Homer
Ilias, 9. bis 16. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

ΙΛΙΑΣ Μ Zwölfter Gesang
    Ὣς ὃ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς Also heilt' im Gezelte Menötios tapferer Sprößling
ἰᾶτ' Εὐρύπυλον βεβλημένον· οἳ δ' ἐμάχοντο Jetzt den Eurypylos dort, den verwundeten. Aber es kämpften
Ἀργέιοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν. οὐδ' ἄρ' ἔμελλεν Arges' Söhn' und die Troer mit Heerskraft. Siehe nicht länger
τάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχος ὕπερϑεν Sollte der Graben beschirmen die Danaer, oder die Mauer,
εὐρύ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον 5 Welche sie breit um die Schiff' auftürmeten, rings dann den Graben
ἤλασαν – οὐ δὲ ϑεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας –, Leiteten: denn nicht brachten sie Festhekatomben den Göttern,
ὄφρα σφιν νῆάς τε ϑοὰς καὶ ληίδα πολλὴν Daß ihr Werk die rüstigen Schiff' und erbeuteten Schätze
ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο· ϑεῶν δ' ἀέκητι τέτυκτο Drinnen bewahrt' im Lager; zum Trotz den unsterblichen Göttern
ἀϑανάτων· τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν. Ward es gebaut; drum stand's nicht lange Zeit unerschüttert.
ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνι' Ἀχιλλεὺς 10 Denn weil Hektor lebend noch war, noch zürnet' Achilleus,
καὶ Πριάμοιο ἄνακτος ἀπόρϑητος πόλις ἔπλεν, Und unzerrüttet die Stadt des herrschenden Priamos ragte;
τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν ἔμπεδον ἦεν. Eben so lang' auch bestand der Danaer mächtige Mauer,
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων ϑάνον ὅσσοι ἄριστοι, Aber nachdem gestorben der Troer tapferste Helden,
πολλοὶ δ' Ἀργεΐων οἳ μὲν δάμεν οἳ δ' ἐλίποντο, Mancher auch der Argeier vertilgt war, mancher noch übrig,
πέρϑετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ, 15 Und nun Priamos Stadt hinsank im zehnten der Jahre,
Ἀργέιοι δ' ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ' ἔβησαν, Dann die Argeier in Schiffen zur Heimat wiedergekehret;
δὴ τότε μητιάοντο Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων Jetzo beschloß Poseidon im Rat und Phöbos Apollon,
τεῖχος ἀμαλδῦναι, ποταμῶν μένος εἰσαγαγόντες, Wegzutilgen den Bau, der Ströme Gewalt hinlenkend.
ὅσσοι ἀπ' Ἰδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσιν· Alle die hoch vom Idagebirg' in das Meer sich ergießen,
Ῥῆσός ϑ' Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε 20 Rhodios und Karesos, Heptaporos auch, und Granikos,
Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος Rhesos auch, und Äsepos zugleich, und der edle Skamandros,
καὶ Σιμόεις, ὅϑι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι Simois auch, wo gehäuft Stierschild' und gekegelte Helme
κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιϑέων γένος ἀνδρῶν. Sanken hinab in den Staub, und das Göttergeschlecht der Heroen.
τῶν πάντων ὁμόσε στόματ' ἔτραπε Φοῖβος Ἀπόλλων, Allen zugleich nun wandte die Mündungen Phöbos Apollon
ἐννῆμαρ δ' ἐς τεῖχος ἵει ῥόον· ὗε δ' ἄρα Ζεὺς 25 Gegen den Bau; neun Tage beströmt' er ihn; während herab Zeus
συνεχές, ὄφρα κε ϑᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα ϑείη. Regnete, schneller ins Meer die umflutete Mauer zu wälzen.
αὐτὸς δ' ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν Aber der Erderschütterer selbst, in den Händen den Dreizack,
ἡγεῖτ', ἐκ δ' ἄρα πάντα ϑεμείλια κύμασι πέμπεν Ging voran, und stürzt' aus dem Grunde gewühlt in die Wogen
φιτρῶν καὶ λάων, τὰ ϑέσαν μογέοντες Ἀχαιοί· Alle Blöck' und Steine, die mühsam gelegt die Achaier;
λεῖα δ' ἐποίησεν παρ' ἀγάρροον Ἑλλήσποντον, 30 Schleift' und ebnet' es rings am reißenden Hellespontos,
αὖτις δ' ἠιόνα μεγάλην ψαμάϑοισι κάλυψεν, Und umhüllte mit Sand weithin das große Gestade,
τεῖχος ἀμαλδύνας· ποταμοὺς δ' ἔτρεψε νέεσϑαι Wo er die Mauer vertilgt; dann wandt' er zurück in das Flutbett
κὰρ ῥόον, ᾗ περ πρόσϑεν ἵεν καλλίρροον ὕδωρ. Jeglichen Strom, wo zuvor er ergoß sein schönes Gewässer.
    ὣς ἄρ' ἔμελλον ὄπισϑε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων     Also sollte hinfort Poseidons Macht und Apollons
ϑησέμεναι· τότε δ' ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει 35 Taten tun. Doch jetzo war Schlacht und Getümmel entbrannt rings
τεῖχος ἐύδμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων Um den gewaltigen Bau, und der Türme geworfene Balken
βαλλόμεν'. Ἀργέιοι δὲ Διὸς μάστιγι δαμέντες Donnerten. Argos' Volk, von Kronions Geißel gebändigt,
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανάοντο, Drängte sich eingehegt bei den schwarzen gebogenen Schiffen,
Ἕκτορα δειδιότες κρατερὸν μήστωρα φόβοιο· Bange vor Hektors Wut, des stürmenden Schreckengebieters.
αὐτὰρ ὅ γ', ὡς τὸ πρόσϑεν, ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ. 40 Jener stritt, wie zuvor, mit dem Ungestüm des Orkanes.
ὡς δ' ὅτ' ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι ϑηρευτῇσιν Wie wenn im Kreise der Hund' und rüstigen Jäger ein Waldschwein
κάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σϑένεϊ βλεμεαίνων· Ringsher, oder ein Löwe, sich dreht, wutfunkelndes Blickes;
οἳ δέ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες Jene dort, miteinander in Heerschar wohlgeordnet,
ἀντίον ἵστανται καὶ ἀκοντίζουσι ϑαμείας Stehn ihm entgegen gewandt, und es fliegen geschwungene Spieße
αἰχμὰς ἐκ χειρῶν· τοῦ δ' οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ 45 Häufig daher aus den Händen; doch sein ruhmatmendes Herz kennt
ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται – ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα –· Weder Furcht noch Entfliehn, und Tapferkeit tötet ihn endlich;
ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων, Vielfach drehet er sich, die Reihn der Männer erforschend;
ὅππῃ τ' ἰϑύσῃ, τῇ τ' εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν· Und wo er grad' andringt, da weichen ihm Reihen der Männer:
ὣς Ἕκτωρ ἀν' ὅμιλον ἰὼν εἱλίσσεϑ', ἑταίρους So im Gewühl ging Hektor umhergewandt, und ermahnte
τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν. οὐ δέ οἱ ἵπποι 50 Über den Graben zu sprengen die Seinigen. Aber nicht wagten's
τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ' ἄκρῳ Ihm die Rosse, geflügeltes Laufs; sie wieherten laut auf,
χείλει ἐφεσταότες· ἄπο γὰρ δειδίσσετο τάφρος Stehend am äußersten Bord; denn zurück sie schreckte des Grabens
εὐρεῖ', οὔτ' ἄρ' ὑπερϑορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι Breite, zum Sprung hinüber nicht schmal genug, noch zum Durchgang
ῥηιδίη· κρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν Leichtgebahnt: denn ein jäh abhängiges Ufer erhob sich
ἕστασαν ἀμφοτέρωϑεν, ὕπερϑεν δὲ σκολόπεσσιν 55 Rings an jeglicher Seit', auch war mit spitzigen Pfählen
ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺς ἵστασαν υἷες Ἀχαιῶν Obenher er bepflanzt, die Achaias Söhne gestellet,
πυκνοὺς καὶ μεγάλους, δηίων ἀνδρῶν ἀλεωρήν. Dichtgereiht und mächtig, zur Abwehr feindlicher Männer.
ἔνϑ' οὔ' κεν ῥέα ἵππος ἐύτροχον ἅρμα τιταίνων Schwerlich vermocht' ein Roß, an den rollenden Wagen gespannet,
ἐσβαίη· πεζοὶ δὲ μενοίνεον, εἰ τελέουσιν. Überzugehn; Fußvölker nur eiferten, ob sie vermöchten.
δὴ τότε Πουλυδάμας ϑρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς· 60 Aber Polydamas sprach, dem trotzigen Hektor sich nahend:
    »Ἕκτορ τ' ἠδ' ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ' ἐπικούρων,     Hektor, und ihr der Troer Gewaltige, und der Genossen,
ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους. Torheit ist's, durch den Graben die hurtigen Rosse zu treiben.
ἣ δὲ μάλ' ἀργαλέη περάειν· σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ Viel zu schwer ist wahrlich der Weg; denn spitzige Pfähle
ὀξέες ἑστᾶσιν, ποτὶ δ' αὐτοὺς τεῖχος Ἀχαιῶν. Stehn ja umher, und daran der Danaer mächtige Mauer.
ἔνϑ' οὔ πως ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσϑαι 65 Dort lenkt keiner hinab der Reisigen, keiner besteht auch
ἱππεῦσι· στεῖνος γάρ, ὅϑι τρώσεσϑαι ὀίω. Unten den Kampf, hin sänken sie all', in der Enge verwundet.
εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει Denn wofern nun ganz im vertilgenden Zorne sie heimsucht
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ ἵετ' ἀρήγειν, – Der hochdonnernde Zeus, und den Troern Hilfe gewähret;
ἦ τ' ἂν ἐγώ γ' ἐϑέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσϑαι, Traun dann wünscht' ich selber aufs schleunigste solches vollendet,
νωνύμνους ἀπολέσϑαι ἄπ' Ἄργεος ἐνϑάδ' Ἀχαιούς· 70 Daß hier ruhmlos stürben von Argos fern die Achaier.
εἰ δέ χ' ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται Wenn sie jedoch umkehrten, und Rückverfolgung begönne
ἐκ νηῶν καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ, Von den Schiffen daher, in des Grabens Tief' uns verdrängend;
οὐκέτ' ἔπειτ' ὀίω οὐδ' ἄγγελον ἀπονέεσϑαι Nimmer käm', ich fürcht' es, auch nicht ein Bote von dannen,
ἄψορρον προτὶ ἄστυ ἑλιχϑέντων ὑπ' Ἀχαιῶν. Wieder gen Troja zurück, vor der Wut der gewandten Achaier.
ἀλλ' ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες· 75 Aber wohlan, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle.
ἵππους μὲν ϑεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ, Laßt die Ross' am Graben, gehemmt von den Wagengenossen;
αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες Wir dann, Streiter zu Fuß, mit ehernen Waffen gerüstet,
Ἕκτορι πάντες ἑπώμεϑ' ἀολλέες· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ Drängen uns all' um Hektor, und folgen ihm. Doch die Achaier
οὐ μενέουσ', εἰ δή σφιν ὀλέϑρου πείρατ' ἐφῆπται.« Stehn uns nicht, wenn jenen das Ziel des Verderbens daherdroht.
    ὣς φάτο Πουλυδάμας· ἅδε δ' Ἕκτορι μῦϑος ἀπήμων, 80     So des Polydamas Rat; den unschädlichen billigte Hektor.
αὐτίκα δ' ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε. Schnell vom Wagen herab mit den Rüstungen sprang er zur Erde.
οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ' ἵππων ἠγερέϑοντο, Auch nicht blieben in Wagen die anderen Troer versammelt;
ἀλλ' ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορα δῖον. Sondern sie stürmten herab, da sie sahn den göttlichen Hektor.
ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῳ ἐπέτελλεν ἕκαστος Jetzo gebot ein jeder dem eigenen Wagenlenker,
ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖϑ' ἐπὶ τάφρῳ· 85 Dort am Graben die Ross' in geordneter Reihe zu halten.
οἳ δὲ διαστάντες, σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες, Selber darauf sich teilend, in fünf Heerscharen geordnet,
πένταχα κοσμηϑέντες ἅμ' ἡγεμόνεσσιν ἕποντο. Gingen sie wohlgereiht, und folgeten ihren Gebietern.
οἳ μὲν ἅμ' Ἕκτορ' ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι,     Hektor selbst und der edle Polydamas führten die Ordnung,
οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα Welche die meisten enthielt und tapfersten, alle begierig,
τεῖχος ῥηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχεσϑαι· 90 Durch die Mauer zu brechen, und kühn um die Schiffe zu kämpfen.
καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο, πὰρ δ' ἄρ' ὄχεσφιν Auch Kebriones folgt der dritte noch; und dem geringern
ἄλλον Κεβριόναο χερείονα κάλλιπεν Ἕκτωρ. Blieb, an Kebriones Statt, nun Hektors Wagen vertrauet.
τῶν δ' ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ Ἀλκάϑοος καὶ Ἀγήνωρ, Paris gebot der zweiten, Alkathoos auch, und Agenor.
τῶν δὲ τρίτων Ἕλενος καὶ Δηίφοβος ϑεοειδής, Helenos führte die dritt', und Deïphobos, göttlicher Bildung,
υἷε δύω Πριάμοιο· τρίτος δ' ἦν Ἄσιος ἥρως, 95 Beide des Priamos' Söhn'; auch Asios führte mit jenen,
Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν Ἀρίσβηϑεν φέρον ἵπποι Asios, Hyrtakos' Sohn, den hergebracht aus Arisbe
αἴϑωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος. Rosse, glänzend und groß, vom heiligen Strom Selleïs.
τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐὺς πάις Ἀγχίσαο Aber der vierten herrscht Äneias voran, des Anchises
Αἰνείας, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε Starker Sohn; zugleich ihm Antenors tapfere Söhne,
Ἀρχέλοχός τ' Ἀκάμας τε μάχης ἐὺ εἰδότε πάσης. 100 Akamas und Archilochos beid', allkundig des Streites.
Σαρπηδὼν δ' ἡγήσατ' ἀγακλειτῶν ἐπικούρων, Endlich gebot Sarpedon den rühmlichen Bundesgenossen,
πρὸς δ' ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήιον Ἀστεροπαῖον· Der sich den Glaukos gesellt', und den kriegerischen Asteropäos:
οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι Denn sie dünkten ihm beide die Tapfersten sonder Vergleichung,
τῶν ἄλλων μετά γ' αὐτόν· ὃ δ' ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων. Aller umher, nach ihm selbst; er ragete weit vor den andern.
οἳ δ' ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι βόεσσιν, 105 Als sie nunmehr sich zusammengedrängt mit Schilden von Stierhaut:
βάν ῥ' ἰϑὺς Δαναῶν λελιῃμένοι· οὐδ' ἔτ' ἔφαντο Eilten sie freudiges Mutes auf die Danaer, hoffend, nicht obstehn
σχήσεσϑ', ἀλλ' ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσϑαι. Würden sie, sondern bald um die dunkelen Schiffe gestreckt sein.
    ἔνϑ' ἄλλοι Τρῶες τηλεκλειτοί τ' ἐπίκουροι     Alle sonst, die Troer und fernberufenen Helfer,
βουλῇ Πουλυδάμαντος ἀμωμήτοιο πίϑοντο· Waren Polydamas' Rate, des Tadellosen, gefolget;
ἀλλ' οὐχ Ὑρτακίδης ἔϑελ' Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν 110 Nur nicht Asios wollte, des Hyrtakos Sohn, der Gebieter,
αὖϑι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον ϑεράποντα, Dort verlassen die Ross' und den wagenlenkenden Diener;
ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι ϑοῇσιν Sondern er drang mit ihnen zugleich an die rüstigen Schiffe.
νήπιος, οὐδ' ἄρ' ἔμελλε κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας Törichter! ach nicht sollt' er, die schrecklichen Keren vermeidend,
ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν Samt dem Gespann und Wagen in stolzem Triumph, von den Schiffen
ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν· 115 Wiederum heimkehren zu Ilios luftigen Höhen;
πρόσϑεν γάρ μιν μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεκάλυψεν Denn ihn umhüllte zuvor das grauenvolle Verhängnis
ἔγχεϊ Ἰδομενῆος ἀγαυοῦ Δευκαλίδαο. Unter Idomeneus Lanze, des herrlichen Deukalionen.
    εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ' ἀριστερά, τῇ περ Ἀχαιοὶ Denn er wandt' in die Schiffe zur Linken sich, wo die Achaier
ἐκ πεδίου νίσσοντο σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν· Aus dem Gefild' einzogen mit hurtigen Rossen und Wagen:
τῇ ῥ' ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν· οὐδὲ πύλῃσιν 120 Dorthin lenkt' er hindurch der Rosse Geschirr; und er fand nicht
εὗρ' ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα, Vorgestreckt die Flügel des Tors, noch den mächtigen Riegel;
ἀλλ' ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν' ἑταίρων Offen noch hielten es Männer, und harreten, ob der Genossen
ἐκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆας. Einer, dem Treffen entflohn, sich retten wollt' in die Schiffe.
τῇ ῥ' ἰϑὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ' ἅμ' ἕποντο Gradan lenkt' er die Rosse, der Wähnende; andere folgten
ὀξέα κεκλήγοντες· ἔφαντο γὰρ οὐκέτ' Ἀχαιοὺς 125 Nach mit hellem Geschrei; denn die Danaer würden nicht obstehn,
σχήσεσϑ' ἀλλ' ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσϑαι, Hofften sie, sondern bald um die dunkelen Schiffe gestreckt sein.
νήπιοι· ἐν δὲ πύλῃσι δύ' ἀνέρας εὗρον ἀρίστους Toren! sie fanden dort zween tapfere Männer am Eingang,
υἷας ὑπερϑύμους Λαπιϑάων αἰχμητάων, Edelmütige Söhne der speergewohnten Lapithen:
τὸν μὲν Πειριϑόου υἷα κρατερὸν Πολυποίτην, Ihn, Peirithoos' Sohn, den starken Held Polypötes,
τὸν δὲ Λεοντῆα βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηι. 130 Ihn, den Leonteus auch, dem mordenden Ares vergleichbar.
τὼ μὲν ἄρα προπάροιϑε πυλάων ὑψηλάων Beid' an dem Eingang dort des hochgeflügelten Tores
ἕστασαν, ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι, Standen sie: also stehn hochwipflichte Eichen der Berge,
αἵ τ' ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα Welche dem Sturm ausharren und Regenschauer beständig,
ῥίζῃσιν μεγάλῃσι διηνεκέεσσ' ἀραρυῖαι· Eingesenkt mit großen und weithinreichenden Wurzeln:
ὣς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιϑότες ἠδὲ βίηφιν 135 Also die zween, der Gewalt der mächtigen Arme vertrauend,
μίμνον ἐπερχόμενον μέγαν Ἄσιον οὐδὲ φέβοντο. Harrten dem Angriff kühn des Asios, und unerschrocken.
    οἳ δ' ἰϑὺς πρὸς τεῖχος ἐύδμητον, βόας αὔας Grad' auf die trotzende Mauer, mit wildaufhallendem Feldruf,
ὑψόσ' ἀνασχόμενοι, ἔκιον μεγάλῳ ἀλαλητῷ Sprengten sie an, und erhoben die trockenen Schilde von Stierhaut,
Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην Um Held Asios her, um Iamenos her, und Orestes,
Ἀσιάδην τ' Ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε. 140 Akamas, Asios' Sohn, um Önomaos auch, und um Thoon.
οἳ δ' ἦ τοι ἧος μὲν ἐυκνήμιδας Ἀχαιοὺς Sie dort hatten zuvor die hellumschienten Achaier
ὄρνυον ἔνδον ἐόντες ἀμύνεσϑαι περὶ νηῶν· Drinnen im Lager ermahnt, zum mutigen Kampf für die Schiffe;
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν· Aber sobald zur Mauer mit Macht anrennen sie sahen
Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε, Troias Söhn', und erscholl der Danaer Angst und Getümmel,
ἒκ δὲ τὼ ἀίξαντε πυλάων πρόσϑε μαχέσϑην, 145 Brachen sie beid' hervor, und kämpfeten draußen am Eingang.
ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ' ἐν ὄρεσσιν Gleich zween Ebern an Mut, unbändigen, die in dem Bergwald
ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα, Kühn der Männer und Hund' anwandelnde Hetze bestehen;
δοχμώ τ' ἀίσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην Seitwärts dahergestürmt durchschmettern sie rings die Gesträuche,
πρυμνὴν ἐκτάμνοντες, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντωθ Weg vom Stamme sie mähend, und wild mit klappenden Hauern
γίγνεται, εἰς ὅ κέ τίς τε βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἕληται. 150 Wüten sie, bis ein Geschoß ihr mutiges Leben vertilget:
ὣς τῶν κόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήϑεσσι φαεινὸς Also klappt' auch jenen das schimmernde Erz an den Busen,
ἄντην βαλλομένων· μάλα γὰρ κρατερῶς ἐμάχοντο, Unter der Feinde Geschoß; denn sie wehrten mit großer Gewalt ab,
λαοῖσιν καϑύπερϑε πεποιϑότες ἠδὲ βίηφιν. Oben dem Volk der Mauer und eigener Stärke vertrauend.
οἳ δ' ἄρα χερμαδίοισιν ἐυδμήτων ἀπὸ πύργων Jene mit Steinen daher von den wohlgebaueten Türmen
βάλλον, ἀμυνόμενοι σφῶν τ' αὐτῶν καὶ κλισιάων 155 Schleuderten, um sich selbst zu verteidigen, und die Gezelte,
νηῶν τ' ὠκυπόρων· νιφάδες δ' ὣς πῖπτον ἔραζε, Samt den Schiffen des Meers. Wie des Schnees Gestöber herabfällt,
ἅς τ' ἄνεμος ζαής, νέφεα σκιόεντα δονήσας, Welches ein heftiger Wind, die schattigen Wolken erschütternd,
ταρφείας κατέχευεν ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ. Häufig heruntergießt zur nahrungsprossenden Erde:
ὣς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον, ἠμὲν Ἀχαιῶν Solch ein Schwall von Geschossen entstöberte dort der Achaier
ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων· κόρυϑες δ' ἄμφ' αὖον ἀύτευν 160 Händen, und dort der Troer; und dumpf rings krachten die Helme,
βαλλόμεναι μυλάκεσσι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. Von Mühlsteinen umprallt, und die hochgenabelten Schilde.
δή ῥα τότ' ᾤμωξέν τε καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ Laut nunmehr wehklagte, vor Schmerz die Hüften sich schlagend,
Ἄσιος Ὑρτακίδης, καὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα· Asios, Hyrtakos' Sohn, und rief unwilliges Herzens:
    »Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο     Vater Zeus, ja wahrlich auch dir gefielen der Falschheit
πάγχυ μάλ'· οὐ γὰρ ἐγώ γ' ἐφάμην ἥρωας Ἀχαιοὺς 165 Täuschungen! Nie doch hätt' ich geglaubt, die Helden Achaias
σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους. Würden bestehn vor unserer Macht und unnahbaren Händen!
οἳ δ', ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι Aber sie, wie die Wespen mit regem Leib, und die Bienen,
οἰκία ποιήσωνται ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ, Die am höckrichten Weg ihr Felsennest sich bereitet,
οὐδ' ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες Nicht verlassen ihr Haus in den Höhlungen, sondern den Angriff
ἄνδρας ϑηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων, 170 Raubender Jäger bestehn, im mutigen Kampf für die Kinder:
ὣς οἵδ' οὐκ ἐϑέλουσι πυλάων καὶ δύ' ἐόντε So auch wollen sie nicht, obgleich nur zween, von dem Tore
χάσσασϑαι πρίν γ' ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλώναι.« Abstehn, bis sie entweder erlegt sind, oder gefangen!
    ὣς ἔφατ', οὐ δὲ Διὸς πεῖϑε φρένα ταῦτ' ἀγορεύων·     Sprach's; doch nicht bewegt' er Kronions Herz mit der Rede;
Ἕκτορι γάρ οἱ ϑυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. Hektorn nur willfahrte sein Ratschluß Ruhm zu gewähren.
    ἄλλοι δ' ἀμφ' ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πύλῃσιν 175     Andere kämpften den Kampf um andere Tore des Lagers.
ἀργαλέον δέ με ταῦτα ϑεὸν ὣς πάντ' ἀγορεῦσαι Aber zu schwer ist mir's, wie ein Himmlischer, alles zu melden!
πάντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει ϑεσπιδαὲς πῦρ Denn ringsum an der Mauer entloderte schrecklich die Flamme
λάινον. Ἀργέιοι δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ Prasselnder Stein'; unmutig, allein gezwungen, beschirmten
νηῶν ἠμύνοντο. ϑεοὶ δ' ἀκαχήατο ϑυμὸν Argos' Söhne die Schiff; und es trauerten herzlich die Götter,
πάντες, ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάρροϑοι ἦσαν. 180 Alle, so viel den Achaiern im Kampf mithelfende waren.
σὺν δ' ἔβαλον Λαπίϑαι πόλεμον καὶ δηιοτῆτα.     Stürmend begann der Lapithen Gefecht und Waffengetümmel.
    ἔνϑ' αὖ Πειριϑόου υἱὸς κρατερὸς Πολυποίτης Siehe Peirithoos' Sohn, der starke Held Polypötes,
δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου· Schoß auf Damasos' Stirne den Speer, durch die eherne Kuppel:
οὐδ' ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεϑεν, ἀλλὰ διαπρὸ Wenig hemmte das Erz den Stürmenden; sondern hindurch drang
αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ' ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ 185 Schmetternd die eherne Spitz' in den Schädel ihm, und sein Gehirn ward
ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. Ganz mit Blute vermischt: so bändigt' er jenen im Angriff.
αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν. Weiter darauf den Pylon und Ormenos streckt' er in Blut hin.
υἱὸν δ' Ἀντιμάχοιο Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος Doch den Hippomachos traf des Ares Sprößling Leonteus,
Ἱππόμαχον βάλε δουρί, κατὰ ζωστῆρα τυχήσας. Ihn des Antimachos' Sohn, mit dem Wurfspieß unten am Leibgurt.
αὖτις δ' ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 190 Hurtig dann aus der Scheide das scharfe Schwert sich entreißend,
Ἀντιφάτην μὲν πρῶτον, ἐπαΐξας δι' ὁμίλου, Drang er zuerst auf Antiphates ein, durch das grause Getümmel,
πλῆξ' αὐτοσχεδίην· ὃ δ' ἄρ' ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη· Schwang in der Näh', und hieb, daß zurück auf den Boden er hinsank.
αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην Weiter darauf den Menon, Iamenos dann, und Orestes,
πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χϑονὶ πουλυβοτείρῃ. Streckt' er gehäuft miteinander zur nahrungsprossenden Erde.
    ὄφρ' οἳ τοὺς ἐνάριζον ἄπ' ἔντεα μαρμαίροντα, 195     Während sich jen' enthüllten des schimmernden Waffengeschmeides,
τόφρ', οἳ Πουλυδάμαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο, Folgten dem Hektor dort und Polydamas blühende Männer,
οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν μέμασαν δὲ μάλιστα Sie die meisten an Zahl und tapfersten, alle begierig,
τεῖχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας, Durch die Mauer zu brechen, und rings zu entflammen die Schiffe.
οἵ ῥ' ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ. Diese zauderten noch, unschlüssiges Rats, an dem Graben.
ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλϑε περησέμεναι μεμαῶσιν 200 Denn ein Vogel erschien, da sie überzugehn sich entschlossen,
αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ' ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, Ein hochfliegender Adler, der, links an dem Heere sich wendend,
φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον Eine gerötete Schlang' in den Klaun hintrug, unermeßlich,
ζωόν, ἔτ' ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήϑετο χάρμης· Lebend annoch, und zappelnd, noch nicht vergessend der Streitlust.
κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆϑος παρὰ δειρὴν Denn dem haltenden Adler durchstach sie die Brust an dem Halse,
ἰδνωϑεὶς ὀπίσω· ὃ δ' ἀπὸ ἕϑεν ἧκε χαμᾶζε 205 Rückwärts gewunden ihr Haupt; er schwang sie hinweg auf die Erde,
ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ' ἐνὶ κάββαλ' ὁμίλῳ, Hart von Schmerzen gequält; und sie fiel in die Mitte des Haufens;
αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο. Aber er selbst lauttönend entflog im Hauche des Windes.
Τρῶες δ' ἐρρίγησαν, ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν Starrend sahn die Troer umher die ringelnde Schlange
κείμενον ἐν μέσσοισι, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. Liegen im Staub, das Zeichen des ägiserschütternden Vaters,
δὴ τότε Πουλυδάμας ϑρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς· 210 Aber Polydamas sprach, dem trotzigen Hektor sich nahend:
    »Ἕκτορ, ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν     Hektor, du pflegst mich zwar in Versammlungen immer zu tadeln,
ἐσϑλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν Red' ich heilsamen Rat; denn traun mit nichten geziemt es,
δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ' ἐνὶ βουλῇ Anderer Meinung zu sein, dem Gehorchenden, weder im Rate,
οὔτε ποτ' ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν· Noch in der Schlacht, vielmehr dein Ansehn stets zu vergrößern:
νῦν αὖτ' ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 215 Dennoch sag' ich dir jetzo, wie mir's am heilsamsten dünket.
μὴ ἴομεν Δαναοῖσι μαχεσσόμενοι περὶ νηῶν. Laßt nicht weiter uns gehn, um der Danaer Schiffe zu kämpfen.
ὧδε γὰρ ἐκτελέεσϑαι ὀίομαι, – εἰ ετεόν γε Denn so wird, vermutlich, es endigen, wenn ja den Troern
Τρωσὶν ὅδ' ὄρνις ἦλϑε περησέμεναι μεμαῶσιν, Dieser Vogel erschien, da sie überzugehn sich entschlossen:
αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ' ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, Ein hochfliegender Adler, der, links an dem Heere sich wendend,
φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον 220 Eine gerötete Schlang' in den Klaun hintrug, unermeßlich,
ζωόν· ἄφαρ δ' ἀφέηκε, πάρος φίλα οἰκί' ἱκέσϑαι, Lebend; doch schnell sie entschwang, bevor sein Nest er erreichet,
οὐδ' ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν· – Und nicht vollends sie brachte, zum Raub den harrenden Kindern.
ὣς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος Ἀχαιῶν So auch wir: wo wir anders durch Mauer und Tor der Achaier
ῥηξόμεϑα σϑένεϊ μεγάλῳ εἴξωσι δ' Ἀχαιοί, Brechen mit großer Gewalt, und vor uns fliehn die Achaier;
οὐ κόσμῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεϑ' αὐτὰ κέλευϑα· 225 Kehren wir nicht in Ordnung den selbigen Weg von den Schiffen;
πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕς κεν Ἀχαιοὶ Sondern viel der Troer verlassen wir, die der Achaier
χαλκῷ δῃώσουσιν ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν. Volk mit dem Erze getötet, im mutigen Kampf für die Schiffe.
ὧδέ χ' ὑποκρίναιτο ϑεοπρόπος, ὃς σάφα ϑυμῷ Also würd' ein Seher verkündigen, welcher im Geiste
εἰδείη τεράων καί οἱ πειϑοίατο λαοί.« Kennte der Zeichen Verstand, und dem die Völker gehorchten.
    τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυϑαίολος Ἕκτωρ· 230     Finster schaut' und begann der helmumflatterte Hektor:
»Πουλυδάμαν, σὺ μὲν οὐκέτ' ἐμοὶ φίλα ταῦτ' ἀγορεύεις· Keineswegs gefällt mir, Polydamas, was du geredet!
οἶσϑα καὶ ἄλλον μῦϑον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. Leicht wohl könntest du sonst ein besseres raten, denn solches!
εἰ δ' ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, Aber wofern du wirklich in völligem Ernste geredet;
ἒξ ἄρα δή τοι ἔπειτα ϑεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί, Traun dann raubeten dir die Unsterblichen selbst die Besinnung:
ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαϑέσϑαι 235 Der du befiehlst, zu vergessen des Donnerers Zeus Kronions
βουλέων, ἅς τέ μοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν· Ratschluß, welchen er selbst mir zugewinkt und gelobet.
τύνη δ' οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις Aber du ermahnest, den weitgeflügelten Vögeln
πείϑεσϑαι, τῶν οὔ τι μετατρέπομ' οὐδ' ἀλεγίζω, Mehr zu vertraun. Ich achte sie nicht, noch kümmert mich solches,
εἴ τ' ἐπὶ δεξί' ἴωσι πρὸς ἠόα τ' ἠέλιόν τε, Ob sie rechts hinfliegen, zum Tagesglanz und zur Sonne,
εἴ τ' ἐπ' ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. 240 Oder auch links dorthin, zum nächtlichen Dunkel gewendet.
ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειϑώμεϑα βουλῇ, Nein, des erhabenen Zeus' Ratschluß vertrauen wir lieber,
ὃς πᾶσι ϑνητοῖσι καὶ ἀϑανάτοισιν ἀνάσσει. Der die Sterblichen all' und unsterbliche Götter beherrschet!
εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσϑαι περὶ πάτρης. Ein Wahrzeichen nur gilt: das Vaterland zu erretten!
τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηιοτῆτα; Doch was zitterst denn du vor Kampf und Waffengetümmel?
εἴ περ γάρ τ' ἄλλοι γε περὶ κτεινώμεϑα πάντες 245 Sänken wir anderen auch an den rüstigen Schiffen Achaias
νηυσὶν ἔπ' Ἀργεΐων, σοὶ δ' οὐ δέος ἔστ' ἀπολέσϑαι· Alle getötet umher; dir droht kein Schrecken des Todes!
οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήιος οὐδὲ μαχήμων. Denn dir ward kein Herz, ausharrend den Feind und die Feldschlacht!
εἰ δὲ σὺ δηιοτῆτος ἀφέξεαι ἠέ τιν' ἄλλον Wo du mir aber dem Kampf dich entziehn wirst, oder der andern
παρφάμενος ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις πολέμοιο, Einen vom Krieg abwenden, durch törichte Wort' ihn verleitend;
αὐτίκ' ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσεις.« 250 Schnell von meiner Lanze durchbohrt verlierst du das Leben!
    ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο· τοὶ δ' ἅμ' ἕποντο     Dieses gesagt, ging jener voran; ihm folgten die andern
ἠχῇ ϑεσπεσίῃ. ἔπι δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος Mit graunvollem Geschrei. Der donnerfrohe Kronion
ὦρσεν ἀπ' Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο ϑύελλαν, Sendete hoch vom Idagebirg' unermeßlichen Sturmwind,
ἥ ῥ' ἰϑὺς νηῶν κονίην φέρεν· αὐτὰρ Ἀχαιῶν Der zu den Schiffen den Staub hinwirbelte: daß den Achaiern
ϑέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν. 255 Sank der Mut, doch der Troer und Hektors Ruhm sich erhöhte.
τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιϑότες ἠδὲ βίηφιν Jetzo dem Wink des Gottes, und eigener Stärke vertrauend,
ῥήγνυσϑαι μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν πειρήτιζον. Strebten sie durchzubrechen der Danaer mächtige Mauer;
κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον καὶ ἔρειπον ἐπάλξις Rissen herab die Zinnen der Türm' und regten die Brustwehr,
στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ' Ἀχαιοὶ Und umwühlten mit Hebeln des Baus vorragende Pfeiler,
πρώτας ἐν γαίῃ ϑέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων· 260 Welche zuerst die Achaier gestellt, zur Feste den Türmen:
τὰς οἵ γ' αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν Diese wuchtet' ihr Stoß, und sie hofften der schütternden Mauer
ῥήξειν. οὐ δέ νύ πω Δαναοὶ χάζοντο κελεύϑου, Einbruch. Doch nicht wichen die Danaer dort von der Stelle;
ἀλλ' οἵ γε ῥινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξις Sondern mit starrenden Schilden die Brustwehr rings umzäunend,
βάλλον ἀπ' αὐτάων δηίους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας. Warfen sie Stein' und Geschoss' auf die mauerstürmenden Feinde.
    ἀμφοτέρω δ' Αἴαντε κελευτιάοντ' ἐπὶ πύργων 265     Aber die Ajas' beide das Volk auf den Türmen ermahnend,
πάντοσε φοιτήτην, μένος ὀτρύνοντες Ἀχαιῶν. Wandelten ringsumher, und erregten den Mut der Achaier,
ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσιν Den mit freundlicher Red', und den mit harter Bedrohung
νείκεον ὅν τινα πάγχυ μάχης μεϑιέντα ἴδοιεν· Züchtigend, welchen sie ganz im Gefecht nachlässig erblickten:
    »ὦ φίλοι, Ἀργεΐων ὅς τ' ἔξοχος ὅς τε μεσήεις     Freund', im Danaervolk wer hervorstrebt, oder wer mitgeht,
ὅς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πως πάντες ὁμοῖοι 270 Auch wer dahinten bleibt; denn gar nicht gleich miteinander
ἀνέρες ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασιν – Schaffen die Männer im Kampf: nun zeigt für alle sich Arbeit!
καὶ δ' αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε –· μή τις ὀπίσσω Auch ihr selber fürwahr erkennet es! Nimmer zurück denn
τετράφϑω ποτὶ νῆας ὁμοκλητῆρος ἀκούσας, Wendet euch gegen die Schiffe, die Drohungen hörend des Trotzers;
ἀλλὰ πρόσσω ἵεσϑε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσϑε, Sondern voran dringt all', und ermahnet euch untereinander:
αἴ κε Ζεὺς δώῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς 275 Ob ja Zeus vergönne, der Donnergott des Olympos,
νεῖκος ἀπωσαμένους δηίους προτὶ ἄστυ δίεσϑαι.« Daß wir, den Streit abwehrend, zur Stadt die Feinde verfolgen!
    ὣς τώ γε προβοῶντε μάχην ὤτρυνον Ἀχαιῶν.     Also schrien sie beid', und erregten den Kampf der Achaier.
τῶν δ', ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι ϑαμείαι Dort, gleichwie Schneeflocken daher in dichtem Gestöber
ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ' ὤρετο μητίετα Ζεὺς Fallen am Wintertage, wann Zeus der Herrscher sich aufmacht,
νιφέμεν, ἀνϑρώποισι πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα· 280 Über die Menschen zu schnein, der Allmacht Pfeile versendend;
κοιμήσας δ' ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ Ruhn dann heißt er die Wind', und schüttet herab, bis er decket
ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς καὶ πρώονας ἄκρους Rings die Höhn der schroffen Gebirg', und die zackigen Gipfel,
καὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα· Auch die Gefilde voll Klee, und des Landmanns fruchtbare Saaten;
καί τ' ἐφ' ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς – Auch des greulichen Meers Vorstrand' und Buchten umfliegt Schnee,
κῦμα δέ μιν προσπλάζον ἐρύκεται –, ἄλλα τε πάντα 285 Aber die Wog' anrauschend verschlinget ihn; alles umher sonst
εἴλυται καϑύπερϑ', ὅτ' ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος· Wird von oben umhüllt, wann gedrängt Zeus' Schauer herabfällt:
ὣς τῶν ἀμφοτέρωσε λίϑοι πωτῶντο ϑαμεῖαι, So dort flog von Heere zu Heer der Steine Gewimmel,
αἳ μὲν ἄρ' ἐς Τρῶας, αἳ δ' ἐκ Τρώων ἐς Ἀχαιούς, Welche die Troer hier, und die Danaer dort auf die Troer
βαλλομένων· τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει. Schleuderten; und um die Mauer erscholl rings dumpfes Gepolter.
    οὐδ' ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ 290     Noch nicht hätten die Troer anjetzt und der strahlende Hektor
τείχεος ἐρρήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα, Durchgebrochen die Pfort' und den mächtigen Riegel der Mauer;
εἰ μὴ ἄρ' υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺς Hätte der waltende Zeus nicht seinen Sohn, den Sarpedon,
ὦρσεν ἐπ' Ἀργεΐοισι, λέονϑ' ὣς βουσὶν ἕλιξιν. Auf die Argeier gesandt, wie den Leun auf gehörnete Rinder.
αὐτίκα δ' ἀσπίδα μὲν πρόσϑ' ἔσχετο πάντοσ' ἐίσην Vor sich trug er den Schild von gleichgeründeter Wölbung,
καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς 295 Schöngehämmert aus Erz, den prangenden; welchen der Wehrschmied
ἤλασεν, ἔντοσϑεν δὲ βοείας ῥάψε ϑαμείας Hämmerte, drinnen gefügt aus häufigen Rinderhäuten,
χρυσείῃς ῥάβδοισι διηνεκέσιν περὶ κύκλον. Und um den Rand ringsher mit goldenen Stäben durchzogen:
τὴν ἄρ' ὅ γε πρόσϑε σχόμενος, δύο δοῦρε τινάσσων, Diesen sich nun vortragend zum Schirm, zween Speere bewegend,
βῆ ῥ' ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ' ἐπιδευὴς Eilt' er hinan, wie ein Löwe des Bergwalds, welcher des Fleisches
δηρὸν ἔῃ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ ϑυμὸς ἀγήνωρ 300 Lang' entbehrt, und jetzo, gereizt von der mutigen Seele,
μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλϑεῖν· Eindringt, Schafe zu würgen, auch selbst in ein dichtes Gehege;
εἴ περ γάρ χ' εὕρῃσι παρ' αὐτόφι βώτορας ἄνδρας Findet er zwar bei ihnen die wachsamen Hirten versammelt,
σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα, Die mit Hunden und Spießen umher die Schafe behüten,
οὔ ῥά τ' ἀπείρητος μέμονε σταϑμοῖο δίεσϑαι, Doch nicht ohne Versuch von dem Stall zu entfliehen gedenkt er;
ἀλλ' ὅ γ' ἄρ' ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς 305 Nein, entweder er raubt, wo er einsprang, oder auch selber
ἔβλητ' ἐν πρώτοισι ϑοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι. Wird er verletzt im Beginn von rüstiger Hand mit dem Wurfspieß:
ὥς ῥα τότ' ἀντίϑεον Σαρπηδόνα ϑυμὸς ἀνῆκεν So dort reizte sein Mut den göttergleichen Sarpedon,
τεῖχος ἐπαῗξαι διά τε ῥήξασϑαι ἐπάλξις. Stürmend der Mauer zu nahn, und durchzubrechen die Brustwehr.
αὐτίκα δὲ Γλαῦκον προσέφη παῖδ' Ἱππολόχοιο· Schnell zu Glaukos gewandt, Hippolochos' Sohne, begann er:
    »Γλαῦκε, τί ἦ δὴ νῶι τετιμήμεσϑα μάλιστα 310     Glaukos, warum doch ehrte man uns so herrlich vor andern
ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν Immer an Sitz, an Fleisch, und vollgegossenen Bechern,
ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ ϑεοὺς ὣς εἰσοράουσιν; Heim im Lykierland', umher wie auf Himmlische blickend?
καὶ τέμενος νεμόμεσϑα μέγα Ξάνϑοιο παρ' ὄχϑας Und was baun wir ein großes Gefild' am Ufer des Xanthos,
καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης πυροφόροιο. Prangend mit Obst und Trauben und weizenbesäeten Äckern?
τῷ νῦν χρὴ Λυκίοισι μετὰ πρώτοισιν ἐόντας 315 Darum gebührt uns jetzt in der Lykier Vordergetümmel
ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι, Dazustehn, und hinein in die brennende Schlacht uns zu stürzen;
ὄφρα τις ὧδ' εἴπῃ Λυκίων πύκα ϑωρηκτάων· Daß man also im Volk der gepanzerten Lykier sage:
›οὐ μὰν ἀκληεῖς Λυκίην κάτα κοιρανέουσιν Wahrlich nicht unrühmlich beherrschen sie Lykiens Söhne,
ἡμέτεροι βασιλῆες ἔδουσί τε πίονα μῆλα Unsere Könige hier, mit gemästeten Schafen sich nährend,
οἶνόν τ' ἔξαιτον μελιηδέα· ἀλλ' ἄρα καὶ ἲς 320 Und herzstärkendem Wein, dem erlesenen; sondern ihr Mut ist
ἐσϑλή, ἐπεὶ Λυκίοισι μετὰ πρώτοισι μάχονται.‹ Groß, denn sie kämpfen den Kampf in der Lykier Vordergetümmel!
ὦ πέπον, εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε Trautester, könnten wir ja, durch dieses Kampfes Vermeidung,
αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ' ἀϑανάτω τε Immerdar fortblühen, unsterblich beid' und unalternd;
ἔσσεσϑ', οὔτε κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην Weder ich selbst darin stellte mich unter die vordersten Kämpfer,
οὔτε κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν· 325 Noch ermuntert' ich dich zur männerehrenden Feldschlacht.
νῦν δ' – ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν ϑανάτοιο Aber da gleichwohl drohn unzählbare Schrecken des Todes
μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ' ὑπαλύξαι, – Rings, und keiner entflieht der Sterblichen, noch sie vermeidet;
ἴομεν, ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν.« Auf! daß wir anderer Ruhm verherrlichen, oder den unsern!
    ὣς ἔφατ', οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ' οὐδ' ἀπίϑησεν·     Jener sprach's; nicht träge war Glaukos darob, noch entzog sich.
τὼ δ' ἰϑὺς βήτην Λυκίων μέγα ἔϑνος ἄγοντε. 330 Gradan drangen sie beide, die Schar der Lykier führend.
τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ' υἱὸς Πετεῶο Μενεσϑεύς·     Doch sie ersah aufschauernd des Peteos' Sohn Menestheus;
τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέροντες. Denn ihm nahten zum Turm sie daher, mit Verderben gerüstet.
πάπτηνεν δ' ἀνὰ τεῖχος Ἀχαιῶν, εἴ τιν' ἴδοιτο Rings umspäht' er den Turm, ob der Danaerfürsten er einen
ἡγεμόνων, ὅς τίς οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι· Schauete, welcher die Not abwendete seinen Genossen.
ἐς δ' ἐνόησ' Αἴαντε δύω πολέμου ἀκορήτω 335 Jetzo sah er die Ajas, sie beide des Kampfs unersättlich,
ἑσταότας, Τεῦκρόν τε νέον κλισίηϑεν ἰόντα, Dastehn, auch den Teukros, der jüngst vom Gezelte zurückkam,
ἐγγύϑεν. ἀλλ' οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν· Nahe sich; doch nicht konnt' er mit vollem Ruf sie erreichen,
τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν – ἀυτὴ δ' οὐρανὸν ἷκεν – Durch das Getöse der Schlacht: es erscholl zum Himmel der Aufruhr,
βαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν Weil die getroffenen Schild' und umflatterten Helm', und die Tore
καὶ πυλέων· πᾶσαι γὰρ ἐπῴχατο, τοὶ δὲ κατ' αὐτὰς 340 Donnerten; denn sie all' umdrängte man; und die davor nun
ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ ῥήξαντες ἐσελϑεῖν. Stehenden strebten mit Macht sich durchzubrechen den Eingang.
αἶψα δ' ἐπ' Αἴαντε προΐει κήρυκα Θοώτην· Schnell zu Ajas dahin entsandt' er Thootes den Herold:
    »ἔρχεο, δῖε Θοῶτα, ϑέων Αἴαντε κάλεσσον·     Laufe mir, edler Thootes, in Eil', und rufe den Ajas;
ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον – ὃ γάρ κ' ὄχ' ἄριστον ἁπάντων Lieber sie beide zugleich: denn weit das beste von allem
εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεϑρος· 345 Wär' es, dieweil hier bald ein gräßliches Morden bevorsteht!
ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ Denn hart drängen die Fürsten der Lykier, welche von jeher
ζαχρηεῖς τελέϑουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας· – Ungestüm anrennen in schreckenvoller Entscheidung!
εἰ δέ σφιν καὶ κεῖϑι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, Aber wofern auch dort die Kriegsarbeit sie beschäftigt;
ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας, Komme doch Ajas allein, des Telamons tapferer Sprößling,
καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσϑω τόξων ἐὺ εἰδώς.« 350 Und ihm gesellt sei Teukros der Held, wohlkundig des Bogens!
    ὣς ἔφατ'· οὐδ' ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίϑησεν ἀκούσας,     Jener sprach's; nicht träge vernahm die Worte der Herold,
βῆ δὲ ϑέειν παρὰ τεῖχος Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. Sondern enteilt' an der Mauer der erzumschirmten Achaier,
στῆ δὲ παρ' Αἰάντεσσι κιών, εἶϑαρ δὲ προσηύδα· Stand den mutigen Ajas genaht, und redete also:
    »Αἴαντ', Ἀργεΐων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων,     Ajas beid', Heerführer der erzumschirmten Achaier,
ἠνώγει Πετεῶο διοτρεφέος φίλος υἱὸς 355 Euch ermahnt des Peteos' Sohn, der edle Menestheus,
κεῖσ' ἴμεν, ὄφρα πόνοιο μίνυνϑά περ ἀντιάσητον· Dort der Kriegsgewalt ein weniges nur zu begegnen;
ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον – ὃ γάρ κ' ὄχ' ἄριστον ἁπάντων Lieber ihr beide zugleich: denn weit das beste von allem
εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖϑι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεϑρος· Wär' es, dieweil dort bald ein gräßliches Morden bevorsteht!
ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ Denn hart drängen die Fürsten der Lykier, welche von jeher
ζαχρηεῖς τελέϑουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας· – 360 Ungestüm anrennen in schreckenvoller Entscheidung!
εἰ δὲ καὶ ἐνϑάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, Aber wofern auch hier die Kriegsarbeit euch beschäftigt;
ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας, Komme doch Ajas allein, des Telamons tapferer Sprößling,
καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσϑω τόξων ἐὺ εἰδώς.« Und ihm gesellt sei Teukros der Held, wohlkundig des Bogens!
    ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίϑησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·     Sprach's; und willig gehorchte der Telamonier Ajas.
αὐτίκ' Ὀιλιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 365 Schnell zu Oïleus Sohn die geflügelten Worte begann er:
    »Αἶαν, σφῶι μὲν αὖϑι, σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης,     Ajas, ihr beid' allhier, du selbst und der Held Lykomedes,
ἑσταότες Δαναοὺς ὀτρύνετον ἶφι μάχεσϑαι· Stehet fest, und ermahnt die Danaer, tapfer zu streiten,
αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ' εἶμι καὶ ἀντιάω πολέμοιο. Aber ich selber gehe, der Arbeit dort zu begegnen;
αἶψα δ' ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν ἐὺ τοῖς ἐπαμύνω.« Schnell dann eil' ich zurück, nachdem ich jene verteidigt.
    ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας, 370     Also sprach und enteilte der Telamonier Ajas;
καί οἱ Τεῦκρος ἅμ' ᾖε κασίγνητος καὶ ὄπατρος· Und ihm gesellt ging Teukros, sein leiblicher Bruder vom Vater;
τοῖς δ' ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα. Auch Pandion zugleich trug Teukros' krummes Geschoß nach.
εὖτε Μενεσϑῆος μεγαϑύμου πύργον ἵκοντο Als sie dem Turm itzt nahten des hochgesinnten Menestheus,
τείχεος ἐντὸς ἰόντες – ἐπειγομένοισι δ' ἵκοντο – Drinnen die Mauer entlang, zu Bedrängeten nahten sie wahrlich.
οἳ δ' ἐπ' ἐπάλξις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσοι, 375 Dort an die Brustwehr klommen, dem düsteren Sturme vergleichbar,
ἴφϑιμοι Λυκίων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες· Jene, des Lykiervolks erhabene Fürsten und Pfleger;
σὺν δ' ἐβάλοντο μάχεσϑαι ἐναντίον, ὦρτο δ' ἀυτή. Tobend begann nun nahes Gefecht, und es hallte der Schlachtruf.
    Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα,     Ajas der Heldensohn des Telamon streckte zuerst nun
Σαρπήδοντος ἑταῖρον Ἐπικλῆα μεγάϑυμον, Einen Freund des Sarpedon, den hochbeherzten Epikles,
μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών, ὅ ῥα τείχεος ἐντὸς 380 Mit scharfzackigem Marmor gefällt, der drinnen der Mauer
κεῖτο μέγας παρ' ἔπαλξιν ὑπέρτατος· οὐδέ κέ μιν ῥέα Groß an der Brustwehr lag, der oberste. Schwerlich vielleicht wohl
χείρεσσ' ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνήρ, οὐδὲ μάλ' ἡβῶν, Trüg' ihn mit beiden Händen ein Mann, auch in blühender Jugend,
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ'· ὃ δ' ἄρ' ὑψόϑεν ἔμβαλ' ἀείρας. Wie nun Sterbliche sind; doch er schleuderte, hoch ihn erhebend,
ϑλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ' ὀστέ' ἄραξεν Brach ihm des Helms viergipflichtes Erz, und zerknirschte zugleich ihm
πάντ' ἄμυδις κεφαλῆς· ὃ δ' ἄρ' ἀρνευτῆρι ἐοικὼς 385 Alle Gebeine des Haupts; und schnell, wie ein Taucher von Ansehn,
κάππεσ' ἀφ' ὑψηλοῦ πύργου, λίπε δ' ὀστέα ϑυμός. Schoß er vom ragenden Turm, und der Geist verließ die Gebeine.
Τεῦκρος δὲ Γλαῦκον κρατερὸν παῖδ' Ἱππολόχοιο Teukros traf den Glaukos, Hippolochos' edlen Erzeugten,
ἰῷ ἐπεσσυμένον βάλε τείχεος ὑψηλοῖο, Mit dem Geschoß, da stürmend der Mauer Höh' er hinanstieg,
ᾗ ἴδε γυμνωϑέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης· Wo er ihn sah entblößen den Arm, und hemmte die Streitlust.
ἂψ δ' ἀπὸ τείχεος ἄλτο λαϑών, ἵνα μή τις Αχαιῶν 390 Schnell von der Mauer entsprang er geheim, daß nicht ein Achaier,
βλήμενον ἀϑρήσειε καὶ εὐχετάοιτ' ἐπέεσσιν. Wenn er die Wund' erblickte, mit stolzer Red' ihn verhöhnte.
Σαρπήδοντι δ' ἄχος γένετο Γλαύκου ἀπιόντος, Schmerz durchdrang dem Sarpedon die Brust, als Glaukos hinwegging,
αὐτίκ' ἐπεί τ' ἐνόησεν· ὅμως δ' οὐ λήϑετο χάρμης. Gleich nachdem er es merkte; doch nicht vergaß er des Kampfes;
ἀλλ' ὅ γε Θεστορίδην Ἀλκμάονα δουρὶ τυχήσας Sondern er traf Alkmaon, des Thestors Sohn, mit der Lanze
νύξ', ἐκ δ' ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δὲ σπόμενος πέσε δουρὶ 395 Stoß, und entriß ihm den Schaft; da taumelt' er, folgend der Lanze,
πρηνής, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. Vorwärts, und ihn umklirrte das Erz der prangenden Rüstung.
Σαρπηδὼν δ' ἄρ' ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν Doch Sarpedon mit großer Gewalt anfassend die Brustwehr
ἕλχ', ἣ δ' ἕσπετο πᾶσα διαμπερές, αὐτὰρ ὕπερϑεν Zog, und umher nachfolgend entstürzte sie; aber von oben
τεῖχος ἐγυμνώϑη· πολέεσσι δὲ ϑῆκε κέλευϑον. Ward die Mauer entblößt, und öffnete vielen den Zugang.
    τὸν δ' Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανϑ' – ὃ μὲν ἰῷ 400     Ajas sofort und Teukros begegneten: der mit dem Pfeile
βεβλήκει τελαμῶνα περὶ στήϑεσφι φαεινὸν Traf ihm das Riemengehenk, das hell um den Busen ihm strahlte,
ἀσπίδος ἀμφιβρότης, ἀλλὰ Ζεὺς κῆρας ἄμυνεν Am ringsdeckenden Schild'; allein Zeus wehrte dem Schicksal
παιδὸς ἑοῦ, μὴ νηυσὶν ἐπὶ πρυμνῇσι δαμείη· Seines Sohns, daß nicht bei den äußersten Schiffen er hinsank.
Αἴας δ' ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐ δὲ διαπρὸ Ajas stach nun den Schild anlaufend ihm; aber hindurch drang
ἤλυϑεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα. 405 Schmetternd die eherne Lanz', und erschütterte jenen im Angriff.
χώρησεν δ' ἄρα τυτϑὸν ἐπάλξιος, οὐ δ' ὅ γε πάμπαν Weg von der Brustwehr zuckt' er ein weniges; doch nicht gänzlich
χάζετ', ἐπεί οἱ ϑυμὸς ἐέλπετο κῦδος ἀρέσϑαι· Wich er, dieweil sein Herz noch erwartete Ruhm zu gewinnen.
κέκλετο δ' ἀντιϑέοισιν ἑλιξάμενος Λυκίοισιν· Laut ermahnt' er gewandt der Lykier göttliche Heerschar:
    »ὦ Λύκιοι, τί τ' ἄρ' ὧδε μεϑίετε ϑούριδος ἀλκῆς;     Lykier, o wie vergesset ihr doch des stürmenden Mutes?
ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφϑίμῳ περ ἐόντι 410 Schwer ja ist's mir allein, und wär' ich der tapferste Streiter,
μούνῳ ῥηξαμένῳ ϑέσϑαι παρὰ νηυσὶ κέλευϑον. Durchzubrechen die Mauer, und Bahn zu den Schiffen zu öffnen!
ἀλλ' ἐφομαρτεῖτε· πλεόνων δέ τοι ἔργον ἄμεινον.« Auf denn, zugleich mir gefolgt! denn mehrerer Arbeit ist besser!
    ὣς ἔφαϑ'· οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλὴν     Jener sprach's; und geschreckt von des Königes scheltendem Zuruf,
μᾶλλον ἐπέβρισαν βουληφόρον ἀμφὶ ἄνακτα· Rannten sie heftiger an, gedrängt um den wartenden König.
Αργέιοι δ' ἑτέρωϑεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας 415 Argos' Söhn' auch drüben verstärkten die Macht der Geschwader,
τείχεος ἔντοσϑεν. μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον· Innerhalb der Mauer; und fürchterlich drohte die Arbeit.
οὔτε γὰρ ἴφϑιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο Denn es vermochten weder der Lykier tapfere Streiter,
τεῖχος ῥηξάμενοι ϑέσϑαι παρὰ νηυσὶ κέλευϑον, Durchzubrechen die Mauer, und Bahn zu den Schiffen zu öffnen;
οὔτε ποτ' αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίους ἐδύναντο Noch vermochten die Helden der Danaer, Lykiens Söhne
τείχεος ἂψ ὤσασϑαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασϑεν. 420 Weg von der Mauer zu drängen, nachdem sie sich einmal genahet.
ἀλλ' ὥς τ' ἀμφ' οὔροισι δύ' ἀνέρε δηριάεσϑον. Sondern wie zween Landmänner die Grenz' einander bestreiten;
μέτρ' ἐν χερσὶν ἔχοντες, ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ, Jeder ein Maß in der Hand, auf gemeinsamer Scheide des Feldes,
ὥ τ' ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης· Stehn sie auf wenigem Raum, und zanken sich wegen der Gleichung:
ὣς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες, οἳ δ' ὑπὲρ αὐτέων Also trennt' auch jene die Brustwehr; über ihr kämpfend
δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήϑεσσι βοείας 425 Haueten wild sie einander umher an den Busen die Stierhaut
ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήιά τε πτερόεντα. Schöngeründeter Schild' und leichtgeschwungener Tartschen.
πολλοὶ δ' οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέι χαλκῷ· Viel auch wurden am Leib vom grausamen Erze verwundet:
ἠμὲν ὅτῳ στρεφϑέντι μετάφρενα γυμνωϑείη Einige, wann sich wendend im Streit sie den Rücken entblößten
μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς. Durch das Gewühl, und manche sogar durch die Schilde von Stierhaut.
πάντῃ δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν 430 Überall von Türmen und Brustwehr rieselte rotes
ἐρράδατ' ἀμφοτέρωϑεν ἀπὸ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν. Blut, an jeglicher Seite, der Troer und der Achaier.
ἀλλ' οὐδ' ὣς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι Ἀχαιῶν· Doch nicht schafften sie Flucht der Danaer; sondern sie standen
ἀλλ' ἔχον, ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληϑής, Gleich: wie die Waage steht, wenn ein Weib, lohnspinnend und redlich,
ἥ τε σταϑμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει Abwägt Woll' und Gewicht, und die Schalen beid' in gerader
ἰσάζουσ', ἵνα παισὶν ἀεικέα μισϑὸν ἄρηται. 435 Schwebung hält, für die Kinder den ärmlichen Lohn zu gewinnen:
    ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε, Also stand gleichschwebend die Schlacht der kämpfenden Völker;
πρίν γ' ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκεν Bis nunmehr Zeus höheren Ruhm dem Hektor gewährte,
Πριαμίδῃ, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν. Priamos' Sohn, der zuerst hinstürmt' in der Danaer Mauer.
ἤυσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς· Laut erscholl sein durchdringender Ruf in die Scharen der Troer:
    »ὄρνυσϑ', ἱππόδαμοι Τρῶες, ῥήγνυσϑε δὲ τεῖχος 440     Auf, ihr reisigen Troer, hinan! durchbreche der Argeier
Ἀργεΐων, καὶ νηυσὶν ἐνίετε ϑεσπιδαὲς πῦρ.« Mauer, und werft in die Schiffe die schreckliche Flamme des Feuers!
    ὣς φάτ' ἐποτρύνων· οἳ δ' οὔασι πάντες ἄκουον,     Also ermahnte der Held; und aller Ohren vernahmens.
ἴϑυσαν δ' ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες. οἳ μὲν ἔπειτα Gradan drang zu der Mauer die Heerschar; jene begierig
κροσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ' ἔχοντες· Klommen empor die Zinnen, geschärfte Speer' in den Händen.
Ἕκτωρ δ' ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων 445     Hektor nun trug aufraffend den Feldstein, welcher am Tore
ἑστήκει πρόσϑε, πρυμνὸς παχύς, αὐτὰρ ὕπερϑεν Dastand, draußen gestellt, von unten dick, und von oben
ὀξὺς ἔην· τὸν δ' οὔ κε δύ' ἀνέρε δήμου ἀρίστω Zugespitzt; ihn hätten nicht zween der tapfersten Männer
ῥηιδίως ἔπ' ἄμαξαν ἀπ' οὔδεος ὀχλίσσειαν, Leicht zum Wagen hinauf vom Boden gewälzt mit Hebeln,
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ'· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος. Wie nun Sterbliche sind; doch er schwang ihn allein und behende;
[τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔϑηκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω.] 450 Denn ihm erleichterte solchen der Sohn des verborgenen Kronos.
ὡς δ' ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς Wie wenn ein Schäfer behend' hinträgt die Wolle des Widders,
χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχϑος ἐπείγει, Fassend in einer Hand, und wenig die Last ihn beschweret:
ὣς Ἕκτωρ ἰϑὺς σανίδων φέρε λᾶαν ἀείρας, Also erhob auch Hektor und trug den Stein zu den Bohlen,
αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας Welche das Tor verschlossen mit dicht einfugender Pforte,
δικλίδας ὑψηλάς· δοιοὶ δ' ἔντοσϑεν ὀχῆες 455 Zweigeflügelt und hoch; und zween sich begegnende Riegel
εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ κληὶς ἐπαρήρει. Hielten sie innerhalb, mit einem Bolzen befestigt.
στῆ δὲ μάλ' ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας, Nah itzt trat er hinan, und warf gestemmt auf die Mitte,
εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη. Weit gespreizt, daß nicht ein schwächerer Wurf ihm entflöge.
ῥῆξε δ' ἄπ' ἀμφοτέρους ϑαιρούς, πέσε δὲ λίϑος εἴσω Schmetternd zerbrach er die Angeln umher, und es stürzte der Marmor
βριϑοσύνῃ, μέγα δ' ἀμφὶ πύλαι μύκον· οὐδ' ἄρ' ὀχῆες 460 Schwer hinein; dumpf krachte das Tor; auch die mächtigen Riegel
ἐσχεϑέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη Hielten ihm nicht, und die Bohlen zerspalteten hiehin und dorthin,
λάος ὑπὸ ῥιπῆς. ὃ δ' ἄρ' ἔσϑορε φαίδιμος Ἕκτωρ Unter des Steines Gewalt; und es sprang der erhabene Hektor
νυκτὶ ϑοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια, λάμπε δὲ χαλκῷ Furchtbar hinein, wie das Grauen der Nacht: er strahlt' in des Erzes
σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶν Schrecklichem Glanz, der ihn hüllt', und zwo hellblinkende Lanzen
δοῦρ' ἔχεν· οὔ κέν τίς μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσας 465 Schüttelt' er. Schwerlich hätt' ein Begegnender jetzt ihn gehemmet,
νόσφι ϑεῶν, ὅτ' ἔσαλτο πύλας· πυρὶ δ' ὄσσε δεδήει. Außer ein Gott, da er sprang in das Tor, wutfunkelndes Blickes.
κέκλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενος καϑ' ὅμιλον Laut ermahnt' er die Troer umhergewandt im Getümmel,
τεῖχος ὑπερβαίνειν, τοὶ δ' ὀτρύνοντι πίϑοντο· Über die Mauer zu steigen; und schnell ihm gehorchten die Völker:
αὐτίκα δ' οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ' αὐτὰς Andere drangen zur Mauer und kletterten, andere strömten
ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας. Δαναοὶ δ' ἐφόβηϑεν 470 Durch die gezimmerte Pforte hinein. Doch es flohn die Achaier
νῆας ἀνὰ γλαφυράς· ὅμαδος δ' ἀλίαστος ἐτύχϑη. Zu den geräumigen Schiffen; es tobt' unermeßlicher Aufruhr.

 


 


 << zurück weiter >>