Autorenseite

 << zurück weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Di Homfter-Lies

San Koarwe woar di Homster-Lies,
Däi huott goar gern geschnoppt;
D's Luder härr och für e Pries
D's Hemb ohm Leib verkloppt.

De Moarje schund ean ahner Freuh,
Do woar d'r Deiwil luhs,
Do doocht se oh kah Kaffibreuh
Ean greaff irscht nooch d'r – Duhs.

Ihr ahzig Laster woar doas näit –
Si trunk de Schnapps aach gern,
Ean wuost wu m'r de beste kräit:
Beim Hirschwirt ean eam Stern.

D'r Kimmil woar d'r Branntweih'-Eul
Ihr allerläibster Trunk;
Si soaff aach, wann kah Geald eam Beul,
Kartoffil-Schnapps genunk.

Si kloppt' ihr Duhs goar haamlich uf –
Eam Stall ean bei d'r Muck;
Irscht priest se ean, dann näißt se druf,
Nooch moacht se – – gluck – gluck – gluck!

Ihr Bäckilcher meatsamt d'r Noas,
Däi bleukte wäi e Ruhs,
Doas moacht d's Priese ean d's Gloas,
D'r Puddil ean di Duhs.


 << zurück weiter >>