Homer
Odyssee, 9. bis 16. Gesang
Homer

 << zurück weiter >> 
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ι Neunter Gesang
Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus:
    »Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν, Weitgepriesener Held, Alkinoos, mächtigster König,
ἦ τοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ Wahrlich es füllt mit Wonne das Herz, dem Gesange zu horchen,
τοιοῦδ', οἷος ὅδ' ἐστί, ϑεοῖσ' ἐναλίγκιος αὐδήν. Wenn ein Sänger, wie dieser, die Töne der Himmlischen nachahmt.
οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι 5 Denn ich kenne gewiß kein angenehmeres Leben,
ἢ ὅτ' ἐϋφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα, Als wenn ein ganzes Volk ein Fest der Freude begehet,
δαιτυμόνες δ' ἀνὰ δώματ' ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ Und in den Häusern umher die gereiheten Gäste des Sängers
ἥμενοι ἑξείης, παρὰ δὲ πλήϑωσι τράπεζαι Melodieen horchen, und alle Tische bedeckt sind
σίτου καὶ κρειῶν, μέϑυ δ' ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων Mit Gebacknem und Fleisch, und der Schenke den Wein aus dem Kelche
οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσι· 10 Fleißig schöpft, und ringsum die vollen Becher verteilet.
τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι. Siehe das nennet mein Herz die höchste Wonne des Lebens!
σοὶ δ' ἐμὰ κήδεα ϑυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα     Jetzo gefällt es dir, nach meinen kläglichen Leiden
εἴρεσϑ', ὄφρ' ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω. Mich zu fragen, damit ich noch mehr mein Elend beseufze.
τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ' ὑστάτιον καταλέξω; Aber was soll ich zuerst, was soll ich zuletzt dir erzählen?
κήδε' ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν ϑεοὶ Οὐρανίωνες. 15 Denn viel Elend häuften auf mich die himmlischen Götter!
νῦν δ' ὄνομα πρῶτον μυϑήσομαι, ὄφρα καὶ ὑμεῖς Sagen will ich zuerst, wie ich heiße: damit ihr mich kennet,
εἴδετ', ἐγὼ δ' ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ Und ich hinfort, so lange der grausame Tag mich verschonet,
ὑμῖν ξεῖνος ἔω καὶ ἀπόπροϑι δώματα ναίων. Euer Gastfreund sei, so fern ich von hinnen auch wohne.
    εἴμ' Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν Ich hin Odysseus, Laertes Sohn, durch mancherlei Klugheit
ἀνϑρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει. 20 Unter den Menschen bekannt; und mein Ruhm erreichet den Himmel.
ναιετάω δ' Ἰϑάκην εὐδείελον· ἐν δ' ὄρος αὐτῇ, Ithakas sonnige Höhn sind meine Heimat; in dieser
Νήριτον εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπές· ἀμφὶ δὲ νῆσοι Türmet sich Neritons Haupt mit rauschenden Wipfeln; und ringsum
πολλαὶ ναιετάουσι μάλα σχεδὸν ἀλλήλῃσι, Dicht aneinander gesät, sind viele bevölkerte Inseln,
Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνϑος. Same, Dulichion und die waldbewachsne Zakynthos.
αὐτὴ δὲ χϑαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται 25 Ithaka liegt in der See am höchsten hinauf an die Feste,
πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ' ἄνευϑε πρὸς ἠῶ τ' ἠέλιόν τε, Gegen den Nord; die andern sind östlich und südlich entfernet.
τρηχεῖ', ἀλλ' ἀγαϑὴ κουροτρόφος· οὔ τι ἐγώ γε Rauh ist diese, doch nähret sie rüstige Männer; und wahrlich
ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσϑαι. Süßer als Vaterland ist nichts auf Erden zu finden!
ἦ μέν μ' αὐτόϑ' ἔρυκε Καλυψώ, δῖα ϑεάων, Siehe mich hielt bei sich die hehre Göttin Kalypso
[ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι·] 30 In der gewölbeten Grotte, und wünschte mich zum Gemahle;
ὣς δ' αὔτως Κίρκη κατερήτυεν ἐν μεγάροισιν Ebenso hielt mich auch die ääische Zauberin Kirke
Αἰαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν εἶναι· Trüglich in ihrem Palast, und wünschte mich zum Gemahle:
ἀλλ' ἐμὸν οὔ ποτε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔπειϑεν. Aber keiner gelang es, mein standhaftes Herz zu bewegen.
ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων Denn nichts ist doch süßer, als unsere Heimat und Eltern,
γίνεται, εἴ περ καί τις ἀπόπροϑι πίονα οἶκον 35 Wenn man auch in der Fern' ein Haus voll köstlicher Güter,
γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει ἀπάνευϑε τοκήων. Unter fremden Leuten, getrennt von den Seinen, bewohnet!
    εἰ δ' ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ' ἐνίσπω,     Aber wohlan! vernimm itzt meine traurige Heimfahrt,
ὅν μοι Ζεὺς ἐφέηκεν ἀπὸ Τροίηϑεν ἰόντι. Die mir der Donnerer Zeus vom troischen Ufer beschieden.
    Ἰλιόϑεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν, Gleich von Ilion trieb mich der Wind zur Stadt der Kikonen
Ἰσμάρῳ· ἔνϑα δ' ἐγὼ πόλιν ἔπραϑον, ὤλεσα δ' αὐτούς. 40 Ismaros hin. Da verheert' ich die Stadt, und würgte die Männer.
ἐκ πόλιος δ' ἀλόχους καὶ κτήματα πολλὰ λαβόντες Aber die jungen Weiber und Schätze teilten wir alle
δασσάμεϑ', ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. Unter uns gleich, daß keiner leer von der Beute mir ausging.
ἔνϑ' ἦ τοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας Jetzo warnet' ich zwar die Freunde, mit eilendem Fuße
ἠνώγεα, τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπίϑοντο. Weiter zu fliehn; allein die Unbesonnenen blieben.
ἔνϑα δὲ πολλὸν μὲν μέϑυ πίνετο, πολλὰ δὲ μῆλα 45 Und nun ward in dem Weine geschwelgt, viel Ziegen und Schafe
ἔσφαζον παρὰ ϑῖνα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς. An dem Ufer geschlachtet, und viel schwerwandelndes Hornvieh.
τόφρα δ' ἄρ' οἰχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν, Aber es riefen indes die zerstreuten Kikonen die andern
οἵ σφιν γείτονες ἦσαν, ἅμα πλέονες καὶ ἀρείους, Nahen Kikonen zu Hilfe, die tapferer waren und stärker,
ἤπειρον ναίοντες, ἐπιστάμενοι μὲν ἀφ' ἵππων Aus der Mitte des Landes. Sie waren geübt, von den Wagen,
ἀνδράσι μάρνασϑαι καὶ ὅϑι χρὴ πεζὸν ἐόντα. 50 Und wenn es nötig war, zu Fuß mit dem Feinde zu kämpfen.
ἦλϑον ἔπειϑ', ὅσα φύλλα καὶ ἄνϑεα γίνεται ὥρῃ, Zahllos schwärmten sie jetzt, wie die Blätter und Blumen des Frühlings,
ἠέριοι· τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη Mit dem Morgen daher. Da suchte Gottes Verderben
ἡμῖν αἰνομόροισιν, ἵν' ἄλγεα πολλὰ πάϑοιμεν. Uns Unglückliche heim, und überhäuft' uns mit Jammer.
στησάμενοι δ' ἐμάχοντο μάχην παρὰ νηυσὶ ϑοῇσι, Bei den rüstigen Schiffen begann die wütende Feldschlacht,
βάλλον δ' ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. 55 Und von Treffen zu Treffen entschwirrten die ehernen Lanzen.
ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, Weil der heilige Tag noch mit dem Morgen emporstieg,
τόφρα δ' ἀλεξόμενοι μένομεν πλέονάς περ ἐόντας· Wehrten wir uns, und trotzten der Übermacht der Kikonen.
ἦμος δ' ἠέλιος μετενίσετο βουλυτόνδε, Aber da nun die Sonne zur Stunde des Stierabspannens
καὶ τότε δὴ Κίκονες κλῖναν δαμάσαντες Ἀχαιούς. Sank, da siegte der Feind, und zwang die Achaier zum Weichen.
ἓξ δ' ἀφ' ἑκάστης νηὸς ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι 60 Jedes der Schiffe verlor sechs wohlgeharnischte Männer;
ὤλονϑ'· οἱ δ' ἄλλοι φύγομεν ϑάνατόν τε μόρον τε. Und wir andern entflohn dem schrecklichen Todesverhängnis.
    ἔνϑεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,     Also steuerten wir mit trauriger Seele von dannen,
ἄσμενοι ἐκ ϑανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους. Froh der bestandnen Gefahr, doch ohne die lieben Gefährten.
οὐδ' ἄρα μοι προτέρω νῆες κίον ἀμφιέλισσαι, Doch nicht eher enteilten die gleichgeruderten Schiffe,
πρίν τινα τῶν δειλῶν ἑτάρων τρὶς ἕκαστον ἀῦσαι, 65 Ehe wir dreimal jedem der armen Freunde gerufen,
οἳ ϑάνον ἐν πεδίῳ Κικόνων ὕπο δῃωϑέντες. Welche der siegende Feind auf dem Schlachtgefilde getötet.
νηυσὶ δ' ἐπῶρσ' ἄνεμον βορέην νεφεληγερέτα Ζεὺς Aber nun sandt' auf die Schiffe der Wolkenversammler des Nordwinds
λαίλαπι ϑεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε Fürchterlich heulenden Sturm, verhüllt in dicke Gewölke
γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ' οὐρανόϑεν νύξ. Meer und Erde zugleich; und dem düstern Himmel entsank Nacht.
αἱ μὲν ἔπειτ' ἐφέροντ' ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφιν 70 Schnell mit gesunkenen Masten entflohen die Schiff'; und mit einmal
τριχϑά τε καὶ τετραχϑὰ διέσχισεν ἲς ἀνέμοιο. Rasselte rauschend der Sturm, und zerriß die flatternden Segel.
καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάϑεμεν, δείσαντες ὄλεϑρον, Eilend zogen wir sie, aus Furcht zu scheitern, herunter,
αὐτὰς δ' ἐσσυμένως προερέσσαμεν ἤπειρόνδε. Und arbeiteten uns mit dem Ruder ans nahe Gestade.
ἔνϑα δύω νύκτας δύο τ' ἤματα συννεχὲς αἰεὶ Zwo graunvolle Nächte und zween langwierige Tage
κείμεϑ', ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι ϑυμὸν ἔδοντες. 75 Lagen wir mutlos dort, von Arbeit und Kummer entkräftet.
ἀλλ' ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ' Ἠώς, Aber da nun die dritte der Morgenröten emporstieg,
ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά ϑ' ἱστία λεύκ' ἐρύσαντες Richteten wir die Masten, und spannten die schimmernden Segel,
ἥμεϑα· τὰς δ' ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ' ἴϑυνον. Setzten uns hin, und ließen vom Wind' und Steuer uns lenken.
καί νύ κεν ἀσκηϑὴς ἱκόμην ἐς πατρίδα γαῖαν, Jetzo hofften wir sicher den Tag der fröhlichen Heimkehr.
ἀλλά με κῦμα ῥόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν 80 Aber als wir die Schiff um Maleia lenkten, da warf uns
καὶ βορέης ἀπέωσε, παρέπλαγξεν δὲ Κυϑήρων. Plötzlich die Flut und der Strom und der Nordwind fern von Kythera.
    ἔνϑεν δ' ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖσ' ἀνέμοισι Und neun Tage trieb ich, von wütenden Stürmen geschleudert,
πόντον ἐπ' ἰχϑυόεντα· ἀτὰρ δεκάτῃ ἐπέβημεν Über das fischdurchwimmelte Meer; am zehnten gelangt' ich
γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ' ἄνϑινον εἶδαρ ἔδουσιν. Hin zu den Lotophagen, die blühende Speise genießen.
ἔνϑα δ' ἐπ' ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεϑ' ὕδωρ, 85     Allda stiegen wir an das Gestad', und schöpften uns Wasser.
αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο ϑοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι. Eilend nahmen die Freunde das Mahl bei den rüstigen Schiffen.
αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ' ἐπασσάμεϑ' ἠδὲ ποτῆτος, Und nachdem wir uns alle mit Trank und Speise gesättigt,
δὴ τότ' ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύϑεσϑαι ἰόντας, Sandt' ich einige Männer voran, das Land zu erkunden,
οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χϑονὶ σῖτον ἔδοντες, Was für Sterbliche dort die Frucht des Halmes genössen:
ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ' ἅμ' ὀπάσσας. 90 Zween erlesene Freund'; ein Herold war ihr Begleiter.
οἱ δ' αἶψ' οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν· Und sie erreichten bald der Lotophagen Versammlung.
οὐδ' ἄρα Λωτοφάγοι μήδονϑ' ἑτάροισιν ὄλεϑρον Aber die Lotophagen beleidigten nicht im geringsten
ἡμετέροισ', ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασϑαι. Unsere Freunde; sie gaben den Fremdlingen Lotos zu kosten.
τῶν δ' ὅς τις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν, Wer nun die Honigsüße der Lotosfrüchte gekostet,
οὐκέτ' ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤϑελεν οὐδὲ νέεσϑαι, 95 Dieser dachte nicht mehr an Kundschaft oder an Heimkehr:
ἀλλ' αὐτοῦ βούλοντο μετ' ἀνδράσι Λωτοφάγοισι Sondern sie wollten stets in der Lotophagen Gesellschaft
λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαϑέσϑαι. Bleiben, und Lotos pflücken, und ihrer Heimat entsagen.
τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ, Aber ich zog mit Gewalt die Weinenden wieder ans Ufer,
νηυσὶ δ' ἐνὶ γλαφυρῇσιν ὑπὸ ζυγὰ δῆσα ἐρύσσας· Warf sie unter die Bänke der Schiff, und band sie mit Seilen.
αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους 100 Drauf befahl ich und trieb die übrigen lieben Gefährten,
σπερχομένους νηῶν ἐπιβαινέμεν ὠκειάων, Eilend von dannen zu fliehn, und sich in die Schiffe zu retten,
μή πώς τις λωτοῖο φαγὼν νόστοιο λάϑηται. Daß man nicht, vom Lotos gereizt, der Heimat vergäße.
οἱ δ' αἶψ' εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑῖζον, Und sie traten ins Schiff, und setzten sich hin auf die Bänke,
ἑξῆς δ' ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. Saßen in Reihn, und schlugen die graue Woge mit Rudern.
    ἔνϑεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ. 105     Also steuerten wir mit traurigen Seele von dannen.
Κυκλώπων δ' ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀϑεμίστων Und zum Lande der wilden gesetzelosen Kyklopen
ἱκόμεϑ', οἵ ῥα ϑεοῖσι πεποιϑότες ἀϑανάτοισιν Kamen wir jetzt, der Riesen, die im Vertraun auf die Götter
οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ' ἀρόωσιν, Nimmer pflanzen noch sä'n, und nimmer die Erde beackern.
ἀλλὰ τά γ' ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται, Ohne Samen und Pfleg' einkeimen alle Gewächse,
πυροὶ καὶ κριϑαὶ ἠδ' ἄμπελοι, αἵ τε φέρουσιν 110 Weizen und Gerste dem Boden, und edle Reben, die tragen
οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει. Wein in geschwollenen Trauben, und Gottes Regen ernährt ihn.
τοῖσιν δ' οὔτ' ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε ϑέμιστες, Dort ist weder Gesetz, noch öffentliche Versammlung;
ἀλλ' οἵ γ' ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα Sondern sie wohnen all' auf den Häuptern hoher Gebirge
ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, ϑεμιστεύει δὲ ἕκαστος In gehöhleten Felsen, und jeder richtet nach Willkür
παίδων ἠδ' ἀλόχων, οὐδ' ἀλλήλων ἀλέγουσι. 115 Seine Kinder und Weiber, und kümmert sich nicht um den andern.
    νῆσος ἔπειτα λάχεια παρὲκ λιμένος τετάνυσται,     Gegenüber der Bucht des Kyklopenlandes erstreckt sich,
γαίης Κυκλώπων οὔτε σχεδὸν οὔτ' ἀποτηλοῦ, Weder nahe noch fern, ein kleines waldichtes Eiland,
ὑλήεσσ'· ἐν δ' αἶγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν Welches unzählige Scharen von wilden Ziegen durchstreifen.
ἄγριαι· οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνϑρώπων ἀπερύκει, Denn kein menschlicher Fuß durchdringt die verwachsene Wildnis;
οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵ τε καϑ' ὕλην 120 Und nie scheuchet sie dort ein spürender Jäger, der mühsam
ἄλγεα πάσχουσιν κορυφὰς ὀρέων ἐφέποντες. Sich durch den Forst arbeitet, und steile Felsen umklettert.
οὔτ' ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται οὔτ' ἀρότοισιν, Nirgends weidet ein Hirt, und nirgends ackert ein Pflüger;
ἀλλ' ἥ γ' ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἤματα πάντα Unbesäet liegt und unbeackert das Eiland
ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δέ τε μηκάδας αἶγας. Ewig menschenleer, und nähret nur meckernde Ziegen.
οὐ γὰρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα μιλτοπάρηοι, 125 Denn es gebricht den Kyklopen an rotgeschnäbelten Schiffen,
οὐδ' ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες, οἵ κε κάμοιεν Auch ist unter dem Schwarm kein Meister, kundig des Schiffbaus,
νῆας ἐϋσσέλμους, αἵ κεν τελέοιεν ἕκαστα Schöngebordete Schiffe zu zimmern, daß sie mit Botschaft
ἄστε' ἐπ' ἀνϑρώπων ἱκνεύμεναι, οἷά τε πολλὰ Zu den Völkern der Welt hinwandelten: wie sich so häufig
ἄνδρες ἐπ' ἀλλήλους νηυσὶν περόωσι ϑάλασσαν· Menschen über das Meer in Schiffen einander besuchen;
οἵ κέ σφιν καὶ νῆσον ἐϋκτιμένην ἐκάμοντο. 130 Welche die Wildnis bald zu blühenden Auen sich schüfen.
οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα· Denn nicht karg ist das Land, und schmückte jegliche Jahrszeit.
ἐν μὲν γὰρ λειμῶνες ἁλὸς πολιοῖο παρ' ὄχϑας Längs des grauen Meeres Gestade winden sich Wiesen,
ὑδρηλοὶ μαλακοί· μάλα κ' ἄφϑιτοι ἄμπελοι εἶεν· Reich an Quellen und Klee. Dort rankten die edelsten Reben;
ἐν δ' ἄροσις λείη· μάλα κεν βαϑὺ λήϊον αἰεὶ Und leicht pflügte der Pflug, und dicke Saatengefilde
εἰς ὥρας ἀμόῳεν, ἐπεὶ μάλα πῖαρ ὑπ' οὖδας. 135 Reiften jährlich der Ernte; denn fett ist unten der Boden.
ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν' οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν, Und der Hafen so sicher! Kein Schiff bedarf da der Fessel,
οὔτ' εὐνὰς βαλέειν οὔτε πρυμνήσι' ἀνάψαι, Weder geworfener Anker, noch angebundener Seile;
ἀλλ' ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κε ναυτέων Sondern es läuft auf den Sand, und ruhet, bis es dem Schiffer
ϑυμὸς ἐποτρύνῃ καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται. Weiter zu fahren beliebt, und günstige Winde sich heben.
αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ, 140 Oben am Ende der Bucht entrieselt der felsichten Grotte
κρήνη ὑπὸ σπείους· περὶ δ' αἴγειροι πεφύασιν. Silberblinkend ein Quell, von Pappelweiden umschattet.
ἔνϑα κατεπλέομεν, καί τις ϑεὸς ἡγεμόνευε Allda landeten wir. Ein Gott war unser Geleiter
νύκτα δι' ὀρφναίην, οὐδὲ προὐφαίνετ' ἰδέσϑαι· Durch die finstere Nacht: wir sahn nicht, wohin wir uns wandten.
ἀὴρ γὰρ περὶ νηυσὶ βαϑεῖ' ἦν, οὐδὲ σελήνη Dickes Dunkel umdrängte die Schiff'; es leuchtet' am Himmel
οὐρανόϑεν προὔφαινε, κατείχετο δέ νεφέεσσιν. 145 Weder Mond noch Stern, in schwarze Wolken gehüllet.
ἔνϑ' οὔ τις τὴν νῆσον ἐσέδρακεν ὀφϑαλμοῖσιν, Niemand erblickte daher mit seinen Augen die Insel;
οὔτ' οὖν κύματα μακρὰ κυλινδόμενα προτὶ χέρσον Selbst die langen Wogen, die hin ans Ufer sich wälzten,
εἰσίδομεν, πρὶν νῆας ἐϋσσέλμους ἐπικέλσαι. Sahen wir nicht, bevor die starken Schiffe gelandet.
κελσάσῃσι δὲ νηυσὶ καϑείλομεν ἱστία πάντα, Und nachdem wir gelandet, da zogen wir nieder die Segel,
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης· 150 Stiegen dann aus den Schiffen ans krumme Gestade des Meeres,
ἔνϑα δ' ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν. Schlummerten dort ein wenig, und harrten der heiligen Frühe.
    ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,     Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
νῆσον ϑαυμάζοντες ἐδινεόμεσϑα κατ' αὐτήν. Wanderten wir umher, und besahen wundernd das Eiland.
ὦρσαν δὲ Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο, Und es trieben die Nymphen, Kronions liebliche Töchter,
αἶγας ὀρεσκῴους, ἵνα δειπνήσειαν ἑταῖροι. 155 Kletternde Ziegen uns hin, zum Schmause meiner Gefährten.
αὐτίκα καμπύλα τόξα καὶ αἰγανέας δολιχαύλους Eilend holten wir Bogen und langgeschaftete Spieße
εἱλόμεϑ' ἐκ νηῶν, διὰ δὲ τρίχα κοσμηϑέντες Aus den Schiffen hervor, und in drei Geschwader geordnet
βάλλομεν· αἶψα δὲ δῶκε ϑεὸς μενοεικέα ϑήρην. Schossen wir frisch; und Gott erfreut' uns mit reichlichem Wildbret.
νῆες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην Zwölf war die Zahl der Schiffe, die mir gehorchten; und jedem
ἐννέα λάγχανον αἶγες· ἐμοὶ δὲ δέκ' ἔξελον οἴῳ. 160 Teilte das Los neun Ziegen, und zehn erlas ich mir selber.
ὥς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα Also saßen wir dort den Tag, bis die Sonne sich neigte,
ἥμεϑα δαινύμενοι κρέα τ' ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ. An der Fülle des Fleisches und süßen Weines uns labend.
οὐ γάρ πω νηῶν ἐξέφϑιτο οἶνος ἐρυϑρός, Denn noch war in den Schiffen der rote Wein nicht versieget,
ἀλλ' ἐνέην· πολλὸν γὰρ ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἕκαστοι Sondern wir hatten genung; denn reichlich schöpften wir alle
ἠφύσαμεν Κικόνων ἱερὸν πτολίεϑρον ἑλόντες. 165 In die Eimer, da wir die Stadt der Kikonen beraubten.
Κυκλώπων δ' ἐς γαῖαν ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντων, Und wir sahen den Rauch des Kyklopenlandes, und hörten
καπνόν τ' αὐτῶν τε φϑογγὴν ὀΐων τε καὶ αἰγῶν. Ihre murmelnde Stimm', und die Stimme der Ziegen und Schafe.
ἦμος δ' ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλϑε, Als die Sonne nun sank, und Dunkel die Erde bedeckte,
δὴ τότε κοιμήϑημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. Legten wir uns zum Schlummer am Strande des rauschenden Meeres.
ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, 170     Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
καὶ τότ' ἐγὼν ἀγορὴν ϑέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον· Rief ich alle Gefährten zur Ratsversammlung, und sagte:
    »ἄλλοι μὲν νῦν μίμνετ', ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι·     Bleibt ihr übrigen jetzt, ihr meine lieben Gefährten.
αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηΐ τ' ἐμῇ καὶ ἐμοῖσ' ἑτάροισιν Ich und meine Genossen wollen im Schiffe hinüber
ἐλϑὼν τῶνδ' ἀνδρῶν πειρήσομαι, οἵ τινές εἰσιν, Fahren, und Kundschaft holen, was dort für Sterbliche wohnen:
ἤ ῥ' οἵ γ' ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι, 175 Ob unmenschliche Räuber, und sittenlose Barbaren;
ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ ϑεουδής.« Oder Diener der Götter, und Freunde des heiligen Gastrechts.
    ὣς εἰπὼν ἀνὰ νηὸς ἔβην, ἐκέλευσα δ' ἑταίρους     Also sprach ich, und trat ins Schiff, und befahl den Gefährten,
αὐτούς τ' ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι. Einzusteigen, und schnell die Seile vom Ufer zu lösen.
οἱ δ' αἶψ' εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑῖζον, Und sie traten ins Schiff, und setzten sich hin auf die Bänke,
ἑξῆς δ' ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. 180 Saßen in Reihn und schlugen die graue Woge mit Rudern.
ἀλλ' ὅτε δὴ τὸν χῶρον ἀφικόμεϑ' ἐγγὺς ἐόντα,     Als wir das nahe Gestad' erreichten, sahn wir von ferne
ἔνϑα δ' ἐπ' ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι ϑαλάσσης, Eine Felsenhöhl' am Meer in der Spitze des Landes,
ὑψηλόν, δάφνῃσι κατηρεφές· ἔνϑα δὲ πολλὰ Hochgewölbt und umschattet mit Lorbeerbäumen. Hier pflegten
μῆλ', ὄϊές τε καὶ αἶγες, ἰαύεσκον· περὶ δ' αὐλὴ Viele Ziegen und Schafe des Nachts zu ruhen; und ringsum
ὑψηλὴ δέδμητο κατωρυχέεσσι λίϑοισι 185 War ein hohes Gehege von Felsenstücken gebauet,
μακρῇσίν τε πίτυσσιν ἰδὲ δρυσὶν ὑψικόμοισιν. Von erhobenen Fichten und himmelanwehenden Eichen.
ἔνϑα δ' ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα Allda wohnt' auch ein Mann von Riesengröße, der einsam
οἶος ποιμαίνεσκεν ἀπόπροϑεν· οὐδὲ μετ' ἄλλους Stets auf entlegene Weiden sie trieb, und nimmer mit andern
πωλεῖτ', ἀλλ' ἀπάνευϑεν ἐὼν ἀϑεμίστια ᾔδη. Umging, sondern für sich auf arge Tücke bedacht war.
καὶ γὰρ ϑαῦμ' ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει 190 Gräßlich gestaltet war das Ungeheuer, wie keiner,
ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι Welchen der Halm ernährt: er glich dem waldichten Gipfel
ὑψηλῶν ὀρέων, ὅ τε φαίνεται οἶον ἀπ' ἄλλων. Hoher Kettengebirge, der einsam vor allen emporsteigt.
    δὴ τότε τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους     Eilend befahl ich jetzo den übrigen lieben Gefährten,
αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσϑαι· An dem Gestade zu bleiben, und unser Schiff zu bewahren;
αὐτὰρ ἐγὼ κρίνας ἑτάρων δυοκαίδεκ' ἀρίστους 195 Und ging selber mit zwölf der Tapfersten, die ich mir auskor,
βῆν· ἀτὰρ αἴγεον ἀσκὸν ἔχον μέλανος οἴνοιο, Einen ziegenledernen Schlauch auf der Achsel, voll schwarzes
ἡδέος, ὅν μοι δῶκε Μάρων, Εὐάνϑεος υἱός, Süßes Weines, den mir einst Maron, der Sohn Euanthes,
ἱρεὺς Ἀπόλλωνος, ὃς Ἴσμαρον ἀμφιβεβήκει, Schenkte, der Priester Apollons, der über Ismaros waltet.
οὕνεκά μιν σὺν παιδὶ περισχόμεϑ' ἠδὲ γυναικὶ Diesen verschoneten wir, und seine Kinder und Gattin,
ἁζόμενοι· ᾤκει γὰρ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι 200 Ehrfurchtsvoll; denn er wohnete dort in Phöbos Apollons
Φοίβου Ἀπόλλωνος. ὁ δέ μοι πόρεν ἀγλαὰ δῶρα· Heiligem Schattenhain. Drum schenkt' er mir köstliche Gaben:
χρυσοῦ μέν μοι δῶκ' εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα, Schenkte mir sieben Talente des schöngebildeten Goldes;
δῶκε δέ μοι κρητῆρα πανάργυρον, αὐτὰρ ἔπειτα Schenkte mir einen Kelch von lauterem Silber; und endlich
οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι δυώδεκα πᾶσιν ἀφύσσας, Schöpft' er mir dieses Weines in zwölf gehenkelte Krüge:
ἡδὺν ἀκηράσιον, ϑεῖον ποτόν· οὐδέ τις αὐτὸν 205 Süß und unverfälscht, ein Göttergetränk! Auch wußte
ἠείδη δμώων οὐδ' ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ, Keiner der Knecht' im Hause darum, und keine der Mägde;
ἀλλ' αὐτὸς ἄλοχός τε φίλη ταμίη τε μί' οἴη. Nur er selbst, und sein Weib, und die einzige Schaffnerin wußten's.
τὸν δ' ὅτε πίνοιεν μελιηδέα οἶνον ἐρυϑρόν, Gab er ihn preis, dann füllt' er des süßen funkelnden Weines
ἓν δέπας ἐμπλήσας ὕδατος ἀνὰ εἴκοσι μέτρα Einen Becher, und goß ihn in zwanzig Becher voll Wasser
χεῦ', ὀδμὴ δ' ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει, 210 Und den schäumenden Kelch umhauchten balsamische Düfte,
ϑεσπεσίη· τότ' ἂν οὔ τοι ἀποσχέσϑαι φίλον ἦεν. Göttlicher Kraft: da war es gewiß nicht Freude zu dursten!
τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα Hiermit füllt' ich den großen Schlauch, den Ranzen mit Speise;
κωρύκῳ· αὐτίκα γάρ μοι ὀΐσατο ϑυμὸς ἀγήνωρ Denn mir ahnete schon im Heldengeiste, wir würden
ἄνδρ' ἐπελεύσεσϑαι μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν, Einen Mann besuchen, mit großer Stärke gerüstet,
ἄγριον, οὔτε δίκας εὖ εἰδότα οὔτε ϑέμιστας. 215 Grausam und ungerecht, und durch keine Gesetze gebändigt.
    καρπαλίμως δ' εἰς ἄντρον ἀφικόμεϑ', οὐδέ μιν ἔνδον     Eilig wanderten wir zur Höhl' und fanden den Riesen
εὕρομεν, ἀλλ' ἐνόμευε νομὸν κάτα πίονα μῆλα. Nicht daheim; er weidete schon auf der Weide die Herden.
ἐλϑόντες δ' εἰς ἄντρον ἐϑηεύμεσϑα ἕκαστα· Und wir gingen hinein, und besahen wundernd die Höhle.
ταρσοὶ μὲν τυρῶν βρῖϑον στείνοντο δὲ σηκοὶ Alle Körbe strotzten von Käse; Lämmer und Zicklein
ἀρνῶν ἠδ' ἐρίφων· διακεκριμέναι δὲ ἕκασται 220 Drängeten sich in den Ställen, und jede waren besonders
ἔρχατο, χωρὶς μὲν πρόγονοι, χωρὶς δὲ μέτασσαι, Eingesperrt: die Frühling' allein, allein auch die Mittlern,
χωρὶς δ' αὖϑ' ἕρσαι· ναῖον δ' ὀρῷ ἄγγεα πάντα, Und die zarten Spätling' allein. Es schwammen in Molken
γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοῖσ' ἐνάμελγεν. Alle Gefäße, die Wannen und Eimer, worinnen er melkte.
ἔνϑ' ἐμὲ μὲν πρώτισϑ' ἕταροι λίσσοντ' ἐπέεσσι Anfangs baten mich zwar die Freunde mit dringenden Worten,
τυρῶν αἰνυμένους ἰέναι πάλιν, αὐτὰρ ἔπειτα 225 Nur von den Käsen zu nehmen, und wegzuschleichen; dann wieder,
καρπαλίμως ἐπὶ νῆα ϑοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνας Hurtig zu unserm Schiff' aus den Ställen die Lämmer und Zicklein
σηκῶν ἐξελάσαντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ· Wegzutreiben, und über die salzigen Fluten zu steuern.
ἀλλ' ἐγὼ οὐ πιϑόμην, – ἦ τ' ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν, – Aber ich hörete nicht; (ach, besser hätt' ich gehöret!)
ὄφρ' αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη. Um ihn selber zu sehn, und seiner Bewirtung zu harren:
οὐδ' ἄρ' ἔμελλ' ἑτάροισι φανεὶς ἐρατεινὸς ἔσεσϑαι. 230 Ach für meine Gefährten ein unerfreulicher Anblick!
    ἔνϑα δὲ πῦρ κήαντες ἐϑύσαμεν ἠδὲ καὶ αὐτοὶ     Und wir zündeten Feuer, und opferten; nahmen dann selber
τυρῶν αἰνύμενοι φάγομεν, μένομέν τέ μιν ἔνδον Von den Käsen und aßen, und setzten uns voller Erwartung,
ἥμενοι, εἷος ἐπῆλϑε νέμων. φέρε δ' ὄβριμον ἄχϑος Bis er kam mit der Herd'. Er trug eine mächtige Ladung
ὕλης ἀζαλέης, ἵνα οἱ ποτιδόρπιον εἴη. Trockenes Scheiterholz, das er zum Mahle gespaltet.
ἔντοσϑεν δ' ἄντροιο βαλὼν ὀρυμαγδὸν ἔϑηκεν· 235 Und in der Höhle stürzt' er es hin; da krachte der Felsen;
ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεϑ' ἐς μυχὸν ἄντρου. Und wir erschraken, und flohn in den innersten Winkel der Höhle.
αὐτὰρ ὅ γ' εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα, Aber er trieb in die Kluft die fetten Ziegen und Schafe
πάντα μάλ', ὅσσ' ἤμελγε, τὰ δ' ἄρσενα λεῖπε ϑύρηφιν, Alle zur Melke herein; die Widder und bärtigen Böcke
ἀρνειούς τε τράγους τε, βαϑείης ἔντοϑεν αὐλῆς. Ließ er draußen zurück, im hochummaurten Gehege.
αὐτὰρ ἔπειτ' ἐπέϑηκε ϑυρεὸν μέγαν ὑψόσ' ἀείρας, 240 Hochauf schwenkt' er und setzte das große Spund vor den Eingang:
ὄβριμον· οὐκ ἂν τόν γε δύω καὶ εἴκοσ' ἄμαξαι Fürchterlich groß! die Gespanne von zweiundzwanzig starken
ἐσϑλαὶ τετράκυκλοι ἀπ' οὔδεος ὀχλίσσειαν· Und vierrädrigen Wagen, sie schleppten ihn nicht von der Stelle,
τόσσην ἠλίβατον πέτρην ἐπέϑηκε ϑύρῃσιν. Jenen gewaltigen Fels, den das Ungeheuer emporhub.
ἑζόμενος δ' ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας, Jetzo saß er, und melkte die Schaf' und meckernden Ziegen
πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ' ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ. 245 Nach der Ordnung, und legte den Müttern die Säugling' ans Euter;
αὐτίκα δ' ἥμισυ μὲν ϑρέψας λευκοῖο γάλακτος Ließ von der weißen Milch die Hälfte gerinnen, und setzte
πλεκτοῖσ' ἐν ταλάροισιν ἀμησάμενος κατέϑηκεν, Sie zum Trocknen hinweg in dichtgeflochtenen Körben;
ἥμισυ δ' αὖτ' ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη Und die andere Hälfte verwahrt' er in weiten Gefäßen,
πίνειν αἰνυμένῳ καί οἱ ποτιδόρπιον εἴη. Daß er beim Abendschmause den Durst mit dem Tranke sich löschte.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα, 250 Und nachdem er seine Geschäft' in Eile verrichtet,
καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσιδεν, εἴρετο δ' ἥμεας· Zündet' er Feuer an, und sah uns stehen, und fragte:
    »ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόϑεν πλεῖϑ' ὑγρὰ κέλευϑα;     Fremdlinge, sagt, wer seid ihr? Von wannen trägt euch die Woge?
ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησϑε Habt ihr wo ein Gewerb', oder schweift ihr ohne Bestimmung
οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ' ἀλόωνται Hin und her auf der See: wie küstenumirrende Räuber,
ψυχὰς παρϑέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες;« 255 Die ihr Leben verachten, um fremden Völkern zu schaden?
    ὣς ἔφαϑ', ἡμῖν δ' αὖτε κατεκλάσϑη φίλον ἦτορ,     Also sprach der Kyklop. Uns brach das Herz vor Entsetzen
δεισάντων φϑόγγον τε βαρὺν αὐτόν τε πέλωρον. Über das rauhe Gebrüll, und das scheußliche Ungeheuer.
ἀλλὰ καὶ ὧς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον· Dennoch ermannt' ich mich, und gab ihm dieses zur Antwort:
    »ἡμεῖς τοι Τροίηϑεν ἀποπλαγχϑέντες Ἀχαιοὶ     Griechen sind wir, und kommen von Trojas fernem Gestade,
παντοίοισ' ἀνέμοισιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα ϑαλάσσης, 260 Über das große Meer von mancherlei Stürmen geschleudert,
οἴκαδέ ἱέμενοι, ἄλλην ὁδὸν ἄλλα κέλευϑα Als wir ins Vaterland hinsteuerten: andere Fahrten,
ἤλϑομεν· οὕτω που Ζεὺς ἤϑελε μητίσασϑαι. Andere Bahnen verhängt' uns Kronions waltende Vorsicht!
λαοὶ δ' Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος εὐχόμεϑ' εἶναι. Siehe wir preisen uns Völker von Atreus' Sohn Agamemnon,
τοῦ δὴ νῦν γε μέγιστον ὑπουράνιον κλέος ἐστί· Welchen der größte Ruhm itzt unter dem Himmel verherrlicht,
τόσσην γὰρ διέπερσε πόλιν καὶ ἀπώλεσε λαοὺς 265 Weil er die mächtige Stadt und so viele Völker vertilgt hat!
πολλούς. ἡμεῖς δ' αὖτε κιχανόμενοι τὰ σὰ γοῦνα Jetzo fallen wir dir zu Füßen, und flehen in Demut:
ἱκόμεϑ', εἴ τι πόροις ξεινήϊον ἠὲ καὶ ἄλλως Reich' uns eine geringe Bewirtung, oder ein andres
δοίης δωτίνην, ἥ τε ξείνων ϑέμις ἐστίν. Kleines Geschenk, wie man gewöhnlich den Fremdlingen anbeut!
ἀλλ' αἰδεῖο, φέριστε, ϑεούς· ἱκέται δέ τοί εἰμεν. Scheue doch, Bester, die Götter! Wir Armen flehn dir um Hilfe!
Ζεὺς δ' ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε ξείνων τε, 270 Und ein Rächer ist Zeus den hilfeflehenden Fremden,
ξείνιος, ὃς ξείνοισιν ἅμ' αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.« Zeus der Gastliche, welcher die heiligen Gäste geleitet!
    ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ' αὐτίκ' ἀμείβετο νηλέϊ ϑυμῷ·     Also sprach ich; und drauf versetzte der grausame Wütrich:
»νήπιός εἰς, ὦ ξεῖν', ἢ τηλόϑεν εἰλήλουϑας, Fremdling, du bist ein Narr, oder kommst auch ferne von hinnen!
ὅς με ϑεοὺς κέλεαι ἢ δειδίμεν ἢ ἀλέασϑαι. Mir befiehlst du, die Götter zu fürchten, die Götter zu ehren?
οὐ γὰρ Κύκλωπες Διὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν 275 Wir Kyklopen kümmern uns nicht um den König des Himmels,
οὐδὲ ϑεῶν μακάρων, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν· Noch um die seligen Götter; denn wir sind besser, als jene!
οὐδ' ἂν ἐγὼ Διὸς ἔχϑος ἀλευάμενος πεφιδοίμην Nimmer verschon' ich euer aus Furcht vor der Rache Kronions,
οὔτε σεῦ οὔϑ' ἑτάρων, εἰ μὴ ϑυμός με κελεύοι. Dein und deiner Gesellen, wofern es mir selbst nicht gelüstet!
ἀλλά μοι εἴφ', ὅπῃ ἔσχες ἰὼν εὐεργέα νῆα, Sage mir an: wo bist du mit deinem Schiffe gelandet?
ἤ που ἐπ' ἐσχατιῆς ἦ καὶ σχεδόν, ὄφρα δαείω.« 280 Irgendwo in der Fern', oder nahe? damit ich es wisse!
    ὣς φάτο πειράζων, ἐμὲ δ' οὐ λάϑεν εἰδότα πολλά,     Also sprach er voll Tück'; allein ich kannte dergleichen.
ἀλλά μιν ἄψορρον προσέφην δολίοισ' ἐπέεσσι· Eilend erwidert' ich ihm die schlauersonnenen Worte:
    »νέα μέν μοι κατέαξε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων,     Ach mein Schiff hat der Erderschütterer Poseidaon
πρὸς πέτρῃσι βαλὼν ὑμῆς ἐπὶ πείρασι γαίης, Mir an den Klippen zerschmettert, indem er ans schroffe Gestade
ἄκρῃ προσπελάσας· ἄνεμος δ' ἐκ πόντου ἔνεικεν· 285 Eures Landes es warf, und der Sturm aus dem Meer es verfolgte!
αὐτὰρ ἐγὼ σὺν τοῖσδε ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεϑρον.« Ich nur und diese Gefährten entflohn dem Schreckenverhängnis!
    ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ' οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ ϑυμῷ,     Also sprach ich; und nichts versetzte der grausame Wütrich!
ἀλλ' ὅ γ' ἀναΐξας ἑτάροισ' ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε, Sondern fuhr auf, und streckte nach meinen Gefährten die Händ' aus,
σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ Deren er zween anpackt', und wie junge Hund' auf den Boden
κόπτ'· ἐκ δ' ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 290 Schmetterte: blutig entspritzt' ihr Gehirn, und netzte den Boden.
τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον· Dann zerstückt' er sie Glied für Glied, und tischte den Schmaus auf,
ἤσϑιε δ' ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ' ἀπέλειπεν, Schluckte darein, wie ein Leu des Felsengebirgs, und verschmähte
ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα. Weder Eingeweide, noch Fleisch, noch die markichten Knochen.
ἡμεῖς δὲ κλαίοντες ἀνεσχέϑομεν Διὶ χεῖρας, Weinend erhuben wir die Hände zum Vater Kronion,
σχέτλια ἔργ' ὁρόωντες· ἀμηχανίη δ' ἔχε ϑυμόν. 295 Als wir den Jammer sahn, und starres Entsetzen ergriff uns.
αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωψ μεγάλην ἐμπλήσατο νηδὺν Doch kaum hatte der Riese den großen Wanst sich gestopfet
ἀνδρόμεα κρέ' ἔδων καὶ ἐπ' ἄκρητον γάλα πίνων, Mit dem Fraße von Menschenfleisch und dem lauteren Milchtrunk;
κεῖτ' ἔντοσϑ' ἄντροιο τανυσσάμενος διὰ μήλων. Siehe da lag er im Fels weithingestreckt bei dem Viehe.
τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγαλήτορα ϑυμὸν Jetzo stieg der Gedank' in meine zürnende Seele:
ἄσσον ἰών, ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ, 300 Näher zu gehn, das geschliffene Schwert von der Hüfte zu reißen,
οὐτάμεναι πρὸς στῆϑος, ὅϑι φρένες ἧπαρ ἔχουσι, Und ihm die Brust zu durchgraben, wo Zwerchfell und Leber sich treffen,
χείρ' ἐπιμασσάμενος· ἕτερος δέ με ϑυμὸς ἔρυκεν. Mit nachbohrender Faust; doch ein andrer Gedanke verdrängt' ihn.
αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπωλόμεϑ' αἰπὺν ὄλεϑρον· Denn so hätt' ich uns selbst dem schrecklichen Tode geopfert:
οὐ γάρ κεν δυνάμεσϑα ϑυράων ὑψηλάων Unsere Hände vermochten ja nicht von der hohen Pforte
χερσὶν ἀπώσασϑαι λίϑον ὄβριμον, ὃν προσέϑηκεν. 305 Abzuwälzen den mächtigen Fels, den der Riese davorschob.
ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν. Drum erwarteten wir mit Seufzen die heilige Frühe.
    ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,     Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ ἤμελγε κλυτὰ μῆλα, Zündet' er Feuer an, und melkte die Ziegen und Schafe
πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ' ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ. Nach der Ordnung, und legte den Müttern die Säugling' ans Euter.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα, 310 Und nachdem er seine Geschäft' in Eile verrichtet,
σὺν δ' ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δεῖπνον. Packt' er abermal Zween, und tischte die Stücke zum Schmaus auf.
δειπνήσας δ' ἄντρου ἐξήλασε πίονα μῆλα, Nach dem Frühstück trieb er die feiste Herd' aus der Höhle.
ῥηϊδίως ἀφελὼν ϑυρεὸν μέγαν· αὐτὰρ ἔπειτα Spielend enthob er die Last des großen Spundes, und spielend
ἂψ ἐπέϑηχ', ὡς εἴ τε φαρέτρῃ πῶμ' ἐπιϑείη. Setzt' er sie vor, als setzt' er auf seinen Köcher den Deckel.
πολλῇ δὲ ῥοίζῳ πρὸς ὄρος τρέπε πίονα μῆλα 315 Und nun trieb der Kyklop mit gellendem Pfeifen die Herde
Κύκλωψ· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην κακὰ βυσσοδομεύων, Auf das Gebirg'. Ich blieb in der Höhle mit tausend Entwürfen,
εἴ πως τεισαίμην, δοίη δέ μοι εὖχος Ἀϑήνη. Rache zu üben, wenn mir Athene Hilfe gewährte.
ἥδε δέ μοι κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή· Aber von allen Entwürfen gefiel mir dieser am besten.
Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγα ῥόπαλον παρὰ σηκῷ,     Neben dem Stalle lag des Kyklopen gewaltige Keule,
χλωρὸν ἐλαΐνεον· τὸ μὲν ἔκταμεν, ὄφρα φοροίη 320 Grün, aus Olivenholze gehaun. Zum künftigen Stabe
αὐανϑέν. τὸ μὲν ἄμμες ἐΐσκομεν εἰσορόωντες Dorrte sie hier an der Wand, und kam uns vor nach dem Ansehn,
ὅσσον ϑ' ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης, Wie der ragende Mast des zwanzigrudrichten Lastschiffs,
φορτίδος εὐρείης, ἥ τ' ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα· Welches mit breitem Bauch auf dem großen Wasser dahinfährt:
τόσσον ἔην μῆκος, τόσσον πάχος εἰσοράασϑαι. Diesem schien sie an Läng', und diesem an Dicke zu gleichen.
τοῦ μὲν ὅσον τ' ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς 325 Und ich haute davon, soviel die Klafter umspannet,
καὶ παρέϑηχ' ἑτάροισιν, ἀποξῦναι δ' ἐκέλευσα· Reichte meinen Gefährten den Pfahl, und hieß ihn mir glätten;
οἱ δ' ὁμαλὸν ποίησαν· ἐγὼ δ' ἐϑόωσα παραστὰς Und sie schabten ihn glatt. Ich selber schärfte die Spitze
ἄκρον, ἄφαρ δὲ λαβὼν ἐπυράκτεον ἐν πυρὶ κηλέῳ. Oben, und härtete sie in der lodernden Flamme des Feuers,
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέϑηκα κατακρύψας ὑπὸ κόπρῳ, Drauf verbarg ich den Knittel bedachtsam unter dem Miste,
ἥ ῥα κατὰ σπείους κέχυτο μεγάλ' ἤλιϑα πολλή· 330 Welcher dick und breit durch die ganze Höhle gesät war.
αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κλήρῳ πεπαλέσϑαι ἄνωγον, Jetzo befahl ich den andern, durchs heilige Los zu entscheiden,
ὅς τις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀείρας Wer sich wagen sollte, mit mir den gehobenen Knittel
τρῖψαι ἐν ὀφϑαλμῷ, ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι. Jenem ins Auge zu drehn, sobald ihn der Schlummer befiele.
οἱ δ' ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤϑελον αὐτὸς ἑλέσϑαι, Und es traf gerade das Los, die ich heimlich mir wünschte,
τέσσαρες, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην. 335 Vier von meinen Gefährten; ich selbst war der fünfte mit ihnen.
    ἑσπέριος δ' ἦλϑεν καλλίτριχα μῆλα νομεύων·     Und am Abende kam er mit seiner gemästeten Herde,
αὐτίκα δ' εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα, Und trieb schnell in die weite Kluft die Ziegen und Schafe,
πάντα μάλ', οὐδέ τι λεῖπε βαϑείης ἔντοϑεν αὐλῆς, Mütter und Böcke zugleich, und ließ nichts draußen im Vorhof:
ἤ τι ὀϊσάμενος, ἢ καὶ ϑεὸς ὣς ἐκέλευσεν. Weil er etwas besorgt', oder Gott es also geordnet.
αὐτὰρ ἔπειτ' ἐπέϑηκε ϑυρεὸν μέγαν ὑψόσ' ἀείρας· 340 Hochauf schwenkt' er und setzte das große Spund vor den Eingang.
ἑζόμενος δ' ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας, Und nun saß er, und melkte die Schaf' und meckernden Ziegen
πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ' ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ. Nach der Ordnung, und legte den Müttern die Säugling' ans Euter.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα, Und nachdem er seine Geschäft' in Eile verrichtet,
σὺν δ' ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δόρπον. Packt' er abermal Zween, und tischte die Stücke zum Schmaus auf.
καὶ τότ' ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων ἄγχι παραστάς, 345 Jetzo trat ich näher, und sagte zu dem Kyklopen,
κισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο· Einen hölzernen Becher voll schwarzes Weines in Händen:
    »Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα,     Nimm, Kyklop, und trink eins; auf Menschenfleisch ist der Wein gut!
ὄφρ' εἰδῇς, οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύϑει Daß du doch lernst, welch ein Trunk in unserem Schiffe ruhte!
ἡμετέρη· σοὶ δ' αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ' ἐλεήσας Diesen rettet' ich dir zum Opfer, damit du erbarmend
οἴκαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐκέτ' ἀνεκτῶς. 350 Heim mich sendetest. Aber du wütest ja ganz unerträglich!
σχέτλιε, πῶς κέν τίς σε καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο Böser Mann, wer wird dich hinfort von den Erdebewohnern
ἀνϑρώπων πολέων; ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας.« Wieder besuchen wollen? Du hast nicht billig gehandelt!
    ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ' αἰνῶς     Also sprach ich. Er nahm und trank, und schmeckte gewaltig
ἡδὺ ποτὸν πίνων καί μ' ᾔτεε δεύτερον αὖτις· Nach dem süßen Getränk', und bat noch einmal zu füllen:
    »δός μοι ἔτι πρόφρων καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ 355     Lieber, schenk mir noch eins, und sage mir gleich, wie du heißest;
αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ χαίρῃς. Daß ich dich wieder bewirt', und deine Seele sich labe!
καὶ γὰρ Κυκλώπεσσι φέρει ζείδωρος ἄρουρα Wiß, auch uns Kyklopen gebiert die fruchtbare Erde
οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει· Wein in geschwollenen Trauben, und Gottes Regen ernährt ihn.
ἀλλὰ τόδ' ἀμβροσίης καὶ νέκταρός ἐστιν ἀπορρώξ.« Aber der ist ein Saft von Ambrosia oder von Nektar!
    ὣς ἔφατ'· αὐτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴϑοπα οἶνον· 360     Also sprach er; ich bracht' ihm von neuem des funkelnden Weines.
τρὶς μὲν ἔδωκα φέρων, τρὶς δ' ἔκπιεν ἀφραδίῃσιν. Dreimal schenkt' ich ihm voll, und dreimal leerte der Dumme.
αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυϑεν οἶνος, Aber da jetzo der geistige Trank in das Hirn des Kyklopen
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι· Stieg; da schmeichelt' ich ihm mit glatten Worten, und sagte:
    »Κύκλωψ, εἰρωτᾷς μ' ὄνομα κλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ τοι     Meinen berühmten Namen, Kyklop? Du sollst ihn erfahren.
ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης. 365 Aber vergiß mir auch nicht die Bewirtung, die du verhießest!
Οὖτις ἐμοί γ' ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι Niemand ist mein Name; denn Niemand nennen mich alle,
μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ' ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.« Meine Mutter, mein Vater, und alle meine Gesellen.
    ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ' αὐτίκ' ἀμείβετο νηλέϊ ϑυμῷ·     Also sprach ich; und drauf versetzte der grausame Wütrich:
»Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷσ' ἑτάροισι, Niemand will ich zuletzt nach seinen Gesellen verzehren;
τοὺς δ' ἄλλους πρόσϑεν· τὸ δέ τοι ξεινήϊον ἔσται.« 370 Alle die andern zuvor! Dies sei die verheißne Bewirtung!
    ἦ, καὶ ἀνακλινϑεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα     Sprach's, und streckte sich hin, fiel rücklings, und lag mit gesenktem
κεῖτ' ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μιν ὕπνος Feistem Nacken im Staub; und der allgewaltige Schlummer
ᾕρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ' ἐξέσσυτο οἶνος Überwältiget' ihn: dem Rachen entstürzten mit Weine
ψωμοί τ' ἀνδρόμεοι· ὁ δ' ἐρεύγετο οἰνοβαρείων. Stücke von Menschenfleisch, die der schnarchende Trunkenbold ausbrach.
καὶ τότ' ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς, 375     Und nun hielt ich die Spitze des Knittels in glimmende Asche,
εἷος ϑερμαίνοιτο· ἔπεσσι δὲ πάντας ἑταίρους Bis sie Feuer fing, und stärkte mit herzhaften Worten
ϑάρσυνον, μή τίς μοι ὑποδδείσας ἀναδύη. Meine Gefährten, daß keiner sich feig' im Winkel verkröche.
ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν Aber da eben jetzo der Ölbaumknittel im Feuer
ἅψασϑαι, χλωρός περ ἐών, διεφαίνετο δ' αἰνῶς, Drohte zu brennen, so grün er auch war, und fürchterlich glühte;
καὶ τότ' ἐγὼν ἄσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι 380 Zog ich ihn eilend zurück aus dem Feuer, und meine Gefährten
ἵσταντ'· αὐτὰρ ϑάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων. Standen um mich; und ein Himmlischer haucht' uns Mut in die Seele.
οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ' ἄκρῳ, Und sie faßten den spitzen Olivenknittel, und stießen
ὀφϑαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ' ἐφύπερϑεν ἐρεισϑεὶς Ihn dem Kyklopen ins Aug', und ich, in die Höhe mich reckend,
δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπᾷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ Drehete. Wie wenn ein Mann, den Bohrer lenkend, ein Schiffholz
τρυπάνῳ, οἱ δέ τ' ἔνερϑεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι 385 Bohrt; die Unteren ziehn an beiden Enden des Riemens,
ἁψάμενοι ἑκάτερϑε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί· Wirbeln ihn hin und her; und er flieget in dringender Eile:
ὣς τοῦ ἐν ὀφϑαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες Also hielten auch wir in das Auge den glühenden Knittel,
δινέομεν, τὸν δ' αἷμα περίρρεε ϑερμὸν ἐόντα. Drehten, und heißes Blut umquoll die dringende Spitze.
πάντα δέ οἱ βλέφαρ' ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀϋτμὴ Alle Wimpern und Augenborsten versengte die Lohe
γλήνης καιομένης· σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι. 390 Seines entflammten Sterns; es prasselten brennend die Wurzeln.
ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον Wie wenn ein kluger Schmied die Holzaxt oder das Schlichtbeil
εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα Aus der Ess' in den kühlenden Trog, der sprudelnd emporbraust,
φαρμάσσων· τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν· Wirft und härtet; denn dieses ersetzt die Kräfte des Eisens
ὣς τοῦ σίζ' ὀφϑαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ. Also zischte das Aug' um die feurige Spitze des Ölbrands.
σμερδαλέον δὲ μέγ' ᾤμωξεν, περὶ δ' ἴαχε πέτρη, 395 Fürchterlich heult' er auf, daß rings die dumpfige Kluft scholl.
ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεϑ'. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν Und wir erschraken und flohn in den innersten Winkel. Doch jener
ἐξέρυσ' ὀφϑαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ. Riß aus dem Auge den Knittel, mit vielem Blute besudelt,
τὸν μὲν ἔπειτ' ἔρριψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων, Schleudert' ihn ferne von dannen mit ungebärdigem Grimme;
αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ' ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς Und nun ruft er mit Zetergebrüll den andern Kyklopen,
ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι' ἄκριας ἠνεμοέσσας. 400 Welche ringsum die Klüfte des stürmischen Felsen bewohnten.
οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοϑεν ἄλλος, Und sie vernehmen das Brüllen, und drängten sich dorther und daher,
ἱστάμενοι δ' εἴροντο περὶ σπέος, ὅττι ἑ κήδοι· Standen rund um die Höhl', und fragten, was ihn betrübte:
    »τίπτε τόσον, Πολύφημ', ἀρημένος ὧδ' ἐβόησας     Was geschah dir für Leid, Polyphemos, daß du so brülltest
νύκτα δι' ἀμβροσίην καὶ ἀΰπνους ἄμμε τίϑησϑα; Durch die ambrosische Nacht, und uns vom Schlummer erwecktest?
ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει; 405 Raubt der Sterblichen einer dir deine Ziegen und Schafe?
ἦ μή τίς σ' αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφι;« Oder würgt man dich selbst, arglistig oder gewaltsam?
    τοὺς δ' αὖτ' ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·     Ihnen erwiderte drauf aus der Felsenkluft Polyphemos:
»ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.« Niemand würgt mich, ihr Freund', arglistig! und keiner gewaltsam!
    οἱ δ' ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευον·     Drauf antworteten sie, und schrien die geflügelten Worte:
»εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα, 410 Wenn dir denn keiner Gewalt antut in der einsamen Höhle;
νοῦσόν γ' οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασϑαι, Gegen Schmerzen, die Zeus dir schickt, ist kein anderes Mittel:
ἀλλὰ σύ γ' εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι.« Flehe zu deinem Vater, dem Meerbeherrscher Poseidon!
    ὣς ἄρ' ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ' ἐγέλασσε φίλον κῆρ,     Also schrien sie, und gingen. Mir lachte die Seele vor Freude,
ὡς ὄνομ' ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων. Daß sie mein falscher Name getäuscht und mein trefflicher Einfall.
Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι, 415 Aber ächzend vor Qual, mit jammervollem Gewinsel
χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίϑον εἷλε ϑυράων, Tappte der blinde Kyklop, und nahm den Stein von der Pforte,
αὐτὸς δ' εἰνὶ ϑύρῃσι καϑέζετο χεῖρε πετάσσας, Setzte sich dann in die Pforte, mit ausgebreiteten Händen,
εἴ τινά που μετ' ὄεσσι λάβοι στείχοντα ϑύραζε· Tastend, ob nicht vielleicht mit den Schafen einer entwischte.
οὕτω γάρ πού μ' ἤλπετ' ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι. So einfältig hielt mich in seinem Herzen der Riese.
αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ὄχ' ἄριστα γένοιτο, 420 Aber ich sann umher, das sicherste Mittel zu finden,
εἴ τιν' ἑταίροισιν ϑανάτου λύσιν ἠδ' ἐμοὶ αὐτῷ Wie ich meine Gefährten und mich von dem schrecklichen Tode
εὑροίμην· πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὕφαινον, Rettete. Tausend Entwürf' und Listen wurden ersonnen;
ὥς τε περὶ ψυχῆς· μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύϑεν ἦεν. Denn es galt das Leben; und fürchterlich drang die Entscheidung!
ἥδε δέ μοι κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή· Doch von allen Entwürfen gefiel mir dieser am besten.
ἄρσενες οἴιες ἦσαν ἐϋτρεφέες δασύμαλλοι, 425     Seine Widder waren sehr feist, dickbuschichter Vliese,
καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες· Groß und stattlich von Wuchs, mit brauner Wolle bekleidet.
τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐϋστρεφέεσσι λύγοισι, Diese band ich geheim mit schwanken Ruten zusammen,
τῇσ' ἔπι Κύκλωψ εὗδε πέλωρ, ἀϑεμίστια εἰδώς, Wo der Kyklop auf schlief, das gottlose Ungeheuer!
σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε, Drei und drei: der mittelste Bock trug einen der Männer,
τὼ δ' ἑτέρω ἑκάτερϑεν ἴτην σώοντες ἑταίρους. 430 Und zween gingen beiher, und schirmten meine Gefährten.
τρεῖς δὲ ἕκαστον φῶτ' ὄϊες φέρον· αὐτὰρ ἐγώ γε, – Also trugen jeglichen Mann drei Widder. Ich selber
ἀρνειὸς γὰρ ἔην μήλων ὄχ' ἄριστος ἁπάντων, – Wählte mir einen Bock, den trefflichsten unter der Herde.
τοῦ κατὰ νῶτα λαβών, λασίην ὑπὸ γαστέρ' ἐλυσϑεὶς Diesen ergriff ich schnell beim Rücken, wälzte mich nieder
κείμην· αὐτὰρ χερσὶν ἀώτου ϑεσπεσίοιο Unter den wollichten Bauch, und lag mit duldendem Herzen,
νωλεμέως στρεφϑεὶς ἐχόμην τετληότι ϑυμῷ. 435 Beide Hände fest im Gekräusel der Flocken verwickelt.
ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν. Also erwarteten wir mit Seufzen die heilige Frühe.
    ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,     Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
καὶ τότ' ἔπειτα νομόνδ' ἐξέσσυτο ἄρσενα μῆλα, Eilten die Männer der Herde mit Ungestüm auf die Weide.
ϑήλειαι δὲ μέμηκον ἀνήμελκτοι περὶ σηκούς· Aber es blökten am Stalle die ungemelkten Mütter;
οὔϑατα γὰρ σφαραγεῦντο. ἄναξ δ' ὀδύνῃσι κακῇσι 440 Denn die Euter strotzten von Milch. Der grausame Wütrich
τειρόμενος πάντων ὀΐων ἐπεμαίετο νῶτα Saß von Schmerzen gefoltert, und tastete sorgsam die Rücken
ὀρϑῶν ἑσταότων· τὸ δὲ νήπιος οὐκ ἐνόησεν, Aller steigenden Widder, und ahnete nicht in der Dummheit,
ὥς οἱ ὑπ' εἰροπόκων ὀΐων στέρνοισι δέδεντο. Daß ich sie unter die Brust der wollichten Böcke gebunden.
ὕστατος ἀρνειὸς μήλων ἔστειχε ϑύραζε, Langsam folgte nun der übrigen Herde mein Widder,
λάχνῳ στεινόμενος καὶ ἐμοὶ πυκινὰ φρονέοντι. 445 Schwerbeladen mit Wolle, und mir, der mancherlei dachte.
τὸν δ' ἐπιμασσάμενος προσέφη κρατερὸς Πολύφημος· Streichelnd betastet' auch ihn das Ungeheuer, und sagte:
    »κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων     Süßes Böckchen, wie geht's? Du kommst zuletzt aus der Höhle?
ὕστατος; οὔ τι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν, Ei du pflegst mir ja sonst nicht hinter der Herde zu bleiben!
ἀλλὰ πολὺ πρῶτος νέμεαι τέρεν' ἄνϑεα ποίης Trabst ja so hurtig voran, und pflückst dir zuerst auf der Weide
μακρὰ βιβάς, πρῶτος δὲ ῥοὰς ποταμῶν ἀφικάνεις, 450 Gräschen und Blümelein; eilst auch zuerst in die Wellen der Flüsse;
πρῶτος δὲ σταϑμόνδε λιλαίεαι ἀπονέεσϑαι Trachtest auch immer zuerst in den Stall zu kommen des Abends!
ἑσπέριος, νῦν αὖτε πανύστατος. ἦ σύ γ' ἄνακτος Nun der letzte von allen? Ach geht dir etwa das Auge
ὀφϑαλμὸν ποϑέεις; τὸν ἀνὴρ κακὸς ἐξαλάωσε Deines Herren so nach? Der Bösewicht hat mir's entrissen,
σὺν λυγροῖσ' ἑτάροισι, δαμασσάμενος φρένας οἴνῳ, Er samt seinem Gesindel, indem er mit Wein mich berauschte,
Οὖτις, ὃν οὔ πώ φημι πεφυγμένον ἔμμεν ὄλεϑρον. 455 Niemand! Ich mein', er ist mir noch nicht dem Verderben entronnen!
εἰ δὴ ὁμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο Hättest du nur Gedanken wie ich, und verstündest die Sprache;
εἰπεῖν, ὅππῃ κεῖνος ἐμὸν μένος ἠλασκάζει· Daß du mir sagtest, wo jener vor meiner Stärke sich hinbirgt!
τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ Ha! auf den Boden geschmettert, wie sollte sein Hirn durch die Höhle
ϑεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ' ἐμὸν κῆρ Hiehin und dahin zerspritzen! Wie würde mein Herz von dem Jammer
λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.« 460 Sich erlaben, den mir der Taugenicht machte, der Niemand!
    ὣς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε ϑύραζε.     Also sprach er, und ließ den Widder von sich hinausgehn.
ἐλϑόντες δ' ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς Als wir uns von der Höhl' und dem Hof' ein wenig entfernet,
πρώτος ὑπ' ἀρνειοῦ λυόμην, ὑπέλυσα δ' ἑταίρους. Macht' ich zuerst vom Widder mich los, und löste die andern.
καρπαλίμως δὲ τὰ μῆλα ταναύποδα, πίονα δημῷ, Eilend trieben wir jetzo die wohlgemästeten großen
πολλὰ περιτροπέοντες ἐλαύνομεν, ὄφρ' ἐπὶ νῆα 465 Hochgeschenkelten Böcke durch mancherlei Krümmen zum Schiffe.
ἱκόμεϑ'· ἀσπάσιοι δὲ φίλοισ' ἑτάροισι φάνημεν, Und mit herzlicher Freud' empfingen die lieben Gefährten
οἳ φύγομεν ϑάνατον· τοὺς δὲ στενάχοντο γοῶντες. Uns Entflohne des Todes, und klagten schluchzend die andern.
ἀλλ' ἐγὼ οὐκ εἴων, ἀνὰ δ' ὀφρύσι νεῦον ἑκάστῳ, Aber ich ließ es nicht zu; ich deutete jedem mit Blicken,
κλαίειν· ἀλλ' ἐκέλευσα ϑοῶς καλλίτριχα μῆλα Nicht zu weinen; befahl dann, die schöne wollichte Herde
πόλλ' ἐν νηῒ βαλόντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ. 470 Hurtig ins Schiff zu werfen, und über die Wogen zu steuern.
οἱ δ' αἶψ' εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑῖζον· Und sie traten ins Schiff, und setzten sich hin auf die Bänke.
ἑξῆς δ' ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. Saßen in Reihn, und schlugen die graue Woge mit Rudern.
ἀλλ' ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας, Als ich so weit nun war, wie die Stimme des Rufenden schallet,
καὶ τότ' ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων κερτομίοισι· Da begann ich, und rief dem Kyklopen mit schmähenden Worten:
    »Κύκλωψ, οὐκ ἄρ' ἔμελλες ἀνάλκιδος ἀνδρὸς ἑταίρους 475     Ha, Kyklope, so recht! Nicht eines Feigen Gefährten
ἔδμεναι ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφι. Hast du, wütiger Ries', in der dunkeln Höhle gefressen!
καὶ λίην σέ γ' ἔμελλε κιχήσεσϑαι κακὰ ἔργα, Lange hattest du das mit deinen Sünden verschuldet!
σχέτλι', ἐπεὶ ξείνους οὐχ ἅζεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ Grausamer, weil du die Gäste nicht scheutest in deiner Behausung
ἐσϑέμεναι· τῶ σε Ζεὺς τείσατο καὶ ϑεοὶ ἄλλοι.« Aufzuschlucken; drum strafte dich Zeus und die übrigen Götter!
    ὣς ἐφάμην, ὁ δ' ἔπειτα χολώσατο κηρόϑι μᾶλλον· 480     Also rief ich. Noch wütender tobte der blinde Kyklope,
ἧκε δ' ἀπορρήξας κορυφὴν ὄρεος μεγάλοιο, Riß herunter und warf den Gipfel des hohen Gebirges.
κὰδ δ' ἔβαλε προπάροιϑε νεὸς κυανοπρῴροιο Aber er fiel jenseits des blaugeschnäbelten Schiffes
[τυτϑόν, ἐδεύησεν δ' οἰήϊον ἄκρον ἱκέσϑαι.] Nieder, und wenig gefehlt, so traf er die Spitze des Steuers.
ἐκλύσϑη δὲ ϑάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης· Hochauf wogte das Meer von dem stürzenden Felsen, und plötzlich
τὴν δ' ἂψ ἤπειρόνδε παλιρρόϑιον φέρε κῦμα, 485 Raffte mit Ungestüm der strudelnde Schwall der Gewässer,
πλημυρὶς ἐκ πόντοιο, ϑέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσϑαι. Landwärts flutend, das Schiff, und warf es zurück an das Ufer.
αὐτὰρ ἐγὼ χείρεσσι λαβὼν περιμήκεα κοντὸν Aber ich nahm mit den Händen geschwind eine mächtige Stange,
ὦσα παρέξ· ἑτάροισι δ' ἐποτρύνας ἐκέλευσα Stieß es vom Land', und trieb und ermahnete meine Gefährten,
[ἐμβαλέειν κώπῃσ', ἵν' ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν,] Hurtig die Ruder zu regen, daß wir dem Verderben entrönnen,
κρατὶ καταννεύων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον. 490 Deutend und nickend; sie flogen ans Werk, und ruderten keuchend.
ἀλλ' ὅτε δὴ δὶς τόσσον ἅλα πρήσσοντες ἀπῆμεν,     Als wir nun doppelt so weit in das hohe Meer uns gerettet,
καὶ τότε δὴ Κύκλωπα προσηύδων· ἀμφὶ δ' ἑταῖροι Siehe da rief ich von neuem dem Wüterich. Aber die Freunde
μειλιχίοισ' ἐπέεσσιν ἐρήτυον ἄλλοϑεν ἄλλος· Sprangen umher, und schweigten mich alle mit freundlichen Worten:
    »σχέτλιε, τίπτ' ἐϑέλεις ἐρεϑιζέμεν ἄγριον ἄνδρα;     Waghals! willst du noch mehr den grausamen Riesen erbittern,
ὃς καὶ νῦν πόντονδε βαλὼν βέλος ἤγαγε νῆα 495 Welcher mit seinem Geschoß in die See hinspielet, und eben
αὖτις ἐς ἤπειρον, καὶ δὴ φάμεν αὐτόϑ' ὀλέσϑαι. Wieder ans Ufer uns warf, wo Tod und Verderben uns drohte?
εἰ δὲ φϑεγξαμένου τευ ἢ αὐδήσαντος ἄκουσε, Hätt' er von dir nur ein Wort, nur deine Stimme vernommen;
σύν κεν ἄραξ' ἡμέων κεφαλὰς καὶ νήϊα δοῦρα Wahrlich mit einem geschleuderten Fels hätt' er unsere Schädel
μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών· τόσσον γὰρ ἵησιν.« Samt den Balken des Schiffes zerschellt! Er versteht sich aufs Schleudern!
    ὣς φάσαν, ἀλλ' οὐ πεῖϑον ἐμὸν μεγαλήτορα ϑυμόν, 500     Aber sie strebten umsonst, mein edles Herz zu bewegen.
ἀλλά μιν ἄψορρον προσέφην κεκοτηότι ϑυμῷ· Und ich rief dem Kyklopen von neuem mit zürnender Seele:
    »Κύκλωψ, αἴ κέν τίς σε καταϑνητῶν ἀνϑρώπων     Hör, Kyklope! Sollte dich einst von den sterblichen Menschen
ὀφϑαλμοῦ εἴρηται ἀεικελίην ἀλαωτύν, Jemand fragen, wer dir dein Auge so schändlich geblendet;
φάσϑαι Ὀδυσσῆα πτολιπόρϑιον ἐξαλαῶσαι, Sag' ihm: Odysseus, der Sohn Laertes, der Städteverwüster,
υἱὸν Λαέρτεω, Ἰϑάκῃ ἔνι οἰκί' ἔχοντα.« 505 Der in Ithaka wohnt, der hat mein Auge geblendet!
    ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ' οἰμώξας ἠμείβετο μύϑῳ·     Also rief ich ihm zu; und heulend gab er zur Antwort:
»ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα ϑέσφαϑ' ἱκάνει. Weh mir! es trifft mich jetzo ein längstverkündetes Schicksal!
ἔσκε τις ἐνϑάδε μάντις ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε, Hier war einst ein Prophet, ein Mann von Schönheit und Größe,
Τήλεμος Εὐρυμίδης, ὃς μαντοσύνῃ ἐκέκαστο Telemos, Eurymos' Sohn, bekannt mit den Zeichen der Zukunft,
καὶ μαντευόμενος κατεγήρα Κυκλώπεσσιν· 510 Und bis ins Alter beschäftigt, sie uns Kyklopen zu deuten;
ὅς μοι ἔφη τάδε πάντα τελευτήσεσϑαι ὀπίσσω, Der weissagte mir alles, was jetzt nach Jahren erfüllt wird:
χειρῶν ἐξ Ὀδυσῆος ἁμαρτήσεσϑαι ὀπωπῆς. Durch Odysseus' Hände würd' ich mein Auge verlieren.
ἀλλ' αἰεί τινα φῶτα μέγαν καὶ καλὸν ἐδέγμην Doch erwartet' ich immer, ein großer und stattlicher Riese
ἐνϑάδ' ἐλεύσεσϑαι, μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν· Würde mich hier besuchen, mit großer Stärke gerüstet!
νῦν δέ μ' ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς 515 Und nun kommt so ein Ding, so ein elender Wicht, so ein Weichling,
ὀφϑαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ' ἐδαμάσσατο οἴνῳ. Und verbrennt mir das Auge, nachdem er mit Wein mich berauschet!
ἀλλ' ἄγε δεῦρ', Ὀδυσεῦ, ἵνα τοι πὰρ ξείνια ϑείω, Komm doch her, Odysseus! Ich will dich herrlich bewirten,
πομπήν τ' ὀτρύνω δόμεναι κλυτὸν ἐννοσίγαιον· Und dir ein sicher Geleit vom hohen Poseidon verschaffen.
τοῦ γὰρ ἐγὼ πάϊς εἰμί, πατὴρ δ' ἐμὸς εὔχεται εἶναι. Denn ich bin sein Sohn, und rühmend nennt er sich Vater!
αὐτὸς δ', αἴ κ' ἐϑέλῃσ', ἰήσεται, οὐδέ τις ἄλλος 520 Dieser kann mich auch heilen, wenn's ihm gelüstet; kein andrer
οὔτε ϑεῶν μακάρων οὔτε ϑνητῶν ἀνϑρώπων.« Unter den seligen Göttern, noch unter den sterblichen Menschen!
    ὣς ἔφατ', αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·     Also sprach der Kyklop! ich gab ihm dieses zur Antwort:
»αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην Könnt' ich nur so gewiß auch deines Geistes und Lebens
εὖνιν ποιήσας πέμψαι δόμον Ἄϊδος εἴσω, Dich entledigen, und in die Schattenwohnungen senden,
ὡς οὐκ ὀφϑαλμόν γ' ἰήσεται οὐδ' ἐνοσίχϑων.« 525 Als dein Auge selbst der hohe Poseidon nicht heilet!
    ὣς ἐφάμην, ὁ δ' ἔπειτα Ποσειδάωνι ἄνακτι     Also sprach ich. Da streckt' er empor zum sternichten Himmel
εὔχετο, χεῖρ' ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα· Seine Händ', und flehte dem Meerbeherrscher Poseidon:
    »κλῦϑι, Ποσείδαον γαιήοχε κυανοχαῖτα·     Höre mich, Erdumgürter, du bläulichgelockter Poseidon,
εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ' ἐμὸς εὔχεαι εἶναι, Bin ich wirklich dein Sohn, und nennst du rühmend dich Vater!
δὸς μὴ Ὀδυσσῆα πτολιπόρϑιον οἴκαδ' ἱκέσϑαι, 530 Gib, daß Odysseus, der Sohn Laertes, der Städteverwüster,
[υἱὸν Λαέρτεω, Ἰϑάκῃ ἔνι οἰκί' ἔχοντα.] Der in Ithaka wohnt, nicht wiederkehre zur Heimat!
ἀλλ' εἴ οἱ μοῖρ' ἐστὶ φίλους τ' ἰδέειν καὶ ἱκέσϑαι Oder ward ihm bestimmt, die Freunde wiederzusehen,
οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, Und sein prächtiges Haus, und seiner Väter Gefilde;
ὀψὲ κακῶς ἔλϑοι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους, Laß ihn spät, unglücklich, und ohne Gefährten, zur Heimat
νηὸς ἐπ' ἀλλοτρίης, εὕροι δ' ἐν πήματα οἴκῳ.« 535 Kehren auf fremdem Schiff', und Elend finden im Hause!
    ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε κυανοχαίτης.     Also sprach er flehend; ihn hörte der Bläulichgelockte.
αὐτὰρ ὅ γ' ἐξαῦτις πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας Und nun hub er von neuem noch einen größeren Fels auf,
ἧκ' ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν' ἀπέλεϑρον· Schwung ihn im Wirbel, und warf mit unermeßlicher Stärke.
κὰδ δ' ἔβαλεν μετόπισϑε νεὸς κυανοπρῴροιο Aber er fiel diesseits des blaugeschnäbelten Schiffes
τυτϑόν, ἐδεύησεν δ' οἰήϊον ἄκρον ἱκέσϑαι. 540 Nieder, und wenig gefehlt, so traf er die Spitze des Steuers.
ἐκλύσϑη δὲ ϑάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης· Hochauf wogte das Meer von dem stürzenden Felsen; und vorwärts
τὴν δὲ πρόσω φέρε κῦμα, ϑέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσϑαι. Trieben die Fluten das Schiff, und warfen es an das Gestade.
    ἀλλ' ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφικόμεϑ', ἔνϑα περ ἄλλαι     Also erreichten wir des Eilands Bucht, wo die andern
νῆες ἐΰσσελμοι μένον ἁϑρόαι, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι Schöngebordeten Schiffe beisammen ruhten, und ringsum
εἵατ' ὀδυρόμενοι, ἡμέας ποτιδέγμενοι αἰεί, 545 Traurend die Freunde saßen, und uns beständig erwartend.
νῆα μὲν ἔνϑ' ἐλϑόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάϑοισιν, Jetzo landeten wir am sandigen Ufer des Eilands,
[ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης.] Stiegen dann aus dem Schiff ans krumme Gestade des Meeres,
μῆλα δὲ Κύκλωπος γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες Nahmen vom hohlen Schiffe die Herd', und teilten sie alle
δασσάμεϑ', ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. Unter uns gleich, daß keiner leer von der Beute mir ausging.
ἀρνειὸν δ' ἐμοὶ οἴῳ ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι 550 Aber den Widder schenkten die schöngeharnischten Freunde
μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα· τὸν δ' ἐπὶ ϑινὶ Mir bei der Teilung voraus. Ihn opfert' ich an dem Gestade
Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίδῃ, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει, Zeus Kronion, dem Wolkenversammler, der alles beherrschet,
ῥέξας μηρί' ἔκαιον· ὁ δ' οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν, Und verbrannte die Lenden. Doch er verschmähte das Opfer;
ἀλλ' ὅ γε μερμήριζεν, ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι Unversöhnt beschloß er in seinem Rate Vertilgung
νῆες ἐΰσσελμοι καὶ ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι. 555 Aller rüstigen Schiff' und meiner lieben Gefährten.
    ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα     Also saßen wir dort den Tag, bis die Sonne sich neigte,
ἥμεϑα δαινύμενοι κρέα τ' ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ· An der Fülle des Fleisches und süßen Weines uns labend.
ἦμος δ' ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλϑε,     Als die Sonne nun sank, und Dunkel die Erde bedeckte,
δὴ τότε κοιμήϑημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. Legten wir uns zum Schlummer am Strande des rauschenden Meeres.
ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, 560 Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
δὴ τότ' ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα Trat ich selber ins Schiff, und ermahnete meine Gefährten,
αὐτούς τ' ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι. Einzusteigen, und schnell die Seile vom Ufer zu lösen.
οἱ δ' αἶψ' εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑῖζον, Und sie traten ins Schiff, und setzten sich hin auf die Bänke,
ἑξῆς δ' ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. Saßen in Reihn, und schlugen die graue Woge mit Rudern.
    ἔνϑεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ, 565     Also steuerten wir mit trauriger Seele von dannen,
ἄσμενοι ἐκ ϑανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους. Froh der bestandnen Gefahr, doch ohne die lieben Gefährten.

 


 


 << zurück weiter >>