Homer
Odyssee, 9. bis 16. Gesang
Homer

 << zurück 
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π Sechzehnter Gesang
Τὼ δ' αὖτ' ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς Frühe bereitete schon mit Odysseus der treffliche Sauhirt
ἐντύνοντ' ἄριστον ἅμ' ἠόϊ, κηαμένω πῦρ, In der Hütte das Mahl bei angezündetem Feuer,
ἔκπεμψάν τε νομῆας ἅμ' ἀγρομένοισι σύεσσι. Sandte darauf die Hirten mit ihren Schweinen zu Felde.
Τηλέμαχον δὲ περίσσαινον κύνες ὑλακόμωροι, Und Telemachos kam; ihn umhüpften die wachsamen Hunde
οὐδ' ὕλαον προσιόντα· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς 5 Schmeichelnd, und bellten nicht. Der göttergleiche Odysseus
σαίνοντάς τε κύνας, περί τε κτύπος ἦλϑε ποδοῖϊν. Sah die schmeichelnden Hund', und hörte des Kommenden Fußtritt;
αἶψα δ' ἄρ' Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Wandte sich schnell zu Eumäos, und sprach die geflügelten Worte:
    »Εὔμαι', ἦ μάλα τίς τοι ἐλεύσεται ἐνϑάδ' ἑταῖρος     Sicher, Eumäos, besucht dich einer von deinen Gesellen,
ἢ καὶ γνώριμος ἄλλος, ἐπεὶ κύνες οὐχ ὑλάουσιν, Oder auch sonst ein Bekannter; denn ihn umhüpfen die Hunde
ἀλλὰ περισσαίνουσι· ποδῶν δ' ὑπὸ δοῦπον ἀκούω.« 10 Schmeichelnd, und bellen nicht; auch hör' ich des Kommenden Fußtritt.
    οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος, ὅτε οἱ φίλος υἱὸς     Als er noch redete, siehe da stand an der Schwelle des Hauses
ἔστη ἐνὶ προϑύροισι. ταφὼν δ' ἀνόρουσε συβώτης, Sein geliebtester Sohn. Voll Schrecken erhub sich der Sauhirt
ἐκ δ' ἄρα οἱ χειρῶν πέσον ἄγγεα, τοῖσ' ἐπονεῖτο Seinen Händen entsank das Geschirr, das er eben gebrauchte,
κιρνὰς αἴϑοπα οἶνον. ὁ δ' ἀντίος ἦλϑεν ἄνακτος, Funkelnden Wein zu mischen; er eilte dem Fürsten entgegen,
κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλὰ 15 Küßte sein Angesicht, und beide glänzenden Augen,
χεῖράς τ' ἀμφοτέρας· ϑαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ. Beide Hände dazu; und Tränen umflossen sein Antlitz.
ὡς δὲ πατὴρ ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἀγαπάζῃ Wie den geliebten Sohn ein gütiger Vater bewillkommt,
ἐλϑόντ' ἐξ ἀπίης γαίης δεκάτῳ ἐνιαυτῷ, Ihn, der im zehnten Jahr' aus fernen Landen zurückkehrt,
μοῦνον τηλύγετον, τῷ ἐπ' ἄλγεα πολλὰ μογήσῃ, Ach! den einzigen, spätgebornen, mit Kummer erzognen:
ὣς τότε Τηλέμαχον ϑεοειδέα δῖος ὑφορβὸς 20 Also umarmte den schönen Telemachos jetzo der Sauhirt,
πάντα κύσεν περιφύς, ὡς ἐκ ϑανάτοιο φυγόντα· Und bedeckt' ihn mit Küssen, als wär' er vom Tod' erstanden.
καί ῥ' ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Und lautweinend begann er, und sprach die geflügelten Worte:
    »ἦλϑες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ' ἔτ' ἐγώ γε     Kommst du, Telemachos, kommst du, mein süßes Leben? Ich hoffte
ὄψεσϑαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε. Nimmer dich wiederzusehn, da du nach Pylos geschifft warst!
ἀλλ' ἄγε νῦν εἴσελϑε, φίλον τέκος, ὄφρα σε ϑυμῷ 25 Komm doch herein, du trautes Kind; daß mein Herz sich erfreue
τέρψομαι εἰσορόων νέον ἄλλοϑεν ἔνδον ἐόντα. Deines Anblicks, du! der erst aus der Fremde zurückkommt!
οὐ μὲν γάρ τι ϑάμ' ἀγρὸν ἐπέρχεαι οὐδὲ νομῆας, Oft besuchst du ja nicht uns Hirtenleut' auf dem Felde,
ἀλλ' ἐπιδημεύεις· ὣς γάρ νύ τοι εὔαδε ϑυμῷ, Sondern bleibst in der Stadt; denn du findest ein eignes Vergnügen,
ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορᾶν ἀΐδηλον ὅμιλον.« Stets den verwüstenden Schwarm der bösen Freier zu sehen!
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 30     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σέϑεν δ' ἕνεκ' ἐνϑάδ' ἱκάνω, Väterchen, dieses geschehe; denn deinethalben nur komm' ich,
ὄφρα σέ τ' ὀφϑαλμοῖσιν ἴδω καὶ μῦϑον ἀκούσω. Um dich wieder mit Augen zu sehn, und von dir zu erfahren:
ἤ μοι ἔτ' ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη Ob die Mutter daheim noch weile; oder der andern
ἀνδρῶν ἄλλος ἔγημεν, Ὀδυσσῆος δέ που εὐνὴ Einen zum Manne gewählt, und nun das Lager Odysseus,
χήτει ἐνευναίων κάκ' ἀράχνια κεῖται ἔχουσα.« 35 Aller Betten beraubt, von Spinneweben entstellt sei?
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·     Ihm antwortete drauf der männerbeherrschende Sauhirt:
»καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι ϑυμῷ Allerdings weilt jene mit treuer duldender Seele
σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὁϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ Noch in deinem Palast; und immer schwinden in Jammer
φϑίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.« Ihre Tage dahin, und unter Tränen die Nächte!
    ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος· 40     Also sprach er, und nahm ihm die eherne Lanze, da jener
αὐτὰρ ὅ γ' εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν. Über die steinerne Schwell' in seine Kammer hineintrat.
τῷ δ' ἕδρης ἐπιόντι πατὴρ ὑπόειξεν Ὀδυσσεύς· Vor dem Kommenden wich sein Vater Odysseus vom Sitze;
Τηλέμαχος δ' ἑτέρωϑεν ἐρήτυε φώνησέν τε· Aber Telemachos hielt ihn, und sprach mit freundlicher Stimme:
    »ἧσο, ξεῖν'· ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοϑι δήομεν ἕδρην     Fremder Mann, bleib sitzen; wir finden in unserer Wohnung
σταϑμῷ ἐν ἡμετέρῳ· παρὰ δ' ἀνήρ, ὃς καταϑήσει.« 45 Wohl noch anderswo Platz; der Mann hier wird mich schon setzen!
    ὣς φάϑ', ὁ δ' αὖτις ἰὼν κατ' ἄρ' ἕζετο· τῷ δὲ συβώτης     Sprach's; und Odysseus kam und setzte sich. Aber der Sauhirt
χεῦεν ὕπο χλωρὰς ῥῶπας καὶ κῶας ὕπερϑεν· Breitete grüne Zweige für jenen, und drüber ein Geißfell;
ἔνϑα καϑέζετ' ἔπειτα Ὀδυσσῆος φίλος υἱός. Hierauf setzte sich dann der geliebte Sohn von Odysseus.
τοῖσιν δὲ κρειῶν πίνακας παρέϑηκε συβώτης Und nun tischte vor ihnen der Sauhirt Schüsseln gebratnes
ὀπταλέων, ἅ ῥα τῇ προτέρῃ ὑπέλειπον ἔδοντες, 50 Fleisches auf, die sie letzt von der Mahlzeit übrig gelassen;
σῖτον δ' ἐσσυμένως παρενήεεν ἐν κανέοισιν, Eilte hinweg, und brachte gehäufte Körbe mit Kuchen,
ἐν δ' ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον· Mischte dann süßen Wein im großen hölzernen Becher;
αὐτὸς δ' ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος ϑείοιο. Hierauf setzt' er sich gegen den göttergleichen Odysseus.
οἱ δ' ἐπ' ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. Und sie erhoben die Hände zum leckerbereiteten Mahle.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 55 Jetzo war die Begierde des Tranks und der Speise gestillet;
δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε δῖον ὑφορβόν· Und Telemachos sprach zu dem edlen Hüter der Schweine:
    »ἄττα, πόϑεν τοι ξεῖνος ὅδ' ἵκετο; πῶς δέ ἑ ναῦται     Vater, woher kam dieser Gast? Wie brachten die Schiffer
ἤγαγον εἰς Ἰϑάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο; Ihn nach Ithaka her? Was rühmen sich jene für Leute?
οὐ μὲν γάρ τί ἑ πεζὸν ὀΐομαι ἐνϑάδ' ἱκέσϑαι.« Denn unmöglich ist er doch hier zu Fuße gekommen!
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· 60     Ihm antwortetest du, Eumäos, Hüter der Schweine:
»τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληϑέα πάντ' ἀγορεύσω. Dieses will ich dir, Sohn, und nach der Wahrheit erzählen.
ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχεται εὐρειάων, Aus dem weiten Gefilde von Kreta stammet der Fremdling;
φησὶ δὲ πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστεα δινηϑῆναι Viele Städte, sagt er, der Sterblichen sei er durchwandert,
πλαζόμενος· ὣς γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τά γε δαίμων. Seit ihn der Himmlischen einer, die Welt zu durchflüchten, verurteilt.
νῦν αὖ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν παρὰ νηὸς ἀποδρὰς 65 Jetzo entrann er vom Schiffe thesprotischer Männer, und eilte
ἤλυϑ' ἐμὸν πρὸς σταϑμόν, ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω. Her in mein Hirtengeheg'. Ich geb' ihn dir in die Hände:
ἕρξον ὅπως ἐϑέλεις· ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἶναι.« Tue mit ihm, wie du willst; denn deiner Gnade vertraut er.
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»Εὔμαι', ἦ μάλα τοῦτο ἔπος ϑυμαλγὲς ἔειπες. Was du mir jetzo gesagt, Eumäos, kümmert mich herzlich!
πῶς γὰρ δὴ τὸν ξεῖνον ἐγὼν ὑποδέξομαι οἴκῳ; 70 Denn wie kann ich den Fremdling in meinem Hause bewirten?
αὐτὸς μὲν νέος εἰμὶ καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιϑα Sieh, ich selber bin jung, und Stärke fehlet den Händen,
ἄνδρ' ἀπαμύνασϑαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ· Abzuwehren den Mann, der ihn zu beleidigen wagte.
μητρὶ δ' ἐμῇ δίχα ϑυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει, Aber der Mutter Herz wankt zwischen beiden Entschlüssen,
ἢ αὐτοῦ παρ' ἐμοί τε μένῃ καὶ δῶμα κομίζῃ, Ob sie noch weile bei mir, und meine Güter bewahre,
εὐνήν τ' αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν, 75 Scheuend das Lager des Ehegemahls, und die Stimme des Volkes;
ἦ ἤδη ἅμ' ἕπηται, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος Oder jetzt von den Freiern im Hause den tapfersten Jüngling,
μνᾶται ἐνὶ μεγάροισιν ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν. Welcher das meiste geschenkt, zu ihrem Bräutigam wähle.
ἀλλ' ἦ τοι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα, Aber da dieser Fremdling zu deiner Hütte geflohn ist,
ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα καλά, Will ich mit schönen Gewanden, mit Rock und Mantel, ihn kleiden,
δώσω δὲ ξίφος ἄμφηκες καὶ ποσσὶ πέδιλα, 80 Ein zweischneidiges Schwert und tüchtige Sohlen ihm schenken,
πέμψω δ', ὅππῃ μιν κραδίη ϑυμός τε κελεύει. Und ihn senden, wohin es seinem Herzen gelüstet.
εἰ δ' ἐϑέλεις, σὺ κόμισσον ἐνὶ σταϑμοῖσιν ἐρύξας· Wenn du willst, so behalt' du und pfleg' ihn hier in der Hütte.
εἵματα δ' ἐνϑάδ' ἐγὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα Ich will Kleider hieher und allerlei Speise zum Essen
ἔδμεναι, ὡς ἂν μή σε κατατρύχῃ καὶ ἑταίρους. Senden, daß er nicht dich und deine Freunde beschwere.
κεῖσε δ' ἂν οὔ μιν ἐγώ γε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι 85 Aber dort gestatt' ich ihm nicht in der Freier Gesellschaft
ἔρχεσϑαι, λίην γὰρ ἀτάσϑαλον ὕβριν ἔχουσι· Hinzugehn; sie schalten mit zu unbändiger Frechheit:
μή μιν κερτομέωσιν· ἐμοὶ δ' ἄχος ἔσσεται αἰνόν. Daß sie ihn nicht verhöhnen! Es würde mich äußerst betrüben!
πρῆξαι δ' ἀργαλέον τι μετὰ πλεόνεσσιν ἐόντα Und ein einzelner Mann kann gegen mehrere wenig,
ἄνδρα καὶ ἴφϑιμον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.« Sei er auch noch so stark; sie behalten immer den Vorrang!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς· 90     Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Odysseus:
»ὦ φίλ', ἐπεί ϑήν μοι καὶ ἀμείψασϑαι ϑέμις ἐστίν, Lieber, erlaubst du mir, auch meine Gedanken zu sagen?
ἦ μάλα μευ καταδάπτετ' ἀκούοντος φίλον ἦτορ, Wahrlich mir blutet das Herz vor Mitleid, wenn ich es höre,
οἷά φατε μνηστῆρας ἀτάσϑαλα μηχανάασϑαι Wie unbändig und frech in deinem Hause die Freier
ἐν μεγάροισ', ἀέκητι σέϑεν τοιούτου ἐόντος. Unfug treiben, und dein, solch eines Jünglings! nicht achten.
εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ 95 Sprich: erträgst du das Joch freiwillig; oder verabscheun
ἐχϑαίρουσ' ἀνὰ δῆμον ἐπισπόμενοι ϑεοῦ ὀμφῇ· Dich die Völker des Landes, gewarnt durch göttlichen Ausspruch;
ἦ τι κασιγνήτοισ' ἐπιμέμφεαι, οἷσί περ ἀνὴρ Oder liegt die Schuld an den Brüdern, welchen ein Streiter
μαρναμένοισι πέποιϑε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται; Sonst in der Schlacht vertraut, auch wann sie am hitzigsten wütet?
αἲ γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος εἴην τῷδ' ἐπὶ ϑυμῷ, Wollten die Götter, ich wäre so jung mit dieser Gesinnung,
ἢ παῖς ἐξ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἠὲ καὶ αὐτὸς. 100 Oder ein Sohn von Odysseus, dem Herrlichen! oder er selber...
ἔλϑοι ἀλητεύων· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα· Kehrete heim der Verirrte; denn noch ist Hoffnung zur Heimkehr:
αὐτίκ' ἔπειτ' ἀπ' ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φώς, Siehe so sollte mein Feind das Haupt von der Schulter mir abhaun,
εἰ μὴ ἐγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμην Wenn ich nicht zum Verderben der ganzen Räubergesellschaft
[ἐλϑὼν ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.] Eilt' in den hohen Palast des Laertiaden Odysseus!
εἰ δ' αὖ με πληϑυῖ δαμασαίατο μοῦνον ἐόντα, 105 Und wenn ich Einzelner auch von der Menge würde besieget;
βουλοίμην κ' ἐν ἐμοῖσι κατακτάμενος μεγάροισι O so wollt' ich doch lieber in meinem Hause des Todes
τεϑνάμεν ἢ τάδε γ' αἰὲν ἀεικέα ἔργ' ὁράασϑαι, Sterben, als immerfort den Greul der Verwüstungen ansehn:
ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας Wie sie die Fremdlinge dort mißhandeln, die Mägde des Hauses
ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά, Zur abscheulichen Lust in den prächtigen Kammern umherziehn,
καὶ οἶνον διαφυσσόμενον, καὶ σῖτον ἔδοντας 110 Allen Wein ausleeren, und alle Speise verprassen,
μὰψ αὔτως ἀτέλεστον, ἀνηνύστῳ ἐπὶ ἔργῳ.« Frech, ohne Maß, ohne Ziel, mit unersättlicher Raubgier!
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω. Dieses will ich dir, Fremdling, und nach der Wahrheit erzählen.
οὔτε τί μοι πᾶς δῆμος ἀπεχϑόμενος χαλεπαίνει, Weder das ganze Volk verabscheut oder verfolgt mich;
οὔτε κασιγνήτοισ' ἐπιμέμφομαι, οἷσί περ ἀνὴρ 115 Noch liegt etwa die Schuld an den Brüdern, welchen ein Streiter
μαρναμένοισι πέποιϑε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται. Sonst in der Schlacht vertraut, auch wann sie am hitzigsten wütet.
ὧδε γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωσε Κρονίων· Denn nur einzeln pflanzte Kronion unser Geschlecht fort:
μοῦνον Λαέρτην Ἀρκείσιος υἱὸν ἔτικτε, Von Arkeisios war der einzige Erbe Laertes;
μοῦνον δ' αὖτ' Ὀδυσῆα πατὴρ τέκεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς Und von Laertes war's nur Odysseus; aber Odysseus
μοῦνον ἔμ' ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ' ἀπόνητο. 120 Zeugte nur mich, den er noch ungenossen daheim ließ!
τῶ νῦν δυσμενέες μάλα μυρίοι εἴσ' ἐνὶ οἴκῳ. Diesem erfüllen anitzt unzählige Feinde die Wohnung.
ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, Alle Fürsten, so viel in diesen Inseln gebieten,
Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνϑῳ, Samä, Dulichion, und der waldbewachs'nen Zakynthos,
ἠδ' ὅσσοι κραναὴν Ἰϑάκην κάτα κοιρανέουσι, Und so viele hier in der felsichten Ithaka herrschen;
τόσσοι μητέρ' ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον. 125 Alle werben um meine Mutter, und zehren das Gut auf.
ἡ δ' οὔτ' ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν Aber die Mutter kann die aufgedrungne Vermählung
ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φϑινύϑουσιν ἔδοντες Nicht ausschlagen, und nicht vollziehn. Nun verprassen die Schwelger
οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαρραίσουσι καὶ αὐτόν. All mein Gut, und werden in kurzem mich selber zerreißen!
ἀλλ' ἦ τοι μὲν ταῦτα ϑεών ἐν γούνασι κεῖται· Aber dieses ruhet im Schoße der seligen Götter.
ἄττα, σὺ δ' ἔρχεο ϑᾶσσον, ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ 130 Väterchen, eile du schnell zu der klugen Penelopeia;
εἴφ', ὅτι οἱ σῶς εἰμι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουϑα. Sag' ihr, daß ich gesund aus Pylos wieder zurückkam.
αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μενέῳ, σὺ δὲ δεῦρο νέεσϑαι Ich will indes hier bleiben, bis du heimkehrest. Doch bring' ihr
οἴῃ ἀπαγγείλας· τῶν δ' ἄλλων μή τις Ἀχαιῶν Ja die Botschaft allein, und keiner der andern Achaier
πευϑέσϑω· πολλοὶ γὰρ ἐμοὶ κακὰ μηχανόωνται.« Höre dich; denn es trachten mir viele das Leben zu rauben!
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· 135     Ihm antwortetest du, Eumäos, Hüter der Schweine:
»γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις. Gut, ich verstehe dich schon; das sind auch meine Gedanken.
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, Aber verkündige mir, und sage die lautere Wahrheit:
εἰ καὶ Λαέρτῃ αὐτὴν ὁδὸν ἄγγελος ἔλϑω Soll ich auf diesem Weg' auch dem armen Laertes die Botschaft
δυσμόρῳ, ὃς τεῖος μὲν Ὀδυσσῆος μέγ' ἀχεύων Bringen? welcher bisher, aus Gram um seinen Odysseus,
ἔργα τ' ἐποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ' ἐνὶ οἴκῳ 140 Selber das Land bestellte; doch stets mit den Knechten des Hauses
πῖνε καὶ ἦσϑ', ὅτε ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνώγοι· Aß und trank, so oft die Begierde des Herzens ihn antrieb.
αὐτὰρ νῦν, ἐξ οὗ σύ γε ᾤχεο νηῒ Πὐλονδε, Aber seit du von hinnen zur göttlichen Pylos geschifft warst,
οὔ πώ μίν φασιν φαγέμεν καὶ πιέμεν αὔτως, Sagt man, hab' er nicht mehr gegessen oder getrunken,
οὐδ' ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε Noch auf die Wirtschaft gesehn; in unaufhörlicher Schwermut
ἧσται ὀδυρόμενος, φϑινύϑει δ' ἀμφ' ὀστεόφι χρώς.« 145 Sitzt er, und härmt sich ab, daß die Haut an den Knochen verdorret.
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»ἄλγιον, ἀλλ' ἔμπης μιν ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ. Traurig! doch müssen wir jetzo in seinem Kummer ihn lassen.
εἰ γάρ πως εἴη αὐτάγρετα πάντα βροτοῖσι, Denn wenn alles sogleich, wie es Sterbliche wünschen, geschehe;
πρῶτόν κεν τοῦ πατρὸς ἑλοίμεϑα νόστιμον ἦμαρ. Wahrlich so wünschten wir vor allem des Vaters Zurückkunft!
ἀλλὰ σύ γ' ἀγγείλας ὀπίσω κίε, μηδὲ κατ' ἀγροὺς 150 Aber kehre zurück, sobald du's verkündet, und schweife
πλάζεσϑαι μετ' ἐκεῖνον· ἀτὰρ πρὸς μητέρα εἰπεῖν Nicht auf dem Lande herum zu jenem. Doch sage der Mutter,
ἀμφίπολον ταμίην ὀτρυνέμεν ὅττι τάχιστα Daß sie eilend zu ihm die treue Schaffnerin heimlich
κρύβδην· κείνη γάρ κεν ἀπαγγείλειε γέροντι.« Sende; sie kann es ja auch dem alten Greise verkünden.
    ἦ ῥα καὶ ὦρσε συφορβόν· ὁ δ' εἵλετο χερσὶ πέδιλα,     Also sprach er, und trieb ihn. Der Sauhirt langte die Sohlen,
δησάμενος δ' ὑπὸ ποσσὶ πόλινδ' ἴεν. οὐδ' ἄρ' Ἀϑήνην 155 Band sie unter die Füß', und eilete. Aber Athene
λῆϑεν ἀπὸ σταϑμοῖο κιὼν Εὔμαιος ὑφορβός, Ward des Hirten gewahr, der aus dem Gehege zur Stadt ging,
ἀλλ' ἥ γε σχεδὸν ἦλϑε· δέμας δ' ἤϊκτο γυναικὶ Und sie nahete sich, und schien nun plötzlich ein Mädchen,
καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ. Schöngebildet und groß und klug in künstlicher Arbeit,
στῆ δὲ κατ' ἀντίϑυρον κλισίης Ὀδυσῆϊ φανεῖσα· Stand an der Türe des Hofs, und erschien dem edlen Odysseus.
οὐδ' ἄρα Τηλέμαχος ἴδεν ἀντίον οὐδ' ἐνόησεν, – 160 Aber Telemachos sah und merkte nichts von der Göttin;
οὐ γάρ πως πάντεσσι ϑεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς, – Denn nicht allen sichtbar erscheinen die seligen Götter:
ἀλλ' Ὀδυσεύς τε κύνες τε ἴδον, καί ῥ' οὐχ ὑλάοντο, Nur die Hunde sahn sie, und bellten nicht, sondern entflohen
κνυζηϑμῷ δ' ἑτέρωσε διὰ σταϑμοῖο φόβηϑεν. Winselnd und zitternd vor ihr nach der andern Seite des Hofes.
ἡ δ' ἄρ' ἐπ' ὀφρύσι νεῦσε· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς, Und sie winkte; den Wink verstand der edle Odysseus,
ἐκ δ' ἦλϑεν μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς, 165 Ging aus der Hütte hinaus vor die hohe Mauer des Hofes,
στῆ δὲ πάροιϑ' αὐτῆς. τὸν δὲ προσέειπεν Ἀϑήνη· Stellete sich vor die Göttin; da sagte Pallas Athene:
    »διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ,     Edler Laertiad', erfindungsreicher Odysseus,
ἤδη νῦν σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ' ἐπίκευϑε, Rede mit deinem Sohn, und gib dich ihm zu erkennen;
ὡς ἂν μνηστῆρσιν ϑάνατον καὶ κῆρ' ἀραρόντε Daß ihr beide, den Freiern ein blutiges Ende bereitend,
ἔρχησϑον προτὶ ἄστυ περικλυτόν· οὐδ' ἐγὼ αὐτὴ 170 Zu der berühmten Stadt der Ithaker wandelt. Ich selber
δηρὸν ἀπὸ σφῶϊν ἔσομαι μεμαυῖα μάχεσϑαι.« Werd' euch nicht lange verlassen; mich drängt die Begierde des Kampfes.
    ἦ, καὶ χρυσείῃ ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ' Ἀϑήνη.     Also sprach die Göttin, und rührt' ihn mit goldener Rute.
φᾶρος μέν οἱ πρῶτον ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα Plötzlich umhüllte der schöngewaschene Mantel und Leibrock
ϑῆκ' ἀμφὶ στήϑεσφι, δέμας δ' ὤφελλε καὶ ἥβην. Wieder Odysseus' Brust, und Hoheit schmückt' ihn und Jugend;
ἂψ δὲ μελαγχροιὴς γένετο, γναϑμοὶ δ' ἐτάνυσϑεν, 175 Brauner ward des Helden Gestalt, und voller die Wangen;
κυάνεαι δ' ἐγένοντο ἐϑειράδες ἀμφὶ γένειον. Und sein silberner Bart zerfloß in finstere Locken.
ἡ μὲν ἄρ' ὣς ἕρξασα πάλιν κίεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς Hierauf eilte die Göttin von dannen. Aber Odysseus
ἤϊεν ἐς κλισίην. ϑάμβησε δέ μιν φίλος υἱός, Ging zurück in die Hütte: mit Staunen erblickte der Sohn ihn,
ταρβήσας δ' ἑτέρωσε βάλ' ὄμματα, μὴ ϑεὸς εἴη, Wandte die Augen hinweg, und fürchtete, daß er ein Gott sei;
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 180 Und er redet' ihn an, und sprach die geflügelten Worte:
    »ἀλλοῖός μοι, ξεῖνε, φάνης νέον ἠὲ πάροιϑεν,     Anders erscheinst du mir jetzt, o Fremdling, als vormals, auch hast du
ἄλλα δὲ εἵματ' ἔχεις καί τοι χρὼς οὐκέϑ' ὁμοῖος. Andere Kleider an; die ganze Gestalt ist verwandelt!
ἦ μάλα τις ϑεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν· Wahrlich du bist ein Gott, des weiten Himmels Bewohner!
ἀλλ' ἵληϑ', ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρὰ Sei uns gnädig! Wir wollen auch liebliche Opfer dir bringen,
ἠδὲ χρύσεα δῶρα, τετυγμένα· φείδεο δ' ἡμέων.« 185 Und Geschenke von köstlichem Gold! Erbarme dich unser!
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·     Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Odysseus:
»ρὔ τίς τοι ϑεός εἰμι· τί μ' ἀϑανάτοισιν ἐΐσκεις; Wahrlich ich bin kein Gott, und keinem Unsterblichen ähnlich;
ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων Sondern ich bin dein Vater, um den du so herzlich dich grämest,
πάσχεις ἄλγεα πολλά, βίας ὑποδέγμενος ἀνδρῶν.« Und so viele Schmach von trotzigen Männern erduldest.
    ὣς ἄρα φωνήσας υἱὸν κύσε, κὰδ δὲ παρειῶν 190     Also sprach er, und küßte den Sohn; und über die Wange
δάκρυον ἧκε χαμᾶζε· πάρος δ' ἔχε νωλεμὲς αἰεί. Stürzten die Tränen zur Erde, die lange verhaltenen Tränen.
Τηλέμαχος δ', – οὐ γάρ πω ἐπείϑετο ὃν πατέρ' εἶναι, –     Aber Telemachos stand noch staunend, und konnte nicht glauben,
ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν· Daß es sein Vater sei; und nun antwortet' er also:
    »οὐ σύ γ' Ὀδυσσεύς ἐσσι πατὴρ ἐμός, ἀλλά με δαίμων     Nein! du bist nicht mein Vater Odysseus; sondern ein Dämon
ϑέλγει, ὄφρ' ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω. 195 Täuscht mich, daß ich noch mehr mein großes Elend beseufze.
οὐ γάρ πως ἂν ϑνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο Denn kein sterblicher Mann vermochte mit seinem Verstande,
ᾧ αὐτοῦ γε νόῳ, ὅτε μὴ ϑεὸς αὐτὸς ἐπελϑὼν Solch ein Wunder zu tun; ihm hülfe denn einer der Götter,
ῥηϊδίως ἐϑέλων ϑείη νέον ἠδὲ γέροντα. Welcher leicht, wie er will, zu Greisen und Jünglingen umschafft!
ἦ γάρ τοι νέον ἦσϑα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο· Siehe nur eben warst du ein Greis, und häßlich bekleidet;
νῦν δὲ ϑεοῖσιν ἔοικας, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.« 200 Jetzo den Göttern gleich, die den weiten Himmel bewohnen!
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·     Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus:
»Τηλέμαχ', οὔ σε ἔοικε φίλον πατέρ' ἔνδον ἐόντα Deinen geliebten Vater, Telemachos, welcher nun heimkehrt,
οὔτε τι ϑαυμάζειν περιώσιον οὔτ' ἀγάασϑαι· Mußt du nicht allzusehr anstaunen oder bewundern!
οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ' ἄλλος ἐλεύσεται ἐνϑάδ' Ὀδυσσεύς, Wahrlich in Ithaka kommt hinfort kein andrer Odysseus,
ἀλλ' ὅδ' ἐγὼ τοιόσδε, παϑὼν κακά, πολλὰ δ' ἀληϑείς, 205 Sondern ich bin der Mann, der nach vielem Jammer und Elend
ἤλυϑον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. Endlich im zwanzigsten Jahr in seine Heimat zurückkehrt.
αὐτάρ τοι τόδε ἔργον Ἀϑηναίης ἀγελείης, Aber dies ist das Werk der siegenden Göttin Athene,
ἥ τέ με τοῖον ἔϑηκεν ὅπως ἐϑέλει, δύναται γάρ, Welche mich, wie sie will, verwandelt; denn sie vermag es!
ἄλλοτε μὲν πτωχῷ ἐναλίγκιον, ἄλλοτε δ' αὖτε Darum erschein' ich jetzo zerlumpt wie ein Bettler, und jetzo
ἀνδρὶ νέῳ καὶ καλὰ περὶ χροῒ εἵματ' ἔχοντι. 210 Wieder in Jünglingsgestalt, mit schönen Gewanden bekleidet.
ῥηΐδιον δὲ ϑεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, Denn leicht können die Götter, des weiten Himmels Bewohner,
ἠμὲν κυδῆναι ϑνητὸν βροτὸν ἠδὲ κακῶσαι.« Jeden sterblichen Mann erniedrigen oder erhöhen.
    ὣς ἄρα φωνήσας κατ' ἄρ' ἕζετο, Τηλέμαχος δὲ     Also sprach er, und setzte sich hin. Da umarmte der Jüngling
ἀμφιχυϑεὶς πατέρ' ἐσϑλὸν ὀδύρετο δάκρυα λείβων. Seinen herrlichen Vater mit Inbrunst, bitterlich weinend.
ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ὑφ' ἵμερος ὦρτο γόοιο· 215 Und in beiden erhob sich ein süßes Verlangen zu trauren.
κλαῖον δὲ λιγέως, ἁδινώτερον ἤ τ' οἰωνοί, Ach! sie weineten laut, und klagender noch, als Vögel,
φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἷσί τε τέκνα Als scharfklauichte Geier und Habichte, welchen der Landmann
ἀγρόται ἐξείλοντο πάρος πετεηνὰ γενέσϑαι· Ihre Jungen geraubt, bevor sie flügge geworden:
ὣς ἄρα τοί γ' ἐλεεινὸν ὑπ' ὀφρύσι δἀκρυον εἶβον. So zum Erbarmen weinten sie beide Tränen der Wehmut.
καί νύ κ' ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, 220 Über der Klage wäre die Sonne niedergesunken,
εἰ μὴ Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ' αἶψα· Hätte Telemachos nicht zu seinem Vater geredet:
    »ποίῃ γὰρ νῦν δεῦρο, πάτερ φίλε, νηΐ σε ναῦται     Und in welcherlei Schiffe, mein Vater, brachten die Schiffer
ἤγαγον εἰς Ἰϑάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο; Dich nach Ithaka her? Was rühmen sich jene für Leute?
[οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνϑάδ' ἱκέσϑαι.«] Denn unmöglich bist du doch hier zu Fuße gekommen!
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς· 225     Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Odysseus:
»τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληϑείην καταλέξω. Dieses will ich dir, Sohn, und nach der Wahrheit erzählen.
Φαίηκές μ' ἄγαγον ναυσικλυτοί, οἵ τε καὶ ἄλλους Siehe mich brachte das Schiff der segelberühmten Phäaken,
ἀνϑρώπους πέμπουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται· Welche jeden geleiten, der kommt und um Hilfe sie anfleht.
καί μ' εὕδοντ' ἐν νηῒ ϑοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες Diese brachten im Schlafe mich über die Wogen, und setzten
κάτϑεσαν εἰν Ἰϑάκῃ, ἔπορον δέ μοι ἀγλαὰ δῶρα, 230 Mich in Ithaka aus, und gaben mir teure Geschenke,
χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσϑῆτά ϑ' ὑφαντήν. Erzes und Goldes die Meng', und schöngewebete Kleider.
καὶ τὰ μὲν ἐν σπήεσσι ϑεῶν ἰότητι κέονται· Dieses liegt, nach dem Willen der Götter, in Höhlen verborgen.
νῦν αὖ δεῦρ' ἱκόμην ὑποϑημοσύνῃσιν Ἀϑήνης, Aber ich kam hieher auf Befehl der hohen Athene,
ὄφρα κε δυσμενέεσσι φόνου πέρι βουλεύσωμεν. Daß wir uns über den Tod der Feindlichgesinnten beraten.
ἀλλ' ἄγε μοι μνηστῆρας ἀριϑμήσας κατάλεξον, 235 Auf denn, verkündige mir die Zahl der trotzigen Freier:
ὄφρ' εἰδέω, ὅσσοι τε καὶ οἵ τινες ἀνέρες εἰσί· Daß ich wisse, wie viel' und was für Leute so trotzen.
καί κεν ἐμὸν κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονα μερμηρίξας Denn ich muß zuvor in meiner unsträflichen Seele
φράσσομαι, ἤ κεν νῶϊ δυνησόμεϑ' ἀντιφέρεσϑαι Überlegen: ob wir allein, ohn' andere Freunde,
μούνω ἄνευϑ' ἄλλων, ἦ καὶ διζησόμεϑ' ἄλλους.« Streiten können; oder ob's nötig sei, Hilfe zu suchen.
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 240     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»ὦ πάτερ, ἦ τοι σεῖο μέγα κλέος αἰὲν ἄκουον, Vater, ich habe viel von dem großen Ruhme gehöret
χεῖράς τ' αἰχμητὴν ἔμεναι καὶ ἐπίφρονα βουλήν· Deines Mutes im Kampf, und deiner Weisheit im Rate,
ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες· ἄγη μ' ἔχει· οὐδέ κεν εἴη Aber du sprachst zu kühn! Ich erstaune! Wie wär' es doch möglich
ἄνδρε δύω πολλοῖσι καὶ ἰφϑίμοισι μάχεσϑαι. Daß zween Männer allein so viele Starke bekämpften?
μνηστήρων δ' οὔτ' ἂρ δεκὰς ἀτρεκὲς οὔτε δύ' οἶαι, 245 Siehe der Freier sind nicht zehn nur, oder nur zwanzig;
ἀλλὰ πολὺ πλέονες· τάχα δ' εἴσεαι ἐνϑάδ' ἀριϑμόν. Sondern bei weitem mehr! Berechne du selber die Menge:
ἐκ μὲν Δουλιχίοιο δύω καὶ πεντήκοντα Aus Dulichions Fluren sind zweiundfünfzig erlesne
κοῦροι κεκριμένοι, ἓξ δὲ δρηστῆρες ἕπονται· Mutige Jünglinge hier, von sechs Aufwärtern begleitet;
ἐκ δὲ Σάμης πίσυρες τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασιν, Aus der bergichten Samä sind vierundzwanzig in allem;
ἐκ δὲ Ζακύνϑου ἔασιν ἐείκοσι κοῦροι Ἀχαιῶν, 250 Aus Zakynthos Gefilden sind zwanzig achaiische Fürsten;
ἐκ δ' αὐτῆς Ἰϑάκης δυοκαίδεκα πάντες ἄριστοι, Und aus Ithaka selbst sind zwölfe der tapfersten Männer.
καί σφιν ἅμ' ἐστὶ Μέδων κῆρυξ καὶ ϑεῖος ἀοιδὸς Diesen großen Haufen begleitet Medon der Herold,
καὶ δοιὼ ϑεράποντε, δαήμονε δαιτροσυνάων. Und der göttliche Sänger, und zween erfahrene Köche.
τῶν εἴ κεν πάντων ἀντήσομεν ἔνδον ἐόντων, Wollten wir diesen allen im Hause begegnen; du möchtest
μὴ πολύπικρα καὶ αἰνὰ βίας ἀποτείσεαι ἐλϑών. 255 Traurig und schreckenvoll die Strafe der Trotzigen enden.
ἀλλὰ σύ γ', εἰ δύνασαί τιν' ἀμύντορα μερμηρίξαι, Überlege vielmehr, ob du noch andere Freunde
φράζευ, ὅ κέν τις νῶϊν ἀμύνοι πρόφρονι ϑυμῷ.« Finden kannst, die uns mit freudigem Mute beschützen.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·     Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Odysseus:
»τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνϑεο καί μευ ἄκουσον, Nun ich verkündige dir, merk auf, und höre die Worte!
καὶ φράσαι, ἤ κεν νῶϊν Ἀϑήνη σὺν Διὶ πατρὶ 260 Denke nach: wird uns Athene und Vater Kronion
ἀρκέσει, ἦέ τιν' ἄλλον ἀμύντορα μερμηρίξω.« Gnügen; oder ist's nötig, noch andere Hilfe zu suchen?
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
»ἐσϑλῶ τοι τούτω γ' ἐπαμύντορε, τοὺς ἀγορεύεις, Wahrlich mächtige Helfer sind jene, welche du nennest!
ὕψι περ ἐν νεφέεσσι καϑημένω· ὥ τε καὶ ἄλλοις Denn sie sitzen hoch in den Wolken, und herrschen mit Allmacht
ἀνδράσι τε κρατέουσι καὶ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι.« 265 Über die Menschen auf Erden, und alle unsterblichen Götter.
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·     Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Odysseus:
»οὐ μέν τοι κείνω γε πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἔσεσϑον Diese werden gewiß in der schrecklichen Stunde des Kampfes
φυλόπιδος κρατερῆς, ὁπότε μνηστῆρσι καὶ ἡμῖν Uns nicht lange verlassen, wann nun in meinem Palaste
ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι μένος κρίνηται Ἄρηος. Zwischen den Freiern und uns die Gewalt des Krieges entscheidet.
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἔρχευ ἅμ' ἠόϊ φαινομένηφι 270 Aber gehe du jetzo, sobald der Morgen sich rötet,
οἴκαδε καὶ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμίλει· Heim, und bleib' in dem Schwarm der übermütigen Freier.
αὐτὰρ ἐμὲ προτὶ ἄστυ συβώτης ὕστερον ἄξει Dorthin folg' ich dir bald, geführt von dem Hirten Eumäos,
πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι. Und wie ein mühebeladner bejahrter Bettler gestaltet.
εἰ δέ μ' ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ Werden mich dann im Hause die Freier beschimpfen, so dulde
τετλάτω ἐν στήϑεσσι κακῶς πάσχοντος ἐμεῖο, 275 Standhaft dein Herz im Busen, wie sehr ich beleidiget werde!
ἤν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι ϑύραζε Schleppten sie auch bei den Füßen mich durch den Saal vor die Haustür,
ἢ βέλεσιν βάλλωσι· σὺ δ' εἰσορόων ἀνέχεσϑαι. Oder würfen nach mir; du mußt geduldig es ansehn!
ἀλλ' ἦ τοι παύεσϑαι ἀνωγέμεν ἀφροσυνάων. Freilich kannst du sie wohl mit freundlichen Worten ermahnen,
μειλιχίοισ' ἐπέεσσι παραυδῶν· οἱ δέ τοι οὔ τι Ihr ruchloses Verfahren zu mäßigen; aber sie werden
πείσονται· δὴ γάρ σφι παρίσταται αἴσιμον ἦμαρ. 280 Dich nicht hören: denn schon naht ihnen der Tag des Verderbens!
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν· Noch verkünd' ich dir dieses, bewahr' es im innersten Herzen:
ὁππότε κεν πολύβουλος ἐνὶ φρεσὶ ϑῇσιν Ἀϑήνη, Wann die Göttin des Rats Athene mir es gebietet;
νεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ, σὺ δ' ἔπειτα νοήσας, Siehe dann werd' ich dir mit dem Haupte winken. So bald du
ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ἀρήϊα τεύχεα κεῖται, Dieses siehst, darin nimm aus dem Saale die Waffen des Krieges,
ἐς μυχὸν ὑψηλοῦ ϑαλάμου καταϑεῖναι ἀείρας 285 Und verwahre sie alle im Winkel des oberen Söllers.
πάντα μάλ'· αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖσ' ἐπέεσσι Aber erkundigen sich die Freier, wo sie geblieben;
παρφάσϑαι, ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποϑέοντες· Dann besänftige sie mit guten Worten: Ich trug sie
›ἐκ καπνοῦ κατέϑηκ', ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει, Aus dem Rauche hinweg; denn sie sehen den alten nicht ähnlich,
οἷά ποτε Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς, Wie sie Odysseus einst, gen Troja schiffend, zurückließ!
ἀλλὰ κατῄκισται, ὅσσον πυρὸς ἵκετ' ἀϋτμή. 290 Sondern sind ganz entstellt von dem rußichten Dampfe des Feuers.
πρὸς δ' ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ ϑῆκε Κρονίων, Und noch ein größeres gab Kronion mir zu bedenken:
μή πως οἰνωϑέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν, Daß ihr nicht etwa im Rausch euch zankt, und einander verwundet,
ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα Und die Freuden des Mahls und die Liebe zu Penelopeia
καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.‹ Blutig entweiht! denn selbst das Eisen ziehet den Mann an! –
νῶϊν δ' οἴοισιν δύο φάσγανα καὶ δύο δοῦρε 295 Aber uns beiden laß zwei Schwerter unten im Saale
καλλιπέειν καὶ δοιὰ βοάγρια χερσὶν ἑλέσϑαι, Und zween Speere zurück, und zween stierlederne Schilde;
ὡς ἂν ἐπιϑύσαντες ἑλοίμεϑα· τοὺς δέ κ' ἔπειτα Daß wir beim Überfall sie ergreifen. Jene wird sicher
Παλλὰς Ἀϑηναίη ϑέλξει καὶ μητίετα Ζεύς. Pallas Athene verblenden, und Zeus' allwaltende Vorsicht!
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν· Noch verkünd' ich dir dieses, bewahr' es im innersten Herzen:
εἰ ἐτεόν γ' ἐμός ἐσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο, 300 Bist du wirklich mein Sohn, und unsers edlen Geblütes;
μή τις ἔπειτ' Ὀδυσῆος ἀκουσάτω ἔνδον ἐόντος· So erfahre von dir kein Mensch, daß Odysseus daheim sei;
μήτ' οὐν Λαέρτης ἴστω τό γε μήτε συβώτης Nicht Laertes einmal darf's wissen, oder der Sauhirt,
μήτε τις οἰκήων μήτ' αὐτὴ Πηνελόπεια, Keiner auch von dem Gesinde, ja selbst nicht Penelopeia;
ἀλλ' οἶοι σύ τ' ἐγώ τε γυναικῶν γνώομεν ἰϑύν. Sondern nur ich und du; damit wir der Weiber Gesinnung
καί κέ τεο δμώων ἀνδρῶν ἔτι πειρηϑεῖμεν, 305 Prüfen, auch unsere Knechte zugleich ein wenig erforschen,
ἠμὲν ὅ πού τις νῶϊ τίει καὶ δείδιε ϑυμῷ, Wo man uns beide noch mit treuem Herzen verehret,
ἠδ' ὅτις οὐκ ἀλέγει, σὲ δ' ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα.« Oder wer untreu ward, und deine Ehre dir weigert.
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός·     Und sein trefflicher Sohn Telemachos sagte dagegen:
»ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν ϑυμὸν καὶ ἔπειτά γ', ὀΐω, Vater, ich hoffe, du sollst mein Herz hinfüro noch näher
γνώσεαι· οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ' ἔχουσιν· 310 Kennen lernen; ich hin nicht unvorsichtig und sorglos!
ἀλλ' οὔ τοι τόδε κέρδος ἐγὼν ἔσσεσϑαι ὀΐω Aber ich glaube doch nicht, daß diese Prüfung uns beiden
ἡμῖν ἀμφοτέροισι· σὲ δὲ φράζεσϑαι ἄνωγα. Auch im mindesten nütze. Denn überlege nur selber:
δηϑὰ γὰρ αὔτως εἴσῃ ἑκάστου πειρητίζων, Lange gingst du umher, wenn du die Werke der Männer
ἔργα μετερχόμενος· τοὶ δ' ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι Nahe belauschen wolltest; indes verschwelgen die andern
κτήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ' ἔπι φειδώ. 315 Ruhig in deinem Palast und ohne Scheu dein Vermögen.
ἀλλ' ἦ τοί σε γυναῖκας ἐγὼ δεδάασϑαι ἄνωγα, Zwar der Weiber Gesinnung zu prüfen, rat' ich dir selber:
αἵ τέ σ' ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσιν· Wer dich im Hause verachtet, und wer unsträflich geblieben.
ἀνδρῶν δ' οὐκ ἂν ἐγώ γε κατὰ σταϑμοὺς ἐϑέλοιμι Aber daß wir die Männer auf allen Höfen erforschen,
ἡμέας πειράζειν, ἀλλ' ὕστερα ταῦτα πένεσϑαι, Dieses wünscht' ich nicht; verspar' es lieber auf künftig,
εἰ ἐτεόν γέ τι οἶσϑα Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.« 320 Wenn du wirklich ein Zeichen vom großen Kronion gesehn hast.
    ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,     Also besprachen diese sich jetzo untereinander.
ἡ δ' ἄρ' ἔπειτ' Ἰϑάκηνδε κατήγετο νηῦς ἐϋεργής, Aber Telemachos' Freunde, die ihn von Pylos geleitet,
ἣ φέρε Τηλέμαχον Πυλόϑεν καὶ πάντας ἑταίρους. Steurten nach Ithakas Stadt mit dem schöngezimmerten Schiffe.
οἱ δ' ὅτε δὴ λιμένος πολυβενϑέος ἐντὸς ἵκοντο, Als sie jetzo die Bucht des tiefen Hafens erreichten,
νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ' ἠπείροιο ἔρυσσαν, 325 Zogen sie eilend das schwärzliche Schiff ans hohe Gestade;
τεύχεα δέ σφ' ἀπένεικαν ὑπέρϑυμοι ϑεράποντες, Ihre Geräte trugen die stolzen Diener von dannen.
αὐτίκα δ' ἐς Κλυτίοιο φέρον περικαλλέα δῶρα. Und sie brachten in Klytios' Haus die schönen Geschenke,
αὐτὰρ κήρυκα πρόεσαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος, Sandten dann einen Herold voran zu des edlen Odysseus'
ἀγγελίην ἐρέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ, Hause, um Botschaft zu bringen der klugen Penelopeia,
οὕνεκα Τηλέμαχος μὲν ἐπ' ἀγροῦ, νῆα δ' ἀνώγει 330 Daß ihr Sohn auf dem Lande sei, und dem Schiffe befohlen,
ἄστυδ' ἀποπλείειν, ἵνα μὴ δείσασ' ἐνὶ ϑυμῷ Nach der Stadt zu fahren: damit vor Kummer des Herzens
ἰφϑίμη βασίλεια τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβοι. Nicht die hohe Fürstin ihr Antlitz mit Tränen benetzte.
    τὼ δὲ συναντήτην κῆρυξ καὶ δῖος ὑφορβὸς Diesem begegnete jetzo der edle Hüter der Schweine;
τῆς αὐτῆς ἕνεκ' ἀγγελίης, ἐρέοντε γυναικί. Beide gingen, der Mutter die selbige Botschaft zu bringen.
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἵκοντο δόμον ϑείου βασιλῆος, 335     Als sie jetzo ins Haus des göttlichen Königes kamen,
κῆρυξ μέν ῥα μέσῃσι μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν· Hub der Herold an vor allen Mägden, und sagte:
    »ἤδη τοι, βασίλεια, φίλος πάϊς εἰλήλουϑε.«     Fürstin, dein lieber Sohn ist jetzo wieder gekommen!
    Πηνελοπείῃ δ' εἶπε συβώτης ἄγχι παραστὰς Aber der Sauhirt trat zu Penelopeia, und sagte
πάνϑ' ὅσα οἱ φίλος υἱὸς ἀνώγει μυϑήσασϑαι. Alles, was ihm ihr Sohn befohlen hatte zu sagen.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶσαν ἐφημοσύνην ἀπέειπε, 340 Und nachdem er der Fürstin Telemachos' Worte verkündigt,
βῆ ῥ' ἴμεναι μεϑ' ὕας, λίπε δ' ἕρκεά τε μέγαρόν τε. Eilt' er zurück zu den Schweinen, den Hof des Hauses verlassend.
    μνηστῆρες δ' ἀκάχοντο κατήφησάν τ' ἐνὶ ϑυμῷ,     Aber die Freier wurden bestürzt und niedergeschlagen;
ἐκ δ' ἦλϑον μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς, Und sie gingen hinaus vor die hohe Mauer des Hofes,
αὐτοῦ δὲ προπάροιϑε ϑυράων ἑδριόωντο. Allda setzten sie sich ratschlagend nieder am Tore.
τοῖσιν δ' Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ' ἀγορεύειν· 345 Und des Polybos' Sohn Eurymachos sprach zur Versammlung:
    »ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσϑη     Lieben, ein großes Werk hat Telemachos kühnlich vollendet,
Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσϑαι. Diese Reise! Wir dachten, er würde sie nimmer vollenden!
ἀλλ' ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν, ἥ τις ἀρίστη, Aber wohlan, man ziehe das beste der schwärzlichen Schiffe
ἐς δ' ἐρέτας ἁλιῆας ἀγείρομεν, οἵ κε τάχιστα In das Meer, und rüst' es mit Ruderern, daß sie den andern
κείνοισ' ἀγγείλωσι ϑοῶς οἶκόνδε νέεσϑαι.« 350 Schnell die Botschaft verkünden, um eilig wiederzukehren.
    οὔ πω πᾶν εἴρηϑ', ὅτ' ἄρ' Ἀμφίνομος ἴδε νῆα,     Also sprach er; und siehe Amphinomes wandte sein Antlitz
στρεφϑεὶς ἐκ χώρης, λιμένος πολυβενϑέος ἐντός, Gegen den tiefen Hafen, und sahe das Schiff in der Mündung,
ἱστία τε στέλλοντας ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας. Sahe die Segel gesenkt, und die Ruder in eilenden Händen;
ἡδὺ δ' ἄρ' ἐκγελάσας μετεφώνεεν οἷσ' ἑτάροισι· Und mit herzlicher Lache begann er zu seinen Gesellen:
    »μή τιν' ἔτ' ἀγγελίην ὀτρύνομεν· οἵδε γὰρ ἔνδον. 355     Keiner ferneren Botschaft bedarf es; sie sind schon zu Hause!
ἤ τίς σφιν τόδ' ἔειπε ϑεῶν ἢ εἴσιδον αὐτοὶ Ihnen verkündete dieses ein Himmlischer; oder sie selber
νῆα παρερχομένην, τὴν δ' οὐκ ἐδύναντο κιχῆναι.« Sahn das segelnde Schiff, und vermochten es nicht zu erreichen!
    ὣς ἔφαϑ', οἱ δ' ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσης,     Sprach's; da erhuben sie sich, und gingen zum Ufer des Meeres,
αἶψα δὲ νῆα μέλαιναν ἐπ' ἠπείροιο ἔρυσσαν, Zogen dann eilend das schwärzliche Schiff ans hohe Gestade;
τεύχεα δέ σφ' ἀπένεικαν ὑπέρϑυμοι ϑεράποντες. 360 Ihre Geräte trugen die stolzen Diener zu Hause.
αὐτοὶ δ' εἰς ἀγορὴν κίον ἁϑρόοι, οὐδέ τιν' ἄλλον Aber sie selber eilten zum Markt; und keinen der andern
εἴων οὔτε νέων μεταΐζειν οὔτε γερόντων. Ließen sie unter sich sitzen, der Jünglinge oder der Greise.
τοῖσιν δ' Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείϑεος υἱός· Und Eupeithes' Sohn Antinoos sprach zur Versammlung:
    »ὢ πόποι, ὡς τόνδ' ἄνδρα ϑεοὶ κακότητος ἔλυσαν.     Wunder! wie haben die Götter doch den vom Verderben errettet!
ἤματα μὲν σκοποὶ ἷζον ἐπ' ἄκριας ἠνεμοέσσας 365 Tages stellten wir Späher umher auf die luftigen Höhen,
αἰὲν ἐπασσύτεροι· ἅμα δ' ἠελίῳ καταδύντι Immer andre nach andern; und wann die Sonne sich senkte,
οὔ ποτ' ἐπ' ἠπείρου νύκτ' ἄσαμεν, ἀλλ' ἐνὶ πόντῳ Ruhten wir nimmer die Nacht auf dem Lande, sondern im Meere
νηῒ ϑοῆ πλείοντες ἐμίμνομεν Ἠῶ δῖαν, Kreuzten wir mit dem Schiff, und harrten der heiligen Frühe,
Τηλέμαχον λοχόωντες, ἵνα φϑείσωμεν ἑλόντες Auf Telemachos laurend, damit wir ihn fingen und heimlich
αὐτόν· τὸν δ' ἄρα τεῖος ἀπήγαγεν οἴκαδε δαίμων. 370 Töteten. Aber ihn führte der Himmlischen einer zu Hause!
ἡμεῖς δ' ἐνϑάδε οἱ φραζώμεϑα λυγρὸν ὄλεϑρον Nun so wollen wir hier auf den Tod des Telemachos sinnen!
Τηλεμάχῳ, μηδ' ἧμας ὑπεκφύγοι· οὐ γὰρ ὀΐω Laßt ihn ja nicht entfliehn! Denn ich fürchte, so lange der Jüngling
τούτου γε ζώοντος ἀνύσσεσϑαι τάδε ἔργα. Lebt, wir werden nimmer zu unserem Zwecke gelangen.
αὐτὸς μὲν γὰρ ἐπιστήμων βουλῇ τε νόῳ τε, Denn er selber kennt schon alle Künste der Klugheit,
λαοὶ δ' οὐκέτι πάμπαν ἐφ' ἡμῖν ἦρα φέρουσιν. 375 Und die Völker sind uns nicht mehr so gänzlich gewogen.
ἀλλ' ἄγετε, πρὶν κεῖνον ὁμηγυρίσασϑαι Ἀχαιοὺς Aber wohlan, bevor er zur allgemeinen Versammlung
εἰς ἀγορήν· – οὐ γάρ τι μεϑησέμεναί μιν ὀΐω, Rufe das Volk der Achaier; denn säumen wird er gewiß nicht,
ἀλλ' ἀπομηνίσει, ἐρέει δ' ἐν πᾶσιν ἀναστάς, Sondern im heftigen Zorn aufstehn, und allen verkünden,
οὕνεκά οἱ φόνον αἰπὺν ἐράπτομεν οὐδ' ἐκίχημεν· Wie wir ihn zu ermorden gesucht, und wie er entflohn sei.
οἱ δ' οὐκ αἰνήσουσιν ἀκούοντες κακὰ ἔργα· 380 Diese werden die Tat nicht loben, wann sie ihn hören;
μή τι κακὸν ῥέξωσι καὶ ἥμεας ἐξελάσωσι Ja sie könnten uns gar mißhandeln, und aus dem Lande
γαίης ἡμετέρης, ἄλλων δ' ἀφικώμεϑα δῆμον. Unserer Väter uns alle zu fremden Völkern verjagen.
ἀλλὰ φϑέωμεν ἑλόντες ἐπ' ἀγροῦ νόσφι πόληος Darum laßt uns zuvor ihn töten, fern auf dem Lande,
ἢ ἐν ὁδῷ· βίοτον δ' αὐτοὶ καὶ κτήματ' ἔχωμεν, Oder auch auf dem Wege! Die Güter behalten wir selber,
δασσάμενοι κατὰ μοῖραν ἐφ' ἡμέας, οἰκία δ' αὖτε 385 Alles unter uns teilend nach Billigkeit; aber die Häuser
κείνου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ' ὅς τις ὀπυίοι. Geben wir seiner Mutter, und wen sie zum Bräutigam wählet.
εἰ δ' ὕμιν ὅδε μῦϑος ἀφανδάνει, ἀλλὰ βόλεσϑε Mißfällt aber mein Rat der Versammlung, und wünschet ihr lieber,
αὐτόν τε ζώειν καὶ ἔχειν πατρώϊα πάντα, Daß Telemachos leb', und des Vaters Erbe behalte;
μή οἱ χρήματ' ἔπειτα ἅλις ϑυμηδέ' ἔδωμεν Nun so laßt uns nicht länger in solcher großen Versammlung
ἐνϑάδ' ἀγειρόμενοι, ἀλλ' ἐκ μεγάροιο ἕκαστος 390 Seine köstlichen Schätze verprassen; sondern es werbe
μνάσϑω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ' ἔπειτα Jeder außer dem Hause mit Brautgeschenken; sie aber
γήμαιϑ' ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλϑοι.« Wähle den Mann, der am meisten ihr schenkt, und dem sie beschert ist.
    ὣς ἔφαϑ', οἱ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.     Also sprach er; und alle verstummten umher, und schwiegen.
τοῖσιν δ' Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε, Endlich erhub sich und sprach Amphinomos vor der Versammlung,
Νίσου φαίδιμος υἱός, Ἀρητιάδαο ἄνακτος, 395 Nisos' rühmlicher Sohn, des aretiadischen Königs;
ὅς ῥ' ἐκ Δουλιχίου πολυπύρου ποιήεντος Der aus des weizenreichen Dulichions grünen Gefilden
ἡγεῖτο μνηστῆρσι, μάλιστα δὲ Πηνελοπείῃ War der erste der Freier, und dessen Rede der Fürstin
ἥνδανε μύϑοισι· φρεσὶ γὰρ κέχρητ' ἀγαϑῇσιν· Noch am meisten gefiel; denn edel war seine Gesinnung:
ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· Dieser erhub sich, und sprach wohlmeinend zu der Versammlung:
    »ὦ φίλοι, οὐκ ἂν ἐγώ γε κατακτείνειν ἐϑέλοιμι 400     Lieben, ich wünschte nicht, daß wir Telemachos heimlich
Τηλέμαχον· δεινὸν δὲ γένος βασιλήϊόν ἐστι Töteten; fürchterlich ist es, ein Königsgeschlecht zu ermorden!
κτείνειν· ἀλλὰ πρῶτα ϑεῶν εἰρώμεϑα βουλάς. Aber laßt uns zuvor der Götter Willen erforschen.
εἰ μέν κ' αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο ϑέμιστες, Wann der ewige Rat des großen Kronions es billigt,
αὐτός τε κτενέω τούς τ' ἄλλους πάντας ἀνώξω· Dann ermord' ich ihn selber, und rat' es jedem der andern:
εἰ δέ κ' ἀποτρωπῶσι ϑεοί, παύσασϑαι ἄνωγα.« 405 Aber verbieten es uns die Götter, dann rat' ich zu ruhen.
    ὣς ἔφατ' Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ' ἐπιήνδανε μῦϑος.     Also sprach er, und allen gefiel Amphinomos' Rede.
αὐτίκ' ἔπειτ' ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος, Schnell erhuben sie sich, und gingen zur Wohnung Odysseus',
ἐλϑόντες δὲ καϑῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι ϑρόνοισιν. Kamen, und setzten sich nieder auf schöngebildete Throne.
    ἡ δ' αὖτ' ἄλλ' ἐνόησε περίφρων Πηνελόπεια,     Aber jetzo beschloß die kluge Penelopeia,
μνηστήρεσσι φανῆναι ὑπέρβιον ὕβριν ἔχουσι. 410 Sich zu zeigen den Freiern voll übermütiger Bosheit.
πεύϑετο γὰρ οὗ παιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ὄλεϑρον· Denn sie vernahm des Sohnes Gefahr in ihren Gemächern;
κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύϑετο βουλάς. Medon der Herold entdeckte sie ihr, der die Freier belauschet.
βῆ δ' ἰέναι μέγαρόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν. Und sie ging zu dem Saale, von ihren Mägden begleitet.
ἀλλ' ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, Als das göttliche Weib die Freier jetzo erreichte,
στῆ ῥα παρὰ σταϑμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο, 415 Stand sie still an der Schwelle des schönen gewölbeten Saales;
ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα, Ihre Wangen umwallte der feine Schleier des Hauptes.
Ἀντίνοον δ' ἐνένιπεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· Und sie redet' Antinoos an mit scheltenden Worten:
    »Ἀντίνο', ὕβριν ἔχων, κακομήχανε, καὶ δέ σέ φασιν     Tückischer frecher Empörer Antinoos, nennen doch alle
ἐν δήμῳ Ἰϑάκης μεϑ' ὁμήλικας ἔμμεν ἄριστον Dich in Ithakas Volke den besten deiner Gespielen
βουλῇ καὶ μύϑοισι· σὺ δ' οὐκ ἄρα τοῖος ἔησϑα. 420 An Verstand und Reden; allein du warest es nimmer!
μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ ϑάνατόν τε μόρον τε Rasender, sprich, was suchst du Telemachos' Tod und Verderben;
ῥάπτεις, οὐδ' ἱκέτας ἐμπάζεαι, οἷσιν ἄρα Ζεὺς Und verachtest die Stimme der Leidenden, deren Kronion
μάρτυρος; οὐδ' ὁσίη κακὰ ῥάπτειν ἀλλήλοισιν. Waltet? Es ist ja Sünde, das Unglück andrer zu suchen!
ἦ οὐκ οἶσϑ' ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων, Weißt du nicht mehr, wie einst dein Vater flehend zu uns kam,
δῆμον ὑποδδείσας; δὴ γὰρ κεχολώατο λίην, 425 Von dem Volke geschreckt? Denn sie waren heftig erbittert,
οὕνεκα ληϊστῆρσιν ἐπισπόμενος Ταφίοισιν Weil er die Räuberschiffe der Taphier hatte begleitet,
ἤκαχε Θεσπρωτούς· οἱ δ' ἥμιν ἄρϑμιοι ἦσαν. Und die Thesproten beraubt, die Genossen unseres Bundes.
τόν ῥ' ἔϑελον φϑεῖσαι καὶ ἀπορραῖσαι φίλον ἦτορ Töten wollten sie ihn, und sein Herz dem Busen entreißen,
ἠδὲ κατὰ ζωὴν φαγέειν μενοεικέα πολλήν· Und ausplündern den reichen Palast voll köstlicher Güter;
ἀλλ' Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεϑεν ἱεμένους περ. 430 Aber Odysseus hielt sie zurück, und stillte den Aufruhr.
τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, μνάᾳ δὲ γυναῖκα Und nun entehrst du sein Haus durch Schwelgen, wirbst um die Gattin,
παῖδά τ' ἀποκτείνεις, ἐμὲ δὲ μεγάλως ἀκαχίζεις· Tötest sein einziges Kind, und meine Seele betrübst du.
ἀλλά σε παύεσϑαι κέλομαι καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους.« Aber ich rate dir jetzt, halt ein, und zähme die andern!
    τὴν δ' αὖτ' Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·     Aber Polybos' Sohn Eurymachos sagte dagegen:
»κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια, 435 O Ikarios Tochter, du kluge Penelopeia,
ϑάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. Sei getrost, und laß dich diese Gedanken nicht kümmern!
οὐκ ἔσϑ' οὗτος ἀνὴρ οὐδ' ἔσσεται οὐδὲ γένηται, Wahrlich er lebt nicht der Mann, und wird nicht leben noch aufstehn,
ὅς κεν Τηλεμάχῳ, σῷ υἱέϊ, χεῖρας ἐποίσει Welcher an deinen Sohn Telemachos Hand anlege,
ζώοντός γ' ἐμέϑεν καὶ ἐπὶ χϑονὶ δερκομένοιο. Nimmer, so lang' ich leb', und mein Auge die Erde noch schauet!
ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται· 440 Denn ich sage hier frei, und werd' es wahrlich erfüllen:
αἶψά οἱ αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρὶ Schnell wird sein schwarzes Blut an meiner Lanze herunter
ἡμετέρῳ, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὲ πτολίπορϑος Ὀδυσσεὺς Triefen! Auch mir hat oft der Städteverwüster Odysseus,
πολλάκι γούνασιν οἷσιν ἐφεσσάμενος κρέας ὀπτὸν Sitzend auf seinem Schoß, ein Stück gebratenes Fleisches
ἐν χείρεσσιν ἔϑηκεν ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυϑρόν. In die Hände gegeben, und roten Wein mir gereichet.
τῶ μοι Τηλέμαχος πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν 445 Drum ist Telemachos mir von allen Menschen der liebste;
ἀνδρῶν, οὐδέ τί μιν ϑάνατον τρομέεσϑαι ἄνωγα Und ich sag' es, er soll sich durchaus vor dem Tode nicht fürchten,
ἔκ γε μνηστήρων· ϑεόϑεν δ' οὐκ ἔστ' ἀλέασϑαι.« Von den Freiern: allein von Gott ist er unvermeidlich!
    ὣς φάτο ϑαρσύνων, τῷ δ' ἤρτυεν αὐτὸς ὄλεϑρον.     Also sprach er ihr zu, und dacht' ihn selbst zu ermorden.
ἡ μὲν ἄρ' εἰσαναβᾶσ' ὑπερώϊα σιγαλόεντα Jene stieg hinauf in den prächtigen Söller, und weinte
κλαῖεν ἔπειτ' Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον 450 Ihren trauten Gemahl Odysseus, bis ihr Athene
ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀϑήνη. Sanft mit süßem Schlummer die Augenlider bedeckte.
    ἑσπέριος δ' Ὀδυσῆϊ καὶ υἱέϊ δῖος ὑφορβὸς     Abends kam zu Odysseus und seinem Sohne der Sauhirt.
ἤλυϑεν· οἱ δ' ἄρα δόρπον ἐπισταδὸν ὁπλίζοντο, Diese standen jetzt, und bereiteten emsig die Mahlzeit,
σῦν ἱερεύσαντες ἐνιαύσιον. αὐτὰρ Ἀϑήνη Da sie ein jähriges Schwein geopfert. Aber Athene
ἄγχι παρισταμένη Λαερτιάδην Ὀδυσῆα 455 Hatte zuvor sich genaht dem Laertiaden Odysseus,
ῥάβδῳ πεπληγυῖα πάλιν ποίησε γέροντα, Ihn mit der Rute gerührt, und wieder zum Greise verwandelt,
λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή ἑ συβώτης Und mit schmutzigen Lumpen bekleidet: daß ihn der Sauhirt
γνοίη ἐσάντα ἰδὼν καὶ ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ Nicht erkennte, und dann mit überwallendem Herzen
ἔλϑοι ἀπαγγέλλων μηδὲ φρεσὶν εἰρύσσαιτο. Liefe, die Botschaft zu bringen der keuschen Penelopeia.
    τὸν καὶ Τηλέμαχος πρότερος πρὸς μῦϑον ἔειπεν· 460     Und Telemachos rief dem kommenden Hirten entgegen:
»ἦλϑες, δῖ' Εὔμαιε· τί δὴ κλέος ἔστ' ἀνὰ ἄστυ; Kommst du, edler Eumäos? Was hört man in Ithaka Neues?
ἤ ῥ' ἤδη μνηστῆρες ἀγήνορες ἔνδον ἔασιν Ob wohl die mutigen Freier vom Hinterhalte zurück sind,
ἐκ λόχου, ἦ ἔτι μ' αὖϑ' εἰρύαται οἴκαδ' ἰόντα;« Oder ob sie noch immer auf mich Heimkehrenden lauren?
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·     Ihm antwortetest du, Eumäos, Hüter der Schweine:
»οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσϑαι 465 Hierum hab' ich mich nicht bekümmert, die Stadt zu durchwandern,
ἄστυ καταβλώσκοντα· τάχιστά με ϑυμὸς ἀνώγει Und die Leute zu fragen; es lag mir näher am Herzen,
ἀγγελίην εἰπόντα πάλιν δεῦρ' ἀπονέεσϑαι. Da ich die Botschaft gebracht, aufs Eiligste wiederzukehren.
ὡμήρησε δέ μοι παρ' ἑταίρων ἄγγελος ὠκύς, Doch begegnete mir von deinen Gefährten ein Herold,
κῆρυξ, ὃς δὴ πρῶτος ἔπος σῇ μητρὶ ἔειπεν. Der auch deiner Mutter zuerst die Botschaft verkündet.
ἄλλο δέ τοι τόδε οἶδα· τὸ γὰρ ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν· 470 Noch ein anderes weiß ich, das sah ich selber mit Augen.
ἤδη ὑπὲρ πόλιος, ὅϑι Ἕρμαιος λόφος ἐστίν, Diesseits über der Stadt, dicht an dem hermeiischen Hügel,
ἦα κιών, ὅτε νῆα ϑοὴν ἰδόμην κατιοῦσαν War ich bereits gekommen; da sah ich in unserem Hafen
ἐς λιμέν' ἡμέτερον· πολλοὶ δ' ἔσαν ἄνδρες ἐν αὐτῇ, Landen ein hurtiges Schiff, mit vielen Männern gerüstet,
βεβρίϑει δὲ σάκεσσι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι· Und mit Schilden beschwert und langen doppelten Lanzen.
καί σφεας ὠΐσϑην τοὺς ἔμμεναι, οὐδέ τι οἶδα.« 475 Und ich meinte, sie waren's; allein ich weiß es nicht sicher.
    ὣς φάτο, μείδησεν δ' ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο     Also sprach er; da blickte Telemachos' heilige Stärke
ἐς πατέρ' ὀφϑαλμοῖσιν ἰδών, ἀλέεινε δ' ὑφορβόν. Lächelnd den Vater an, doch unbemerkt von Eumäos.
    οἱ δ' ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, Als sie die Arbeit jetzo vollbracht, und die Speise bereitet,
δαίνυντ', οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. Teilten sie alles gleich, und labten ihr Herz an dem Mahle.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 480 Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war,
κοίτου τε μνήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. Legten sie sich zur Ruh, und genossen die Gabe des Schlafes.

 


 


 << zurück