Ludwig Aurbacher
Schriftproben in oberschwäbischer Mundart
Ludwig Aurbacher

 << zurück weiter >> 

Jäger-Stücklein.

        Əs gangə~ drei Jäger in də~ Wald, Juhè!
Siə zilə~ und schuisse~ all·s, daß əs knallt, Juhè!
Diə Jägər siə treffə~ kài~ Stuck, kài~ Bái~,
Und kommə~ z·lèst widər a’s Schneidər hài~:
    O weə! o weə! o weə!

 << zurück weiter >>