Himmlischer selbst die Verheißung,
γῆρας ἀποξύσας ϑήσειν νέον ἡβάοντα, Mich vorn Alter enthüllt zum blühenden Jüngling zu schaffen:
οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα So wie ich Hellas verließ, das Land der rosigen Jungfraun,
φεύγων νείκεα πατρὸς Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο· Fliehend des Vaters Zank, des Ormeniden Amyntor,
ὅς μοι παλλακίδος πέρι χώσατο καλλικόμοιο, Der um die Lagergenossin, die schöngelockte, mir zürnte:
τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν, ἀτιμάζεσκε δ' ἄκοιτιν, 450 Diese liebt' er im Herzen, die ehliche Gattin entehrend,
μητέρ' ἐμήν. ἣ δ' αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων Meine Mutter. Doch stets umschlang sie mir flehend die Kniee,
παλλακίδι προμιγῆναι, ἵν' ἐχϑήρειε γέροντα. Jene zuvor zu beschlagen, daß gram sie würde dem Greise.
τῇ πιϑόμην καὶ ἔρεξα· πατὴρ δ' ἐμὸς αὐτίκ' ὀισϑεὶς Ihr gehorcht' ich, und tat's. Doch sobald es merkte der Vater,
πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δ' επεκέκλετ' ἐρινῦς, Rief er mit gräßlichem Fluch der Erinnyen furchtbare Gottheit,
μή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσϑαι φίλον υἱὸν 455 Daß nie sitzen ihm möcht' auf seinen Knieen ein Söhnlein,
ἐξ ἐμέϑεν γεγαῶτα· ϑεοὶ δ' ἐτέλειον ἐπαράς, Von mir selber gezeugt; und den Fluch vollbrachte der grause
Ζεύς τε καταχϑόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια. Unterirdische Zeus, und die schreckliche Persephoneia.
[τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατακτάμεν ὀξέι χαλκῷ· Erst zwar trieb mich der Zorn mit scharfem Erz ihn zu töten;
ἀλλά τις ἀϑανάτων παῦσεν χόλον, ὅς ῥ' ἐνὶ ϑυμῷ Doch der Unsterblichen einer bezähmte mich, welcher ins Herz mir
δήμου ϑῆκε φάτιν καὶ ὀνείδεα πόλλ' ἀνϑρώπων, 460 Legte des Volks Nachred', und die Schmähungen unter den Menschen:
ὡς μὴ πατροφόνος μετ' Ἀχαιοῖσιν καλεοίμην.] Daß nicht rings die Achaier den Vatermörder mich nennten.
ἔνϑ' ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ' ἐν φρεσὶ ϑυμὸς Jetzo durchaus nicht länger ertrug's mein Herz in dem Busen,
πατρὸς χωομένοιο κατὰ μέγαρα στρωφᾶσϑαι. Daß vor dem zürnenden Vater ich dort umging' in der Wohnung,
ἦ μὲν πολλὰ ἔται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες Häufig zwar umringten mich Jugendfreund' und Verwandte,
αὐτοῦ λισσόμενοι κατερήτυον ἐν μεγάροισιν, 465 Welche mit vielem Flehn zurück im Hause mich hielten.
πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς Viele gemästete Schaf' und viel schwerwandelndes Hornvieh
ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες ϑαλέϑοντες ἀλοιφῇ Schlachteten sie, und manches mit Fett umblühete Mastschwein
εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο, Sengten sie ausgestreckt in der lodernden Glut des Hephästos;
πολλὸν δ' ἐκ κεράμων μέϑυ πίνετο τοῖο γέροντος. Viel auch wurde des Weines geschöpft aus den Krügen des Greises.
ἐννάνυχες δέ μοι ἀμφ' αὐτῷ πάρα νύκτας ἴαυον· 470 Neun der Nächte bei mir verweileten jene beständig,
οἳ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ' ἔσβη Wechselnd die Hut umeinander; und nie erloschen die Feuer;
πῦρ, ἕτερον μὲν ὑπ' αἰϑούσῃ εὐερκέος αὐλῆς, Eins am Tor in der Halle des festummauerten Vorhofs,
ἄλλο δ' ἐνὶ προδόμῳ πρόσϑεν ϑαλάμοιο ϑυράων. Eins auf des Hauses Flur, vor der Doppelpforte der Kammer.
ἀλλ' ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυϑε νὺξ ἐρεβεννή, Aber nachdem die zehnte der finsteren Nächte gekommen;
καὶ τότ' ἐγὼ ϑαλάμοιο ϑύρας πυκινῶς ἀραρυίας 475 Jetzt erbrach ich der Kammer mit Kunst gefügete Pforte,
ῥήξας ἐξῆλϑον καὶ ὑπέρϑορον ἑρκίον αὐλῆς, Eilte hinaus, und erstieg die feste Mauer des Vorhofs
ῥεῖα λαϑὼν φύλακάς τ' ἄνδρας δμῳάς τε γυναῖκας. Leicht, von keinem der Hüter bemerkt und der wachenden Weiber,
φεῦγον ἔπειτ' ἀπάνευϑε δι' Ἑλλάδος εὐρυχόροιο, Sprang dann hinab, und entfloh durch Hellas weite Gefilde,
Φϑίην δ' ἐξικόμην ἐριβώλακα, μητέρα μήλων, Bis ich zur scholligen Phtia, voll wimmelnder Auen, gekommen,
ἐς Πηλῆα ἄναχϑ'· ὃ δέ με πρόφρων ὑπέδεκτο 480 Hin zum Könige Peleus; der gern und freundlich mich aufnahm,
καί μ' ἐφίλησ', ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ Und mich geliebt, wie ein Vater den einzigen Sohn nur liebet,
μοῦνον τηλύγετον πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσιν, Den er im Alter gezeugt, sein großes Gut zu ererben.
καί μ' ἀφνειὸν ἔϑηκε, πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν· Jener machte mich reich, und gab mir ein Volk zu verwalten,
ναῖον δ' ἐσχατιὴν Φϑίης, Δολόπεσσιν ἀνάσσων. Fern an der Grenze von Phtia, der Doloper mächtige Herrschaft.
καί σε τοσοῦτον ἔϑηκα, ϑεοῖς ἐπιείκελ' Ἀχιλλεῦ, 485 Dich auch macht' ich zum Manne, du göttergleicher Achilleus,
ἐκ ϑυμοῦ φιλέων, ἐπεὶ οὐκ ἐϑέλεσκες ἅμ' ἄλλῳ Liebend mit herzlicher Treu; auch wolltest du nimmer mit andern
οὔτ' ἐς δαῖτ' ἰέναι οὔτ' ἐν μεγάροισι πάσασϑαι, Weder zum Gastmahl gehn, noch daheim in den Wohnungen essen,
πρίν γ' ὅτε δή σ' ἐπ' ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καϑίσσας Eh' ich selber dich nahm, auf meine Kniee dich setzend,
ὄψου τ' ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών. Und die zerschnittene Speise dir reicht', und den Becher dir vorhielt.
πολλάκι μοι κατέδευσας ἐπὶ στήϑεσσι χιτῶνα 490 Oftmals hast du das Kleid mir vorn am Busen befeuchtet,
οἴνου ἀποβλύζων ἐν νηπιέῃ ἀλεγεινῇ. Wein aus dem Munde verschüttend in unbehilflicher Kindheit.
ὣς ἐπὶ σοὶ μάλα πόλλ' ἔπαϑον καὶ πόλλ' ἐμόγησα, Also hab' ich so manches durchstrebt, und so manches erduldet,
τὰ φρονέων, ὅ μοι οὔ τι ϑεοὶ γόνον ἐξετέλειον Deinethalb; ich bedachte, wie eigene Kinder die Götter
ἐξ ἐμεῦ· ἀλλὰ σὲ παῖδα, ϑεοῖς ἐπιείκελ' Ἀχιλλεῦ, Mir versagt, und wählte, du göttergleicher Achilleus,
ποιεύμην, ἵνα μοί ποτ' ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς. 495 Dich zum Sohn, daß du einst vor traurigem Schicksal mich schirmtest.
    »ἀλλ', Ἀχιλεῦ, δάμασον ϑυμὸν μέγαν· οὐδέ τί σε χρὴ Zähme dein großes Herz, o Achilleus! Nicht ja geziemt dir
νηλεὲς ἦτορ ἔχειν· στρεπτοὶ δέ τε καὶ ϑεοὶ αὐτοί, Unerbarmender Sinn; oft wenden sich selber die Götter,
τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε. Die doch weit erhabner an Herrlichkeit, Ehr' und Gewalt sind.
καὶ μὲν τοὺς ϑυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσιν Diese vermag durch Räuchern und demutsvolle Gelübde,
λοιβῇ τε κνίσῃ τε παρατρωπῶσ' ἄνϑρωποι 500 Durch Weinguß und Gedüft, der Sterbliche umzulenken,
λισσόμενοι, ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ. Flehend, nachdem sich einer versündiget oder gefehlet.
καὶ γάρ τε Λιταὶ εἰσί, Διὸς κοῦραι μεγάλοιο, Denn die reuigen Bitten sind Zeus' des Allmächtigen Töchter,
χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ' ὀφϑαλμώ, Welche lahm und runzlig und scheeles Blicks einhergehn,
αἵ ῥά τε καὶ μετόπισϑ' Ἄτης ἀλέγουσι κιοῦσαι. Und stets hinter der Schuld den Gang zu beschleunigen streben.
ἡ δ' Ἄτη σϑεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας 505 Aber die Schuld ist frisch und hurtig zu Fuß; denn vor allen
πολλὸν ὑπεκπροϑέει, φϑάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ' αἶαν Weithin läuft sie voraus, und zuvor in jegliches Land auch
βλάπτουσ' ἀνϑρώπους· αἳ δ' ἐξακέονται ὀπίσσω. Kommt sie, schadend den Menschen; doch jen' als heilende folgen.
ὃς μέν τ' αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας. Wer nun mit Scheu aufnimmt die nahenden Töchter Kronions,
τὸν δὲ μέγ' ὤνησαν καί τ' ἔκλυον εὐξαμένοιο· Diesem helfen sie sehr, und hören auch seines Gebetes.
ὃς δέ κ' ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ, 510 Doch wenn einer verschmäht, und trotziges Sinnes sich weigert;
λίσσονται δ' ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι Jetzo flehn die Bitten, zu Zeus Kronion gewendet,
τῷ Ἄτην ἅμ' ἕπεσϑαι, ἵνα βλαφϑεὶς ἀποτίσῃ. Daß ihm folge die Schuld, bis er durch Schaden gebüßet.
ἀλλ', Ἀχιλεῦ, πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἕπεσϑαι Aber gewähr', Achilleus, auch du den Töchtern Kronions
τιμήν, ἥ τ' ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον ἐσϑλῶν. Ehre, die auch Andrer und Tapferer Herz gebeugt hat.
εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ' ὄπισϑ' ὀνομάζοι 515 Denn wofern nicht Gaben er böt', und künftig verhieße,
Ἀτρεΐδης, ἀλλ' αἰὲν ἐπιζαφελῶς χαλεπαίνοι, Atreus' Sohn, und stets in feindlichem Sinne beharrte;
οὐκ ἂν ἐγώ γέ σε μῆνιν ἀπορρίψαντα κελοίμην Nimmer fürwahr begehrt' ich, daß leicht wegwerfend den Zorn du
Ἀργεΐοισιν ἀμυνέμεναι χατέουσί περ ἔμπης· Argos Volk abwehrtest die Not, wie sehr sie's bedürften.
νῦν δ' ἅμα τ' αὐτίκα πολλὰ διδοῖ τὰ δ' ὄπισϑεν ὑπέστη, Doch nun gibt er ja vieles sogleich, und andres verheißt er;
ἄνδρας δὲ λίσσεσϑαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους 520 Sandt' auch, dich zu erflehen, daher die edelsten Männer,
κρινάμενος κατὰ λαὸν Ἀχαιικόν, οἵ τε σοὶ αὐτῷ Die er in Argos Volk auswählete, weil sie die liebsten
φίλτατοι Ἀργεΐων· τῶν μὴ σύ γε μῦϑον ἐλέγξῃς Aller Achaier dir sind. Du verschmäh' nicht diesen die Rede,
μηδὲ πόδας. πρὶν δ' οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσϑαι. Oder den Gang. Nicht war ja zuvor unbillig dein Zürnen.
    »οὕτω καὶ τῶν πρόσϑεν ἐπευϑόμεϑα κλέα ἀνδρῶν Also hörten wir auch in der Vorzeit rühmen die Männer
ἡρώων, ὅτε κέν τιν' ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι· 525 Göttliches Stamms, wenn einer zu heftigem Zorn sich ereifert;
δωρητοί τε πέλοντο παράρρητοί τ' ἐπέεσσιν. Doch versöhnten sie Gaben und mild zuredende Worte.
μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι, οὔ τι νέον γε, Einer Tat gedenk' ich von alters her, nicht von neulich,
ὡς ἦν· ἐν δ' ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισιν. Wie sie geschah; ich will sie vor euch, ihr Lieben, erzählen.
Κουρῆτές τ' ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι Mit den Kureten stritt der Ätolier mutige Heerschar
ἀμφὶ πόλιν Καλυδῶνα καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον, 530 Einst um Kalydons Stadt, und sie würgten sich untereinander:
Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐραννῆς, Denn die Ätolier kämpften für Kalydons liebliche Feste,
Κουρῆτες δὲ διαπραϑέειν μεμαῶτες Ἄρηι. Weil der Kureten Volk sie mit Krieg zu verheeren entbrannt war.
καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόϑρονος Ἄρτεμις ὦρσεν Artemis sandte das Weh, die goldenthronende Göttin,
χωσαμένη, ὅ οἱ οὔ τι ϑαλύσια γουνῷ ἀλωῆς Zürnend, daß ihr kein Opfer der Ernt' auf fruchtbarem Acker
Οἰνεὺς ἔρξ'· ἄλλοι δὲ ϑεοὶ δαίνυνϑ' ἑκατόμβας, 535 Öneus bracht'; ihm genossen die Himmlischen all Hekatomben;
οἴῃ δ' οὐκ ἔρρεξε Διὸς κούρῃ μεγάλοιο· – Ihr nur opfert' er nicht, der Tochter Zeus' des Erhabnen,
ἢ λάϑετ' ἢ οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα ϑυμῷ. – Achtlos, oder vergessend; doch groß war seine Verschuldung.
ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα Jene darauf voll Zorns, die Unsterbliche, froh des Geschosses,
ὦρσεν ἔπι, χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα, Reizt' ihm ein borstenumstarrt Waldschwein mit gewaltigen Hauern,
ὃς κακὰ πόλλ' ἔρδεσκεν ἔϑων Οἰνῆος ἀλωήν· 540 Das viel Böses begann, des Öneus Äcker durchstürmend.
πολλὰ δ' ὅ γε προϑέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ Viel hochragende Bäume hinab warf's übereinander
αὐτῇσιν ῥίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνϑεσι μήλων. Samt den Wurzeln zur Erd', und samt den Blüten des Obstes.
τὸν δ' υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος, Endlich erschlug den Verderber des Öneus' Sohn Meleagros,
πολλέων ἐκ πολίων ϑηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας Der aus vielen Städten die mutigsten Jäger und Hunde
καὶ κύνας· οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσιν· 545 Sammelte; denn nie hätt' er mit kleinerer Schar es bezwungen,
τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ' ἀλεγεινῆς. Jenes Gewild, das viel' auf die traurigen Scheiter geführet.
ἣ δ' ἀμφ' αὐτῳ ϑῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀυτήν, Artemis aber erregt' ein großes Getös' und Getümmel
ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι, Über des Ebers Haupt und borstenstarrende Hülle,
Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαϑύμων. Zwischen dem Volk der Kureten und hochgesinnten Ätoler.
    »ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἀρηίφιλος πολέμιζεν, 550 Weil nunmehr Meleagros der Streitbare mit in die Feldschlacht
τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν, οὐδ' ἐδύναντο Zog, traf stets die Kureten das Unheil; und sie vermochten
τείχεος ἔκτοσϑεν μίμνειν πολέες περ ἐόντες· Nicht mehr außer der Mauer zu stehn, so viel sie auch waren.
ἀλλ' ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων Doch da von Zorn Meleagros erfüllt ward, welcher auch andern
οἰδάνει ἐν στήϑεσσι νόον πύκα περ φρονεόντων, Oft anschwellt im Busen das Herz, den Verständigsten selber;
ἦ τοι ὃ μητρὶ φίλῃ Ἀλϑαίῃ χωόμενος κῆρ 555 Jener nunmehr, Groll tragend der leiblichen Mutter Althäa,
κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ καλῇ Κλεοπάτρῃ, Ruhte daheim bei der Gattin, der rosigen Kleopatra,
κούρῃ Μαρπήσσης καλλισφύρου Εὐηνίνης Die von der raschen Marpissa erwuchs, der Tochter Euenos,
Ἴδεώ ϑ', ὃς κάρτιστος ἐπιχϑονίων γένετ' ἀνδρῶν Und dem gewaltigen Idas, dem tapfersten Erdebewohner
τῶν τότε, καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον Jener Zeit; denn selbst auf den herrschenden Phöbos Apollon
Φοίβου Ἀπόλλωνος καλλισφύρου εἵνεκα νύμφης· 560 Hatt' er den Bogen gespannt, um das leichthinwandelnde Mägdlein.
τὴν δὲ τότ' ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ Jene ward im Palaste darauf von Vater und Mutter
Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὕνεκ' ἄρ' αὐτῆς Mit Zunamen genannt Alkyone, weil ihr die Mutter
μήτηρ ἀλκυόνος πολυπενϑέος οἶτον ἔχουσα Einst das Jammergeschick der Alkyon traurig erduldend,
κλαῖ', ὅτε μιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος Ἀπόλλων. Weinete, da sie entführt der treffende Phöbos Apollon.
τῇ ὅ γε παρκατέκλετο χόλον ϑυμαλγέα πέσσων, 565 Bei ihr ruhete jener, das Herz voll nagendes Zornes,
ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἥ ῥα ϑεοῖσιν Hart gekränkt ob der Mutter Verwünschungen, welche die Götter
πόλλ' ἀχέουσ' ἠρᾶτο κασιγνήτοιο φόνοιο· Angefleht viel seufzend, um ihres Bruders Ermordung:
πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοία Viel mit den Händen auch schlug sie die nahrungsprossende Erde,
κικλήσκουσ' Ἀίδην καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν Rufend zu Aïdes Macht und der schrecklichen Persephoneia,
πρόχνυ καϑεζομένη – δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι – 570 Hingesenkt auf die Knie', und netzte sich weinend den Busen,
παιδὶ δόμεν ϑάνατον· τῆς δ' ἠεροφοῖτις ἐρινὺς Tod zu senden dem Sohn; und die wütende grause Erinnys
ἔκλυεν ἐξ ἐρέβεσφιν, ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα. Hört' aus dem Erebos sie, das nachtdurchwandelnde Scheusal.
    »τῶν δὲ τάχ' ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει Schnell nun erscholl um die Tore der feindliche Sturm, und die Türme
πύργων βαλλομένων. τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες Rasselten laut von Geschoß. Da kamen Ätoliens Greise
Αἰτωλῶν – πέμπον δὲ ϑεῶν ἱερῆας ἀρίστους – 575 Flehend zu ihm, und sandten die heiligsten Priester der Götter,
ἐξελϑεῖν καὶ ἀμῦναι, ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον· Daß er zum Kampf auszög', ein großes Geschenk ihm verheißend.
ὁππόϑι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς, Wo die fetteste Flur der lieblichen Kalydon prange,
ἔνϑα μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσϑαι Dort geboten sie ihm ein stattliches Gut sich zu wählen,
πεντηκοντόγυον, τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο Fünfzig Morgen umher: die Hälft' an Rebengefilde,
ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσϑαι. 580 Und die Hälft' unbeschattetes Land für die Saat zu durchschneiden.
πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς Viel auch flehet' ihm selbst der graue reisige Öneus,
οὐδοῦ ἐπεμβεβαὼς ὑψηρεφέος ϑαλάμοιο, Steigend hinan die Schwelle der hochgewölbeten Kammer,
σείων κολλητὰς σανίδας, γουνούμενος υἱόν· Schütternd die festeinfugende Pfort', und jammernd zum Sohne.
πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ Viel auch die Schwestern zugleich und die ehrfurchtwürdige Mutter
ἐλλίσσονϑ' – ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο –, πολλὰ δ' ἑταῖροι, 585 Fleheten ihm; doch mehr nur verweigert' er; viel auch die Freunde,
οἵ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων· Welche stets vor allen geliebt ihm waren und teuer.
ἀλλ' οὐδ' ὣς τοῦ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔπειϑον, Dennoch konnten sie nicht sein Herz im Busen bewegen;
πρίν γ' ὅτε δὴ ϑάλαμος πύκ' ἐβάλλετο, τοὶ δ' ἐπὶ πύργων Bis schon häufig die Kammer Geschoß traf, schon auf die Türme
βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηϑον μέγα ἄστυ. Klomm der Kureten Volk, und die Stadt rings flammte von Feuer.
καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐύζωνος παράκοιτις 590 Jetzo bat den Helden die schöngegürtete Gattin,
λίσσετ' ὀδυρομένη καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα, Flehend mit Jammerton, und nannt' ihm alle das Elend,
κήδε' ὅσ' ἀνϑρώποισι πέλει, τῶν ἄστυ ἁλώῃ· Das unglückliche Menschen umringt in eroberter Feste:
ἄνδρας μὲν κτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαϑύνει, Wie man die Männer erschlägt, und die Stadt mit Flammen verwüstet,
τέκνα δέ τ' ἄλλοι ἄγουσι βαϑυζώνους τε γυναῖκας. Auch die Kinder entführt, und die tiefgegürteten Weiber.
τοῦ δ' ὠρίνετο ϑυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα· 595 Jetzt ward rege sein Herz, da so schreckliche Taten er hörte.
βῆ δ' ἰέναι, χροῒ δ' ἔντε' ἐδύσετο παμφανάοντα. Eilend ging er, und hüllte das strahlende Waffengeschmeid' um.
ὣς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ Also wandt' er nunmehr den bösen Tag der Ätoler,
εἴξας ᾧ ϑυμῷ· τῷ δ' οὐκέτι δῶρ' ἐτέλεσσαν Folgend dem eigenen Mut; doch gaben sie nicht die Geschenk' ihm,
πολλά τε καὶ χαρίεντα, κακὸν δ' ἤμυνε καὶ αὔτως. Viel' und köstliches Wertes, umsonst nun wandt' er das Übel.
    »ἀλλὰ σὺ μή τοι ταῦτα νόει φρεσί, μηδέ σε δαίμων 600 Nicht so denke du mir, mein Trautester; laß dir den Dämon
ἐνταῦϑα τρέψειε, φίλος· χαλεπὸν δέ κεν εἴη Nicht dorthin verleiten das Herz! Weit schlechter ja wär' es,
νηυσὶν καιομένῃσιν ἀμυνέμεν· ἀλλ' ἐπὶ δώροις Wenn du die brennenden Schiffe verteidigtest! Nein, für Geschenke
ἔρχεο· ἶσον γάρ σε ϑεῷ τίσουσιν Ἀχαιοί. Komm; dann ehren dich rings, wie einen Gott, die Achaier.
εἰ δέ κ' ἄτερ δώρων πόλεμον φϑισήνορα δύῃς, Doch wenn sonder Geschenk in die mordende Schlacht du hineingehst;
οὐκέϑ' ὁμῶς τιμῇς ἔσεαι, πόλεμόν περ ἀλαλκών.« 605 Nicht mehr gleich wird Ehre dir sein, wie mächtige du obsiegst.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»Φοῖνιξ, ἄττα γεραιέ, διοτρεφές, οὔ τί με ταύτης Phönix, mein alter Vater, du Göttlicher, wenig bedarf ich
χρεὼ τιμῆς· φρονέω δὲ τετιμῆσϑαι Διὸς αἴσῃ, Jener Ehr'; ich meine, daß Zeus' Ratschluß mich geehret!
ἥ μ' ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, εἰς ὅ κ' ἀυτμὴ Diese dauert bei den Schiffen der Danaer, weil mir der Atem
ἐν στήϑεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ' ὀρώρῃ. 610 Meinen Busen noch hebt, und Kraft in den Knieen sich reget.
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν· Eines verkünd ich dir noch, und du bewahr' es im Herzen.
μή μοι σύγχει ϑυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων, Störe mir nicht die Seele mit jammernder Klag' und Betrübnis,
Ἀτρεΐδῃ ἥρωι φέρων χάριν· οὐδέ τί σε χρὴ Atreus' Heldensohn zu begünstigen. Wenig geziemt dir's,
τὸν φιλέειν, ἵνα μή μοι ἀπέχϑηαι φιλέοντι. Daß du ihn liebst; du möchtest in Haß die Liebe mir wandeln.
καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κηδέμεν, ὅς κ' ἐμὲ κήδῃ· 615 Besser daß du mit mir den kränkst, der mich selber gekränket!
ἶσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς. Gleich mir herrsche hinfort, und empfang die Hälfte der Ehre.
οὗτοι δ' ἀγγελέουσι, σὺ δ' αὐτόϑι λέξεο μίμνων Diese verkünden es schon; du lege dich auszuruhen
εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· ἅμα δ' ἠόι φαινομένηφιν Hier auf weichem Lager. Sobald der Morgen sich rötet,
φρασσόμεϑ', ἤ κε νεώμεϑ' ἐφ' ἡμέτερ' ἤ κε μένωμεν.« Halten wir Rat, ob wir kehren zum Unsrigen, oder noch bleiben.
    ἦ, καὶ Πατρόκλῳ ὅ γ' ἔπ' ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ 620     Sprach's, und gebot dem Patroklos geheim mit deutenden Wimpern,
Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα Phönix ein wärmendes Bett zu beschleunigen; daß sie der Heimkehr
ἐκ κλισίης νόστοιο μεδοίατο· τοῖσι δ' ἄρ' Αἴας Schnell aus seinem Gezelt sich erinnerten. Eilend begann nun
ἀντίϑεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦϑον ἔειπεν· Ajas, der göttliche Sohn des Telamon, vor der Versammlung:
    »διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ,     Edler Laertiad', erfindungsreicher Odysseus,
ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύϑοιο τελευτὴ 625 Laß uns gehn; denn schwerlich, so scheint's, wird jetzo der Endzweck
τῇδέ γ' ὁδῷ κρανέεσϑαι· ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα Unseres Weges erreicht; zu verkündigen aber in Eile
χρὴ μῦϑον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαϑόν περ ἐόντα, Ziemt's das Wort den Achaiern, wiewohl es wenig erfreuet;
οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Denn sie sitzen gewiß, und erwarten uns. Aber Achilleus
ἄγριον ἐν στήϑεσσι ϑέτο μεγαλήτορα ϑυμὸν Trägt ein Herz voll Stolzes und Ungestüms in dem Busen!
σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων 630 Grausamer! nichts bewegt ihn die Freundschaft seiner Genossen,
τῆς, ᾗ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων, Die wir stets bei den Schiffen ihn hochgeehrt vor den andern!
νηλής. καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος Unbarmherziger Mann! Sogar für des Bruders Ermordung,
ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεϑνηῶτος· Oder des toten Sohns, empfing wohl mancher die Sühnung;
καί ῥ' ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ' ἀποτίσας, Dann bleibt jener zurück in der Heimat, vieles bezahlend;
τοῦ δέ τ' ἐρητύεται κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 635 Aber bezähmt wird diesem der Mut des erhabenen Herzens,
ποινὴν δεξαμένου. σοὶ δ' ἄλληκτόν τε κακόν τε Wann er die Sühnung empfing. Allein dir gaben ein hartes
ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι ϑεοὶ ϑέσαν εἵνεκα κούρης Unversöhnliches Herz die Unsterblichen, wegen des einen
οἴης· νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ' ἀρίστας, Mägdleins! Bieten wir dir doch sieben erlesene Jungfraun,
ἄλλα τε πόλλ' ἐπὶ τῇσι. σὺ δ' ἵλαον ἔνϑεο ϑυμόν, Auch viel andres dazu! O sei doch erbarmendes Herzens;
αἴδεσσαι δὲ μέλαϑρον· ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν 640 Ehr' auch den heiligen Herd: wir sind dir Gäste des Hauses
πληϑύος ἒκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων Ans der Danaer Volk, und achten es groß, vor den andern
κήδιστοί τ' ἔμεναι καὶ φίλτατοι, ὅσσοι Ἀχαιοί.« Nahe verwandt dir zu sein, und die wertesten aller Achaier.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·     Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus:
»Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, Ajas, göttlicher Sohn des Telamon, Völkergebieter,
πάντα τί μοι κατὰ ϑυμὸν ἐείσαο μυϑήσασϑαι· 645 Alles hast du beinahe mir selbst aus der Seele geredet.
ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ, ὁππότ' ἐκείνων Aber es schwillt mein Herz von Galle mir, wenn ich des Mannes
μνήσομαι, ὥς μ' ἀσύφηλον ἐν Ἀργεΐοισιν ἔρεξεν Denke, der mir so schnöde vor Argos' Volke getan hat,
Ἀτρεΐδης, ὡς εἴ τιν' ἀτίμητον μετανάστην. Atreus' Sohn, als wär' ich ein ungeachteter Fremdling.
ἀλλ' ὑμεῖς ἔρχεσϑε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασϑε· Ihr demnach geht hin, und verkündiget dort die Botschaft.
οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος, 650 Denn nicht eher gedenk' ich des Kampfs und der Männerermordung,
πρίν γ' υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον. Ehe des waltenden Priamos' Sohn, der göttliche Hektor,
Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσϑαι Schon die Gezelt' und Schiffe der Myrmidonen erreicht hat,
κτείνοντ' Ἀργεΐους, κατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας. Argos' Volk hinmordend, und Glut in den Schiffen entflammt.
ἀμφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ Doch wird, hoff' ich, bei meinem Gezelt und dunkelen Schiffe
Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσϑαι ὀίω.« 655 Hektor, wie eifrig er ist, sich wohl enthalten des Kampfes.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον     Jener sprach's; und jeglicher nahm den doppelten Becher,
σπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν, ἦρχε δ' Ὀδυσσεύς. Sprengt', und ging zu den Schiffen gewandt; sie führet' Odysseus.
Πάτροκλος δ' ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσεν Aber Patroklos befahl den Genossen umher und den Mägden,
Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος ὅττι τάχιστα. Phönix ein wärmendes Bett zu beschleunigen, ohne Verweilen.
αἳ δ' ἐπιπειϑόμεναι στόρεσαν λέχος, ὡς ἐκέλευσεν, 660 Ihm gehorchten die Mägd', und breiteten emsig das Lager,
κώεά τε ῥῆγός τε λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον· Wollige Vlies', und die Deck', und der Leinwand zarteste Blume.
ἔνϑ' ὁ γέρων κατέλεκτο καὶ Ἠόα δῖαν ἔμιμνεν. Dort nun ruhte der Greis, die heilige Früh' erwartend.
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐυπήκτου· Aber Achilleus schlief im innern Gemach des Gezeltes;
τῷ δ' ἄρα παρκατέλεκτο γυνή, τὴν Λεσβόϑεν ἦγεν, Und ihm ruhte zur Seit' ein rosenwangiges Mägdlein,
Φόρβαντος ϑυγάτηρ Διομήδη καλλιπάρῃος. 665 Das er in Lemnos gewann, des Forbas Kind, Diomede.
Πάτροκλος δ' ἑτέρωϑεν ἐλέξατο· πὰρ δ' ἄρα καὶ τῷ Auch Patroklos legt' ihm entgegen sich; aber zur Seit' ihm
Ἶφις ἐύζωνος, τήν οἱ πόρε δῖος Ἀχιλλεὺς Iphis hold und geschmückt, die der Peleion' ihm geschenket,
Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν, Ἐνυῆος πτολίεϑρον. Als er Skyros bezwang, die erhabene Stadt des Enyeus.
    οἳ δ' ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἒν Ἀτρεΐδαο γένοντο,     Jene, nachdem sie erreicht die Kriegsgezelt' Agamemnons,
τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες Ἀχαιῶν 670 Grüßte mit goldenen Bechern die Schar der edlen Achaier,
δειδέχατ' ἄλλοϑεν ἄλλος ἀνασταδὸν ἐκ τ' ἐρέοντο· Andere anderswoher entgegeneilend und fragend.
πρῶτος δ' ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· Aber zuerst erforschte der Völkerfürst Agamemnon:
    »εἴπ' ἄγε μ', ὦ πολύαιν' Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,     Sprich, preisvoller Odysseus, erhabener Ruhm der Achaier,
ἤ ῥ' ἐϑέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήιον πῦρ, Will er vielleicht abwehren die feindliche Glut von den Schiffen?
ἢ ἀπέειπε, χόλος δ' ἔτ' ἔχει μεγαλήτορα ϑυμόν;« 675 Oder versagt er, und nähret den Zorn des erhabenen Herzens?
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·     Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Odysseus:
»Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον, Atreus' Sohn, Ruhmvoller, du Völkerfürst Agamemnon,
κεῖνός γ' οὐκ ἐϑέλει σβέσσαι χόλον, ἀλλ' ἔτι μᾶλλον Noch will jener den Zorn nicht bändigen, sondern nur höher
πιμπλάνεται μένεος, σὲ δ' ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα. Schwillt ihm der Mut; dein achtet er nicht, noch deiner Geschenke.
αὐτόν σε φράζεσϑαι ἐν Ἀργεΐοισιν ἄνωγεν, 680 Selber heißer er dich mit Argos' Söhnen erwägen,
ὅππως κεν νῆάς τε σαῷς καὶ λαὸν Ἀχαιῶν· Wie du die Schiffe zu retten vermögst und das Volk der Achaier.
αὐτὸς δ' ἠπείλησεν ἅμ' ἠόι φαινομένηφιν Aber er selber droht, sobald der Morgen sich rötet,
νῆας ἐυσσέλμους ἅλαδ' ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. Nieder ins Meer zu ziehen die schöngebordeten Schiffe.
καὶ δ' ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυϑήσασϑαι Auch den übrigen möcht' er ein ratsames Wort zureden,
οἴκαδ' ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ 685 Heim in den Schiffen zu gehn: nie findet ihr doch der erhabnen
Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἕϑεν εὐρύοπα Ζεὺς Ilios Untergang; denn der waltende Zeus Kronion
χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεϑαρσήκασι δὲ λαοί. Deckt sie mit schirmender Hand, und mutvoll trotzen die Völker.
ὣς ἔφατ'· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ' εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο, Also sprach er; auch diese bezeugen es, welche mir folgten,
Αἴας καὶ κήρυκε δύω, πεπνυμένω ἄμφω. Ajas und beid' Herolde zugleich, die verständigen Männer.
Φοῖνιξ δ' αὖϑ' ὁ γέρων κατελέξατο· ὣς γὰρ ἀνώγει, 690 Phönix der Greis blieb dort, und legte sich; denn so gebot er:
ὄφρα οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ' ἕπηται Daß er mit ihm heimschiffe zum lieben Lande der Väter
αὔριον, ἢν ἐϑέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ' οὔ τί μιν ἄξει.« Morgen, wenn's ihm gefällt; denn nicht aus Zwang soll er mitgehn.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῆ     Jener sprach's; doch alle verstummten umher, und schwiegen,
[μῦϑον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν]. Hoch das Wort anstaunend; denn kraftvoll hatt' er geredet.
δὴν δ' ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν· 695 Lange saßen verstummt die bekümmerten Männer Achaias.
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης· Endlich begann vor ihnen der Rufer im Streit Diomedes:
    »Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,     Atreus' Sohn, Ruhmvoller, du Völkerfürst Agamemnon,
μηδ' ὄφελες λίσσεσϑαι ἀμύμονα Πηλεΐωνα Hättest du nie doch gefleht dem untadligen Peleionen,
μυρία δῶρα διδούς· ὃ δ' ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως· Reiche Geschenk' ihm verheißend! Denn stolz ist jener ja so schon;
νῦν αὖ μιν πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίῃσιν ἐνῆκας. 700 Und nun hast du noch mehr im stolzen Sinn ihn bekräftigt.
ἀλλ' ἦ τοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ἴῃσιν Doch fürwahr ich denke, wir lassen ihn; ob er hinweggeht,
ἤ κε μένῃ· τότε δ' αὖτε μαχέσσεται, ὁππότε κέν μιν Oder bleibt. Dann wird er zur Feldschlacht wieder mit ausziehn,
ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνώγῃ καὶ ϑεὸς ὄρσῃ. Wann sein Herz im Busen gebeut, und ein Gott ihn erreget.
ἀλλ' ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. Aber wohlan, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle.
νῦν μὲν κοιμήσασϑε τεταρπόμενοι φίλον ἦτορ 705 Jetzo geht zur Ruhe, nachdem ihr das Herz euch erfreuet
σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή· Nährender Kost und Weines; denn Kraft ist solches und Stärke.
αὐτὰρ ἐπεί κε φανῇ καλὴ ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, Aber sobald nun Eos mit Rosenfingern emporstrahlt;
καρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους Ordne du schnell vor den Schiffen die Reisigen so wie das Fußvolk,
ὀτρύνων, καὶ δ' αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσϑαι.« Muntre sie auf, und kühn mit den vordersten kämpfe du selber.
    ὣς ἔφαϑ· οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες 710     Jener sprach's; und umher die Könige riefen ihm Beifall,
μῦϑον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. Hoch das Wort anstaunend von Tydeus' Sohn Diomedes.
καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν κλισίηνδε ἕκαστος, Als sie des Tranks nun gesprengt, da kehrten sie heim in die Zelte,
ἔνϑα δὲ κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. Jeder ruhete dort, und empfing die Gabe des Schlafes.

 


 


 << zurück weiter >>