Homer
Ilias, 9. bis 16. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Ο Fünfzehnter Gesang
    Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν Aber nachdem sie die Pfähle hindurch und den Graben geeilet,
φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Δαναῶν ὑπὸ χερσίν Fliehend, und mancher erlag dem mordenden Arm der Achaier;
οἳ μὲν δὴ παρ' ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες, Jetzo hemmeten jene sich dort bei den Wagen beharrend,
χλωροὶ ὑπὸ δείους, πεφοβημένοι· ἔγρετο δὲ Ζεὺς Blaß ihr Gesicht vor Angst, die Erschrockenen. Doch es erwachte
Ἴδης ἐν κορυφῇσι παρὰ χρυσοϑρόνου Ἥρης. 5 Zeus auf Idas Höhn bei der goldenthronenden Here.
στῆ δ' ἄρ' ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς, Schnell nun stand er empor, und umsah die Achaier und Troer:
τοὺς μὲν ὀρινομένους τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισϑεν Diese dahergescheucht, und jen' im Tumult sie verfolgend,
Ἀργεΐους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα. Argos' Söhn', und mit ihnen den Meerbeherrscher Poseidon.
Ἕκτορα δ' ἐν πεδίῳ ἴδε κείμενον, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι Hektor auch sah er im Felde, den liegenden; und die Genossen
ἥαϑ'· ὃ δ' ἀργαλέῳ ἔχετ' ἄσϑματι κῆρ ἀπινύσσων, 10 Saßen umher; noch beklemmt, aufatmet' er, schwindelnd in Ohnmacht,
αἷμ' ἐμέων, ἐπεὶ οὔ μιν ἀφαυρότατος βάλ' Ἀχαιῶν. Und spie Blut; denn ihn traf kein schwächerer Mann der Achaier.
τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, Mitleidsvoll erblickt' ihn der waltende Herrscher der Welt Zeus;
δεινὰ δ' ὑπόδρα ἰδὼν Ἥρην πρὸς μῦϑον ἔειπεν· Drohend mit finsterem Blick zur Here wandt' er die Worte:
    »ἦ μάλα δὴ κακότεχνος, ἀμήχανε, σὸς δόλος, Ἥρη,     Traun, dein böser Betrug, arglistige, tückische Here,
Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς. 15 Hemmte den göttlichen Hektor vom Streit, und erschreckte die Völker!
οὐ μὰν οἶδ', εἰ αὖτε κακορραφίης ἀλεγεινῆς Doch wer weiß, ob nicht wieder des schlauersonnenen Frevels
πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇσιν ἱμάσσω. Erste Frucht du genießest, von meiner Geißel gezüchtigt!
ἦ οὐ μέμνῃ, ὅτε σ' ἐκρέμασ' ὑψόϑεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν Denkst du nicht mehr, wie du hoch herschwebtest, und an die Füß' ich
ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα Zween Ambosse dir hängt', und ein Band um die Hände dir schürzte,
χρύσεον ἄρρηκτον; σὺ δ' ἐν αἰϑέρι καὶ νεφέλῃσιν 20 Golden und unzerbrechlich? Aus Ätherglanz und Gewölk her
ἐκρέμω· ἠλάστευν δὲ ϑεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον, Schwebtest du; ringsum traurten die Himmlischen durch den Olympos;
λῦσαι δ' οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν· ὃν δὲ λάβοιμι, Doch nicht wagte zu lösen ein Nahender: wen ich erhaschte,
ῥίψασκον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ, ὄφρ' ἀφίκοιτο Schleudert' ich mächtig gefaßt von der Schwell' ihn, bis er zur Erde
γῆν ὀλιγηπελέων. ἐμὲ δ' οὐδ' ὣς ϑυμὸν ἀνίει Niedergestürzt ohnmächtig; auch so nicht ruhte der Zorn mir,
ἀζηχὴς ὀδύνη Ἥρακλῆος ϑεΐοιο, 25 Heftig entbrannt um die Qual des göttergleichen Herakles,
τὸν σὺ ξὺν Βορέῃ ἀνέμῳ πεπιϑοῦσα ϑυέλλας Welchen du, mit Boreas Hilf' aufregend die Stürme,
πέμψας ἐπ' ἀτρύγετον πόντον, κακὰ μητιάουσα, Sendetest durch das verödete Meer, trugsinnendes Herzens,
καί μιν ἔπειτα Κόωνδ' εὖ ναιομένην ἀπένεικας. Und ihn endlich in Kos' bevölkerte Insel verschlugest;
τὸν μὲν ἐγὼν ἔνϑεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις Doch ihn führt' ich von dannen zurück, und bracht' ihn in Argos'
Ἄργος ἐς ἱππόβοτον, καὶ πολλά περ ἀϑλήσαντα. 30 Rossenährendes Land, nach mancherlei Kämpfen des Elends.
τῶν σ' αὖτις μνήσω, ἵν' ἀπολλήξῃς ἀπατάων, Dessen erinnr' ich dich, daß hinfort du entsagest dem Truge,
ὄφρα ἴδῃ, ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή, Bis du erkannt, ob frommen dir mög' Umarmung und Lager,
ἣν ἐμίγης ἐλϑοῦσα ϑεῶν ἄπο καί μ' ἀπάτησας.« Dem du entfernt von den Göttern dich nahetest, und mich betörtest!
    ὣς φάτο· ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη     Jener sprach's; da erschrak die hoheitblickende Here;
καί μιν φωνήσασ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 35 Und sie begann dagegen, und sprach die geflügelten Worte:
    »ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερϑεν     Zeuge mir jetzo die Erd', und der wölbende Himmel von oben,
καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος Auch die stygische Flut, die hinabrollt: welches der größte
ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι ϑεοῖσιν, Eidschwur ja und furchtbarste ist den seligen Göttern:
σή ϑ' ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωίτερον λέχος αὐτῶν Auch dein heiliges Haupt, und unserer blühenden Jugend
κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι· 40 Hochzeitbett, bei welchem ich nie falsch wagte zu schwören!
μὴ δι' ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων Daß nicht meines Geheißes der Erderschüttrer Poseidon
πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι δ' ἀρήγει· Trojas Söhn' und Hektor verletzt, doch jene beschirmt;
ἀλλά που αὐτὸν ϑυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει, Sondern vielleicht sein Herz aus eigener Regung ihn antreibt,
τειρομένους δ' ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν Ἀχαιούς. Weil er gedrängt bei den Schiffen die Danaer sah mit Erbarmung!
αὐτάρ τοι καὶ κείνῳ ἐγὼ παραμυϑησαίμην 45 Eher ja möcht' ich auch ihm ein ratsames Wort zureden,
τῇ ἴμεν, ᾗ κεν δὴ σύ, κελαινεφές, ἡγεμονεύῃς.« Hinzugehn, wo du, Schwarzwolkiger, selbst es gebietest!
    ὣς φάτο· μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε     Lächelnd vernahm's der Vater des Menschengeschlechts und der Götter;
καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und er erwiderte drauf, und sprach die geflügelten Worte:
    »εἰ μὲν δὴ σύ γ' ἔπειτα, βοῶπις πότνια Ἥρη,     Wenn nur du hinführo, du hoheitblickende Here,
ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ' ἀϑανάτοισι καϑίζοις, 50 Gleich mir selbst an Gesinnung im Rat der Unsterblichen säßest;
τῷ κε Ποσειδάων γε, καὶ εἰ μάλα βούλεται ἄλλῃ, Wahrlich Poseidon würde, wie sehr er auch anderswohin strebt,
αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ. Bald umlenken den Sinn, nach deinem Herzen und meinem.
ἀλλ' εἰ δή ῥ' ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις, Aber wofern ja im Ernst und ohne Falsch du geredet;
ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα ϑεῶν καὶ δεῦρο κάλεσσον Wandele nun zu der Götter Geschlecht, und rufe mir eilig
Ἶρίν τ' ἐλϑέμεναι καὶ Ἀπόλλωνα κλυτότοξον, 55 Iris hieherzugehn, und den bogenberühmten Apollon:
ὄφρ' ἣ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων Daß sie schnell in das Heer der erzumschirmten Achaier
ἔλϑῃ καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄνακτι Niedersteig', und verkünde dem Meerbeherrscher Poseidon,
παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαϑ' ἱκέσϑαι· Abzulassen vom Kampf, und heim zum Palaste zu kehren;
Ἕκτορα δ' ὀτρύνῃσι μάχην ἒς Φοῖβος Ἀπόλλων, Aber den Hektor zur Schlacht aufmuntere Phöbos Apollon,
αὖτις δ' ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάϑη δ' ὀδυνάων, 60 Wiederum ihn beseele mit Kraft, und zähme die Schmerzen,
αἳ νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς Die nun schwer sein Herz ihm ängstigen; doch die Achaier
αὖτις ἀποστρέψῃσιν ἀνάλκιδα φύζαν ἐνόρσας, Wieder zur Flucht umwend', unmutiges Schrecken erregend;
φεύγοντες δ' ἐν νηυσὶ πολυκληῖσι πέσωσιν Daß die Fliehenden bang in des Peleiaden Achilleus
Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος. ὃ δ' ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον Ruderschiffe sich stürzen. Er heißt dann seinen Patroklos
Πάτροκλον· τὸν δὲ κτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος Ἕκτωρ 65 Aufstehn; doch ihn erlegt mit dem Speer der strahlende Hektor,
Ἰλίοο προπάροιϑε, πολέας ὀλέσαντ' αἰζηοὺς Nahe vor Ilios' Mauren, nachdem er der Jünglinge viele
τοὺς ἄλλους, μέτα δ' υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον. Ausgetilgt, auch meinen erhobenen Sohn Sarpedon.
τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεύς. Ihn dann rächend erschlägt den göttlichen Hektor Achilleus.
ἐκ τοῦ δ' ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν Doch alsdann von neuem verhäng' ich Flucht und Verfolgung
αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερές, εἰς ὅ κ' Ἀχαιοὶ 70 Stets von den Schiffen hinfort gen Ilios, bis die Achaier
Ἴλιον αἰπὺν ἕλοιεν Ἀϑηναίης διὰ βουλάς. Nehmen die hohe Stadt, durch weisen Rat der Athene.
τὸ πρὶν δ' οὔτ' ἄρ' ἐγὼ παύω χόλον οὔτε τιν' ἄλλον Eher werd' ich den Zorn nicht mäßigen, oder der andern
ἀϑανάτων Δαναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνϑάδ' ἐάσω, Himmlischen einem gestatten, die Danaer dort zu beschirmen;
πρίν γε τὸ Πηλεΐδαο τελευτηϑῆναι ἐέλδωρ, Ehe dem Peleionen erfüllt ist, was er verlanget:
ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον ἐμῷ δ' ἐπένευσα κάρητι 75 Wie ich zuerst ihm verhieß, mit gewährendem Winke des Hauptes,
ἤματι τῷ, ὅτ' ἐμεῖο ϑεὰ Θέτις ἥψατο γούνων Jenes Tags, als Thetys die Kniee mir flehend umfaßte,
λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορϑον.« Ihren Sohn zu ehren, den Städteverwüster Achilleus.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη·     Sprach's; und willig gehorchte die lilienarmige Here,
βῆ δ' ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον. Eilte von Idas Höhn, und ging zum hohen Olympos.
ὡς δ' ὅτ' ἂν ἀίξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ' ἐπὶ πολλὴν 80 Wie der Gedanke des Mannes umherfliegt, der, da er viele
γαῖαν ἐληλουϑὼς φρεσὶ πευκαλίμῃσι νοήσῃ Länder bereits durchging, im sinnenden Herzen erwäget:
»ἔνϑ' εἴην ἢ ἔνϑα,« μενοινάῃσί τε πολλά, Dorthin möcht' ich, und dort; und mancherlei Pfade beschließet:
ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια Ἥρη. Also durchflog hineilend den Weg die Herrscherin Here;
ἵκετο δ' αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ' ἐπῆλϑεν Kam nun zum hohen Olympos, und fand die unsterblichen Götter
ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι Διὸς δόμῳ· οἳ δὲ ἰδόντες 85 Dort in des Donnerers Saale vereiniget. Jene sie schauend,
πάντες ἀνήιξαν καὶ δεικανάοντο δέπασσιν. Sprangen empor von den Sitzen, und grüßten sie alle mit Bechern.
ἣ δ' ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ Aber sie ließ die andern, und nahm der rosigen Themis'
δέκτο δέπας· πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλϑε ϑέουσα Becher allein; denn zuerst entgegen ihr kam sie gewandelt,
καί μιν φωνήσασ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Redete freundlich sie an, und sprach die geflügelten Worte:
    »Ἥρη, τίπτε βέβηκας; ἀτυζομένῃ δὲ ἔοικας. 90     Warum kommst du, o Here? Du scheinst erschrocken im Antlitz.
ἦ μάλα δή σε φόβησε Κρόνου πάις, ὅς τοι ἀκοίτης;« Sicherlich hat dein Gemahl, des Kronos' Sohn, dich geängstet.
    τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη·     Ihr antwortete drauf die lilienarmige Here:
»μή με, ϑεὰ Θέμι, ταῦτα διείρεο· οἶσϑα καὶ αὐτή, Frage mich nicht, o Themis, du Göttliche; selber ja weißt du,
οἷος κείνου ϑυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής· Wie unfreundlich er ist, und übermütiges Herzens.
ἀλλὰ σύ γ' ἄρχε ϑεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐίσης. 95 Aber beginn mit den Göttern im Saal das gemeinsame Gastmahl;
ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀϑανάτοισιν, Dann zugleich samt allen Unsterblichen sollst du vernehmen,
οἷα Ζεὺς κακὰ ἔργα πιφαύσκεται· οὐδέ τι φημὶ Welcherlei Greuel uns Zeus ankündiget. Nimmer, vermutlich,
πᾶσιν ὁμῶς ϑυμὸν κεχαρησέμεν, οὔτε βροτοῖσιν Freut sich allen das Herz, den Sterblichen, oder den Göttern;
οὔτε ϑεοῖς, εἴ πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων.« Hat auch mancher bisher in behaglicher Ruhe geschmauset.
    ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσα καϑέζετο πότνια Ἥρη· 100     Jene sprach's, und setzte sich hin, die Herrscherin Here.
ὤχϑησαν δ' ἀνὰ δῶμα Διὸς ϑεοί. ἣ δὲ γέλασσεν Rings nun traurten im Saal die Unsterblichen. Sie mit den Lippen
χείλεσιν, οὐ δὲ μέτωπον ἐπ' ὀφρύσι κυανέῃσιν Lächelte, doch nicht wurde die Stirn' um die dunkelen Brauen
ἰάνϑη· πᾶσιν δὲ νεμεσσηϑεῖσα μετηύδα· Aufgeklärt; und zu allen mit zürnender Seele begann sie:
    »νήπιοι, οἳ Ζηνὶ μενεαίνομεν ἀφρονέοντες.     Törichte, die wir mit Zeus so gedankenlos uns ereifern,
ἦ ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ἆσσον ἰόντες 105 Oder sein Tun zu stören uns abmühn, nahend mit Worten,
ἢ ἔπει ἠὲ βίῃ· ὃ δ' ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει Oder mit Macht! Er sitzet von fern, und achtet nicht unser,
οὐδ' ὄϑεται· φησὶν γὰρ ἐν ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν Unbesorgt; denn er dünkt sich vor allen unsterblichen Göttern
κάρτεΐ τε σϑένεΐ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος. Weit an Kraft und Gewalt den Erhabensten sonder Vergleichung.
τῷ ἔχεϑ', ὅττι κεν ὔμμι κακὸν πέμπῃσιν ἑκάστῳ. Duldet denn, was auch immer des Unheils jedem er sendet.
ἤδη γὰρ νῦν ἔλπομ' Ἄρηί γε πῆμα τετύχϑαι· 110 Eben nur ward, ich meine, dem Ares Jammer bereitet;
υἱὸς γάρ οἱ ὄλωλε μάχῃ ἔνι, φίλτατος ἀνδρῶν, Denn Askalaphos sank, sein Trautester unter den Menschen,
Ἀσκάλαφος, τὸν φησὶν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος Ἄρης.« Dort in der Schlacht, sein Sohn, wie der stürmende Ares bekennet.
    ὣς ἔφατ'· αὐτὰρ Ἄρης ϑαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ     Jene sprach's; doch Ares, die nervichten Hüften sich schlagend
χερσὶ καταπρηνέσσ', ὀλοφυρόμενος δ' ἔπος ηὔδα· Mit gebreiteten Händen, erhub die jammernde Stimme:
    »μὴ νῦν μοι νεμεσήσετ', Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες, 115     Jetzo verargt mir's nicht, olympischer Höhen Bewohner,
τίσασϑαι φόνον υἷος ἰόντ' ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, Daß ich ein Rächer des Sohns hingeh zu den Schiffen Achaias;
εἴ πέρ μοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ Wäre sogar mein Los, von des Donnerers Strahle zerschmettert,
κεῖσϑαι ὁμοῦ νεκύεσσι μεϑ' αἵματι καὶ κονίῃσιν.« Unter den Toten zugleich in Blut und Staube zu liegen!
    ὣς φάτο, καί ῥ' ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε     Jener sprach's; und die Rosse gebot er dem Graun und Entsetzen
ζευγνύμεν, αὐτὸς δ' ἔντε' ἐδύσετο παμφανάοντα. 120 Anzuschirren, und zog hellstrahlendes Waffengeschmeid' an.
ἔνϑα κ' ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος Jetzo fürwahr noch größer und schreckenvoller denn jemals
πὰρ Διὸς ἀϑανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχϑη, Wäre den Göttern entbrannt der Zorn und die Rache Kronions;
εἰ μὴ Ἀϑήνη πᾶσι περιδδείσασα ϑεοῖσιν Wenn nicht Athene, besorgt um alle unsterblichen Götter,
ὦρτο διὲκ προϑύρου, λίπε δὲ ϑρόνον ἔνϑα ϑάασσεν· Eilt' aus der Pforte des Saals, den Thron, wo sie ruhte, verlassend.
τοῦ δ' ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυϑ' εἵλετο καὶ σάκος ὤμων, 125 Ihm vom Haupt entriß sie den Helm, und den Schild von den Schultern;
ἔγχος δ' ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα Auch die eherne Lanz', aus starker Hand ihm entreißend,
χάλκεον· ἣ δ' ἐπέεσσι καϑάπτετο ϑοῦρον Ἄρηα· Stellte sie hin, und schalt den ungebändigten Ares:
    »μαινόμενε, φρένας ἠλέ, διέφϑορας. ἦ νύ τοι αὔτως     Rasender du, Sinnloser, du rennst in Verderben! Umsonst denn
οὔατ' ἀκουέμεν ἔστι, νόος δ' ἀπόλωλε καὶ αἰδώς; Hast du Ohren zu hören, und hegst nicht Scham noch Besinnung?
οὐκ ἀίεις, ἅ τε φησὶ ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, 130 Hörtest du nicht die Rede der lilienarmigen Here,
ἣ δὴ νῦν πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου εἰλήλουϑεν; Die nun eben von Zeus dem Olympier wieder zurückkam?
ἢ ἐϑέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ Willst du vielleicht, selbst füllend das Maß des unendlichen Jammers,
ἂψ ἴμεν Οὔλυμπόνδε καὶ ἀχνύμενός περ ἀνάγκῃ, Heim zum Olympos kehren, ein Traurender zwar, doch genötigt;
αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὸν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι; Und uns übrigen allen des Jammers Fülle bereiten?
αὐτίκα γὰρ Τρῶας μὲν ὑπερϑύμους καὶ Ἀχαιοὺς 135 Denn alsbald der Troer und Danaer mutige Völker
λείψει, ὃ δ' ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς Ὄλυμπον, Läßt er, und wandelt uns mit Getümmel daher zum Olympos,
μάρψει δ' ἑξείης ὅς τ' αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί. Und ergreift nacheinander, wer schuldig ist, oder nicht also!
τῷ σ' αὖ νῦν κέλομαι μεϑέμεν χόλον υἷος ἐῆος· Drum nun, rat' ich, entsage dem Zorn ob des Sohnes Ermordung.
ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων Mancher bereits, und besser an Kraft und Armen denn jener,
ἢ πέφατ' ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται· ἀργαλέον δὲ 140 Sank, und sinkt noch hinfort ein Erschlagener. Ist's doch unmöglich,
πάντων ἀνϑρώπων ῥῦσϑαι γενεήν τε τόκον τε.« Aller sterblichen Menschen Geschlecht vom Tode zu retten.
    ὣς εἰποῦσ' ἵδρυσε ϑρόνῳ ἔνι ϑοῦρον Ἄρηα.     Jene sprach's, und setzt' auf den Thron den stürmenden Ares.
Ἥρη δ' Ἀπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς Here nunmehr berief den Apollon aus dem Gemache,
Ἶρίν ϑ', ἥ τε ϑεοῖσι μέτ' ἄγγελος ἀϑανάτοισιν, Iris zugleich, die Verkündigerin unsterblicher Götter;
καί σφεας φωνήσασ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 145 Und sie begann zu ihnen, und sprach die geflügelten Worte:
    »Ζεὺς σφῲ εἰς Ἴδην κέλετ' ἐλϑέμεν ὅττι τάχιστα·     Zeus befiehlt, daß ihr beid' aufs schleunigste kommet zum Ida.
αὐτὰρ ἐπὴν ἔλϑητε Διός τ' εἰς ὦπα ἴδησϑε, Aber sobald ihr genaht, und des Donnerers Antlitz gesehen;
ἔρδειν, ὅττι κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.« Tut alsdann, was immer sein Herz verlangt und gebietet.
    ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἥρη,     Dieses gesagt, nun kehrte zurück die Herrscherin Here,
ἕζετο δ' εἰνὶ ϑρόνῳ· τὼ δ' ἀίξαντε πετέσϑην. 150 Setzte sich dann auf den Thron. Doch jen' entflogen in Eile,
Ἴδην δ' ἵκανον πολυπίδακα, μητέρα ϑηρῶν, Bis sie den Ida erreicht, den quelligen Nährer des Wildes.
εὗρον δ' εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ Und sie fanden den wartenden Zeus auf Gargaros Gipfel
ἥμενον· ἀμφὶ δέ μιν ϑυόεν νέφος ἐστεφάνωτο. Hingesetzt; ihn barg die duftende Wolkenumhüllung.
τὼ δὲ πάροιϑ' ἐλϑόντε Διὸς νεφεληγερέταο Als sich beide genaht dem Wolkensammler Kronion,
στήτην· οὐδέ σφωε ἰδὼν ἐχολώσατο ϑυμῷ, 155 Standen sie; und nicht war des Schauenden Seele voll Zornes,
ὅττι οἱ ὦκ' ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιϑέσϑην. Weil sie schleunig gehorcht dem Befehl der trauten Gemahlin.
Ἶριν δὲ προτέρην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Drauf zur Iris zuerst die geflügelten Worte begann er:
    »βάσκ' ἴϑι, Ἶρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι     Eile mir, hurtige Iris, zum Meerbeherrscher Poseidon,
πάντα τάδ' ἀγγεῖλαι, μηδὲ ψευδάγγελος εἶναι. Alles verkünd' ihm genau, und sei nicht täuschende Botin.
παυσάμενόν μιν ἄνωχϑι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 160 Auszuruhn gebeut ihm von Kampf und Waffengetümmel,
ἔρχεσϑαι μετὰ φῦλα ϑεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. Und zu gehn in die Schar der Unsterblichen, oder zur Meerflut.
εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ' ἐπιπείσεται ἀλλ' ἀλογήσει, Wenn er nicht das Gebot mir beschleuniget, sondern verachtet;
φραζέσϑω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν, Dann erwäg' er hinfort in des Herzens Geist und Empfindung,
μή μ' οὐδὲ κρατερός περ ἐὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ Ob er nicht, wie mächtig er sei, mich Nahenden schwerlich
μεῖναι, ἐπεί εὑ φημὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι 165 Möchte bestehn; denn ich dünke mich weit erhabner an Stärke,
καὶ γενεῇ πρότερος· τοῦ δ' οὐκ ὄϑεται φίλον ἦτορ Älter auch an Geburt; und nichts doch achtet sein Herz es,
ἶσον ἐμοὶ φάσϑαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.« Gleich sich mir zu wähnen, vor dem auch andere zittern.
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·     Jener sprach's; ihm gehorchte die windschnell eilende Iris;
βῆ δὲ κατ' Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν. Schnell vom Ida entflog sie zur heiligen Ilios nieder.
ὡς δ' ὅτ' ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα 170 Wie wenn daher aus Wolken der Schnee fliegt, oder des Hagels
ψυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς αἰϑρηγενέος βορέαο, Kalter Schauer gejagt vom heiter frierenden Nordwind;
ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις. Also durchflog hineilend den Weg die geflügelte Iris;
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη κλυτὸν ἐννοσίγαιον· Nahe gestellt nun sprach sie zum Erderschüttrer Poseidon:
    »ἀγγελίην τινά τοι, γαιήοχε κυανοχαῖτα,     Eine Verkündigung dir, schwarzlockiger Erdumstürmer,
ἦλϑον δεῦρο φέρουσα παραὶ Διὸς αἰγιόχοιο. 175 Bring' ich dahergesendet von Zeus dem Ägiserschüttrer.
παυσάμενόν σε κέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο Auszuruhn gebeut er von Kampf und Waffengetümmel,
ἔρχεσϑαι μετὰ φῦλα ϑεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. Und zu gehn in die Schar der Unsterblichen, oder zur Meerflut.
εἰ δέ οἱ οὐκ ἐπέεσσ' ἐπιπείσεαι ἀλλ' ἀλογήσεις, Wenn du nicht das Gebot ihm beschleunigest, sondern verachtest;
ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεμίζων Siehe dann droht er selber zu schrecklichem Kampfe gerüstet
ἐνϑάδ' ἐλεύσεσϑαι. σὲ δ' ὑπεξαλέασϑαι ἀνώγει 180 Wider dich herzukommen: doch warnet er dich, zu vermeiden
χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι Seinen Arm; denn er dünke sich weit erhabner an Stärke,
καὶ γενεῇ πρότερος· σὸν δ' οὐκ ὄϑεται φίλον ἦτορ Älter auch an Geburt; und nichts doch achtet dein Herz es,
ἶσόν οἱ φάσϑαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.« Gleich dich ihm zu wähnen, vor dem auch andere zittern.
    τὴν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφη κλυτὸς ἐννοσίγαιος·     Unmutsvoll nun begann der erderschütternde Herrscher:
»ὢ πόποι, ἦ ῥ' ἀγαϑός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπεν, 185 Traun das heißt, wie mächtig er sei, hochmütig geredet,
εἴ μ' ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα καϑέξει. Mir, der an Würd' ihm gleicht, mit Gewalt den Willen zu hemmen!
τρεῖς γάρ τ' ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοί, οὓς τέκε Ῥεῖα, Denn wir sind drei Brüder, die Kronos zeugte mit Rheia:
Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ' Ἀίδης ἐνέροισιν ἀνάσσων. Zeus, ich selbst, und Aïs, der Unterirdischen König.
τριχϑὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ' ἔμμορε τιμῆς· Dreifach geteilt ward alles, und jeder gewann von der Herrschaft:
ἦ τοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ 190 Mich nun trafs, beständig das graue Meer zu bewohnen,
παλλομένων, Ἀίδης δ' ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα, Als wir gelost; den Aïdes traf das nächtliche Dunkel;
Ζεὺς δ' ἔλαχ' οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰϑέρι καὶ νεφέλῃσι Zeus dann traf der Himmel umher in Äther und Wolken;
γαῖα δ' ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος. Aber die Erd' ist allen gemein, und der hohe Olympos.
τῷ ῥα καὶ οὔ τι Διὸς βέομαι φρεσίν, ἀλλὰ ἕκηλος Nimmer folg' ich demnach Zeus' Ordnungen; sondern geruhig
καὶ κρατερός περ ἐὼν μενέτω τριτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ. 195 Bleib' er, wie stark er auch ist, in seinem beschiedenen Dritteil.
χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὣς δειδισσέσϑω Nicht mit den Armen fürwahr, wie den Zagenden, schrecke mich jener!
ϑυγατέρεσσιν γάρ τε καὶ υἱάσι βέλτερον εἴη Seine Töchter vielleicht und Söhn' auch möcht' er mit Anstand
ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν, οὓς τέκεν αὐτός, Durch hochfahrende Worte bedräun, die er selber gezeuget;
οἵ ἕϑεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ.« Denn sie werden aus Zwang auf jedes Gebot ihm gehorchen!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις· 200     Ihm antwortete drauf die windschnell eilende Iris:
»οὕτω τ' ἂρ δή τοι, γαιήοχε κυανοχαῖτα, Völlig so, wie du sagst, schwarzlockiger Erdumstürmer,
τόνδε φέρω Διὶ μῦϑον ἀπηνέα τε κρατερόν τε; Bring' ich Zeus die Rede, so ungestüm, und so trotzig?
ἤ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσϑλῶν. Oder wendest du noch? Gern wenden sich Herzen der Edeln.
οἶσϑ', ὡς πρεσβυτέροισιν ἐρινύες αἰὲν ἕπονται.« Weißt du doch, daß Älteren stets die Erinnyen beistehn.
    τὴν δ' αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων· 205     Wieder begann dagegen der Erderschüttrer Poseidon:
»Ἶρι ϑεά, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες· Iris, du hast, o Göttin, verständige Worte geredet.
ἐσϑλὸν καὶ τὸ τέτυκται, ὅτ' ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ. Wahrlich ein gutes Ding, wenn ein Bote weiß, was geziemet.
ἀλλὰ τόδ' αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ ϑυμὸν ἱκάνει, Aber der bittere Schmerz hat Seel' und Geist mir durchdrungen,
ὁππότ' ἂν ἰσόμορον καὶ ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ Wenn er, wer gleich an Würd', und ähnlichem Schicksal bestimmt ist,
νεικείειν ἐϑέλῃσι χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν. 210 Den zu schelten gedenkt mit wild anfahrenden Worten.
ἀλλ' ἦ τοι νῦν μέν γε νεμεσσηϑεὶς ὑποείξω Dennoch möcht' ich für jetzt, obgleich unwillig, ihm weichen.
ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἀπειλήσω τό γε ϑυμῷ· Aber ich sage dir an, und beschließ' im Herzen die Drohung:
αἴ κεν ἄνευ ἐμέϑεν καὶ Ἀϑηναίης ἀγελείης Wo er zum Trotz mir selbst, und der Siegerin Pallas Athene,
Ἥρης ϑ' Ἑρμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος Hermes, und der Here zum Trotz, und dem Herrscher Hephästos,
Ἰλίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται οὐδ' ἐϑελήσει 215 Ilios Feste verschont, die erhabene, und die Vertilgung
ἐκπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος Ἀργεΐοισιν, Nicht beschleußt, noch schenkt des Sieges Gewalt den Achaiern;
ἴστω τοῦϑ', ὅτι νῶιν ἀνήκεστος χόλος ἔσται.« Wiss' er dann, daß ewig unheilbarer Zorn uns entflammt!
    ὣς εἰπὼν λίπε λαὸν Ἀχαιικὸν ἐννοσίγαιος,     Also sprach, und verließ die Danaer Poseidaon,
δῦνε δὲ πόντον ἰών· πόϑεσαν δ' ἥρωες Ἀχαιοί. Ging und taucht' in die Fluten, vermißt von den Helden Achaias.
    καὶ τότ' Ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 220 Jetzo begann zu Apollon der Herrscher im Donnergewölk Zeus:
»ἔρχεο νῦν, φίλε Φοῖβε, μεϑ' Ἕκτορα χαλκοκορυστήν·     Phöbos, geh, o Geliebter, zum erzgepanzerten Hektor;
ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐννοσίγαιος Denn bereits ja entwich der Erderschüttrer Poseidon
οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν, ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν Wieder ins heilige Meer, den verderblichen Grimm zu vermeiden
ἡμέτερον· μάλα γάρ κε μάχης ἐπύϑοντο καὶ ἄλλοι, Unseres Zorns. Wohl hätten den Kampf auch andre gehöret,
οἵ περ ἐνέρτεροί εἰσι ϑεοί, Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες. 225 Selbst die Unsterblichen unter der Erd', um Kronos versammelt!
ἀλλὰ τόδ' ἠμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἱ αὐτῷ Aber sowohl für mich weit heilsamer, als für ihn selber,
ἔπλετο, ὅττι πάροιϑε νεμεσσηϑεὶς ὑπόειξεν War's, daß jener zuvor, obgleich unwillig, enteilte
χεῖρας ἐμάς, ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γ' ἐτελέσϑη. Meinem Arm; nicht hätten wir ohne Schweiß uns gesondert!
ἀλλὰ σύ γ' ἐν χείρεσσι λάβ' αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν· Auf du nimm in die Hände die quastumbordete Ägis;
τὴν μάλ' ἐπισσείων φοβέειν ἥρωας Ἀχαιούς. 230 Diese mit Macht herschütternd, erschrecke das Herz der Achaier.
σοὶ δ' αὐτῷ μελέτω, ἑκατηβόλε, φαίδιμος Ἕκτωρ· Aber du selbst, Ferntreffender, sorg' um den strahlenden Hektor:
τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ' ἂν Ἀχαιοὶ Denn so lang' erhebe den Mut ihm, bis die Achaier
φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκωνται. Fliehend daher die Schiff' und den Hellespontos erreichet.
κεῖϑεν δ' αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε, Dann beschließ' ich selber mit Wort und Tat es zu ordnen,
ὥς κε καὶ αὖτις Ἀχαιοὶ ἀναπνεύσωσι πόνοιο.« 235 Daß sich wieder erholen des schweren Kampfs die Achaier.
    ὣς ἔφατ'· οὐδ' ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων,     Jener sprach's; und dem Vater war nicht unfolgsam Apollon.
βῆ δὲ κατ' Ἰδαίων ὀρέων ἴρηκι ἐοικὼς Schnell von des Idas Höhn entschwang er sich, gleich wie der Habicht
ὠκέι φασσοφόνῳ, ὅς τ' ὤκιστος πετεηνῶν. Stürmend zum Taubenmord, der geschwindeste aller Gevögel.
εὗρ' υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον Priamos' Sohn nun fand er, den heldenmütigen Hektor,
ἥμενον, οὐδ' ἔτι κεῖτο· νέον δ' ἐσαγείρετο ϑυμόν, 240 Sitzend; er lag nicht mehr, und erfrischt vom kehrenden Leben
ἀμφὶ ἓ γιγνώσκων ἑτάρους, ἀτὰρ ἆσϑμα καὶ ἱδρὼς Kannt' er die Seinigen rings; des Atems Schwer' und der Angstschweiß
παύετ', ἐπεί μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο. Ruhete, weil ihn erweckt des Ägiserschütterers Ratschluß.
ἀγχοῦ δ' ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων· Nahe nun trat und begann der treffende Phöbos Apollon:
    »Ἕκτορ, ὑὲ Πριάμοιο, τί ἦ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ' ἄλλων     Hektor, Priamos' Sohn, warum so entfernt von den andern
ἧσ' ὀλιγηπελέων; ἦ πού τί σε κῆδος ἱκάνει;« 245 Sitzest du kraftlos hier? Hat etwa ein Leid dich getroffen?
    τὸν δ' ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ·     Wieder begann schwachatmend der helmumflatterte Hektor:
»τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, ϑεῶν, ὅς μ' εἴρεαι Wer bist du, o bester der Himmlischen, welcher mich fraget?
οὐκ ἀίεις, ὅ με νηυσὶν ἐπὶ πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν Hörtest du nicht, daß dort um die ragenden Steuer von Argos,
οὓς ἑτάρους ὀλέκοντα βοὴν ἀγαϑὸς βάλεν Αἴας Wo ich die Freund' ihm vertilgte, mich warf der gewaltige Ajas
χερμαδίῳ πρὸς στῆϑος, ἔπαυσε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς; 250 Mit dem Gestein an die Brust, und im stürmischen Kampfe mich hemmte?
καὶ δὴ ἐγώ γ' ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ' Ἀίδαο Glaubt' ich doch die Geister der Tief' und Aïdes Wohnung
ἤματι τῷδ' ὄψεσϑαι, ἐπεὶ φίλον ἄιον ἦτορ.« Diesen Tag noch zu sehn; denn schon verhaucht' ich die Seele.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Απόλλων·     Ihm antwortete drauf der treffende Herrscher Apollon:
»ϑάρσει νῦν· τοῖόν τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων Sei getrost; solch einen gewaltigen Retter entsendet
ἐξ Ἴδης προέηκε παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν, 255 Zeus dir vom Ida herab, dir beizustehn und zu helfen,
Φοῖβον Ἀπόλλωνα χρυσάορον, ὅς σε πάρος περ Mich den Phöbos Apollon mit goldenem Schwert, der zuvor auch
ῥύομ', ὁμῶς αὐτόν τε καὶ αἰπεινὸν πτολίεϑρον. Schirmte dich selber zugleich, und Ilios türmende Feste.
ἀλλ' ἄγε νῦν ἱππεῦσιν ἐπότρυνον πολέεσσιν Jetzo wohlan, ermahne die reisigen Scharen der Krieger,
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους· Auf die gebogenen Schiffe die hurtigen Rosse zu lenken.
αὐτὰρ ἐγὼ προπάροιϑε κιὼν ἵπποισι κέλευϑον 260 Sieh ich wandle voran, und ebne die Bahn vor den Rossen
πᾶσαν λειανέω, τρέψω δ' ἥρωας Ἀχαιούς.« Weit hinab, und wende zur Flucht die Helden Achaias.
    ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν,     Also der Gott, und beseelte mit Mut den Hirten der Völker.
ὡς δ' ὅτε τις στατὸς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ, Wie wenn im Stall ein Roß, mit Gerste genährt an der Krippe,
δεσμὸν ἀπορρήξας ϑείῃ πεδίοιο κροαίνων, Mutig die Halfter zerreißt, und stampfendes Laufs in die Felder
εἰωϑὼς λούεσϑαι ἐυρρεῖος ποταμοῖο, 265 Eilt, zum Bade gewöhnt des lieblichwallenden Stromes,
κυδιάων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται Trotzender Kraft; hoch trägt es das Haupt, und rings an den Schultern
ὤμοις ἀίσσονται· ὃ δ' ἀγλαΐηφι πεποιϑώς, Fliegen die Mähnen umher; doch stolz auf den Adel der Jugend,
ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει μετά τ' ἤϑεα καὶ νομὸν ἵππων· – Tragen die Schenkel es leicht zur bekannteren Weide der Stuten:
ὣς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ' ἐνώμα So auch Hektor, in Eile die Knie' und die Schenkel bewegend,
ὀτρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ ϑεοῦ ἔκλυεν αὐδήν. 270 Trieb er der Reisigen Schar, da des Gottes Stimm' er vernommen.
οἳ δ', ὥς τ' ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα Dort, wie wenn ein Gewild, den Kronhirsch, oder den Geißbock,
ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται· Jagende Hund' hinscheuchten und landbewohnende Männer;
τὸν μέν τ' ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη Ihn dann des steilen Gebirgs Felshaupt und ein schattiges Dickicht
εἰρύσατ', οὐδ' ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν· Rettete; denn ihn versagte das Schicksal noch den Verfolgern;
τῶν δέ ϑ' ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠυγένειος 275 Doch auf das laute Getümmel erschien ein bärtiger Löwe
εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας· Drohend am Weg', und verscheuchte die Strebenden alle mit einmal:
ὣς Δαναοὶ ἧος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο, So die Achaier zuerst, in Schlachtreihn folgten sie immer,
νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν· Zuckend daher die Schwerter und zwiefach schneidenden Lanzen;
αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορ' ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν, Doch wie sie Hektor gesehn die Männerscharen umwandeln,
τάρβησαν, πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε ϑυμός. 280 Standen sie starr, und allen entsank vor die Füße der Mut hin.
    τοῖσι δ' ἔπειτ' ἀγόρευε Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,     Drauf ermahnte sie Thoas, der tapfere Sohn Andrämons,
Αἰτωλῶν ὄχ' ἄριστος, ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι Edel im Volk der Ätoler, ein kundiger Held mit dem Wurfspieß,
ἐσϑλὸς δ' ἐν σταδίῃ· ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι Ἀχαιῶν Auch im stehenden Kampf; den Redenden aber besiegten
νίκων, ὁππότε κοῦροι ἐρίσσειαν περὶ μύϑων· Wenige, wann um ihr Wort Achaias Jünglinge stritten;
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· 285 Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung:
    »ὢ πόποι, ἦ μέγα ϑαῦμα τόδ' ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι·     Weh mir! ein großes Wunder erblick' ich dort mit den Augen!
οἷον δὴ αὖτ' ἐξαῦτις ἀνέστη κῆρας ἀλύξας Wie doch von neuem erstand, den greulichen Keren entronnen,
Ἕκτωρ. ἦ ϑήν μιν μάλα ἔλπετο ϑυμὸς ἑκάστου Hektor! Eben nur hofft' in sicherem Herzen ein jeder,
χερσὶν ὕπ' Αἴαντος ϑανέειν Τελαμωνιάδαο. Daß er von Ajas' Händen gestürzt, des Telamoniden.
ἀλλά τις αὖτε ϑεῶν ἐρρύσατο καὶ ἐσάωσεν 290 Aber ein Gott hat wieder emporgestellt und errettet
Ἕκτορ', ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν, Hektor, der schon vielen der Danaer löste die Kniee:
ὡς καὶ νῦν ἔσσεσϑαι ὀίομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε Welches auch jetzt, vermut' ich, geschehn wird! Schwerlich ja steht er
Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόμος ἵσταται ὧδε μενοινῶν. Ohne den Donnerer Zeus so freudiges Muts in dem Vorkampf
ἀλλ' ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. Aber wohlan, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle.
πληϑὺν μὲν ποτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπονέεσϑαι· 295 Heißt die Menge des Volks zu unseren Schiffen zurückziehn;
αὐτοὶ δ', ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεϑ' εἶναι, Selbst nur, so viele wir uns die Tapfersten rühmen des Heeres,
στήομεν, εἴ κεν πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες, Laßt uns stehn, um zuerst dem Ungestüm zu begegnen,
δούρατ' ἀνασχόμενοι. τὸν δ' οἴω καὶ μεμαῶτα Alle die Lanzen erhöht. Ich meine ja, wie er auch wütet,
ϑυμῷ δείσεσϑαι Δαναῶν καταδῦναι ὅμιλον.« Wird er im Herzen sich scheun, der Danaer Schar zu durchbrechen.
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίϑοντο. 300     Jener sprach's; da hörten sie aufmerksam, und gehorchten.
οἳ μὲν ἄρ' ἀμφ' Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα, Schnell um die Ajas' her, und Idomeneus, Kretas Beherrscher,
Τεῦκρον Μηριόνην τε Μέγην τ' ἀτάλαντον Ἄρηι Teukros auch, und Meriones auch, und den kriegrischen Meges,
ὑσμίνην ἤρτυνον, ἀριστῆας καλέσαντες, Ordneten jene die Schlacht, die edelsten Helden berufend,
Ἕκτορι καὶ Τρώεσσιν ἐναντίον· αὐτὰρ ὀπίσσω Gegen der Troer Gewalt und Hektors; aber von hinten
ἡ πληϑὺς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἀπονέοντο. 305 Zog die Menge des Volks zurück zu den Schiffen Achaias.
    Τρῶες δὲ προύτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ' ἄρ' Ἕκτωρ     Vor nun drangen die Troer mit Heerskraft; Hektor voran ging
μακρὰ βιβάς. πρόσϑεν δὲ κί' αὐτοῦ Φοῖβος Ἀπόλλων Mächtiges Schritts; vor ihm selbst dann wandelte Phöbos Apollon,
εἱμένος ὤμοισιν νεφέλην, ἔχε δ' αἰγίδα ϑοῦριν Eingehüllt in Gewölk, und trug die stürmische Ägis,
δεινὴν ἀμφιδάσειαν ἀριπρεπέ', ἣν ἄρα χαλκεὺς Graunvoll, rauhumsäumt, hochfeierlich: welche Hephästos
Ἥφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν· 310 Schmiedet', und Zeus dem Donnerer gab zum Einsetzen der Männer:
τὴν ἄρ' ὅ γ' ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν. Diese trug in den Händen der Gott, und führte die Völker.
Ἀργέιοι δ' ὑπέμειναν ἀολλέες, ὦρτο δ' ἀυτὴ     Argos' Söhn' auch harrten gedrängt dort; und ein Geschrei stieg
ὀξεῖ' ἀμφοτέρωϑεν· ἀπὸ νευρῆφι δ' ὀιστοὶ Laut aus beiderlei Heer, die Pfeile geschnellt von den Sennen
ϑρῷσκον, πολλὰ δὲ δοῦρα ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν Sprangen; und häufige Speere, von mutigen Händen geschleudert,
ἄλλα μὲν ἐν χροῒ πήγνυτ' ἀρηιϑόων αἰζηῶν, 315 Hafteten teils anprallend im Leib der blühenden Kämpfer;
πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν Viel' auch im Zwischenraume, den schönen Leib nicht erreichend,
ἐν γαίῃ ἵσταντο, λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι. Standen empor aus der Erde, voll Gier im Fleische zu schwelgen.
ὄφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ' ἀτρέμα Φοῖβος Ἀπόλλων, Weil noch still die Ägis einhertrug Phöbos Apollon,
τόφρα μάλ' ἀμφοτέρων βέλε' ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός· Hafteten jegliches Heeres Geschoss', und es sanken die Völker.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατένωπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων 320 Aber sobald er sie gegen der reisigen Danaer Antlitz
σεῖσ', ἔπι δ' αὐτὸς ἄυσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ ϑυμὸν Schüttelte, laut aufschreiend und fürchterlich; jetzo verzagte
ἐν στήϑεσσιν ἔϑελξε, λάϑοντο δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. Ihnen im Busen das Herz, und vergaß des stürmenden Mutes.
οἳ δ', ὥς τ' ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶυ μέγ' οἰῶν Jetzt wie die Herd', entweder des Hornviehs, oder der Schafe,
ϑῆρε δύω κλονέωσι μελαίνης νυκτὸς ἀμολγῷ, Zwei Raubtiere zerstreut, in dämmernder Stunde des Melkens,
ἐλϑόντ' ἐξαπίνης σημάντορος οὐ παρεόντος, 325 Kommend in schleuniger Wut, wann nicht der Hüter dabei ist:
ὣς ἐφόβηϑεν Ἀχαιοὶ ἀνάλκιδες· ἐν γὰρ Ἀπόλλων Also entflohn kraftlos die Danaer, ganz von Apollons
ἧκε φόβον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν. Schrecken betäubt; denn die Troer und Hektor ehrt' er mit Siegsruhm.
    ἔνϑα δ' ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασϑείσης ὑσμίνης.     Nun schlug Mann vor Mann, im zerstreueten Kampf der Entscheidung.
Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ Ἀρκεσίλαον ἔπεφνεν, Hektor raffte den Stichios hin und Arkesilaos:
τὸν μὲν Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλκοχιτώνων, 330 Diesen der erzumschirmten Böotier ordnenden Führer,
τὸν δὲ Μενεσϑῆος μεγαϑύμου πιστὸν ἑταῖρον. Jenen des hochgesinnten Menestheus treuen Genossen.
Αἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν Auch Äneias entriß des Jasos Waffen und Medons:
ἦ τοι ὃ μὲν νόϑος υἱὸς Ὀιλῆος ϑεΐοιο Dieser war ein Bastard des göttergleichen Oileus,
ἔσκε Μέδων, Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν Medon, des Ajas Bruder, des kleineren; aber er wohnte
ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος, ἄνδρα κατακτάς, 335 Ferne vom Vaterland' in Phylake, weil er den Vetter
γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ' Ὀιλεύς· Einst erschlug, Eriopis der späteren Gattin Oileus:
Ἴασος αὖτ' ἀρχὸς μὲν Ἀϑηναίων ἐτέτυκτο, Jasos war zum Führer der Athenäer geordnet,
υἱὸς δὲ Σφήλοιο καλέσκετο Βουκολίδαο. Sphelos' Sohn im Volke genannt, und Bukolos Enkel.
Μηκιστῆ δ' ἕλε Πουλυδάμας, Ἐχίον δὲ Πολίτης Auch den Mekistheus schlug Polydamas, auch den Polites
πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον δ' ἕλε δῖος Ἀγήνωρ. 340 Echios vorn im Gefecht, und den Klonios mordet' Agenor.
Δηίοχον δὲ Πάρις βάλε νείατον ὦμον ὄπισϑεν Paris durchschoß rückwärts dem Deïochos oben die Schulter,
φεύγοντ' ἐν προμάχοισι, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. Als er im Vorkampf floh, daß vorn das Erz ihm hervordrang.
    ὄφρ' οἳ τοὺς ἐνάριζον ἄπ' ἔντεα, τόφρα δ' Ἀχαιοὶ     Während sie jen' entblößtem der Rüstungen; jetzt die Achaier,
τάφρῳ καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ Schnell auf Graben und Pfähle dahergestürzt in Verwirrung,
ἔνϑα καὶ ἔνϑα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ. 345 Bebten sie dorthin und dort, und tauchten aus Zwang in die Mauer.
Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας· Hektor anjetzt ermahnte mit lautem Rufe die Troer:
    »νηυσὶν ἐπισσεύεσϑαι, ἐᾶν δ' ἔναρα βροτόεντα.     Auf die Schiffe gesprengt, und verlaßt die blutige Rüstung!
ὃν δ' ἂν ἐγὼν ἀπάνευϑε νεῶν ἑτέρωϑι νοήσω, Wen ich vielleicht wo anders entfernt von den Schiffen erblicke,
αὐτοῦ οἱ ϑάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε Gleich den Tod auf der Stelle bereit' ich ihm! Keine Verwandtschaft
γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι ϑανόντα, 350 Folgt dann, Männer und Fraun, zum Totenfeuer dem Leichnam;
ἀλλὰ κύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο.« Sondern er liegt, von Hunden zerfleischt, vor Ilios Mauern!
    ὣς εἰπὼν μάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους,     Sprach's, und schwang die Geißel dem raschen Gespann auf die Schultern,
κεκλόμενος Τρώεσσι κατὰ στίχας· οἳ δὲ σὺν αὐτῷ Lautes Rufs anmahnend die Ordnungen. Alle zugleich nun
πάντες ὁμοκλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους Lenkten sie, laut aufschreiend, die wagenbeflügelnden Rosse,
ἠχῇ ϑεσπεσίῃ. προπάροιϑε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων 355 Mit graunvollem Getös'; und der fahrende Phöbos Apollon
ῥεῖ' ὄχϑας καπέτοιο βαϑείης ποσσὶν ἐρείπων Stürzete leicht mit den Füßen des Grabens ragende Ufer
ἐς μέσσον κατέβαλλε, γεφύρωσεν δὲ κέλευϑον Stampfend hinab in die Mitt', und brückte den Pfad hinüber,
μακρὴν ἠδ' εὐρεῖαν, ὅσον τ' ἔπι δουρὸς ἐρωὴ Lang zugleich und breit, so fern der geschwungene Wurfspieß
γίγνεται, ὁππότ' ἀνὴρ σϑένεος πειρώμενος ᾗσιν. Hinfliegt, welchen ein Mann, die Kraft zu versuchen, entsendet.
τῇ ῥ' οἵ γε προχέοντο φαλαγγηδόν, πρὸ δ' Ἀπόλλων 360 Dort nun strömten sie vor in geschlossener Schar, und Apollon
αἰγίδ' ἔχων ἐρίτιμον· ἔρειπε δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν Vorn, von der Ägis umstrahlt; hinstürzt' er der Danaer Mauer
ῥεῖα μάλ', ὡς ὅτε τις ψάμαϑον πάις ἄγχι ϑαλάσσης, Leicht, wie etwa den Sand ein Knab' am Ufer des Meeres,
ὅς τ' ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀϑύρματα νηπιέῃσιν, Der, nachdem er ein Spiel aufbaut' in kindischer Freude,
ἂψ αὖτις συνέχευε ποσὶν καὶ χερσὶν ἀϑύρων. Wieder mit Hand und Fuße die Häuflein spielend verschüttet:
ὥς ῥα σύ, ἤιε Φοῖβε, πολὺν κάματον καὶ ὀιζὺν 365 So, ferntreffender Phöbos, verschüttetest du der Achaier
σύγχεας Ἀργεΐων, αὐτοῖσι δὲ φύζαν ἐνῶρσας. Müh und daurenden Fleiß, und scheuchtest sie selbst mit Entsetzen.
    ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες, Jetzo hemmeten jene sich dort bei den Schiffen beharrend,
ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι ϑεοῖσιν Und ermahnten einander; und rings mit erhobenen Händen
χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ' εὐχετάοντο ἕκαστος. Betete laut ein jeder zu allen unsterblichen Göttern.
Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν 370 Nestor vor allen der Greis, der gerenische Herr der Achaier,
εὔχετο χεῖρ' ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα· Flehte, die Händ' ausstreckend zum sternumleuchteten Himmel:
    »Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτέ τίς τοι ἐν Ἄργεΐ περ πολυπύρῳ     Vater Zeus, so dir einer in Argos' Weizengefilden
ἢ βοὸς ἢ ὄιος κατὰ πίονα μηρία καίων Fette Schenkel des Stiers anzündete, oder des Widders,
εὔχετο νοστῆσαι, σὺ δ' ὑπέσχεο καὶ κατένευσας, Flehend um Wiederkehr, und du ihm gewinkt und gelobet;
τῶν μνῆσαι καὶ ἄμυνον, Ὀλύμπιε, νηλεὲς ἦμαρ, 375 Denk' uns des, und steur', Olympier, solchem Verderben!
μηδ' οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασϑαι Ἀχαιούς.« Laß nicht so hinsinken vor Trojas Macht die Achaier!
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· μέγα δ' ἔκτυπε μητίετα Ζεύς,     Also fleht' er empor; da donnerte Zeus Kronion
ἀράων ἀίων Νηληιάδαο γέροντος. Laut, das Gebet erhörend des neleiadischen Greises.
Τρῶες δ' ὡς ἐπύϑοντο Διὸς κτύπον αἰγιόχοιο,     Trojas Söhn', als sie hörten des Ägiserschütterers Ratschluß,
μᾶλλον ἐπ' Ἀργεΐοισι ϑόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. 380 Drangen gestärkt in der Danaer Volk, und entbrannten vor Streitlust.
οἳ δ', ὥς τε μέγα κῦμα ϑαλάσσης εὐρυπόροιο Wie die gewaltige Woge des weitdurchwanderten Meeres
νηὸς ὑπὲρ τοίχων καταβήσεται, ὁππότ' ἐπείγῃ Über den Bord des Schiffes hinabstürzt, wann sie verfolget
ἴς ἀνέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ' ὀφέλλει· Wut des Orkans, wie am höchsten die brandende Flut sie emportürmt:
ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον. So dort stürzten die Troer mit lautem Geschrei von der Mauer,
ἵππους δ' εἰσελάσαντες ἐπὶ πρυμνῇσι μάχοντο 385 Lenkten die Rosse hinein, und mit zwiefach schneidenden Lanzen
ἔγχεσιν ἀμφιγύοις αὐτοσχεδόν, οἳ μὲν ἀφ' ἵππων, Kämpften vermischt um die Steuer die Nahenden: jene vom Wagen,
οἳ δ' ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων ἐπιβάντες Diese hoch vom Verdeck, die dunkelen Schiffe besteigend,
μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ' ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο Mit langragenden Stangen, die dort auf den Schiffen zum Meerkampf
ναύμαχα κολλήεντα, κατὰ στόμα εἱμένα χαλκῷ. Lagen, zusammengefügt, und vorn mit Erze gerüstet.
    Πάτροκλος δ', ἧος μὲν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε 390     Aber der Held Patroklos, indes die Achaier und Troer
τείχεος ἀμφ' ἐμάχοντο ϑοάων ἔκτοϑι νηῶν, Noch die Mauer umkämpften, getrennt von den rüstigen Schiffen,
τόφρ' ὅ γ' ἐνὶ κλισίῃ ἀγαπήνορος Εὐρυπύλοιο Saß noch stets in des edlen Eurypylos schönem Gezelte,
ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ' ἕλκεϊ λυγρῷ Ihn mit Worten erfreuend, und fügt' auf die schmerzende Wund' ihm
φάρμακ' ἀκέσματ' ἔπασσε μελαινάων ὀδυνάων. Lindernde Heilungssäfte, die dunkele Qual zu bezähmen.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησεν 395 Aber sobald zur Mauer mit Macht anrennen er hörte
Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε, Trojas Söhn', und erscholl der Danaer Angst und Getümmel;
ᾤμωξέν τ' ἄρ' ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ Laut wehklagt' er nunmehr, und beide Hüften sich schlagend
χερσὶ καταπρηνέσσ', ὀλοφυρόμενος δ' ἔπος ηὔδα· Mit gebreiteten Händen, erhub er die jammernde Stimme:
    »Εὐρύπυλ', οὐκέτι τοι δύναμαι χατέοντί περ ἔμπης     Nein, ich kann nicht länger, Eurypylos, darfst du auch meiner,
ἐνϑάδε παρμενέμεν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν· 400 Hier verweilen bei dir; zu laut schon erhebt sich der Aufruhr!
ἀλλὰ σὲ μὲν ϑεράπων ποτιτερπέτω, αὐτὰρ ἐγώ γε Drum dein Waffengenoß vergnüge dich; aber ich selber
σπεύσομαι εἰς Ἀχιλῆα, ἵν' ὀτρύνω πολεμίζειν. Eile zu Peleus' Sohn, ihn aufzuregen zur Feldschlacht.
τίς δ' οἶδ', εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι ϑυμὸν ὀρίνω Denn wer weiß, ob vielleicht durch göttliche Hilf' ihn beweget
παρειπών; ἀγαϑὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.« Mein Zuspruch! Gut immer ist redliche Warnung des Freundes.
    τὸν μὲν ἄρ' ὣς εἰπόντα πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ 405     Dieses gesagt, enttrugen die Schenkel ihn. Dort die Achaier,
Τρῶας ἐπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐ δὲ δύναντο Fest vor der Troer Gewalt bestanden sie; doch sie vermochten
παυροτέρους περ ἐόντας ἀπώσασϑαι παρὰ νηῶν. Nicht, die wenigern zwar, hinweg von den Schiffen zu drängen.
οὐδέ ποτε Τρῶες Δαναῶν ἐδύναντο φάλαγγας Nicht auch vermochten die Troer, der Danaer dichte Geschwader
ῥηξάμενοι κλισίῃσι μιγήμεναι ἠδὲ νέεσσιν. Trennend hindurchzubrechen in Ruderschiff' und Gezelte.
ἀλλ' ὥς τε στάϑμη δόρυ νήιον ἐξιϑύνει 410 Sondern gleich, wie die Schnur abmißt den Balken des Schiffes
τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης Unter des Zimmerers Hand, des erfahrenen, welcher die Weisheit
εὖ εἰδῇ σοφίης ὑποϑημοσύνῃσιν Ἀϑήνης, Aller Kunst durchdachte, gelehrt von Pallas Athene:
ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε. Also stand gleichschwebend die Schlacht der kämpfenden Völker;
ἄλλοι δ' ἀμφ' ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο νέεσσιν. Ringsher kämpften sie Kampf um die Meerschiff, andre bei andern.
    Ἕκτωρ δ' ἄντ' Αἴαντος ἐείσατο κυδαλίμοιο· 415     Hektor erschien nun Ajas, dem Ruhmverklärten, begegnend.
τὼ δὲ μιῆς περὶ νηὸς ἔχον πόνον, οὐδὲ δύναντο Beid' um eines der Schiff' arbeiteten; aber nicht konnte,
οὔϑ' ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῆα, Weder er ihn austreiben, und Glut in den Schiffen entflammen,
οὔϑ' ὃ τὸν ἂψ ὤσασϑαι, ἐπεί ῥ' ἐπέλασσέ γε δαίμων. Noch ihn jener verdrängen, nachdem ihn genähert ein Dämon.
ἔνϑ' υἷα Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιμος Αἴας Ajas der Held schoß jetzo des Klytios' Sohne Kaletor
πῦρ ἐς νῆα φέροντα κατὰ στῆϑος βάλε δουρί· 420 Seinen Speer in die Brust, da er Glut zum Schiffe dahertrug.
δούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. Dumpf hinkracht' er im Fall, und der Brand entstürzte der Rechten.
Ἕκτωρ δ' ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφϑαλμοῖσιν Aber wie Hektor ersah, daß ihm sein tapferer Vetter
ἐν κονίῃσι πεσόντα νεὸς προπάροιϑε μελαίνης, Hingestürzt in den Staub, am dunkelen Schiffe des Meeres;
Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας· Rief er den Troern zugleich und Lykiern, laut ermahnend:
    »Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί, 425     Troer, und Lykier ihr, und Dardaner, Kämpfer der Nähe!
μὴ δή πω χάζεσϑε μάχης ἐν στείνεϊ τῷδε, Nimmermehr doch entweichet des Kampfs graunvollem Gedräng' hier;
ἀλλ' υἷα Κλυτίοιο σαώσατε, μή μιν Ἀχαιοὶ Sondern errettet den Sohn des Klytios, daß die Achaier
τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.« Nicht ihm die Wehr abziehn, der im Kreis der Schiffe dahinsank.
    ὣς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.     Jener sprach's, und dem Ajas entsandt' er die blinkende Lanze.
τοῦ μὲν ἅμαρϑ', ὃ δ' ἔπειτα Λυκόφρονα Μάστορος υἱόν, 430 Zwar ihn selbst verfehlt' er; doch Mastors Sohne Lykophron,
Αἴαντος ϑεράποντα, Κυϑήριον, ὅς ῥα παρ' αὐτῷ Ajas' Genossen im Streit, dem Kytherier, welcher bei jenem
ναῖ', ἐπεὶ ἄνδρα κατέκτα Κυϑήροισι ζαϑέοισιν, Wohnete, seit er um Mord wegfloh aus der edlen Kythera:
τόν ῥ' ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέι χαλκῷ, Diesem traf er ins Haupt mit dem Wurfspieß über dem Ohre,
ἑσταότ' ἄγχ' Αἴαντος· ὃ δ' ὕπτιος ἐν κονίῃσιν Dicht wie an Ajas er stand; und rücklings herab auf die Erde
νηὸς ἀπὸ πρυμνῆς χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα. 435 Sank er vom Hinterverdeck in den Staub; ihm erschlafften die Glieder.
Αἴας δ' ἐρρίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα· Starrend schaut' ihn Ajas, und sprach, zum Bruder gewendet:
    »Τεῦκρε πέπον, δὴ νῶιν ἀπέκτατο πιστὸς ἑταῖρος     Teukros, o Trautester, sieh, uns sank ein treuer Gefährte,
Μαστορίδης, ὃν νῶι Κυϑηρόϑεν ἔνδον ἐόντα Mastors Sohn, den wir beide, seitdem von Kythera er ankam,
ἶσα φίλοισι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν μεγάροισιν· Wert wie Vater und Mutter in unserem Hause geachtet!
τὸν δ' Ἕκτωρ μεγάϑυμος ἀπέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ 440 Ihn schlug Hektor anitzt, der Gewaltige! Wo die geschwinden
ὠκύμοροι καὶ τόξον, ὅ τοι πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων;« Todesgeschoss' und der Bogen, den dir geschenket Apollon?
    ὣς φάϑ'· ὃ δὲ ξυνέηκε, ϑέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,     Jener sprach's; doch der Bruder vernahm's, und naht' ihm in Eile,
τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην Haltend zugleich in der Hand das schnellende Horn, und den Köcher,
ἰοδόκον· μάλα δ' ὦκα βέλη Τρώεσσιν ἐφίει. Pfeilevoll; und schleunig entsandt' er Geschosse den Troern.
καί ῥ' ἔβαλε Κλεῖτον Πεισήνορος ἀγλαὸν υἱόν, 445 Kleitos zuerst nun traf er, den blühenden Sohn Peisenors,
Πουλυδάμαντος ἑταῖρον ἀγαυοῦ Πανϑοΐδαο, Und des Polydamas' Freund, des gefeierten Panthoiden,
ἡνία χερσὶν ἔχοντα. ὃ μὲν πεπόνητο καϑ' ἵππους· Welchem die Zügel er lenkt': itzt tummelt' er mühsam die Rosse,
τῇ γὰρ ἔχ', ᾗ ῥα πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, Lenkend dahin, wo vor allen am dichtesten tobten die Schlachtreihn,
Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ' αὐτῷ Hektorn und den Troern gefällig zu sein: doch sofort ihm
ἦλϑε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ. 450 Nahte das Weh, dem ihn keiner entriß der strebenden Freunde.
αὐχένι γάρ οἱ ὄπισϑε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός· Denn ihm traf von hinten der schmerzende Pfeil in den Nacken;
ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι Und er entsank dem Geschirr, und zurück ihm zuckten die Rosse,
κείν' ὄχεα κροτέοντες. ἄναξ δ' ἐνόησε τάχιστα Leer das Geschirr hinrasselnd. Polydamas aber erkannt' es
Πουλυδάμας, καὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυϑεν ἵππων. Schnell, und eilte zuerst den flüchtigen Rossen entgegen.
τοὺς μὲν ὅ γ' Ἀστυνόῳ Προτιάονος υἱέι δῶκεν, 455 Diese gab er Astynoos drauf, dem Sohn Protiaons,
πολλὰ δ' ἐπώτρυνε σχεδὸν ἰσχέμεν εἰσοράοντα Welchen er sehr anmahnte, die Ross' ihm nahe zu halten,
ἵππους· αὐτὸς δ' αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη. Schauend auf ihn; dann eilt' er, und drang in das Vordergetümmel.
    Τεῦκρος δ' ἄλλον ὀιστὸν ἐφ' Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ     Teukros, ein andres Geschoß auf den schimmernden Hektor ergreifend,
αἴνυτο· καί κεν ἔπαυσε μάχην ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν, Zielt'; und er hätte gehemmt den Kampf bei den Schiffen Achaias,
εἴ μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο ϑυμόν. 460 Hätt' er den tapfersten Held mit treffendem Pfeile getötet.
ἀλλ' οὐ λῆϑε Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ' ἐφύλασσεν Doch nicht seiner vergaß der waltende Zeus; er beschirmte
Ἕκτορ', ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα· Hektor, und raubte den Ruhm dem Telamonier Teukros.
ὅς οἱ ἐυστρεφέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ Siehe, die schöngeflochtene Schnur des untadligen Bogens
ρῆξ' ἐπὶ τῷ ἐρύοντι, παρεπλάγχϑη δέ οἱ ἄλλῃ Brach er im Anziehn schnell; und seitwärts flog ihm verirrend
ἰὸς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 465 Sein erzschweres Geschoß, und der Bogen entsank aus der Linken.
Τεῦκρος δ' ἐρρίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα· Starrend schaut' es Teukros, und sprach, zum Bruder gewendet:
    »ὢ πόποι, ἦ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει     Wehe mir! traun es vereitelt ein Gott uns jeglichen Vorsatz
δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρός, Unseres Kampfs, der den Bogen aus meiner Hand mir hinwegschlug,
νευρὴν δ' ἐξέρρηξε νεόστροφον, ἣν ἐνέδησα Und mir die Senne zerriß, die neugeflochten ich umband
πρώιον, ὄφρ' ἀνέχοιτο ϑαμὰ ϑρῴσκοντας ὀιστούς.« 470 Heute früh, zu erdulden auch viel' abspringende Pfeile.
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·     Ihm antwortete drauf der Telamonier Ajas:
»ὦ πέπον, ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς Trautester, laß den Bogen doch nur und die häufigen Pfeile
κεῖσϑαι, ἐπεὶ συνέχευε ϑεὸς Δαναοῖσι μεγήρας· Ruhn, nachdem ihn zernichtet ein Gott, der die Danaer neidet.
αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ Jetzt in der Hand den ragenden Speer und den Schild auf der Schulter
μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυϑι λαούς. 475 Kämpfe mit Trojas Volk, und ermahn' auch andere Scharen:
μὴ μὰν ἀσπουδί γε δαμασσάμενοί περ ἕλοιεν Daß nicht arbeitlos, und siegten sie gleich, sie erobern
νῆας ἐυσσέλμους· ἀλλὰ μνησώμεϑα χάρμης.« Unsre gebordeten Schiffe! Wohlauf, und gedenke der Streitlust!
    ὣς φάϑ'· ὃ δ' αὖ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔϑηκεν,     Jener sprach's; und den Bogen verwahrete Teukros im Zelte;
αὐτὰρ ὅ γ' ἀμφ' ὤμοισι σάκος ϑέτο τετραϑέλυμνον, Warf alsdann um die Schulter die Last des vierfachen Schildes;
κρατὶ δ' ἔπ' ἰφϑίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔϑηκεν 480 Auch das gewaltige Haupt mit stattlichem Helme bedeckt' er,
[ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καϑύπερϑεν ἔνευεν], Von Roßhaaren umwallt; und fürchterlich winkte der Helmbusch;
εἵλετο δ' ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῷ· Nahm auch die mächtige Lanze, gespitzt mit der Schärfe des Erzes;
βῆ δ' ἰέναι, μάλα δ' ὦκα ϑέων Αἴαντι παρέστη. Lief dann zurück, und stellt' in Eile sich neben den Bruder.
    Ἕκτωρ δ' ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφϑέντα βέλεμνα,     Hektor, sobald er gesehn, daß Teukros' Bogen zerstört war,
Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας· 485 Rief er den Troern zugleich und Lykiern, laut ermahnend:
    »Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί,     Troer, und Lykier ihr, und Dardaner, Kämpfer der Nähe!
ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς Seid nun Männer, o Freund', und gedenkt des stürmenden Mutes
νῆας ἀνὰ γλαφυράς· δὴ γὰρ ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν Um die gebogenen Schiffe! Denn schon mit den Augen ersah ich
ἀνδρὸς ἀριστῆος Διόϑεν βλαφϑέντα βέλεμνα. Einem tapferen Manne zerstört das Geschoß von Kronion.
ῥεῖα δ' ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή, 490 Leicht ja erkannt wird Zeus' obwaltender Schutz von den Menschen,
ἠμὲν ὁτέοισιν κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξῃ, Jenen sowohl, die er hoch mit glänzendem Ruhme verherrlicht,
ἠδ' ὅτινας μινύϑη τε καὶ οὐκ ἐϑέλῃσιν ἀμύνειν· Als die er niederbeugt, und nicht zu verteidigen achtet:
ὡς νῦν Ἀργεΐων μινύϑει μένος, ἄμμι δ' ἀρήγει. Wie nun Argos' Völker er schwächt, uns aber beschirmt.
ἀλλὰ μάχεσϑ' ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες. ὃς δέ κεν ὑμέων Auf, zum Kampf um die Schiffe mit Heerskraft! Welcher von euch nun
βλήμενος ἠὲ τυπεὶς ϑάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ, 495 Tod und Schicksal erreicht, mit Wurf und Stoße verwundet,
τεϑνάτω· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης Sterbe! Nicht ruhmlos ist's, für des Vaterlandes Errettung
τεϑνάμεν. ἀλλ' ἄλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω, Sterben: in Wohlfahrt läßt er die Gattin zurück und die Kinder,
καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος, εἴ κεν Ἀχαιοὶ Und sein Haus und Erb' unbeschädiget, wann die Achaier
οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.« Heimgekehrt in den Schiffen zum lieben Lande der Väter!
    ὣς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 500     Jener sprach's, und erregte zu Mut und Stärke die Männer.
Αἴας δ' αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν· Ajas indes auch drüben ermunterte seine Genossen:
    »αἰδώς, Ἀργέιοι· νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσϑαι     Schande doch, Argos' Volk! Nun gilt's, entweder zu sterben,
ἠὲ σαωϑῆναι καὶ ἀπώσασϑαι κακὰ νηῶν. Oder uns Heil zu schaffen, und unseren Schiffen Errettung!
ἢ ἔλπεσϑ', ἢν νῆας ἕλῃ κορυϑαίολος Ἕκτωρ, Hofft ihr vielleicht, wenn die Schiffe gewinnt der gewaltige Hektor,
ἐμβαδὸν ἵξεσϑαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος; 505 Daß dann jeder zu Fuß heimkehr' in der Väter Gefilde?
ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα Höret ihr nicht, wie laut er die feindlichen Scharen ermuntert,
Ἕκτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι μενεαίνει; Hektor, der schon die Schiffe mit Glut zu verbrennen daherstürmt?
οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ' ἐλϑέμεν, ἀλλὰ μάχεσϑαι. Nicht zum Tanze fürwahr ermahnt er sie, sondern zum Kampfe!
ἡμῖν δ' οὔ τις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων, Uns erscheint nun nirgend ein besserer Rat und Entschluß mehr,
ἢ αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖράς τε μένος τε. 510 Als hinein in den Feind mit gewaffneter Hand uns zu stürzen!
βέλτερον ἢ ἀπολέσϑαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι, Besser, die Wahl des Todes beschleunigen, oder des Lebens,
ἢ δηϑὰ στρεύγεσϑαι ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι Als so lang' hinschmachten in schreckenvoller Entscheidung,
ὧδ' αὔτως παρὰ νηυσὶν ὑπ' ἀνδράσι χειροτέροισιν.« So umsonst bei den Schiffen, vertilgt von schlechteren Männern!
    ὣς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου.     Jener sprach's, und erregte zu Mut und Stärke die Männer.
ἔνϑ' Ἕκτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον Περιμήδεος υἱόν, 515 Hektor erschlug den Schedios nun, den Sohn Perimedes',
ἀρχὸν Φωκήων, Αἴας δ' ἕλε Λαοδάμαντα Der den Phokäern gebot; doch Ajas streckte des Fußvolks
ἡγεμόνα πρυλέων, Ἀντήνορος ἀγλαὸν υἱόν· Führer Laodamas hin, den glänzenden Sohn Antenors.
Πουλυδάμας δ' Ὦτον Κυλλήνιον ἐξενάριξεν Auch Polydamas nahm dem Kyllenier Otos die Rüstung,
Φυλεΐδεω ἕταρον, μεγαϑύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν. Welcher, des Meges Genoß, vorging den stolzen Epeiern.
τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών, ὃ δ' ὕπαιϑα λιάσϑη 520 Rächend flog der Phyleide daher; doch Polydamas wich ihm
Πουλυδάμας· καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν – οὐ γὰρ Ἀπόλλων Seitwärts aus; ihn selbst nun verfehlet' er, weil ihm Apollon
εἴα Πανϑόου υἱὸν ἐνὶ προμάχοισι δαμῆναι –, Weigerte, Panthoos' Sohn im Vorderkampf zu bezwingen;
αὐτὰρ ὅ γε Κροίσμου στῆϑος μέσον οὔτασε δουρί. Aber dem Krösmos rannt' er gerad' in den Busen die Lanze;
δούπησεν δὲ πεσών, ὃ δ' ἀπ' ὤμων τεύχε' ἐσύλα. Dumpf hinkracht' er im Fall, und jener entzog ihm die Rüstung.
τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ αἰχμῆς ἐὺ εἰδὼς 525 Dumpf hinkracht' er im Fall, und jener entzog ihm die Rüstung.
Λαμπετίδης, ὃν Λάμπος ἐγείνατο φέρτατον υἱὸν Lampos' Sohn, den Lampos, der tapferste Kämpfer, gezeuget,
Λαομεδοντιάδης, εὖ εἰδότα ϑούριδος ἀλκῆς· Er Laomedons Sohn, den kundigen Stürmer der Feldschlacht:
ὃς τότε Φυλεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ Dieser durchstach dem Phyleiden die Mitte des Schilds mit der Lanze,
ἐγγύϑεν ὁρμηϑείς· πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε ϑώρηξ, Nahe daher sich stürzend; allein ihn schirmte der Panzer,
τόν ῥ' ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα, – τόν ποτε Φυλεὺς 530 Dicht und stark mit Gelenken befestiget: welchen noch Phyleus
ἤγαγεν ἐξ Ἐφύρης ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος· Mit aus Ephyra brachte, vom heiligen Strom Selleïs;
ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἐυφήτης Denn sein Gastfreund schenkt' ihm, der Völkerfürst Euphetes,
ἐς πόλεμον φορέειν, δηίων ἀνδρῶν ἀλεωρήν, – Solchen im Streit zu tragen, zur Abwehr feindlicher Männer:
ὃς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ' ὄλεϑρον. Der ihm auch jetzt vom Leibe des Sohns abhielt das Verderben.
τοῦ δὲ Μέγης κόρυϑος χαλκήρεος ἱπποδασείης 535 Ihm nun traf der Phyleide des schweifumflatterten Helmes
κύμβαχον ἀκρότατον νύξ' ἔγχεϊ ὀξυόεντι, Oberste Wölbung von Erz mit dem Stoß der spitzigen Lanze;
ῥῆξε δ' ἀφ' ἵππειον λόφον αὐτοῦ· πᾶς δὲ χαμᾶζε Daß der gemähnete Busch ihm abbrach, ganz dann zur Erde
κάππεσεν ἐν κονίῃσι, νέον φοίνικι φαεινός. Niedersank in den Staub, noch neu gerötet von Purpur.
ἧος ὃ τῷ πολέμιζε μένων, ἔτι δ' ἔλπετο νίκην, Während er ihn noch kämpfend bestand, und hoffte den Siegsruhm;
τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἀρήιος ἦλϑεν ἀμύντωρ, 540 Kam ihm ein Helfer daher, der streitbare Held Menelaos.
στῆ δ' εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαϑών, βάλε δ' ὦμον ὄπισϑεν· Seitwärts trat er geheim mit dem Speer, und die Schulter von hinten
αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμάουσα, Warf er, daß vorne die Brust das stürmende Erz ihm durchbohrte,
πρόσσω ἱεμένη· ὃ δ' ἄρα πρηνὴς ἐλιάσϑη. Ungestüm vorstrebend; da taumelt' er nieder aufs Antlitz.
τὼ μὲν ἐεισάσϑην χαλκήρεα τεύχε' ἀπ' ὤμων Beide nun sprangen hinzu, die eherne Wehr von den Schultern
συλήσονϑ'· Ἕκτωρ δὲ κασιγνήτοισι κέλευσεν 545 Abzuziehn. Doch Hektor gebot den Verwandten und Brüdern
πᾶσι μάλα, πρῶτον δ' Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν Allen umher; vor allen den edlen Sohn Hiketaons
ἴφϑιμον Μελάνιππον. ὃ δ' ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς Straft' er, den Held Melanippos: der einst schwerwandelnde Rinder
βόσκ' εν Περκώτῃ, δηίων ἄπο νόσφιν ἐόντων· In Perkote geweidet, da fern noch waren die Feinde;
αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυϑον ἀμφιέλισσαι, Aber nachdem die Achaier in Ruderschiffen gelandet,
ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλϑε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσιν, 550 Kam er gen Ilios wieder, und ragete hoch vor den Troern;
ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσιν. Auch bei Priamos wohnt' er, der gleich ihn ehrte den Söhnen.
τόν ῥ' Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Diesen straft' itzt Hektor, und laut ausrufend begann er:
    »οὕτω δή, Μελάνιππε, μεϑήσομεν; οὐδέ νυ σοί περ     Also jetzt, Melanippos, versäumen wir? Wendet auch dir nicht
ἐντρέπεται φίλον ἦτορ ἀνεψιόο κταμένοιο; Mildes Erbarmen das Herz, da tot dein Retter dahinsank?
οὐχ ὁράεις, οἷον Δόλοπος περὶ τεύχε' ἕπουσιν; 555 Siehst du nicht, wie sehr sie um Dolops Rüstung sich abmühn?
ἀλλ' ἕπευ· οὐ γὰρ ἔτ' ἔστιν ἀποσταδὸν Ἀργεΐοισιν Folge mir! Jetzo gilt's, nicht fern von den Söhnen Achaias
μάρνασϑαι, πρίν γ' ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ' ἄκρης Kämpfend zu stehn! Entweder wir morden sie, oder vom Gipfel
Ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν κτάσϑαι τε πολίτας.« Stürzen sie Ilios Feste herab, und ermorden die Bürger!
    ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ', ὃ δ' ἅμ' ἕσπετο ἰσόϑεος φώς.     Sprach's, und eilte voran; ihm folgte der göttliche Streiter.
Ἀργεΐους δ' ὤτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας· 560 Argos' Söhn auch ermahnte der Telamonier Ajas:
    »ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδόα ϑέσϑ' ἐνὶ ϑυμῷ,     Seid nun Männer, o Freund', und Scham erfüll' euch die Herzen!
ἀλλήλους τ' αἰδεῖσϑε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. Ehret euch selbst einander im Ungestüme der Feldschlacht!
αἰδομένων δ' ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται· Denn wo sich ehrt ein Volk, stehn mehrere Männer, denn fallen;
φευγόντων δ' οὔτ' ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή.« Doch den Fliehenden wird nicht Ruhm gewährt, noch Errettung!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασϑαι μενέαινον, 565     Jener sprach's; und sie selber dem Feind zu wehren begierig,
ἐν ϑυμῷ δ' ἐβάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας Faßten all' in die Herzen das Wort; sie umzäunten die Schiffe
ἕρκεϊ χαλκείῳ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν. Rings mit ehrnem Geheg'; und Zeus trieb stürmend die Troer.
Ἀντίλοχον δ' ὤτρυνε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος· Doch den Antilochos reizte der Rufer im Streit Menelaos:
    »Ἀντίλοχ', οὔ τις σεῖο νεώτερος ἄλλος Ἀχαιῶν,     Keiner ist jünger denn du, Antilochos, vor den Achaiern,
οὔτε ποσὶν ϑάσσων οὔτ' ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσϑαι· 570 Weder geschwinder im Lauf, noch tapfer wie du in der Feldschlacht;
εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοισϑα.« Wenn du anjetzt vorspringend doch tötest einen der Troer!
    ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ' ὀρόϑυνεν.     Dieses gesagt, nun eilt' er zurück, und reizete jenen;
ἐκ δ' ἔϑορε προμάχων καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ Und er entsprang dem Gewühl, und warf die blinkende Lanze,
ἀμφὶ ἓ παπτήνας· ὕπο δὲ Τρῶες κεκάδοντο Mit umschauendem Blick; und es flohn auseinander die Troer,
ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος. ὃ δ' οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν, 575 Als hinzielte der Mann: doch umsonst nicht sandt' er die Lanze,
ἀλλ' Ἱκετάονος υἱὸν ὑπέρϑυμον Μελάνιππον Sondern dem Held Melanippos, dem mutigen Sohn Hiketaons,
νισσόμενον πόλεμόνδε βάλε στῆϑος παρὰ μαζόν. Welcher zum Kampf herschritt, durchschoß er die Brust an der Warze:
δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' αὐτῷ. Dumpf hinkracht' er im Fall, und es rasselten um ihn die Waffen.
Ἀντίλοχος δ' ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ' ἐπὶ νεβρῷ Aber Antilochos sprang, wie der rasche Hund auf des Rehes
βλημένῳ ἀίξῃ, τόν τ' ἐξ εὐνῆφι ϑορόντα 580 Blutendes Kalb anstürzt, das, weil aus dem Lager es auffuhr,
ϑηρητὴρ ἐτύχησε βαλών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα· Schnell der laurende Jäger durchschoß, und die Glieder ihm löste:
ὣς ἐπὶ σοί, Μελάνιππε, ϑόρ' Ἀντίλοχος μενεχάρμης So, Melanippos, auf dich sprang Nestors kriegrischer Sohn itzt,
τεύχεα συλήσων. ἀλλ' οὐ λάϑεν Ἕκτορα δῖον, Dir die Wehr zu entreißen. Ihn sah der göttliche Hektor,
ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλϑε ϑέων ἀνὰ δηιοτῆτα. Welcher entgegen ihm lief, durch Kampf und Waffengetümmel.
Ἀντίλοχος δ' οὐ μεῖνε ϑοός περ ἐὼν πολεμιστής, 585 Nicht, wie tapfer er war, bestand Antilochos jenen;
ἀλλ' ὅ γ' ἄρ' ἔτρεσε ϑηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς, Sondern entflüchtete, gleich dem Gewild, das Böses getan hat,
ὅς τε κύνα κτείνας ἢ βουκόλον ἀμφὶ βόεσσιν Das, da den Hund um die Rinder es mordete, oder den Hirten,
φεύγει πρίν περ ὅμιλον ἀολλισϑήμεναι ἀνδρῶν. Wegflieht, ehe die Schar versammelter Männer herandringt:
ὣς τρέσε Νεστορίδης, ἔπι δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ Also der Nestorid'; ihm nach die Troer und Hektor
ἠχῇ ϑεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο· 590 Rannten mit lautem Getös', und schütteten herbe Geschosse;
στῆ δὲ μεταστρεφϑείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔϑνος ἑταίρων. Doch nun stand er gewandt, da der Seinigen Schar er erreichet.
    Τρῶες δὲ λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν     Trojas Volk, blutgierig wie raubverschlingende Löwen,
νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δ' ἐτέλειον ἐφετμάς, Stürzte nunmehr in die Schiffe, des Donnerers Rat vollendend:
ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, ϑέλγε δὲ ϑυμὸν Der sie mit höherem Mut stets kräftigte, doch den Argeiern
Ἀργεΐων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ' ὀρόϑυνεν. 595 Schwächte das Herz, und des Ruhms sie beraubete, stärkend die Troer.
Ἕκτορι γάρ οἱ ϑυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι Denn dem Hektor beschloß sein Ratschluß Ruhm zu gewähren,
Πριαμίδῃ, ἵνα νηυσὶ κορωνίσι ϑεσπιδαὲς πῦρ Priamos' Sohn, damit er die schreckliche Flamme des Feuers
ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος δ' ἐξαίσιον ἀρὴν Würf' in die prangenden Schiff', und ganz erfüllte der Thetys
πᾶσαν ἐπικρήνειε· τὸ γὰρ μένε μητίετα Ζεύς, Unbarmherzigen Wunsch: drum harrete Zeus Kronion,
νηὸς καιομένης σέλας ὀφϑαλμοῖσιν ἰδέσϑαι· 600 Leuchten zu sehn den Glanz von einem brennenden Schiffe;
ἐκ γὰρ δὴ τοῦ ἔμελλε παλίωξιν παρὰ νηῶν Doch alsdann verhängt' er den Troern Flucht und Verfolgung
ϑησέμεναι Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξειν. Immerdar von den Schiffen, und Siegesruhm den Achaiern.
    τὰ φρονέων νήεσσιν ἔπι γλαφυρῇσιν ἔγειρεν Also gesinnt, erregt er, der Danaer Schiffe zu stürmen,
Ἕκτορα Πριαμίδην, μάλα περ μεμαῶτα καὶ αὐτόν. Hektor, Priamos' Sohn, der selber des Kampfs auch begehrte.
μαίνετο δ', ὡς ὅτ' Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ 605 Tobt' er doch wild, wie Ares mit raffendem Speer, und wie Feuer
οὔρεσι μαίνηται, βαϑέης ἐν τάρφεσιν ὕλης· Schrecklich die Berge durchtobt, in verwachsener Tiefe des Waldes!
ἀφλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε Siehe der Schaum umstand die Lippen ihm, während die Augen
λαμπέσϑην βλοσυρῇσιν ὑπ' ὀφρύσιν, ἀμφὶ δὲ πήληξ Unter den düsteren Brauen ihm funkelten; und um die Schläfen
σμερδαλέον κροτάφοισι τινάσσετο μαρναμένοιο Wehte der Mähnenbusch von dem Helm des kämpfenden Hektors
[Ἕκτορος· αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ' αἰϑέρος ἦεν ἀμύντωρ 610 Fürchterlich! Selbst war ihm aus des Äthers Höhn ein Beschirmer
Ζεύς, ὅς μιν πλεόνεσσι μετ' ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα Zeus, der jenem allein in mächtigen Scharen der Männer
τίμα καὶ κύδαινε. μινυνϑάδιος γὰρ ἔμελλεν Preis und Herrlichkeit gab: denn wenige Tage nur waren
ἔσσεσϑ'· ἤδη γάρ οἱ ἐπώρνυε μόρσιμον ἦμαρ Ihm gewährt; schon lenkt' ihm das finstere Todesverhängnis
Παλλὰς Ἀϑηναίη ὑπὸ Πηλεΐδαο βίηφιν]. Pallas Athene daher durch siegende Macht des Achilleus.
καί ῥ' ἔϑελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων, 615 Jener nun ging zu durchbrechen die Ordnungen, rings versuchend,
ᾗ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε' ἄριστα. Wo den dichtesten Haufen er sah, und die trefflichsten Waffen:
ἀλλ' οὐδ' ὣς δύνατο ῥῆξαι μάλα περ μενεαίνων· Dennoch versucht' er umsonst Einbruch, wie gewaltig er andrang;
ἴσχον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠύτε πέτρη Denn stets hemmt' ihn die Schar der Geschlossenen: gleich wie ein Felsen,
ἠλίβατος μεγάλη, πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα, Hochgetürmt und groß, an des bläulichen Meeres Gestade,
ἥ τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευϑα 620 Welcher besteht der sausenden Wind' herzuckende Wirbel,
κύματά τε τροφόεντα, τά τε προσερεύγεται αὐτήν· Und die geschwollene Flut, die gegen ihn brandend emporrauscht:
ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο. So vor den Troern bestand der Danaer Volk, und entfloh nicht.
    αὐτὰρ ὃ λαμπόμενος πυρὶ πάντοϑεν ἔνϑορ' ὁμίλῳ, Er, den strahlendes Feuer umleuchtete, sprang auf die Heerschar,
ἐν δ' ἔπεσ', ὡς ὅτε κῦμα ϑοῇ ἐν νηί πέσῃσιν Hergestürzt, wie die Wog' in das rüstige Schiff sich hineinstürzt,
λάβρον ὑπὸ νεφέων ἀνεμοτρεφές· ἣ δέ τε πᾶσα 625 Ungestüm aus den Wolken vom Sturme genährt; es bedeckt sich
ἄχνῃ ὑπεκρύφϑη, ἀνέμοιο δὲ δεινὸς ἀήτη Ganz mit Schaume das Schiff, und fürchterlich saust in dem Segel
ἱστίῳ ἐμβρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται Oben die Wut des Orkans; und es bebt den erschrockenen Schiffern
δειδιότες· τυτϑὸν γὰρ ὑπὲκ ϑανάτοιο φέρονται· Bange das Herz; weil wenig vom Tode getrennt sie entfliegen;
ὣς ἐδαΐζετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν Ἀχαιῶν. Also empört Unruhe das Herz der edlen Achaier.
    αὐτὰρ ὅ γ' ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελϑών, 630 Aber der Held, wie ein Löwe voll Wut eindringt in die Rinder,
αἵ ῥά τ' ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται Die in gewässerter Aue des großen Sumpfes umhergehn,
μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς Tausende; nur ein Hirt begleitet sie, wenig geübt noch,
ϑηρὶ μαχέσσασϑαι ἕλικος βοὸς ἀμφὶ φονῇσιν· Ein krummhorniges Rind zu verteidigen wider ein Raubtier;
ἦ τοι ὃ μὲν πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν Zwar bei den vordersten bald, und bald bei den äußersten Rindern,
αἰὲν ὁμοῦ στιχάει, ὃ δέ τ' ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας 635 Wandelt er ängstlich umher; doch er, in die Mitte sich stürzend,
βοῦν ἔδει, αἳ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν· – ὣς τότ' Ἀχαιοὶ Würgt den Stier, und es entfliehn die Erschrockenen: so die Achaier,
ϑεσπεσίως ἐφόβηϑεν ὑφ' Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρὶ Graunbetäubt entflohn sie vor Hektors Macht und Kronions,
πάντες, ὃ δ' οἶον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην Alle; doch einen erschlug er, Mykenens Held Periphetes,
Κοπρῆος φίλον υἱόν, ὃς Εὐρυσϑῆος ἄνακτος Kopreus' Sohn des Berühmten, der einst des Königs Eurystheus
ἀγγελίην οἴχνεσκε βίῃ Ἥρακληείῃ. 640 Botschaft pflag zu bringen der hohen Kraft Herakles:
τοῦ γένετ' ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων Ihm ein besserer Sohn, dem schlechteren Vater, gezeuget,
παντοίας ἀρετάς, ἠμὲν πόδας ἠδὲ μάχεσϑαι, War er in jeglicher Tugend, im rüstigen Lauf, und im Kampfe,
καὶ νόον ἐν πρώτοισι Μυκηναίων ἐτέτυκτο· Auch an Verstand mit den ersten im Rat der Mykener gepriesen;
ὅς ῥα τόϑ' Ἕκτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξεν. Der nun sank vor Hektor, noch höheren Ruhm ihm gewährend.
στρεφϑεὶς γὰρ μετόπισϑεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο, 645 Denn wie zurück er wandte, da stieß er sich unten am Borde
τὴν αὐτὸς φορέεσκε ποδηνεκέ', ἕρκος ἀκόντων· Seines Schilds, den er trug, die fers'erreichende Schutzwehr:
τῇ ὅ γ' ἔνι βλαφϑεὶς πέσεν ὕπτιος, ἀμφὶ δὲ πήληξ Er, verwickelt daran, sank rückwärts, und um die Schläfen
σμερδαλέον κονάβησε περὶ κροτάφοισι πεσόντος. Tönte mit furchtbarem Klange der Helm des fallenden Kriegers.
Ἕκτωρ δ' ὀξὺ νόησε, ϑέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη, Hektor sofort bemerkt' es, und eilendes Laufs ihm genahet,
στήϑεϊ δ' ἒν δόρυ πῆξε. φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων 650 Bohrt' er die Lanz' in die Brust, ihn dicht bei den lieben Genossen
κτεῖν', οἳ δ' οὐκ ἐδύναντο καὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου Mordend: sie suchten umsonst, betraurend zwar den Genossen,
χραισμεῖν· αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν Ἕκτορα δῖον. Rettung; sie selbst erbebten zu sehr dem göttlichen Hektor.
    εἰσωποὶ δ' ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ' ἔσχεϑον ἄκραι     Vorwärts hatten sie jetzt, und umher die äußersten Schiffe,
νῆες, ὅσαι πρῶται εἰρύατο· τοὶ δ' ἐπέχυντο. Die man zuerst aufzog; allein nachstürzten sich jene.
Ἀργέιοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ 655 Zwar die Danaer wichen genötiget auch von den vordern
τῶν πρωτέων, αὐτοῦ δὲ παρὰ κλισίῃσιν ἔμειναν Schiffen zurück; doch dort beharrten sie bei den Gezelten
ἁϑρόοι, οὐδὲ κέδασϑεν ἀνὰ στρατόν· ἴσχε γὰρ αἰδὼς Scharweis, nicht sich zerstreuend durchs Lager umher; denn es hielt sie
καὶ δέος· ἀζηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισιν. Scham und Furcht; sie ermahnten sich unablässig einander.
Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν Nestor vor allen der Greis, der gerenische Hort der Achaier,
λίσσεϑ' ὑπὲρ τοκέων γουνούμενος ἄνδρα ἕκαστον· 660 Flehete jeglichem Manne, bei Stamm und Geschlecht ihm beschwörend:
    »ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδόα ϑέσϑ' ἐνὶ ϑυμῷ     Seid nun Männer, o Freund', und Scham erfüll' euch die Herzen
ἄλλων ἀνϑρώπων, ἐπὶ δὲ μνήσασϑε ἕκαστος Scham vor anderen Menschen! Noch mehr erinnre sich jeder
παίδων ἠδ' ἀλόχων καὶ κτήσιος ἠδὲ τοκήων, Seines Weibs, und der Kinder, des Eigentums, und der Eltern,
ἠμὲν ὅτεῳ ζώουσι καὶ ᾧ κατατεϑνήκασιν. Welchen sie leben sowohl, als welchem bereits sie gestorben!
τῶν ὕπερ ἐνϑάδ' ἐγὼ γουνάζομαι οὐ παρεόντων 665 Ihrenthalb, der Entfernten, beschwör' ich jetzo euch flehend,
ἑστάμεναι κρατερῶς, μηδὲ τρωπᾶσϑε φόβονδε.« Tapfer den Feind zu bestehn, und nicht zur Flucht euch zu wenden!
    ὣς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου.     Jener sprach's, und erregte zu Mut und Stärke die Männer.
τοῖσι δ' ἀπ' ὀφϑαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν Ἀϑήνη Allen nunmehr von den Augen entnahm Athene des Dunkels
ϑεσπέσιον· μάλα δέ σφι φάος γένετ' ἀμφοτέρωϑεν, Hehres Gewölk; und Licht umstrahlte sie hiehin und dorthin,
ἠμὲν πρὸς νηῶν καὶ ὁμοιίοο πτολέμοιο. 670 Nach der Seite der Schiff, und des allverheerenden Krieges.
Ἕκτορα δ' ἐφράσσαντο βοὴν ἀγαϑὸν καὶ ἑταίρους, Hektor sahn sie, den Rufer im Streit, und sahn die Genossen,
ἠμὲν ὅσοι μετόπισϑεν ἀφέστασαν οὐδ' ἐμάχοντο, Jene, die hinterwärts sich entferneten, müde des Kampfes,
ἠδ' ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο ϑοῇσιν. Und die mutig den Kampf um die rüstigen Schiffe noch kämpften.
    οὐδ' ἄρ' ἔτ' Αἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε ϑυμῷ     Nicht mehr jetzt gefiel es dem heldenmütigen Ajas,
ἑστάμεν, ἔνϑα περ ἄλλοι ἀφέστασαν υἷες Ἀχαιῶν· 675 Dort in der Ferne zu stehn mit den anderen Söhnen Achaias;
ἀλλ' ὅ γε νηῶν ἴκρι' ἐπῴχετο μακρὰ βιβάσϑων, Sondern der Schiffe Verdeck' umwandelt' er, mächtiges Schrittes,
νώμα δὲ ξυστὸν μέγα ναύμαχον ἐν παλάμῃσιν, Und bewegt' in dein Händen die mächtige Stange des Meerkampfs,
κολλητὸν βλήτροισι, δυωκαιεικοσίπηχυ. Wohlgefügt mit Ringen, von zweiundzwanzig Ellen.
ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐὺ εἰδώς, So wie ein Mann, mit Rossen daherzusprengen verständig,
ὅς τ' ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους, 680 Der, nachdem er aus vielen sich vier Reitrosse vereinigt,
σεύας ἐκ πεδίοιο μέγα προτὶ ἄστυ δίηται Rasch aus dem flachen Gefilde zur großen Stadt sie beflügelt,
λαοφόρον καϑ' ὁδόν· πολέες τέ ἑ ϑηήσαντο Auf dem gemeinsamen Weg'; und viel anstaunend ihm zuschaun,
ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὃ δ' ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ Männer umher und Weiber; denn sicher stets und unfehlbar
ϑρῴσκων ἄλλοτ' ἐπ' ἄλλον ἀμείβεται, οἳ δὲ πέτονται· Springt er vom anderen Roß aufs andere; und sie entfliegen:
ὣς Αἴας ἐπὶ πολλὰ ϑοάων ἴκρια νηῶν 685 So dort Ajas, auf vieler gerüsteten Schiffe Verdecke
φοίτα μακρὰ βιβάς, φωνὴ δέ οἱ αἰϑέρ' ἵκανεν. Wandelt' er mächtiges Schritts; und es tönte sein Ruf bis zum Äther.
αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοάων Δαναοῖσι κέλευεν Immerdar mit schrecklichem Laut den Achaiern gebot er,
νηυσί τε καὶ κλισίῃσιν ἀμυνέμεν. οὐδὲ μὲν Ἕκτωρ Daß sie Schiff' und Gezelte verteidigten. Aber auch Hektor
μίμνεν ἐνὶ Τρώων ὁμάδῳ πύκα ϑωρηκτάων· Weilete nicht im Haufen der dichtumpanzerten Troer;
ἀλλ' ὥς τ' ὀρνίϑων πετεηνῶν αἰετὸς αἴϑων 690 Nein, wie ein glänzender Adler auf weitgeflügelter Vögel
ἔϑνος ἐφορμᾶται, ποταμὸν πάρα βοσκομενάων Scharen daher sich stürzt, die weidend am Strom sich gelagert,
χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, Kraniche, oder Gäns', und das Volk langhalsiger Schwäne:
ὣς Ἕκτωρ ἴϑυσε νεὸς κυανοπρῴροιο So drang Hektor dort auf ein schwarzgeschnäbeltes Meerschiff
ἀντίος ἀίξας. τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισϑεν Grad' im stürmenden Lauf; ihn schwang von hinten Kronion
χειρὶ μάλα μεγάλῃ, ὤτρυνε δὲ λαὸν ἅμ' αὐτῷ. 695 Mit allmächtiger Hand, und erregte die folgende Heerschar.
    αὖτις δὲ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχϑη.     Wiederum ein bitterer Streit bei den Schiffen erhub sich;
φαίης κ' ἀκμῆτας καὶ ἀτειρέας ἀλλήλοισιν Gleich als flög' unermüdet und nie bezwungenes Mutes
ἄντεσϑ' ἐν πολέμῳ· ὣς ἐσσυμένως ἐμάχοντο. Jeder zum Kampfe daher: so tobten sie wild aneinander.
τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν ὅδ' ἦν νόος· ἦ τοι Ἀχαιοὶ Dieser Gedank' entflammte die Streitenden: sie, die Achaier
οὐκ ἔφασαν φεύξεσϑαι ὑπὲκ κακοῦ ἀλλ' ὀλέεσϑαι, 700 Dachten nicht zu entfliehn vor den Schrecknissen, sondern zu sterben;
Τρωσὶν δ' ἔλπετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἑκάστου Aber den Troern hofft' ein jeglicher mutiges Herzens,
νῆας ἐνιπρήσειν κτενέειν ϑ' ἥρωας Ἀχαιούς. Anzuzünden die Schiff', und Achaias Helden zu morden.
οἳ μὲν τὰ φρονέοντες ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν· Also gefaßt im Herzen bekämpften sie wütend einander.
Ἕκτωρ δὲ πρυμνῆς νεὸς ἥψατο ποντοπόροιο     Hektor erhub nun die Hand zum Steuerende des Meerschiffs,
καλῆς ὠκυάλου, ἣ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν 705 Das, leichtsegelnd und schön, den Protesilaos gen Troja
ἐς Τροίην, οὐ δ' αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν. Hergeführt, allein nicht wiederbrachte zur Heimat.
τοῦ περ δὴ περὶ νηὸς Ἀχαιοί τε Τρώές τε Hierum kämpfeten jetzt die Troer und die Achaier,
δῄουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν. οὐδ' ἄρα τοί γε Wild durcheinander gemengt, und mordeten: siehe fürwahr nicht
τόξων ἀικὰς ἀμφὶς μένον οὐδέ τ' ἀκόντων, Ferne des Bogenschusses erharrten sie, oder des Speeres;
ἀλλ' οἵ γ' ἐγγύϑεν ἱστάμενοι, ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, 710 Sondern nahe zusammen gedrängt, einmütiges Herzens,
ὀξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξίνῃσι μάχοντο Schwangen sie scharfe Beil' und hauende Äxt' aufeinander,
καὶ ξίφεσιν μεγάλοισι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. Auch gewaltige Schwerter, und zwiefach schneidende Lanzen.
πολλὰ δὲ φάσγανα καλὰ μελάνδετα κωπήεντα, Manches stattliche Schwert mit schwarzumwundenem Hefte
ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ' ἀπ' ὤμων Stürzete dort aus der Hand in den Staub, und dort von den Schultern
ἀνδρῶν μαρναμένων· ῥέε δ' αἵματι γαῖα μέλαινα. 715 Streitender Männer herab; und in Blut floß ringsum die Erde.
Ἕκτωρ δὲ πρύμνηϑεν ἐπεὶ λάβεν, οὔ τι μεϑίει Hektor, nachdem er das Schiff anrührete, ließ es durchaus nicht,
ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων, Τρωσὶν δὲ κέλευεν· Fest den Knauf in den Händen gefaßt, und ermahnte die Troer:
    »οἴσετε πῦρ, ἅμα δ' αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ' ἀυτήν.     Feuer her, und erhebt in stürmendem Drange den Schlachtruf!
νῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωκεν, Uns nun sendete Zeus den Tag, der alle vergütet:
νῆας ἑλεῖν, αἳ δεῦρο ϑεῶν ἀέκητι μολοῦσαι 720 Daß wir die Schiff' einnehmen, die trotz den Unsterblichen landend
ἡμῖν πήματα πολλὰ ϑέσαν, κακότητι γερόντων, Uns so viel Unheiles gebracht, durch die Zagheit der Greise,
οἵ μ' ἐϑέλοντα μάχεσϑαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν Welche, so oft zu kämpfen ich strebt' um die ragenden Steuer,
αὐτόν τ' ἰσχανάεσκον ἐρητύοντό τε λαόν. Immer mich selbst abhielten, und Kriegsvolk mir versagten.
ἀλλ' εἰ δή ῥα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς Aber hat auch dann uns betört Zeus' waltende Vorsicht
ἡμετέρας, νῦν αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.« 725 Unseren Sinn; doch jetzo ermahnt er selbst und gebietet!
    ὣς ἔφαϑ', οἳ δ' ἄρα μᾶλλον ἐπ' Ἀργεΐοισιν ὄρουσαν.     Jener sprach's; und sie stürmten noch heftiger auf die Achaier,
Αἴας δ' οὐκετ' ἔμιμνε – βιάζετο γὰρ βελέεσσιν –, Ajas bestand nicht fürder, ihn drängten zu sehr die Geschosse;
ἀλλ' ἀνεχάζετο τυτϑόν, ὀιόμενος ϑανέεσϑαι, Sondern entwich ein wenig, da Todesgraun er zuvorsah,
ϑρῆνυν ἔφ' ἑπταπόδην, λίπε δ' ἴκρια νηὸς ἐίσης. Hoch auf des Steuerers Bank, vom Verdeck des schwebenden Schiffes.
ἔνϑ' ἄρ' ὅ γ' ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ' αἰεὶ 730 Dort gestellt nun späht' er umher, mit der Lanze die Troer
Τρῶας ἄμυνε νεῶν, ὅς τις φέροι ἀκάματον πῦρ. Stets von den Schiffen entfernend, wer loderndes Feuer herantrug;
αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοάων Δαναοῖσι κέλευεν· Stets auch ruft' er mit schrecklichem Laut, und gebot den Achaiern:
    »ὦ φίλοι, ἥρωες Δαναοί, ϑεράποντες Ἄρηος,     Freund', ihr Helden des Danaerstamms, o Genossen des Ares!
ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. Seid nun Männer, o Freund', und gedenkt des stürmenden Mutes!
ἠέ τινας φαμὲν εἶναι ἀοσσητῆρας ὀπίσσω; 735 Wähnen wir denn, uns stehn noch tapfere Helfer dahinten?
ἠέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κ' ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι; Oder ein stärkerer Wall, der das Weh abwehre den Männern?
οὐ μέν τις σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα, Keine Stadt ist nahe, mit türmender Mauer befestigt,
ᾗ κ' ἀπαμυναίμεσϑ' ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες· Die uns verteidigen könnt', abwechselndes Volk uns gewährend;
ἀλλ' ἐν γὰρ Τρώων πεδίῳ πύκα ϑωρηκτάων Sondern ja hier im Felde der dichtumpanzerten Troer
πόντῳ κεκλιμένοι ἑκὰς ἥμεϑα πατρίδος αἴης· 740 Liegen wir nahe dem Meer, entfernt vorn Lande der Väter!
τῷ ἐν χερσὶ φάος. οὐ μειλιχίῃ πολέμοιο.« Nur in den Armen ist Heil, und nicht in der Laue des Kampfes!
    ἦ, καὶ μαιμάων ἔφεπ' ἔγχεϊ ὀξυόεντι.     Sprach's, und schaltete wütend daher mit der spitzigen Lanze.
ὅς τις δὲ Τρώων κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο Wer auch alljetzt der Troer den räumigen Schiffen sich nahte,
σὺν πυρὶ κηλείῳ χάριν Ἕκτορος ὀτρύναντος, Flammende Glut in der Hand, dem ermahnenden Hektor gehorsam;
τὸν δ' Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρῷ. 745 Schnell verwundet' ihn Ajas, mit langem Speer ihn empfangend.
δώδεκα δε προπάροιϑε νεῶν αὐτοσχεδὸν οὖτα. Zwölf mit stürmender Hand vor Achaias Schiffen erlegt' er.

 


 


 << zurück weiter >>