Autorenseite

 << zurück weiter >> 
γ'   3.

Τούτων λεχϑέντων ἀνέστησαν καὶ ἀπελϑόντες κατέκαιον τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ περιττῶν ὅτου μὲν δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, τὰ δὲ ἄλλα εἰς τὸ πὺρ ἐῤῥίπτουν. Ταῦτα ποιήσαντες ἠριστοποιοῦντο. Ἀριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν ἔρχεται Μιϑριδάτης σὺν ἱππεῦσιν ὡς τριάκοντα, καὶ καλεσάμενος τοὺς στρατηγοὺς εἰς ἐπήκοον λέγει ὧδε. Ἐγώ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, καὶ Κύρῳ πιστὸς ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασϑε, καὶ νῦν ὑμῖν εὔνους· καὶ ἐνϑάδε εἰμὶ σὺν πολλῷ φόβῳ διάγων. Εἰ οὖν ὁρῷην ὑμᾶς σωτήριόν τι βουλευομένους, ἔλϑοιμι ἂν πρὸς ὑμᾶς καὶ τοὺς ϑεράποντας πάντας ἔχων. Λέξατε οὖν, ἔφη, πρός με τί ἐν νῷ ἔχετε ὡς πρὸς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ βουλόμενον κοινῇ σὺν ὑμῖν τὸν στόλον ποιεῖσϑαι. Βουλευομένοις τοῖς στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀποκρίνασϑαι τάδε· καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος·

Ἡμῖν δοκεῖ, ἦν μέν τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδε, διαπορεύεσϑαι τὴν χώραν ὡς ἂν δυνώμεϑα ἀσινέστατα· ἢν δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ ἀποκωλύῃ, διαπολεμεῖν τούτῳ ὡς ἂν δυνώμεϑα κράτιστα. Ἐκ τούτου ἐπειρᾶτο Μιϑριδάτης διδάσκειν ὡς ἄπορον εἴη βασιλέως ἄκοντος σωϑῆναι. Ἔνϑα δὴ ἐγιγνώσκετο ὅτι ὑπόπεμπτος εἴη· καὶ γὰρ τῶν Τισσαφέρνους τις οἰκείων παρηκολούϑει πίστεως ἕνεκα. Καὶ ἐκ τούτου ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς βέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσασϑαι τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι ἔστ' ἐν τῇ πολεμίᾳ εἶεν· διέφϑειρον γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ ἕνα γε λοχαγὸν διέφϑειραν Νίκαρχον Ἀρκὰδα, καὶ ᾦχετο ἀπιὼν νυκτὸς σὺν ἀνϑρώποις ὡς εἴκοσι.

Μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν Ζάπατον ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι, τὰ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ ἔχοντες. Οὐ πολὺ δὲ προεληλυϑότων αὐτῶν ἐπιφαίνεται πάλιν ὁ Μιϑριδάτης, ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας ὡς τετρακοσίους μάλα ἐλαφροὺς καὶ εὐζώνους. Καὶ προσῄει μὲν ὡς φίλος ὢν πρὸς τοὺς Ἕλληνας· ἐπεὶ δ' ἐγγὺς ἐγένοντο, ἐξαπίνης οἱ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον, καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοί, οἱ δ' ἐσφενδόνων, καὶ ἐτίτρωσκον. Οἱ δὲ ὀπισϑοφύλακες τῶν Ἑλλήνων ἔπασχον μὲν κακῶς, ἀντεποίουν δ' οὐδέν· οἵ τε γὰρ Κρῆτες βραχύτερα τῶν Περσῶν ἐτόξευον καὶ ἅμα ψιλοὶ ὄντες εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντο, οἵ τε ἀκοντισταὶ βραχύτερα ἠκόντιζον ἢ ὡς ἐξικνεῖσϑαι τῶν σφενδονητῶν. Ἐκ τούτου Ξενοφῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι· καὶ ἐδίωκον τῶν τε ὁπλιτῶν καὶ τῶν πελταστῶν οἳ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισϑοφυλακοῦντες· διώκοντες δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν πολεμίων. Οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἦσαν τοῖς Ἕλλησιν οὔτε οἱ πεζοὶ τοὺς πεζοὺς ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο καταλαμβάνειν ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ· πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἦν ἀπὸ του ἄλλου στρατεύματος διώκειν· οἱ δὲ βάρβαροι ἱππεῖς καὶ φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς τοὔπισϑεν τοξεύοντες ἀπὸ τῶν ἵππων· ὁπόσον δὲ προδιώξειαν οἱ Ἕλληνες, τοσοῦτον πάλιν ἐπαναχωρεῖν μαχομένους ἔδει. Ὥστε τῆς ἡμέρας ὅλης διῆλϑον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας. Ἔνϑα δὴ πάλιν ἀϑυμία ἦν. Καὶ Χειρίσοφος καὶ οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρατηγῶν Ξενοφῶντα ᾐτιῶντο ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος καὶ αὐτός τε ἐκινδύνευε καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν μᾶλλον ἐδύνατο βλάπτειν.

Ἀκούσας δὲ ὁ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὀρϑῶς ᾐτιῶντο καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μαρτυροίη. Ἀλλ' ἐγώ, ἔφη, ἠναγκάσϑην διώκειν, ἐπεὶ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν κακῶς μὲν πάσχοντας, ἀντιποιεῖν δὲ οὐδὲν δυναμένους. Ἐπειδὴ δὲ ἐδιώκομεν, ἀληϑῆ, ἔφη, ὑμεῖς λέγετε· κακῶς μὲν γὰρ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεϑα τοὺς πολεμίους, ἀνεχωροῦμεν δὲ πάνυ χαλεπῶς. Τοῖς οὖν ϑεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ ῥώμῃ, ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις ἦλϑον, ὥστε βλάψαι μὲν μὴ μεγάλα, δηλῶσαι δὲ ὧν δεόμεϑα. Νῦν γὰρ οἱ μὲν πολέμιοι τοξεύουσι καὶ σφενδονῶσιν ὅσον οὔτε οἱ Κρῆτες ἀντιτοξεύειν δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες ἐξικνεῖσϑαι· ὅταν δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολὺ μὲν οὐχ οἷον τε χωρίον ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώκειν, ὀλίγον δέ, ἔνϑα, οὐδ' εἰ ταχὺς εἴη, πεζὸς πεζὸν ἂν διώκων καταλάβοι ἐκ τόξου ῥύματος. Ἡμεῖς οὖν εἰ μέλλομεν τούτους εἴργειν ὥστε μὴ δύνασϑαι βλάπτειν ἡμᾶς πορευομένους, σφενδονητῶν τε τὴν ταχίστην δεῖ καὶ ἱππέων. Ἀκούω δ' εἶναι ἐν τῷ στρατεύματι ἡμῶν Ῥοδίους, ὧν τοὺς πολλούς φασιν ἐπίστασϑαι σφενδονᾶν, καὶ τὸ βέλος αὐτῶν καὶ διπλάσιον φέρεσϑαι τῶν Περσικῶν σφενδονῶν. Ἐκεῖναι γὰρ διὰ τὸ χειροπληϑέσι τοῖς λίϑοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὺ ἐξικνοῦνται, οἱ δέ γε Ῥόδιοι καὶ ταῖς μολυβδίσιν ἐπίστανται χρήσϑαι. Ἢν οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεϑα τίνες πέπανται σφενδόνας, καὶ τούτῳ μὲν δῶμεν αὐτῶν ἀργύριον, τῷ δὲ ἄλλας πλέκειν ἐϑέλοντι ἄλλο ἀργύριον τελῶμεν, καὶ τῷ σφενδονᾶν ἐντεταγμένῳ ἐϑέλοντι ἄλλην τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσκωμεν, ἴσως τινὲς φανοῦνται ἱκανοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. Ὁρῶ δὲ καὶ ἵππους ὄντας ἐν τῷ στρατεύματι, τοὺς μέν τινας παρ' ἐμοί, τοὺς δὲ τῷ Κλεάρχῳ καταλελειμμένους, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμαλώτους σκευοφοροῦντας. Ἂν οὖν τούτους πάντας ἐκλέξαντες σκευοφόρα μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵππους εἰς ἱππέας κατασκευάσωμεν, ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς φεύγοντας ἀνιάσουσιν.

Ἔδοξε ταῦτα. Καὶ ταύτης τῆς νυκτὸς σφενδονῆται μὲν εἰς διακοσίους ἐγένοντο, ἵπποι δὲ καὶ ἱππεῖς ἐδοκιμάσϑησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς πεντήκοντα, καὶ σπολάδες καὶ ϑώρακες αὐτοῖς ἐπορίσϑησαν, καὶ ἵππαρχος δὲ ἐπεστάϑη Λύκιος ὁ Πολυστράτου, Ἀϑηναῖος.

Nach diesen Beschlüssen gingen die Griechen auseinander und steckten die Proviantwagen und Zelte in Brand, die entbehrlichen Geräthschaften warfen sie ins Feuer, nachdem sie davon Einer dem Andern das Nöthige mitgetheilt hatten. Während der Mahlzeit, die sie hierauf hielten, kam Mithridates mit ungefähr dreihundert Mann Reiterei, ließ die Heerführer herbeirufen und sagte: »Griechen, ihr wißt es, ich war dem Cyrus treu, und auch meine jetzigen Gesinnungen gegen euch sind freundschaftlich; denn ich wage viel, indem ich hierher komme. Wenn ich nun wüßte, daß ihr einen vortheilhaften Plan entworfen hättet, so ginge ich zu euch mit allen meinen Leuten über. Theilt mir also, mir, eurem aufrichtigen Freunde, der mit euch zu ziehen wünscht, eure Absichten mit.« Die Heerführer vereinigten sich über folgende Antwort, die Chirisophus vortrug: »Wir haben beschlossen, wenn man uns ruhig nach Hause ziehen läßt, auf unserm Marsche dem Lande so wenig als möglich beschwerlich zu fallen; denjenigen aber, der sich uns entgegenstellen wird, werden wir nach allen Kräften bekämpfen.« Hierauf suchte Mithridates zu zeigen, daß ohne den Willen des Königs keine Rettung denkbar sei. Diese Aeußerung aber enthüllte seine verdächtige Absicht, und zwar um so mehr, da auch einer von den Vertrauten des Tissaphernes, um ihn zu beobachten, bei ihm war. Und nun glaubten die Heerführer keinen bessern Entschluß fassen zu können, als den Krieg ununterbrochen fortzusetzen, so lange sie sich auf feindlichem Boden befänden, zumal, da diese Unterhändler zu den Soldaten gingen, und sie aufzuwiegeln suchten. Und Nikarchus aus Arkadien, ein Hauptmann, hatte sich wirklich von ihnen hinreißen lassen, denn er entfloh bei Nacht mit zwanzig Mann.

Nach der Mahlzeit gingen sie über den Zabatus. Sie marschirten in Schlachtordnung und hatten die Packpferde und den Troß in ihre Mitte genommen. Sie waren aber noch nicht weit vorgerückt, als Mithridates sich wieder sehen ließ. Er kam an der Spitze von zweihundert Reitern und eines sehr leichten und gewandten Corps von Bogenschützen und Schleuderern, dem Anschein nach in friedlicher Absicht auf die Griechen zu. Als er aber nahe genug war, fingen seine Truppen zu Roß und Fuß auf einmal an zu schießen und zu schleudern. Der griechische Nachtrab litt stark, ohne etwas dagegen thun zu können; denn die Kretenser schossen kürzer, als die persischen Bogenschützen und zogen sich sogleich, da keine Rüstung sie deckte, hinter die Hopliten zurück; auch mit Wurfspießen konnte man die Schleuderer nicht erreichen. Nun ließ Xenophon, der einen Angriff für nothwendig hielt, die Hopliten und Peltasten, die er im Nachzuge bei sich hatte, auf den Feind losgehen. Aber ohne Erfolg; auch nicht einer von den Feinden wurde gefangen, denn die Griechen hatten keine Reiterei, und das Fußvolk konnte die weit vor ihm fliehenden Fußgänger des Feindes nicht einholen, zumal da es ihnen, um sich nicht sehr von der Hauptarmee zu entfernen, nicht weit nachsetzen konnte. Die persische Reiterei that auch im Fliehen ihrem Feinde noch Abbruch, indem sie die Pfeile rückwärts schoß; die Griechen aber mußten sich eben so weit, als sie vorgedrungen waren, unter beständigem Gefechte wieder zurückziehen. Dies verzögerte ihren Marsch so sehr, daß sie den ganzen Tag nicht mehr als fünfundzwanzig Stadien zurücklegten und erst gegen Abend die Dörfer erreichten. Hier erneuerte sich die Muthlosigkeit. Chirisophus und die ältesten Heerführer machten dem Xenophon Vorwürfe, daß er sich durch eine von der Armee entfernte Verfolgung der Gefahr ausgesetzt habe, ohne dem Feinde schaden zu können. Xenophon erwiderte hierauf: »Ich verdiene euren Tadel, und der Erfolg rechtfertigt ihn. Aber die Wahrnehmung des Verlustes, den wir auf unserm Posten litten, ohne ihn erwiedern zu können, nöthigte mich zum Angriff. Dieser mißglückte nun allerdings so, wie ihr sagt: ohne dem Feinde Abbruch gethan zu haben, mußten wir uns mit Gefahr wieder zurückziehen. Aber, den Göttern sei Dank, daß er uns nur mit geringer Macht angriff! Denn so haben wir, ohne großen Verlust gelernt, woran es uns fehlt. Die Feinde nämlich schießen und schleudern so weit, daß sie gegenwärtig von unsern Kretern und Wurfspießschützen nicht erreicht werden können. Da man sich nun beim Nachsetzen nicht weit von der Armee entfernen darf, so kann der griechische Fußgänger, auch wenn er schnell ist, den persischen, der in der Weite eines Pfeilschusses vor ihm flieht, nicht einholen. Um uns also für die Zukunft in den Stand zu setzen, daß uns der Feind auf dem Marsche nicht mehr schaden kann, bedürfen wir schleunigst Reiter und Schleuderer. Nun höre ich, daß wir in unserer Armee Rhodier haben, die der Erzählung nach größtentheils das Schleudern verstehen und ihr Geschoß doppelt so weit werfen, als die persischen Schleuderer. Denn diese bedienen sich solcher Steine, die eine Hand füllen und also nur in einer geringen Weite treffen. Die Rhodier aber wissen dafür auch Bleistücke zu gebrauchen. Wenn wir nun die vorhandenen Schleudern ihren Besitzern abkauften, von andern für Bezahlung neue anfertigen ließen, und diejenigen, die etwa selbst unter den Schleuderern zu dienen Lust haben, in irgend einer andern Rücksicht dienstfrei machten, so würden sich Manche finden, die wir nützlich gebrauchen könnten. Auch haben wir noch Pferde in der Armee, einige sind bei mir, einige hat Klearch hinterlassen, und noch viele andere sind dem Feinde abgenommen und tragen unser Gepäck. Wenn wir nun die brauchbarsten auswählten, ihre Stelle mit Lastvieh ersetzten und sie beritten machten, so könnten wir vielleicht auch auf diese Art dem fliehenden Feinde Abbruch thun.« Der Vorschlag gefiel; man brachte in dieser Nacht gegen zweihundert Schleuderer zusammen und wählte am folgenden Tage fünfzig Pferde und Reiter aus. Diese erhielten Lederpanzer und Harnische, und Lycius, des Polystrates Sohn, aus Athen, wurde zu ihrem Befehlshaber bestimmt.


 << zurück weiter >>