Fritz Reuter
Läuschen un Rimels, 1. Folge
Fritz Reuter

   weiter >> 

Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Fritz Reuter

Läuschen un Rimels

Erste Folge


Inhalt:

Vorreden
1. De Obserwanz
2. De Kirschbom
3. Wer hett de Fisch stahlen?
4. De Pirdhandel
5. De Bullenwisch
6. De Ihr un de Freud
7. De Giez
8. De Ümgang mit Damen
9. Adjüs, Herr Leutnant
10. Perdüh
11. Wo is uns' Oß?
12. De Köster up de Kindelbier
13. De Preisterwahl
14. Fisematenten
15. De Gedanken tau Pird
16. Rindfleisch un Plummen
17. Wo büst du 'rinne kamen?
18. De Wedd
19. De Frigeri
20. De Pirdkur
21. De Schapkur
22. Dat kümmt endlich doch an den Rechten
23. Dat Sößlingsmetz
24. Dat Koffedrinken
25. Moy inricht
26. De Besorgung
27. Dor hest eins!
28. As du mi, so ick di
29. De Tigerjagd
30. Endlich
31. De Hülp
32. De Verwesselung
33. Dat En'n
34. Twei Geschichten ut de
Slomsjohren von minen Fründ Rein
35. Twei Geschichten von den
ollen Kasprati tau Rostock
36. De Koppweihdag
37. Dat Tausamenleigen
38. Dat Johrmark
39. De goldne Hiring
40. De Stadtreis'
41. De Gesang
42. De blinne Schausterjung
43. De Strick
44. Tru un Glowen
45. Dat heit ick anführen
46. Wat einer hett, dat hett'e
47. Hei möt'e ran
48. De Meckelnbörger
49. Twei Geschichten von
Junker Korl von Degen
50. Dat Hun'nverbott
51. 'ne Äwerraschung
52. De Entschuldigung
53. Dat ännert de Sak
54. De Gedankensün'n
55. Mutter hett ümmer recht
56. Dat Ogenverblennen
57. Wat dedst du, wenn du König wirst?
58. Dat Tähnuttrecken
59. De Hasenuhren
60. De russ'schen Rubeln
61. De Unnerscheid
62. Anners möt't warden
63. An min leiwen Teterower
64. Von den ollen Blüchert

Anhang

65. Dei Werr
66. Dei Honnigkauken
67. Dat Riemels
68. Radschlagen


   weiter >>