Autorenseite

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wann m'r näit danze kann

Di Schoulkäth woar e Maadche,
E Maadche groad wäi Band;
Eam blohgestraafte Klaadche –
Kah Schinersch goabs eam Land.

Si dear e bissi schilche
San stammilt aach ewink,
Doach wäi meihs Voattersch Füllche,
Su sprung se och su flink.

Di Schoulkäth woar meih Schätzi –
Aich woar e schiner Borsch –.
Woas waaß aich noach doas Plätzi,
Do saht se: »Läiwer Schorsch!«

»Meih Herz, doas henkt su oh d'r,
Meih Wääs blalzt bahl für Wut;
Doach loß ich näit mih voh d'r –
Uhs zwaa trennt nur d'r Dut.«

»Etz hun m'r aach bahl Pingste, –
Woas wollt ich doach noach sah? – – –?
Ja su! – Beim Ball nooch springste
Meat mir dann ganz elah.«

Aich huns 'r aach versproache;
Si saht: »E Woart – e Mann.«
Aich hätt mich fast verkroache,
Weil aich näit danze kann.

Nuh harr ich mich gebonne: –
Etz droh meat allem Fleiß;
Dann Danze mußt ich konne:
Kalopp im jeden Preis.

Wäi aich nooch haam seih komme –
Aich hun kah Rouh di Noacht –:
D'r Struhsack wur genomme
Ean draus e Bopp gemoacht.

De Schweastern ihr Gewänder,
Däi moachte se komplett:
Gebuotzt meat Haub ean Bänder,
Su gruß just wäi di Käth.

Ean owe oh ihrn Struhkopp
Wur noach e Schlupp gekreppt;
Nooch hun ich meih läib Struhbopp
Eans Schauerdenn geschleppt.

Aich hun se oh de Reppe,
Ean oh de Ärm gepackt;
Nooch sung ich oh se heppe
Ean peaff mer sealbst de Takt.

Doach batt nix all uhs Springe;
Dann mir samt meiner Bopp,
Uhs wollt kah Danz gelinge –
Kah Schottisch, ka Kalopp.

Doach duschur gongs meat Eifer;
Etz kohme oh di Reih:
D'r Walzer ean d'r Schleifer. –
'S gong schund stärk uf drei.

Di Noacht woar schund geweache.
Uf ahmuol, wäi mich deucht,
Rohm joa ebei geschleache
Meih Voatter meat d'r Leucht ...

Aich stellt mich oh di Laater,
Ean stoppt di Bopp ean's Struh.
»M'r mahnt, häi wir Theater;
Woas springste dann esu?«

Su deat meih Voatter frehje.
Ean floucht aach: Kreuz-Schwirnut!
Aich woar näit wink verlähje,
Ean schaamt mich halwer dut.

»Maich deucht, se zwaat aach seid'r ...
Eraus etz meat d'r Sprooch –;
'S woar e Weibsbild bei d'r;
Gestih, sonst seahn ich nooch!«

»Dou Schlengil blebst gescheider
De Owed ean deim Bett.
Wean hoste häi noach bei d'r?
Gestih! 's eaß di Käth ...«

Etz fung 'r oh se souche –
Mir steikt d's Blout ean Kopp –
Se weuhle ean se flouche
Ean findt eam Struh – di Bopp ...

Irscht lacht meih Voatter drüwer,
Dann wurf 'r sche, wäi weit,
Ean saht: »Dou schnappst noach üwer;
Dou beast näit reecht gescheid!«

Halb dut für Schaam ean Schanne –
Su stonn ich oarmer Tropp;
Nooch hun ich dann gestanne:
Zoum Danze wir di Bopp.

Si deht mich innerrichte,
Ean woas ich sonst noach saht
Für alwerne Geschichte
Ean d'r Verlähjehaat. –

Di Bopp wur ufgehowe,
Si woar nuh aach e Proacht;
Ohm Goardedihrche owe,
Do häil se lank di Woacht.

D's Vihlsneast vir de Katze,
Di Reuwe vir de Gäns,
Di Kirsche vir de Spatze
Bewacht se, eans Geplänz. –

Doach harr ich's bahl vergeasse: –
D'r Ball verläif reecht nett ...
Aich hun beim Danz – geseasse
Ean – Hannjer schwenkt di Käth –.

Aich wollt aach's Käthche schwenke,
Di Musik spillt Kalopp –,
Do mußt ich immer denke: –
Oh's Denn ean oh di Bopp.

Aich konnt mich nooch näit wenne –
Ean moacht 'n Burzilbaam;
Etz fung ich oh se flenne,
Ean läif vir Ärjer haam.

Di schih gebuotzte Dame,
Dar lachte mich noach aus;
Herr Je! aich deat mich schaame,
Ean gong näit aus d'r Klaus.

D'r Hannjer meat seim Ranze,
Der kroh di Käth als Braut;
Drim, denk ich oh d's Danze –
Se grüßilt mersch noach haut.


 << zurück weiter >>