Homer
Odyssee, 9. bis 16. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ο Fünfzehnter Gesang
Ἡ δ' εἰς εὐρύχορον Λακεδαίμονα Παλλὰς Ἀϑήνη Pallas Athene ging zu der großen Stadt Lakedämon,
ᾤχετ', Ὀδυσσῆος μεγαϑύμου φαίδιμον υἱὸν Daß sie den rühmlichen Sohn des hochgesinnten Odysseus
νόστου ὑπομνήσουσα καὶ ὀτρυνέουσα νέεσϑαι. Reizte, des Vaterlands zu gedenken, und wiederzukehren.
εὗρε δὲ Τηλέμαχον καὶ Νέστορος ἀγλαὸν υἱὸν Und Telemachos lag mit Nestors blühendem Sohne
εὕδοντ' ἐν προδόμῳ Μενελάου κυδαλίμοιο, 5 Ruhend vor dem Palast Menelaos' des Ehregekrönten.
ἦ τοι Νεστορίδην μαλακῷ δεδμημένον ὕπνῳ· Nestors blühender Sohn lag sanft vom Schlummer gefesselt;
Τηλέμαχον δ' οὐχ ὕπνος ἔχε γλυκύς, ἀλλ' ἐνὶ ϑυμῷ Aber Telemachos floh der süße Schlummer; er wachte
νύκτα δι' ἀμβροσίην μελεδήματα πατρὸς ἔγειρεν. Durch die ambrosische Nacht, um den Vater herzlich bekümmert.
ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀϑήνη· Vor ihn stellte sich Zeus' blauäugichte Tochter, und sagte:
    »Τηλέμαχ', οὐκέτι καλὰ δόμων ἄπο τῆλ' ἀλάλησαι, 10     Länger ziemt es sich nicht, Telemachos, ferne zu irren,
κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ' ἐν σοῖσι δόμοισιν Da du alle dein Gut, und so übermütige Männer
οὕτω ὑπερφιάλους· μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι In dem Palaste verließest; damit sie nicht alles verzehren,
κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλϑῃς. Deine Habe sich teilend, und fruchtlos ende die Reise!
ἀλλ' ὄτρυνε τάχιστα βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον Auf! erinnere gleich den Rufer im Streit Menelaos,
πεμπέμεν, ὄφρ' ἔτι οἴκοι ἀμύμονα μητέρα τέτμῃς. 15 Heim dich zu senden, damit du die treffliche Mutter noch findest.
ἤδη γάρ ῥα πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται Denn schon wird sie vom Vater und ihren Brüdern gedränget,
Εὐρυμάχῳ γήμασϑαι· ὁ γὰρ περιβάλλει ἅπαντας Daß sie Eurymachos nehme; denn dieser schenkte das meiste
μνηστῆρας δώροισι καὶ ἐξώφελλεν ἔεδνα· Unter den Freiern, und beut die reichste Bräutigamsgabe.
μή νύ τι σεῦ ἀέκητι δόμων ἐκ κτῆμα φέρηται. Und man könnte dir leicht, ohn' deinen Dank, aus dem Hause
οἶσϑα γὰρ οἷος ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι γυναικός· 20 Manches Gut mitnehmen; du kennst ja des Weibes Gesinnung!
κείνου βούλεται οἶκον ὀφέλλειν, ὅς κεν ὀπυίῃ, Immer sucht sie den Mann, der ihr beiwohnt, zu bereichern;
παίδων δὲ προτέρων καὶ κουριδίοιο φίλοιο Aber die vorigen Kinder und ihrer Jugend Geliebten
οὐκέτι μέμνηται τεϑνηότος οὐδὲ μεταλλᾷ. Kennt sie nicht mehr, da er starb, und fraget nimmer nach ihnen.
ἀλλὰ σύ γ' ἐλϑὼν αὐτὸς ἐπιτρέψειας ἕκαστα, Darum eile nun heim, und vertraue selber die Güter
δμῳάων ἥ τίς τοι ἀρίστη φαίνεται εἶναι, 25 Einer Dienerin an, die dir am tüchtigsten scheinet,
εἰς ὅ κέ τοι φήνωσι ϑεοὶ κυδρὴν παράκοιτιν. Bis die himmlischen Götter ein edles Weib dir verleihen.
ἄλλο δέ τοί τι ἔπος ἐρέω, σὺ δὲ σύνϑεο ϑυμῷ. Noch ein andres verkünd' ich dir jetzt, bewahr' es im Herzen!
μνηστήρων σ' ἐπιτηδὲς ἀριστῆες λοχόωσιν Wachsam lauern auf dich die Tapfersten unter den Freiern,
ἐν πορϑμῷ Ἰϑάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης In dem Sunde, der Ithaka trennt und die bergichte Samos,
ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσϑαι. 30 Daß sie dich töten, bevor du die Heimat wieder erreichest.
ἀλλὰ τά γ' οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καϑέξει Aber ich hoffe das nicht! Erst deckt die Erde noch manchen
ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν. Von der Rotte der Freier, die deine Habe verzehren.
ἀλλὰ ἑκὰς νήσων ἀπέχειν εὐεργέα νῆα, Steure dein rüstiges Schiff, Telemachos, fern von den Inseln;
νυκτὶ δ' ὁμῶς πλείειν· πέμψει δέ τοι οὖρον ὄπισϑεν Fahr auch nur in der Nacht! Dir wird der Unsterblichen einer
ἀϑανάτων ὅς τίς σε φυλάσσει τε ῥύεταί τε. 35 Günstigen Wind nachsenden, der dich behütet und schützet.
αὐτὰρ ἐπὴν πρώτην ἀκτὴν Ἰϑάκης ἀφίκηαι, Wenn du das nächste Gestade von Ithaka jetzo erreicht hast,
νῆα μὲν ἐς πόλιν ὀτρῦναι καὶ πάντας ἑταίρους, Siehe dann sende zur Stadt das Schiff und alle Gefährten,
αὐτὸς δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσϑαι, Und du gehe zuerst dorthin, wo der treffliche Sauhirt
ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν. Deiner Schweine hütet, der stets mit Eifer dir anhängt.
ἔνϑα δὲ νύκτ' ἀέσαι· τὸν δ' ὀτρῦναι πόλιν εἴσω 40 Allda bleibe die Nacht, und sende jenen zur Stadt hin,
ἀγγελίην ἐρέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ, Um die Botschaft zu bringen der klugen Penelopeia,
οὕνεκά οἱ σῶς ἐσσι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουϑας.« Daß du gesund und wohl von Pylos wieder zurückkamst.
    ἡ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,     Also sprach die Göttin, und eilte zum großen Olympos.
αὐτὰρ ὁ Νεστορίδην ἐξ ἡδέος ὕπνου ἔγειρε Und Telemachos weckte den Nestoriden vom Schlummer,
λὰξ ποδὶ κινήσας, καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν· 45 Ihn mit der Ferse berührend, und sprach zu dem blühenden Jüngling:
    »ἔγρεο, Νεστορίδη Πεισίστρατε· μώνυχας ἵππους     Nestors Sohn, wach' auf, Peisistratos; spann' an den Wagen
ζεῦξον ὑφ' ἅρματ' ἄγων, ὄφρα πρήσσωμεν ὁδοῖο.« Hurtig die stampfenden Rosse, damit wir die Reise vollenden.
    τὸν δ' αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα·     Und der Nestoride Peisistratos gab ihm zur Antwort:
»Τηλέμαχ', οὔ πως ἔστιν, ἐπειγομένους περ ὁδοῖο,     Ganz unmöglich, Telemachos, wär' es, wie sehr wir auch eilten:
νύκτα διὰ δνοφερὴν ἐλάαν· τάχα δ' ἔσσεται ἠώς. 50 Diese düstere Nacht zu durchfahren! Und bald ist es Morgen;
ἀλλὰ μέν', εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια ϑήῃ Darum warte, bis uns mit Geschenken den Wagen belade
ἥρως Ἀτρεΐδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος, Atreus' edler Sohn, der kriegrische Held Menelaos,
καὶ μύϑοισ' ἀγανοῖσι παραυδήσας ἀποπέμψῃ. Und mit gefälligen Worten uns freundlich von sich entlasse.
τοῦ γάρ τε ξεῖνος μιμνῄσκεται ἤματα πάντα Denn es erinnert sich ein Gast zeitlebens des Mannes,
ἀνδρὸς ξεινοδόκου, ὅς κεν φιλότητα παράσχῃ.« 55 Welcher in fernem Lande mit Lieb' und Freundschaft ihn aufnahm.
    ὣς ἔφατ', αὐτίκα δὲ χρυσόϑρονος ἤλυϑεν Ἠώς.     Also sprach er; da kam die goldenthronende Eos.
ἀγχίμολον δέ σφ' ἦλϑε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, Jetzo nahte sich ihnen der Rufer im Streit Menelaos,
ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, Ἑλένης πάρα καλλικόμοιο. Seiner Helena Lager, der schöngelockten, verlassend.
τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός, Als der geliebte Sohn von Odysseus diesen bemerkte,
σπερχόμενός ῥα χιτῶνα περὶ χροῒ σιγαλόεντα 60 Hüllte sich eilend der Held in den feinen prächtigen Leibrock,
δῦνεν καὶ μέγα φᾶρος ἐπὶ στιβαροῖς βάλετ' ὤμοις Warf den großen Mantel sich über die rüstigen Schultern,
ἥρως, βῆ δὲ ϑύραζε, παριστάμενος δὲ προσηύδα Ging dann hinaus, und trat zu Menelaos, und sagte:
[Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος ϑείοιο·]     Atreus' göttlicher Sohn, Menelaos, Führer der Völker,
    »Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν, Laß mich jetzo von dir ins liebe Vaterland ziehen;
ἤδη νῦν μ' ἀπόπεμπε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν· 65 Denn von ganzem Herzen begehr' ich jetzo der Heimkehr.
ἤδη γάρ μοι ϑυμὸς ἐέλδεται οἴκαδ' ἱκέσϑαι.«     Ihm antwortete drauf der Rufer im Streit Menelaos:
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος· Ferne sei es von mir, Telemachos, dich zu verweilen,
»Τηλέμαχ', οὔ τί σ' ἐγώ γε πολὺν χρόνον ἐνϑάδ' ἐρύξω Wenn du nach Hause dich sehnst! Ich tadle selber den Gastfreund,
ἱέμενον νόστοιο· νεμεσσῶμαι δὲ καὶ ἄλλῳ Dessen Höflichkeit uns und überzärtliche Freundschaft
ἀνδρὶ ξεινοδόκῳ, ὅς κ' ἔξοχα μὲν φιλέῃσιν, 70 Plagende Feindschaft wird. Das Beste bei allem ist Ordnung!
ἔξοχα δ' ἐχϑαίρῃσιν· ἀμείνω δ' αἴσιμα πάντα. Traun! gleich arg sind beide: Wer seinem zögernden Gaste
ἶσόν τοι κακόν ἐσϑ', ὅς τ' οὐκ ἐϑέλοντα νέεσϑαι Heimzukehren gebeut, und wer den Eilenden aufhält.
ξεῖνον ἐποτρύνῃ καὶ ὃς ἐσσύμενον κατερύκῃ. Bleibt er, so pflege des Gastes; und will er gehen, so laß ihn!
[χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐϑέλοντα δὲ πέμπειν.] Aber warte, bis ich ein schönes Geschenk auf den Wagen
ἀλλὰ μέν', εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια ϑείω 75 Leg', und du selber es sehest; und meinen Weibern befehle,
καλά, σὺ δ' ὀφϑαλμοῖσιν ἴδῃς, εἴπω δὲ γυναιξὶ Dir von des Hauses Kost ein reichliches Mahl zu bereiten.
δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων. Freudigkeit fühlt der Gast und höheren Mut und Erquickung,
ἀμφότερον, κῦδός τε καὶ ἀγλαΐη καὶ ὄνειαρ, Der, mit Speise gestärkt, in ferne Länder verreiset.
δειπνήσαντας ἴμεν πολλὴν ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν. Hast du auch Lust, umher durch Hellas und Argos zu reisen;
εἰ δ' ἐϑέλεις τραφϑῆναι ἀν' Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος, 80 Warte, bis ich die Ross' anspanne, dich selber begleite,
ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι, ὑποζεύξω δέ τοι ἵππους, Und zu jeglicher Stadt hinfahre. Keines der Völker
ἄστεα δ' ἀνϑρώπων ἡγήσομαι· οὐδέ τις ἥμεας Sendet uns leer hinweg; man schenkt uns wenigstens ein Stück:
αὔτως ἀππέμψει, δώσει δέ τε ἕν γε φέρεσϑαι, Ein dreifüßig Geschirr von Kupfer, oder ein Becken,
ἠέ τινα τριπόδων εὐχάλκων ἠὲ λεβήτων Oder ein Joch Maultiere, auch wohl einen goldenen Becher.
ἠὲ δύ' ἡμιόνους ἠὲ χρύσειον ἄλεισον.« 85     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· Atreus' göttlicher Sohn Menelaos, Führer der Völker,
»Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν, Jetzo eil' ich zurück zu dem Unsrigen: (denn da ich abfuhr,
βούλομαι ἤδη νεῖσϑαι ἐφ' ἡμέτερ'· οὐ γὰρ ὄπισϑεν Ließ ich niemand im Hause, mein Eigentum zu bewahren:)
οὖρον ἰὼν κατέλειπον ἐπὶ κτεάτεσσιν ἐμοῖσι· Daß ich, den Vater suchend, nicht selber das Leben verliere,
μὴ πατέρ' ἀντίϑεον διζήμενος αὐτὸς ὄλωμαι, 90 Oder ein köstliches Gut aus meinem Hause verschwinde.
ἤ τί μοι ἐκ μεγάρων κειμήλιον ἐσϑλὸν ὄληται.«     Als er solches vernommen, der Rufer im Streit Menelaos,
    αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ' ἄκουσε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, Rief er schnell der Gemahlin und ihren Mägden, im Saale
αὐτίκ' ἄρ' ᾗ ἀλόχῳ ἠδὲ δμῳῇσι κέλευσε Hurtig ein Mahl zu bereiten vom reichlichgesammelten Vorrat.
δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων. Jetzo nahte sich auch Boethos' Sohn Eteoneus,
ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλϑε Βοηϑοΐδης Ἐτεωνεύς, 95 Seinem Lager entstiegen; er wohnte nicht ferne vom König.
ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, ἐπεὶ οὐ πολὺ ναῖεν ἀπ' αὐτοῦ· Diesem befahl der Held Menelaos, Feuer zu machen,
τὸν πῦρ κῆαι ἄνωγε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος Und des Fleisches zu braten; und schnell gehorcht' er dem Worte.
ὀπτῆσαί τε κρεῶν· ὁ δ' ἄρ' οὐκ ἀπίϑησεν ἀκούσας. Hierauf stieg er hinab ins duftende hohe Gewölbe:
αὐτὸς δ' ἐς ϑάλαμον κατεβήσετο κηώεντα, Nicht er allein; mit ihm ging Helena und Megapenthes.
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γ' Ἑλένη κίε καὶ Μεγαπένϑης. 100 Als sie die Kammer erreicht, wo seine Kleinode lagen,
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἵκαν', ὅϑι οἱ κειμήλια κεῖτο, Nahm Menelaos Atreides sich einen doppelten Becher.
Ἀτρεΐδης μὲν ἔπειτα δέπας λάβεν ἀμφικύπελλον, Reichte dann seines Sohns Megapenthes' Händen zu tragen
υἱὸν δὲ κρητῆρα φέρειν Μεγαπένϑε' ἄνωγεν Einen silbernen Kelch; und Helena trat zu den Kisten,
ἀργύρεον· Ἑλένη δὲ παρίστατο φωριαμοῖσιν, Wo sie die schönen Gewande verwahrt, die sie selber gewirket.
ἔνϑ' ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, οὓς κάμεν αὐτή. 105 Eines von diesen nahm die Königin unter den Weibern,
τῶν ἕν' ἀειραμένη Ἑλένη φέρε, δῖα γυναικῶν, Welches das größeste war und reichste an künstlicher Arbeit:
ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος, Hell wie ein Stern, so strahlt' es, und lag von allen zu unterst.
ἀστὴρ δ' ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων. Und sie gingen zurück durch die Wohnungen, bis sie Odysseus'
βὰν δ' ἰέναι προτέρω διὰ δώματος, εἷος ἵκοντο Sohn erreichten; da sprach Menelaos der Bräunlichgelockte:
Τηλέμαχον· τὸν δὲ προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος· 110     Deine Heimkehr lasse, Telemachos, wie du sie wünschest,
    »Τηλέμαχ', ἦ τοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς, Zeus Kronion gelingen, der donnernde Gatte der Here:
ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης. Von den Schätzen, so viel ich in meinem Hause bewahre,
δώρων δ', ὅσσ' ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται, Geb' ich dir zum Geschenk das schönste und köstlichste Kleinod:
δώσω ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι. Gebe dir einen Kelch von künstlich erhobener Arbeit,
δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ 115 Aus geglättetem Silber, gefaßt mit goldenem Rande,
ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ' ἐπὶ χείλεα κεκράανται, Und ein Werk von Hephästos! Ihn gab der Sidonier König
ἔργον δ' Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως, Phädimos mir, der Held, der einst in seinem Palaste
Σιδονίων βασιλεύς, ὅϑ' ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε Mich Heimkehrenden pflegte. Den will ich jetzo dir schenken.
κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ' ἐϑέλω τόδ' ὀπάσσαι.«     Also sprach er, und reichte, der Held Menelaos Atreides,
    ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει δέπας ἀμφικύπελλον 120 Ihm den doppelten Becher. Sein tapferer Sohn Megapenthes
ἥρως Ἀτρεΐδης· ὁ δ' ἄρα κρητῆρα φαεινὸν Trug den schimmernden Kelch von lauterem Silber, und setzt' ihn
ϑῆκ' αὐτοῦ προπάροιϑε φέρων κρατερὸς Μεγαπένϑης, Nieder vor ihm. Auch Helena kam, das Gewand in den Händen,
ἀργύρεον· Ἑλένη δὲ παρίστατο καλλιπάρηος Und holdselig begann die rosenwangichte Fürstin:
πέπλον ἔχουσ' ἐν χερσίν, ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζε·     Dieses Geschenk will ich, mein liebes Kind, dir verehren,
    »δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι, 125 Zum Andenken von Helenas Hand. Bei der lieblichen Hochzeit
μνῆμ' Ἑλένης χειρῶν, πολυηράτου ἐς γάμου ὥρην, Trag' es deine Gemahlin; bis dahin lieg' es im Hause
σῇ ἀλόχῳ φορέειν· τεῖος δὲ φίλῃ παρὰ μητρὶ Deiner geliebten Mutter. Du aber kehre mit Frieden
κεῖσϑαι ἐνὶ μεγάρῳ. σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκοιο In dein prächtiges Haus und deiner Väter Gefilde.
οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.«     Also sprach sie, und reicht' es ihm hin; und freudig empfing er's.
    ὣς εἰποῦσ' ἐν χερσὶ τίϑει, ὁ δ' ἐδέξατο χαίρων. 130 Jetzo legte der Held Peisistratos alle Geschenke
καὶ τὰ μὲν ἐς πείρινϑα τίϑει Πεισίστρατος ἥρως Nieder im Wagenkorb, und bewunderte jedes im Herzen.
δεξάμενος, καὶ πάντα ἑῷ ϑηήσατο ϑυμῷ·     Und sie führt' in den Saal Menelaos der Bräunlichgelockte;
τοὺς δ' ἦγε πρὸς δῶμα κάρη ξανϑὸς Μενέλαος. Allda setzten sie sich auf prächtige Sessel und Throne.
ἑζέσϑην δ' ἄρ' ἔπειτα κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε. Eine Dienerin trug in der schönen goldenen Kanne
χέρνιβα δ' ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 135 Über dem silbernen Becken das Wasser, beströmte zum Waschen
καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, Ihnen die Händ', und stellte vor sie die geglättete Tafel.
νίψασϑαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. Und die ehrbare Schaffnerin kam, und tischte das Brot auf,
σῖτον δ' αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα, Und der Gerichte viel aus ihrem gesammelten Vorrat.
[εἴδατα πόλλ' ἐπιϑεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·] Aber das Fleisch zerschnitt und verteilte der Sohn des Boethos,
πὰρ δὲ Βοηϑοΐδης κρέα δαίετο καὶ νέμε μοίρας· 140 Und des Königes Sohn verteilte die Becher voll Weines.
οἰνοχόει δ' υἱὸς Μενελάου κυδαλίμοιο. Und sie erhoben die Hände zum leckerbereiteten Mahle.
οἱ δ' ἐπ' ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.     Jetzo war die Begierde des Tranks und der Speise gestillet,
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Und Telemachos spannte mit Nestors blühendem Sohne
δὴ τότε Τηλέμαχος καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς Hurtig die Rosse vor; sie bestiegen der künstlichen Wagen,
ἵππους τ' ἐζεύγνυντ' ἀνά ϑ' ἅρματα ποικίλ' ἔβαινον, 145 Lenkten darauf aus dem Tore des Hofs, und der tönenden Halle.
ἐκ δ' ἔλασαν προϑύροιο καὶ αἰϑούσης ἐριδούπου. Ihnen zur Seite ging Menelaos der Bräunlichgelockte;
τοὺς δὲ μετ' Ἀτρεΐδης ἔκιε ξανϑὸς Μενέλαος, Einen goldenen Becher voll herzerfreuendes Weines
οἶνον ἔχων ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι, Trug er in seiner Rechten, um noch vor der Reise zu opfern,
ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην. Stand vor den Rossen, und trank, reicht' ihnen den Becher, und sagte:
στῆ δ' ἵππων προπάροιϑε, δεδισκόμενος δὲ προσηύδα· 150     Lebt, ihr Jünglinge, wohl, und grüßt den Hirten der Völker
    »χαίρετον, ὦ κούρω, καὶ Νέστορι ποιμένι λαῶν Nestor von mir; denn wahrlich er liebte mich stets, wie ein Vater,
εἰπεῖν· ἦ γὰρ ἐμοί γε πατὴρ ὣς ἤπιος ἦεν, Als wir Achaier noch die Stadt der Troer bekriegten!
εἷος ἐνὶ Τροίῃ πολεμίζομεν υἷες Ἀχαιῶν.«     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· Gerne wollen wir ihm, du Göttlicher, wie du befiehlest,
»καὶ λίην κείνῳ γε, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις, 155 Dieses alles verkünden, sobald wir kommen. O fänd' ich,
πάντα τάδ' ἐλϑόντες καταλέξομεν. αἲ γὰρ ἐγὼν ὣς Heim gen Ithaka kehrend, auch meinen Vater zu Hause;
νοστήσας Ἰϑάκηνδε κιχὼν Ὀδυσῆ' ἐνὶ οἴκῳ Daß ich ihm sagte, wie ich von dir so gütig bewirtet
εἴποιμ', ὡς παρὰ σεῖο τυχὼν φιλότητος ἁπάσης Wiederkomm', und so viel, und köstliche Kleinode bringe!
ἔρχομαι, αὐτὰρ ἄγω κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσϑλά.«     Sprach's; und zur Rechten flog ein heilweissagender Adler,
    ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις, 160 Welcher die ungeheure, im Hofe gemästete, weiße
αἰετὸς ἀργὴν χῆνα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον, Gans in den Klauen trug; mit überlautem Geschreie
ἥμερον ἐξ αὐλῆς· οἱ δ' ἰύζοντες ἕποντο Folgten ihm Männer und Weiber: er kam in stürmendem Fluge
ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὁ δέ σφισιν ἐγγύϑεν ἐλϑὼν Rechtsher nahe den Rossen der Jünglinge. Als sie ihn sahen,
δεξιὸς ἤϊξε πρόσϑ' ἵππων. οἱ δὲ ἰδόντες Freuten sie sich, und allen durchglühete Wonne die Herzen.
γήϑησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἰάνϑη. 165 Nestors blühender Sohn Peisistratos redete jetzo:
τοῖσι δὲ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἤρχετο μύϑων·     Denke nach, Menelaos, du göttlicher Führer der Völker,
    »φράζεο δή, Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν, Ob Gott uns dies Zeichen gesendet, oder dir selber.
ἢ νῶϊν τόδ' ἔφηνε ϑεὸς τέρας ἦε σοὶ αὐτῷ.«     Also sprach er; da sann der kriegrische Held Menelaos
    ὣς φάτο, μερμήριξε δ' ἀρηΐφιλος Μενέλαος, Hin und her, mit Verstand das Wunderzeichen zu deuten.
ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποκρίναιτο νοήσας. 170 Aber Helena kam ihm zuvor; so sprach die Geschmückte:
τὸν δ' Ἑλένη τανύπεπλος ὑποφϑαμένη φάτο μῦϑον·     Höret; ich will euch jetzt weissagen, wie es die Götter
    »κλῦτέ μευ· αὐτὰρ ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ ϑυμῷ Mir in die Seele gelegt, und wie's wahrscheinlich geschehn wird.
ἀϑάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσϑαι ὀΐω. Gleichwie der Adler die Gans, die im Hause sich nährte, geraubt hat,
ὡς ὅδε χῆν' ἥρπαξ' ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ Kommend aus dem Gebirge, von seinem Nest' und Geschlechte:
ἐλϑὼν ἐξ ὄρεος, ὅϑι οἱ γενεή τε τόκος τε, 175 Also wird auch Odysseus, nach vielen Leiden und Irren,
ὣς Ὀδυσεὺς κακὰ πολλὰ παϑὼν καὶ πόλλ' ἐπαληϑεὶς Endlich zur Heimat kehren und strafen; oder er kehrte
οἴκαδε νοστήσει καὶ τείσεται· ἠὲ καὶ ἤδη Schon, und rüstet sich nun zu aller Freier Verderben.
οἴκοι, ἀτὰρ μνηστῆρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει.«     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
    τὴν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· Also vollend' es Zeus, der donnernde Gatte der Here!
»οὕτω νῦν Ζεὺς ϑείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης· 180 O dann werd' ich auch dort, wie eine Göttin, dich anflehn!
τῶ κέν τοι καὶ κεῖϑι ϑεῷ ὣς εὐχετοῴμην.«     Sprach's, und schwang auf die Rosse die Geißel; mit hurtiger Eile
    ἦ, καὶ ἐφ' ἵπποιϊν μάστιν βάλε· τοὶ δὲ μάλ' ὦκα Stürmten sie über die Gassen der Stadt in das freie Gefilde.
ἤϊξαν πεδίονδε διὰ πτόλιος μεμαῶτες. Also schüttelten sie bis zum Abend das Joch an den Nacken.
οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες. Und die Sonne sank, und Dunkel umhüllte die Pfade.
δύσετό τ' ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί· 185 Und sie kamen gen Pherä, zur Burg des edlen Diokles,
ἐς Φηρὰς δ' ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δώμα, Welchen Alpheios' Sohn Orsilochos hatte gezeuget,
υἱέος Ὀρτιλόχοιο, τὸν Ἀλφειὸς τέκε παῖδα. Ruhten bei ihm die Nacht, und wurden freundlich bewirtet.
ἔνϑα δὲ νύκτ' ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια ϑῆκεν.     Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
    ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, Rüsteten sie ihr Gespann, und bestiegen den zierlichen Wagen,
ἵππους τ' ἐζεύγνυντ' ἀνά ϑ' ἅρματα ποικίλ' ἔβαινον, 190 Lenkten darauf aus dem Tore des Hofs, und der tönenden Halle.
ἐκ δ' ἔλασαν προϑύροιο καὶ αἰϑούσης ἐριδούπου· Treibend schwang er die Geißel, und willig enteilten die Rosse.
μάστιξεν δ' ἐλάαν, τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσϑην. Und sie erreichten bald die hochgebauete Pylos;
αἶψα δ' ἔπειϑ' ἵκοντο Πύλου αἰπὺ πτολίεϑρον· Und Telemachos sprach zu Nestors blühendem Sohne:
καὶ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν·     Kannst du mir, Nestors Sohn, wohl eine Bitte gewähren?
    »Νεστορίδη, πῶς κέν μοι ὑποσχόμενος τελέσειας 195 Siehe wir rühmen uns ja von den Zeiten unserer Väter
μῦϑον ἐμόν; ξεῖνοι δὲ διαμπερὲς εὐχόμεϑ' εἶναι Schon Gastfreunde zu sein, und sind auch einerlei Alters;
ἐκ πατέρων φιλότητος, ἀτὰρ καὶ ὁμήλικές εἰμεν· Und noch inniger wird uns diese Reise verbinden.
ἥδε δ' ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει. Fahre mein Schiff nicht vorbei, du Göttlicher; laß mich hier bleiben!
μή με παρὲξ ἄγε νῆα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ' αὐτοῦ, Denn mich möchte der Greis aufhalten in seinem Palaste,
μή μ' ὁ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 200 Um mir Gutes zu tun; Und ich muß aufs Eiligste reisen.
ἱέμενος φιλέειν· ἐμὲ δὲ χρεὼ ϑᾶσσον ἱκέσϑαι.«     Also sprach er, und Nestors Sohn bedachte sich schweigend,
    ὣς φάτο, Νεστορίδης δ' ἄρ' ἑῷ συμφράσσατο ϑυμῷ, Wie er mit guter Art ihm seine Bitte gewährte.
ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποσχόμενος τελέσειεν. Dieser Gedanke schien dem Zweifelnden endlich der beste:
ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι· An das Gestade des Meers zu dem Schiffe lenkt' er die Rosse;
στρέψ' ἵππους ἐπὶ νῆα ϑοὴν καὶ ϑῖνα ϑαλάσσης, 205 Legte dann hinten ins Schiff Telemachos' schöne Geschenke,
νηῒ δ' ἐνὶ πρυμνῇ ἐξαίνυτο κάλλιμα δῶρα, Sein Gewand und das Gold, so ihm Menelaos verehret.
ἐσϑῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Μενέλαος ἔδωκε· Und nun trieb er ihn an, und sprach die geflügelten Worte:
καί μιν ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·     Steige nun eilend ins Schiff, und ermuntere deine Gefährten,
    »σπουδῇ νῦν ἀνάβαινε κέλευέ τε πάντας ἑταίρους, Eh' ich zu Hause komm', und dem Greise dieses verkünde!
πρὶν ἐμὲ οἴκαδ' ἱκέσϑαι ἀπαγγεῖλαί τε γέροντι. 210 Denn ich kenne zu gut in meinem Herzen des Vaters
εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν· Heftigen starren Sinn: er würde dich nimmer entlassen,
οἷος κείνου ϑυμὸς ὑπέρβιος, οὔ σε μεϑήσει, Sondern selbst herkommen, dich einzuladen; und schwerlich
ἀλλ' αὐτὸς καλέων δεῦρ' εἴσεται, οὐδέ ἕ φημι Ging' er dann leer zurück, so sehr würd' er zürnen und eifern!
ἂψ ἰέναι κενεόν· μάλα γὰρ κεχολώσεται ἔμπης.«     Also sprach er, und lenkte die Rosse mit wallenden Mähnen
    ὣς ἄρα φωνήσας ἔλασεν καλλίτριχας ἵππους 215 Heim zu der Pylier Stadt, und bald erreicht' er die Wohnung.
ἂψ Πυλίων εἰς ἄστυ, ϑοῶς δ' ἄρα δώμαϑ' ἵκανε. Aber Telemachos trieb und ermahnete seine Genossen:
Τηλέμαχος δ' ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν·     Freunde, bringt die Geräte des schwarzen Schiffes in Ordnung,
    »ἐγκοσμεῖτε τὰ τεύχε', ἑταῖροι, νηῒ μελαίνῃ, Und steigt selber hinein, damit wir die Reise vollenden!
αὐτοί τ' ἀμβαίνωμεν, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο.«     Also sprach er; sie hörten ihn alle mit Fleiß, und gehorchten:
    ὣς ἔφαϑ', οἱ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίϑοντο, 220 Stiegen eilend ins Schiff, und setzten sich hin auf die Bänke.
αἶψα δ' ἄρ' εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑῖζον.     Also besorgt' er dieses, und opferte Pallas Athenen
    ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, ϑῦε δ' Ἀϑήνῃ Flehend hinten am Schiff. Und siehe, ein eilender Fremdling
νηῒ πάρα πρυμνῇ· σχεδόϑεν δέ οἱ ἤλυϑεν ἀνὴρ Nahte sich ihm, der aus Argos entfloh, wo er jemand getötet.
τηλεδαπός, φεύγων ἐξ Ἄργεος ἄνδρα κατακτάς, Dieser war ein Prophet, und stammte vom alten Melampus,
μάντις· ἀτὰρ γενεήν γε Μελάμποδος ἔκγονος ἦεν, 225 Welcher vor langer Zeit in der schafegebärenden Pylos
ὃς πρὶν μέν ποτ' ἔναιε Πύλῳ ἔνι, μητέρι μήλων, Wohnete, mächtig im Volk, und prächtige Häuser beherrschte.
ἀφνειὸς Πυλίοισι μέγ' ἔξοχα δώματα ναίων· Aber sein Vaterland verließ er, und floh in die Fremde,
δὴ τότε γ' ἄλλων δῆμον ἀφίκετο, πατρίδα φεύγων Vor dem gewaltigen Neleus, dem Stolzesten aller die lebten,
Νηλέα τε μεγάϑυμον, ἀγαυότατον ζωόντων, Welcher ein ganzes Jahr mit Gewalt sein großes Vermögen
ὅς οἱ χρήματα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 230 Vorenthielt; indes lag jener in Phylakos Wohnung,
εἶχε βίῃ. ὁ δὲ τεῖος ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο Hartgefesselt mit Banden, und schwere Leiden erduldend,
δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ δέδετο, κρατέρ' ἄλγεα πάσχων Wegen der Tochter Neleus', und seines rasenden Wahnsinns,
εἵνεκα Νηλῆος κούρης ἄτης τε βαρείης, Welchen ihm die Erinnys, die schreckliche Göttin, gesendet.
τήν οἱ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ δασπλῆτις Ἐρινύς. Dennoch entfloh er dem Tod', und trieb aus Phylakes Auen
ἀλλ' ὁ μὲν ἔκφυγε κῆρα καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους 235 Heim die brüllenden Rinder gen Pylos, strafte den Hochmut
ἐς Πύλον ἐκ Φυλάκης καὶ ἐτείσατο ἔργον ἀεικὲς Neleus' des Göttergleichen, und führte dem Bruder zur Gattin
ἀντίϑεον Νηλῆα, κασιγνήτῳ δὲ γυναῖκα Seine Tochter ins Haus. Er aber zog in die ferne
ἠγάγετο πρὸς δώμαϑ'· ὁ δ' ἄλλων ἵκετο δῆμον, Rossenährende Argos; denn dort bestimmte das Schicksal
Ἄργος ἐς ἱππόβοτον· τόϑι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν Ihm forthin zu wohnen, ein Herrscher vieler Argeier.
ναιέμεναι πολλοῖσιν ἀνάσσοντ' Ἀργείοισιν. 240 Allda nahm er ein Weib, und baute die prächtige Wohnung,
ἔνϑα δ' ἔγημε γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς ϑέτο δῶμα, Zeugte Antiphates dann und Mantios, tapfere Söhne!
γείνατο δ' Ἀντιφάτην καὶ Μάντιον, υἷε κραταιώ. Aber Antiphates zeugte den großgesinnten Oikles,
Ἀντιφάτης μὲν τίκτεν Ὀϊκλῆα μεγάϑυμον, Und Oikles den Völkererhalter Amphiaraos.
αὐτὰρ Ὀϊκλείης λαοσσόον Ἀμφιάρηον, Diesen liebte der Donnerer Zeus und Phöbos Apollon
ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς τ' αἰγίοχος καὶ Ἀπόλλων 245 Mit allwaltender Huld; doch erreicht' er die Schwelle des Alters
παντοίην φιλότητ'· οὐδ' ἵκετο γήραος οὐδόν, Nicht; er starb vor Thebä, durch seines Weibes Geschenke.
ἀλλ' ὄλετ' ἐν Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων. Seine Söhne waren Amphilochos und Alkmäon.
τοῦ υἱεῖς ἐγένοντ' Ἀλκμάων Ἀμφίλοχός τε. Aber Mantios zeugte den Polypheides und Kleitos.
Μάντιος αὖ τέκετο Πολυφείδεά τε Κλεῖτόν τε· Diesen Kleitos entführte die goldenthronende Eos,
ἀλλ' ἦ τοι Κλεῖτον χρυσόϑρονος ἥρπασεν Ἠὼς 250 Seiner Schönheit halben, zum Sitz der unsterblichen Götter.
κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν' ἀϑανάτοισι μετείη· Aber auf Polypheides, dem Hocherleuchteten, ruhte
αὐτὰρ ὑπέρϑυμον Πολυφείδεα μάντιν Ἀπόλλων Phöbos' prophetischer Geist, nach dem Tode des Amphiaraos.
ϑῆκε βροτῶν ὄχ' ἄριστον, ἐπεὶ ϑάνεν Ἀμφιάρηος· Zürnend dem Vater, zog er gen Hyperesia, wohnte
ὅς ῥ' Ὑπερησίηνδ' ἀπενάσσατο πατρὶ χολωϑείς, Und weissagete dort den Sterblichen allen ihr Schicksal.
ἔνϑ' ὅ γε ναιετάων μαντεύετο πᾶσι βροτοῖσι. 255     Dessen Sohn, genannt Theoklymenos, nahte sich jetzo,
    τοῦ μὲν ἄρ' υἱὸς ἐπῆλϑε, Θεοκλύμενος δ' ὄνομ' ἦεν, Trat zu Telemachos hin, der dort vor Pallas Athene
ὃς τότε Τηλεμάχου πέλας ἵστατο· τὸν δ' ἐκίχανε Heiligen Wein ausgoß und betete, neben dem Schiffe;
σπένδοντ' εὐχόμενόν τε ϑοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ, Und er redet' ihn an, und sprach die geflügelten Worte:
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·     Lieber, weil ich allhier beim heiligen Opfer dich finde;
    »ὦ φίλ', ἐπεί σε ϑύοντα κιχάνω τῷδ' ἐνὶ χώρῳ, 260 Siehe, so fleh' ich dich an, beim Opfer und bei der Gottheit,
λίσσομ' ὑπὲρ ϑυέων καὶ δαίμονος, αὐτὰρ ἔπειτα Deinem eigenen Heil', und der Freunde, welche dir folgen:
σῆς τ' αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρων, οἵ τοι ἕπονται, Sage mir Fragendem treulich und unverhohlen die Wahrheit!
εἰπέ μοι εἰρομένῳ νημερτέα μηδ' ἐπικεύσῃς· Wer, wes Volkes bist du? und wo ist deine Geburtstadt?
τίς πόϑεν εἰς ἀνδρῶν; πόϑι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;«     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 265 Dieses will ich dir, Fremdling, und nach der Wahrheit verkünden.
»τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω. Ich bin aus Ithaka her; mein Vater heißet Odysseus,
ἐξ Ἰϑάκης γένος εἰμί, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεύς, Wenn er noch lebt; allein er starb des traurigsten Todes.
εἴ ποτ' ἔην· νῦν δ' ἤδη ἀπέφϑιτο λυγρῷ ὀλέϑρῳ. Darum nahm ich jetzo dies Schiff und diese Gefährten,
τοὔνεκα νῦν ἑτάρους τε λαβὼν καὶ νῆα μέλαιναν Kundschaft mir zu erforschen vom langabwesenden Vater.
ἦλϑον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο.« 270     Und der göttliche Mann Theoklymenos gab ihm zur Antwort:
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος ϑεοειδής· Ich bin auch aus der Heimat entflohn! denn ich tötete jemand,
»οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς Einen Bürger der Stadt; und viele Brüder und Vettern
ἔμφυλον· πολλοὶ δὲ κασίγνητοί τε ἔται τε Hat er, gewaltig im Volke der rossenährenden Argos!
Ἄργος ἀν' ἱππόβοτον, μέγα δὲ κρατέουσιν Ἀχαιῶν· Diesen bin ich entronnen, den Tod und das schwarze Verhängnis
τῶν ὑπαλευάμενος ϑάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν 275 Fliehend! Von nun an ist mein Schicksal, die Welt zu durchirren!
φεύγω, ἐπεί νύ μοι αἶσα κατ' ἀνϑρώπους ἀλάλησϑαι. Aber nimm mich ins Schiff, den Flüchtling, welcher dich anfleht:
ἀλλά με νηὸς ἔφεσσαι, ἐπεί σε φυγών ἱκέτευσα, Daß sie mich nicht umbringen; denn sicher verfolgen mich jene!
μή με κατακτείνωσι· διωκέμεναι γὰρ ὀΐω.«     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· Freund, ich werde dich nicht von unserem Schiffe verstoßen!
»οὐ μὲν δή σ' ἐϑέλοντά γ' ἀπώσω νηὸς ἐΐσης, 280 Folg' uns; wir wollen dich dort bewirten, so gut wir es haben.
ἀλλ' ἕπευ· αὐτὰρ κεῖϑι φιλήσεαι, οἷά κ' ἔχωμεν.«     Also sprach er, und nahm Theoklymenos' eherne Lanze,
    ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος· Legte sie auf das Verdeck des gleichgeruderten Schiffes,
καὶ τό γ' ἐπ' ἰκριόφιν τάνυσεν νεὸς ἀμφιελίσσης, Stieg dann über den Bord des meerdurchwallenden Schiffes,
ἂν δὲ καὶ αὐτὸς νηὸς ἐβήσετο ποντοπόροιο. Setzte sich hinten am Steuer, und neben dem Jünglinge setzte
ἐν πρύμνῃ δ' ἄρ' ἔπειτα καϑέζετο, πὰρ δὲ οἷ αὐτῷ 285 Theoklymenos sich. Die andern lösten die Seile.
εἷσε Θεοκλύμενον· τοὶ δὲ πρυμνήσι' ἔλυσαν. Aber Telemachos trieb und ermahnte die lieben Gefährten,
Τηλέμαχος δ' ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν Schnell die Geräte zu ordnen. Sie folgeten seinem Befehle:
ὅπλων ἅπτεσϑαι· τοὶ δ' ἐσσυμένως ἐπίϑοντο. Stellten den fichtenen Mast in die mittlere Höhe des Bodens,
ἱστὸν δ' εἰλάτινον κοίλης ἔντοσϑε μεσόδμης Richteten hoch ihn empor, und banden ihn fest mit den Seilen;
στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν, 290 Spannten die weißen Segel mit starkgeflochtenen Riemen.
ἕλκον δ' ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσι. Einen günstigen Wind sandt' ihnen Pallas Athene;
τοῖσιν δ' ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀϑήνη, Stürmend saust' er vom Äther daher in die Segel des Schiffes,
λάβρον ἐπαιγίζοντα δι' αἰϑέρος, ὄφρα τάχιστα Und mit geflügelter Eile durchlief es die salzige Woge,
νηῦς ἀνύσειε ϑέουσα ϑαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ. Segelte Krunö vorüber und Chalkis liebliche Mündung.
[βὰν δὲ παρὰ Κρουνοὺς καὶ Χαλκίδα καλλιρέεϑρον.] 295 Und die Sonne sank, und Dunkel umhüllte die Pfade.
    δύσετό τ' ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί· Und er steuert' gen Pherä, vom Winde Gottes erfreuet,
ἡ δὲ Φεὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ, Und zu der göttlichen Elis, die von den Epeiern beherrscht wird.
ἠδὲ παρ' Ἤλιδα δῖαν, ὅϑι κρατέουσιν Ἐπειοί. Aber von dannen lenkt' er das Schiff zu den spitzigen Inseln,
ἔνϑεν δ' αὖ νήσοισιν ἐπιπροέηκε ϑοῇσιν, Sorgend, ob er dem Tod' entfliehen würd', oder erliegen.
ὁρμαίνων, ἤ κεν ϑάνατον φύγοι ἦ κεν ἁλοίη. 300     Und in der Hütte genoß mit Odysseus der treffliche Sauhirt
    τὼ δ' αὖτ' ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς Jetzo die Abendkost, auch aßen die übrigen Hirten.
δορπείτην· παρὰ δέ σφιν ἐδόρπεον ἀνέρες ἄλλοι. Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war;
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Da versuchte der Held Odysseus, ob ihn der Sauhirt
τοῖς δ' Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων, Noch in der Hütte dort herbergen und freundlich bewirten,
ἤ μιν ἔτ' ἐνδυκέως φιλέοι μεῖναί τε κελεύοι 305 Oder ihn treiben würd', in die Stadt zu eilen; so sprach er:
αὐτοῦ ἐνὶ σταϑμῷ ἦ ὀτρύνειε πόλινδε·     Höre mich jetzt, Eumäos, und hört, ihr übrigen Hirten.
    »κέκλυϑι νῦν, Εὔμαιε, καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι· Morgen hätt' ich wohl Lust, in die Stadt als Bettler zu gehen;
ἠῶϑεν προτὶ ἄστυ λιλαίομαι ἀπονέεσϑαι Daß ich deine Freunde und dich nicht länger beschwere.
πτωχεύσων, ἵνα μή σε κατατρύχω καὶ ἑταίρους. Sage mir denn Bescheid, und gib mir einen Gefährten,
ἀλλά μοι εὖ ϑ' ὑπόϑευ καὶ ἅμ' ἡγεμόν' ἐσϑλὸν ὄπασσον, 310 Welcher den Weg mich führe. Die Stadt muß ich selber durchirren,
ὅς κέ με κεῖσ' ἀγάγῃ· κατὰ δὲ πτόλιν αὐτὸς ἀνάγκῃ Ob man ein Becherchen Weins und ein wenig Brosam mir biete.
πλάγξομαι, αἴ κέν τις κοτύλην καὶ πύρνον ὀρέξῃ. Gerne möcht' ich auch wohl zum Hause des edlen Odysseus
καί κ' ἐλϑὼν πρὸς δώματ' Ὀδυσσῆος ϑείοιο Gehen, und Botschaft bringen der klugen Penelopeia,
ἀγγελίην εἴποιμι περίφρονι Πηνελοπείῃ, Und alsdann in die Schar der stolzen Freier mich mischen,
καί κε μνηστήρεσσιν ὑπερφιάλοισι μιγείην, 315 Ob sie mich einmal speisen von ihrem reichlichen Gastmahl.
εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ὀνείατα μυρί' ἔχοντες. Alles, was sie befehlen, bin ich bereit zu verrichten.
αἶψά κεν εὖ δρώοιμι μετὰ σφίσιν, ὅττι ϑέλοιεν. Denn ich verkündige dir; merk auf, und höre die Worte:
ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνϑεο καί μευ ἄκουσον· Durch Hermeias' Gnade, des Göttergesandten, der alles,
Ἑρμείαο ἕκητι διακτόρου, ὅς ῥά τε πάντων Was die Menschen beginnen, mit Ehre schmücket und Anmut,
ἀνϑρώπων ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει, 320 Kann der Sterblichen keiner mit mir wetteifern im Dienste:
δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος, Feuer geschickt zu legen, und trockene Klötze zu spalten,
πῦρ τ' εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι, Wein zu schenken, und Fleisch zu verteilen oder zu braten:
δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι, Was vornehme Leute vom Dienste Geringerer fodern.
οἷά τε τοῖς ἀγαϑοῖσι παραδρώωσι χέρηες.«     Zürnend erwidertest du, Eumäos, Hüter der Schweine:
    τὸν δὲ μέγ' ὀχϑήσας προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· 325 Wehe mir, Fremdling, wie kann in dein Herz ein solcher Gedanke
»ὦ μοι, ξεῖνε, τίη τοι ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα Kommen? Wahrlich du eilst, dich dort ins Verderben zu stürzen,
ἔπλετο; ἦ σύ γε πάγχυ λιλαίεαι αὐτόϑ' ὀλέσϑαι, Ist es dein ernstlicher Wille, zu gehn in der Freier Gesellschaft,
εἰ δὴ μνηστήρων ἐϑέλεις καταδῦναι ὅμιλον, Deren Trotz und Gewalt den eisernen Himmel erreichet.
τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει. Wahrlich solche Leute sind ihre Diener mitnichten;
οὔ τοι τοιοίδ' εἰσὶν ὑποδρηστῆρες ἐκείνων, 330 Jünglinge sind's, mit Mantel und Leibrock zierlich gekleidet,
ἀλλὰ νέοι, χλαίνας εὖ εἱμένοι ἠδὲ χιτῶνας, Und stets duftet von Salben ihr Haar und blühendes Antlitz:
αἰεὶ δὲ λιπαροὶ κεφαλὰς καὶ καλὰ πρόσωπα, Diese dienen dort; und die schöngeglätteten Tische
οἵ σφιν ὑποδρώωσιν· ἐΰξεστοι δὲ τράπεζαι Sind mit Brot und Fleisch und Weine stets belastet.
σίτου καὶ κρειῶν ἠδ' οἴνου βεβρίϑασιν. Aber bleibe; du bist hier keinem Menschen beschwerlich,
ἀλλὰ μέν'· οὐ γάρ τίς τοι ἀνιᾶται παρεόντι, 335 Weder mir, noch einem der Freunde, welche mir helfen.
οὔτ' ἐγὼ οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων, οἵ μοι ἔασιν. Kehrt einst wieder zurück der geliebte Sohn von Odysseus,
αὐτὰρ ἐπὴν ἔλϑῃσιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός, Gerne wird dich dieser mit Rock und Mantel bekleiden,
κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει, Und dich senden wohin es deinem Herzen gelüstet.
πέμψει δ' ὅππῃ σε κραδίη ϑυμός τε κελεύει «     Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Odysseus:
    τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς· 340 Liebe dich Vater Zeus, wie ich dich liebe, Eumäos,
»αἴϑ' οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο Weil du nach schrecklicher Not mir Irrenden Ruhe gewährest!
ὡς ἐμοί, ὅττι μ' ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς. Nichts ist kummervoller, als unstet leben und flüchtig!
πλαγκτοσύνης δ' οὐκ ἔστι κακώτερον ἄλλο βροτοῖσιν Oft zur Verzweiflung bringt der unversöhnliche Hunger
ἀλλ' ἕνεκ' οὐλομένης γαστρὸς κακὰ κήδε' ἔχουσιν Leute, die Lebensgefahr und bitterer Mangel umhertreibt,
[ἀνέρες, ὅν τιν' ἵκηται ἄλη καὶ πῆμα καὶ ἄλγος.] 345 Aber weil du begehrst, daß ich bleib' und jenen erwarte;
νῦν δ' ἐπεὶ ἰσχανάᾳς μεῖναί τέ με κεῖνον ἄνωγας, Nun so erzähle mir von der Mutter des edlen Odysseus,
εἴπ' ἄγε μοι περὶ μητρὸς Ὀδυσσῆος ϑείοιο Und dem Vater, den er an der Schwelle des Alters daheimließ:
πατρός ϑ', ὃν κατέλειπεν ἰὼν ἐπὶ γήραος οὐδῷ, Leben sie etwa noch im Strahle der leuchtenden Sonne,
ἤ που ἔτι ζώουσιν ὑπ' αὐγὰς ἠελίοιο, Oder sind sie schon tot und in der Schatten Behausung?
ἦ ἤδη τεϑνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.« 350     Ihm antwortete drauf der männerbeherrschende Sauhirt:
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν· Dieses will ich dir, Fremdling, und nach der Wahrheit erzählen.
»τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω. Immer noch lebt Laertes; doch täglich flehet er Zeus an,
Λαέρτης μὲν ἔτι ζώει, Διὶ δ' εὔχεται αἰεὶ Daß in seinem Hause sein Geist den Gliedern entschwinde.
ϑυμὸν ἀπὸ μελέων φϑίσϑαι οἷσ' ἐν μεγάροισιν· Denn untröstlich beweint er des fernen Sohnes Gedächtnis,
ἐκπάγλως γὰρ παιδὸς ὀδύρεται οἰχομένοιο 355 Und den Tod des edlen geliebten Weibes der Jugend,
κουριδίης τ' ἀλόχοιο δαΐφρονος, ἥ ἑ μάλιστα Der ihn so innig gekränkt, und sein herbes Alter beschleunigt.
ἤκαχ' ἀποφϑιμένη καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ ϑῆκεν. Diese starb vor Gram um ihren berühmten Odysseus,
ἡ δ' ἄχεϊ οὗ παιδὸς ἀπέφϑιτο κυδαλίμοιο, Ach! den traurigsten Tod! So sterbe keiner der Freunde,
λευγαλέῳ ϑανάτῳ, ὡς μὴ ϑάνοι ὅς τις ἐμοί γε Welcher in diesem Lande mir Liebes und Gutes getan hat.
ἐνϑάδε ναιετάων φίλος εἴη καὶ φίλα ἕρδοι. 360 Als noch jene lebte, wiewohl in steter Betrübnis,
ὄφρα μὲν οὖν δὴ κείνη ἔην, ἀχέουσά περ ἔμπης, Hatt' ich noch etwas Lust zu fragen und mich zu erkunden.
τόφρα τί μοι φίλον ἔσκε μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσϑαι, Denn sie erzog mich selbst mit Ktimene, ihrer geschmückten
οὕνεκά μ' αὐτὴ ϑρέψεν ἅμα Κτιμένῃ τανυπέπλῳ, Tugendreichen Tochter, der jüngsten ihres Geschlechtes;
ϑυγατέρ' ἰφϑίμῃ, τὴν ὁπλοτάτην τέκε παίδων· Diese erzog sie mit mir, und ehrte mich wenig geringer.
τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην, ὀλίγον δέ τί μ' ἧσσον ἐτίμα. 365 Und da wir beide das Ziel der lieblichen Jugend erreichten,
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἥβην πολυήρατον ἱκόμεϑ' ἄμφω, Gaben sie jene nach Samä, und nahmen große Geschenke.
τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ' ἔδοσαν καὶ μυρί' ἕλοντο, Und mich kleidete sie, die Mutter, mit prächtigen Kleidern,
αὐτὰρ ἐμὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ' ἐκείνη Einem Mantel und Rock, und gab mir Schuh' an die Füße,
καλὰ μάλ' ἀμφιέσασα ποσίν ϑ' ὑποδήματα δοῦσα Sandte mich her aufs Land, und tat mir Gutes auf Gutes.
ἀγρόνδε προΐαλλε· φίλει δέ με κηρόϑι μᾶλλον. 370 Dieses muß ich nun alles entbehren: aber die Götter
νῦν δ' ἤδη τούτων ἐπιδεύομαι· ἀλλά μοι αὐτῷ Segnen mit reichem Gedeihn die Arbeit, welche mir obliegt;
ἔργον ἀέξουσιν μάκαρες ϑεοί, ᾧ ἐπιμίμνω· Hievon ess' ich und trinke, und geb' auch ehrlichen Leuten.
τῶν ἔφαγόν τ' ἔπιόν τε καὶ αἰδοίοισιν ἔδωκα. Von der Königin selbst ist keine Freude zu hoffen,
ἐκ δ' ἄρα δεσποίνης οὐ μείλιχόν ἐστιν ἀκοῦσαι Weder Wort noch Tat, seitdem die Plage das Haus traf,
οὔτ' ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ, 375 Jener verwüstende Schwarm! Und Knechte wünschen doch herzlich,
ἄνδρες ὑπερφίαλοι· μέγα δὲ δμῶες χατέουσιν Vor der Frau des Hauses zu reden, und alles zu hören,
ἀντία δεσποίνης φάσϑαι καὶ ἕκαστα πυϑέσϑαι Und zu essen und trinken, und dann auch etwas zu Felde
καὶ φαγέμεν πιέμεν τε, ἔπειτα δὲ καί τι φέρεσϑαι Mitzunehmen: wodurch das Herz der Bedienten erfreut wird.
ἀγρόνδ', οἷά τε ϑυμὸν ἀεὶ δμώεσσιν ἰαίνει.«     Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus:
    τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 380 Ei so bist du als Kind, Eumäos, Hüter der Schweine,
»ὢ πόποι, ὡς ἄρα τυτϑὸς ἐών, Εὔμαιε συβώτα, Fern von dem Vaterland und deinen Eltern verirret!
πολλὸν ἀπεπλάγχϑης σῆς πατρίδος ἠδὲ τοκήων. Aber verkündige mir, und sage die lautere Wahrheit:
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, Ward die prächtige Stadt von Kriegesscharen verwüstet,
ἠὲ διεπράϑετο πτόλις ἀνδρῶν εὐρυάγυια, Welche dein Vater einst und die treffliche Mutter bewohnten?
ᾗ ἔνι ναιετάασκε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, 385 Oder fanden dich einsam bei Schafen oder bei Rindern
ἦ σέ γε μουνωϑέντα παρ' οἴεσιν ἢ παρὰ βουσὶν Räuber, und schleppten dich fort zu den Schiffen, und boten im Hause
ἄνδρες δυσμενέες νηυσὶν λάβον ἠδ' ἐπέρασσαν Dieses Mannes dich feil, der dich nach Würden bezahlte?
τοῦδ' ἀνδρὸς πρὸς δώμαϑ', ὁ δ' ἄξιον ὦνον ἔδωκε.«     Ihm antwortete drauf der männerbeherrschende Sauhirt:
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν· Fremdling, weil du mich fragst und so genau dich erkundest,
»ξεῖν', ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ' ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς, 390 Nun so sitze still, erfreue dich horchend, und trinke
σιγῇ νῦν ξυνίει καὶ τέρπεο πῖνέ τε οἶνον, Wein. Die Nächte sind lang; man kann ausruhen, und kann auch
ἥμενος. αἵδε δὲ νύκτες ἀϑέσφατοι· ἔστι μὲν εὕδειν, Angenehme Gespräch' anhören. Es zwinget dich niemand,
ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν· οὐδέ τί σε χρή, Frühe schlafen zu gehn; auch vieles Schlafen ist schädlich.
πρὶν ὥρη, καταλέχϑαι· ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος. Sehnt sich der übrigen einer in seinem Herzen zur Ruhe,
τῶν δ' ἄλλων ὅτινα κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀνώγει, 395 Dieser gehe zu Bett; und sobald der Morgen sich rötet,
εὑδέτω ἐξελϑών· ἅμα δ' ἠόϊ φαινομένηφι Frühstück' er, und treibe des Königes Schweine zu Felde.
δειπνήσας ἅμ' ὕεσσιν ἀνακτορίῃσιν ἑπέσϑω. Aber wir wollen hier in der Hütte noch essen und trinken,
νῶϊ δ' ἐνὶ κλισίῃ πίνοντέ τε δαινυμένω τε Um einander das Herz durch Erinnerung trauriger Leiden
κήδεσιν ἀλλήλων τερπώμεϑα λευγαλέοισι Aufzuheitern; denn auch der Trübsal denket man gerne,
μνωομένω· μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ, 400 Wenn man so vieles erduldet, so viele Länder durchirrt ist.
ὅς τις δὴ μάλα πολλὰ πάϑῃ καὶ πόλλ' ἐπαληϑῇ. Jetzo will ich dir das verkündigen, was du mich fragtest:
τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ' ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.     Eine der Inseln im Meer heißt Syria, wenn du sie kennest,
    νῆσός τις Συρίη κικλήσκεται, εἴ που ἀκούεις, Über Ortygia hin, wo die Sonnenwende zu sehn ist.
Ὀρτυγίης καϑύπερϑεν, ὅϑι τροπαὶ ἠελίοιο, Groß ist diese nicht sehr von Umfang, aber doch fruchtbar,
οὔ τι περιπληϑὴς λίην τόσον, ἀλλ' ἀγαϑὴ μέν, 405 Reich an Schafen und Rindern, an Wein und schönem Getreide.
εὔβοος εὔμηλος, οἰνοπληϑὴς πολύπυρος. Nimmer besucht der Hunger, und nimmer eine der andern
πείνη δ' οὔ ποτε δῆμον ἐσέρχεται, οὐδέ τις ἄλλη Schrecklichen Seuchen das Volk, die die armen Sterblichen hinrafft.
νοῦσος ἐπὶ στυγερὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν· Sondern wann in der Stadt die Menschen das Alter erreichen,
ἀλλ' ὅτε γηράσκωσι πόλιν κάτα φῦλ' ἀνϑρώπων, Kömmt die Freundin der Pfeil' und der Gott des silbernen Bogens,
ἐλϑὼν ἀργυρότοξος Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξύν, 410 Welche sie unversehens mit sanften Geschossen erlegen.
οἷσ' ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν. Allda sind zwo Städte, die zwiefach alles geteilet;
ἔνϑα δύω πόλιες, δίχα δέ σφισι πάντα δέδασται· Und von diesen beiden war einst mein Vater Beherrscher,
τῇσιν δ' ἀμφοτέρῃσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευε, Ktesios, Ormenos' Sohn, ein Bild der unsterblichen Götter.
Κτήσιος Ὀρμενίδης, ἐπιείκελος ἀϑανάτοισιν.     Einst besuchten uns dort Phöniker, berühmt in der Seefahrt
    ἔνϑα δὲ Φοίνικες ναυσικλυτοὶ ἤλυϑον ἄνδρες, 415 Und Erzschinder, und führten im Schiff unzähliges Spielzeug.
τρῶκται, μυρί' ἄγοντες ἀϑύρματα νηῒ μελαίνῃ. Aber im Hause des Vaters war eine phönikische Sklavin,
ἔσκε δὲ πατρὸς ἐμοῖο γυνὴ Φοίνισσ' ἐνὶ οἴκῳ, Schöngebildet und groß und klug in künstlicher Arbeit.
καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα· Diese verführten mit List die ränkegeübten Phöniker.
τὴν δ' ἄρα Φοίνικες πολυπαίπαλοι ἠπερόπευον. Einer von ihnen pflog, da sie wusch, beim schwärzlichen Schiffe,
πλυνούσῃ τις πρῶτα μίγη κοίλῃ παρὰ νηῒ 420 Heimlicher Liebe mit ihr; die das Herz der biegsamen Weiber
εὐνῇ καὶ φιλότητι, τά τε φρένας ἠπεροπεύει Ganz in die Irre führt, wenn eine die Tugend auch ehret.
ϑηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ' εὐεργὸς ἔῃσιν. Dieser fragte darauf, wer sie wär', und von wannen sie käme;
εἰρώτα δὴ ἔπειτα, τίς εἴη καὶ πόϑεν ἔλϑοι· Und sie zeigte sogleich zu des Vaters hohem Palaste:
ἡ δὲ μάλ' αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ·     Meine Geburtstadt ist die erzdurchschimmerte Sidon,
    ›ἐκ μὲν Σιδῶνος πολυχάλκου εὔχομαι εἶναι, 425 Und ich rühme mich dort des reichen Arybas' Tochter.
κούρη δ' εἴμ' Ἀρύβαντος ἐγὼ ῥυδὸν ἀφνειοῖο· Aber mich raubeten einst, da ich vom Felde zurückkam,
ἀλλά μ' ἀνήρπαξαν Τάφιοι ληΐστορες ἄνδρες Taphische Räuber, und brachten mich hier, und boten im Hause
ἀγρόϑεν ἐρχομένην, πέρασαν δέ με δεῦρ' ἀγαγόντες Dieses Mannes mich feil, der mich nach Würden bezahlte.
τοῦδ' ἀνδρὸς πρὸς δώμαϑ'· ὁ δ' ἄξιον ὦνον ἔδωκε.‹     Ihr antwortete drauf der Mann, der sie heimlich beschlagen
    τὴν δ' αὖτε προσέειπεν ἀνήρ, ὃς μίσγετο λάϑρῃ· 430 Möchtest du jetzo denn nicht mit uns nach Hause zurückgehn,
›ἦ ῥά κε νῦν πάλιν αὖτις ἅμ' ἡμῖν οἴκαδ' ἕποιο, Deiner Eltern hohen Palast, und Vater und Mutter
ὄφρα ἴδῃ πατρὸς καὶ μητέρος ὑψερεφὲς δῶ Wiedersehn? Denn sie leben noch beid', und man nennt sie begütert.
αὐτούς τ'; ἦ γὰρ ἔτ' εἰσὶ καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.‹     Und das phönikische Weib antwortete jenem, und sagte:
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύϑῳ· Ja auch dieses geschehe, wofern ihr Schiffer mir eidlich
›εἴη κεν καὶ τοῦτ', εἴ μοι ἐϑέλοιτέ γε, ναῦται, 435 Angelobt, mich sicher und wohl nach Hause zu bringen.
ὅρκῳ πιστωϑῆναι ἀπήμονά μ' οἴκαδ' ἀπάξειν.‹    Also sprach sie; und alle beschworen, was sie verlangte.
    ὣς ἔφαϑ', οἱ δ' ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν. Als sie es jetzo gelobt, und vollendet den heiligen Eidschwur,
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον, Hub die Phönikerin an, und sprach zu der Männer Versammlung:
τοῖς δ' αὖτις μετέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύϑῳ·     Seid nun still, und keiner von eures Schiffes Genossen
    ›σιγῇ νῦν· μή τίς με προσαυδάτω ἐπέεσσιν 440 Rede mit Worten mich an, er begegne mir auf der Straße,
ὑμετέρων ἑτάρων ξυμβλήμενος ἢ ἐν ἀγυιῇ Oder beim Wasserschöpfen: daß niemand zu unserem Hause
ἤ που ἐπὶ κρήνῃ· μή τις ποτὶ δῶμα γέροντι Gehend dem Alten es sag', und dieser vielleicht mir aus Argwohn
ἐλϑὼν ἐξείπῃ, ὁ δ' ὀϊσάμενος καταδήσῃ Schwere Band' anlege, und euch das Verderben bereitet
δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, ὑμῖν δ' ἐπιφράσσετ' ὄλεϑρον. Sondern haltet die Sache geheim, und beschleunigt den Einkauf
ἀλλ' ἔχετ' ἐν φρεσὶ μῦϑον, ἐπείγετε δ' ὦνον ὁδαίων. 445 Aber sobald ihr das Schiff mit Lebensgütern beladen;
ἀλλ' ὅτε κεν δὴ νηῦς πλείη βιότοιο γένηται, Dann geh' einer geschwind' in die Burg, und bringe mir Botschaft,
ἀγγελίη μοι ἔπειτα ϑοῶς πρὸς δώμαϑ' ἱκέσϑω· Nehmen will ich, was mir an goldnem Geschirr' in die Hand fällt;
οἴσω γὰρ καὶ χρυσόν, ὅτις χ' ὑποχείριος ἔλϑῃ. Und ich möcht' euch gerne die Fahrt noch höher bezahlen.
καὶ δέ κεν ἄλλ' ἐπίβαϑρον ἐγὼν ἐϑέλουσά γε δοίην· Denn ich erziehe den Sohn des alten Herrn im Palaste,
παῖδα γὰρ ἀνδρὸς ἐῆος ἐνὶ μεγάροισ' ἀτιτάλλω, 450 Welcher schon witzig ist, und aus dem Hause so mitläuft.
κερδαλέον δὴ τοῖον, ἅμα τροχόωντα ϑύραζε· Diesen brächt' ich gerne zum Schiff; ihr würdet nicht wenig
τόν κεν ἄγοιμ' ἐπὶ νηός, ὁ δ' ὕμιν μυρίον ὦνον Für ihn lösen, wohin ihr ihn auch in die Fremde verkauftet.
ἄλφοι, ὅπῃ περάσητε κατ' ἀλλοϑρόους ἀνϑρώπους.‹     Also sprach das Weib, und kehrte zum schönen Palaste.
    ἡ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πρὸς δώματα καλά· Und die Phöniker weilten ein ganzes Jahr auf der Insel,
οἱ δ' ἐνιαυτὸν ἅπαντα παρ' ἡμῖν αὖϑι μένοντες 455 Kauften und schleppten ins Schiff unzählige Güter zusammen.
ἐν νηῒ γλαφυρῇ βίοτον πολὺν ἐμπολόωντο. Als sie das hohle Schiff zur Heimfahrt hatten befrachtet,
ἀλλ' ὅτε δὴ κοίλη νηῦς ἤχϑετο τοῖσι νέεσϑαι, Sandten sie einen Genossen, dem Weibe die Botschaft zu bringen.
καὶ τότ' ἄρ' ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε γυναικί. Dieser listige Mann, der in des Vaters Palast kam,
ἤλυϑ' ἀνὴρ πολύϊδρις ἐμοῦ πρὸς δώματα πατρὸς Bracht' ein goldnes Geschmeide, besetzt mit köstlichem Bernstein,
χρύσεον ὅρμον ἔχων, μετὰ δ' ἠλέκτροισιν ἔερτο. 460 Welches die Mägde des Hauses und meine treffliche Mutter
τὸν μὲν ἄρ' ἐν μεγάρῳ δμῳαὶ καὶ πότνια μήτηρ Mit den Händen befühlten und sehr aufmerksam besahen.
χερσίν τ' ἀμφαφόωντο καὶ ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶντο, Als sie über den Preis nun handelten, winkt' er der Sklavin
ὦνον ὑπισχόμεναι· ὁ δὲ τῇ κατένευσε σιωπῇ. Heimlich, und eilte zurück zu dem hohlen Schiffe. Die Sklavin
ἦ τοι ὁ καννεύσας κοίλην ἐπὶ νῆα βεβήκει, Nahm mich drauf bei der Hand, und führte mich aus dem Palaste.
ἡ δ' ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε ϑύραζε. 465 Und sie fand in dem vorderen Saal Weinbecher und Tische
εὗρε δ' ἐνὶ προδόμῳ ἠμὲν δέπα ἠδὲ τραπέζας Für die Gäste gestellt, die meinen Vater besuchten;
ἀνδρῶν δαιτυμόνων, οἵ μευ πατέρ' ἀμφεπένοντο. Diese waren anitzt auf dem Markt' in des Volkes Versammlung.
οἱ μὲν ἄρ' ἐς ϑῶκον πρόμολον δήμοιό τε φῆμιν, Hurtig raubte sie drei der Gefäße, verbarg sie im Busen,
ἡ δ' αἶψα τρί' ἄλεισα κατακρύψασ' ὑπὸ κόλπῳ Eilte dann weg, von mir einfältigen Kinde begleitet.
ἔκφερεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀεσιφροσύνῃσι. 470 Und die Sonne sank, und Dunkel umhüllte die Pfade.
    δύσετό τ' ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί· Jetzo hatten wir schnell den berühmten Hafen erreichet,
ἡμεῖς δ' ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλϑομεν ὦκα κιόντες, Wo der Phöniker Schiff das Meer zu durcheilen bereit lag.
ἔνϑ' ἄρα Φοινίκων ἀνδρῶν ἦν ὠκύαλος νηῦς. Diese bestiegen mit uns das Verdeck des Schiffes, und steurten
οἱ μὲν ἔπειτ' ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευϑα, Über die Woge des Meers, von Gottes Winde getrieben.
νὼ ἀναβησάμενοι· ἐπὶ δὲ Ζεὺς οὖρον ἴαλλεν. 475 Also durchsegelten wir sechs Tag' und Nächte die Wasser.
    ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ· Als der siebente Tag von Zeus Kronion gesandt ward,
ἀλλ' ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς ϑῆκε Κρονίων, Tötete Artemis plötzlich das Weib mit ihrem Geschosse.
τὴν μὲν ἔπειτα γυναῖκα βάλ' Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, Rauschend fiel sie hinab in das Wasser des Raums, wie ein Seehuhn.
ἄντλῳ δ' ἐνδούπησε πεσοῦσ' ὡς εἰναλίη κήξ. Und man warf sie, den Fischen und Ungeheuern zur Beute,
καὶ τὴν μὲν φώκῃσι καὶ ἰχϑύσι κύρμα γενέσϑαι 480 Über den Bord; allein ich blieb mit traurigem Herzen.
ἔκβαλον· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ. Wind und Woge trieben sie jetzt an Ithakas Ufer,
τοὺς δ' Ἰϑάκῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ, Wo Laertes mich mit seinem Vermögen erkaufte.
ἔνϑα με Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν. Also hab' ich dies Land zuerst mit Augen gesehen.
οὕτω τήνδε τε γαῖαν ἐγὼν ἴδον ὀφϑαλμοῖσι.«     Und der göttliche Held Odysseus gab ihm zur Antwort:
    τὸν δ' αὖ διογενὴς Ὀδυσεὺς ἠμείβετο μύϑῳ· 485 Wahrlich, Eumäos, ich fühl' es im Innersten meines Herzens,
»Εὔμαι', ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸν ὄρινας Alles, was du mir jetzo von deinen Leiden erzählt hast!
ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάϑες ἄλγεα ϑυμῷ. Aber dir hat doch Zeus bei dem Bösen auch Gutes verliehen,
ἀλλ' ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσϑλὸν ἔϑηκε Da du, nach großen Leiden, in dieses gütigen Mannes
Ζεύς, ἐπεὶ ἀνδρὸς δώματ' ἀφίκεο πολλὰ μογήσας Wohnung kamst, der dir sorgfältig zu essen und trinken
ἠπίου, ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε 490 Reicht; denn du lebst hier ganz gemächlich. Aber ich Armer
ἐνδυκέως, ζώεις δ' ἀγαϑὸν βίον· αὐτὰρ ἐγώ γε Irre, von Stadt zu Stadt vertrieben, Hilfe zu suchen!
πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε' ἀλώμενος ἐνϑάδ' ἱκάνω.«     Also besprachen diese sich jetzo untereinander,
    ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, Legten sich dann zur Ruh, nicht lange, sondern ein wenig;
καδδραϑέτην δ' οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μίνυνϑα· Denn bald rötete sich der Morgen. Aber am Ufer
αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλϑεν ἐΰϑρονος. οἱ δ' ἐπὶ χέρσου 495 Lösten Telemachos Freunde die Segel, senkten den Mastbaum
Τηλεμάχου ἕταροι λύον ἱστία, κὰδ δ' ἕλον ἱστὸν Eilend herab, vollendeten dann mit Rudern die Landung,
καρπαλίμως, τὴν δ' εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς. Warfen die Anker aus, und banden mit Seilen das Schiff an.
ἐκ δ' εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι' ἔδησαν· Und nun stiegen sie selbst ans krumme Gestade des Meeres,
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης Eilten das Mahl zu bereiten, und mischten des funkelnden Weines.
δεῖπνόν τ' ἐντύνοντο κερῶντό τε αἴϑοπα οἶνον. 500 Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war,
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, Sprach der verständige Jüngling Telemachos zu der Versammlung:
τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύϑων·     Rudert, ihr andern, jetzt nach der Stadt mit dem schwärzlichen Schiffe;
    »ὑμεῖς μὲν νῦν ἄστυδ' ἐλαύνετε νῆα μέλαιναν, Ich will erst ein wenig zu meinen Hirten aufs Land gehn.
αὐτὰρ ἐγὼν ἀγροὺς ἐπιείσομαι ἠδὲ βοτῆρας· Abends komm' ich zur Stadt, sobald ich das Meine besehen.
ἑσπέριος δ' εἰς ἄστυ ἰδὼν ἐμὰ ἔργα κάτειμι. 505 Morgen dächt' ich euch wohl ein gutes Mahl nach der Reise
ἠῶϑεν δέ κεν ὔμμιν ὁδοιπόριον παραϑείμην, Vorzusetzen, von Fleisch und herzerfreuendem Weine.
δαῖτ' ἀγαϑὴν κρειῶν τε καὶ οἴνου ἡδυπότοιο.«     Und der göttliche Mann Theoklymenos gab ihm zur Antwort:
    τὸν δ' αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος ϑεοειδής· Aber wohin geh ich denn, mein Sohn? zu wessen Palaste
»πῇ γὰρ ἐγώ, φίλε τέκνον, ἴω; τεῦ δώμαϑ' ἵκωμαι Unter den Männern, die hier in der felsichten Ithaka herrschen?
ἀνδρῶν, οἳ κραναὴν Ἰϑάκην κάτα κοιρανέουσιν; 510 Geh ich gerade zu deinem und deiner Mutter Palaste?
ἦ ἰϑὺς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο;«     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· Sonst geböt' ich dir wohl, gerade zu unserem Hause
»ἄλλως μέν σ' ἂν ἐγώ γε καὶ ἡμέτερόνδε κελοίμην Hinzugehn; auch sollt' es an nichts gebrechen: doch jetzo
ἔρχεσϑ'· οὐ γάρ τι ξενίων ποϑή· ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ Würd' es dich selbst beschweren. Denn ich bin fern, und die Mutter
χεῖρον, ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ 515 Siehet dich nicht; sie erscheint nicht oft vor den Freiern im Saale;
ὄψεται· οὐ μὲν γάρ τι ϑαμὰ μνηστῆρσ' ἐνὶ οἴκῳ Abgesondert wirkt sie im obern Stock' ihr Gewebe.
φαίνεται, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ὑπερωΐῳ ἱστὸν ὑφαίνει. Aber ich will indes dir einen anderen nennen:
ἀλλά τοι ἄλλον φῶτα πιφαύσκομαι, ὅν κεν ἵκοιο, Geh zu Eurymachos hin, des Polybos trefflichem Sohne,
Εὐρύμαχον, Πολύβοιο δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱόν, Welcher jetzt, wie ein Gott, in der Ithaker Volke geehrt wird.
τὸν νῦν ἶσα ϑεῷ Ἰϑακήσιοι εἰσορόωσι· 520 Und er ist auch bei weitem der Edelste, wünscht auch am meisten
καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ἀνὴρ μέμονέν τε μάλιστα Meine Mutter zum Weib, und Odysseus' Würde zu erben.
μητέρ' ἐμὴν γαμέειν καὶ Ὀδυσσῆος γέρας ἕξειν. Aber das weiß Kronion, der Gott des hohen Olympos,
ἀλλὰ τά γε Ζεὺς οἶδεν Ὀλύμπιος, αἰϑέρι ναίων, Ob vor der Hochzeit noch der böse Tag sie ereile!
εἴ κέ σφιν πρὸ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ἦμαρ.«     Sprach's; und rechtsher flog ein heilweissagender Vogel,
    ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις, 525 Phöbos schneller Gesandte, der Habicht: zwischen den Klauen
κίρκος, Ἀπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος· ἐν δὲ πόδεσσι Hielt er und rupfte die Taub', und goß die Federn zur Erde
τίλλε πέλειαν ἔχων, κατὰ δὲ πτερὰ χεῦεν ἔραζε Zwischen Telemachos nieder und seinem schwärzlichen Schiffe.
μεσσηγὺς νηός τε καὶ αὐτοῦ Τηλεμάχοιο. Eilend rief Theoklymenos ihn von den Freunden besonders,
τὸν δὲ Θεοκλύμενος ἑτάρων ἀπονόσφι καλέσσας Faßte des Jünglings Hand, und erhub die Stimme der Weisheit:
ἔν τ' ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζε· 530     Jüngling, nicht ohne Gott flog dir zur Rechten der Vogel;
    »Τηλέμαχ', οὔ τοι ἄνευ ϑεοῦ ἤλυϑε δεξιὸς ὄρνις· Denn ich erkenn' an ihm die heilweissagenden Zeichen!
ἔγνων γάρ μιν ἐσάντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα. Außer eurem Geschlecht erhebt sich nimmer ein König
ὑμετέρου δ' οὐκ ἔστι γένευς βασιλεύτερον ἄλλο In der Ithaker Volk; auf euch ruht ewig die Herrschaft!
ἐν δήμῳ Ἰϑάκης, ἀλλ' ὑμεῖς καρτεροὶ αἰεί.«     Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen:
    τὸν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 535 Fremdling, erfülleten doch die Götter, was du geweissagt!
»αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη· Dann erkenntest du bald an vielen und großen Geschenken
τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα Deinen Freund, und jeder Begegnende priese dich selig!
ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.«     Also sprach er, und rief dem treuen Gefährten Peiräos:
    ἦ, καὶ Πείραιον προσεφώνεε, πιστὸν ἑταῖρον· Klytios' Sohn, Peiräos, du bist von allen Gefährten,
»Πείραιε Κλυτίδη, σὺ δέ μοι τά περ ἄλλα μάλιστα 540 Die mich nach Pylos gebracht, mir immer am meisten gewillfahrt.
πείϑῃ ἐμῶν ἑτάρων, οἵ μοι Πύλον εἰς ἅμ' ἕποντο· Führe mir denn auch nun zu deinem Hause den Fremdling;
καὶ νῦν μοι τὸν ξεῖνον ἄγων ἐν δώμασι σοῖσιν Ehr' und bewirt' ihn dort, bis ich heimkehre, mit Sorgfalt!
ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλϑω.«     Und der lanzenberühmte Peiräos sagte dagegen:
    τὸν δ' αὖ Πείραιος δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα· Wenn du auch noch so lange, Telemachos, draußen verweilest,
»Τηλέμαχ', εἰ γάρ κεν σὺ πολὺν χρόνον ἐνϑάδε μίμνοις, 545 Gerne bewirt' ich den Gast; auch soll es an nichts ihm gebrechen!
τόνδε τ' ἐγὼ κομιῶ, ξενίων δέ οἱ οὐ ποϑὴ ἔσται.«     Also sprach er, und trat in das Schiff, und befahl den Gefährten,
    ὣς εἰπὼν ἐπὶ νηὸς ἔβη, ἐκέλευσε δ' ἑταίρους Einzusteigen, und schnell die Seile vom Ufer zu lösen
αὐτούς τ' ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι. Und sie traten ins Schiff, und setzten sich hin auf die Bänke.
οἱ δ' αἶψ' εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑῖζον.     Aber Telemachos band um die Füße die prächtigen Sohlen,
    Τηλέμαχος δ' ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 550 Nahm dann die mächtige Lanze, mit scharfer eherner Spitze,
εἵλετο δ' ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ, Von des Schiffes Verdeck. Die andern lösten die Seile,
νηὸς ἀπ' ἰκριόφιν· τοὶ δὲ πρυμνήσι' ἔλυσαν. Stießen ab, und fuhren zur Stadt mit dem schwärzlichen Schiffe,
οἱ μὲν ἀνώσαντες πλέον ἐς πόλιν, ὡς ἐκέλευσε Wie es Telemachos hieß, der geliebte Sohn von Odysseus.
Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος ϑείοιο· Dieser eilte von dannen mit hurtigen Füßen zum Hofe,
τὸν δ' ὦκα προβιβῶντα πόδες φέρον, ὄφρ' ἵκετ' αὐλήν, 555 Wo die Herden der Schwein' itzt ruheten, welche der Sauhirt
ἔνϑα οἱ ἦσαν ὕες μάλα μυρίαι, ᾗσι συβώτης Schützte, der gute Mann, der seinen Herren so treu war.
ἐσϑλὸς ἐὼν ἐνίαυεν, ἀνάκτεσιν ἤπια εἰδώς.

 


 


 << zurück weiter >>